Archív za 1989 rok

Strana 9

Zařízení pro podtlakový odběr plynů a par emitovaných povrchem plastů a hmot na jejich bázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 266081

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kasík Stanislav, Ševela Pavel, Kudrna Milan, Tuťálková Alena

MPK: G01N 1/22

Značky: plastů, plynů, podtlakový, jejich, bázi, emitovaných, zařízení, povrchem, odber

Text:

...rámem a pružně srovnání s okolní atmosférou stačí k utěsnění tohoto prostorurámu poměrně daleko menší přítlačná síla než je tomu u přetlakové deformovatelnou stěnou, ve měkkým těsněním na pružném ho odběru vzorků.Pokud však přece jen vzniknou menší netěsnosti, pak se jími do vnitřního prostoru vlivem podtlaku přisává okolní vzduch, který se stává součástí nosného plynu. Tím je prakticky odstraněna možnost úniku emitovaných látek mimo uzavřený...

Způsob isolace kyseliny hexandiové

Načítavanie...

Číslo patentu: 266080

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kubelka Vladislav, Mostecký Jiří Akademik, Paleček Jaroslav

MPK: C07C 55/02

Značky: isolace, kyseliny, hexandiové, způsob

Text:

...hlediska je vysoce lukrativni, neboř kyselina hexandiová představuje důležítou technickou surovinu. Doposud se dovâžela z oblasti nesoclalistice kých států. Také z ekologického hlediska přináší značné úspory a má podstatný Vliv na ozdravě nl životního prostředí.Způsob podle vynálezu je demonstrovân na několika příkladech provedení, která jsou pouze ilustrativní a žádným způsobem neomezují rozsah předmětu vynálezu.Ke 100 ml původního...

Letmý komutátor s čelními zděřemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 266079

Dátum: 14.11.1989

Autori: Ordráň Jan, Laštovica Milan

MPK: H01R 39/04

Značky: čelními, letmý, zděřemi, komutátor

Text:

...do něhož je zašroubováno opěrné pouzdro łg. Opěrné pouzdro łg lícuje s malou vůlí svým vnějším průměrem łg s dutinou łg v lamelovém věnci 5. Středící průměr łä v otvoru opěrného pouzdra łg lícuje s malou vůlí s hřídelem i. Malými vůlemi se zde rozumí vůle,které odpovídají uložení H 1/f 6 až H 7/gő. Při vymezení těchto vůlí příčně působící silou nedojde ještě ke vzniku trvalé deformace přechodového krčku 1, ani k poškození izolaceNa vnější...

Kryt sání agregátu cizí ventilace

Načítavanie...

Číslo patentu: 266078

Dátum: 14.11.1989

Autori: Němčík Stanislav, Rambousek Vladimír, Laštovica Milan

MPK: H02K 9/04

Značky: ventilace, sání, agregátu, cizí

Text:

...sánĺ agregâtu cizí ventilace podle vynálezu je snížit vyzařováni hluku sánĺ při vstupu do okolního prostoru.Podstata vynálezu spočívá v tom, že rovina, V níž leží vstupní otvor V krytu sání je šikmá a směrem od epirální skříně k čelní stěně krytu sání klesá, přičemž spodní hrana čelni stěny leží pod dosedací plochou spirální skříně.Tímto jednoduchým technickým opatřením se odstíní vyzařování hluku sání do okolí a jeho zbytek se usměrní k...

Zařízení ke skládání a chlazení tabulárních fólií z plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266077

Dátum: 14.11.1989

Autori: Váňa Josef, Jakubíček Tomáš

MPK: B29C 47/88

Značky: fólií, zařízení, skládání, plastů, tabulárních, chlazení

Text:

...dlouhou, může se stát, že fólie je skládána dříve než je dostatečně vychlazena a má pak v místě skladu sníženou rázovou pevnost. K tomuto jevu dochází např. při výrobě fólií z rozvětveného polyetylénu jestliže je mezi válci skládána za teploty vyšší než 60 °C.K odstranění popsaného nedostatku bylo zkonstruováno zařízení s přesným vedením a intenzivním chlazcním vyfukované fólie podle tohoto vynálezu, jehož podstatou je, že jeho skladací desky...

