Způsob zpracování pevných zbytků obsahujících fosfor

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

šäšľąfgfíťiřš POPIS yvmágsge 390412,K AUTORSKEMU OSVEDCENi75 N GLASER VLADIMÍR dna. ing. CSC., VÍDENSKÝ AN ing. CSC., Autor vynálezu MQSTECKÝ IŘÍ akademik, PRAHA, BENDA i 10,. SYKORA STANISLAV Ing. CSc., SKOPALÍK IRI ing.,NOVÁK JAROSLAV mg., GOTTWALDOV54 Způsob zpracování pevných zbytků nbsahuiících fosfurSyměs sestávajĺcĺ z pevných zbytků obsahujících fosfor, vodorozpustłné fosforečné soli nebo solí a vody se uvede vdo styku s pohybujícími se pevnými částicemí, jejichž množství představuje .nejméně 25 hmot. sušlrny zbytků, přičemž současně .nebo/a po smísení se provádí sušení nebo/va rozdružovázní. Produktem je hnojivo obsahují-ci fosfer, které je vhodné k aplikaci v kyselých půdách.Vynalelz se týká způsobu zpracování pevných zbytků obsahujících fosfo.r .na hnojiV-0.Doposud se Live-dané zbytky, vznikající například při .neutralizatci extrakční kyseliIny trihydrogenfosíorečné amoniakem, hydroxidem sodíným atd. nebo při snižování obsahu fluoru ve VOCÍOYOZPLISĎHÝCh fo-sforečn 2 h solích pomocí väpenatých surovín, nezpracovávají i přesto, že -obsahují značné nmožství fosforu.Tuto nevýhodu odstraňuje způsob zpracování pevných zbytků obsahujících fosfor,jehož podstata spočíva v- tom, že se připrvaví směs obsahující vedle těchto zbytků nejmeně 1 0/0 hmot. vodorozpustné fo-storečne soli nebo solí a 10 až 75 0/0 hmot. vody, která se uvede do styku s fyziologicky přijatelnými pohybujícími se pevnými částicemi obsahujícími s výhodou složky využitelné rastlinami nebo/a zlepšující vlastnosti půd,jejichž množství představuje .nejméně 25 0/0 hmot. sušiny zbytků, přičemž současně .nebo/.a po smísení se provádí sušení nebo/a rozdružování, případně granulace.»S výhodou se přidávají ztekutiva.Během zpracování se výhodné přidává surovina .nebo suroviny obsahující sloučeninu nebo sloučeniny, které s vodou reaígují nebo tvoří hydráty a mají pozitivní vliv v rostlinne výrobě.S výhodou se přidávají živně nebo/a stopové složky důležitě pro výživu a ochranu rostlin nebo/a látky zlepšující fyzikálněchemické vlastnosti půdy.Výhodné se přidává přírodní fosfát, s výhodou v nííkromleté formě.Výhodné se ,přidävají látky zlepšující fyzilçální vlastnosti produktu.Základní účinek způsobu výroby podle vy 4nálezu spočíva v tom, že se zužltkuje pro výživu rostlin fosfo-r, který je obsažen v pevných zbytcíc.h odpadajících při výrobě čistých vo-dorozpustxných fosforečných solí z extrakční kyseliny trihydro-genfosforečné.Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinace obou těchto způsobů. Postupuje .se například tak, že vlhké nepromyté .nebo částečně promytě zbytky se uvedou v rotačním bubauu do styku s pohybujícími se pevnými částicemi, například dolomitu nebo/a živce atd., přičemž současně se .provádí sušení a pak rozdružování. Během procesu je možné přidávat suroviny obsahující sloučeninu »nebo sloučeníny, které s vodou reuagují nebo tvoří hydráty, další živné komponenty, látky -obsahující stopové prvky nebo zlepšující fyzikálne-chemické vlastnosti půdy ,nebo fyzikální vlastnosti hnojlva.Způsob podle vynálezu je dále blíže popsán na konkrětním příkladu provedení.Vlhké neproííiyté pevne zbytky .po výrobě čistých fosforečnanů amonných, obsahující 60 0/0 hmot. pevných zbytků, 28 0/0 hmot. vody, 10 0/0 hmot. dihydrogenfosforečínanu amonneho .a 2 0/0 hmot. hydrogenfosforečnanu amonného, byly přidány v množství 2 U procent hmot. k mletému dolomitu o velikosti častic od 0,063 až 5 mm v .rotujícím bubnu za současného sušení horkým vzduchem o teplotě cca 130 °C. Při procesu došlo k částečně peletizaci.Získané vápenatohořečnaté hnojivo obsahující fosfor je především vhodné k aplikaci v kyselých půdách.1. Způsob zpracování pevných zbytků obsahujících fosfor, vyznačující se tím, že se připraví směs obsahující vedle těchto zbytků nejmeně 1 0/0 hmot. vodorozpustné fosforečxné soli nebo solí a 1 U až 75 0/0 hmot. vody, která .se uvede do styku s pohybujícími se fyziologicky přijatelnými pevnými částicemi, o-bsahujícími s výhodou složky využitelné rastlinami nebo/a zlepšující vlastností püd, jejichž .množství představuje nejméně 25 0/1 hmot. sušiny zbytků, přičemž současně s mísením nebo/a p-o smísení se provádí sušení .nebo/a rozdružování, případně granulace.2. Způsob podle bodu 1 vyznačující se tím, že se přidávají ztekutiva.3. Způsob podle bodů 1 a 2 vyznačujícíse tím, že se během zpracování přidává surovina .nebo suroviny obsahující slouěeninu.nebo sloučeniny, ktere s vodou reagují, inebo tvoří hydráty a mají pozitivní vllv v rastlinné výrobě.4. Způsob podle bodů 1 až 3 vyznačující se tím, že se .přidavají další živnê nebo/a stopové složky důležité pro v.ýživu a ochranu rostlin nebo/ü. latky zlepšující fyzikálnechemické v 1 ast.nosti půdy.5. Způsob podle bodů 1 .až 4 vyznačující se tím, že se přidává přírodní fosfát, s výhodou v mikromleté formě.» 6. Způsob podle bodů 1 až 5 vyznačující se tím, že se přidávají látky zlepšující fyzikální vlastnosti produktu.

MPK / Značky

MPK: C05B 7/00

Značky: zbytků, pevných, způsob, obsahujících, zpracování, fosfor

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/2-260482-zpusob-zpracovani-pevnych-zbytku-obsahujicich-fosfor.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob zpracování pevných zbytků obsahujících fosfor</a>

Podobne patenty