Krmná směs pro hospodářská zvířata

Číslo patentu: 220832

Dátum: 15.12.1985

Autori: Lyér Radko, Kusý Stanislav, Bříštěla František

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Krmná směs pro hospodářská zvířata vyznačená tím, že se skládá ze 75 až 84 % hmotnostních prasečích výkalů, sterilizovaných v destruktoru při teplotě 120 až 130 °C a přetlaku 0,25 až 0,30 MPa po dobu 25 až 30 minut, 15 až 20 % hmotnostních zdrcené slámy, 0 až 2 % hmotnostních vápníku nebo tuzemských zeolitů a 0 až 2 % hmotnostních melasy.

Text

Pozerať všetko

m K AUTORSKÉMU osvênčsuí m 511 Int. 01.5 ü - A 23 K 1/18 22 Přihlášení) 24 na 3.1 21 PV 471913481 40 Zveřejněno 15 i 19 82 üwľämĺlĺzv 45 Vydáno 15 1 ~ 2 554 75 Autor vynalezu KUSÝ STANISLAV 111 g., LYER RADKO ing., BŘÍŠTĚLA FRANTIŠEK mg., PRAHA54 Krmná směs pro hospodářské zvířata-Knmná směs pro hosípodářsłká zvířata vy~ značenä tím, že se skládá ze 75 až 84 hmotnastních prasečí-ch výłkalů, .Sterilizovaných v dastrwktotru při teplotě 120 až 130 C a přetlaku 0,25 až 0,30 MPa po dnnbu 25 až 3 x 0 xmisnut, 15 až 2 D 0/0 hmotnosbnívch ürcenê slamy, O až 2 0/0 ćhlmołtnostníoh vápmíku nebo tuzetmskýc-h zeotlitů a « 0 až 2 °/o »ľnmotnostních melasy.~ vynález se týká nové lkrmné směsi pro hospodáňská zvířata. Podrobněji se vynález týká knmne směsi pro hospodářské zvířata na bálZĺ modifikovaných prasečich výkalů. Stale lronstouci koncentrace chov-u zvířat ve velkdkalpaci-tnídh olbjeiktech nuti k řešení uotálzek liĺkvixdace výikalů. V přílpavdě chovu prasat vse přistoupilo k využívaní upravenýlcíh praisečich výkalů ke zlkrmovaní hospodářlslkými zvířaty. Dosavadni způsoby úprav prasečíclh výkalů ke zknmování spočívají v přeměně tekntých výkualů »účinkom nového rodu thermofilních vbakltemií, stravujícich ligmin a celulózu, na mikrobialní busnělčnou hmotu s vysolkýrsm obsahelm lbilkovin nelbo na systému ühenmofilní-ch aerobnich pvojstupü Is »následným sušením biołlogiokýcth kalů ke knmným účelům. Tyto systémy jsou ve stadiu laboratorních zkoušek italských,franoowzlských, lholatndskýoh a anglických firem, přičemž jejich jpraktickému použití brání vysoká spotřeba energie top.né oleje), vysoké investiční náklady »na zařízení a v neposlední řadě i vysoký nárok na prostor pro potřebnou technologii, který vede k idalšimu odnnimání zemědělské pů«dy. Hlavním HBCÍOŠÍBJĚKBĚII využití takto upravených prasecích výkalů ake aknmným účelůlm všakje nezaručená mikroibiállní nezávadnost, po žadovaná hygieniclkými předpisy.Tyto nedostatky jsou odstraněny jpři použití šknmné směsi Ipodle vyunálezu, v nichž je .zdravotní nezávadnost společně se zvýšenou nutriční hodnotou pra-sečích výkalů zajištěna vthvodnou úpravou složky .tvořené prasečimi výkaly.Kmmná směs podle vynálezu se vyznačuje tivm, že se íàlítládá ze 75 až 84 hmotnostních prasečích výkalů sterilizovanýc-h v destruktoru při rteplotě 120 až 130 C a přetlalku 3,25 až 10,30 MPa po dobu 25 až 30 minut. 15 aIž 20 hmotnostnícilí drcené slámy a 0 až 2 lnmotnostnich vápniku nebo tuzemelkých zeolitů.V rpřřpwdě, lkdy je zapotřebí dlouhovddbé skladování iknnrné směsi »podle vynálezu, je možno obsah sušiny zvýšit udosoušenínn na běžných tyjpech lsušaren při použití odpaudnlho tepla z ndeetrwktoru -s přípaldnýun přídavkejm 2 melasy a výrobek tvarovat. Enengertibłky ještě výhodnější je ,předohozí .sepwara-ce k-apalmé složky prasečíclh výkalü v odstřediv-kách nełbo .na sitech.Nutrični hodnota sutbstrátu knmné směsi podle vynálezu je »donkucmentováina složením voda 16,1 hmotnostnicłlą tulk 18,18 hmótnoistnich, «člslo kysellosti tuku 57,50 mg KOH/g, popetl 18,35 hmotnostních, nerazupustný zbytek popela 1,15 nhmotnostnich,uhličitaln vápenartý Cacos 0,35 hmotnostních, chlorid .sodný Nacl 4,99 hmotnostnich, shrubá vláiknilna 5,08 hmotnostnich, hrubý .protein 50,35 ihunotnostních,bílikoviny 18,91 hmotnostních, almisdy 31,39 hmotnostnich, stravitelné bíllkoviny 10,83 hlmotnovstxníoh, nestravitelné bllkoviny 8,08 límotnostních, stravitelné dusíkaté látky SNL 42,22 vhmotnostních, VOBIIÝ almoniak (NI-Is) 828,42 mg . Produlkt .neobsahuje triumethylamin CH 33 N, sirov-odík Has ani Abezndusi-katé látky výtažkové.Krmná směws pro thosspodářská .zvířata, vyznačená tim, že se skládá ze 75 až 84 hmotnoustníclłi praseřřcłh výikalů, sterllizova.ných v vdestrułktoru při teplote 120 až 130 C a přertlaku 0,25 až 0,30 MPa po ,dobu 25 až310 minut, 15 až 20 hmotnostních drvcené slamy, 0 až 2 9/0 trmotnostnich vápnika nebo tunzemských zeolitů a 0 až 2 nhanotnovstních zmelasy.

MPK / Značky

Značky: kŕmna, hospodářská, směs, zvířata

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/2-220832-krmna-smes-pro-hospodarska-zvirata.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Krmná směs pro hospodářská zvířata</a>

Podobne patenty