Způsob zpracování pevných zbytků vznikajících při neutralizaci extrakční kyseliny trihydrogenfosforečné

Číslo patentu: 260471

Dátum: 15.12.1998

Autori: Glaser Vladimír, Vídenský Jan, Mostecký Jiří Akademik

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

nm mo VYNÁlEZY A 0 mm 43 Vyąano. 15 04 89(75) Autxor vynálezu GLASER VLADIMÍR doc. ing. CSC., VIDENSKÝ IAN ing. CSC., MOSTECKÝ IŘI akvademik, PRAHA54 způsob zpracování pevných zhytkü vznikaiícícl) při neutralizaci extrakční kyseliny trihydrogenťostorečnéVlhká pevné zbytky vznikxa-jící při výrobě fosñarečných sowlí alkalíckých kovů z extrakční kyseliny tríhydrogenfosforečné se po případnêm snížení obsahu alkalické solí smísí s páleným vápnem nebo/a páleným dnlomitem nebo/a páleným m-agnezitem neho/a se suvovínou nebo sure-vínami obsahujícímd bezvodou sůl nebo Sold, které s vodou tvoří hydráty, a vznikla směs se zpracuje do práškové nebo zrnité formy.Získlainé vápenatě hnojivsow obsahující fosfor je vhodné k .aplikaci V kyselých půdách.vynález se týká způsobu zpracování pevných zbytků, vznikajících při neutrali-zaci extrnakčlní kyseliny trihydrogenfosřorečné hydroxidem nebo/a hydrogenuhličitanem nebo/a uhličita-nem alkalického kovu., na vápenaté nebo vápenatohořečnaté hn-ojivo., Doposud se uvedené zbytky k danému účelu nezpracovávají i přesto, že obsahují značné množství fosforu.Tuto nevýhodu odstraňuje způsob zpracování -pevných zbytků vznikajících při neutralizací extrakční kyseliny tríhyudrogenroste-ročné hydroxidem nebo/a hydrolgenuhličitanem nebo/a uhliěitanem alkalického kovu, na vápenaté nebo väperratohořečnaté hnojívo obsahující fosfor, jeh-ož podstata spočíva v tom, že se do reakce uvedou tyto vlhké zbytky, případně po snížení obsahu alkalické nebo ralkalických solí jejich rozpuštěním do vodného prostředí, s výhodou při vyšších teplotách dosahujících až teplotu iraru, a pálené vápno nebo/a pálený dolormit nebo/a pälený magnezit nebo/a surovina nebo suroviny obsahující bezvodou sůl nebo soli, které s vodou tvoří hydráty, v množství nejméně 0,15 molu na 1 mol vody ve zbytků, ia vznikla směs se zpracuje do práškové .nebo/a zrnité, případně granulavałné formy.Výhodně se vlhké zbyt-ky ztekutí.Výhodné se přidávnají další živ.né nebo/a stopové složky důležité pro výživu a ochranu rostlin nebo/a látky zlepšující fyzikálněchemické vlastnosti půdy Výhodně se přidâvají látky zlepšující fyzikální vlastností produktu.Základní účinek způsobu výroby podle vynálezu spočíva v tom, že se vyrábí Suché hnojivo s obsahem iosforu z vlhkých zbytkůbez sušící operace, čímž se ušetří náklady na energií.Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinací obou těchto postupů. Postupuje se například tak, že vlhké pevné zbytky po snížení o-bsahu alkalické soli jejím rozpuštěním do vodného prostředí, s výhodou při. vyšší teplotě dosahující až teploty varu, se smísí s páleným vápnem v tak-ovérm poměru, aby se téměř veškerá voda vázala do formy vápenného hydrátu. V důsledku uvolněného tepla při hydratačiní relaukci dojde k zahřátí směsi a odpaření částí vody. Množství přidávaného vápna tak může být nižší, než odpovídá stechívometrii vzhledem k vznikli hydrátu. Během homogenizace směsi nebo při granulaci je mo-žné přidávat další živné komponenty, látky obsahující stopové prvky nebo zlepšujíci fyzikálněchemické vlastnosti půdy nebo fyzikální vlastnosti hnojiva.Způsob výroby podle vynálezu je dále blíže popsán na konkrétním přĺkličľdu provede 111.Promyté, sodných solí téměř zbavené zbytky po neuvtrallzaci extnakční kyseliny trlhydrogelnfosforečné hydroxidem sodným do druhého stupně s obsahem cca 5 U hmot. vody byly smíseny s páleným vápnem a zhomogenizovány. Vápno bylo použito v množství O,65 molu na 1 mol vody obsažené ve zbytcích. Vznikl práškový produkt.Získané vápenaté alkalické hnojivo, obsahující fo-stor, je vhodné k aplikaci v kyselých půdách.1. Způsob zpracování pevných zbytků vznikaljících při neutralizaci extrakční kyseliny trihydrogentosľorečné hydroxidem nebo/va hydrogenuhličitanem nebo/a uhliěitanem alkalického kovu, na vápenaté nebo vápenatohořeěnaté hunojivo obsahující f-osfor, vyznačující se tím, že se do reakce uvedou tyto vlhké zbytky, případně po snížení obs-a-hu alkalické nebo alkzalických solí jejich rozpuštěním do vodného prostředí, s výhodou při vyšších teplotách dosahujících .až teploty varu, a pálené vápno nebo/a pálený dolomit nebo/a pálený magnezit nebo/a surovina nebo suroviny obsahující bezvodou sůl nebo soli, které s vodou tvoří hydráty, vmnožství nejméně 0,15 molu wa 1 mol vody ve zbytku, a vznikla směs se zpracuje do práškové nebo/o zrnité, případně gnanulované formy.2. Způsob podle bodu 1, vyznačující se tím, že se vlhké zbytky-ztekutí.3. Způsob podle bodů 1 a 2 vyzrvačující se tím, že se přidávají další živné nebo/a stopové složky důležité pro výživu a ochranu rostlin nebo/la látky zlepšující fyzikálněchemické vlastnosti půdy.4. Způsob podle bodů 1 až 3, vyznlavčující se tím, že se přidávají látky zlepšující fyzikální vlastnosti produktu.

MPK / Značky

MPK: C05D 3/02

Značky: zbytků, způsob, kyseliny, trihydrogenfosforečné, zpracování, pevných, extrakční, neutralizací, vznikajících

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/2-260471-zpusob-zpracovani-pevnych-zbytku-vznikajicich-pri-neutralizaci-extrakcni-kyseliny-trihydrogenfosforecne.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob zpracování pevných zbytků vznikajících při neutralizaci extrakční kyseliny trihydrogenfosforečné</a>

Podobne patenty