Způsob řízení budicího proudu zářiče optoelektrické útkové zarážky s fototranzistorem jako snímačem u vzduchových tkacích strojů

Číslo patentu: 260590

Dátum: 15.12.1998

Autor: Bek Václav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

srr. po ms VYNÁLEZ u 260590(75) . Autor vynilezn nm VÄCLAV ing., vsmíu(54) Způsob řízení budłcího proudu Mišo omodektriolió útkuvě urážky o fototnmmorom ako snímačom u vzduchových tkacích sirojůOčelem řešení je u optoelektrioké útkové zarášky. jejíž anímačem je fototranzistor, vytvořit optimální světelné podmínky v jejím kontrolním prostoru pro inàíkaci přítomnosti útkové niti při jeho prohozu u vzduchových tkacích strojů,oni by bylo třeba podmínky světla ustavovat složitým způsobem případ od prípadu, při záměnách útknvého materiálů při změnách tkání. Je to dosaženo řešením způaobu. kdy v průběhu alespoň části časového úseku indikace přítomnoati prohozenáho útku V kontrolním prostoru se mění hodnota nnpájecího proudu zářiče, a tím i jeho světelná intenzita. zářičem je například infradioda LED. Změna probíhá periodicky a plynule, například jako průběh trojúhelníkovitého tvaru, v rozmezí od minima do mnxima, přičemž hodnota maxíma vždy prekračuje hodnotu intenzity světla odpovív dající hodnotě maximální odezvy fototranzistoru. Tak je bez pomoci aložitých prostředků vždy dosažena funkce fototranzistoru V optimálním světelném režimu.vynález se týká optoelektrické útkové ssražky, zejména napájeoiho obvodu zářiče.Pro kontrolu zamčeného útku v prohozním kanála vytvářenem proíilovým paprskem a soustavou poznooných trysek se používá s výhodou optoelektrioká utková zarážka. V kontroiním prostoru je umístän zářič vysílající světelný paprsek. který je ovlivňovan ptohazovaným útkem. pote světelný psprssk dopadá na snímač. Účelom otpoelektriokě útkově urážky je indikace prohoseného útku a v případně jeho nedoletu zastaviť tkací stroj. Pro tyto účely je optoelektrická ůtková zarážka vybavena dalšími elektronickými prostředky. Jako snímač optoelektrioké útkové zarážky je často používá fototranzistor. Ve všech těchto případech s fototranzistorem jako snímačom je nezbytné nastavovat individálně budicí proud zážiče. realizovaného například infradiodou LED, aby fototransistor při kontrolní funkci pracoval s optinálním Ixnožstvín světla. Toto nastavení optimn se liší u jednotlivých kusů fototransistorú a je závislé na druhu kontrolované útkové nitě - například na její tlouščce a druhu materiálu. Při změně zpraoovaveného útkového materiálu je nutno měnit i nastavení budioího proudu sářiče optoelektrické útkové zarážky, což vyžaduje zásah odborníka vybavenáho náročným měřioím zařízením. Jakúkoliv nutnost seřízení parametrů tkaoího stroje představuje neäádouoí stratu produkce.cílem vynálezu je odstranění nebo alespoň omezení těchto nedostatku řešením způsob řízení budicího proudu ařiče optoelektrickć útkové urážky s fototrsnzístorem jako snímačem u vsduchových tkacích strojů podle vynálezu, jeho podstatou je, že v průběhu alespoň časti časového úseku indikace přítomnost-J. prohozeného útku v kontrolním prostoru se hodnota budicího proudu zâłiče plynule a periodicky mění v důsledku působení łídioího prvku v obvodu záłiče a tím i jeho světelna intenzita v roumezí. minima a maxima, přičemž. jen hodnota maxim vždy překračuje hodnotu intenzity světlapodpovídající hodnotě maximální odezvy fototranzistoru, a tím se dosahuje funkce Eototrsnzistoru v optimâlním svetelná režimu.Hlavní výhodou řešení podle vynalezu je vyloučení nutnosti nantavovat individuálne hudicí proud zúžiće při změně zpracovávaného útkového materiálu. Další výhodou je, že rozsah minima a maxim měn záŕení lze volit tak. aby maximální odozva fototranzistorů na indikovaný .útek byla zajiätěna i płi normálních výrobních tolerancích fototrsnzistorů.Řešení podle vynálesu je možno popeat na příkladněm provedení které je uspořádáno tak, že budicí obvod àoneruje trojúhelníkovitý průběh ptoudové intenzity pro napájení zářiće. zářičem je infradioda LED, zaručující svými parametry dostačující množství světla pro použitý fotottansistor, umístěný v kontrolním prostoru optoelsktrické útkově urážky. Minimum průběhu proudobé intenzity odpovídá nulová hodnotě intenzity proudu. pro maximum je použito 150 s nazní hodnoty pro trvalé ratížení intradiody LED. Períoda trojúhelníkovitáno.průběhu generovanáho řídicím prvkom v budicím obvodu musí být kratlí na je doba přítomnosti útku v kontrolním prostoru optoelektrické útxové zszažky. tím je zajiâtěno, ie bihsm prítomnosti útku v kontrolním prostoru nastane dvakrát stav. pri něm tototranzistor jako snímač Optoelektrické útkové urážky pracuje s optiuálním noistvím světla a tedy dává maximální odozvu na indikovaný útek. Jennožně při jiné vsrisntě svýäit počet period během výskytu útkuvé niti v kontrolnú prostoru.způsob řízení hodicího proudu zúłiće opboelsktrické útkovà arášky s fototranzistorem jako euíuačem u vzduohových tkacích strojů pro dosažení maximální odozvy na indikovaný útek v kontrolní prostoru, vyznačený tím. že v průběhu alespoň časti časového úseku indikace přltoanosti prohoaeného útku v kontrolnú prostoru se hodnota budicího proudu sâřiče plynule a periodicky mění řídící prvkom v obvodu Iâřiće a tím i jeho evětelná intenzita v rozmesí~ minima a naxima. přičemž jen hodnota marina vždy płskrsöuje hodnotu intenzity světle, odpovídající hodnotě maximální odozvy fototranzistoru.

MPK / Značky

MPK: D03D 51/34

Značky: útkové, strojů, snímačem, způsob, fototranzistorem, zářiče, vzduchových, proudu, řízení, zarážky, budicího, tkacích, optoelektrické

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/2-260590-zpusob-rizeni-budiciho-proudu-zarice-optoelektricke-utkove-zarazky-s-fototranzistorem-jako-snimacem-u-vzduchovych-tkacich-stroju.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob řízení budicího proudu zářiče optoelektrické útkové zarážky s fototranzistorem jako snímačem u vzduchových tkacích strojů</a>

Podobne patenty