Archív za 1990 rok

Strana 96

Způsob čištění 2-sulfanilamidothiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268252

Dátum: 14.03.1990

Autori: Tyl Dalibor, Nováček Alois, Sedláčková Venuše

MPK: C07D 277/52

Značky: 2-sulfanilamidothiazolu, čištění, způsob

Text:

...tohoto způsobu čištění oproti jiným spočíva v tom, že odstraňuje veškeré vedlejší intenzivnč zbarvené rozkladně produkty s minímálními ztrátami na čistom produktu, protože ćíštění není nutné opakovat.způsobem podle vynálezu lze získat velmi čistý, bílý produkt, zcela vyhovující lekopísné kvalitě, aniž by se snižovaly výtěžky produktu oproti původním způsobům. Tím dochází í k lepšímu využití původních surovin a k zproduktivnění...

Zařízení pro zvýšení účinnosti plynového kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 268251

Dátum: 14.03.1990

Autor: Nesvadba František

MPK: F23J 13/00

Značky: účinnosti, zařízení, kotle, zvýšení, plynového

Text:

...spnjen s rozvaděčem plynu. Účinek vynálezu spočívá v tom, že ostrou turbulencí se vedle zvýšeného přestopu tepla z kouřových plynů do topného média upraví stahilizace provozního tahu v oh~í tak, že se dosáhne klidného hoření plemene bez nebezpečí zhâšení i při špatných povötrnostních podmínkách. Ostrá turbulence umožní regulaci sporoprovozu zabudování ventilu mezi hlídač plemene a elektroventil. Nastavenímventilu je udržován nepřetržitý provoz...

Ventilový uzel

Načítavanie...

Číslo patentu: 268250

Dátum: 14.03.1990

Autori: Škop Karel, Nepala Miloslav, Hrnčíř Pavel

MPK: F16K 1/32

Značky: ventilový

Text:

...se spojení třmene a sedla neporuší, zůstává konstantní, kdy nedochází k vytvoření vůle mezi oběma prvky aniPříklad konkrétního provedení vynálezu je shcematlcky znázorněn na připojeném výkrese, kde obr. 1 představuje osový řez ventilovým uzlem, kde vlevo od osy je znázorněno základní provedení, a vpravo od osy je alternativní provedení ventilového uzlu, a obr. 2 je půdorysný pohled na ventilový uzel v čâstečném řezu.Podle vynálezu...

Upínací paleta pro šití dílů, zejména svršku obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 268249

Dátum: 14.03.1990

Autori: Jaša František, Mrázek Karel, Kovář Vladimír, Štangl Jan

MPK: D05B 33/00

Značky: obuvi, zejména, upínací, dílů, sítí, paleta, svršku

Text:

...deska, ve které jsou proti vrchnim šicim drážkam víkové desky vyhotoveny spodní Bicí drážky. ve víkové desce je vytvořena vrchní průchozí vyhloubení,v němž je upevněna vrchní vzorová deska, ve ktere jsou vyhotoveny vrchní šicí drážky.Vyšší účinek vynálezu spočíva v tom, že pri změně tvaru ěití se v upinací paletě velmi jednoduše vymění pouze vzorové desky. Vzorové desky v zásade neovlivňují tuhost celé upínací palety a lze tedy pro ně vollt...

Způsob zjišťování stavu konzervace výrobků ve skleněných nádobách

Načítavanie...

Číslo patentu: 268248

Dátum: 14.03.1990

Autori: Sedliský Otakar, Anděl Miroslav

MPK: G01N 9/10

Značky: zjišťování, způsob, nádobách, výrobků, sklenených, konzervace, stavu

Text:

...objemem indikujicího balonku, kdežto na obr. 3 je nakreslena schematicky nádoba s vadným obsahem,špatné sterilizovaná, se splasklým indikujícím balonkem pro provádění způsobu zjištování stavu konzervace výrobků ve skleněných nádobách podle vynálezu.včasné určení jakosti sterilizačního procesu i možnost opticky sledovat jeho stálost v čase poskytuje způsob podle vynálezu tim, že před uzavřenim naplněné skleněné nádoby se do ní vloží...

