Způsob zpracování pevných zbytků vznikajících při neutralizaci extrakční kyseliny trihydrogenfosforečné

Číslo patentu: 260470

Dátum: 15.12.1998

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Vídenský Jan, Glaser Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

. 51 Int. 01.4 C 01 B 25/28 Ř 22 Přihlášeno 26 03 86 C 05 B 3/00 21 PV 2085-86.U 40 ZVBŤGÍIHČHO 16 05 88 ÚMD to VVNÁLEZYVydálłlüv 1589 A OBIEVY 75 Autor vynálezu GLASER VLADIMIR doc. ing. CSc., VIDENSKY AN ing. Csc., MOSTECKÝ IŘÍ mkademik, PRAHA54 Způsob zpracování pevných zbylků vznikajících při neutralizaci extrakční kyseliny trihydrogenfosfnrečnêVlhké pevné zbytky v-zníkající při neutralĺzaci extrakční kyseliny trihydrogenľosľorečné amoníakem nebo/a hydroxidem amonným se smísí s páleným vápnem nebo/a páleným dolomitem a vznlklä směs se zpracuje do práškové nebo zrnité formy. Amoniak uvolňujícľ se z amonných solí obsažených v pevném zbytku lze použít například k neutralizacl extrakční kyseliny trihydrogenfosforečné. Získané alkalické vápenaté hnojivo obsahující fosfor je vhodné k aplikaci v kyselých půdách.Vynález se týká zpüsobu zpracování pevných zbytků vznikajícich při neutralizaoi-extrakční kyseliny ÍPÍHYdľOgBHÍOSÍOĽBČIÉ aInoniakem nebo/a hydroxidem amonným, na vápenaté nebo vápenatohořečnaté hnojivo.Při výrobě čistých amonných solí z extrakční kyseliny trihydrogenfosforečiíé odpadá pevný ve vodě nerozpustný zbytek. Tyto zbytky se nezpracovávaji, takže fosfor,který obsahují, se nozužitkovává.Tuto nevýhodu odstraňuje způsob zpracování pevných zbytků vznikajících při neutralizaci extrakční kyseliny trihydrogeniostoreěné amoniakem nebo/a hydroxidem amonným na vápenaté nebo vápenatohořečnaté hnojivo obsahující fosfor, jehož podstata spočívá v tom, že se do reakce uvedou tyto vlhké zbytky, případně po snížení obsahu amonné nebo amonných solí rozpuštěním do vodného prostředí, a pálené vápno nebo/a pálený dolomit v množství nejméně 0,3 molu na 1 mol vody ve zbytku, a vznikla směs se zpracuje do práškové nebo/a zrnité případně granulované formy, přičemž vznikající amoniak lze použít například k neutralizaci extrakční kyseliny trihydrogenfosÍorečné.vlhké zbytky se s výhodou ztekutí.S výhodou se přidávaji další živně nebo//a stopové složky důležité pro výživu a ochranu rostlin nebo/a látky zlepšující fyzikálněchemickê vlastnosti půdy.Výhodné se přidávaji látky zlepšujírtí fyzikální vlastnosti produktu.Základní účinek způsobu výroby podle vynálezu spočíva v tom, že se zužitkuje pro výživu rostlin fosfor, který je obsažen v pevných zbytcích odpadajícich při výroběčistých amonných iosforečných solí z extrakční kyseliny trihydrogenfosforečné. Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinace obou těchto způsobů. Postupuje se například tak, že vlhké pevné zbytky se smísí s páleným vápnem v takovém poměru, aby se téměř veškerá voda vázala do formy vápenného hydrátu. V důsledku uvolněného tepla při hydratační reakci dojde k zahřátí směsi a k odpaření části vody. Množství přidávaného vápna tak může být nižší, než odpovídá stechiometrii vzhledem k vzniku hydrátu. Uvolňující se amoniak z amonných solí zbylých v pevném zbytku lze použít například k neutralizaci extrakční kyseliny trihydrogenfosforečné. Během homogenizace směsi nebo při granulaci je možné přidávat další živné komponenty, látky obsahující stopové prvky nebo zlepšující fyzikálněcsemické vlastnosti půdy nebo fyzikální vlastnosti hnojiva. Způsob podle vynálezu je dále blíže popsán na konkrétním příkladu provedení.Vlhké pevné zbytky po neutralizaci extrakčni kyseliny trihydrogenfosforečné amoniakem do pH 5,5 s obsahom cca 45 0/0 hm. vody byly smiseny s páleným vápnem a zhomogenizovány. Vápno bylo použito v množství 0,65 molu na 1 mol vody obsažené ve zbytcích. Vznikl práškový produkt. Amoniak uvolněný z amonných solí obsažených v pevném zbytku byl použit k neutralizaci extrakční kyseliny trihydrogenfosforečné.Získané alkalické vápenaté hnojivo, obsahující fosfor, je vhodné k aplikaci v kyselých půdách.1. Způsob zpracování pevných zbytků vznikzćąjicich při neutralizaci extrakční kyseliny trihydrogeniosforečné amoniakem nebo/a hydroxidem amonným na vápenate nebo vápenatohořečnaté hnojivo obsahující fosior, vyznačující se tím, že se do reakce uvedou tyto vlhké zbytky, případně po snížení obsahu amonné nebo amonných solí rozpuštěním do vodného prostředí, a pálené vápno nebo/a pálený dolomit V množství nejměně 0,3 molu na 1 mol vody ve zbytku,a vznikla směs se zpracuje do práškové nebo/a zrnité případně granulované formy, při čemž VZlĺka 1 Cĺ amoniak lze použít například k neutralizaci extrakčilí kyseliny trihydrogeníosforečné.2. Způsob podle bodu 1 vyznačující se tím, že se vlhké zbytky ztekutí.3. Způsob podle bodů 1 a 2 vyznačující se tím, že se přidávaji další živné nebo/a stopové složky důležité pro výživu a ochranu rostlin nebo/a látky zlepšující fyzikálněchemické vlastnosti půdy.4. Způsob podle bodů 1 až 3 vyznačující se tím, že se přidávaji látky zlepšujícl fyzikální vlastnosti produktu.

MPK / Značky

MPK: C01B 25/28, C05B 3/00

Značky: extrakční, způsob, pevných, neutralizací, trihydrogenfosforečné, vznikajících, kyseliny, zbytků, zpracování

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/2-260470-zpusob-zpracovani-pevnych-zbytku-vznikajicich-pri-neutralizaci-extrakcni-kyseliny-trihydrogenfosforecne.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob zpracování pevných zbytků vznikajících při neutralizaci extrakční kyseliny trihydrogenfosforečné</a>

Podobne patenty