Způsob vázání lešticího prášku na pracovní nástroj a zařízení k jeho provádění

Číslo patentu: 215847

Dátum: 20.12.1983

Autori: Peterka Jiří, Pastorek Jaromír, Schreiber František

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká oboru broušeni a leštění skla a řeší problém vhodného uchycení leštiva k lešticímu nástroji. Uchycení leštiva se provádí podle vynálezu silou magnetického pole, vytvořeného na povrchu nástroje. Zařízení podle vynálezu pak spočívá v tom, že lešticí nástroj obsahuje vrstvu vytvořenou z uspořádaných permanentních magnetů nebo elektromagnetů. Vynálezu může být využito i při broušení a leštění jiných materiálů, které se opracovávají feromagnetickými lešticími prášky, například umělé hmoty nebo kovy.

Text

Pozerať všetko

SOCIALISTICKÁ A Rñřggyw POPIS ÁVYNAlEZU un umAutor Vynälezu SCHREIBER FRANTIŠEK ing., DESNÄ v IZERSKÝCH HORÄCH, PETERKA IŘÍ ing., LIBEREC, PASTOREK IARDMÍR, TURNOV54 Způsob vázâní lešticíhn prášku na pracovní nástroj a zařízení k jeho prováděnívynález se týká oboru broušení a leštění skla a řeší problém vhodného uchycení leštiva k lešti» cimu nástrojí.Uchycení leštíva se provádí podle vynálezu si- 7 2 lou magnetického pole, Vytvořeného na povrchu v nástroje.Zařízení podle vynálezu pak spočírvá v tom, že leštlcí nástroj obsahuje vrstvu vytvořenou z uspořádaných permanentníoh magnetů nebo elektromagnetů.Vynálenzu může být využito i při broušení a leštění jiných materiálů, které se opracovávají feromagnetíckýmí leštícímí prášky, například umělé hmoty nebo kovy.h vynález se týká způsobu vázání lešticího prášku na nástroj při opracování zejména skleněných předmětů a konstrukcí zařízení k provádění tohoto způsobu.Dosud se užívá k leštění skleněných předmětů prášků kysl-ičníků železa, které jsou různými způsoby vázány k nastroji, a to tak, že je např. zh-otovena suspenze lešticího prášku v roztoku kalafuny v eteru, kterou se pak natírá nástroj sestavený z kovového kotouče a gumového potahu. Po vyprchaní eteru je leštíci prášek na gumovém povrchu nástroje rovnoměrně rozprostřen a kalafunou přilepen. Při leštění se takto vznikla leštlcí vrstva stírá a nátěr se musí pravidelně opakovat. jiný způsob spočíva v tom, že lešticí prášek je vázán v pojivu tvořeném různými druhy pryskyřic. Z této hmoty je pak vytvarován kompaktní nástroj, který při leštění ubývá. Rovněž jsou známy způsoby, při kterých je lešticí prášek volně sypán nd dřevěný, plstěný nebo jiný nástroj a je vázán pouze třecími silami.Nevýhodou dosavadních znpůsobů vazby leštiva na nástroj a tak vytvorených nástrojů je zejména to, že zrna leštiva jsou při leštění uvolňována a odplavována chladicím médiem, což má nepříznivý vliv na spotřebu leštłiva. Zároveň se tak mění tvar a velikost nastroje, což má vliv na kvalitu obrobku, nástroj se musi orovnavat a měnit, což vyvoláva technologicky nevyužité ćasy.Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob vázání lešticích prášků k povrchu nastroje a zařízení podle vynález-u. Podstata vynálezu spočíva v tom, že ferornagnetický, popřípadě paramagnetický lešticí prášek se přitahuje k pracovnímupovrchu nástroje silou magnetického pole. Podstata zařízení podle vynálezu pak spočíva v tom,že pod rovinou pracovního povrchu nástroje je umístěna magnetické vrstva k vytvoření magnetického pole, která může být s výhodou vytvořena ze .slisovaného lešticího prášku, poprípade může být oddělena od pracovního povrchu deskou.Nový účinek vynálezu spočíva v tom, že uvolněná a volná zrna leštiva jsou znovu a znovu při tahována magnetickým .polem k nástroji a nemo- .hou být odplavována chladicím médiem, čímž je schopnost leštiva neustále regenerována a tvar lešticího nástroje se nemění. Tento nový účinek se ekonomicky projeví zejména sníženou spotřebou leštiva a plynulýrn technologickým procesem.Podstata vynálezu je lépepatrná z výkresu, na kterém je schematlcky znázorněno zařízení podle vynálezu v příkladném provedení.Na výkresu je znazorněn príklad kotoučového nástroje s permanentními magnety V osovém řezu. Na základním kotouči 4 je upevněna jako magnetické vrstva 3 soustava permanentních drobných magnetů sestavených střídavě kladným a záporným pólem směrem k pracovnímu povrchu 1. soustava permanentních magnetů vytváří na pracovním povrchu 1 homogenní magnetické pole přitahující lešticí prašek, přičemž je magnetická vrstva oddělena od pracovního povrchu deskou 2.Vynálezu lze využít .při broušení a leštění zejména skla válcovými i rovinným-i nástroji leštivy z ferom-agnetlckých nebo paramagnetických látek, zejména kysliwčníků kovů.l. Způsob vázání lešticích prášků, zejména kysličníků železa, k pracovnímu povrchu nástroje při opracování zejména sklenených předmětů, vyznačující se tím, že lešticí prašek se přitahuje k pracovnímu povrchu nástroje silou magnetického pole.2. Zařízení k provádění způsobu podle bodu 1, vyznačující se tím, že je tvořeno magnetickou vrstvou 3, S výhodou vytvořenou z lešticího prášku, umístěnou pod rovinou pracovního povrchu 1, 3. Zařízení podle bodu 2, vyznačené tím, že ro vina pracovního povrchu 1 je oddělena od magnetické vrstvy 3 deskou 2, 215847

MPK / Značky

Značky: vázání, zařízení, provádění, pracovní, způsob, lešticího, prášků, nástroj

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/2-215847-zpusob-vazani-lesticiho-prasku-na-pracovni-nastroj-a-zarizeni-k-jeho-provadeni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob vázání lešticího prášku na pracovní nástroj a zařízení k jeho provádění</a>

Podobne patenty