Způsob výroby hexafluoralkanolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268247

Dátum: 14.03.1990

Autori: Paleta Oldřich, Timpe Hans-joachim, Neuenfeld Steffen, Dědek Václav

MPK: C07C 31/38

Značky: výroby, hexafluoralkanolů, způsob

Text:

...dále organické peroxyaloučenlny, a výhodou dlbenzoylperoxld, di(chlorbenzoyl)pero×ld, deriváty benzolnu, s výhodou O-mathylbenzoin a/nebo o~íaopropylbenzoín a/nebo alfa-fenylbenzoln,dále ketony, 5 výhodou aceton a acetofenon. V průtočnín uspořádání je zdroj zařeníbud zcela ponořen do kapalné fáze, nebo může být uníatěn nad kapalnou Fézí uvnitř reaktoru. Při ozařování z vnějěku může být zéřenl vhodné uaněrněno reflexnini plochaol...

Zařízení na zpracování tuhých odpadních látek z tlakového zplyňování tuhých paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 268246

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kučera Miloš, Dostál Jaroslav, Husák Vladimír, Jaroměřský Jaroslav, Kaufman Oldřich, Hašek Miroslav

MPK: C10J 3/66

Značky: zpracování, palív, tlakového, látek, odpadních, zařízení, tuhých, zplyňování

Text:

...elementů, což zvyšuje jeho provozní spolehlívost o sníluje nároky na údržbu. Další výhodou je nižší energetícká nàročnost zpracqyàní tuhých odoadních látek docílenâ odstrančnín nlecího zařízení.Příklad provedení zařízení podle vynàlezu je zobrazen na příloženěm výkresu /obr. /.Generátor 1 tlakového zplynovàní tuhých palív je opatřen přívoden 3 tuhých palív,odvodem § popela a potrubím Q odvodu surového plynu. °otrubí 5 odvodu surového...

Laserový anemometr pro měření rychlostí ve více bodech prostoru proudící tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268245

Dátum: 14.03.1990

Autori: Gardavský Jiří, Severa Miroslav

MPK: G01P 5/02

Značky: anemometr, měření, rychlostí, prostoru, více, bodech, tekutiny, laserový, proudící

Text:

...možnost plynulé změny vzájemné polohy bodů měření. Další výhodu je možnost uspořédat body měření v optické ose laserového anemometru. V uspořádání s nízkým počtem bodů měření lze laserový enemonetr podle vynálezu realízovst jednodušejí než dosud známé řešení.Příklad provedení optické části laserového anemometru ppdle vynálezu je v uspořá dání se dvěma body měření v optické ose laserového anemometru znázorněn schematicky na přípojeném...

Vertikální odlučovač kapaliny z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268244

Dátum: 14.03.1990

Autor: Šebor Václav

MPK: B01D 53/26

Značky: vertikální, odlučovač, kapaliny, plynů

Text:

...výhoda vertikálního odlučovače kapaliny podle tohoto vynálezu spočívá v tou, že před vstupom do agloneračních prvků prochází plyn impakčním separačním arvkem,ve kterém se podstatné sníží koncentrace kapaliny a tuhých nečistot. ľím se snižuje kapalinová zátěž aglooeračních prvků a zpomaluje se zanášení aglomeračních vrstev tuhýni nečistotamí. To vede ke snížení tlakové ztráty aglomeračních prvků a k prodloužení jejich životnosti. Ve...

Dvoustupňový odlučovač kapalných a tuhých nečistot z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268243

Dátum: 14.03.1990

Autor: Šebor Václav

MPK: B01D 45/00

Značky: odlučovač, kapalných, tuhých, plynů, dvoustupňový, nečistot

Text:

...dolní í horní základnou, která jsou uoíatäny souose nad sobou tak, žs disk největšího průnäru je dole A nad ní jsou postupně disky uaněího průměru. Vrěak rozdělovačs je ukončan kužolovýn diskom ve tvaru plná kužalovó plochy, ktorý ná menší průněr nał nojnoněí konolý kužslový disk. Všechny dloky jsou od seba nsvzijsn oddčlany nazaramí.Hlavní výhoda dvoustupñového odlučovača kapalných a tuhých načíatot z plynu podla tohoto vynálazu spočíva v...