Zařízení pro přesné odměřování délky v jedné ose

Načítavanie...

Číslo patentu: 266076

Dátum: 14.11.1989

Autor: Král Václav

MPK: G01B 7/00

Značky: přesné, jedné, délky, zařízení, odměřování

Text:

...dlouhodobá přes nnsl měření až 1,0 pm na mňřenćm rozsahu 4 mm a krátkodobá přesnost měření až 0,5 m navynález blíže objasní přiložený výkres, kde je znázorněno blokově zařízení pro přesnéPrvní výstup generátoru ł pravoúhlých pulsü je spojen přes první budicí výkonový stupeň 3 s prvním vstupem měřicí indukční sondy 5. Druhý výstup generátoru Ä pravoúhlých pulsú je spojen jednak přes druhý budící výkonový stupeň Q s druhým vstupem měřicí...

Labyrintové těsnění

Načítavanie...

Číslo patentu: 266075

Dátum: 14.11.1989

Autori: Pretsch Gerhard, Opatřil Jiří

MPK: F16J 15/447

Značky: těsnění, labyrintové

Text:

...to, že pryžový těsnicí kroužek se sesouvá po kuželové ploše a utěsñuje tak spáru mezi hřebenem a drážkou labyríntu, čímž je bráněno proti vníknutí wñy a jiných nečistot do ložiskové skříně, čehož důsledkem je zachování tuku v labyrintu a zároveň prodlouženi životnosti ložisek a tim životnosti vertikál nich válců válcovací stolice.Labyrintové těsnění podle vynálezu je jako příklad znázorněno na příloženém výkresu,znázorňujicím jeden konec...

Rotor indukčního motoru s kotvou nakrátko

Načítavanie...

Číslo patentu: 266074

Dátum: 14.11.1989

Autori: Ordáň Jan, Orság Jan, Vrábel Ondřej

MPK: H02K 3/04

Značky: indukčního, motorů, rotor, kotvou, nakrátko

Text:

...výkrese, kde obr. 1 až 4 představujĺ bokorys a částečný podélný řez rotoru s kotvou nakrátko s různými variantami vytvoření ventilačních křídel. V horní polovině obrázků je znázorněna jedna varianta, v dol ní polovině je znázorněna varianta další.Na hřídeli ł obr. 1 a 2 nahoře je upraveno osazení 3 pro opěr rotorového svazku 3.V drážkách rotorového svazku 3 jsou vloženy měděné tyče 1, které jsou zavařeny do měděného ým vnějším...

Chladící zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 266073

Dátum: 14.11.1989

Autor: Tvrdík Václav

MPK: F28D 15/02, F25B 1/00

Značky: zařízení, chladicí

Text:

...je znázorněno na přiloženém výkresu.Z výparníku l je vertikálne vyvedeno parní potrubí g, opatřené uzavíracím elementem3, umístěným před napojením parního potrubí 3 na kompresor 3, z jehož výtlaku pokračuje parní potrubí 3 k odlučovači oleje §, ze kterého pokračuje dále přes uzavírací elementQ a je zaústěno do kondenzátoru 1, který je ohlazen vzduchom a je umístěn mimo chlazené prostředí ve vyšší úrovni než výparník l. Z kondenzátoru 1...

Pletotkanina

Načítavanie...

Číslo patentu: 266072

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kraus Jindřich, Zmatlík Václav, Jíša Miloslav

MPK: D04B 39/06

Značky: pletotkanina

Text:

...tkaném pruhu g převazovat nebo podvazovat shodně alespoň přes první dvojútek lla druhý dvojútek lg v témže prošlupu.Prvá útková nít 1 a druhá útková nit 2 se mohou vzájemné odlišovat svým materiálovýmsložením, barevně, objemové a alespoň některé osnovní nitě l, 3 v alespoň jednom tkaném pruhu 2 se vzájemně mohou lišit materiálově, barevně, objemově a též v dostavě resp. alespoň některé osnovní nitě l, Q alespoň jednoho tkaného pruhu g se...

