Archív za 1990 rok

Strana 53

Hadicový systém k uložení ohebných energetických vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269972

Dátum: 14.05.1990

Autor: Hennig Kurt

MPK: F16L 11/16

Značky: hadicový, energetických, vedení, uložení, ohebných, systém

Text:

...6 řez obměněným příkladenn provedení, obr. 7 řez dalším príklade provedení a obr. 8 a 9 f-ezy dvěma dílčími oblastmi resp. trubkovými prvky dalšího příkladu provedení hadicového systému podle vynálezu ve stlačeném a alone-něm stavu.Podle obr. l až 5 sestává jednostranně ohebny hadicový systém . pro uložení ohebných energetických vedení g, naznačených jen na obr. 5, ze dvou hadic j, i přibližně obdélníkověho průřezu.Hadice i, 4 jsou tvar-en...

Vnitřní separační prostředek pro tváření polyurethanů a/nebo polymočovin podobných polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269971

Dátum: 14.05.1990

Autori: Miller Dennis, Nelson Donal, Matijega Roney

MPK: C08K 5/17, B29C 33/60, C08K 5/09...

Značky: polyurethanů, prostředek, separační, polymerů, podobných, tváření, polymočovin, vnitřní

Text:

...látku obsahující reaktivní atomy vodíku a polyisolqanátu. Tercierní aminosloučenina obsahuje alespoň jednu hydroxyterminovanou poluoxyalblenovou) nebo alkanolovou skupinu vázanou k atomu dusíku. Tato sloučanina ve vnitřním separačním prostředku podle vynálezu kompatibilizuje uvedonou kovovousůl v latce obsahující reaktivní stany vodíku, například polyolu, ale nekompatibilizuja kovovou sdl v reagující směsi zahrnující uvedenou látku obsahující...

Způsob výroby pevné složky katalyzátoru pro polymeraci alfa-olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269970

Dátum: 14.05.1990

Autori: Hiroshi Shimizu, Toshihiro Uwai, Masami Tachibana, Akihiro Sato

MPK: C08F 4/64

Značky: výroby, polymeraci, katalyzátoru, alfa-olefinů, způsob, pevně, složky

Text:

...elektronů a akceptorem elektronů E.Ve výhodném provedení spůsobu podle vynélezu se ulije reakční produkt I, získaný reakcí l mol organohlinité slouěeniny A 1 s 1 až 4 mol donoru elektronů B v rozpouätädle při teplotě -10 al 50 °c v době 30 sekund až 5 hodin.V delší výhodnő provedení npúeobu podle vyndlesu se ułije pevnáho produktu II,získanóho reakcí chloridu titaničitdho e reakčním produkte I, přičemž poaěr atceů hliníku v reekční produktu I...

Způsob odtahování a obracení hadicově pleteného kusu v okrouhlém pletacím stroji a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269969

Dátum: 14.05.1990

Autori: Beconcini Paolo, Nannini Dante, Caccivio Giuseppe

MPK: D04B 15/92

Značky: pleteného, způsobu, stroji, zařízení, tohoto, odtahování, způsob, obracení, okrouhlém, provádění, hadicové, pletacím

Text:

...problémy dynamického charakteru, jako jsou vibrace, současně se všemi nevýhodami s nimi spojeuými a problémy silného opotřebovávání zachycovacích prvků, které vyžadují časté vyměňování a nastavovéní jinou nevýhodou je, že hadicově pletený kus je Z 8 chycován zachycovacím prvkom po jeho zatažení a po jeho vstupu do kuželového prostoru a že zschycení hadicově pleteného kusu způsobí na něm záhyby a krabacení, které sni žuje jeho hodnotu.U...

Barevná obrazovka s maskou se štěrbinovitými otvory

Načítavanie...

Číslo patentu: 269968

Dátum: 14.05.1990

Autori: Masterton Walter, Good Andrew

MPK: H01J 29/07

Značky: štěrbinovitými, obrazovka, barevná, otvory, maskou

Text:

...gg,jejichž hrany jsou přitaveny k nálevce Ag. Tříbarevná fosrorové stínítko 55 je umístěno na vnitřním povrchu čelní desky ii. Stínítko EQ je čárové stínítko s fosforovými čarami táhnoucími se v podstatě kolmo k vysokotrekvenčnímu čárovému rastru obrazovky, to jest kolmo krovině obr. 1. Mnohootvorová elektroda selekce barev či stínicí maska žg je rozebiratelně pŕipevněna běžnými prostředky V předem stanoveném prostorovém vztahu ke...