Impakční separační prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268242

Dátum: 14.03.1990

Autori: Beránek František, Šebor Václav

MPK: B01D 3/20

Značky: prvek, impakční, separační

Text:

...výhoda inpskčniho eeperočniho prvku podle tohoto vynllezu epočlvd v ton, že rychlost plynu vyntupujiciho z ůsti vstupu se plynulo enižujo v kuželovitó štürbinł oszi nástsvce- s ispektoren. Tim vzniká difuzor, kterým se snižuje tlskovâ ztráta vstupu až o 30. Snížení výstupní rychlosti plynu so dále dosahuje sniženi nopfiznivých vlivů viřeni n tedy zvýšení neporsčni účinnosti.Další sniženi tlakové ztráty inpokčniho eeporsčniho prvku je možno...

Rozpouštědlové akrylové nátěrové hmoty tvrditelné polyisokyanáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 268241

Dátum: 14.03.1990

Autori: Teplý Petr, Sachl Vladimír, Mandík Lumír, Černá Vendula, Brandejs Vladislav, Lebduška Jan

MPK: C09D 3/80

Značky: polyisokyanáty, rozpouštědlové, hmoty, akrylové, nátěrové, tvrditelné

Text:

...3-nethylatyren, 4-aethylotyran e 4-terc.butylatyren.Pod pojmom akrylový kopolynar e regulovanou etavbou nolakuly ae rozulí kopolyuer o čioalnóa průměru nolakulových hmotnoati 3 000 až 70 000 e pooiru hnotnoatnlho e čiaelnóho průměru nolekulových haotnoati 2 až 6 při aoučaanen zachování etatlattckć dietrlbuce mononarnich aegnentd. Přĺpravuja se radlkálovou kopolynarací za čaeově řízanáho plynulóho nobo postupného přidavku aněei nonoaard...

Přípravek disperzního barviva s vysokou afinitou k barevným materiálům

Načítavanie...

Číslo patentu: 268240

Dátum: 14.03.1990

Autori: Odvárka Jaroslav, Tauchmanová Jindra

MPK: C09B 67/38

Značky: afinitou, barviva, barevným, materiálům, vysokou, přípravek, disperzního

Text:

...řešení epočivl v ton, Zee/ při finalizaci pigmentu dteperzního bervive pomocí navržonćho dieporgátoru je dosaženo vyhovující Jennoati diaporzo kreuěi dobou uleti, činž ee snižuje energetická ná ročnoet připrevy dieparzniho bnrvivob/ takto upravená p 1 gnenty obsahují nižší podíl diapergátoru z celkove hlotnosti připrovku a při bervení vykezují vyšší vyčerpőnitpignontu z líznč na vlákno bez použitíc/ navržená ůpreve epojujo funkcie...

Atraktivní směs pro polyfágní synantropní hmyz a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268239

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kubias Josef, Šifner František, Kalvoda Ladislav, Laštovka Petr, Pulpán Jan

MPK: A01N 65/00

Značky: přípravy, atraktivní, synantropní, polyfágní, její, směs, způsob

Text:

...Trogodarna, Stagobiul aj. Z hladiaka otodiky aplikace ná široká využití, aľ Již ako atraktant Iachanických nabo lapovýcñ lapačo, no bo navnada a využitím konvančnich požorových inaokticidd či paaticido dallich ganaraci jako Juvonoidd, atorilanto, biopaaticidd atd. Dalłiai přadnoatni anłai proti dosud uplatněnýn atraktantña Jsou Jaji trvanlivoat a stabilita Gčinnoati, dala doatupnoat a láca včtĺiny kolponant a tady 1 naniročnoat a...

Způsob nízkotepelného dělení vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268238

Dátum: 14.03.1990

Autori: Sýkora Jiří, Jirsa Jan, Chrz Václav

MPK: B01D 3/14

Značky: nízkotepelného, způsob, dělení, vzduchu

Text:

...13 e nízkotlakou kolonu 11. Sání 13 základního kompresoru 1 Je spojene s atmosferou lj a církulační potrubím lg přes výměník 19 5 výstupem 11 z turbíny 2. Výtlak základního kompresoru 1 je propojen přes dochlazovač Š, dotlačovací turbokompresor 2, dochlazovač 3 dotlačovacíg ho nurbokmnpresoru. udsarber 5 a výměník lg Jednak se vstupem gá do trubíny 2 a dále P 0 pojovacím potrubím gz s patou tlakové kolony 11. Hlava tlakové kolony 11 Je...

