Archív za 1995 rok

Strana 26

Spôsob kontinuálnej výroby N-(1,3-dimetylbutyl)-N’-fenyl-p-fenyléndiamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278629

Dátum: 08.02.1995

Autori: Mrázová Cecylia, Jaroš Alois, Škrada Dušan, Kukučka Ľubomír, Pašek Josef, Volf Jiří

MPK: B01J 23/72, C07C 209/26, C07C 211/51...

Značky: kontinuálnej, n-(1,3-dimetylbutyl)-n'-fenyl-p-fenyléndiamínu, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob je založený na reduktívnej alkylácii 4-aminodifenylamínu 4-metyl-2-pentanónom v prítomnosti medeného katalyzátora a prípadne kyslého kokatalyzátora pri teplote 18 až 210 °C a tlaku vodíka 4 až 10 MPa v kaskáde dvoch až štyroch v sérii zapojených reakčných priestorov, v ktorých sa reakčná zmes prebubláva cirkulujúcim a pridávaným vodíkom. Ochladením cirkulujúceho vodíka sa vylúčená kvapalina rozdelí na vodnú a organickú fázu, pričom vodná...

Spôsob izolácie N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu zo suspenzie reakčnej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 278586

Dátum: 08.02.1995

Autori: Leška Štefan, Vaštag Štefan, Jasenovec Milan, Krištofčák Jozef, Poór Alexander, Podmanický Stanislav, Kačáni Stanislav

MPK: B01D 29/66, B01D 29/38, C07D 277/80...

Značky: izolácie, suspenzie, reakčnej, zmesí, spôsob, n-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu

Zhrnutie / Anotácia:

N-Cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamid sa izoluje zo suspenzie reakčnej zmesi získanej reakciou 2-merkaptobenzotiazolu s molárnym nadbytkom cyklohexylamínu a chlórnanom sodným tlakovou alebo vákuovou filtráciou tak, že fáze oddeľovania materských roztokov od N-cyklohexyl-benzotiazolyl-2-sulfénamidu sa predradí fáza regenerácie filtračnej priehradky koncentrovaným cyklohexylamínom v množstve najmenej 10 l/m2, výhodne 50 l/m2.

Spôsob prípravy p-benzochinónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278569

Dátum: 08.02.1995

Autori: Jabconová Adriána, Sýkora Jan, Brandšteterová Eva

MPK: C07C 46/08, C07C 50/04

Značky: přípravy, p-benzochinónu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

P-benzochinón sa pripravuje oxidáciou fenolu v homogénnych a heterogénnych systémoch. Homogénny roztok [Cu(phen)2]+ -fenol-acetonitril alebo heterogénny systém [Cu(phen)2]+ -fenol-kovová meď-acetonitril s koncentráciou Cu (I) 2.10exp(-3) až 1.10exp(-2) mol.dm-3, fenolu 8.10exp(-2) až 7.10exp(-1) mol.dm-3 (mólový pomer [Cu (I)]:[fenol] = 1 : 40 až 1 : 70) a kovovej práškovej medi 5.10exp(-2) až 2.10exp(-1) mol.dm-3 (v heterogénnych systémoch) sa...

Spôsob izolácie 2-aminotiofenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278533

Dátum: 08.02.1995

Autori: Kačáni Stanislav, Križanovič Karol, Chovan Slavomír, Kachyňová Jana

MPK: C07C 321/26, C07C 323/34

Značky: spôsob, 2-aminotiofenolu, izolácie

Zhrnutie / Anotácia:

K reakčnej zmesi získanej alkalickou hydrolýzou benzotiazolu sa v atmosfére inertného plynu a v prítomnosti inertného organického rozpúšťadla, použitého v množstve do 40 % hmotn., počítané na prítomný 2-aminotiofenol, pridá kyselina v množstve ekvivalentnom celkovej alkalite zmesi, pri teplote 20 až 50 °C a organický podiel, vyextrahovaný z odpadových vôd organickým rozpúšťadlom, sa vracia späť do procesu.

Zmes, napodobňujúca tuk a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278504

Dátum: 08.02.1995

Autori: Cuccurullo Jo Ann, Rikon Steven, Kochakji Daniel Joseph, Dazo Philip Edward, Bauer Roland, Rubow Richard Edward

MPK: A23L 1/24, A23L 1/0534, A23L 1/0522...