Oranžová až červená 1 ku 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 266071

Dátum: 14.11.1989

Autori: Mistrík Pavel, Macák Ján, Kohout Jan, Janeček Miroslav, Sotona Vladimír

MPK: C09B 45/26

Značky: chromokomplexní, azobarviva, červená, oranžová

Text:

...za studena.nnuvłvn ndlv vynâlvzu iwnn pľlpcnvĺlvlnň vzñ|vmným půnnhnnlm ndln hndn I už ID uvedených v následující tabulce buä 2- E-(2-R 3 ~ 3-R 4-1-fenyl~ 3-methylpyrazolin-5-on)azoł-4 ~-R 1-5 ~R 2-íenolu a 11 chromitćho komplexu 3- E 4 ~(lvženy 1-3 «methy 1 pyrazo 1 ín-5-on)-azoJ-5-nitro~ 2-mmhoxybenzensuliokyseliny nebo vzájemným püsobenim 3-Š-(1-fenyl-3-ethylpyrazolin-5-on)-azq-5-nítro-2-hydroxybenzensulEokyseliny s 11 chromítým komplexem...

Zapojení pro řízení a zotavování dynamických pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266070

Dátum: 14.11.1989

Autori: Fišar Jaroslav, Kysilka Miloš

MPK: G11C 7/00

Značky: dynamických, pamětí, řízení, zotavování, zapojení

Text:

...ínvertoru Q a současně s prvním vstupem pl čtvrtého bloku logického součtu Q, výstup Q třetího invertoru g je spojen s prvním Vstupem El čtvrtého bloku loqického součinu g, výstup gg druhého bloku loqidého součtu g je spojen s prvním vstupem El třetího bloku logického součinu §, jehož výstup 5 je spojen se čtvrtým vstupem QA binárního čítače Q, výstup Q monostabilního obvodu Q je spojen 5 druhým vstupem gg třetího bloku logického součtu § a...

Způsob přípravy melaminoformaldehydových pryskyřic etherifikovaných butanolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266069

Dátum: 14.11.1989

Autori: Brabec Jan, Smrčka Jindřich, Kaše Josef, Kyselica Jozef

MPK: C09D 3/49, C08G 12/32

Značky: pryskyřic, etherifikovaných, přípravy, způsob, butanolem, melaminoformaldehydových

Text:

...naopak molární poměr forma 1 ~ dehydu k melamínu vyšší než 6,21, vzniknou málo reaktívní pryskyřice s vysokým obsahom volného formadlehydu. Hodnoty pH pro rozpuštění paraformaldehydu v butanolu leží v rozmezí 7,2 až 8,5, optimální pH je 7,5 až 7,0. Při hodnotách nižších se snižuje rychlost rozpouštění foxmaldehydu, zvýšení pH nad hodnotu 8,5 již významné neurychluje rozpouštění paraformaldehydu a při dalších úpravách pH dochází k nežádoucimu...

Zařízení pro přísun rozpojených odvěsů k pahrbku seřaďovacích nádraží

Načítavanie...

Číslo patentu: 266068

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hájek Zdeněk, Krapka Zdeněk

MPK: B61J 3/00, B61K 7/02

Značky: pahrbku, rozpojených, přísun, nádraží, zařízení, seřaďovacích, odvěsů

Text:

...0 měřič svíslých kolejových sil, umístěný před kolejovou brzdou.Kolejniccvé dotyky V jízdní cestě, umožňují registrovat průjezd jednotlivých náprav,zjíščovat polohu prvého přisunovaného vozu, lokomotivy apod. Ke zjiščování polohy vozů a lokomotivy lze použít i kolejové obvody. Vazba řídícího počítače na staniční zabezpečovacízařízení umožňuje zabezpečit přísun souprav vozů pro několik různých jízdních cest.Zařízení podle vynálezu odstraní...