Způsob termické separace prachových, jemných nebo kusových odpadových materiálů od kapalných fází a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 268237

Dátum: 14.03.1990

Autori: Pospíšil Josef, Bečvář Jaroslav, Fotul Ilja

MPK: B01D 43/00

Značky: fázi, termické, prachových, způsob, zařízení, materiálů, odpadových, separace, provádění, kusových, kapalných, jemných

Text:

...při zpracovávání těchto odpadových materiálů, přínosem je i značná ekonomická efektivnost řešení dle Vynálezu.Konkretní příklad provedení zařízení dle vynálezu je zobrazen scheoaticky na přiloženém výkresu.Zařízení dle vynálezu sestává Z rotační kovové rezorty L, plynotěsně uzevřené ttsněním á, která je šikmo uložena na hnacích kontaktních kladkách g. Kontaktní kladky g jsou připojeny na výkonový transfonnátor 2 s regulátorem 19 a...

Testovací zařízení detektorů plynných směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268236

Dátum: 14.03.1990

Autori: Volf Radko, Doležal Bohuslav, Ledvinka Karel

MPK: G01F 11/00

Značky: plynných, směsi, testovací, zařízení, detektoru

Text:

...umístěny v her-.neticky uzavřené skříni opatřené plynovým přívodexu a odvodem. konečněmohou být pístově čerpadlo o zásobník roztoku s přívodními trubicemi umístäny v henneticky uzavřené skříni.Vyšší účinek testovacího zařízení podle vynálezu soočívá v dosažení přesnějšího, exponenciálo se blížícího koncentračního průběhu sledované složky na vstupu do testovaného detektoru a ve snížení odohylky od ideálního průběhu omezením difuze sledované...

Tepelný výměník pro chlazení radiačního štítu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268235

Dátum: 14.03.1990

Autori: Poláček Libor, Hanzelka Pavel

MPK: F28D 7/10

Značky: radiačního, štítu, tepelný, výměník, chlazení

Text:

...radiačního štítu umístěný na hrdle nádoby s kryokapalinami podle vynálezupjehož podstatou je, že výměník spojený s radiačnim štítom tvoří válcový plášt uvnitř s prstence s podélnými žebry, nusunutý na hrdle nádoby, ktere je pod prstence opatřeno vstupními otvory a nad ním výstupníni otvory, zatímco uvnitř hrdla nádoby je mezi vstupními a výstupními otvory usporâdaná Vyjímatelná přepážka.Hlĺvní prednosti výmeníku jsou malé rozměry,...

Zařízení k dělení kontinuálně vyráběných profilových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268234

Dátum: 14.03.1990

Autori: Žlebek Zdeněk, Klos Alois

MPK: B23D 21/04

Značky: profilových, vyráběných, kontinuálně, dělení, výrobků, zařízení

Text:

...vedení točnice, vedený mezi vodícími kladkami nebo rameny umístěnými ne vozíku s matrici, ř čemž celek je veden na přímočarěm vedení.Dosehovaný vyšší a nový účinek řešení dle vynálezu spočívá v možnosti zajištění frekvence dčleni řádově lO dělení/s, což zvyšuje o 50 hl výkony dosahované u mechanismů podle řešení současně ve světě známých.Výhody řešení zařízení podle vynálezu jsou objasnovány na přiložených obrázcích,kde na obr. 1 je nárys...

Zařízení k unášení dělicího mechanismu kontinuálně vyráběných profilových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268233

Dátum: 14.03.1990

Autori: Klos Alois, Němec Ladislav

MPK: B23D 21/04

Značky: vyráběných, výrobků, mechanismu, zařízení, profilových, dělícího, unášení, kontinuálně

Text:

...nebo dálkově deíormace.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení k unášení dělících mechanismů kontinuálně vyráběných proíilových výrobků nebo také k unášení jiných technologických zařízení,jejichž úkolem je např. periodicky v přesné rozteći dérovat, znaćit, períorovat apod.,jeho podstatou je pákový mechanismus poháněný vaćkou přes přímoćaře vedený zvedák spojený kloubově pomocí ćepů a suvného tělesa s kývavou přímou pákou, jejíž hnaný...

