Způsob zpracování pevných zbytků obsahujících fosfor

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

mum PRO VVMÁLEIV 45 V d A 0 MB y áno 15 04 89Autor vynálezu GLASER VLADIMÍR doc. ing. CSC., VÍDENSKÝ AN ing. CSC.,MADSÍľECKÝ IŘÍ a-zkaxdemik, PRAHA, BENDA IVO,SYKORA STANISLAV mg. CSC., SKOPALÍK IIŘÍ img.,NOVÁK JAROSLAV mg., GOTTWALDOV 54 Způsob zpracování pevných zbytků obsahujíních fnsforSměs wsestávající .z pevných zbytků obsahujících fosfor, vodorozpustnou fosforečnou sůl nebo soli a vodu, se smísí s volumínéznĺmi částicemi v» množství nejméně 1 U hmot. sušiny zbytků a dále zpracuje do práškové nebo/a zrnité, prípadné granulavxavné formy. Produktem je hnojivo obsahu-jící fasfor, které je vhodné .k aplikaci V kynselých půdách.vynález se týká způsobu zpracování pevných, fosfo-r -obsahujicích zbytků na hnojivo.Doposud se uvedené zbytky, vznikajícĺ například při neutralizaci extrakční kyseliny trihydrogenfosforečlné amoniakem, hydroxidem sodným laatd., nebo při sniž-oväní obsahu fluoru ve vodorozpustných fosforečných solích pomocí vápenatých surovín, nezpiwacovávají i přesto, že obsahují značné množství flosforu.Tuto nevýhodu odstraňuje způsob zpracování pevných zbytků obsahujících fosfor,jehož .podstata spočíva v tom, že se připraví směs, obsahující vedle těchto zbytků nejméně 1 0/0 hmot. vodorozpustné fostorečné soli nebo solí au 10 .až 75 hmot. vody, která se fyzíologicky přijatelnými, vodu adsorbujícími, voluminézními částtcemi, například expandovaným vermikulit-em nebo/a expandovaným perlitern nebo/a surovinou na bázi zeolitů atd., v množství nejméně 10 0/0 hmot. sušiny zbytků a dále zpracuje do práškové nebo/a zrnité, případně granulované formy.Výhodné sepřidávají ztekutiva, Během zpracování se výhodné přidávâ surovina nebo suroviny obsahující sloučeninu nebo sloučeniny, které s vodou reagují nebo tvoří hydráty a mají pozitivní v-liv v rostlinné výrobě.Výh-odně se přidávasjí další živnê nebo/a stopové složky důležité pro výživu a ochranu rostlin nebo/a látky zlepšující fyzikálne chemické vlastnosti půdy.Výhodné se přidávâ přírodní fosfát, s výhodou V mikromleté formě.S výhodou se přidávají látky zlepšující fyzikalní vlastnosti produktu.Základní účinek způsobu výroby podle vynálezu spočívá v- tom, že se zužitkuje pro výživu rostlin fosfor, který je obsažen v pevných zbytcích, odpadajícich při výrobě čistých vodorozlpustných ÍOSÍOFEČlIIÝCh solí z extrakční kyseliny trinydrogenfostorečné.Výroba může být kontinuální, dískontinuální .nebo kombinace obou těchto způsobů. Postupuje se například tak, že vlhké nepromyté nebo částečně promyté zbytky se smísí v homogenizátoru s expandovaným perlitem, vysuší a rozdruží. Během procesu je možné přidávat surovinu obsahující sloučeninu .nebo sloučeniny, které s vodou reagují nebo tvoří hydráty, další živné komponenty, lätky obsahující stopové prvky nebo zlepšující fyzikálněchemické vlastnosti půdy nebo fyzikální vlastnosti hnojiva.Způsob podle vyrnálezu je dále blíže polpsán na konkrétním příkladu provedení.Vlhké neproniyté pevné zbytkýpo výrobě čistých fosforečnanü amonných, obsahující 60 hmot. pevných zbytků, Z 8 hmot. vody, 10 hmot. -dihydrogenfosforečnanu amonného a 2 hmot. hydrogenfosforečnanu amonného, byly zhomogenizoválny s expandovaným perlitem v množství 30 0/0 hmot. a usušeny. Při procesu došlo k částečné peletizaci. iZískané hnojivo obsahující fosfor je především vhodné k aplikaci v kyvselých půdách.1. Způsob zpracování pevných zbytků obsahujících fosfor, vznikajících například při neutralizaci extrakční kyseliny trihydrogentostorečné amoniakem, vyznačující se tím, že se přípraví směs obsahující vedle »těchto zbytků nejméně 1 hmot. vodoroz.pustné fosľorečné soli nebo solí a 1.0 .až 75 procent hmot. vody, která se smísí s fyziologicky přijatelnými, vodu adsorbujícími, voluminéznírni částíeemi, například expandevaným vermikulitem nebo/a expandovaným perlitem nebo/a surovinou na bázi zeolitů,.v množství nejméně 10 hmot. .suršiny zbytků, a dále zpracuje do práškové nebo/a zrníté, případně granulované formy.2. Způsob podle bodu 1 vyznačující se tím, že se přidávají ztekutiv-a.3. Způsob podle bodů 1 .a 2 vyznačující se tím, že se během zpracování přidává surovina nebo suroviny obsahující sloučenmu.nebo sloučeniny, které s vodou reagují nebo tvoří hydráty a mají .pozitivní vliv v rostlinné výrobě.4. Způsob podle bodů l až 3 vymnačujicí se tím, že se přidávají další živné nebo/a stopové složky důležité pro výživu rostliłn a jejich ochranu nebo/a látky zlepšující fyzikálněchemické vlastnosti půdy.5. Způsob podle bodů 1 až 4 vyznačující se tím, že se přidá-vá přírodní tosfát, s výhodou v mikromvleté formě.16. Způsob podle bodů 1 až 5 vyznačující se tím, že .se přidávají látky zlepšující fy zikální vlastnosti produktu.

MPK / Značky

MPK: C05B 7/00

Značky: obsahujících, zbytků, pevných, způsob, zpracování, fosfor

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/2-260481-zpusob-zpracovani-pevnych-zbytku-obsahujicich-fosfor.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob zpracování pevných zbytků obsahujících fosfor</a>

Podobne patenty