Surovinová zmes pre výrobu sulfoaluminátového slinku

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

. 45 v ÚŘAD mo WNÁLEZY ĺ ) ydane 15 11 88Autor vynálezu MAILING AN doc. ing CSC., BRATISLAVA, ZNÄŠIK PETER ing.,TRENCIANSKA TURNA, ESENÄK VIKTOR pmf. ing. CSC.,LACEK OZEF doc. ing. CSO., BALKOVIC SVETOZÄR ing. CSC.,BRATISLAVA, KEBÍSEK FRANTIŠEK ing., TRENČÍN(54) Suruvinová zmes pre výrobu sulioalumlnàtovêhu linkuRiešenie sa týka surovinovej zmesi sulfoaluminátového slinku. Podstatou surovinovej zmesi je, že pozostáva z 59 až 63 hmot. vápence, 22 až 25 hmot. sádrovca,14 až 17 hmot. elektrárenského popolčeka s obsahom minimálne 27 hmot. oxidu hlinitého a 1 U 0/0 hmot. oxidu železitého. Surovinovú zmes je možné využiť pre výrobu sulfoaluminátového cementu s vysokými pevnosťami alebo tieto slinky primieľat k portlandským cementom a V priaznivom smere modifikovať ich vlastnosti.vynález .sa týka surovinovej zmesi pre výrobu sulfoaluminátového slinku.Sulfoaluminätové slinky patria k nízkoenergetickým slinkom tým, že ich syntéza prebieha už pri 1 200 až 1 250 °C. Tieto slinky obsahujú dikalciumsilikát C 28, kalciumaluminátsulfát C 4 A 5 S, kalciumaluminoťerit C 4 AF, anhydrit CŠ a neviazaný oxid vápenatý C V rôznom zastúpení podľa chemického zloženia surovinovej zmesi. Požaduje sa však určitý minimálny obsah kalciumaluminátsulfátovej fázy C 4 A 3 S a to 10 až 15 hmot., dostatočne vysoký obsah anhydridu CS a nie príliš vysoký obsah neviazaného oxidu vápenatého C.Najvyššie dosiahnuté pevnosti hydratovaných cementových kaší alebo pást pripravených na základe takýchto slinkov sa pohybujú V hraniciach 50 až 85 MPa. A. Müllerv Silikattechnik 35, 276 1984 udáva maxi rnálnu pevnosť v slinku 85 MPa. Avšak je tu nutné osobitne rýchle chladenie slinku. Slinok bol vypálený pri teplote 1 350 C počas 50 min. zo surovín il, anhydrid, piesok. Podla US patentu 3 860 433 sa slinok pripravuje z kaolinitu, anhydridu a vápence. Maximalna dosiahnutá pevnosť je 50 MPa. Kulinova v Cemente č. 7 1982 udáva pre vysokoželezité slinky maximálne pevnosti až 133.MPa,avšak. ide tu o modelové zmesi pripra vené z čistých oxidov. Pri skúškach bola použitá špeciálna metóda, pretože porovnávacím pokusom s PC 50 bolo dosiahnutých 93 MPa. AO č. 225 492 popisuje sulfoaluminátbelitový slinok, pripravený z dolomitizovaného vápenca, cementárskej hliny a sádrovca. Tento slinok je vhodný najmä pre také stavebné dielce, ktoré sa hydrotermálne spracúvajú. V AO č. 227 542 sa popisuje belitový slinok pripravený z 25 až 30 hmot. cementárskej hliny, 50 až 54 0/0 hmot. vápenca a 16 až 22 hmot. hnedého kalu odpadajúceho pri elektrolytickej výrobe hliníka. Rovnako aj tento slinok je vhodný najmä pre výrobky vytvrdzované v autokláve. Pevnosť v tlaku pripravených teliesok sa pohybovala okolo 82 MPa. Podľa AO číslo 227541 je sulfoaluminâtbelitový slinok pripravený z 55 až 60 hmot. vápence alebo dolomitizovaného vápenca, 37 až 40 9/0 hmot. cementárskej hliny a 2 až 10 sádrovca. Aj tento slinok je vhodný len pre hydrotermálne spracovanie výrobkov.Uvedené slinky sú pripravované z vysokohlinitých surovín, žiaruvzdorných ílov,kaolinov, bauxltov, lupkov technického oxidu hlinitého, čo je ekonomicky nevýhodné.Uvedené nedostatky sú odstránené surovinovou zmesou pre výrobu sulfoaluminátového slinku, ktorej podstatou je, že pozostáva z 59 až 63 hmot. vápenca, 22 až 25 perc. hmot. sádrovca a 14 až 17 hmot. elektrárenského popolčeka s obsahom minimálne 27 hmot.) oxidu hlinitého a 10 0/0 hmot. oxidu železitého.Surovinová zmes podľa vynálezu zohľadňuje požiadavky národného hospodárstva,aby suroviny boli lacné a dostupné. Využiva sa elektrárenský popolček ako druhotná surovina, čo priaznivo ovplyvňuje životné prostredie. Pevnosti cementu vyrobeného zo surovinovej zmesi podľa vynálezu asi dvojnásobne prevyšuje pevnosti cementových kaší vyrobených na základe bežného portlandského cementu. Ďalšou výhodou surovinovej zmesi podľa vynálezu je, že sa vypaluje pri pomerne nízkej teplote okolo 1200 °C. Slinok pripravený zo surovinovej zmesi podľa vynálezu nie je potrebné vytvrdzovat v hydrotermálnych podmienkach ako väčšinu belitových slinkov.Zloženie surovinovej zmesi je ilustrované v príklade.Surovinová zmes zloženia 61,5 hmot. vápenca 15,4 hmot. popolčeka 23,1 0/0 hmot. sádrovcaElektrárenský popolček obsahoval 29 hmot. oxidu hlinitého a 12 hmot. oxidu železitého.Výpal sa uskutočnil pri teplote 1200 °C s výdržou 30 minút a zomlel sa na merný povrch 430 mZ/kg.Vodný súčinitel cementovej kaše kol 0,43a hmot. pomer slinok z kremičitý prášok bol 1 2. Pevnosť sa merala na kockách o hrane 2Slínky vyrobené zo surovinovej zmesi podľa vynálezu možno primielať k bežným portlandským slinkom a tým v priaznivom smere modifikovať ich vlastnosti.Surovinová zmes pre výrobu sulfoalumlnátového slinku vyznačujúca sa tým, že obsahuje 59 až 63 0/0 hmot. vápenca, 22 až 25 proc. hmot. sádrovca a 14 až 17 0/0 hmot. e

MPK / Značky

MPK: C04B 7/36, C04B 7/42

Značky: surovinová, sulfoaluminátového, výrobu, slínku

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/2-254046-surovinova-zmes-pre-vyrobu-sulfoaluminatoveho-slinku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Surovinová zmes pre výrobu sulfoaluminátového slinku</a>

Podobne patenty