Způsob výroby plastické modelovací hmoty

Číslo patentu: 260483

Dátum: 15.12.1998

Autor: Prochazka Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ĺ 75) 1 Autor vynálezu PROCHÁZKA OSEF Ing., RUDNÁ54 Způsob výroby plastické modelovací hmotyZpůsob výroby plastické modelovuacĺ hmo- × ty se zvýšenou adhezí k výrobním zařízením v procesu její výroby, .nanpň na bázi PVC,změkčovadla, mazivá a lpígmentu, jež se přípravuje promíchánítn jednotlivých »složek hmoty, zhutněním .a rozdelením .hmoty ma díly žádvarné hInotnosti a jejich ztormováním a zabalením, spočívající V tom, že promichaná polosuchá směs se nadávkuje do základního »spotřebitelského obalu 1 sáčku,misky, kelímku apod. - a teprve potom zhutňuje působením tvářecího tlaku o velikosti 20 .až 200 kPa po dobu 15 až 90 s, přičemž toto» působení tvářecího tlalku může nastat až po vilcedenní lprodlevě.Vynález se týká způsobu výroby plastické modelovací .hmoty se zvýšenou adhezí k výrobním zařízením V procesu její výroby, zejména v průběêhu její homogenizace, zhutñování a formovaní.Doposud se plastická -modelovací hmota,rnapř. na bázi polyvmerů vinylchloridu, změkčovadla, maziva a pigmentu, vyrábí tak, že jednotlivé složky směsi, směšované V určitých hmotnostních poměrech, se smísí v hnětači v polosuchou směs, která se dále zhutňuje mezi třecími välci homogenizátoru. Vzniklá plastická hmota, která vykazuje již zvýšenou .aidlhezi k výrobním zařízením,se dále rozděluje (na menší části požadované hmotnosti, které se potom formují do potřebného tvaru a balí do základního spotřehitelskébo obalu, např. celofánové fólie apa-d.Proces výroby plastické model-ovací hmoty se doposud realizuje převážně ručním způsobem, nebot vysoká adheze této hmoty k výrobtííni zařízením vyžaduje dokonalou separaci, jejíž porušení vyžaduje zastavení výroby, kterou lze opět ob.novit až po do» konalem očištění celého zařízení. Separaci zařízení, ale i rukou pracovníků obsluhy je nutno provádět separátory s teplotou vypařovaní vyšší, než je teplota vytvrzování IIIIO delovací .hmoty, nebot páry setparátorů s nižší teplotou vypařování poškozují modelovací hmotu při jejím vytvrzování teplem. To lze zabezpečit jen některými druhy separátc-rů, které jsou ovšem cenově mákladné a prodražují tím i proces výroby modelovací hmoty.Tyto nevýhody odstraňuje způsob výroby plastické modelovací hmoty podle vynálezu,jehož podstatou je to, že promichaná polosuchá směs se přímo dávkuje do základního spotřebitelskéhct obalu sáčku, misky, kelímku, plechovky apod., v němž se zhutňuje, solvatuje a formuje, a to působením tvářecího tlaku o velikosti 20 až 200 kPa,po dobu 15 až 90 .s, přičemž toto působení tvářecího tlaku může nastat .až po vícedenní prodlevě.Výhodou tohoto způsobu výroby plastické modelovací hmoty je to, že odpadá potřeba separace výrobiního zařízení, čímž dochází k úspoře materiálu. Dále dochází k úspoře pracnosti ve výrobě, nebot odpadá operace separace a čištění, neprovádí se operace hnětení, dělení a formovaní, ale i balení ve fázi, kdy tato hmota je .již značné lepiva.Zpracováiní směsi modelovací .hmoty působením tvářecího tlaku až po vícedenní prodlevě navíc umožňuje načasovat sna-dnou zpracovatelnost modelovací hmoty na POŽBJCIOVĚHTIOU dobu - těsně před jejím použitím, a to za působení menšího tlaku v rozsahu udávaná spodní hranice, tj. 20 až 50 kPa. Realizace toho-to způsobu výroby vytváří podmínky pro komplexní mechanizaci, příp. automatizaci celé výroby, což přispívä k zvýšení její celkove ekonomické efektívnosti, .nebo-t polosuchá směs se bez obtíží dobře dávkuje, přičemž ostatní proces výroby probíhá již v obalu, který snebrání zhutňovaní ani solvataci hmoty.Polosuohá směs se nadávkuje do polyethylenového kelímku, kde se podrobí působení tlaku velikosti 50 kPa, po dobu 15 s,.naičež se kelímek uzavře v-íčkem a uloží do expedičníjho kartónu.Polosuchá směs se nadávkuje do sáčku z PVC, který se uzavře např. svarem před použitím u spotřebitele se sáček propíchne,příp. otevře a směs vyválí välečkem, nebo v ruce prohněte, načež je hmota připravenou k použití ,pro zvolený zámer.Způsob výroby plastické Inodelovací hmoty se zvýšenou adhezí k výrobníin zařízením. V procesu její výroby, např. na bázi polymerü vinylchlorídu, změkčovadla, maziva a pigmetntů, jež se připravuje promiChánĺm jednotlivých složek hmoty, zhutněním a rozdelením hmoty na díly žádané hmotnosti a .näsledujícím zformováním aza-balenírn těchto dílů před jejich adjustaci,vyznačený tím, že promíchaná polosuchá směs jednotlivých složek hmoty se nedávkuje do základního spotřebitelského obalu a teprve potom působením tlaku o velikosti 20 až 200 kPa, po dobu 15 až 9 D s, zhutní a zformuje, přičemž toto zhutnění a zformovani může nastat až po vícedenní prodlevě.

MPK / Značky

MPK: C08J 3/00

Značky: hmoty, plastické, způsob, výroby, modelovací

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/2-260483-zpusob-vyroby-plasticke-modelovaci-hmoty.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby plastické modelovací hmoty</a>

Podobne patenty