Archív za 1989 rok

Strana 92

Filtračný materiál so zlepšenými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 262762

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vrána Miroslav, Fábry Jozef, Kováč Pavel, Vojtko Anton, Wiesner Emil, Lackovič Radoslav

MPK: D04H 3/03, B01D 39/04, D01F 6/10...

Značky: vlastnosťami, zlepšenými, filtračný, materiál

Text:

...v množstve od 0,1 do 3,0 hmot. vody. Rozpustnosť vody je funkciou teploty a napr. v etylacetáte sa pri teplote 20 C -rvozpúšťa mar. 3 hmot. 0/o vody. Preto je velmi .významné, aby teplota zvlákňovacieho roztoku »bola udržiavaná na min. takej hod-note,ktorá odpovedá požadovanému obsahu vody v rozpúšťadle, ako popisuje Marsdens So-lvents Manual.Zistili sme, že filtračný materiál .pripra 4vený zvlákňovaním roztoku chlórov-a-ného...

Usporiadanie výkonovej časti impulzového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 262761

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jurnečka Alexander, Buchcár Anton, Fígel Rudolf, Janech Michal

MPK: H02M 11/00

Značky: meniča, usporiadanie, částí, impulzového, výkonovej

Text:

...,pritiačený horný chladič tvaru T.Usporiadanie výkonovej časti imąpulzoveho meniče podlľa vynálezu umožňuje dosiah 4nut .pri upredpísaanom elektrickom výkone minimálne vonkajšie rozmery zariadenia pri optimálnom odvode tepla» z výkon-ových polovodičov. Použitím sériovo vyrábaných prvkov, ktorých rozmery stanovuje výrobca,sa konštrukčným usporiadaním podľa vynálezu môže prenášať jednominútový výkon 9,6 KW na 1 dms zastavaného priestoru.Na...

Zariadenie pre posuv dvoch výliskov súčasne do pracovných poloh

Načítavanie...

Číslo patentu: 262760

Dátum: 11.04.1989

Autori: Macháček Jozef, Kos Jan

MPK: B30B 15/30

Značky: pracovných, výliskov, poloh, zariadenie, súčasné, dvoch, posuv

Text:

...líšt 3, 4 a na nich upevnených chapačov, polochaptačov a ,prídavných chanpačov. Pohyb posuvných líšt 3, 4 je daný prevodným .nástrojom 2, synchronizovaným s pohybom barana 1 lisu. Pri .pohybe Abarana 1 lisu dostrihu sa posuvné lišty 3, 4 otvoria a posunú do východzej polohy 70.»Pri ,pohynbe barana 1 zo strihu sa posuvné lišty 3 a 4 uzatvárajú a posúvajú do ,pracovnej polohy 71. Prvý výstrižok 21 je chapečom 50 strihového nástroja 1 D...

Spôsob prípravy zmesi triarylfosfátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 262759

Dátum: 11.04.1989

Autori: Sabadoš Július, Holčík Ján, Kubečka Tomáš, Galovič Elemír, Adam Valér, Riška Miloslav, Lichvár Milan, Mašek Ján, Durmis Július, Hyška Karel, Kukučka Ľubomír, Petro Pavol

MPK: C07F 9/06, C07F 9/09

Značky: spôsob, přípravy, triarylfosfátov, zmesí

Text:

...hmot. dialkylfenolov, s P 0013 -v inólovom pomere POCl 3 k fenolickým látkam i 09 až 1,5 ,pri teplote 140 až ZUOWC. V druhom eitupni sa reakčný produkt nechá reagoval pri teplote 150 .až 200 °C a fenolom pri siiniáiinoiri mólov-oin pomere P 0015 k fenolitrkýni látlvam I 3 až 3,5, pričom nezrea,eovainé ľonoly sa po oddeleni recyklujii. Fenol .použitý v.~ druhom stupni môže byť fenolom ziskianým idestiláciou z-o zmesi po illłkyláilĺĺ.Tkázalo...