Spalovací komora pro topná zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269967

Dátum: 14.05.1990

Autori: Langen Herbert, Kenner Erich

MPK: F24C 5/16

Značky: spalovací, zařízení, komora, topná

Text:

...příkladu provedení ve spojení s obrázky 1 až 4, přičemž zde byly vypuětěny části skříně, která netvoří přeą mět vynálezu.Na obr. l je znázorněn schematicky řez uspořádáním spalovací komory. Obr. 2 zcbrazuje v detailu desku mezi prvním úaekem a spalovacím prostorem. Na obr. 3 je znázorněna první varianta k obr. 2. Obr. 4 představuje druhou variantu k obr. 2.Jak je patrno z obr. 1, je spalovací komora tvořena spalovacím prostorem l...

Způsob zvyšování výtěžků ropy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269966

Dátum: 14.05.1990

Autori: Tiszai György, Gesztesi Gyula, Gaál György, Schmidt László, Moulu Jean-claude, Baviere Marc, Paál Tibor

MPK: E21B 43/22

Značky: způsob, zvyšování, výtěžku

Text:

...haota povrchové aktivních látek, rozdělení aolové haoty a jejich koncentrace v aicelárním roztoku volí podle výsledků zkouäek, přičemž při zkouäkách se používá ropa a voda z ložiska při zachovaná teplotě roponosnáho ložiska. Potoa se provede optiaalizace se suěsí povrchově aktivních látek /Wade a kol. Low Interfacial Tensione Involving Mixturee of Surfactants Society of Petroleua Engineers Journal, duben 1977/.složení Iicaldrního roztoku se...

Způsob výroby syntézního plynu z uhlovodíkového paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 269965

Dátum: 14.05.1990

Autor: Hasenack Hendrikus Johannus Antonius

MPK: C10G 27/04

Značky: uhlovodíkového, syntézního, paliva, výroby, způsob, plynů

Text:

...který vystupuje ze druhého mezikruhovóho výetupováho kanálu hořáku, který je použit v postupu výroby podle uvedeného vynálezu, je rozätěpen proudem oxideční složky proudící s vysokou rychlostí a kterývystupuje 1 prvního mezikruhováho výstupoveho kanálu, a ve skutečnosti tvoří ochranný pláčt okolo oxidmční látky, přičemž zabraňuje předběžnému kontaktu oxidační látky s již vytvořeným syntezním plynen.Vzhledem k tomu, že podle uvedeného...

Obvod pro obnovení stejnosměrné složky obrazového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269964

Dátum: 14.05.1990

Autor: Hinn Werner

MPK: H04N 5/44

Značky: stejnosměrné, signálu, složky, obrazového, obnovení, obvod

Text:

...s diferenčními vstupy, k jehož výstupu je připojen člen pro akumulování náboje a vstup prvního preváděčs signálu a mezi výstupem prvního ptevádeče signálu a vstupom vstupního obvodu jsou zapojeny první, druhý, třetí a čtvrtý rezistor a dráha budicího signálu je pripojene k zpětnovazební dráze vstupního obvodu mezi prvním, druhým, třetím nebo čtvrtým rezistorem.vynález bude dále podrobněji popsán podle plilołených výkresů, kde obr. 1...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 269963

Dátum: 14.05.1990

Autori: Townsend Keith Gerald, Carter Marshall Charles, Keel Frederick

MPK: D04B 15/88

Značky: pletací, stroj, okrouhlý

Text:

...z prstencových nosičů ll je opatřsn axiálními vybráními ll, ve kterých jsou vedeny axiální výstupky ll, aby se zsmezllo vzájemnému natáčení obou puuzder 5, zatímcn jejich vzájemný posuv ve smeru osy má být umožněn. Umístěním jedné dvojice vačkových kladiček lg ns konec sxiálních výstupků li se dosahuje umístění večkových kladiček lg ve stejných úrovních. Utáčí-ll se horní jehelní válec lg, je uváděnc do otáčivého pohybu také souosé pouzdro Ž,...