Zapojení pro zjištění konce vypínací doby spínače tvořeného alespoň jedním bipolárním tranzistorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268232

Dátum: 14.03.1990

Autor: Kokeš Antonín

MPK: H03K 17/18

Značky: zjištění, konce, alespoň, bipolárním, spínače, tvořeného, tranzistorem, jedním, vypínací, zapojení

Text:

...V zapojení na obr. 2 je proudový budič Ä tvořen transíormátorem a napetový prahový diskriminátor 2 je realízován optaelektríckým spojovacím členem. Vstup optoelektrického spojovaoího ćlenu je mezi bází a emitor tranzistoru g připojen přes odpor 2 a diodu É.Napěíový prahový diskriminátor 1 může být též tvoŕen transformátorem, jako přenosovým členem, jehož primární vinutí je pres diodu É nebo odpor Ž pripojene mezi bázi a emitor...

Zapojení pro kompenzaci vypínací doby spínače elektrického proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268231

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kokeš Antonín, Popov Petr

MPK: H03K 17/14

Značky: zapojení, elektrického, kompenzaci, proudu, vypínací, spínače

Text:

...zapojení podle vynálezu, kde na obr. 1 je blokové schéma a na obr. 2 je blokové schéma s konkrétními příklady provedení spínače a detektoru konce vypínací doby. Spínač 2 elektrického proudu, opatřený detektorem 2 konce vypínací doby je řízen výstupem prvního klopného obvodu Ž, jehož první vstup je spojen s výstupem čítaće 1. Vstup čítače 3 je připojen k výstupu hradla l, jehož druhý vstup je spojen s výstupem druheho klopného obvodu 5, jehož...

Způsob sledování průběhu acylace při syntéze peptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268230

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vágner Josef, Krchňák Viktor, Lebl Michal

MPK: C07K 1/00, G01N 33/15

Značky: syntéze, acylace, peptidů, sledování, průběhu, způsob

Text:

...Hont esteru (5 ml 0,2 M roztoku v DMF) bylo prldáno0,1 ml 0,0 M roztoku bromtenolové modra v DMF a touto směsí byly acylovány volné amlnoskuplny. Reakční doba se pohybovala od 5 do 60 minut. Po vymlzení modrého zabarvení byla pryskyrlcc promyta a vzorek byl testován ninhydrlnem na prítomnost volných aminoskupln. Ani v jednom prípade nebyl ninhydrinový test pozltlvní. Výsledný peptld mel amlnokysollnovou analýzu a stanovení čistoty srovnatelné...

Zařízení pro zhutnění nezpevněné vlákenné vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268229

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kotek Václav, Hanzl Jaroslav, Jirsák Oldřich

MPK: D04H 18/00

Značky: vrstvy, zařízení, nezpevněné, vlákenné, zhutnění

Text:

...zařízení je s výhodou zajištěn jeho spojením s rámom vpichovacího ústrojí vpichovacího stroje.Vyššíhu účinku způsobu pri použití uvedeného zarízení se oproti dosud známým postupům dosahuje tím, že působení na vlákennou vrstvu je opakované a je uskutecñováno kolmo na vlákennou vrstvu, čímž se minimalizují složky sil působících v rovine vrstvy,Důsledkem tohoto úćlnku je zejména zvýšení spolehllvosti postupu vlákenné vrstvy do zpevňujícího...

Spodní niťový mechanismus řetízkového šicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268228

Dátum: 14.03.1990

Autori: Janderka Emanuel, Machala František, Kronek Josef

MPK: D05B 57/02, D05B 63/02

Značky: spodní, mechanismus, šicího, stroje, niťový, řetízkového

Text:

...z popisu příkladnćho provedení znázornšnóho na přlloženém výkrese, kde značí obr. 1 celkový pohled na spodu( nlřový moohnnismus a obr. 2 detail vlastního ničovóho ústrojí.Šloí stroj e řetízkovým stohem obsahuje základní desku. 21, v jejíž spodní částí je uuistěn hlavní hřídel 22 stroje, opetřený klikou spojenou s oken 3 vytvořeuýn ne ojniol í. Ojnioo 2 je spojene pomocí Výkyvné vidlloovité páky í se spodní niĺovou pćkou 6,ktoré. jo uložexm...