Vzorkovací zařízení sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266067

Dátum: 14.11.1989

Autori: Václavík Oldřich, Žák Pavel, Voznica Luděk, Miklenda Jiří

MPK: G01N 1/20

Značky: materiálů, zařízení, sypkých, vzorkovací

Text:

...pro možnost výskytu chyb v odebraných vzorcích jejich použití je v mnohých případechUvedené nevýhody odstraňuje vzorkovací zařízení sypkých a zrnitých materiálů, podle vynálezu, sestávající z nádoby, upevněné na podvozku, pojezdové dráhy a pohonu, jehož podstata spočívá v tom, že hnací náprava podvozku je ustavena na přímé dráze a hnaná náprava podvozkuje ustavena na zakřívené dráze, která je na obou koncích zakřivena směrem nahoru do...

Způsob přípravy tekutého krmiva pro selata z mléka od mastitidních dojnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 266066

Dátum: 14.11.1989

Autor: Pešek Milan

MPK: A23K 1/08

Značky: tekutého, krmiva, způsob, mléka, selata, dojnic, přípravy, mastitidních

Text:

...využite k optimálnímu okyselení tekutého krmiva, které z něho po zamícháníkrmné směsi připravujeme. Trávení živín z krmných směsi probíhá totiž u selat rychle a účínně, když tekuté krmivo má přiměřenou kyselou reakci s optimální hodnotou pH v rozmezí hodnot 4,4 až 4,6. Snížení kyselosti tekutého krmiva připraveného ze silně okyseleného nestandardního mléka a krmné směsi dosáhneme nejlépe přídavkem syrovátky nebo také odstředěným mlékem,...

Velkoobjemové elastické bloky a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266065

Dátum: 14.11.1989

Autori: Svoboda Pavel, Kohoutek Petr, Mojžíš Miroslav, Šindelář Milan, Šmatlová Taťána, Baleja Miroslav

MPK: B29C 35/02, B29L 31/10

Značky: jejich, velkoobjemové, výroby, bloky, způsob, elastické

Text:

...polymer s izokyanátem při teplotě 15 až 100 GC a vzniklé kompozíce se ve druhém stupni smísí s prodlužovadlem a síčovadlem při teplotě 15 až 200 OC. Směs se nalije do formy, u vícevrstvých bloků se natuto vrstvu naliji další vrstvy a směs se vulkanizuje bez tlaku nebo tlakem do 0,5 MPa při teplotě 15 až 200 OC. U plněných směsi se plnivo vmichá do jednotlivých složek směsi,a/nebo do kompozice nebo se alespoň část plniva míchá současně se...

Zapojení automatického mazacího systému putujících nosných desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 266064

Dátum: 14.11.1989

Autori: Sedláček Oldřich, Blesík Karel, Smíšek Josef

MPK: B23Q 11/12

Značky: zapojení, desek, mazacího, putujících, nosných, automatického, systému

Text:

...jsou přiváděny z bloku g logických obvodů řízení cyklu linky do bloku 3 čítače cyklů linky je přiváděna do bloku Á porovnávacích cbvodů počtu cyklü linky, kde se pcrovnává 5 předvolencu hodnotou, která je přiváděna z bloku A předvolby počtu cyklů linky. V okamžiku, kdy počet předvolených cyklu obráběcí linky odpovídá počtu skutečně provedených cyklů je 2 bloku § porovnávacích obvodů počtu cyklů linky vyslán signál do bloku lg...

Mléčná krmná směs pro odchov telat a selat

Načítavanie...

