Archív za 1990 rok

Strana 65

Argininové peptidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269492

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šturc Antonín, Novák Karel, Roubalová Alena, Kasafírek Evžen, Křepela Evžen

MPK: C07K 5/08, C07K 7/06, C07K 5/10...

Značky: peptidy, argininové

Text:

...roztok Arg(N 02)-MCU (3,8 3 10 mmolů) v dimathylformamidu (50 ml). Po 12 n atáni při teplotě míetnoati byl renkční róztok odpařen, k nekryatalickěmu odparkn byla přidánn IM HC 1 n vyloučený kryatalický produkt byl postupnä (lkrát) rozetírán 5 hydrogen-uhličitnnem aadným, nakonec 3 vodou a krystalováh ze směsi dimethylformamiduK roztoku Z-Arg(N 02)-arg(NQ 2)-MCU (10,7 5 15 mmolů) v ledově kya§ 1 ině octové (100 ml) byl přidán 35...

Způsob přípravy 4-((arylthio)fenoxy)-1-methylpiperidinů a jejich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269491

Dátum: 11.04.1990

Autori: Protiva Miroslav, Šindelář Karel, Metyšová Jiřina, Hrubantová Marta, Valchář Martin

MPK: C07D 211/46

Značky: 4-((arylthio)fenoxy)-1-methylpiperidinů, solí, přípravy, způsob, jejich

Text:

...možností vynálezu. Získané base vzorce I se převádějí neutralizací farmaceutický nezávadnými anerganickými nebo organickými kyaelínnmi na příslušné soli.K roztoku 5,8 g 1-methyl-4-piperidinolu v 50 ml demethylformamidu se za míchání v duaíkové atmoefěře přidá během 10 min. 1,5 3 30 hydridu sodného (auepense v minerálnímoleji). Smäs se michá 30 min při 50 °C, přidá se 5,3 5 2-rluordifenylsulfidu (Šindelář K. et al., collect. Czech....

Izolační spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 269490

Dátum: 11.04.1990

Autori: Němeček Jaromír, Jirák Rostislav, Eret Václav, Vísner Josef, Korecký Pavel, Motys Miroslav

MPK: F16L 25/02, F16L 13/11

Značky: izolační

Text:

...nedostatky odstraňuje izolační spoj podle vynâlezu k protíkorozní ochraně kovových potrubí, tvořený zasunutím zeslabených konců do sebe. V čele jsoú zeslabené konce opatřeny alespoň jedním těsnicím kroužkem. Vzniklá mezera je vyplněna elektricky nevodivou těsnicí hmotou. Válcovité plochy ohraničující mezeru vyplněnou elektricky nevodivou těsnicí hmotou jsou tvořeny alespoň části výstupky a vybràními. Výstupky a vybraní obou...

Optický zaměřovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 269489

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kaiser Miloš, Brázda Hynek

MPK: B22D 2/00, B22D 11/18

Značky: opticky, zaměřovač

Text:

...podle vynálezu umožnuje zaměřování krystalizátorů í ve vodorovném směru, při kterém se dají ustavit krystalizátory do jedné přímky tak, že jejich osy proudů jsou souhlasné s osami výlevek mezipánve.Příklad konkrétního provedení optického zaměřovače podle vynálezu je znázorněn na vŕkresech, kde obr. 1 znázorňuje optický zaměřovač v podélněm řezu a obr. 2 znázoršuje optický zaměřovač v podélném řezu a obr. 2 znázorňuje kolmŕ řez optickým...

Zapojení pro výrobu technologické páry u pekařskýxh pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269488

Dátum: 11.04.1990

Autori: Lebduška Josef, Černík Jiří, Trubač Ladislav, Vencl Lubomír

MPK: A21B 3/04

Značky: pecí, pekařskýxh, technologické, výrobu, páry, zapojení

Text:

...zařízení. Dále jsou známy způsoby připrovy technologické páry, využivajíci části spalín přímo od hořáků pecí odvodem spalín ze směšovací komory cyklotermického nebo supertermického oběhu pomocí dalšího sbärněho kanálu. Toto řešení zvyšuje průměrnou teplotu teplonosného media, a tím zvyšuje množství o špičkový výkon vyráběné páry, ale neřeší důsledky nerovnoměrných teplot teplonoaného media a zvyäování korozivnich účinku při čáatečnšm...

