Číslo patentu: 215193

Dátum: 15.10.1982

Autori: Petkov Sabi, Dědek Miroslav, Pánek Rudolf

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Liz pro přežvýkavce obsahující minerální a aromatické látky se vyznačuje tím, že má toto složení: Močovina 10 - 30 %, fosforečnan vápenatý 15 - 45 %, chlorid sodný 25 - 60 %, uhličitan hořečnatý 2 - 5 %, síran vápenatý 5 - 10 %, hydroxid vápenatý 2 - 6 %, kysličník hořečnatý 3 - 8 %, bikarbonát sodný 5 - 10 %, síran železnatý 0,13 - 0,36 %, síran mědnatý 0,005 - 0,12 %, síran zinečnatý 0,01 - 0,03 %, uhličitan manganatý 0,007 - 0,05 %, síran kobaltnatý 0,001 - 0,2 %, jodid draselný 0,003 - 0,2 %, cytronilseneciát 0,01 - 0,5 %, voda 12 - 19%.

Text

Pozerať všetko

úkAo puc VYNÁLEZY - .(75) V Aumrvynmezu PETKO SABI doc. ing. CSC., DĚDEK MIROSLAV ing. CSC., PRAHA PÄNEK RUDOLF ing., JESENICE u Rakovníka-Vynález se týká lizu pro přežvýkavce ktorý ohšahuje kromě známých žádoucich mínetálních látek přísady, zajíščující optimální vyváženou aoidobasíckou rovnováhu /vtozmez 1 6,5 až 6,8 pH/ pro využití krmív, dále bíologihky aktivní lštku zabezpečující jednak účinné vyhledávání lizu zvířaçy a regulací příjmuživin dodávaných lizem, zvýšenou žravot a přiznivý rozvojbanhotové míkroflory. Jsou známé lízy například podle patentu V. Británie č. 1 460 179 ktoré obsahují známé minerální sĺoženĺ s příměsi alkoholu, kteŕé však nezabezpečují nezbytnou ocídobasickou rovno~ váhu, ani potřehný štimul pro jeho vyhledávání dohytkem a vvužicí ani příznĺvě nepůsobi na ž§doucirozvoj bachorovê m§kmoťlcry,nezhytné pro optimální utilisąci Šednotlívých složek ohimív. Jh y AUvedené nçvýhody odsooañuje meoicinomínerální-arnmatizovaný liz pro pšežvýkavce podle vvnÁ 1 ezu.ĺehoŽ podstata špočívá v tom, že kromě obvyk 1 ých 4 ihgrediencí dále obsahuje neutraą lísační složky( dále chuřovou nromatíckou složku. Dáĺe podsoätnou výhodou vynálezu je jeho tuháĺkonzistence ve formě bloků, přičemž sošina hmoty se volí s ohleděm na optimální utěr při přijímání jazykom.Fyziologické působení lizu podle vynálezu spočiváv pan, že zvířetí dodává nezbytné deEioitni minerální prvky formou makro-í mikroelementů nhsažených v Iizu, dále obsahuje látky,které účinné neuhralizují padávanék§mení, obzvláště N době zimní, kdy krmani je převâžnĚ 7 A véEošmě konzervovanéí Další gâtky obsašpné v lizu podleĺvynâlezu zabežpečují aktívni rozvoj bachorovê mikroflorý, dále prvky, ktoré godpoýují vyrovnávýni acidobasické rovnováhy a v nepqolçdni žadě Liz.pod 1 e,vyąá 1 ezu ąvojífo§mou zaýučuje dokonalé využití všech podávoných prvků počinaje vsçřebáväním již v dutině údtni.Výhodou medicinominerálního aromatizovaného lizu pre přežvýkavce podle vynálezu je to,že vedle zajištění plynulěho příjmu požadovaných mínerálíi zsjíšřuje acidobasickou rovno váhu, stimuluje-rozvoj bachorové míkroflory, sekrecí ttávàcích enzymů. žravosc zvířat připříj imâní běžně padâvaného krmiva, zlepšújg zdravotní stav, zahřezávání, natalitu a konziatence a forma lizu podle vynálezu znjiščuje úplné využití všech podâvaných složek. Příklady složení medicinominerálrpíłĺo aromatizovaněho lizu pr 0 přežvýknvce pr. 0. 1 a 2 /pro aojniue-obaobą.ieco a zima/Močovína - 10 - 15 Z Fusfopečxx-an váýenntý - i 1 20 - 401 15 - 45 Z Chloríd sodný 25 - so z ~ 25 - so x Uhlríčitan hořečnatý 2 - 5 Z 2 - 5 Z Siran vápenntý . ~ 5 7 to ZV 5 - 10 Z Hydrcxíd vápsnatý A 2 - 6 Z 2 ~ 6 Z Xyslíčnik hdřečnatý 3 - 7 Z 3 - B Z Bikarhonác sodný - 5 ~ 10 Z Siran železnatý o,o 139 z 0,015 z Síran mäčnatý 0,005 Z - 0,005 Z Siran àínečnatý 0.0167 2 E),0167 Z Uhličitan manganatý 0,0076 Z 0.0076 Z stran kobaltnacý w ą o,o 175 z o,o 175 z Jćdíd draselný 0,0035 Z 0,003 Z Cytronilaaneciát 0,52 Z 0,52 Z Pš. č. 3 s. k l pro jaluvíce obdobi léto a-zima/1. Liz pro.płcžvýknvce obsahující minerální a uronatickě látky sa vyznačuje tim, že má toto složení V .2. Liz pre přežvýkavcz podle bodu 1 se vyznačuje tím, že má tuhuu konzistenci a je tvaravaný do formy hloků . 0 I

MPK / Značky

Značky: přežvýkavce

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/2-215193-liz-pro-prezvykavce.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Liz pro přežvýkavce</a>

Podobne patenty