Způsob rozlišení Streptococcus lactis, Streptococcus cremoris a jiných bakteriálních druhů metabolizujících cukry za tvorby kyselin

Číslo patentu: 260445

Dátum: 15.12.1998

Autori: Cvak Zdeněk, Erban Vladimír, Salaba František, Jičínská Eva

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

s,° 5 rsrą Moss vynález 390415 K AUWRSKÉMU osvěožäuâ(75) . Autor vynalezu ERBAN VLADIMÍR RNDr. CSc., JIČÍNSKÄ EVA RNDr. CSc.,CVAK ZDENĚK RNDr. csc., SALABA FRANTIŠEK lang., PRAHA54 Způsob rozlišení Streptococcus lactšs, Streptoeoccus cremoris a jiných bakteriálních druhů metabolizujících cukry za tvorby kyselínNavržený způsob diferenciace umožňuje rozlišlt příbuzné kmeny, které mají schopnost tvořit kyseliny na rüstovém agaru, a které se liší ve schopností využívat některou ammokyselinu z agarovêho růstového média za současného uvolnění amonných lontů do prostředí. Kolonie se liší na růstovém agaru, který obsahuje vhodnou pH indíkátorovou barvu bromkresolpurptxr a bentonit. Kolonie Streptococcus cremorís se schopností tvořit kyseliny jsou žluté až oranžové a mají žlutou zónu kolem. Kolonie Streptococcus lactls, které mají navíc schopnost využívat některou aminokyselínu a uvolňovat amonné ionty do prostředí, se stávají po 2 až 3 dnech opět bílé až modré s modrou zónou.vynález se týká způsobu rozlišení bakteiálních druhů Streptococcus lactis vedle Streptococcus oremoris a všech príbuzných áakteriálních druhů schopných metabolizovat cukry za tvorby kyselín, které se liší ve schopnosti využívat některou aminokyselinu na agarových půdách obsahujícich bentonit.Dosavadní způsob rozlišení Streptococcus iactis a Streptococcus cremoris byl možný pouze ve velmi omezené miře, nebot toto rozlišení mohli provádět pouze pracovníci s velkými zkušenostmi podle mikroskopického obrazu, ve kterém se jednotlivé druhy nepatrně liší. Rozlišení lze provést také podle velikosti kolonii na agarových plotnäcli,která jsou však velmi nepřesna, nebot mezi jednotlivými kmeny jednotlivých druhů je velká variabilita ve velikosti kolonií a mezi kmeny jednotlivých druhů dochází ke značněmu překryvu statistických křivek velikosti kolonií. Ve světě byla sice popsána metoda na rozlišení Streptococcus lactis a Streptococcus cremoris, ale vzhledem k velmi pracné přípravě média, které obsahuje karboxymetylcelulózu, nedoznala rozšíření.Podstata řešení spočíva jednak V obecné vlastnosti všech streptokoků mléčného kvašeni tvořit kyselinu mléčnou, která je vylučována do prostředí s pH indikátorovým barvivem bromkresolpurpurem, který přecházi z modré barvy na žlutou, a jednak ve schopnosti charakteristické pouze pro Streptococcus lactis utilizovat arginin, jako zdroj uhlíku a uvolňovat do prostředí amonné ionty, které prostředí alkalizují, a tim se žlutá barva kolem kolonií mění opět na modrou. Rozplýváni uvolněných metabolitů do širokého okoli zabraňuje právě bentonit,svými iontoměnnými vlastnostmi, Kromě toho je bentonit do norem mikroelementů a sobcí toxických zplodin umožňuje růst kolonií v kompaktnějši formě, která se projevuje lepší rozlišitelností na pozadí a celkově menším průměrem kolonii. Tato vlastnost je výhodná zejména při bustších nárůstech na agarových plotnách, kdy nedocházi k výraznému vzájemnému ovlivnění koloníí.5 ryptomu 5 g kvasničného extraktu 2,5 g enzymatioltélto hydrolyzátu kaselnu 5 g arglnínu HCI 1,25 g K-HPOn 10 gcitranu vtípenatého 15 g bentonitu a 15 g agartt. Po rozpuštěni se upraví pH na hodnotách 5,6 B-N HCl a výsterilizuje se při 121 C po dobu 15 min. Těsně před nalitím na Petriho misky se pridá 5 m 1 100/0 sterilního obnoveného cdstředčného mléka, 10 ml sterilního CaCO 3 v destilované vodě a 2 ml sterilniho 0,17 vodného roztoku bromkresolpurpuru na každých 100 m 1 základniho agarového média rozpuštěnélío a vytemperovaného na teplotu 55 (3. Opatrne promíchané médium se nalévá na Petriho misky v tloušťce 3 až 4 mm agaru.Rozetřením 0,1 ml odpovidajícího ředění na povrch agarové plotny.Misky s naočkovanou kulturou se inkubují při 30 °C 2 až 3 dny.Odečet koloníi Po 64 hodinách inkubaceKmen Streptococcus cremoris N 4 na pisknvě zbarvene püdé jsou žluté kolonie až oranžové kolonie s výraznou žlutou zónou kolem. Průměrné velikost kolonii je 1,22 mm se standardní odchylkou 0,2 mm.Kinen Streptococcus lactis 358 na žlutofialová půdě jsou velké bílé kolonie s modrou zónou kolem. Průměrná velikost kolonií je 3,23 mm se standardní odchylkou 0,9 l mm.Výhody vynálezu spočívají zejména ve zpřesnění diagnostické metodiky pro bakteríe mléčného kvašení. Pro svou poměrnou jednoduchost a dostupnost domacich surovin bude mit významné uplatnění v průmyslové mikrobiologii, v mlékárenstvi a jiných odvětvích potravinárskeho průmyslu.Způsob rozlišení Streptococcus lactis vedle Streptococcus cremoris a jiných bakteriálních druhů metabolizujícich cukry za tvorby kyselín, vyznačujicí se tim, že strep tokokové baktérie se zaočkují na agar s přídavkem bentonitu v množství 5 až 20 g/l,přičemž po inkubaci se odlíší Streptococcus lactis bílým až modrým zabarvenlm kolonlí.

MPK / Značky

MPK: C12R 1/46, C12Q 1/14

Značky: druhu, streptococcus, tvorby, bakteriálních, metabolizujících, jiných, způsob, rozlišení, cukry, cremoris, lactis, kyselin

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/2-260445-zpusob-rozliseni-streptococcus-lactis-streptococcus-cremoris-a-jinych-bakterialnich-druhu-metabolizujicich-cukry-za-tvorby-kyselin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob rozlišení Streptococcus lactis, Streptococcus cremoris a jiných bakteriálních druhů metabolizujících cukry za tvorby kyselin</a>

Podobne patenty