Disperzní přípravek pro zlepšení vlastností povrchové úpravy usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 269487

Dátum: 11.04.1990

Autori: Řehák Petr, Vodárek Josef, Pivoňka Václav, Žůrek Milan, Mazel Jiří, Novotný Vlastislav, Dederle Tomáš

MPK: D06N 3/08

Značky: zlepšení, vlastností, usní, úpravy, přípravek, disperzní, povrchové

Text:

...obecného vzorce -N 5-EEgg 3 c kůť 3 3 ° |°thľ 1 ą°fPľł 3 §jDT°PN 1látovćbo terpolyneru uiozànłno z 68 ° 82 f bnotnostníoh ethynkryutu. 15 z žs 1 m. noetních akrylonitrilu a 2 nl 4 ř bmotnostní kyseliny akrylově nebo methakrylové, 10 až 20 hmotnostních 65 až 75 vodné disperze vosku, obsahující 8 az 12 f gtn,1 gng 1 ykg 1 °ygho elteru mlatných n voekovŕcb kyselín s 15 až 30 ublíkovŕmi atomy v řetizoi, 1 až 3 f hmotnostní řepkového oleje, 0.3...

Způsob povrchové úpravy řezů spodkových dílů obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 269486

Dátum: 11.04.1990

Autori: Uruba Vladimír, Piperkov Vladislav

MPK: A43D 8/32

Značky: spodkových, úpravy, způsob, obuvi, dílů, řezu, povrchové

Text:

...snížení pracnosti při úpravě řezu a zvýšení jeho odolnosti vůči narušení povrchové úpravy, v praktickém vyloucení vlivu vlhkosti, směrovaného od řezu spodkového dílce, a konečně ve snížení organic kých výpadku během zpracování.Použitý kopolymer metylmetakrylát-styren s poměrem složek 52 až 57 42 až 48 nejlépe vykazuje bod tání.v rozmezí 130 až 150 °C, K hodnotu 50/ m 01-hmůtňůst M 50 000/. tvrdost podle Brinella minimálně 900 N a je...

Zapojení stykové desky mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 269485

Dátum: 11.04.1990

Autor: Bydžovský Jan

MPK: G06F 3/00

Značky: mikropočítače, stykové, zapojení, desky

Text:

...g je připojen na vstup monostsbilního multivibrátoru lg, jeho výstup je připojen jednak přes budicí obvod §Dl na anodu diody Q, jednak na vstup § 13 klopného obvodu XC 1.Výstupní datový údaj mikropočítače se přendäí do záchytnáho registru Zĺł, ktorý je adresován pomocí adresověho dekodéru Q. Výstup l zdchytnáho registru Q je převeden přes oddälovací obvod Y 9 lna výstup dosky ll. Z výstupu tohoto oddčlovacího obvodu E je .zapínán přísluäm...

Zařízení pro shrnování kalů v usazovacích, dosazovacích a podobných nádržích

Načítavanie...

Číslo patentu: 269484

Dátum: 11.04.1990

Autor: Strnad Josef

MPK: C02F 3/00, B01D 21/04, B01D 21/18...

Značky: kalů, nádržích, usazovacích, shrnování, dosazovacích, podobných, zařízení

Text:

...obr. l je dále zndzornčna uoazovací nádrž Ř, přívodní potrubí E, ložisko Ľ,na kterőm jo otočnl uložon jeden konoo ehrnevacího zařízení a pojezdový meehanismue 15, na kterćm je uložen druhí koneciehrnovacího zařízení a ktorý pojíždí po obvodu usazovací nádrže g.Zařízení podle vynálezu pracuje tak, že pojezdový meehaniemue l 8 otdčí shrnevacím ramenom kolem ložiska E, kterl je uleženo ve středu usazovací nádrže ä, a ehrnovací lepatky lg,...

Mykací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 269483

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kaplan Břetislav, Horáček Ladislav, Příhoda Josef

MPK: D01G 15/34

Značky: mykací, stroj

Text:

...mykaoím strojom. Ostatní části známého mykacího stroje nejsou pro zjednodušení popisu uváděny a dále je popis zamčřen na beaprostřednö vynálezecké provedení regulačních liät g, lg. Reg-ulační lišta g je upravena mezi odrážecím nožem 5 a poddvacím válečkem 3. Regulační liäta g může být upravena před jedním odrážecím nožom 9 nebo je upravena před každým odrážecím možem, tj. v příkladněm provedení je i před druhým odrážecím nožomRegąulační...