Značky: výroby, změs, spôsob, napodobňujúca

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes, napodobňujúca tuk, tvorená z 30 až 70 % hmotn. koloidnej mikrokryštalickej celulózy 30 až 70 % hmotn. škrobu, výhodne škrobu napučiavajúceho v studenej vode 1 až 15 % hmotn. gumy vybranej zo skupiny tvorenej xantánovou gumou, karagénovou gumou, gumou zo strukov svätojánskeho chleba, guárovou gumou a ich zmesami do 5 % hmotn. alginátových derivátov do 10 % hmotn., výhodne do 5 % hmotn. zakaľovacieho prostriedku vybraného zo skupiny...

Spôsob prípravy 3,14ß- dihydroxy-17-cykloalkylmetylmorfinanov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278432

Dátum: 08.02.1995

Autori: Stuchlík Josef, Bulej Petr, Kolašín Tomáš, Sobotík Roman

MPK: C07C 209/08, C07C 209/68, C07D 221/28...

Značky: dihydroxy-17-cykloalkylmetylmorfinanov, přípravy, 3,14ß, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Rieši sa prevádzkovo prijateľný a ekonomicky výhodný spôsob prípravy 3,14beta-dihydroxy-17-cykloalkylmetylmorfinanov všeobecného vzorca (I), najmä Butorfanolu, ktorý je účinným analgetikom. Syntéza zahŕňa jednostupňovú alkyláciu 3,14beta-dihydroxymorfinanu alebo 14beta-hydroxy-3-metoxymorfinanu príslušným cykloalkylmetylhalogenidom alebo acyláciou cykloalkankarbonylhalogenidom s následnou redukciou karbonylovej skupiny pôsobením komplexných...

Spôsob výroby N-cyklohexylbenzotiazol-2-sulfénamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278347

Dátum: 08.02.1995

Autori: Podmanický Stanislav, Krištofčák Jozef, Poór Alexander, Jasenovec Milan, Kačáni Stanislav, Leška Štefan, Jurkovič Karol

MPK: C07C 313/22, C07D 277/80

Značky: spôsob, n-cyklohexylbenzotiazol-2-sulfénamidu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

N-cyklohexylbenzotiazol-2-sulfénamid je pripravený reakciou 2-merkaptobenzotiazolu s cyklohexyl-amínom dávkovaným v pomere 1,5 až 5,0 molov na mol 2-merkaptobenzotiazolu a chlórnanom sodným dávkovaným v pomere 1,0 až 1,5 molov na 1 mol 2-merkaptobenzotiazolu v jednom miešanom reaktore so súčasným dávkovaním všetkých troch reakčných komponentov pri teplote 20 až 80°C, prípadne v dvoch nadväzných kontinuálnych miešaných reaktoroch. V prvom stupni...

Malý prenosný navijak

Načítavanie...

Číslo patentu: 278334

Dátum: 08.02.1995

Autor: Hudoba Miroslav

MPK: B66D 1/14, B66D 3/00

Značky: naviják, malý, prenosný

Zhrnutie / Anotácia:

Primárny prevod medzi motorovou jednotkou (1) a navíjacím bubnom (3) je realizovaný reťazovým prevodom (4), ktorého reťaz (5) je na vnútornej strane vybavená ozubenými článkami (6). Ako sekundárny prevod je použitá harmonická prevodovka, integrovaná do navíjacieho bubna (3). Navijak je použiteľný v odbore dopravnej a manipulačnej techniky, pri konštrukcii ťažných vrtákov a malých navijakov.

Kmeň mikroorganizmu Acremonium chrysogenum CCF-2752, produkujúci antibiotikum cefalosporin C

Načítavanie...

Číslo patentu: 278279

Dátum: 08.02.1995

Autori: Rakyta Ján, Welward Ladislav, Babkovičová Viera, Michálková Eva

MPK: C12N 1/14, C12N 15/01

Značky: mikroorganizmů, ccf-2752, produkujúci, chrysogenum, acremonium, antibiotikum, kmeň, cefalosporin

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob získania nového priemyselne využiteľného kmeňa Acremonium chrysogenum CCF - 2752, schopného produkovať antibiotikum cefalosporín C. Tento kmeň má potrebnú stabilitu a jeho schopnosť tvorby antibiotika - cefalosporínu C, je preukázateľne vyššia, ako mal pôvodný rodičovský kmeň. Pri šľachtení sa ako mutagenný faktor využil vplyv rádioaktívne značkovaných substrátov, vnesených do submerznej fermentačnej pôdy.