Skrutkovicový vrták na vrtanie hlbokých otvorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 262758

Dátum: 11.04.1989

Autori: Steiner Alexander, Sadloň Milan, Medzihradský Slavomír

MPK: B23B 41/02, B23B 51/02

Značky: vrták, otvorov, vŕtanie, skrutkovicový, hlbokých

Text:

...otvorov, ktorý má v upínacej stopke vytvorený ,privodný otvor, z ktorého vyústu jú šikmé otvory smerujúce do priebežných drâžouk vytvorených vo vedľajších chrbát-poh na valcovej časti vnrtáka v tvare príslušnej skrutkovice .podľa vvnálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že priebežné drážky sú zhora opatrene krycou lištou -v tvare ,príslušnej skrutkovice.Výhodou skgrutkovicového wvrtáka .na vŕtanie hlbokých otvorov podľa vynálezu je, že jeho...

Zabezpečovacie zariadenie pre postupový tvárniaci nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 262757

Dátum: 11.04.1989

Autor: Golier Milan

MPK: B23D 15/04, B21D 22/00, B23D 33/02...

Značky: postupový, nástroj, tvárniaci, zariadenie, zabezpečovacie

Text:

...orientovaného odpruženého kontrolného lPřllCH, ktorého snímací k-oniec má tvar závislý od tvaru rohových výbežkov strižnej hrany krokovacieho strižnika.Výhodou zabezpečovacieho zariadenia postupového tvárniawceho nástroja podľa vynálezu je, že odstraňuje nebezpečenstvo vzniku chybných výliskov, ako aj deštrukcie tvárniacich prvkov ~v »pripade nedostatočného podania pásu plechu podávačo-m, .pričomsa .pri minimálnych úpravách niektorých...

Spôsob prípravy bezfarebnej zmesi triarylfosfátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 262756

Dátum: 11.04.1989

Autori: Galovič Elemír, Durmis Július, Kukučka Ľubomír, Hyška Karel, Riška Miloslav, Adam Valér, Bencková Mária, Holčík Ján, Kubečka Tomáš, Lichvár Milan, Petro Pavol, Mašek Ján, Sabadoš Július

MPK: C07F 9/06, C07F 9/09

Značky: spôsob, přípravy, zmesí, triarylfosfátov, bezfarebnej

Text:

...tenolu a 20 0/0 hmot. dialkylfenolovl,nechá sa reagovat s P 0013 pri móiovom pomere P 0013 k fenoliokým látkam 120,9 .až 1,5 a pri teplote 150 x až 200 °C.V ďalšom stupni sa získaný produkt nechá reagovat s predestilovaným fenoiom »pri teplote 150 až 200 C a pri sumárnom mólovom pomere P 0013 k fenolickým látkám 1 3 až 3,5. Fenol predestilovaný na rektifikačnej kolóne už netreba stabilizovať .a netreba pridávať stabilizačné látky ani do...

Zariadenie pre prípravu plyno-vzdušnej výbušnej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 262755

Dátum: 11.04.1989

Autori: Muráni Ján, Machava Jan

MPK: B01F 3/02

Značky: zmesí, zariadenie, výbušnej, přípravu, plyno-vzdušnej

Text:

...dýzou plynu, .prírvodným vzduchovým kanálom, zmiešavacou komorou a difúzorom.Takáto konštrukcia zmiešavacieho kusa umožňuje prípravu plyn-o-vzdušnej výbušnej zmesi bez použitia vzduchovej trasy .a tým a bez .potreby prívodu tlakovéh-o vzduchu,čim sa celé zariadenie zna~čne zjednoduší,zvýši sa jeho prevádzková spoľahlivosť, zní 4žia sa nároky na obsluhu a tiež sa znížia zriaďovacie náklady.Na priloženom výkrese je .na obr. 1 znázornená celkové...

Mikromanipulátor na bisekciu embryí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262754

Dátum: 11.04.1989

Autor: Karáč Stanislav

MPK: A61D 1/10

Značky: mikromanipulátor, bisekciu, embryí

Text:

...pohyblivé časti mikroskopu a tak zabezpečiť funkrčnosť tohoto spojenia.Príkladne prevedenie mikr-omanipu-látora je uvedené na priloženom výkrese, kde na obr. 1 je bokorys mikromaanlpulátora a na obr. 2 pôdorys mikromanipulätora pripojeného na objektív 1 mikroskopu. Miknomanipulátor pozostárva z pravej zvernej čeľustl 2 a ľavej zvernej čeľusti 3, ktoré sú prepojené sťahovacou skrutkou 4. sťahovacia matica 5 na sťahovacej skrutke 4...

Prístroj na stanovenie teploty vzplanutia pre množstvo vzorky do 10 g

Načítavanie...