Elektrická odporová pec pro bezkontaktní tažení křemenných tyčí a trubic určených k výrobě optických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 269482

Dátum: 11.04.1990

Autori: Treml Karel, Nový Josef, Šulc Jindřich

MPK: C03B 37/027, C03B 20/00, C03B 15/14...

Značky: bezkontaktní, výrobe, tažení, tyčí, optických, vláken, odporová, elektrická, křemenných, určených, trubic

Text:

...od kovová konstrukce pece. Tepelná izolace je volena v tzv. oendvičověn uspořádání a různé typy jednotlivých tepelných izolací mají odstupnovanou tepelnou odolnost, která klesá v radiálníu smčru od topně sestavy a podle níž se volí i tloučtka jednotlivých tepelných izolací.Příklodné provedení vynálezu je popsáno dále a je znázornčno schematicky na připojených výkresoch, z nichž obr.1 značí evislý osovŕ řez elektrickou edporovou pecí a obr....

Způsob výpalu cementářského slínku a podobných hmot a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269481

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hopjan Josef, Voit Karel, Němeček Petr, Marek Stanislav, Filouš Jiří

MPK: F27B 15/00, F27D 13/00

Značky: provádění, podobných, způsobu, cementářského, způsob, tohoto, zařízení, výpalu, slínku

Text:

...s nespálenýml podíly paliva je unášena plyny propojovacím potrubím ll do odlučovacího oyklonu 1. Zde se odlučuje materiál od plynů a shormažduje se v spodní výpadové části tvorená fluídní komorou 2. Plyny se vedou potrubím lg do předehřívače 3 suroviny.Fluidní komora Ž je opatřena ťluídním roštem 1, přes který se přivádí fluidízační vzduch z přlpojeného prívodu 3. Množství íluídízačního vzduchu je takové, aby došlo k vytvoření...

Zařízení pro nastavení definovaného počátečního napětí integračního zesilovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 269480

Dátum: 11.04.1990

Autori: Červencl Milan, Pivoňka Jan, Burian Miroslav

MPK: H03G 3/08

Značky: zesilovače, zařízení, napětí, integračního, nastavení, definovaného, počátečního

Text:

...zesilovače podle vynálezu je to, že bez dalších potřebných spínacích prvků a k nim příslušných obvodů pro generaci potrebných řídících signálů je možno pouze s využitím N-tého vstupu analogového multiplexoru a odporové zpětné vazby zajistit stabilní počátečni stav íntegačního zesilovače, je-li N-tý kanál připojen vždy před přiojenĺm kteréhokoliv z dalších meřicích kanálů.Nový účinek tohoto vynálezu spočíva ve využití N-tého kanálu...

Způsob výroby tenkovrstvého tantalového kondenzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269479

Dátum: 11.04.1990

Autori: Potoček Josef, Heřmanský Vojtěch, Patočka Zdeněk

MPK: H01G 4/10

Značky: tantalového, způsob, tenkovrstvého, výroby, kondenzátorů

Text:

...na bázi chlorovaných alifatických uhlovodíků,kdežto fotorezistová maska použitá pro následne tvarování horní elektrody a kontaktů kondenzátoru se odstraní spálením v nízkoteplotním kyslíkovém piazmatu, přičemž hotová struktura tenkovrstvého kondenzátoru se opět čistí kombinovaným praním v peroxidu vodíku,poiárním rozpouštědle a deionizované vodě o vodivosti menší než 2 yuS/cm.Způsob výroby tenkovrstvého tantalového kondenzátoru podle vynàlezu...

Pětiminutový strobovač pro signální hodiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269478

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vilam Jaromír, Žejglic Vladimír, Jelínek Miroslav, Laňka Zdeněk

MPK: G04C 21/36, G04C 23/18, G04G 3/02...

Značky: pětiminutový, strobovač, signální, hodiny

Text:

...mínutových impulzů.Výhoda takového uspořádání strobovače oproti kontaktnímu snímání je to, že ke konstrukcí může být použit podružný hodinový strojek s nízkým příkonem. Oproti elektronickému řešení potom má tu výhodu, že nepotrebuje napájecí zdroj, zvláště potom zdroj záloho vací.Na přípojeném výkresu je pŕíkladné uspořádání strobovače podle vynálezu v blokovém schematu. Ke vstupním svorkám l a g je připojen krokový motor à, na...