Spôsob prípravy 1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidinolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278255

Dátum: 08.02.1995

Autori: Alexy Pavel, Danko Peter, Konopíková Marta

MPK: C07D 211/46

Značky: přípravy, 1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidinolu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

1,2,2,6,6-Pentametyl-4-piperidinol sa pripraví reakciou 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu s formaldehydom alebo paraformaldehydom v mólovom pomere 1 : 2 až 3,5 v prítomnosti vody pri teplote refluxu počas 1,5 až 4 h.

Spôsob výroby oteruvzdorných opätkov a pätiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 278251

Dátum: 08.02.1995

Autori: Horváthová Anna, Semerádová Jana

MPK: A43B 21/24, A43B 21/20

Značky: pätiek, oteruvzdorných, spôsob, výroby, opätkov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby oteruvzdorných opätkov a pätiek na báze dvojzložkových epoxidových živíc spočíva v tom, že sa hmota pozostávajúca zo 100 hmotn. dielov dvojzložkovej epoxidovej živice, 30 až 70 hmotn. dielov plniva vo forme kryštalického Al2O3 a 6,5 až 8 hmotn. dielov tvrdiva odlieva do foriem z pružného materiálu, do ktorých počas štádia gelatinizácie vkladá výstuha v tvare vodorovne a/alebo zvisle umiestnených kovových tyčiek (2) a/alebo...

2-Alkoxyfenylkarbamoyloxychinuklidíniumchloridy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278236

Dátum: 08.02.1995

Autori: Gregáň Fridrich, Račanská Eva, Ďurinda Ján, Kráľová Katarína

MPK: C07C 271/38, C07D 453/02

Značky: 2-alkoxyfenylkarbamoyloxychinuklidíniumchloridy

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny vzorca I, kde alkyl znamená nerozvetvený alifatický uhľovodíkový reťazec s počtom atómov uhlíka 1 až 8. Syntéza uvedených zlúčenín sa uskutočňuje reakciou 3-chinuklidinolu so zlúčeninou vybranou zo súboru zahŕňajúceho 2-alkoxyfenylizokyanáty s počtom atómov uhlíka v alkoxy skupine 1 až 8 v toluéne pri teplote varu tohto rozpúšťadla počas 12 hodín. Zlúčeniny vykazujú lokálno-anestetickú aktivitu.

Spôsob kontinuálnej výroby 2-merkaptobenzotiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278229

Dátum: 08.02.1995

Autori: Leška Štefan, Hanuš Milan, Podmanický Stanislav, Kačáni Stanislav, Zelený Otto, Važan Peter, Riška Miroslav, Krška Štefan, Krištofčák Jozef

MPK: C07D 277/72

Značky: spôsob, kontinuálnej, výroby, 2-merkaptobenzotiazolu

Zhrnutie / Anotácia:

2-Merkaptobenzotiazol pripravený z anilínu, sírouhlíka a síry v molárnom pomere 1 : 0,9 až 1,5 : 0,85 až 1,2, s recyklom alebo bez recyklu syntézu sprevádzajúcich vedľajších konvertibilných zložiek, pri tlaku 8 až 15 MPa a teplote 130 až 200 °C za predhrievacou zónou a 130 až 300 °C v reakčnej zóne. Aktívne zložky reagujú v troch až desiatich, výhodne štyroch následných stupňoch odlíšených navzájom teplotou na strane teplonosiča, pričom teplota...

Prostriedok doplnkovej ľudskej výživy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278205

Dátum: 08.02.1995

Autori: Ebringer Libor, Ferenčík Miroslav, Lahitová Eleonóra

MPK: A61K 39/02, A61K 35/74, A23J 3/20...

Značky: ludskej, doplnkovej, výživy, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok s antimutagénnymi a imunostimulačnými účinkami obsahuje baktérie mliečneho kvasenia Enterococcus faecium.

3-(2-Alkyltio-6-benzotiazolylaminometyl)-2-benzoxazolíntióny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278131

Dátum: 08.02.1995

Autori: Sidóová Eva, Kráľová Katarína

MPK: C07D 277/74, C07D 263/58, C07D 413/12...