Číslo patentu: 262753

Dátum: 11.04.1989

Autori: Maslonka František, Lihotský Luboš, Špánik Jozef

MPK: G01N 25/52

Značky: prístroj, vzplanutia, stanovenie, teploty, vzorky, množstvo

Text:

...priestoru je umiestnená fotobunka .pre indikáciu zapálenia vzorky a na spodnej stene téglika so vzorkou je uložený termočlanok 6 pre indikáciu teploty vzorky.Navrhované zariadenie predstavuje konštrukčne i manipulačné jednoduché zariadenie. vhodné pre stanovenie teploty vzplanutia s použitím vzorky do 10 ml v širokej škále kvality od čistých kvapalín s malou viskozitou až po heterozěnne zmesi, emulzie a látky s bodom topenia do 50 °C....

Spôsob prípravy vzorky pre stanovenie teploty polymorfnej premeny titanových zliatín

Načítavanie...

Číslo patentu: 262752

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kabina Robert, Hroch Pavol

MPK: G01N 1/28

Značky: titanových, přípravy, přeměny, stanovenie, polymorfnej, zliatin, vzorky, spôsob, teploty

Text:

...premeny titánovej zliatiny. Potom sa skúšobná vzorka spolu s piecvk-ou,v ktorej bola zohrievaná, ochladí rýchlosťou 0,03 až 0,33 °C.s 1 na teplotu, ktora odpovedá 0,68 až 0,74 násobku predpokladanej teploty polymortnej premeny skúšanej rtltánovej zliatiny.Výhody spôsobu ,podľa vynálezu sú xv tom,že ochlawdením vzorky na danú rteplotu sa zabráni ,porušeniu komnpaktnej oxldickejrvrstvy vplyvom pn-uti, ktoré v nej ,pri ochladzovaní vznikajú....

Spôsob prípravy gaštanového extraktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262751

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šnupárek Vladislav, Oravec Viliam, Varga Ivan, Chrenko Vladimír

MPK: A61K 35/78

Značky: extraktu, spôsob, gaštanového, přípravy

Text:

...nie je miešanie tak účinné ako pri práci v iabonatórnywch ,podmieinkach. Taktiež nie je možné reagovat na zmeny pH, podľa potreby a konečného ,použitiat extraktu na výrobu pripravkov lieče nej kozmetiky vplyvom povahy pridánvaných látok.Pridávanie -alitetického alkoholu v množstve 1 až 10 hsmotnostných dielov na 1 hmotnostný diel filtrátu nie je V takom veľkom množstve technologicky opodstatnené. Charakteristickou vlastnosťou sapominonv...

Rozváděcí ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 262750

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kerlín Kurt, Gala Alexandr, Král Jan, Řeha Karel, Harazim Alfons

MPK: F16K 31/122

Značky: ventil, rozváděcí

Text:

...g je prvním vstupem 2 dále spojene s neznázorněným akumulátorem stlačeného vzduchu. Druhý vstup 5 je spojen s třetím vstupem łł propojovacím kanálem gł.Ve výchozím stavu je první uzavírací ventil 11 uzavřen,druhý uzavírací ventil lg otevřen a ovládací píst Q je vlivem tlaku V první komoře g v levé krajní poloze, kdy kuželka 1 uzavírá první sedlo §, přičemž druhé sedlo g je otevřeno a spojuje tak činný prostor neznázorněného pneumatického...

Klínový uzávěr šoupátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 262749

Dátum: 14.03.1989

Autori: Čadek Jiří, Dohnal Václav

MPK: F16K 3/12

Značky: klinový, šoupátka, uzáver

Text:

...řešení je, že tvarová drážka obou desek je kruhová a na ní navazuje radiální drážka zhotovená na vnějším obvodu vnitřních čelních ploch obou desek.Dále je podstatou vynálezu, že radiální drážka první desky klínového uzávěru je vůči radiální drážoe druhé deskyklínového uzávěru úhlově posunuta.3 znz 749 Vyšší účinek řešení podle vynálezu spočívá v možnosti naklápět desky stejnoměrně na všechny strany, čímž se zvyšuje provozní spolehlivost...