Vysouvač zemních balů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269477

Dátum: 11.04.1990

Autor: Mazáč Jaroslav

MPK: A01C 11/02

Značky: zemních, balů, vysouvač

Text:

...doskou, o kterou se opírá tlečná pružina. Přítlečná deska je upevněne na tyčí, jejíž opačný konec je epojen s táhlen procházejícín otvoreo vytvořeným na dalším konci prodlouženáho čepu. Přítlačná deeke je tedy spojene e pohonom vyeouvačeo Táhlo je ukončeno dorezom, ponooí kterého, ee při vretnen pohybu vysouveěe,přítlačná deska oddálí od přieouvsná řady zemních bolo, e umožní tak její posun.Konetrukční podstate vynálezułepočívâ v ton, že ne...

Kotoučová brzda uzavřeného typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269476

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ohnoutka Lubomír, Andrášek Vít

MPK: F16D 55/02

Značky: kotoučová, brzda, uzavřeného

Text:

....Těleso skříně ł brzdy má vyvedeno z třecí plochy po svém obvodu několik výstupků, zejména přední horní výstupe) g, přední spodní výstupek g a zadní střední výstupek g,na kterých je uloženo víko i brzdy, tvořící vnitřní stranou třecí plochu. Víko i brzdyje ks skříni ZL brzdy upovněno šrouby 2 l, která přitom jsou vedeny přes operný dutý váleček ž, přes zadní střední výstupek § 41 a případně přes další výstupky. Do předního horního výstupků...

Zařízení pro naklápění nádoby, zejména pojízdných mísičů surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 269475

Dátum: 11.04.1990

Autor: Návrat Otto

MPK: B22D 41/12, B22D 41/06

Značky: železa, zařízení, naklápění, zejména, mísičů, nádoby, pojízdných, surového

Text:

...při nsklápění nádoby je možno s ní vykoná 2 CS 259 475 B 1vat bezpečně jąkýkoliv rotační pohyb kolem její horizontální osy z výchozí do konečné polohy podle potřeby i v tom případě, kdy vlivem nárůstu stranky v prostoru hrdla nádoby a neustále změny těžištä, dochází k destabilizaoi nádoby. Další výhodou je možnost natočení nádoby míeičo do výchozí polohy i tehdy, kdy čepová tření v öepeoh nádoby dosahuje vyšších hodnot a pro msnipuleoi s...

Přídavný rám nosiče nástavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269474

Dátum: 11.04.1990

Autor: Hybner Jiří

MPK: B62D 53/06

Značky: přídavný, nástavby, nosiče

Text:

...nástavby podle vynálezu sa doeáhne, že motorová vozidlo zůstává stála V původní univerzální verzi, protože přidavný rám lze kdykolív jadnoduše odnontovat. Dále při zachováni terennich vlastnosti motorového vozidla ae zvýši jeho nosnost e aniži se tlaky na půdu a umožní změnu znaku vozidle za 4 x 4 na 6 x 4. Delši výhody Jsou ekonomické, Jedno motorové vozidlo lze použít pro několik jednoůčelových nástavab.Na připojeném výkrese je na obr. 1...

Akustický kryt převodovky užitkového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269473

Dátum: 11.04.1990

Autor: Uher Drahomír

MPK: F02B 77/13

Značky: vozidla, užitkového, převodovky, akustický

Text:

...k předníeu příčníku podlahy sklopné korby vozidle.Samostatný akustický kryt vytvořený kolem převodovky zajišťuje volný průtok chledícího vzduchu kolem převodovky a tím její optimální chlazení. Upevněníe etän krytu na sklopnou korbu vozidle se zejietí přístup k převodovce a ke epojovecílu hřídeli bez nutnosti demontáže krytu.Příkled akustického krytu podle vynálezu je znázorněn echáneticky na přiloženee výkrese, kde obr. l znázorňuje boční...

