Způsob úpravy chemického složení strusky při výrobě oceli v tandemové peci

Číslo patentu: 220830

Dátum: 15.12.1985

Autori: Beňa Miloslav, Kluževič Milan, Záviský Jaromír, Raška Pavel

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká způsobu úpravy chemického složení strusky při výrobě oceli v tandemové peci, při které se do tekuté vsázky dmýchá v proudu oxidačního plynu prachové vápno. Prachové vápno se do tekuté vsázky dmýchá v proudu inertního plynu, a to po ukončení nebo přerušení zkujňovacích reakcí, zejména před odpichem tavby.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynálezu RA§KA PAVEL ing., KLUŽEVIČ MILAN ing., ZÁVIŕSKÝ IARDMĽR ing.,BENA MILDSLAV, OSTRAVA54 Způýsob úpravy chemického složení strusky při výrobü celi v tandamorvě peci ívynález se týtká zpfnsobu úpravy chemického složení strusky při výrobě oceli V tandermové peci, při které se do tekuté vsázky wdsmýohá v proudu oxíldačníiho plynu prachové vápno. Pratchové vápno se do tekuté vsázky dvmýchá v pro~u~du Lneartního plylnu,a to .po ukončení nebo přerušení zkujňdvaclch rsaíłncí, zejména před odplchean tawby.Í Vynález se týká způsobu úpravy chemic,kého složení etrusky při výrobě oceli vtandvemové peci, který umožňuje snížení obsahu síry v tekuté oceli.Při výrobě oceli v tanvdemové peci se do tekuté, usázky přĺvâdĺ praohové váwpsno v prouldu oxidalčního plynu, a to za účelom řízeníchemicłkého složení -strueky V průlbě»hn oxidace tekuté vsázky.Tento způsob gpřísazování ,pralohovélho vápna do tekuté vsázky při výrobě oceli je.nevýhodný pro některé metalurgioké pochody, zejména pro snižování obsahu síry v tekuté vsázce a dále také proto, že neumožňuje desahtivaci strusky ve výrobním procesu, což se proto provádí kus-ovýtm vápcnem, a to za účelom zlepšení vnitřní čistoty oceli. jeho další nevýhodou je, že neumožňuje před odpínchem oceli regullaci baSÍJCÍÍY strusky, jelikož přítomnost daný-chaného kyslíku, ovlivňuje chemické složení etrueky z hledisjka obsahu kyslílčjníků železa a tím i celkové složení jednotlivých podílů strusky. Stävajícím způsobem přisazování pr-ałcholvého vápna »do tekuté vsézky při výrobě oceli se nedosálhne bez zvýšení oblsalhů kysliüníků železa ve strursoe zvýšené basici-ty strusky tak, aby se vyskózní koncové struska udržela při oudpiohu v nís jtěji tanrdemové pece pro .následující tavlbu.Uvedené nevýhody stávajícího stavu technilky se odvstraní způsobem úpravy chemic ľř éľkéłíowsložení strusky při výrobě oceli v ton demové peci podlle vynálezu, při které se do tekuté vsáziky dmýchá v proudu oxidačního pllylnu prachové vápno, jehož podstata spočíva v tom, že po prerušení nebo ujkončení zkujňovacích reakcí se do tekuté vsázky přivádí proohové vápno v prouadu inertního plynu, a to zejména před od-pinchem tavIby.Výhodou způtsobu upravy »chemického sl-ožení strus-ky při výrobě oceli v tandemové peci podle vynálezu je to, že se zvýší obsah kyslíčníku vápenatého ve strusce,tím i její basicita, aniž by došlo ke zvýšenému propalu železa, dále to, že se jím sníží obsah síry ve v-sázce, přičemž podstatné ČĚJSÍ strusłky zůstane v nístěji tandenmové pece i po ondpichu tavby, která se pak využije pro další tavbu a z ní kysličník vápe 4natý a KYSÍÍČIIIÍJK železa. Další výhodou je,že před odrpichem tavby se sníží obsah kysliěníku železa ve strusce, což má vliv na,účinnost desoxidačních přísad a čistotu 0 celi. Tímto způsobem úpravy chemického složení Strusky lze regulovat parciální tlak kyjslíku v tekuté vsázce před jejím odpíohem, současně s její teplotou, a to poměrem inertního plynu a prachového vápna a množstvím inentního plynu.ako ptříklawd se uvádí výroba oceli v tandemové peci, kde do nístěje bylo nalsazeno 20 t kovového odpadu a 64 t tekutého surového železa o chemiokélm složení v hlmot. uhlíku 4,3 0/), manganu 0,70 0/0, křemilk 0,50, tostor 0,15 0/0 a síra 0,041. Po nadjmýchání 85 0/0 ~oeliko~vého množství »kyslíku bylo do VSáJZkY najdmýcháno V proudu dusíku 200 ,kg prachového vápna. Dbsah síry, který činí ve vsázce před nadrnýohájním prachového vápna 0,035 0/0, byl po nadmýchání prachového vápna snížen na 0,016 . Po nadmýohání prechového vápna v proudu dusíku, byla vsázka dále zkujñována zbývajícími 15 0/0 kyslíku z jeho celkového množství.Ve druhém případě bylo d.o nístěje tandemové pece nasozeno 16,7 t kovového odspa»du a 65 t tekutého surového železa. Tavba byla vedena tak, že po nodmýchávání 42 0/0 celkového množství ěkyslíku .byla stažena část kyselé stru-.sky v množství 50 0/0 z jejího celkového množství o složení jejioh záklaldníoh komponent, tc je kysllčníku křemlčltého 22,3 0/0, kysličníku železnatého 19,45 0/0 a kyzsliičníku vápenatého 20,10 .Nová struska byla vytvořena dmýcháním dalšího pracho-vého vapna v proudu kyslíku aaž do nadlmýcháuní 100 0/0 celkového obsahu kylslíku a měla složení jejích základních komponent, to je Ikyslíčniku křemivčiltého,13,6 0/0, kyelíčlníku želzeznetélho 19,55 a kysličníku vopenatého 36,65 0/0..Před odpichem tavby bylo na strusku v proudu dusíku nadmýnclháno prachové vápno. Basivcita strusky z původní hodlnoty 2,69 stoupla ina hodnotu 3,38, čímž došlo k zahuštění strwsky, jejíž podstatné část paLk zůstala po odpicüiu tavby v nístěji tarrdemové pece.Způsob úpravy chemického složení SlÍľUJSky při výrobě oceli v tamdemové peci, při které se do tekuté vsázky drmýchá v proudu OXÍdalČHÍhD plynu prachové vápno, vy znalčený tím, že po přerušemí nebo ukončení zkujňovocích reakcí se do tekuté vsézky přiväidí prachové vápno v proudu inertního plynu, zejména před odpiclhem tavby.

MPK / Značky

Značky: výrobe, strusky, složení, způsob, tandemové, chemického, úpravy, oceli

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/2-220830-zpusob-upravy-chemickeho-slozeni-strusky-pri-vyrobe-oceli-v-tandemove-peci.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob úpravy chemického složení strusky při výrobě oceli v tandemové peci</a>

Podobne patenty