Způsob výroby 2,5-dichloranilin-4-sulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262748

Dátum: 14.03.1989

Autori: Vaněk Vladimír, Šuška Valdemar, Racek Otakar

MPK: C07C 143/58

Značky: způsob, 2,5-dichloranilin-4-sulfonové, výroby, kyseliny

Text:

...až 105 °c a při této teplotě se za mí chání udržuje 15 až 60 minut. Za těchto podmínek docházív daných podmínkách minimální. Izolací surového produktu a jeho přečištěním na sodnou sůl se získá produkt lepší kvality(zcela zbavený diaulfonové kyseliny) 5 výtěžkem 86 až 88 theorie na výchozí 2.5-dich 1 orani 1 inąvedle zvýšené výtěžnosti samotného produktu lze očekávet1 vyšší výtěžnost následných pyrazolonovýoh derivátů vzhledemk lepší kvalitě....

Ucpávková část čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262747

Dátum: 14.03.1989

Autor: Babnič Milan

MPK: F16J 15/18, F04D 29/08

Značky: ucpávková, čerpadla, část

Text:

...a levnějšího materiálu a v případě opotřebení plochy, ohraničující ucpávkový prostor,stačí vyměnit pouze ucpávkové pouzdro.Příklad konkrétnĺho provedení podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkrese, představujícím částečný podélný řez jednostupňovým odstředivým čerpadlem.Ucpávkovâ část čerpadla je tvořena uopávkovým tělsem l,vyrobeným například z litiny, opatřeným příložkou ll z odolného materiálu vůči opotřebení. Ucpávkové těleso l s...

Způsob aktivačního biologického čištění odpadních vod s využitím uhlíkových částic vznikajících v procesu parciální oxidace ropných destilačních zbytků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262746

Dátum: 14.03.1989

Autori: Klimšová Juliana, Jindřich Luboš, Tomek Jindřich, Drázský Josef

MPK: C02F 3/12

Značky: parciální, biologického, odpadních, vznikajících, zbytků, procesu, ropných, destilačních, oxidace, aktivačního, využitím, uhlíkových, způsob, částic, čištění

Text:

...proudu přiváděných odpadních vod je výhodné využít turbulence při průchodu směsi odstředivým čerpadlem, nebo za čerpadlem nebo jiným vhodným způsobem. Použitelná dávka částic uhlíku z parciální oxidace ropných destílačnich zbytků do procesu čištění se pohybuje podle typu odpadních vod, typu čistírenského procesu a poměru mezi udržovaným stářím kalu e hydraulickou dobou zdrženi 0,005 až 0,3 kg . m 3 přiváděných odpadnich-vod. Tomu odpovídá...

Zařízení pro valchování vlnařských tkanin

Načítavanie...

Číslo patentu: 262745

Dátum: 14.03.1989

Autor: Klejch Vlastimil

MPK: D06C 17/02

Značky: zařízení, tkanin, vlnařských, valchování

Text:

...jskýchkoliv rázů a to i při pevnćm uchycení hřídelů obou kol. U strojů s tuhým povrchem válců musí být jedenválec uložen posuvné a pružně dotlačován k provazci.Uváděné provazce do pohybu a jeho vymrštování oproti odpalovscí stěnč pomocí dvojice nebo dvojíc válců je umocněno rovněž tím,že povrch těchtová 1 cü tvoří pružný běhoun pneumatiky. Zatímcou válců s tuhým povrchem má provazec tendenci ulpívat po průchodu2 s 2 745 mezi válcí na Jejich...

Zařízení k registraci polohy jednoho nástroje vůči druhému

Načítavanie...

Číslo patentu: 262744

Dátum: 14.03.1989

Autori: Mikulenka Jiří, Baják Zdeněk, Janda Vladimír, Ženožička Milan

MPK: C14C 15/00, C14B 17/14

Značky: druhému, polohy, zařízení, registraci, vůči, nástroje, jednoho

Text:

...výroba toho~ to zařízení není náročná, jeho životnost je větší a je snadno seřiditelné.Na připojenýoh výkreseoh je znázorněno zařízení kregistra~ ci polohy jednoho nástroje vůči druhému, například u vibračních měkčicích strojů, kde na obr. 1 je znázorněn v bokorysu příklad provedení registrační jednotky a na obr. 2 je zná~ zorněno v nárysu propojení registrační jednotky s zobrazovaní jednotkou.Zařízení k registraci polohy jednoho nástroje...

Vyklápěcí dopravníkové zařízení odprašovacího stroje na usně

Načítavanie...