Zařízení pro snímání koncových poloh přesouvacího zařízení sekce mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 269472

Dátum: 11.04.1990

Autori: Malchárek Josef, Hrubý Jaroslav, Krulík Jiří, Bakončík Vladislav

MPK: E21D 23/26

Značky: poloh, zařízení, výztuže, sekce, koncových, mechanizované, snímání, přesouvacího

Text:

...poloh přeeouvacího zařízení eakce aechanizovaně výz tuže je tvořeno tyčí 3 levou a tyčí 3 pravou, ktoré jsou epejeny e píetnící šg přeaouvacího válce 3, například čepea, a jeou eoučaetí přeaouvacího zařízení eakce. Tyč 1 leváje ulozene v trubce il e tyč g pravá v truboe 53 vedení 5, uaíetčnea v prostoru pod přesouvecíe vólcen Q. V trubce gł, popřipedč i v trubce 55 jaou provedeny otvory pro vložení pouzdra §, v něaž je upevnčna alespoň...

Uzávěr víka pro tlakové nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269471

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kult Jaroslav, Lode Jiří, Exner Milan, Frey Augustín

MPK: F16J 13/00, B65D 90/54

Značky: tlakově, víka, uzáver, nádoby

Text:

...Vyšší ůčínek řešení podle vynálezu lze epetřovet v jednoduche koncepci, unožñující snížení výrobních nákladů, zjednodušení výrobní technologie, enednou montáž e demontáž uzevírecích eegnentů ne tlakovouPříkled provedení bejonetováho uzúvěru podle vynálezu je znázornčn ne výkreeu, kde Je ne obr. l čelní pohled na víko nádoby e bejonetovýn uzávěren n na obr. 2 je řez uze vírecíI elementem.Na obr. l je víko g, ktoré ne ne obvodu výetupky §, na...

Mechanismus k samočinné regulaci proudění plynu ve zhášedlech SF 6

Načítavanie...

Číslo patentu: 269470

Dátum: 11.04.1990

Autori: Novotný Vladimír, Prajs Otakar, Bělohlávek Vladimír, Tesař Josef

MPK: H01H 33/88

Značky: zhášedlech, samočinně, mechanismus, regulaci, plynů, proudění

Text:

...ll, ve kterém je unístěno zhúěedlo 3 SP 6,které vyaezuje zhašení prostor §. Ve zhéěecím prostoru š jsou uloženy pevné kontakty 5 e pohyblivý roubík §. V pőloven prostoru li je uníetěn také vdlec Z s píeten §,ktere vyaezuji sací prostor lg. V pohyblivén roubíku § je vytvořena dutina Q, která na jedné straně ůsti do zhášecího prostoru š a na druhé straně ůatí otvoren g do eacího prostoru lg. Řohyblivý roubík § je ne straně, zasehující do...

Blokovací zařízení s ukazatelem stavu elektrických spínacích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269469

Dátum: 11.04.1990

Autor: Škoda František

MPK: H01H 9/22, H01H 9/16

Značky: blokovací, zařízení, elektrických, přístrojů, spínacích, ukazatelem, stavu

Text:

...so spínaoím přístrojem při použití vies cíhc zámku zvýrazňuje opticky stav spínacího přístroje jak zámkom, tak i nkantelem stavu. Je možná změna polohy nkezetele vzhledem k poloze zámku do optimálnñno místa podle konstrukčních možností, přičemž jednoduchá konstrukce zajiätuje spolehlivost jak blokování, tak i činnosti ukazatolo.Příklad provedení vynálezu je na připojeném výkrese, kde na obr. l je znázoměn boční řez panelom s...

Způsob snížení kyselosti eluátu po eluci kovů, zejména uranu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269468

Dátum: 11.04.1990

Autori: Urbánek Ludvík, Hrb Karel, Zdvořák Jaroslav, Baloun Stanislav, Holub Jaroslav, Parobek Pavel

MPK: C01G 43/00

Značky: kyselosti, uranu, snížení, kovů, způsob, zejména, eluátů, eluci

Text:

...nebo zpět mimo kontury louženě oblasti ložiska, po předchozí separaci urenu, případně jiných kovů,- nebo na. neutrelizaoi vápnem či vápence e čištění před vypouštěním do vodoteče.Realizací účinného promytí anexu od kyseliny před elucí uramz, případně jiných kovů, způsobem podla vynálezu dojdeke snížení epotřeby čpavlcu, resp. louhn sodného, případně sady při zpracování łqselého eluátu, e tím i ke snížení solnostní nsdbilnnoe z elnčně...