Číslo patentu: 266063

Dátum: 14.11.1989

Autori: Pokorná Libuše, Šedivá Vladislava, Křiváček Josef, Podhorský Miloslav, Hylmar Bohumil, Sláma Vladislav

MPK: A23K 1/18

Značky: telat, kŕmna, odchov, selat, směs, mléčna

Text:

...traktu mláäat hospodářských zvířat.Biologickou aktivitou uvedených míkrobiálních kultur dochází ke zlepšení stravitelnosti sušených mlěčných bílkovin na úroveň jejich nativní formy, zlepšuje se stravitelnost mléčných krmných směsi jako celku a tedy produkčni účinnost krmiva. současně dochází k příznivým posunúm ve skladbě mikrobiální flory zaživacího traktu mláčat hospodářských zvířat. Odstraňují se tak různé zažívací potíže, např. prújmy,...

Způsob výroby polymerního nosiče pro syntézu peptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266062

Dátum: 14.11.1989

Autori: Šimek Petr, Lepša Luděk, Engstová Jarmila, Krojidlo Milan, Kolínský Jiří, Setínek Karel, Jeřábek Karel, Jareš Václav

MPK: C08F 8/24, C07K 1/04

Značky: výroby, způsob, syntézu, polymérního, peptidů, nosiče

Text:

...činidla připravenáho postupem popsaným v publikaci J. S. Amato, S. Karady, M. Sletzinger, L. M. Weinstock Synthesis (1979) 970. Reakci dimetoxymetanu s acetylchloridem za katalytickěho působení malé příměsi metanolu při něm vzniká equimolárni směs chlcrmetyl-metyleteru a metylacetátu. Alternativně by bylo možné použít i chlorderivát jiné kyseliny, např. thionylchlorid, sulfurylchlorid apod. Podstatou postupu podle vynálezu je provádění...

Mobilní vegetační nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: 266061

Dátum: 14.11.1989

Autori: Valdštýn František, Stuchlík Stanislav, Řezníček Petr

MPK: A01G 9/02

Značky: mobilní, vegetační, nádoba

Text:

...odnímatelný rošt. Rošt je opatřený podstavnými výstupky, přičemž horní plocha roštu je umístěna nad přepadovým otvorem. Ke vnitřním stranám obvodcvých stěn jsou přiloženy izolační desky.Výhodou mobilní vegetační nádoby podle vynálezu je zejména snadná manipulovatelnost při převozu a rozmísčování mobilní zeleně za použití běžně dostupné manipulační techniky. Další výhodou je možnost zajištění optimálního zavlažovacího režimu.Příklad...

Zapojení reverzační logiky, zejména pro střídavé měniče napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266060

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kmínek Zdeněk, Heinrich Petr, Raba Pavel

MPK: H02P 7/632, H02P 5/412

Značky: měniče, střídavé, zapojení, reverzační, logiky, zejména, napětí

Text:

...výstup łgg je spojen s druhým vstupem łgg druhého hradla lg a s druhým vstupem lěg blokovaciho klopného uhvndu IH, nhnň první výn 1 up|G 3 in npninn n výnlunm ý niqnäln žődnnti n znhlokovánf znpnlovavíoh pulsü n ďehož druhý výstup lgg je spojen se vstupem głl převodníku úrovní 21,pv-Iw. Ivnltljw .r. - q-ugvu w vy-nnun-nu il Ilmuťuln Ěľuhunll nu pnuulryvý nvqulňhn u vuinlyvnâĺľvýstupní proud měnico. Výstup lgł druhého hradla lg je spojcn s...

Vypínací páka unášecího vozíku dvoudráhových závěsových dopravníků podvěsných

Načítavanie...

Číslo patentu: 266059

Dátum: 14.11.1989

Autori: Motyčka Ladislav, Jeřábek František

MPK: B65G 17/20

Značky: unášecího, závěsových, dvoudráhových, dopravníku, podvěsných, páka, vypínací, vozíků

Text:

...která prochází obloukovými drážkami vytvořenými V tělese vozlku, na jejíž koncích jsou otočné uloženyTímto uspořádánĺm podle vynálezu je dosaženo jednodušší konstrukce vlastní vypínací páky a jednoduššiho a výhodnčjšího uložení čepu v tělese vozíku.Na připojených výkresoch je znázorněn příklad provedení podle vynálezu, kde na obr. 1 je vozík s vypínaci pákou v základní poloze v náryse, na obr. 2 je vozík s vypinací pákou v základni poloze v...