Způsob výroby 4,6-substituovaných-alfa-D-maltohexa-bis-oktaosidových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269962

Dátum: 14.05.1990

Autori: Gruber Wolfgang, Wahlefeld August, Neumann Ulrich, Rauscher Elli, Schaich Eugen, Empl Bernhard

MPK: C07H 3/06

Značky: způsob, výroby, derivátů, 4,6-substituovaných-alfa-d-maltohexa-bis-oktaosidových

Text:

...kyseliny p-oluensulíonové reagovat v polámím rozpouštědle se sloučemnou obecného vzorce lll R 5ve kterém každý ze eymbolů R 4 a R 5 znamená nezávisle na druhém symbolu otom vodíku nebo alkylovou ekuplnu a 1 až 5 alorny uhlíku aJako polamího organlckého rozpoušlědla se e výhodou používá dlmethylíormamldu nebo lormamidu. vhodná jeou však l jlnÁ polćrní organlcká rozpouštědla se arovnalelriou bazlcílou.Uvedenou reakcí ae překvaplvä...

Obvod pro zpracování signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269961

Dátum: 14.05.1990

Autor: Batterman Eric

MPK: H04N 9/77

Značky: zpracování, signálu, obvod

Text:

...gâ znázoměného na obr. 2 b jako vytvařejícílno přechod od vyšší velikosti k nižší velikosti, lo jest přechod záporným směrem. jak je znazorněn čau-ou 6 o. V souladu s výše popsanou činností vzhledem k obr. za provadějí multlplexory E. případně g substituce gg. případně ggv odezvu na řídící signál í tak, že je vytvoün modíílkovaný sled A§.B. g. g. B, Ä výstupního barvonosného signálu gâpředstavující zvýrazněnou dobu doběhu znázoměnou...

Vně uložené přesouvací zařízení pro mechanizovanou výztuž

Načítavanie...

Číslo patentu: 269960

Dátum: 14.05.1990

Autori: Lagodka Günter, Marten Gerhard

MPK: E21D 23/08

Značky: přesouvací, výztuž, zařízení, uložené, mechanizovanou

Text:

...zařízení má dvě rovnoběžně vodící tyče g, které jsou Vytvořeny z pružných tyčí kruhového průřezu a které jsou na svých předních koncích navzájom spojeny v hlavě 1 o. Na svých zadních koncích jsou obě vodící tyče 9 nee-spojené. Hlava 1 g má kloubový úchyt łł. prostřednictvím kterého ji lze připojit například čepovým kloubem 12 na straně základky na stěnový dopravník 4. Každé přesouvací zařízení g má dále dva vedle sebe v těsné roztečí...

Způsob a činidlo ke stanovení alfa-amylázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269959

Dátum: 14.05.1990

Autori: Dolabdjian Barkew, Würzburg Uwe, Klink Rainer, Henkel Eberhard, Helger Roland

MPK: C12Q 1/40

Značky: způsob, činidlo, alfa-amylázy, stanovení

Text:

...zapotkbí, aby se kromě ą-glukosidázy použito také ő-glukoeidázy.Za zkušebních podmínek by se měl očekćvat se substrátem podle vynélezu měrný signál,ktorý je podle poměru extínkčních koeliclentů halogen-nítroíenolu a G-nltroíenolu při 405 nm o určitý íaktor větší. Neočekávaně je však měrný signál značně zvýšen, což dále zvyšuje citlivoat stanovení ą-amylázy podle vynálezu. Obr. 1 ukazuje při stanovení a-amylázy srovnání ča nových křlvek...

Výškově přestavitelná odstíňovací stěna pro hlubinné doly

Načítavanie...

Číslo patentu: 269958

Dátum: 14.05.1990

Autori: Wojaczek Egon, Seeberger Klaus, Stradtmann Wolfgang

MPK: E21F 15/04

Značky: hlubinné, prestaviteľná, výškově, stěna, odstíňovací

Text:

...je ve své šířco opatřen patkou g, která má ve sv( střední oblasti uložení g pro stojku g. V tomto místě se opírá dvojltá hydraulická teleskopické stojka g. Jo opřena proti nežádoucímu vychýlení.vnější horní díl stěny g je na své celé délce opatřen homi doskou 1. která na své Spodní straně mezi oběma stranovýrnl ohraničeními tohoto dílu g má uložení horní části stojky g. Do této hor ní části je přlpojena hlavice hydraulické stojky g a to...