Zařízení k obracení holeňových svršků obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 269467

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hrubý Karel, Pšeja Rudolf, Stehlík Miroslav, Vinklárek Zdeněk, Bauer Ivo

MPK: A43D 85/00

Značky: obuvi, obracení, holeňových, svršku, zařízení

Text:

...a v půdo 2 . GS 269 467 B 1rysné poloze jsou vzájemné odkloněny od osy g (obr. 2) eymetrie třmene 22 ve směru od špičky holeňového evräku g obuvi. Holeňový evršek g obuvi je ne jedné straně ukončen holeňovým okrajem h, zetímco na. protilehlé straně je ukončen okrajom nepínscí záložlq z. Svislý tlakový válce g je spolu s přehrnovaoími lištami 33, j upraven vs vyhrání 12 stolové deelq g, upevněné k vrohní části rámu l. Po stranách...

Rychlokonektor pro optická vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 269466

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kucharski Maciej, Všetečka Jaroslav, Vrána Karel, Dubský Pavel

MPK: G02B 6/24, G02B 6/42

Značky: vlákna, optická, rychlokonektor

Text:

...čelo je kuželově zkoseno a zasahuje do středicí vložky. Středicí vložka doeedá na osazení kolíku, na jehož čele je zasazeno vnitřní pouzdro z umělěho konxndu.Rychlokonektor pro optická vlákna podle vynálezu umožňuje rychlé a přesné zavedení optického vlákna do vnitřního pouzdra kolíku. Zabraňuje zlomení vlákna a zajiěřuje jeho spolehlivá upevnění.Příkladné provedení vynálezu je dále popsáno pomocí výkresu znázcrňujícího v podelném...

Troubový vibrační třídič pro sypké materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 269465

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kubín Sáva, Bělunek Bohumír

MPK: B07B 1/36

Značky: třídič, sypké, troubový, materiály, vibrační

Text:

...jsoupřipevněny podélné lišty, mezi kterými je svými podélnými okraji zasunuta třídioí plocha. Výhodou troubového vibračního třídiče podle vynálezu je možnost operativní změny sklonu vůči horizontální rovině anebo i tvaru dráhy kmitavého pohybu s následnou změnou kvalitativníeh parametrů, čímž je možno tyto parametry operativně přizpůsobit, například daným nebo změněným hodnotám granulometrie tvaru zrn, obsahu vody nebo nečistot, lepivosti...

Zapojení ochranného zařízení pro vytápění, zejména skleníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269464

Dátum: 11.04.1990

Autor: Šeděnka Václav

MPK: F24D 19/10, A01G 9/24

Značky: vytápění, ochranného, zařízení, zapojení, skleníků, zejména

Text:

...ventilu 9 obtoku a výstup z manipulačního ventilu g na přívodní potrubí g. Ovládací prostor pneumatického ventilu g je spojen potrubím g, s ovládaním médiem, přes trojcestný solenoidový ventil lg se zdrojem tlaku g, na který je rovněž napojen potrubím Q, s ovládacím médiem, přes trojcestný solenoidový ventil l 4, ovládací prostor pneumatického ventilu 9,bez tlaku otevřeného. Cívka trojcestněho solenoidového ventilu E je napojena na...

Zařízení k zajištění vrat v otevřené poloze

Načítavanie...

Číslo patentu: 269463

Dátum: 11.04.1990

Autor: Gregušová Marie

MPK: E05C 17/00, E05C 17/32

Značky: zařízení, zajištění, otevřené, poloze

Text:

...zařízení v axonometrické projekci a na obr. 2 Je řez A-A z obr. l.Na křídlo ł vrat Je upevněna úchytka 3 se kterou je čepem A kyvně spojene areteční rameno 5, jehož součástí je výatnpek opatřený šíkmou plochou 2. Aretační rameno 5 je dále opatřeno aretačním otvorem gg pro kolík Q, který je součástí nástavce 1. Arecační rameno 5 je kyvně spojeno šroubem Q 5 lomeným ramenem 2. Na horní části zárubně L 2 Je připevněna üchytke gg, na které Je...