Číslo patentu: 262743

Dátum: 14.03.1989

Autori: Baják Karel, Ženožička Milan

MPK: C14B 1/52

Značky: odprašovacího, dopravníkové, stroje, usně, zařízení, vyklápěcí

Text:

...jednotky od čel dýz odprašovaoího stroje za velmi krátký časový interval. Usnadňuje obsluze stroje identifikovat uopanou část trysky a rychle provést její vyčistění.Na připojeném výkrese je znázorněno v nárysu vyklápěcí dopravníkové zařízení u odprašovacího stroje na usně.Vyklápěcí dopravníkové zařízení odprašovaoího stroje na usně sestává z vnějších postranic 1 stroje na nichž je upevněna horní dýza § s tryskami lg a západkou 12...

Zařízení pro současné svařování dvou čel a pláště nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262742

Dátum: 14.03.1989

Autori: Uttendorfský Jiří, Bělovský Jan, Toman Otakar

MPK: B23K 37/00

Značky: pláště, zařízení, svařování, nádoby, současné

Text:

...automaty 1 jsou uložený na dvou navzájea rovnobežných, vodorovných pojezdových drahàch 1, ktere jsou na svých koncích spojený se dvěma podelnýaí nosníky 5, ktere jsou na svých koncích spojený se dvěaa příčnýai nocníky 5 tak, že podelné nosníky Q tvoří s příčnýaí nosníky 5 v půdorysu rán ve tvaru obdelníka, který je v rozích podepřen čtyrlí sloupy Q stojícíuí zpravídla na podlaze li. Svařovací automat 1 bývá vybaven zařízení pro pojíždění...

Vísesložkové polymerní systémy na bázi polyamid/polysiloxan a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262741

Dátum: 14.03.1989

Autori: Aišman Miloslav, Běhal Miroslav, Vaja Jaromír, Šimoník Josef

MPK: C08G 69/48, C08G 77/54, C08G 77/38...

Značky: polymerní, jejich, bázi, vísesložkové, způsob, přípravy, systémy

Text:

...postupy přípravy jsou však omezeny podmínkou, že ani jedna z obou reakcí nesmí být ukončena, pokud není přítomna druhá složka polymerního systému.Na rozdíl od dříve popisovaného řešení podle patentu USA se tedy jedná o zcela odlišný princip přípravy polýamidů modifikovaných polysiloxany, jehož novost, jednoduše řečeno, spočívá v tom, že při přípravě modifikovaných materiálů se nevychází z hotového polyamidu, ale z jeho precursorů.Příprava...

Způsob výroby mikroporézního nosiče s vypařovacím inhibitorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262740

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kňourek Jaroslav, Nykl Ilja, Bartoň Karel

MPK: C23F 11/02, C23F 15/00

Značky: inhibitorem, mikroporézního, nosiče, způsob, výroby, vypařovacím

Text:

...se směs homogenizuje až do vytvoření hydrogelu kyseliny křemičité, z níž se poté tvarují granule s následným sušením po dobu 5 až 24 hodin při teplotě 15 až so °c. iZákladní výhoda způsobu výroby mikroporézniho nosiče spočívá V msžnosti využití dostupného anorganického pojiva k výrobě granuli s vysokým obsahem vypařovacího inhibitoru jednoduchým způsobem. Dále umožňuje vysoké nasyceni granulí vypařovacím inhibitorem, přičemž připrocesu...

Zařízení k profukování trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262739

Dátum: 14.03.1989

Autori: Běhal František, Buryška Antonín

MPK: C23C 2/14

Značky: zařízení, profukování, trubek

Text:

...a k její částečné kondenzaci a tím k podstatnému snížení hlučnosti zařízení232 739 Sníží se rovněž nebezpečí popálení pracovníků obsluhy únikompřehřáté páry pod vysokým tlakem do oküí, podstatné se zlepší pracovní prostředí a zvýší se i produktivita práce omezením klidových přestávek, které byly dříve vzhledem k vysoké hlučnosti zařízení pro zdraví obsluhy nutné.Příklad konkrétního provedení zařízení podle vynálezu je zobrazen na výkresu, kde...