Magnetický odlučovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 269957

Dátum: 14.05.1990

Autori: Corrans Ian James, Svoboda Jan

MPK: B03C 1/22

Značky: odlučovač, magnetický

Text:

...B 2 3 V dráu pásu g Jsou upravený ñmenice 4 pro vytvoření žádaná nekonečné aoustavy.Magnetický odlučovač A dále obsahuje přívodní vstup g pro přívádční materiálu na dopravníkový pás g po vstupu do prosthdků 3 gonorujících magnetické polo dále druhý vstup 1 pro vodu upravený pro oplachování dopravníkwáho pásu 2 po výotupu z prostädků g gonorujících magnotickó polo dále první výstup g pro přlvádłný materiál a účelom příjmu a vypouitäní...

Čelní deska obrazovky obdélníkového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269956

Dátum: 14.05.1990

Autor: Ragland Frank Rowland

MPK: H01J 31/20

Značky: obrazovky, deska, tvaru, obdélníkového, čelní

Text:

...šířce okolo obrazovky. Okraj takového košíku. který se dotýka obrazovky v pravoúhlé obrysově čáře. je také v podstatě v rovině g. Poněvadž okrajová část obrazu na stínítku 2 obrazovky E ee zdá být rovínná, je zde Vytvořeno zdání. že obrázek je plochý, i když je čelní deska 12 zakřivená poděi hlavní i vedlejší osy )( a x.V jednom provedení obrazovky łg je čeiní deska g vytvohna ze dvou vyhlazených valcových povrchů. jejichž ony jsou...

Stínicí maska pro obrazovku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269955

Dátum: 14.05.1990

Autor: Ragland Frank Rowland

MPK: H01J 31/20

Značky: stínicí, obrazovku, maska

Text:

...čdře jsou taká v podstatě v rovine P. Poněvadž se okrajovd oblast obrdzku nn stínítku gg obrazovky lg zda být plandrní, vytváří ae dojenže obrízek je plochý, 1 kdy čelní deska lg je zakřivena jak poděl hlavní, tak poděl vedlejäí osy.V jedno provedení obrazovky je ěelní deska lg vytvořena ze dvou vyhlazených vdlcových povrchůjejíchž osy jsou kolnć. Poloněry dvou vdlcových ploch jsou zvoleny tak, že když se dva povrchy dotýkají ve středu...

Způsob výroby nového resinátu o-(2,6-dichloranilino)fenyloctové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269954

Dátum: 14.05.1990

Autor: Khanna Satish Chandra

MPK: C08F 12/08, C08F 12/36, C07C 101/453...

Značky: resinátu, nového, o-(2,6-dichloranilino)fenyloctové, výroby, způsob, kyseliny

Text:

...například běžnšmi mísicími, granu 1 ač~ nimi, dražovacími, rozpouätěcími nebo lyofiliaačními postupy. Tak lze získat farmaceutické přípravky pro orální aplikaci tím, že se účinný komplex kombinuje s pevnŕmi nosnŕmi látkami,získaná aměs ae popřípadě sranuluje, E smäs popřipadä granulát, pokud je to žádoucí nebo nutné, se po přidání vhodných pomocných látek zpracuje na tablety nebo dražé.Vhodnŕmi nosnými látkami jsou zejména plnidla, jako...

Způsob zabudování iontoměničové membrány do elektrolyzéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269953

Dátum: 14.05.1990

Autor: Smith Peter

MPK: C25B 13/00

Značky: způsob, zabudování, elektrolyzéru, membrány, iontoměničové

Text:

...při styku s elektrolytem v elektrolyzéru, takže membrána, když vejde do styku s elektrolytem, zůetane v elektrolyzéru napnutá. Určitě CS 269 953 B 2ho zlepšení se však dosähne i tehdy, je-li velikost expandovéní vyvolaněho protahováním,poněkud menší než expanze vyvolaná nabobtnáním membrány při styku s elektrolytem. Vhodné velikost expanze, jež má být provedena protažením, může být určena jednoduchým pokusem.Obvykle by expanze membrány...

