Způsob výroby vápenatých solí s malou rozpustností

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

šĺšjäu°ąĺŕíššľáĺš poms wam zu šŕ°§ m K AUTORSKÉMU osvtoćsníokno mo wumzv 45 vydá 15 04 8975 Autor vynúluu GLASER VLAQIMÍR doc. ing. CSB., VÍDENSKÝ AN ing. CSO.,MOSTECKY IRI aka-demík, PRAHA, LOHNISKÝ JAROSLAV, NOVOTNÝ MILOSLAV ing., ÚSTÍ nad Labem54 Způsob výroby vápenatých solí s malou ruzpustnostíUvedou se do reakce při výrobě sody amoníakálním postupom vzníkajíoí owdpadní mztoxk po regenerací amoníaku ze s-odárenských Louuhů., obsahující převážně chlomí-d vápenatý, matečný louh z výroby čistého hydro~ gerxuhlíčitanu sodného a kyselina obsahující aHĺOn přĺslušný k výrnobě požadované soli. Vzniklá sraženina se Olddělĺ a zpracuje na produkt. Produkt je vhodný k použití tam,kde se požaduje jeho vysoká Čistota.vynález se týká způsobu výroby vápenatých solí s malou rozpustností nebo jejich směsi.Rozšířengimi způsoby výroby výše uvedených vysoce čistých produktů jsou pro svojí jednoduchost srážecí postupy. ako výchozí látky se používají většinou vysoce čisté chemikálie, které jsou za tímto účelom speciálně přípravované.ak je tedy zřejmo, spočíva nedolstatek dosud používaných srážecích postupů především v tom, že výroba vysoce čistých výchozích surovín značné zatěžuje ekonomiku výroby. Tuto nevýhodu odstraňuje podle vynálezu způsob výrnoby vápenatých solí s malou rozpustncstí nebo jej-ích směsi, jehož podstata spočíva v tom, že se uvedou do reakce při výrobě sody amonialkálním postupem vzníkající mordpadní roztok po regenerací amoniaku ze sodárenských louhů, obsahující převážně Chlorid vápenatý, matečný louh z výroby čistého hydrogenuhličitanu sodneho a kyselín-a obsahující anion příslušný k výrobě požadované soli, nebo/a tato kyselina částečně zneutralízovaná surovinou obsahující kation sodný a anion hydrogenuhlíčitanový nebo/a uhlíčitanový nebo/a hydroxylový, vzniklé sraženína se o-ddělí a zpracuje na produkt.Místo části nebo veškerého roztoku chloridu vápenateho, vznikajícího při regeneraci anioniaku ze sodárenskch louhů, obsahujícího rovněž chlorid sodný, použije tohoto roztoku, případně suspenze, po zahuštění nebo/ua po zahuštění a snížení obsahu chloridu sodného.S výhodou se přídávají stabílízátory zpornalující dehydratací hydrátů vápenatých solí s malou rozpustností, případně hydrolýzu bezvodých solí.Základní účinek způsobu výroby podle vyuâlezu spočíva v tom, že se využívá odpadních roztoků k pro-iukcí vysoce čistých vápenatých solí s malou rozpustností. Tím se způsob výroby podle vynälezu stává »olproti dosud známým výrobním postupům výrazně ekonomicky výhodnějším.Výronba může být kontinuální, dískontínuální, nebo kombinací obou těchto postupů. Postupvuje se například tak, že se dv reakce uvedou při výrobě sody amoníakálním postupem vzníkající odpadní roztok po regeneraci amoníakíí ze sodárenských louhů,obsahující převážně chlorid vápenatý, matečný louh z výroby čistého lékopisného hydrogenuhlíčítanu srodnéhon a kyselina o sahující anion příslušný k výrobě požadované solí. Vzniklá sraženina se -oddělí, například fíltrací nebo odstředěním, promyje a zpracuje na ,požadovaný produkt. Promývací vody je možno začlenit do výrobního cyklu. Přídavné látky, zpomalující dehydratací hydrátů vápenartých solí, případně hydrolýzu bezvodých solí, je výhodné dávkovat do roztoků vedených na srážení nebo/a přímo do srážecího zařízení nebo/a do vlhkého či suchého produktu nebo/a pří eventuální úpravě velikosti častíc mletím.Způsob výroby podle vynálezu je dále blíže popsan na konkrétním příkladu provede l.1 litr odpadního roztoku vrznikajícího při regenerací a-moníaku ze sodárenských louhů, obsahující převážně chlorid vapenatý a odpovídající množství kyseliny trihydrogenľosľorečné o k-oncentraci 75 0/0 hmot., bylo ve vsádkovém míchanení rearktoru převedeno matečným louhem z výroby čistého lékopisného hydrogenulílíłčítanu Srúldľlêho na sraženínu dihydrátu hydrogenfosforečnanu väpenatého, která byla oddělena filtrací,prormyta a vysušena při 45 °C. Teplota reakce nepřesáhla 30 °C.Získaný produkt je vhodný k použití V kosmetickém, potravínařském, farmaceutickém, elektrotechnickém průmyslu a jako obohacující přísada krrnných směsi V živočíšné výrobě.1. Způsob výroby vápenatých solí s malou rozpustností neb-o jejích směsi vyznačující se tím, že se uvedou do reakce při výrobě sody uamoniakální-m postupom vznikající odpadní roztok po regenerací amoníaku ze sodárenských louhů, obsahující převážně chlorid vápenatý, matečný louh z výroby čistého hydrogenuhličítanu sodného a kyselina obsahující anion příslušný k výrobě požadované soli, nebo/a tato kyselina částečně zneutralizovaná surovínou obsahující katíon sodný a anion hydrogenuhličítanový nebo/a uhlíčitaoový nebo/a hydroxylový, vznikla sraženina se oddělí a zpracuje na produkt.2. Způsob podle bodu 1 vyznačující se tím,že jako části nebo veškerého roztoku chloridu vápenatého vz-níkajícího při regenerací amoniaku ze sodárenských louhů, obsahujícího rovněž chlorid sodný, se použije tohoto roztoku, případně suspenze, p-o zahuštění nebo/a po zahuštění a snížení obsahu chloridu sodného.3. Způsob podle bodů 1 a 2 vyznačující se tím, že se přidávají stabilízátory zpomalující dehydratací hydrátů vápenatých solí s malou rozpustností, případně hydrolýzu bezvodých solí.

MPK / Značky

MPK: C01F 11/00

Značky: způsob, rozpustností, vápenatých, výroby, malou, solí

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/2-260455-zpusob-vyroby-vapenatych-soli-s-malou-rozpustnosti.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby vápenatých solí s malou rozpustností</a>

Podobne patenty