Spodní niťový mechanismus řetízkového šicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268227

Dátum: 14.03.1990

Autori: Machala František, Janderka Emanuel

MPK: D05B 57/02, D05B 63/02

Značky: šicího, spodní, mechanismus, niťový, řetízkového, stroje

Text:

...nítová páka je ve své přední částí opatřena ząołrycovecím hákem, mající vodicí kluznnu plochu nítě.Další význnlcy ą výhody spodního nite-váhe meohenísnzu řetízkověho äíoího stroje vyplývají z popisu příklsdnóho provedení zruàzornäného na příloženém výkrese, kde značí obr. I pohled na spadní Liĺový meohanísmue a obr. 2 detail vlastního nítovñbo ústrojí.Šioí stroj s řetízkcvý-m stahem obsahuje základní desku (obr. 1), v jejíž spodní částí je...

Způsob přípravy metalografického preparátu trvalé hodnoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 268226

Dátum: 14.03.1990

Autor: Jandoš František

MPK: G01N 1/28

Značky: trvale, preparátu, způsob, přípravy, metalografického, hodnoty

Text:

...nelze renovovat, Uvodonó nevýhody otâvąjioiho stavu techniky ae cdatrąni způsobem připruvy metalograľickóho prepnrůtu trvnló hodnoty podle vynúlezu, jehož podstata opoöivú v tom, žo eo propnrát připraví Jako ctiuk metnlogrnfiokáho výbruou, tento otisk se neotištšncu otrancu přiloži na rovinnou podložku u Jeho otiätěnâ strana ae přokryjo krycím mikroakcpickým okličkom, ktoré oc po obvodu k podložnimu ekliöku přilopi tok, aby byl otiok mezi...

Osmipólový elektromagnetický stigmátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 268225

Dátum: 14.03.1990

Autori: Tůma Lubomír, Petr Jiří, Klíma Jaroslav

MPK: H01J 37/153, H01J 37/21

Značky: stigmátor, osmipólový, elektromagnetický

Text:

...bj O, podlo~vynálezu, Jchož podstatou Jo, že osy čtvořioo do křiže uspořúdnnýclz oívek leží v první rovinč, zatimco osy čtveřico zbývajicich cívok leží v druhá rovinč, přičemž vzdálenost prvni roviny od druhé roviny je menší nož průměr oivky.Výhoda osmipőlového elektromagnetického stignâtoru podle vynňlezu spoöivú zejména vo zvýšení účinnosti stigmátoru.vynález je dále podrobněji popsán podle výkrosů, kde nu obr. I je v přodním pohledu a v...

Způsob zpracování fenolových vod a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268224

Dátum: 14.03.1990

Autori: Trubač Ladislav, Dittrich Vladimír, Vaněček Václav

MPK: C02F 1/02

Značky: provádění, fenolových, zařízení, tohoto, způsobu, zpracování, způsob

Text:

...potrubí 22 pro odvod odpsřené fenolevvâ vody napojen na přehřívnč )6, který je pomocí potrubí l napojen na vstup Ľ víoestupňovélio smääovnoíłxo proudověho zařízení z. Potrubí 3 § pro přívod ohřívaoí páry je napojenona přehřívaö li, ktorý je potrubí x pro odvod páry propojen s odpařovačem 2, propojeným potrubím ĺ 4 O pro odvod parního kondenzátu s předehřívnöem 21, ze kterého vyústuje potrubí fu pro odvod oohlazeného parního kondonzátu....

Aretační zařízení vzduchové trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268223

Dátum: 14.03.1990

Autor: Šimánek Václav

MPK: F24F 13/065

Značky: aretační, zařízení, trysky, vzduchové

Text:

...ktorý jedna osoba nepřekcná. Pro~ blémem je proto vytvořit mezi třecími plochemi těchto velkckapaoitních vzduchcvých tryeok přechodně tak přípustnou toleranci, aby možnila v průběhu nastavení trysky lehké ovládání, přičemž přítlačné ureteční prvky, ktoré po nastavení polohu trysky fixují,musí být mzmuàlnš ovledatelné.Požadoveného technického účinku dosahuje aretační zařízení vzduchové trysky podle tohoto vynálezu tím, že pružné prvky jsou...

