Sposob prípravy (R,S)-(E)-2-metyl-4-(2,6,6-trimetyl-1-cyklohexenyl)-1,2-epoxy-3-buténu

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO VVNALEZV 45 Vydané 15 11 33 A OBJEW75 Autor vynálezu EOŠANSKÝ MILOŠ ing., GÓMÓRY IURA ing., KACINA ROMAN ing.,STYRAKOVÁ LÝDIA ing., HLOHOVEC-E-buténu epoxidu I z trimetylsulfonium 1 netylsíranu alebo trimetylsulfoniumhydro gensíranu a 4-2,6,6-trímetyl-1-cyklohexe~ nyn-S-butén-z-ónu za podmienok medzifá zovej katalýzy. Môže sa využít vo farmaceu- ,tickom priemysle pri syntéze medzíproduk tov vitamínu A.Vynález sa týka spôsobu prípravy R,S-E-2-metyl-4-2,6,Eľ-trimetyl-lľcyklohexenyl-1,2-epoxy-3-buténu epoxidu Iz 4-(226,6-trimety 1-1-cyklohexenyl-3-butén-Z-ónu beta-jonónu a trimetylsulfóniovej soli za podmienok medzifázovej katalýzy.Podľa doterajšieho stavu sa epoxid I pripravuje viacerými spôsobmi, napr. z beta-jonónu a trimetylsulfónium halogeniu C 1,F alebo hydroxidu za podmienok medzifázovej katalýzy M. Rosenberger, US. Pat. 3998 856, z beta-jonónu a dodecyldimetylsulfónium metylsíranu za podmienok medzifázovej katalýzy M. Rosenberger, US. pat. 3998 856, resp. z beta-jonónu a dimetylsulfónium metylidu generovanom v dime tylsultoxide M. Rosenberger, US. patent 4044 028.Nevýhodou uvedených spôsobov je v pr vom prípade komplikovaná príprava trimetylsulfóniovej soli C 1 - potreba tlaku, F nákladná príprava, OH ~ nestála zlúčenina, potreba Ag 20, pričom V citovanej práci(M. Rosenberger, US. pat. 3998 856 je zvýraznené, že použitie trimetylsulfóniovej soli s inými aniónmi Br, l, SO 4 CH 3 vedie k podstatnému zníženiu výťažku, až k zastaveniu reakcie v druhom prípade potreba prácne extrakciou delit zmes vznikajúceho epoxldu I a dodecylmetylsulfidu M. Rosenberger a spol., Helv. Chim. Acta, 83, 1665 1980 . V tretom prípade potreba pracovať v bezvodom dimetylsulfoxide a s hydridom sodným ako bázou.Uvedené nedostatky odstraňuje spôsob prípravy epoxidu I podľa tohoto vynálezu. Vychádza sa pritom z trimetylsulfóniovej solia a beta-jonönu, kedy v prostredí dlchlórmetánu a koncentrovaného vodného roztoku alkalického hydroxidu za prítom 4nosti medzifázového katalyzátora benzyltrietylamöniumchloridu, alebo tetra-n-butylamóniumchloridu pri teplote do 60 °C vzniká epoxid I. Podstatou vynálezu je použitie trimetylsulfónium metylsíranu, ktorý sa priprav.í zmiešaním dimetylsulfidu a dimetylsulfátu. Ešte vyššie výťažky epoxidu I možno dosiahnut podľa vynálezu použitím trimetylsulfönium hydrogénsíranu. Ako výhody tohoto spôsobu prípravy epoxidu I možno uviesť zjednodušená syntéza bez izolácie medziproduktov, lacné metylačné činidlo dimetylsultáü, práca V jednoduchom zariadení s malým pretlakom max. 2 aim.) a jednoduchá recirkulácia použitých zlúčenín dimetylsuliid, dichlórmetan .Do banky opatrenej miešadlom sa vsadí 33 m 1 dichlórmetánu, 5,8 ml dimetylsulfidu a 7,3 m 1 dimetylsulfátu. Banka sa uzatvorí a reakčnä zmes sa intenzívne mieša 1 hod. pri teplote 50 °C. Ochladí sa a pridá sa 13,5 ml beta-jonónu, 3,0 g benzyltrietylamónium chloridu a 40 m 1 48 Vo-ného hydroxidu sodného a intenzívne sa mieša pri teplote 50 °C 6 hodín, ochladí sa a k reakčnej zmesi sa pridá 100 ml vody, oddelí sa organícka vrstva a vodná sa extrahuje díchlórmetánom. Spojené dichlórmetänovê extrakty sa premyjü vodou a sušia síranom sodným. Potom sa dichlörmetán s dimetylsulfidom oddestilujü a možno ich znovu použit na prípravu sulfóniovej soli. Zvyšok obsahuje 13,0 g surového epoxidu o obsahu 98 0/0 hmot.Do banky opatrenej miešadlom sa naváži 14 g trimetylsulfóniumhydrogénsíranu,13,5 ml 12,76 g beta-jonónu, 33 ml dichlörmetánu, 0,3 g benzyltrietylamöniumchloridu a 40 ml 48 Vo-ného roztoku hydroxidu sodného. Reakčná zmes sa intenzívne mieša 3 až 6 hodín pri teplote 20 až 50 °C. Po spracovaní ako v predošlom príklade sa získa 13,1 g epoxidu o obsahu 98 až 100 0/0.-Z-onu v prostredí dichlórmetanu a koncentrovaného vodného roztoku alkalického hydroxidu za prítomnosti medzifázového ka talyzátora benzyltrietylamönium chloridu,alebo tetra-n-butylamóniumchloridu pri teplote do 60 °C, vyznačujúci sa tým, že ako trimetylsulfóniová sol sa používa trimetylsulfónium metylsíran, alebo trimetylsulfónium hydrogénsíran.

MPK / Značky

MPK: C07D 303/04

Značky: r,s)-(e)-2-metyl-4-(2,6,6-trimetyl-1-cyklohexenyl)-1,2-epoxy-3-buténu, spôsob, přípravy

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/2-254032-sposob-pripravy-rs-e-2-metyl-4-266-trimetyl-1-cyklohexenyl-12-epoxy-3-butenu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sposob prípravy (R,S)-(E)-2-metyl-4-(2,6,6-trimetyl-1-cyklohexenyl)-1,2-epoxy-3-buténu</a>

Podobne patenty