Způsob výroby enduracidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269952

Dátum: 14.05.1990

Autori: Shirafuji Hideo, Nogami Ikuo, Matsumura Shigeo

MPK: C12P 21/02

Značky: způsob, enduracidinu, výroby

Text:

...získají kmeny rezistentní vůči m-fluor-DL-tyrosinu výše uvedeným postupem. Příkladem takového výhodné využitelného kmene získaného z dříve uvedeného kmene Streptomyces fungicidicus BAB-453 je kmen Streptomyces fungicidicus Emt 2-100(IFO-IAOBB, FERM P-5730, ATCC-31731). Naopak taká kmeny rezistentní vůči m-f 1 uor-DL-tyrosinu mohou mít schopnost vylučovat enduraoidin k získání dvojitých mutantů. Dále mohou být tyto dvojité mutanty vybrány ze...

Způsob navlhčování umělých střev

Načítavanie...

Číslo patentu: 269951

Dátum: 14.05.1990

Autori: Wilson John, Bridgeford Douglas, Burke Noel

MPK: A22C 13/00

Značky: umělých, navlhčování, střev, způsob

Text:

...nanesení na vnitrní stenu umelého strava, je povrchove aktivní rinldlo na stene po navlhčení ty~ picky v množství 0,23 až 23,25 mg na l m 2. Pri této úrovní povrchové aktivního ćlnidla máumělě strevo mimořádně tyzikální vlastnosti. Sorbitantrioleát vytváří umělá střeva, která mají méně dírek a vyšší odpor pro pretržení, než jak bylo dosaženo v kterěmkoii průmyslověm postupu. Ualší prednosti tohoto povrchové aktivního ěinidla je, že mazací...

Zařízení na opracování spár a trhlin v živičných a betonových plochách

Načítavanie...

Číslo patentu: 269950

Dátum: 14.05.1990

Autor: Michna Stanislav

MPK: E01C 23/04

Značky: živičných, betonových, plochách, spár, opracování, trhlin, zařízení

Text:

...a nízká pořizo vecí náklady. vynález bude dále podrobněji popsán podle pŕiloženého výkresu, na němž je znázorněno pří.kladné provedení zařízení na opracovní spár e trhlin v živicných a betonových plochách podlevynálezu. Zařízení na obrázku je tvořené rámem L, na němž jsou uloženy výškově nastavitelnými ří dítky 2 opatřená pohonná jednotka 2 s převcdovkou 5 a protizávažím 3. S výstupním hřídelem 5 převodovky 1 je v záberu řezací...

Zapojení pro automatické řízení ústrojí pro odběr vzorků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269949

Dátum: 14.05.1990

Autori: Dobrovolný Jiří, Zavadil Milan

MPK: G01N 1/02

Značky: řízení, vzorků, odber, ústrojí, automatické, zapojení

Text:

...vstupem gl obvod §Q hlídání zaplnění nádoby se vzorky. Tento obvod má na prvni výstup gg přípojen šestý vstup ll obvodu lg logického řízení a na druhý výstup g připojen blokovací vstup ZA dělíče lg pracovního kmitočtu. Dělič gg pracovního kmitočtu je dále 0 patřen signalizačním výstupem 12, na nějž je připojen blok 22 místní signalizace zaplněni nádoby se vzorky a výstupem 15 podílového signálu, na nějž je připojen prvním vstupem lgl...

Zapojení pro řízení hydraulického obvodu brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269948

Dátum: 14.05.1990

Autori: Hošková Marie, Černá Hana, Talacko Jaroslav

MPK: B60T 13/66, B61H 11/08, B61H 11/06...

Značky: obvodů, řízení, zapojení, hydraulického, brzdy

Text:

...je napojena výtoková trubka z nádrže§, Její přívod hydraulické kapaliny je přes blok§ se škrticím ventilem spojen s první výtokovou trubkou Ži bloku §regulovaného průtoku, jenž má svůj vstup spojen s výtokovým otvorem hydrogenerátoru 3 přičemž jeho druhá výtoková trubka 21 je připojena ke vtokovému otvoru výkonového zařízení 1.Funkce zapojení je následujícíHydrogenarátor ipohánéný blokem 2 elektromotoru dodává tlakovou kapalinu do bloku 2...

Operační rektoskop

Načítavanie...

Číslo patentu: 269947

Dátum: 14.05.1990

Autor: Iskov Ivan

MPK: A61B 1/30

Značky: operační, rektoskop

Text:

...1 né-vertikálním nastavení podle anatomické stavby pacienta se zajietí v požadované poloze. Je tak zajištěna stabilita potrebná k pŕesnámu provedení chirurgického zákroku. výměnné tubusv jsou vyhotoveny ve třech různých průmerech.Pŕíkladné provedení operačního rektoskopu je znázorněno na výkresu, kde obr. 1 znázorňuje operační rektoskop v nárysu s čästecným ŕezem výměnným tubusem a obr.2 znázorňuje v bokorysu detail operačního rektoskopu s...