Značky: spôsob, 3-(2-alkyltio-6-benzotiazolylaminometyl)-2-benzoxazolíntióny, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

3-(2-alkyltio-6-benzotiazolylaminometyl)-2-benzoxazolíntióny všeobecného vzorca I, kde alkyl znamená cyklopentyl, alyl, benzyl alebo nasýtený reťazec s 2 až 8 atómami uhlíka. Syntéza uvedených zlúčenín sa uskutočňuje reakciou 3-hydroxymetyl-2-benzoxazolíntiónu s 2-alkyltio-6-aminobenzotiazolmi v etanole za varu. Zlúčeniny sú antialgálne účinné.

1-Metyl-2-(2-dietylaminoetoxy)etylestery alkoxyfenylkarbámových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278130

Dátum: 08.02.1995

Autori: Csöllei Jozef, Kráľová Katarína

MPK: C07C 271/20, C07C 271/16

Značky: 1-metyl-2-(2-dietylaminoetoxy)etylestery, kyselin, alkoxyfenylkarbámových

Zhrnutie / Anotácia:

Boli pripravené zlúčeniny vzorca (I), kde R znamená nerozvetvený alifatický uhľovodíkový reťazec s počtom atómov uhlíka 3 až 7 v polohe 2 alebo 3. Syntéza uvedených zlúčenín sa uskutočňuje reakciou 3-(2-dietylaminoetoxy)-2-propanolu so zlúčeninou vybranou zo súboru zabraňujúceho 2-, resp. 3-alkoxyfenylizokyanáty s počtom atómov uhlíka v alkoxy skupine 3 až 7 v benzéne pri teplote varu tohto rozpúšťadla počas 10 hodín. Zlúčeniny vykazujú...

2-(3-izopropylamino-2-hydroxypropoxy)-5-(alkoxymetyl)acetofenóny

Načítavanie...

Číslo patentu: 278123

Dátum: 08.02.1995

Autori: Račanská Eva, Čižmáriková Ružena, Mišíková Eva

MPK: C07C 217/36, C07C 215/08, C07C 217/28...

Značky: 2-(3-izopropylamino-2-hydroxypropoxy)-5-(alkoxymetyl)acetofenóny

Zhrnutie / Anotácia:

Boli pripravené zlúčeniny všeobecného vzorca I, kde R je metyl až propyl. Zlúčeniny všeobecného vzorca I sa pripravujú tak, že sa nechá reagovať 2-(2,3-epoxypropoxy)-5-(alkoxymetyl)acetofenón s izopropylamínom pri teplote 30 až 80°C v prostredí alkoholu. Druhým postupom reaguje 2-(3-bróm-2-hydroxypropoxy)-5-(alkoxymetyl) acetofenón s nadbytkom amínu pri teplote miestnosti vo vodnom prostredí. Zlúčeniny pripravené podľa vynálezu môžu byť...

Di-beta-D-galaktopyranozylamín a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 277988

Dátum: 08.02.1995

Autori: Alföldi Juraj, Linek Kazimír

MPK: C07H 5/06, C07H 5/04

Značky: přípravy, spôsob, di-beta-d-galaktopyranozylamín

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeninu vzorca (I) je možné pripraviť z beta-D-galaktopyranozylamínu pôsobením bezvodého metanolu pri teplote 55 až 64 st. C počas 1 až 8 hodín a je možné ju využiť pri inhibícii D-galaktozidáz.

Sifónová fľaša

Načítavanie...

Číslo patentu: U 746

Dátum: 08.02.1995

Autor: Kříž František

MPK: B65D 23/00, B65D 39/08, B67D 5/54...

Značky: sifonová, fľaša

Text:

...ňou, vzhľadom na malúhmotnosť, lepšie manipuluje a z týchto dôvodov je použíteľná tiež ako prenosná na rekreačné a cestovné účely. Ďalšou výhodou je, že napríklad priehľadný plast je možno pri výrobe vlastnej tlakovej nádoby farebne tónovať, čím sa zvýrazní í celkové estetické riešenie sifónovej fľaše.Materiál vlastnej tlakovej nádoby vyhovuje pevnostným požiadavkám tak z hľadiska bezpečnosti pri manipulácii a vpúštaní pracovného plynu, ako aj...

Stavebnicová forma na pečenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 745

Dátum: 08.02.1995

Autor: Čulen Milan

MPK: A21B 3/13

Značky: forma, pečenie, stavebnicová

Text:

...okrajová zárezy tak,aby všetky lišty v spojení tvorili ucelenú zostavu.Prúdiaca medzera z dvojice vrchných pričnikových zárezov a dvojice stredných zárezov má rozmer 50 výšky x priečnych líšt a pozdĺžnych líšt, minimálne ale 20 mm.Pri takejto zostave formy sa do všetkých polí umiestnia lvýrobky a medzera z ží na zabezpečenie prúdenia teplas ú medzi výrobkami počas pe eJuaJ I Čím Sa düäiâhne ichHlavnými výhodami riešenia podľa úžitkového vzoru....

