Způsob výroby dvoudílné slévárenské formy

Číslo patentu: 220840

Dátum: 15.12.1985

Autori: Machač František, Štrbík Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Účelem vynálezu je umožnit výrobu dvoudílné slévárenské formy najednou na jedno modelové zařízení při použití rozdílných formovacích směsí pro obě poloviny formy. Vynález řeší tento úkol tím způsobem, že na vyrobenou první polovinu formy se uloží nepropustná fólie, na níž se vyrábí druhá polovina formy z rozdílné formovací směsi oproti první polovině formy.

Text

Pozerať všetko

U 51 Autor vynlluzu ŠTRBĚK 1 m mg., UINEČOV, MAGHAE FRANTIŠEK, MoRAv-SKA TŘEEOVÁi 54) Způsob výroby dvmulílné slévárenské formyÚ×č~e 1 em vynálezu je umožmtt výrobu davam ldiLné sléváren-snké formy najednou na jedJno modelové zařízení při použití ruzodaímłých fonrnov-acíoh .směsi pm o-bě poloviny formy.vřyn-älez řeší tento úkol tim způsobenm, že ma vrymohencm první -polovšnu fan-my se ulož/.i ąneprupunsünâ fólie, na níž se vyrábí druhá polovina- íomy z. rozdílné fommosvącí směsi cpm-oü první poldvině ñonmyVYIIĚJIBZ se týká výroby dvoudílné Slévárerrské formy a řeší možnost vytvrzoväní formy při použití rozdílné formovaní směsi u jednotlivých ,polovin forem.U dvoudílných slévárearrslkých forem vyráběných na modelovýoh Idelskách, jejichž jednotlivé poloviny jsou vyrobeny z rozdílné formovaní směsi, .se vzhledem k různému způsobu a době vytvrzování rozvdílný-ch formovacíoh směsi vyrábí každá polovina for-my zvlášť.Nevýhodou tohoto způsobu výrolby je, že zalbere udvojnasobnou půdoçrysnou plochu,což je neekonomické. Další nevýhodou je, že pro lkažclou polovinu formy se musí vyrobit nákladné »modelové zařízení na modelovýoh doskách.Dále je znälma výroba dvoudíllných Sléváremslkýloh f-orem .najednou na jedno modelové zařízení, lode vzhledem k jednoinélmu.způsobu a době vytvrvzování je nutno použí vat stejnou formovaní »směls pro obě .poloviny formy.Nevýhodou tohoto způsorbu je, že při jednoduohém tvaru jedné poloviny fourmy, napřiklad models tvarovou poudložkou nebo jen -s nálitikuovou a vtokovou soustavou, je nutno použít vstejnnou formovací směs j-ako u druhé poloviny, přesto, že pro tuto polovinu formy by bylo amožn-o použít formovací směs nižší kv-ality a tím s nižšími výrrobnírml náklady, při nižší lpraonozsti a nižší fyzické .nälmazeVýše uvedené nevýhody odstraňuje způsob výurolby dvoudílné slévárennoské formy,podle vynálezu, jejichž poloviny jsou vyráběny najednou na jedno modelové zařízení. Podstatou vynalezu je, že na vynobenou prrvní polovinu fonmy se uloží nepropustná fólie, na niž se vyrábí druhá polovina formy z rozdílné iormovací směsi oproti první polovině formy.Výhody způsobu výroby udvoundílné ąslévárenské formy podle vynálezu spowčívají V tom, že vložením nepropustné fólie mezi obě poloviny fonmy, vyráběné najednou na jedno modelové zařízení, je umožněno jpoužití nrozdílné formovaní saměsi u obou jpolovín fonmy, nebot při vytvrzování je vloženou fólií zalbráněno pronikální vytvr-zovacího média do druhé poloviny formy, kterou lze vytvrzovat například pouze atmosférouv různém čase při různé teplote, podle druhu použité formovací směsi. Tím, že u jedné z polovin formy je nepropwstnou fólii umožněno použití formovací směsi ls »menším počtem komjponentfn (při její lepší formovatelnosti, »dojde ke snížení pracnolsti a fyzícľké námahy a Ike snížení výrobních nákladů na fonmovací eměs.Příklady způsobu výroby ndvoundílné svlévárenslké tfomny, například válce, jejichž poloviny jsou vyráběny najednou na jedno modelové zařízení, podl-e vynälelzu.První polovina formy je vyráběna známým způsobem, například z vazné formovací směsi, tv-ořené ve známém poměru z křemičitého písku, pojeného vodním uskvlem a jílovýum jpojíveni a z následné výplňové smě-si. Po jejím vyrobeni a otočení o 180 ° se na liprauvenloíi dělicí rovinu uloží nejpropustná fólie, například z plastické hmoty, na níž se vyrábí druhá polovina fonmy z fonmovaoí směsi, vytvořené .například křelmičitýlm písukem pojenýum vodrním sklem ve známém poměru, a po následnélm nanesení výplňové směsi se tato druhá polovina formy vytvr»dí plynlnýum .méndiem, například kyvsličníkem uhličitýlm.Druhá jpolovina fonmy je tvoř-ena formovacim rávmem a druhou částí modelu s vtolkovou a nálitkovou soustavou, nebo jen rámelm s vtokovou a nälinkovou soustavou. Po zhotovení této dvoudílné slévárerrslké formy se tato známým způsobem rozebere a připraví k lítí, přičemž první polovina formy se vytvnrdí atmosférou.Eormovací směs první .poloviny formy je tvořeno například slélváren-slkým lu-pkem, jílovýni pojivem a vodníum sklem ve znármém poměru. U druhé poloviny formy je formovaní směs tvořena například .křemivčitým píoskem lpojeným vodnílm .sklem ve známé-m poměru. Další postup výroby s použitím .nepropustné fólie mezi oběma -polovinami formy, včetně vytvnzovální, je stejný jalko v příkladu 1.Vynäilez lze využít ve všech .slévárnáonZpůsob výnoby dvoudílné slévárenské formy, jejichž poloviny jsou vyráběny najednou na jedno modelové zařízení, vyznačující se tím, že na vyrobenou první polovinu for my se uloží nepropustná fólie, .na níž se vyvrálbí druhá (polovina formy z rozdílné forInovací sIIněsi oproti první polovině formy.

MPK / Značky

Značky: dvoudílné, výroby, formy, způsob, slévárenské

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/2-220840-zpusob-vyroby-dvoudilne-slevarenske-formy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby dvoudílné slévárenské formy</a>

Podobne patenty