Způsob lokalizace podpovrchových kabelových souborů, zejména kabelových spojek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268222

Dátum: 14.03.1990

Autori: Beneš Jan, Pechlák Bohuslav

MPK: G01R 31/08, G01M 3/22, G01R 33/02...

Značky: zejména, souboru, kabelových, způsob, podpovrchových, spojek, lokalizace

Text:

...nutnost provádění rezsóhlých výkopů a zbytočných zásahu do kabelu s negativním vlivem na kvalitu. provozu, oož je v případě použití dosud mámých způsobů spravidla nevyhnutelné. Pro lokalizaci způsobem podle ry-nálezu lze využívat radioindikíxtcrů s krátký pcločasem radicaktivnipřeměny, např. 828 - Tĺ/z 36 hod., Ar - TV 2 hod., což znamená,že po dobč con dosetinúsobku poloöasu tratí rndioindikátor prakticky všechny sve radioaktiv ní...

Žárovzdorná hmota pro opravy sklářských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268221

Dátum: 14.03.1990

Autori: Henek Milan, Stano František

MPK: C03B 5/42

Značky: opravy, pecí, hmota, žárovzdorná, sklářských

Text:

...vysokou odolnost proti alkalíckému vysokoteplotnímu korozivnímu prostředí ve skléřské peci, má mimořädně dobrou přilnavost k podkladovému zdivu a dobře se roztirá. Přídavek křemičitého úletu do keramického pojiva zlevnuje výslednou hmotu, protože zčàsti nahrazuje drahý mikromletý zirkonsilikbt, ani by se sniłovoly iyzikélně~chemick 6 a tepelné-mechanické vlastnosti hmoty. Přídavek křemičitého úletu společně s organickým pojivem dodává...

Elektromotor s plechovými štíty a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268220

Dátum: 14.03.1990

Autori: Šrámek Karel, Staniček Zdenko

MPK: H02K 5/04, H02K 5/173

Značky: elektromotor, způsob, plechovými, štíty, výroby

Text:

...a A, kde ramena 15 prvního štítu 1 jsou širší ne ramena 1 § druheho štítu 2.První štíty 1 nebo druhe štíty 3, poprípade oba současně, mohou být s výhodou opatřeny vyztušovacími prvky, například průlísy, a to již při lísování prvního štítu 1 a druheho štítu Z. Pokud jsou potom vyztuiovocí prvky provedeny na ramenech 15, nohou mít s výhodou Ixíblni sběr. Takove vyztuženi je výhodne zejména ueLektromotorů podle vynálezu větších typových...

Keramické dielektrikum pro elektrické kondenzátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 268219

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vernerová Jana, Stejskalová Božena, Horský Miroslav

MPK: H01G 4/12

Značky: dielektrikum, elektrické, keramické, kondenzátory

Text:

...vízmutitého O až 3 Z, oxidu neodymitého 0 až 3 Z, oxidu títaničitěho 0 až 3 Z, oxidu manganičíteho 0 až 0,5 Z, kaolinu O až 3 Z, oxidu olovnateho O až 3 Z,oxidu křemičítěho 0 až 3 Z.funkci jednotlivých příměsí lze přibližně rozdělit do 4 skupin, přičemž některé z nich plní i funkci několika/ posouvače teplotního maxima permítivity - zirkoničitan vápenatý, oxíd zincčnatý,oxid olovnatý, oxid neodymitýb/ tavíva - snižují vypalovací teplotu -...

Zkoušečka tyristorových zapalovačů vysokotlakých sodíkových výbojek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268218

Dátum: 14.03.1990

Autor: Opava Luděk

MPK: H01J 61/54, H01J 9/50

Značky: výbojek, vysokotlakých, zkoušečka, sodíkových, tyristorových, zapalovačů

Text:

...zsbudovány v připojovací skřínce gg a přepínač gl zkoušečky Ž je v poloze vyznačené na obr. 2. Na obr. 4 jde o případ, kdy předřadné přístroje jsou zabudovény ve svítidla gg. V tomto případě je přepínsč gl přepnut do druhé polohy.Zkoušečka na obr. 2 je tvořena ze třech hlavních částí, kterými jsou zdvojovač napětí, RC člen a signslizační obvod. Zdvojovač napětí je připojen přes pojistku § ze vstupních svorek Š, 1 s je tvořen sériově...