Elektronické zariadenie na kontrolu hladiny kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 744

Dátum: 08.02.1995

Autor: Lipový Zdeněk

MPK: G01F 23/26, G01F 23/24

Značky: hladiny, elektronické, zariadenie, kontrolu, kvapalín

Text:

...dvoma na upevnenie tlačeného spoja, pričom všetko bolo nutné ešte upevñovat dvoma skrutkami pomocou základovej dosky. Preto je V porovnaní s doterajším zariadením montáž omnoho jednoduchšia a rýchlejšia.Hlavnými výhodami zariadenia podľa technického riešenia sú menšie rozmery a nižšia hmotnosť. než má doterajšie zariadenie. Ďalšou výhodou je nižšia energetická náročnosť. Zariadenie umožňuje bezpečnejšiu montáž a vyššiu bezpečnosť pri...

Zariadenie na spracovanie obilnín a strukovín, najmä cícerových bôbov na pochutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 743

Dátum: 08.02.1995

Autor: Kováčová Ľudmila

MPK: A23L 1/20, A23N 12/08

Značky: obilnin, strukovín, zariadenie, spracovanie, pochutiny, najmä, cícerových, bôbov

Text:

...atrukoviny ar ariádaniachLfvaraním alahm dn růane dnuhy pm 1 ievoHa- rivarkov. aprammvavané V takýchto xariadaniach.nôsmbmi sa nadaju konzumovať ako püchutina V atave sú ľuďmi nakmnzumpvâteľné.HL araa aa Huchynakých Enedostatky do anačnaj miary mdatraňu na spracovania mbilnin a atrukuvin, najma cícarmvých bůbov na pochutiny. ktorého pmdatata apťú V tam, äa ja tvorené ñádnbou na v 0 düu roxmbara alamm pevne spmjannu Tém...

Zariadenie pre mechanicko-dielektrické spracovanie priemyselných kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 742

Dátum: 08.02.1995

Autori: Nikl Květoslav, Droppa Peter, Blaško Igor, Hykel Arnošt

MPK: C02F 1/48

Značky: zariadenie, spracovanie, mechanicko-dielektrické, priemyselných, kalov

Text:

...Ako zdroje elektromagnetickej energie veľmi vysokých kmitočtov sú v zariadení použitevýkonové vysokofrekvenčné generátory - magnetróny so stalou vlnou.. Účelom zariadenia podľa úžitkového vzoru je rýchle a ekonomicky výhodnévysušenie spracovávaného kalu na vysoké percento sušiny.Prehľad obrázkov na jkrcseTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresu, na ktorom jePrincíp činnosti zariadenia pre mechanicko-dielektrické...

Elektrický prietokový ohrievač vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 741

Dátum: 08.02.1995

Autor: Mužila Marian

MPK: F24H 1/20

Značky: ohrievač, elektricky, prietokový

Text:

...zohrieva pretekajúcu vodu, pretože styčná ohrevná plocha je oveľa väčšia, nez je tomu u klasických ohrievačov. Veľkou výhodou je aj nizka spotreba elektrickej energie, plynulá regulácia tepelného výkonu a nizka zotrvaćnosť. Zariadenie má v pomere k svojmu výkonu veľmi malú váhu a rozmery, vyznačuje sa dlhou životnosťou a nenároćnou životnosťou. Pre svoju univerzálnosťmá siroké využitie v praxiPrehľad obrázkov na ľýkresochTechnické riešenie...

Zariadenie na úpravu mikroklimatických podmienok ochranných odevov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 740

Dátum: 08.02.1995

Autor: Bigos Radomír

MPK: A62B 17/00

Značky: odevov, mikroklimatických, úpravu, podmienok, zariadenie, ochranných

Text:

...úpravu mikroklimatickýoh podmienok ochranných odevov podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že že na zdroj chladiaceho média je pripojený bezpečnoetný ventil, na výstup ktorého je napojený rozdeľovač, 2 ktorého vychadza najmenej jedna hadička, ústie ktorej je vybavené dýzou.Zariadenie podľa technického riešenia dosahuje vyššiu účinnosť tým, že sa využíva efekt expanzia chladiacaho média za dýzou a že prúd chladiaceho...