Způsob přípravy pigmentové formy trans izomeru naftoylenbenzimidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269946

Dátum: 14.05.1990

Autor: Gemzová Iva

MPK: C07D 235/18

Značky: naftoylenbenzimidazolu, způsob, přípravy, izomeru, trans, formy, pigmentové

Text:

...sa i 2 °c. hustoty při zo °c 1.15 .z 1,17. obchodního nazvu například Aprotár RV nsbo Apretćr P) hydrolyzovan KOC 2 H 5 nebo NaOC 2 H 5 addukt trans naftoylenbcnzlmldazolu. krystallckú oranžová. sloučsnlna s nažloutlým odstínem. ktoré vznlká zahřívćním trans nanoylenbsnztmldazolu e stanolem. obsahujícím maximální 7 Š vody. l VÝh°d°u łñhřĺvćľlĺm 5 96 stanolsm a pevným KOHpsbo NaOH na 65 maxlmúlnö 7 o °C. Hydrolýza vo vod nebo vs vodě...

Způsob přípravy pigmentové formy cis izomeru naftoylenbenzimidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269945

Dátum: 14.05.1990

Autor: Gemzová Iva

MPK: C07D 235/18

Značky: izomeru, formy, pigmentové, přípravy, způsob, naftoylenbenzimidazolu

Text:

...čorvonó barvy n modrým odotínom, barvící l potypropytonovâ vlákno vo atejnóm odstínu.Nyní byto nalozono, žo pígmont clo nanoylonbcnzlmídazolu s vyšší vydatnoatí. brnonmlho žlutőho odntínu čorvonó barvy. vybarvující potypropylonovó viákno. vznlká. jq-ll ve vodě nebo vo vodě obsahující potyotylonoxídový vosk nebo clulorbenunový roztok potyotylonoxldcvého vosku (o bodu tuhnutí 38 Q °C. huntoty při 20 °C 1.15 až 1,17. obchodního názvu....

Způsob přípravy čisté KOH addiční sloučeniny trans izomeru naftoylenbenzimidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269944

Dátum: 14.05.1990

Autor: Gemzová Iva

MPK: C07D 235/18

Značky: čisté, sloučeniny, naftoylenbenzimidazolu, trans, přípravy, izomeru, addiční, způsob

Text:

...°C pigmentovou formu trans lzomaru, vyznačující as vydatností a jaa ným žlutým odatínsrn oranžové barvy, a to i při barvoní poiypropyinnového hadvabí. Příklad 1.Ostře odeátý Liltrační koláč KOH adduktu trrans izomsru naltoylenbenzlmidazotu, obsahující zo g sušin-y barvłva, byl suspendovćn vs 2 oo ml 23,3 36 KOH zřvděnáho 50 m 1 so st peroxldu vodíku. po tňch hodinách míchání byla ausponzo zahřáta na 50 °C. roztok byl přeiiitrován a vrácon do...

Zařízení pro zamezení styku kondenzátu s atmosférickým kyslíkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269943

Dátum: 14.05.1990

Autor: Štěpánek Jiří

MPK: F28B 9/08

Značky: kondenzátu, zařízení, atmosférickým, kyslíkem, styku, zamezení

Text:

...z plastických, nekova-vých a průhledných matarlćlů, čímž se unnadňuje kontrola jeho funkčnosti a snlžují nároky na údržbu.Konkrőłní přĺłdad provedení podle vynólezu je achematlcky znázornčn na výkrenu. kde je ooový vertikální řez zařízením. Zařízení podle vynálezu je tvořeno členem 1, do jehož spodní částí je zaústäno přírubová hrdlo g, kterő je přírubou g přlpevněno na neznázorněne pojístné potrubí zařízení pro vrácení kondenzáhx z...