Hmota pro izolaci staveb proti zemní vlhkosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 268217

Dátum: 14.03.1990

Autori: Zadák Zdeněk, Holý Evžen, Moravec Vladimír, Hradec Miroslav

MPK: C09D 3/82

Značky: hmota, zemní, izolaci, staveb, vlhkosti, proti

Text:

...1 1 až 9 1. Lze používat rozpouštědlo jednodruhové nebo směs různých rozpouštědel.Tato izolace staveb proti zemmí vlhkosti je použitelná zejména u betonů, betonových prefabrikátů, zdiva a da 1 ěíchkonstrukčních prvků a je založena na zaplnění porů při povrchu prvků těsnícím hydrofobikem, které v porech vulkanizuje a vytváří tak v povrchové vrstvě kompozitum s výraznými hydroizolsčními vlastnostmi. Zaplňování pőrů těsnícím hydrofobikem...

Způsob výroby modifikovaných rozvětvených etoxypolysiloxanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268216

Dátum: 14.03.1990

Autori: Čapka Martin, Czaková Marie, Blechta Vratislav, Schraml Jan

MPK: C08G 77/20

Značky: rozvetvených, modifikovaných, způsob, výroby, etoxypolysiloxanů

Text:

...°C. stabilní katalyzátory rozpustné ve vodě lze odstrenit vypráním reakční směsi vodou.I když při modifikaci etoxypolysiloxanů lze obecně používat široký výběr disilcxanú, výhodné jsou zejména ty, které jsou technicky dostupné jako hexametyldisiloxan. hexaetyldisiloxan, případně dieiloxany obsahující fenylskupinu. Pro přípravu modifikovaných etoxypolysiloxanů obaahujíoích nenesycenou skupinu je velmi výhodný...

Zařízení pro čištění ochozu koksové strany koksárenské baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 268215

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kouřil Jiří, Czerner Vitold, Pietraszek Leon

MPK: C10B 43/04

Značky: strany, baterie, koksárenské, koksové, čištění, zařízení, ochozu

Text:

...výaypky je vyústěn vynášecí žlsh, který je připevněn ke spodní části řetězového doprsvníku.Zařízení pro čištění ochozu podle vynálezu je jednodušší s méně nákladné oproti průběžným hřeblovým dopravníkům, vyžaduje méně času s prostředků vynakládnných nn údržbu a v provozu má vyšší spolehlivost a životnost.Zařízení podle vynálezu je ve schematickám pohledu znázorněno na přiloženém výkresu. .Ke konstrukci vodicího vozu 1 je nosníkem g připevněna...

Způsob výroby neutronového stínění

Načítavanie...

Číslo patentu: 268214

Dátum: 14.03.1990

Autori: Zavadil Zbyněk, Starý Miroslav, Nezbedová Eva, Bízek Václav, Kupf Lubomír

MPK: G21F 1/04

Značky: stínění, způsob, neutrónového, výroby

Text:

...pojiva, a ta se pak za stáleho míchání ztekutí přídavkem 20 až 30 hmotnostních vody.Vzniklá ztekucend licí směs se pak nalije do vhodného bednění, kde se nechá ztuhnout. Pro usnadnění homogenizace, dokonalejší ztakucení a zvýšení soudržnosti vzniklého neutronověho stínění se do směsi může přidat vhodné smáčedlo.Výhodou neutronového stínění vyrobeného způsobem podle vynálezu je především jeho podstatně nižší pořizovací cena ve srovnání s...

Detektor tlakového impulzu koncových mazacích obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268213

Dátum: 14.03.1990

Autor: Richter František

MPK: F16N 29/00

Značky: mazacích, koncových, impulzů, obvodů, tlakového, detektor

Text:

...selhâní pohybu pracovního kontaktu. U rotujících nebo rychle se pohybujících částí stroje,na příklad suportů se elektrické snímače nedají dobře využít pro nesnadné připojení do elektrického obvodu. V těchto případech se musí mazání stále pozorovat e obsluha stroje tyto pracovní plochy musí několikrát za směnu ručně domazávst.Výše uvedené nedostatky odstraňuje detektor tlakovêho impulsu koncových mazacích obvcdů podle vynalezu, jehož podstata...