Vodivá stena nádrže na horľavé kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 739

Dátum: 08.02.1995

Autor: Krulík Zdeněk

MPK: F17C 13/12

Značky: stěna, nádrže, hořlavé, vodivá, kvapaliny

Text:

...ekonomicky pomerne náročné. vnútornú nevodivú fóliu Ä je umiestnený pórovitý materiálšie uvedené nedostatky odstraňuje vodivá stena nádrže avé kvapaliny podľa technického riešenia, ktoréhopodstata spočíva v tom, že medzi vonkajšou vodivou uzomnenou vrstvou a vnútornou nevodívou fóliou je vo vymedzoných častiach umiestnený pórovítý materiál.Výhoda podľa predloženého technického riešenia spočíva v tom, že pri exietujúcích skladovacích...

Zariadenie na vyvíjanie pary

Načítavanie...

Číslo patentu: U 738

Dátum: 08.02.1995

Autor: Kurtulík Ján

MPK: F22B 37/72, F22B 37/22

Značky: zariadenie, vyvíjanie

Text:

...celkový priečny rez technologickou komorou a obr.2 znázorňuje rez rovinouPríklad Lglggłgčncmím technického riešeniaV technologickej komore 1 (obr.1.) je usporiadaná odparovacia jednotka g, ktorá pozostáva 2 labyrintového tunela gl a z akumulačnej sekcie gg. V labyrintovom tuneli gl(obr.2) sú vzájomne nad sebou usporiadané spádové lišty gą,z ktorých najnižšie položené vyúsťujú do sacieho vstupu gł ventilátora §. Ventilátor má...

Asfaltovo-gumená zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 737

Dátum: 08.02.1995

Autori: Piskarevova Irina Ivanovna, Piskarev Valerij Alexejevič, Ilčišin Ignác, Petrík Michal, Síkora Štefan

MPK: C08L 95/00, C10C 3/00

Značky: asfaltovo-gumená

Text:

...odpadov) obsahuje gumu na základe butadienoveho,butadienstyrehoveho, .izoprenového a prirodneho kaučuko s veľkosťou zrn 0,4 až 1,0 mm, ~ pyrolýzn smola gumenných odpadov hustota 0,96 až 1,0 g.cm 3 index lomu 1,542 O teplota začiatku destilácie 150 až 170 C molekulova hmotnosť 230 až 250 iodove číslo 10,1 g jódu.100 g 1 číslo kyslosti 5,1 mg K 0 H.g 1 kinematická viskozita pri 50 ČC 15,6.l 0 ům.s 1 teplota tuhnutia -B ÚC teplota vzbĺknutia v...

Zariadenie na preverovanie pravosti bankoviek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 736

Dátum: 08.02.1995

Autori: Přikryl Lubomír, Dolek Jiří, Mundl Jiří, Pech Jaromír

MPK: G06K 9/82, G07D 7/00

Značky: pravosti, bankoviek, preverovanie, zariadenie

Text:

...monitora, čím automaticky po priložení akejkoľvek bankovky pred otvor pre snímanie detailu, dôjde k prepnutiu vstupu monitora na výstup kamery pre snímanie detailu. Na zvý raznenie kresby detailu na monitore sa javí ako účelně pred staviť pred zdroj smerového žiarenia kolimátor.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie sa lepšie pochopí pomocou výkresu, na ktorom obr.1 schematicky znázorňuje základné vyhotovenie zariadenia na...

Zapojenie štartéra k žiarivkovým svietidlám

Načítavanie...

Číslo patentu: U 735

Dátum: 08.02.1995

Autori: Ljubovič Predrag, Ťapuška Ján, Vizi Miroslav

MPK: H01J 61/54

Značky: svietidlám, zapojenie, žiarivkovým, štartéra

Text:

...je bližšie znázornenéobr. 1 zabudovanie štartéra do žiarivkového svietidlaobr. 2 schému zapojenia klasického žiarivkového svietidlaobr. 3 schému zapojenia elektronického štartéra podľa predloženého technického riešeniaobr. 4 inštaláciu elektronického štartéra do žiarivkovéhoAko je znázornené na obr. 3, v štartéri podľa technického riešenia je prvá vstupná svorka l je spojená s anódou prvej diódy Q a katódou druhej diódy Qg. Druhá vstupná...

