Syntetická štiepateľná štetina

Číslo patentu: 278006

Dátum: 07.12.1994

Autori: Rybola František, Koutenský Jiří, Dřínek Karel, Budín Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Syntetická štiepateľná štetina na báze polyolefínov pozostáva zo zmesi polypropylénu a nízkohustotného polyetylénu vyznačujúce sa dobrou ohybnosťou, pružnosťou a štiepateľnosťou.

Text

Pozerať všetko

(51) Int. 01.6 Číslo prioritnej prihlášky D 01 F 6/46Krajinn priority ÚRAD Dátum zverejnením 07.12.94 PRIEMYSELNÉHO vLAsmicrvA Dátum oznámenia o udelení vo Vestníku 13.09.95 SLOVENSKEJ REPUBLIKY(73) Majiteľ patentu SILON as., Planá nad Lutnícl, Sezimovo úsu, cz(72) Pôvodca vynâlezu BUDtN Jiri, Sezimovo Ústi, cz.,RYBOIA František, Sezimovo Ustl, cz DŘÍNEK Karel, Sczímnvo Ústí, cz-,KOUTENSKÝ Jiłl, Planá nad Lužnicl, cz(54) Názov vynálem Syntetickň tlepatcľnú mimi(57) Anotácia Syntetickà štiepateľxxá štetína na báze polyoleñnov pomstáva zo zmesi polypropylénu a nízkohustomćho polyetylénu vymačujúce sa dobrou ohylmosťou, pultnosťou a štiepateľnosťou.Vynález sa týka syntetickej štiepateľnej štetiny nl báze polyolefinov určenej na kefárske výrobky.Na výrobu kief, metiel, štetcov, štetiek, a podobných výrobkov kefárskeho priemyslu sa v minulosti používali výhradne prírodné ntateriály tak rastlinného, ako i živočíšneho pôvodu. Vuastajúce nároky a obmedzené prírodné zdroje dali podnet na vývoj štetiny zo syntetických materiálov na báze vláknotvorných polymérov. snahou bolo priblížiť sa tvarom a fyzikálne-mechanickými vlastnosťami prírodným materiálom. Tieto prírodné štetiny majú väčšinou nekruhový priečny prierez, kónické pozdĺžne aĺtženie, pričom konce štetín sú roútiepané na niekoľko menších častí. Pre niektoré výrobky, ako sú štetky a štetec, je rozštiepartie koncov štetín dôležité, lebo táto časť zadržuje farbu a umoüíuje jej postupné a rovnomerné prenesenie na natieraný predmet.Zo syntetických materiálov majú pri výrobe štetín uplatenie predovšetkým polyamid, polyvinylchlorid a polypropylén. Najmä polypropylén je vhodný z dôvodu nízkej ceny a ekologickej prijateľnosti. Konce syntetických štetín sú rovné bez značného rozštiepania alebo zúženia. Pokiaľ sa požadujú syntetické štetiny štiepané,musia sa štiepat na štiepacom zariadení, ktorého podstatou sú rýchlo rotujúee ostré nože. Štiepanie syntetických štetín sa uľahčuje prídavkom nemiešateľného polymém k základnému polyméru pred jeho zvlákňovanírn. Veľké medzifázové napätie medzi nemiešateľnými polyménni vedie k tomu, že ich zmes má hrubú štruktúru a ntzku adhéziu medzi zložkami.To vedie k zlým fyzikálne-mechanickým vlastnostiam zmesi, ale na druhej strane sa prejavuje dobrou štiepateľnosťou. Známe sú napríklad polypropylénové alebo polyvinylchloridové štetiny, ktoré obsahujú 5 až 20 hmotn. polystyrénu. Avšak tieto štetiny sa vymačujú zníženou ohybnosťou, často sa pri používaní lámu a rozštiepané konce ľahko odpadávajú.Podstata vynález spočíva v tom, že polymér použitý na výrobu syntetickej, štiepateľnej štetiny na báze polyoleñnu pomstáva zo zmesi 50 až 70 lunotn. polypropylénu a 30 až 50 lunotn. nízkohustotného polyetylénu s hustotou 920 kg/m a indexom toku taveniny až 5 g/l 0 minút.Polypropylén a nizkohustotný polyetylén sú vzájomne miešateľné pri teplotách nad ich teplotou topenia. Tým sa odlišuje Štetina podľa vynálezu od bežne používaných štiepateľných štetin na báze nemiešateľných polymérov. Nizkohustotný polyetylén často omačovaný ako LDPE je rozvetvený polyetylén. Index toku taveniny polyméru sa stanoví podľa ČSN 64 0681 a pri polyetyléne v podstate vyjadruje množstvo taveniny vytlačené za čas 10 minút pri teplote 190 °C piestom s priemerom 10 mm, hubicou s priemerom 2,1 mm a s dĺžkou 8 mm pri zaťažení piestu 2 l,2 N. Index toku taveniny udáva ptiblížnú infonnáciu o hodnote molekulovej hmotnosti polyméru.Syntelická Štetina podľa vynàlem má vzhľadom naštiepateľnú štetinu na báze polypropylénu s obsahom polystyrénu vyššie úžitkové vlastnosti, najma pokiaľ ide o jej pružnosť a tendenciu k štiepaniu. Pružnosťou štetiny sa tu rommie elastické zotavertie po jej deformácii v ohybe a často sa táto hodnota vyznačuje ako uhol zotavenia. Pmžnoet štetiny je úmemá uhlu zotavenia Uhol zotavertia štetiny je o štetinu vyšší ako pri bebtej štiepateľnej polypropylénovej štetine.Konec štetín sa dobre štiepajú na bežnom zariadení na štiepanie štetín, ktoré obsahujú rotujúoe nože.Syntetická štiepoteľná štetina kruhového priečneho prierezu s priemerom 0,25 mm pozostáva z 60 hmotn. polypropylénu a zo 40 hmotn. polyetylénu s hustotou 920 kg/rn a s indexorn toku taveniny 2 g/ 10 minút. Fyzikálne-mechanické vlastnosti štetiny sú nasledujúce pevnosť 19 N, ťažnost 45 a uhol zotavenia l,l rad.syntetické štetiny zabudované v keťárskych výrobkoch sa vyznačujú dobrou ohybnosťou a prubiosťou. Pri natieraní nedochádza k ich lámaniu a nedochádza ani k odlamovaniu ich rozštiepených koncov. Pri praktických skúškach štetec a štetky osadené štetinami podľa vynálezu svojou kvalitou a úžitkovýrni vlastnosťami prevyšovali kefárske výrobky osadené bežne používanými štiepateľnými štetinami na báze propylénu s obsahom polystyrénu.Príprava syntetických štetln nekladie žiadne zvláštne nároky a je možné ju realizovať na rovnakom výrolmom zariadení a rovnakým postupom ako pri výrobe štetín z polypropylénu. Štetina podľa vynálem môže obsahovať pigmenty do 2 hmotn. . Priečny prierez štetiny môže byť kruhový, oválny alebo v tvare štvorcípej hviezdy.Syntetická štiepateľná Štetina na báze polyoleľrnov,vyznačujúca sa týnnžepozostávam zmesi 50 až 70 hmotn. polypropylénu a 30 až S 0 hmotn. nízkohustotného polyetylénu s hustotou 920 kghn s indexom toku taveniny l až 5 g/l 0 minút.

MPK / Značky

MPK: A46D 1/05, D01F 6/46

Značky: syntetická, štiepateľná, štětina

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/2-278006-synteticka-stiepatelna-stetina.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Syntetická štiepateľná štetina</a>

Podobne patenty