Zařízení snímače pneumatické utahovací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 269942

Dátum: 14.05.1990

Autori: Suchý Josef, Růžička Miroslav

MPK: B25B 23/145

Značky: zařízení, pneumatické, jednotky, utahovací, snímače

Text:

...ramene. upevnĺnóho na lölese utahovací jednotky a držáku se enímačl. jehož podstata spočíva v tom. že snímací rameno je na volněm konci shlpőovltľ zakončeno dvěma paralelníml plochamí a držák snímačů je opathn průchozí drážkou. ve které jsou pöstavltelnä uloženy snímače.Výhodou tohoto provedení podle vynálezu je možnoeľdvoustupňového utahování spoje. a tím postupne vyrovnćvćní napötí v předmůtnem spojí. Současnl je tím zajlätłna lepší...

Regulační zařízení k otevření horní části výfukového kanálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269941

Dátum: 14.05.1990

Autori: Husák Pavel, Tatek Pavel, Bouška František, Pýcha Karel

MPK: F02D 9/14, F02D 9/00, F02B 33/30...

Značky: otevření, zařízení, regulační, částí, výfukového, kanálu, horní

Text:

...umísläném ve valci a opět-nou naböhovou plochu pro styk s vytahovačem. S výhodou může být aretační zařízení totožné s vytahovačem. protože pro uvedení aretačního elementu do chodu je třeba nejprve posuvnő žoupátko vysunout e překonćním sily vratné pružiny a teprve potom jej aretovał. Áretační element zapadne pHmo do tőleea posun/něho šoupćt ka a je naprosto neoctvlslý od činnosti celeho regulačnlho zařízení l tyčky poeuvného šoupaika.V...

Zařízení pro kontinuální sušení sypkých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269940

Dátum: 14.05.1990

Autori: Beran Jaroslav, Němeček Zdeněk, Matoušek Josef, Hauptefleisch Jarmil, Kolomazník Zdeněk, Blahna Jan, Mazuch Ladislav

MPK: F26B 15/00

Značky: kontinuální, látek, sušení, zařízení, sypkých

Text:

...dochází ko třídłní čćauc o nestojnć topolno oxpozlcí. což jo joůtł potrnäjłí u suićron o různýml toplotníml zónu-nl. Poolodní poplaný způsob jo novýhodný z důvodu mnnlpulcco píl plnění a vyprczdňování oušlcího zařízení o dâlo z důvodu nuconőho přoruiwání tochnologlckćho toku matorlálu o z toho vy-ptývajícmo zvýšonáho dodotkovoho nároku na transport.Uvodonô novýhody odotraňujo zařízonĺ pro kontinuální oušoní sypkých látek. oootóvdjící z...

Rekombinované plasmidy pSA27 a pSA28 kodující syntézu alfa amylázy ve streptomycetách

Načítavanie...

Číslo patentu: 269939

Dátum: 14.05.1990

Autori: Petříček Miroslav, Tichý Pavel, Krumphanzl Vladimír, Stajner Karel, Hošťálek Zdeněk, Hoang Viet

MPK: C12N 15/00

Značky: psa27, psa28, syntézu, kodující, amylázy, rekombinované, streptomycetách, plasmidy

Text:

...nn konci upnrnční procedury oontrlmgąeí v Cocl srodhnlu. Takto přlprąvont chromooomová DNA bylo čáshčni Illpono animační ondonuklodsou SmSAI mbo Mbo o v onchnrooovć-m gradhnłu byly odelłlony a-Agmonly o voukoou 2 o 4 kb. Velikost bagmontů byla konta-davno olcklrotontícky. oloklrolorősou noblkčníd tragmonłů v agaroowőm som.Včlonůní som pro nynłćm oć-osnylázy do mnohopoplovćho puomldovóho vokloru.Rona-mění komenty o voükonu 2 A 4 ich ĺokant...

Rekombinovaný plasmid pMP77

Načítavanie...

Číslo patentu: 269938

Dátum: 14.05.1990

Autori: Petříček Miroslav, Tichý Pavel

MPK: C12N 15/00

Značky: rekombinovaný, pmp77, plasmid

Text:

...charakterizován restrikční mapou znâzornčnou na obr. 1. Silnázčára značí 1640 bp velký tragment získaný štäpením streptomycetovőho plasmldu piJ 622. Slabá čára značí vektorovou moiekulu pBR 322.Konstrukce rekombinovanőho plaemidu pMP 7z kmene E. coil HB 1 o 1 (pBR 322) byla lzolovćna plasmidovó DNA mnohokopiovóho ptasmidu pBR 322 (Bolívar et st Gene 2 95. 1977) o velikosti 4363 bp. kődující ronistencl k anlibiotikům amplcltinu a tetracykiinu....