Viacúčelový stolík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 734

Dátum: 08.02.1995

Autor: Tomašovič Karol

MPK: A47B 1/04, A47B 9/08

Značky: stolík, viacúčelový

Text:

...dosky Z . Spodná strana zdvihátiek § je napevno spojená s priečnikom g , ktorý je v strede závitovo prepojený na zdvíhaciu skrutku lg . V hornej časti zdvihacej skrutky lg je napevno ukotvené jedno koleso kúžeľového súkolia ll , ktorého druhé koleso je upevnené na spojovacej tyči 3 , a táto je zakončená z jednej strany otáčacou kľukou łg . Pri konferenčnom usporiadaní stolíka, kde jeho pracovnú plochu tvorí vrchná doska li , je...

Elektricky vyhrievaný kvapalinový radiátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 733

Dátum: 08.02.1995

Autor: Slavíček Miroslav

MPK: F24D 19/02, F24D 13/04

Značky: vyhrievaný, kvapalinový, elektricky, radiátor

Text:

...podľa úžitkového vzoru upevñovacimi prvkami uľahčuje jeho pripevnenie k stene miestnosti, pripadneumožňuje jeho postavenie na podlahu. Kombinácia obidvoch prvkovzaisťuje väčšiu stabilitu radiátora.0 ba eni o áz ov na V sNa pripojenom obrázku je znázornený priklad technickéhoriešenia radiátora podľa úžitkového vzoru, kde na obr. 1 je elektricky vyhrievaný kvapalinový radíátor s rürkovřuasušiakom VPríklad uskutočnenia technického...

Univerzálny čistiaci ekologicky nezávadný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 732

Dátum: 08.02.1995

Autori: Zajíček Miloslav, Dokoupil Jaroslav

MPK: C11D 1/68, C11D 1/04, C11D 1/42...

Značky: ekologicky, prostriedok, čistiaci, univerzálny, nezávadný

Text:

...vonná prírodná silica. Výhodou čistiaceho prostriedku je, že nenapadá čistený mąteriál,je ekologicky nezávadný, má dobré čistiace vlastnosti aj v tvrdej vode, je zdravotne nezávadný a má širokú ob lasť použitia.V 57 hmotnostných dieloch demineralizovanej (alebo pitnej) vody sa rozpustí ll hmotnostných dielov oxyetylovaného mastného alkoholu C - C s 8 mólmi etylénoxidu, 5 hmotnost 2 5 ných dielov oxyetylovaného mastného alkoholu C 12 - C 15...

Ekologicky nezávadná chladiaca a mazacia kvapalina pre obrábacie stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: U 731

Dátum: 08.02.1995

Autori: Zajíček Miloslav, Dokoupil Jaroslav

MPK: C11D 1/722, C11D 7/44, C11D 1/42...

Značky: ekologicky, stroje, chladiaca, nezávadná, mazacia, obrábacie, kvapalina

Text:

...neionogénnych tenzidov a 5 až 15 dielov alkanolamínov.Je výhodné ak rastlinným olejom je ricínový olej, neionogénnym tenzidom je acylpolyglykoléter so 6 mólmi etylénoxidu a alkolamínom je trietanolamín.Chladiaca a mazacia kvapalína po zmiešaní s vodou vytvára vhodnú chladiacu a mazaciu emulziu pre obrábacie stroje.Výhodou tejto chladiacej a mazacej emulzie je to, že všetky použité prostriedky sú biologicky degradovateľné, emulzia má...

Univerzálny čistiaci a odmasťovací ekologicky nezávadný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 730

Dátum: 08.02.1995

Autori: Zajíček Miloslav, Víšková Šárika

MPK: C11D 3/10, C11D 7/12, C11D 1/68...

Značky: čistiaci, prostriedok, odmašťovací, univerzálny, ekologicky, nezávadný

Text:

...5 až 20 hmotnostných dielov zmesi oxyetylovaných mastných alkoholov C 12 až C 15 so 7 až 30 mólmi etylénoxidu a 5 až 20 hmotnostných dielov 1,2 propándiolu. Univerzálny čistiaci a odmasťovací ekologicky nezávadný prostriedok ďalej prípadne obsahuje do 3 hmotnostných dielov komplexotvornej látky.a, prípadne, až do 2 hmotnostnýchAko komplexotvorná látka sa s výhodou použije napríklad trojsodná soľ kyseliny nitrilotrioctovej, ako prísady sa...

