Způsob výroby jednodílné olověnné střely

Číslo patentu: 215846

Dátum: 20.12.1983

Autor: Burian František

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká výroby jednodílné olověné střely se ztenčeným zadním koncem v jedné operaci ve tvarové matrici. Na špalík olova vloženy do tvarové matrice působí ve směru jeho podélné osy lisovací trn, který má na svém čele tvarovou dutinu, která odpovídá tvaru zadní, zúžené části střely.

Text

Pozerať všetko

Autor vynálezu BURIAN FRANTIŠEK, DIVIŠOV54 Způsob výroby iednudílné olnvěnê střelyvynález se týká výroby jédnodílné volověné střely se zteynčeným ządním koncem v jedné operací ve tvamvé Inatricí.Na špvalík olova vložený do tvarové matrice pů« sobí ve směru jeho podélné osy lísovací trn, který má na svém čele tvarovou dutinu, která odpovídá tvaru zadní, zúžené části střely.vynález řeší způsob výroby jednodílné olově~ né střely v jedné výrobní operací.Dotsud se olověné střely vyräbějí lisováním střely v tvarové matricí, v další operací se pak provede dohotovení tvaru střely příčným valcováním. Tím se provede ztenčení zadního konce střely. Další používaný způsob je lisování střely ve tvarové matríci a ve druhé operací ztenčení zadního konce střely Iísováním v zápustce.Nevýhodou prvého zpüsobu je obtížné dodrže~ ní nozměrů a tvaru střely. Pří válcování nastava někdy vytváření vnitřní dutiny ve střele, která se válcováním zvětšuje, až dochází k deformaci střely. Dále při válcování mastává nalepování olova na nástroje, což má nega-tlvní vlív na rozměrovou a tvarovou přesnost strely a na celkovou funkci technologického zařízení.Nevýhodou druhého zlpůso-bu je maní-pulace se střelou mezi první a druh-ou operací a obtížné a na přesnost náročné ustavení předlísované střely pro druhou operací. Technologické zařízení je málo výkonné a obtížné se dodržuje roz« měrová a tvarová přesnost střely.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob výroby jednodílné olověne střely se ztenčeným koncem podle vynálezu, kterým se olověná střela zhoto ví v jedné výrobní operací včetně ztenčeného zadního konce lisováním v tvarové matricí.Podstatou vynálezu je, že současně s lísováním vlastního těla střely působením síly ve směrujeho podélné osy se vytvaruje ztenčený zadní konec střely.Při tomto z-působu se díosáhne značné rozměrove a tvarové přesností. Technologické zařízení pro zhotovení sttřely tímto způsobem je jednodušší a snadno seřídítelné.Iednodílná olověná střela se ztenčeným kon~cem podle vynále-zu se vyrábí tak, že špalík olo va je nejprve líbovolným podávacím zařízením podán a vsunut do tvwarové matrlce. Potom na něj působí při pohybu vpřěd lísovací trn, který má na čele tvarovou dutínu. Lísovaci trn je veden otvorem tvarové matríce, a tím z jedné stra~ ny uzavírá prostor, v němž se přetváří olověný špalík do tvaru hotové střely se ztenčeným zadním koncern. Druhou stranu tvarové matríce uzavírá vysouvací trn. Po vytvarování střely je lisovací trn vysunut zpět .a hotová střela je z tvarové matrice vysouvacím trnem vysunuta.Způsobu výroby jednodílné olověně střely podle vynfiłezu lze použít pří výrobě jakýchkolív jednodílných ol-ověných střel se ztenčeným zaduím koncem.Způsob výroby ednodíl-né olověné střely liso íváním ve tvarové matrici, vyznačený tim, že sou časně s lísováním vlastního těla střely působe ním síly ve smeru jeho podélné osy se vytvaruje ztenčený zadní konec střely.

MPK / Značky

Značky: výroby, jednodílné, olověnné, střely, způsob

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/2-215846-zpusob-vyroby-jednodilne-olovenne-strely.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby jednodílné olověnné střely</a>

Podobne patenty