Způsob acetylace kyseliny anthranilové

Číslo patentu: 220849

Dátum: 15.12.1985

Autori: Žák Jiří, Kvis František

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká způsobu acetylace kyseliny anthranilové acetanhydridem ve vodně-amoniakálním roztoku kyseliny anthranilové, přičemž acetanhydridu se používá v 1,5 až 3násobném molárním přebytku. Titulní látka slouží jako farmaceutický meziprodukt.

Text

Pozerať všetko

ÍŘŽĚĚÍLLĚŠĚŤĚĚŠ PODIS VYłłÁlEZU 22034 m K AUTORSKÉMU osvšnčsní loIAn mo vvmnszv A(75) Autor vynálezu Kvrs FRANTIŠEK ing., ŽÄK IIŘÍ mg., PRAHA(54) Způsob acetylace kyseliny anthranilnvôvynález se týká způsobu acetylace kyse~ liny anthranílové acetanhydridem ve vodně-amoniakálním roztoku kyseliny anthranilo vé, přičemž acetanhydridu s-e používá V 1,5 až Snásobném molárním přebytku. Titulní látka slouží jako farmaceutický meziproduktvynález se týká způsobu acetylace kyseliny anthranilové, důležltého mezlproduktu výroby barviv a léčiv.Kyselinu acetylanthranilovou lze připravovat řadou metod, například oxidací o-toluidu manganistanem draselným v kysellně octové Bedson, King Soc. 37, 753, popřípadě za katalýzy siranem hořečnatým DRP č. 94 629, oxidací acet-o-toluidu manganistanem vapenatým ve vodě (Ullmann, Uzbachian B. 36, 1800, acylací kyseliny anthranilové V benzenu Kaufmann, B. 42, 3482,acylací acetanhydridem V roztocích solí alkalických kovů DRP č. 129 000 C. 19 02 I,686, varem acetylanthranilu s vodou Jackson se sp., I. Am. Chem. Soc. 22, 534, acylací acetanhydridem V prostředí kyseliny octové, za katalytickêho působení kyseliny chlorovodíkové Bedson, King Soc. 37, 755,acetylací směsi kyseliny octové a acetanhydridu Niyogí, I. Ind. Chem. Soc. 8 1931,56, 59, dále acylací acetanhydridem ve vodném roztoku hydroxidu sodného Chattaway, Soc. 1931, 2495. V literatuře je kyse lina acetylanhranilova popsána jako světlePro syntézu léčiv musí Výroba kyseliny acetylanthranilové odpovídat dvěma základním požadavkůni musí poskytovat látku co nejčistší a přitom musí být jednoduchá a hospodárná. Některé z popsaných způsobů neodpovídají ekonomickým potřebám, jiné opět poskytují látku více či méně znečlstěnou vedlejšími reakčními produkty, jako je diacetylderivát nebo různé barevné látky,které se obtížně odstraňují, komplikují izolací čisté látky a snižují její výtěžek.Na základě poznatků, získaných při systematickém studiu reakčních podmínek, se nově podařilo vypracovat velmi jednoduchý a ekonomicky výhodný způsob acetylace kyseliny anthranilové, poskytující látku ve vysokém výtěžku a chromatograticke čistotě, odpovídající přísným požadavkům.Vynalez se tedy týká způsobu acetylace kyseliny anthranilove acetanhydridem ve vodném roztoku anorganické zásady jeho podstata spočíva V tom, že se kyselina an 4thranilová nejprve převádí vodným amoniakem o hmotnostní koncentrací 22 až 26 ,použitým V přebytku 0,05 až 0,1 mol, V roztok své amonné soli, ve kterém se po zředění vodou na hmotnostní koncentraci 20 až 25 provádí acetylace působením acetanhydridu V přebytku 1,5 až 3,0 mol.Způsob podle vynálezu, jehož provedení je jednoduché a nenáročné na zařízení a obsluhu, má proti řadě popsaných metod výhodu především V tom, že nemá žádné nároky na tepelnou energií, nebot průběh reakce je silně exotermní. Reakce je dále velml rychlá, je omezena v podstatě pouze možnou rychlostí přidävání acetanhydridu. Další výhoda tkví v tom, že se kyselina acetylanthranilová získava ve vysoké čistotě,odpovídající požadavkům analytické kontroly. Při chromatografii na tenké vrstvě poskytuje produkt připravený způsobem podle vynálezu jednotnou skvrnu navíc se získává ve vysokém výtěžku, který se blíží teorii. Ve srovnání s dosud používanými způsoby obzvláště vyniká hospodarnost způsobu podle vynálezu, nebot jako reakční prostředí slouží voda.Způsob acetylace kyseliny anthranilové podle vynalezu blíže ilustruje příklad provedení500,0 g kyseliny anthranilové 3,64 mol) se rozmíchá V 1000 ml vody, přídavkem 300 m 1 vodného amoniaku o hmotnostní koncentraci 25 se rozpustí a roztok se ztiltruje přes vrstvu aktivního uhlí. Filtrační vrstva se promyje 500 ml vody a filtráty se spojí. Do roztoku amonné soli kyseliny anthranilové se za dobrého míchání přidá rychle 928,0 g (9,06 mol acetanhydrldu. Teplota reakční směsi vystoupí samovolně na 80 °C a acetylderivát se počne vylučovat z roztoku. Po ochlazení na teplotu 5 až 10 °C se vyloučený produkt odsaje a promyje vodou. Získa se prakticky bezbarvá látka s literární teplotou tání 185 až 186 °C a jednotnou chromatogratickou skvrnou. Výtěžek je 613,0 g, tj. 93,8 teorie.Způsob acetylace kyseliny anthranilové acetanhydridem ve vodném roztoku anorganické zásady, Vyznačující se tím, že se kyselina anthranilová nejprve převádí vodným amoniakem o hmotnostní koncentraci 22 až26, použitým V přebytku 0,05 až 0,1 mol,V roztoku své amonné soli, ve kterém se po zředění vodou na hmotnostní koncentraci 20 až 25 provádí acetylace působením acetanhydrldu v přebytku 1,5 až 3,0 mol.

MPK / Značky

Značky: způsob, anthranilové, kyseliny, acetylace

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/2-220849-zpusob-acetylace-kyseliny-anthranilove.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob acetylace kyseliny anthranilové</a>

Podobne patenty