Zariadenie na presúvanie a zaisťovanie polohy lisovacích pravítok plochého vulkanizačného lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 729

Dátum: 08.02.1995

Autori: Stratil Jaroslav, Schmuck Eduard

MPK: B30B 7/00, B30B 11/00

Značky: zaisťovanie, pravítok, plochého, polohy, presúvanie, zariadenie, lisovacích, vulkanizačného

Text:

...je kĺbovo pripojený k piestnici priamoćiareho hydromotora pri pevneného k lisovaciemu stolu.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlenć pomocou výkresu, na ktorom obr. 1 znázorňuje nárys zariadenia, obr. 2 znázorňuje pôdorys zariadenia, obr. 3 znázorňuje presúvaciu páku a jej polohu pri zavretom lise a obr. 4 znázorňuje ná rys presúvacej páky a jej polohu pri otvorenom lise. Príklad uskutočnenia technického...

Zariadenie na mazanie uloženia výkyvnej vidly polonápravy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 728

Dátum: 08.02.1995

Autor: Totek Zdeněk

MPK: F16N 13/02, F16N 13/22, B60R 17/00...

Značky: polonápravy, zariadenie, vidly, výkyvnej, uloženia, mazanie

Text:

...spoľahlivosť. Zariadenie podľa technického riešenia umožňuje použiť rovnakú centrálnu skriňu ako pre hnané, tak aj pre nehnané nápravy, čo je výhodné z hľadiska výroby a vý hodné to je u vozidiel s centrálnou nosnou rúrou, u ktorýchtieto skrine tvoria ich súčasti.Prehlad obrazkov na výkresochPríklad zariadenia podľa technického riešenia je znázornený na pripojených výkresoch, kde obr. 1 predstavuje zariadenie vo zvislom reze A obr. 2...

Zariadenie na aromatizovanie vzduchu prírodnými látkami so zvlhčovacím efektom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 727

Dátum: 08.02.1995

Autor: Mošková Erika

MPK: F24F 6/02

Značky: látkami, vzduchu, zvlhčovacím, zariadenie, prírodnými, aromatizovanie, efektom

Text:

...Na hornom otvore je položené miska naplnenú vodou a/alebo s eromatizátorom a vo vnútri hrnca je vložený lokálny zdroj tepelnej energie. Zariadenie podľa tohoto technického riešenia umožňuje v bytových a verejných uzavretých priestoroch bez väčších energetických nárokov aromatizpvanie vzduchu prírodnými látkami e zvlhčenie vzduchu, pričom umožňuje použitie širšieho spektrearomatizátorov. Ďalšou výhodou navrhovaného zariadenia je, že neruši,...

Prostriedok na záverečné čistenie a leštenie sklenených, lesklých smaltovaných a glazúrovaných povrchov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 726

Dátum: 08.02.1995

Autori: Číhal Antonín, Popelková Miriam

MPK: C11D 1/16, C11D 1/12, C11D 1/02...

Značky: glazurovaných, záverečné, povrchov, smaltovaných, leštenie, lesklých, čistenie, prostriedok, sklenených

Text:

...pre svoje príliš vysoké hodnoty pH.Uvedené nedostatky odstraňuje prostriedok na záveáné čistenie a leštenie sklenených, lesklých smaltovaných a glazurovaných povrchov. Podstata technického riešenia spočíva v tom, že prostriedok pozostáva z 15 až 30 hmotn~ etylalkoholu a/alebo izopropylalkoholu, 0,01 až 0,2 hmotn aniónaktívneho tenzidu, s výhodou dvojsodnej soli kyselinysulfojantárovej esterifikovanej C 10 až C 18 alkylpolyetylénglykoéterom,...

Cirkulárka na pílenie dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 725

Dátum: 08.02.1995

Autor: Zvrškovec Jozef

MPK: B27B 5/14

Značky: cirkulárka, pílenie, dřeva

Text:

...obrázkov na výkresgPodetete teohnickeho rie enia Je h 11 žš,eCirkulár pre pílenie dreva podľa techniokeho rikonštruovaný tek.že na ooenom ráme Je v otoůnom čane 5 uevnenáoodetava g.Na podetave 2 Je upevnený hnaoi elektromotor 3. ktorý Je klinovým remeň łä epojený e upínaoou oekou 3 lloveho kotúče § Ďalej na podeteve 2 Je ukotvené lanko Z. ktore Je cez kladky §Lg upevnené na rameno pákového prevodu LZ Pákový prevod L 1 Je otoč ným čapom...