Kmitočtově stabilní mikrovlnný generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 262738

Dátum: 14.03.1989

Autor: Vodička Ivan

MPK: H03B 9/12, H03K 3/357

Značky: generátor, mikrovlnný, stabilní, kmitočtově

Text:

...dále pdpsán se zřetelem k příkladovým provedením, kde na obr. 1 je řez generátorem s ústím podkritic~262 735 kého vlnovodu do středu dna rezonátoru a v obr. 2 totéž uspo řádání v kolmém osovém řezu, zatím co v obr. 3 je znázornčno vyústění ve stěně a v obr. 4 kolmý osový řez tohoto uspořádání.Konstrukce stabilního mikrovlnného generátoru podle vynálezu je znázorněna v osovém řezu A-A například v obr. 1,kde do siředu dna dutinového rezonátoru ł...

Zařízení pro výrobu střešních izolačních dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 262737

Dátum: 14.03.1989

Autori: Menša Ludvík, Borkovec Libor, Koutný Josef

MPK: B65G 49/00

Značky: střešních, dílců, zařízení, izolačních, výrobu

Text:

...1,kterým začáná hlavní výrobní větev. Hlavní výrobní větavobraceč lamel Q. Za obraçečem lamel § je usazen odebírací d°Pľ 8 Vik Z. Jehož součástí je výsuvný rošt a erovnávací válce a za ním následuje odměřovací dopravník 9. Za odmě. řovacím dopravníkem 5 je umíetěnopláäřovací zařízení lg,jehož součástí je vyhřívaná ropné deska. natavovací hořáky a odvíjecí etolíce lg pro hydroízolační pás včetně spojovacího zařízení. Na plášřovací zařízení 10...

Způsob přípravy diamidu kyseliny hydrazinodithiodikarboxylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 262736

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kárník Václav, Arient Josef

MPK: C07C 102/00

Značky: diamidů, hydrazinodithiodikarboxylové, přípravy, kyseliny, způsob

Text:

...se přileje k roztoku ethanol, aby se vyloučily v reakci vzniklé podíly. Tímto postupom se získá konečný produktPodle vynálezu se provádí příprava diamidu kyseliny262 733 Timto způsobem se ziská diamid kyseliny hydrazinodithiodikarboxy lové (III) v 867. teoretickěm výtěžku. Vzhledem k vysoké ceně tohoto i následných výrobků z diamidu kyseliny hydrazinodithiodíkarboxylové připravovanýoh, je toto výtěžkové zvýšení ekonomickyV 1000 ml...

Zařízení pro nastavení a aretaci ramének extensometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262735

Dátum: 14.03.1989

Autori: Mirsch Miroslav, Novotný Petr, Zuvač Miloš

MPK: G01N 3/62

Značky: nastavení, extensometru, zařízení, aretaci, ramének

Text:

...extensometru tlakem pružiny v zaaretované poloze a na doraz pevného raménka extensometru v odaretované poloze.Hlavní výhodou zařízení dle vynálezu je přesné nastavení aretované vzdálenosti bez vůle v aretačním zařízení, přičemž odklápění pomocí páky zaručuje odaretování bez pohnutí při manipulaci.Další výhodou je možnost dostavení aretované vzdálenosti změnou polohy kladky, která je e pákou spojene bezvůlovým závitovým spojením.Princíp...

Zrcadlická pohyblivá modulační clona elektrooptického pyrometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262734

Dátum: 14.03.1989

Autor: Obadálek Jiří

MPK: G01J 5/08

Značky: modulační, pyrometru, pohyblivá, clona, elektrooptického, zrcadlická

Text:

...koncentroa252 734 váno na detektor záření, prochází dichroickým zrcadlem, odráža jícím viditelnou část spektra a propouštějíoim infračervenou část tohoto spektra, takže toto působí jako opticky selektivni filtr. To splňuje požadavek odfiltrováni krátkovlnné části optického spektra bez použití zvláštního filtru vřazeného před detektor záření.Příkladné provedení elektrooptického pyrometru se zrcadlickcu pohyblivou modulační clonou podle vynálezu...

Detekční část radionuklidového spektrometrického rentgenfluorescenčního analyzátoru pro stanovení veškeré síry v uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262733

Dátum: 14.03.1989

Autori: Koč Lumír, Hally Jan, Šimon Liboslav, Čechák Tomáš

MPK: G01N 23/223

Značky: uhlí, spektrometrického, část, rentgenfluorescenčního, stanovení, síry, detekční, radionuklidového, veškeré, analyzátorů

Text:

...stranách proporcionàlního detektoru jsou umístěny kolímatory, štěrbinami orientovanými proti kyvetě a s osami odklaněnými od osy procházející kyvetou a beryliovým okénkemo úhel ob , jehož hodnota leží v rozmezí 309 až 60 ° a před štêrbinami jsou uspořádány automaticky ovládané clony,přičemž jeden kolimator obsahuje zářič o energií 5,9 keva druhý kolihàtor obsahuje zářič o energií 13 až 18 keV.Přednost zařízení podle vynàlezu spočíva v tom,...

