Sposob kontinuálnej prípravy a pokladania kaučukovej fólie na ocelokordy

Číslo patentu: 254045

Dátum: 17.12.1987

Autori: Hajský Milan, Lukáč Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

šfššŕfćfšíľâžž POPIS VYNÄLEZU 580511, ° x AUTORSKÉMII OSVEDČENIU (51) Int. 01.475 Autor vynálezu HAISKY MILAN dipl. tech., LUKÁČ VLADIMÍR ing., PUCHOV(541 Spôsob kontinuálnei prípravy a pokladania kaučuknvei fólie na oceľokordySpôsob kontinuálnej prípravy a pokladania kaučukovej fólie na oceľokordy sa týka oboru gumárenskej výroby. Spôsob rieši prípravu a gumovanie oceľokordov pre výrobu hlavne nákladných autoplášťov. Podstatou riešenia je, že za tepla nagumovaná sústava oceľokordov sa po vychladení na teplotu 25 °C iő °C prevalcuje na dvojvalcoch pritlačnou silou 10 MPa iñ MPa pričom do« chádza k vrezaniu sa oceľokordov do krycích kaučukových fólii a odstráneniu rôzneho usporiadania. reťazcov makromolekúl v kaučukovej zmesi. Riešenie je možné vy« užívať výlučne v gumárenskom priemysle..eg-aaľokordy, ktorý efektívne ůplät uje výrobú kaučukových fóli tým gumovaním,pričom vychladený m r asťledríĺłkontinuálne valcuje. L Vzsúčasnej dobe sú známe tri spôsoby pokladaniakaučukovej tolie na ocelokord. Pri pokladaní takzvaným teplým spôsobom využíva sa ľahšie tvarovatelnost kaučukových fólií za tepla. Nevýhodou uvedeného spôsobu je, že rozdielnym pnutím použitých konštrukčných materialov, a to ocelokordu a kaučukovej fólia, ako aj rôznorodými pevnostami týchto materiálov, dochádza najmä u pneumatík za podmienok použitia k zvýrazneniu týchto rozdielov a v dôsledku toho k defektom, prípadne k zníženiu životnosti. U ďalšieho známeho spôsobu takzvaným studeným spôsobom, vtláčajú sa kaučukové-fólie na ocelokordy za teplotných podmienok blízkych teplotným podmienkam pri užívaní. Nevýhodou tohto spôsobu je, že sa zvyšujú manipulačné nároky pri výrobe,keď osobitne z východiskovej zmesi sa pripravujú kaučukové fólie a až po preprave svitkov a ich zaradení na funkčné miesta príslušného zariadenia dochádza k ich vtlá čaniu do ocelokordov. U trietieho spôsobu takzvaného polostudeného, ktorý je svojim prevedením v určitej miere kombináciou predchádzajúcich dvoch spôsobov, kde sa jedna kaučukové fólia privádza -na- ocelokordy studená a druhá sa môže pripraviť buď priamo z východiskovej zmesi za tepla a ešte teplá privadzat na ocelokordy, alebo sa ochladí na príslušnú teplotu a ako ochladená sa vtláča na oceľokordy. Uvedený spôsob má nevýhody v tom, že sa zvyšujú manipulačné nároky pri výrobe a dochádza k nerovnomernému pnutiu. pokaučukovaného oceľokordu.Nevýhodou uvádzaných spôsobov okrem už spomínaných nevýhod je, že každý rieši problematiku pokaučukovania oceľokordov len čiastočne, pričom napríklad z hladiska účinku adhéznych vlastností a podobne sa javí optimálnym studený spôsob, kým z hladiska rozpracovanosti a obdobných aspektov je priaznivejši teplý spôsob výroby.Uvedené nedostatky odstraňuje spôsobělynglaz sa gtýka sąôsobu kgntiąnuglnąjłąpríškonttnułalnąj gpríjgavy a pokladania .kaučugĺkovéj fálieêgrfašoćąĺľokordy podľa vynálezu, ktorěhopodstatou je, že teplom .nagumovaná sústava ocelokordov sa po vychladení na őtiífžä § 55 °çžçprevalcuje prítlačnou sił 5 MPa pričom dochádza k vrezaniu sa ocelokordov do krycích kaučukových fólií a odstráneniu rôzneho usporiadania reťazcov makromolekúl v kaučukovej zmesi. Počet ocelokordovvtláčaných do kaučukových fólií je rôzny v závislosti na finálnom výrobku, ktorým jeív uvedenom prípade autoplášť. ~ ~- ~ Výhoda spôsobu podľa vynálezu spočíva v tom, že celý proces teplého pokaučukovania a následného valcovania ochladeného pogumovaného oceľokordu dáva požadované kvalitatívne parametre pri výrobe kostry oceľokordových pneumatík z pokaučukovaných oceľokordov s možnosťou kontinualizäcie. Spôsob taktiež eliminuje podstatne namáhavú prácu, najmä vynechaním medzivýroby, znižuje straty pri nábehu a dobehu,ktoré sa vyskytovali pri doterajších spôsoboch pokaučukovania za studena. Taktiež priprava kaučukovej fólie, chladenie i navádzanie na oceľokordy sa uskutočňuje na tom istom zariadení, ktoré je popisované v súvislosti so samostatnou prihláškou vynálezu. Týmto spôsobom sa .docieluje vysoká produktívnosť pri požadovanej kvalite pokaučukovaného ocelokordu.Pre výrobu nákladných autopláštov s oceľokordovou kostrbu sa kontinuálne pripravuje pokladacia kaučukové .fóliąrz Východisková. zmes sa ohrievaĺna teplotu, 80 stupňov Celzia ICQ-WS a touto-gsa pogumuje sústava ocelokordov z oboch strán. Taktopripravený pogumovaný, ocelokord sa v lin ke ochladí na teplotu. 25 °C~i 5 °C. Bo vy, chladení pogumovaný .ocelokord sapreval cuje medzi dvoma valcami. pôsobením prítlačnej sily 10 MPa 15 MPa, pričompdochá.dza-k vrezaniu sa oceľokordov do. krycíchkaučukovýchtólií zaúčelom odstránenia kalandrového efektu, ž. .tepléhqlpgumo,vania .toznamena odstránenia rôzneho usporiadaniaSpôsob kontinuálnej prípravy a pokladania kaučukovej fólie na ocelokordy pri výrobe ocelokordových autopláštov a to najmenej na dva oceľokordy kontinuálne odvádzané z cievok, pri ktorom sa na hornú a dolnú stranu ocelokordov súčasne vtláčajúgumové fólie pripravené z východiskovejzmesi za tepla vyznačený tým, že za tepla nagumovaná sústava ocelokordov sa po vychladení na teplotu 25 °C i 5 °C prevalcuje prítlačnou silou 10 MPa iä MPa.

MPK / Značky

MPK: B29D 30/14

Značky: spôsob, přípravy, ocelokordy, fólie, pokladania, kaučukovej, kontinuálnej

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/2-254045-sposob-kontinualnej-pripravy-a-pokladania-kaucukovej-folie-na-ocelokordy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sposob kontinuálnej prípravy a pokladania kaučukovej fólie na ocelokordy</a>

Podobne patenty