Zapojení pro digitální řízení a kvantitativní zpracování výsledků měření polarografického mikroelektrodového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 269462

Dátum: 11.04.1990

Autori: Novotný František, Novotný Ladislav, Mattausch Pavel

MPK: G01N 30/64

Značky: zpracování, digitální, systému, řízení, měření, kvantitativní, zapojení, polarografického, mikroelektrodového, výsledků

Text:

...do pátěho výstupu l 8 § bloku 1 g řízení činnosti, jehož prvý sbêrnicový vstup je připojen do sběrnicověho výstupu l 8 l bloku AQ registru, jehož sběrnícový vstup je zapojen do druhého sbčrnicového výstupu ią bloku ji A/D převodníku.J ednotlivá shore uvedené bloky mohou být uspořádány různé. Uvádíme vždy jednoblok l 9 časování převodu je držen přednastavitelnými čítači, blok 4 AID převodníku je tvořen aproximačním registrem, převodníkem...

Ketonické deriváty 4(3H)-chinazolinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269461

Dátum: 11.04.1990

Autori: Tíkalová Jana, Maturová Eva, Brůnová Bohumila, Kocfeldová Zuzana, Fišnerová Ludmila, Grimová Jaroslava

MPK: C07D 239/91

Značky: ketonické, 4(3h)-chinazolinonu, deriváty

Text:

...řadu nežá«doucích vedlejších účinkú. Z tohoto důvodu je jeho používání stále více omezováno a v mnoha zemích byl už úplně z humánní medicíny vyloučen.Způsob výroby látek obecného vzorce I a dosud nepopsaných látek vzorců II a III je blíže popsán v následujících příkladech provedení.K roztoku 5,84 g 4/3 H/-chínazolinonu v B 0 m 1 dimethylformaidu se přidá při počáteční teplotě 25 °C pbstupně 1,24 5 80 n 1 ho hydrídu aodného, sěs se zahřeje 15...

Způsob přípravy a regenerace solných lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 269460

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hušek Vladimír, Žábková Jaroslava, Černý Vladimír Ing

MPK: A23C 7/02

Značky: regenerace, přípravy, způsob, solných, lázni

Text:

...se přitomně nebo dříve přidané soli či kyseliny částečně nebo úplně neutralizují za vzniku rozpustných soli pri pH 4,5 až 5,1. Před úpravou ionových rovnováh, titrační kyselosti a pH regenerovaně solné lázně Je možno některé složky ze solné lázně vyloučit úpravou pH na hodnotu 5,3 až 7,0 přídavkem hydroxidu alkalických kovů nebo hydroxidem vápenatým a vyloučené koloidní nebo nerozpustné slož V ky solné lázně oddělit např. sedimentací.Výhodou...

Zobjemněná osnovní pletenina

Načítavanie...

Číslo patentu: 269459

Dátum: 11.04.1990

Autori: Sokol Václav, Skřepek Jan, Reinisch Milan

MPK: D04B 21/00

Značky: pletenina, osnovní, zobjemněná

Text:

...pletařském stroji. Konstrukčním provedením vazební struktury, tj.kombinaci příčně orientovaných úaeků výplňkových nití se základní pleteninou možno dosáhnout napodobení chytových nebo lísovaných vzorů v osnovních pleteninách.Princíp a bližší vysvětlení společných znaků vazby několika příkladných provedení zobjemněných oanovních pletenín jsou zřejmě z výkreaů, které znázoršují jejich rubní stranu, a to na obr. 1 s jednoduchými očky v...

Způsob vytváření tenké vrstvy paládia

Načítavanie...

Číslo patentu: 269458

Dátum: 11.04.1990

Autori: Řehák Jan, Zelenka Josef

MPK: C23C 14/24

Značky: vrstvy, vytváření, tenké, paládia, způsob

Text:

...paládia ve vodivá, pájitemé a svařitelné struktuře vrstev titan, paládiim, zlato, ,jehož podstata spočíva v ten, že se paláditm naprašuje vakuovou reaktivní metodou ve sně si kyslíka a martního plynu ze skupiny vzácnych plynů, přičenž obsah kyslíku činí 0,05 až 20 a aby. a obsah inertního plynu tvořenáho ze vzácnych plynu Jednotlivé nebo ve směsi činí 80 až 99,95 š obá Vynalez tedy spočíva v reaktivnín naprašování paladia ve sněai...