Stavebnicový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262732

Dátum: 14.03.1989

Autori: Šípek Jaromír, Lacina Vladek, Ledecký Radim

MPK: F28D 15/02

Značky: stavebnicový, tepla, výměník

Text:

...těsně spojený (například svařeny) s nosnou deskou 2 každého bloku ł.K této nosné deaee 2 je těsně upevněn plášť li samostatného bloku l. Do prostoru tvořeného nosnou deskou g a pláštěm li zasahují tepelné trubice g svými kondenzačními částmi lg a takto vzniklým kanálem proudí ohříva262 732 né tlakové nebo beztlakové médium. Do základního kanálu lg výměníku, jímž proudí teplonosné médium,jsou vložený sumostatné bloky l tak, že do něj zasshují...

Nástroj pro rotační tváření polotovaru směrem k jeho ose rotace

Načítavanie...

Číslo patentu: 262731

Dátum: 14.03.1989

Autori: Mazánek Mojmír, Souček Pavel

MPK: C03B 19/04

Značky: tváření, rotace, nástroj, polotovarů, rotační, směrem

Text:

...pouze jednoduše realizovatelný přímočarý pohyb, jehož účinkem dojde k požadovanému tváření materiálu. Podstatnou výhodou je odstranění námahy obsluhy, zvýšení produktivity práce,kvality výroby a povrchu materiálu, nebot postupným tvářením při odvalování kladky po povrchu materiálu nedochází k tak velkému přetvoření v povrchové vrstvě jako u známých způsobů.Vynález a jeho účinky jsou zřejmě z přiloženého výkresu. Obr. l znázorňuje...

Samonasávací čerpací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262730

Dátum: 14.03.1989

Autor: Domanský Eduard

MPK: F04D 9/02

Značky: samonasávací, čerpací, zařízení

Text:

...volněm konci potrubí malého okruhu od odstředivêho čerpadla ve výtlačněm prostoru zâsobníku kapaliny je umístšn uzavírací prvek tvořený šoupátkem s pružinou a plovákem, přičemž V sacím prostoru zásobníku je umístčn volný konec sacího potrubí velkého okruhu opatřený kuličkovým zpštným ventilem.Výhodou tohoto provedení samonasávacího čerpacího zařízení je, mimo spolehlivê základní funkce, že jej lze použít prakticky u všech druhu pohonných...

Zapojení pro odpínání zátěže v sítích vn a vvn v závislosti na velikosti časové derivace kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262729

Dátum: 14.03.1989

Autori: Procházka Karel, Mejta František

MPK: H02J 3/14

Značky: kmitočtu, sítích, zátěže, derivace, odpínání, velikostí, zapojení, časově, závislosti

Text:

...připojen na vstup prvního negátoru Z s na druhý vstup gg prvního obvodu § logíckého součinu, jehož výstup je připojsn ne první vstup Q druhého číteče Q, výstup prvního negátoru Z je přípojen na druhý vstup gg druhého obvodu g logickáho eoučinu, jehož výstup je přípojen na první vstup lg třetíhočítače lg, jehož perelslní výstup je připojen na druhý paralelní. 262 729 vstup ll prvního přepínače ll, jehož paralelní výstup je připojen ne první...

Zapojení pro převod úhlového natočení selsynů na binární hodnoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 262728

Dátum: 14.03.1989

Autori: Drbohlav Zdeněk, Marčan Miloslav

MPK: G01R 19/25, G06F 3/00

Značky: hodnoty, úhlového, selsynu, natočení, binární, zapojení, převod

Text:

...ceny zařízení, se umožňuje zpracovat jedním vyhodnocovacím obvodem větší počet selsynů s dostatečnou přesností bez nároků na programovou kapacitu řídícího mikropočítače, nebot údaje o natočení rotorů všech selsynů jsou přímo úměrné tomuto natočení.Na přiloženém výkrese je uveden příklad zapojenípro převod úhlového natočení dvou selsynů (resolverů) na binární hodnotu podle vynálezu. Časová základna l, připojenásvým skupinovým vstupem na...