Zapojení regulátoru pro nabíjení akumulačních kamen řízeného hromadným dálkovým ovládáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 269937

Dátum: 14.05.1990

Autor: Hladík Miloslav

MPK: H05B 1/02

Značky: dálkovým, řízeného, ovládáním, zapojení, regulátoru, hromadným, kamen, nabíjení, akumulačních

Text:

...prvním vývodom omltorovőho rozlstoru 33 a so olgrzúlovou výatupní avorkou i zapojení. Zapomá vstupní svorka § 33 zapojení jo spojene oo druhým vývodom omltorověho razíetoru gg. oo druhým vývodom druhőho můotlcovőho trlmru l a oo druhým vývodom prvního můatkového rezístoru g. Kledna vetupní svorka g zapojení jo epojona s kladnou napájecí ovorkou i aotabllního obvodu ž, s božoom a a prvním vývodom prvního můotkového trímru 3.2. o kolektorom...

Pilový kotouč

Načítavanie...

Číslo patentu: 269936

Dátum: 14.05.1990

Autori: Fontén Jiří, Kotěšovec Vladimír

MPK: B27B 33/08

Značky: kotouč, pilový

Text:

...eliminátory5 střídevě, pri změně jejich radiusu e v Jlném místě kotouče. takže dva za sebou uloženéelimlnátory A působí jekoby celá krivka C byla proeeknute. Kflvka Ľjevvukázanémptí-5 pedě znázorněne pro úhel čela elinínátorů ł 7 b 30 °. Na obr. 1 vlevo dome jeou nezna čeny hodnoty ellmlnátorů 1 uspołádenýoh v přímce, jejichž úhel čela 7 10, zo 3,5 oü Z průběhu je vidět, le napríklad 73 Ž 0 ° pri vyřazování kotouče neroste nn 90 °,kde 2...

Zapojení generátoru galvanicky odděleného napětí pravoúhlého průběhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269935

Dátum: 14.05.1990

Autor: Pazderník Karel

MPK: H03K 3/00

Značky: zapojení, napětí, odděleného, průběhu, galvanicky, pravouhlého, generátoru

Text:

...23 druhého odporu Ž, s emitorem Zz druhého tranzístoru Z a s anodou 2 druhá diody 3. První vývod łáprvního sekundárního vinutí trenaformátoru ł je spojen s první výstupní svorkou 22 prvního ovládecího napětí. Druhý vývod łl prvního eekundárního vinutí transrormátoru 1je spojen s druhou výstupní svorkou 25 prvního ovládacího napětí. První vývod łg druhého sekundárního vinutí tranaformátoru ł je spojen 5 první výstupní svorkou D 5...

Přídavné zařízení k dvousazbovému elektroměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269934

Dátum: 14.05.1990

Autor: Gruntorád Pavel

MPK: G01R 11/57

Značky: přídavné, zařízení, elektroměru, dvousazbovému

Text:

...Válcové pouzdro je zakryto zaplonbovetelným víčkem.Výhodou predmětnáho prídavného zarízení je urychlení a uíehčení práce montálních pracovníků v terénu, díla odetraniní nutný dopravy vadných elektroměrů k oprave. Jinou výhodou je snížení praonoetí přímo ve zkuàebněpr 1 čem 2 ae doaáhne preeného měrení spotreby u odběretelů I eníží ee niklady, neboĺ odpadá nutná výměna celých elektroměrů.Prík 1 edneprovedení prídavného zarízení podle vynálezu...

Hnací buben pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269933

Dátum: 14.05.1990

Autor: Široký Vratislav

MPK: B65G 23/04

Značky: pásového, hnací, buben, dopravníku

Text:

...hneoího bubnu podle vynálezu je znázorněno na výkresu, kde obr.1 je částečně eohemetlzovaný kolmý řez bubnem v provedení pro oba smysly otáöení, kde do každá z dvou otáčok je vložen jeden konec ttecí vložky, rozšírený upínecím klínem, na obr. 2 je stejný řez bubnçm v provedení pro jeden smysl otáčení 5 jedinou drážkou, do které je vložen jeden konec třecí vložky, stejně upravený, přičemž její druhý konec je volný.V tělese g bubnu jsou...