Licí nástroj pro přesné ploché výlisky z práškového skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269457

Dátum: 11.04.1990

Autori: Souček Pavel, Loprais Milan

MPK: C03B 19/02

Značky: přesné, výlisky, práškového, nástroj, ploché, licí

Text:

...práce ožný zvýšení náaobností nástroje s snížení časů nsndebírání s rovnání výrobků na podložky pro další operací eintrování, nebot po vyjmtí středního dílu z nástroje jsou v ně výrobky drženy po. nocí technologických zápichů s výrobky je očná orientované vysouvat příno ns sintrsční podložku.vynález s jeho účinky jsou zřejmě z přiloženáho výkresu. Obr. 1 zobrazuje nárysný řez lioí náetrojen, obr. 2 zobrazuje půdorysný řez v dělioí...

Roztok pro zpevňování povrchu keramických modelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269456

Dátum: 11.04.1990

Autori: Haas Josef, Jára Blahoslav, Kůst Bedřich, Horn Josef

MPK: B22C 3/00

Značky: povrchu, zpevňování, keramických, modelů, roztok

Text:

...vynálezu Je vytvořit takový roztok pro zpevňování povrchu keramických nodeld,který by byl levný, zdravotné nezávadný, snadno nanášitelný a použitelný pro Jakékoliv pískové - keramické či sádrová nodely.Úkol Je vyřeěen roztokom pro zpevňování povrchu keramických modem, opens pro sto. natologii podle vynálezu, Jehož podstata spočíva v ton, že se skládá z 18,95 až 57,0 5 hnotnostních etylalkoholu, 50,0 až 10,0 3 » hmotnostních křeničitanu...

Způsob přípravy kyseliny hexachloroplatičité

Načítavanie...

Číslo patentu: 269455

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bohumínský Ladislav, Bohumínská Monika, Šujan Jiří, Hájek Eduard, Závodná Ivanka, Kiss František, Kašpárek Jan, Novotný Jiří, Kudláček Aleš

MPK: C01G 55/00

Značky: způsob, hexachloroplatičité, kyseliny, přípravy

Text:

...různých fyzikálních forem platiny včetně regenerâtu a vý 2 - cs 269 455 31rezné snížení spotřeby oridačního činidla, z čehož vyplývá malý reakční objem a zejména malé množství odpadních látek.Schůdnost, technická realizovatelnost bezpečnost a další výhody nového způsobu prípravy lcyseliny hexaohloroplatičité Jsou níže dokumentavány příklady, které Jej všakK suspenzi 100 s koloidní pletiny a 100 g vody se přidá 380 g 35 kyseliny chloro....

Způsob výroby 1-chlor-5-benzoylamino-8-metoxyantrachinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269454

Dátum: 11.04.1990

Autori: Slupecký Jaroslav, Smetana Bohuslav, Lustig Jiří

MPK: C07C 97/24, C09B 1/32

Značky: způsob, 1-chlor-5-benzoylamino-8-metoxyantrachinonu, výroby

Text:

...příklady provedení. Příklad 1Ke 173 gnitzobenzenu bylo přidáno 16,6 g (90,3 n.í), tá. 0,0549 ll l-chlor-S-anino-B-hydronqantrschinonu a povyhřátí na 115 °O bylo během 0,512. přikapáno 10,0 g bonzoylchloridu. Po 2 h míchání při 115 °C byla benzoylace ukončena na chromatogramu reakční směsi zcela vymizela výchozí látka. Po ochlazení na 80 °c bylo k reakční měsi přidáno 16,4 g uhličitanu draselněho.Po 2 hodinovém vymíchání při 125 °C byla...

Dezén běžné plochy pláště

Načítavanie...

Číslo patentu: 269453

Dátum: 11.04.1990

Autor: Klabal Miloslav

MPK: B60C 11/04

Značky: běžné, pláště, dezén, plochy

Text:

...přičemž vytvořena soustava drâžek a figur zlepšuje adhezi pláště k mokré vozovce při daném zatížení. Deformace figur při styku s vozovkou je minimální.Na připojeném výkresu je schematiclcy znázorněn dezén běžné plochy pláště podle vyná lezu.Dezén běžné plochy pláště je tvořen ve směru obvodové osy l drážkami 3. vnější konce 4 drážek 2 svírají v okrajích běžně plochy 3 s obvodovou osou 1 úhel eÓ. Vnitřní konce 5 drážek g jsou s obvodovou...