Zpracování zbytků z destilace cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262727

Dátum: 14.03.1989

Autori: Mleziva Josef, Juhaz Stanislav, Večeřa Miroslav, Ambrož František, Lichvár Milan, Řehák Jaroslav, Jarušek Jaroslav

MPK: C07C 49/403

Značky: zpracování, cyklohexanonu, zbytků, destilace

Text:

...přitlaku nižším než 25 kPa koncentrují v první frakci a zejména ve vodná fázi, která bývá obaažena v destilačních zbytcích v množetví od 0,1 do 3. Při deatilaci za tlaku vyššího než 25 kPa mají jednotlivé frakce i nezmýdelnitelný zbytek nepříjemný zápach po zplodinách tepelné destrukce. To platí zejména o destilaci za atmoaférického tlaku. Nejnižší zápach mají frakce v rozmezí bodu varu 90 až 135 °C při 2,7 kPa nebo tomu...

Zapojení elektrické části automatizovaného řídícího systému důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 262726

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hrubý Jaroslav, Bakončík Vladislav

MPK: E21D 23/12

Značky: částí, důlní, mechanizované, zapojení, systému, výztuže, elektrické, řídicího, automatizovaného

Text:

...napájecí zdroj, není třeba použít zvláštní zařízení ke galvanickému oddělení skupin ovládacích jednotek, napájených ze samostatných zdrojů. Podstatně se zjednoduší i kabelový rozvod a sníží se tak í zranitelnost systému.Příklad zapojení podle vynálezu je zjednoduěeně znázorněn na připojených výkresoch, kde na obr. 1 je blokové schéma zapojení,na obr. 2 pak ve zvětšení blokové schéma ovládací jednotky sekce,Kde jsou znázorněny i...

Zařízení na skládání dna sáčků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262725

Dátum: 14.03.1989

Autori: Sommer Jiří, Šmíd František

MPK: B65B 9/06

Značky: skládání, zařízení, sáčků

Text:

...gb uloženy. Horizontální vedení gb, gb jsou pomocí nosníků ggg, ggb pevně pojena s rámem 5 balicího stroje.V čelistovém rámu g jsou uloženy čelisti gg, gb, na nichž jsou připevněna pomocná tažná zařízení lg, lb. IZařízení na skládání dna sáčků podle vynálezu pracuje takto Čelisřový rám g (obr. 1) ee pohybuje směrem vzhůru. Čelisti gb, gb jsou od sebe vzdáleny tak, že se nedotýkají hadice g. Držáky gg, gb jsou vysunuty z horizontálních vedeni...

Měrná stolice zařízení pro metrologickou kontrolu vah

Načítavanie...

Číslo patentu: 262724

Dátum: 14.03.1989

Autori: Václavík Karel, Bořil Zbyněk

MPK: G01G 23/01

Značky: kontrolu, stolice, zařízení, měrná, metrologickou

Text:

...je to, že dochází ke zkreslování hodnoty výsledné síly zatěžovacích prvků, která působí na indikač~ ní část kontrolního měřidla. To je způsobováno tím, že síly jednotlivých zatěžovacích prvků nejsou beze zbytku zachyceny indikačníčástí kontrolního měřidla. Tím pak dochází k chybám ve výsledcích metrologické kontroly vah.Uvedené nevýhody odstraňuje měrná stolice podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že zatěžovací prvky jsou jedním...

Spojovací hlavice pro navlékání předpínacího kabelu vtahováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 262723

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kleja Jozef, Simonyi Juraj

MPK: E04C 5/16

Značky: vtahováním, kabelů, spojovací, hlavice, navlékání, předpínacího

Text:

...schematicky sítuování tlačné stanice a tažné stanice pro navlékání předpínacíhoPříklad Spojovací hlavice pro navlékání předpínacího kabelu vtahováním jetvořena přední lanovou spojkou l a zadní lanovou spojkou Z. Do přední lanové spojky l je zasunuto tažné lano lg, jehož konec je252 723 opatřen oblým návarkem lg e manžetou, opřenea o malou čplisłovoukotvu g, přidržovanou v pracovní poloze zajišěqväcímxnákgužkem §,zašroubovaným do...