Zapojení obvodu pro automatické přepínání rozsahů digitálního měřícího přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266058

Dátum: 14.11.1989

Autor: Trezzi Michael

MPK: G01R 15/08, H03M 1/18, G01R 13/02...

Značky: automatické, digitálního, obvodů, měřicího, rozsahu, přepínání, zapojení, prístroje

Text:

...než ta, která se pro danýzapojení obvodu pro automatické přepinání rozsahu bude blíže popsáno podle na výkreseuvedeného blokového schéma předmětného příkladu digitálního měřicího přístroje. zapojení obsahuje analogově digitální převodník Q, sedmisegmentový dekodér § a tříciferný displej,vzájemně prepojené standardnim způsobem. První vstupní svorka gł obvodu je spojena s prvním vstupem łg a druhá vstupní svorka gg obvodu s druhým vstupem...

Zařízení pro pohon pohyblivých prvků stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266057

Dátum: 14.11.1989

Autori: Mikulecký Karel, Lindenthal Antonín, Lanta Jiří, Augusta František, Zábrodský Zdeněk

MPK: D03C 13/00

Značky: pohyblivých, prvků, stroje, pohon, zařízení

Text:

...dimenzováno podlenich ve vzájemné podobnosti. Tyto pohyblivé prvky a kyvné páky jsou v dalším označovány podle potřeby jako první pohyblivý prvek l, druhý pohyblivý prvek 3, první kyvnápáka 3 a druhá kyvná páka 1.Podle obr. 1 jsou použíty dvouramenné kyvné páky 3, 4 plochého tvaru, které jsou uloženy łňsnř k nnhň nn mfnrnñ pnvuňm hnríznnrňlnfm hřĺdull G Ink, žn )nłIuh nnn k lňřnní ju nhodná n qumnlzlkuu Uuuu híĺdvlv 3. PřiLom je vždy kratší,...

Infrazávora s diagnostikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 266056

Dátum: 14.11.1989

Autori: Korous Josef, Srb Josef, Kopřiva Václav

MPK: H03K 3/017, G08B 13/18

Značky: diagnostikou, infrazávora

Text:

...elektro nického relé g.Z prvého výstupu ll dvoufázového qenerátoru ł jsou přiváděny řídící impulsy na vstup 3 prvého infravysílače ył, který generuje infraimpulsy, které jsou shodné frekvenčně i fázově s řidicimi impulsy. Na prvý infravysilač ył je opticky vázán prvý infrapřijímač gł, který přijímané infraimpulsy mění na e 1 ektrickéimpu 1 sy. Tyto impulsy jsou přivedeny z jeho výstupu Q na vstup 5 druhého infravysilače gg. Na tento...

Způsob výroby součástí z nástrojových a rychlořezných ocelí, zvláště polotovarů kruhových závitových čelistí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266055

Dátum: 14.11.1989

Autori: Slezáček Ladislav, Pantlík Květoslav, Horák Miloš, Jedovnický Bohumil, Bestr Pavel

MPK: B21C 37/00, B21C 37/04

Značky: rychlořezných, závitových, polotovarů, způsob, součástí, výroby, oceli, nástrojových, zvláště, kruhových, čelistí

Text:

...životnost.Uvedené nevýhody jsou odstraněny způsobem výroby podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že ústřižek materiálu se ohřeje na teplotu minimálně 700 OC, poté se alespoň v jedné tvářecí operací kalibruje na průměr o 0,1 až 1,5 mm menší, než je průměr konečného polotovaru kruhové závitové čelisti, načež se znovu kalíbruje při současném osovém tlaku, vytvářejícímzahloubení na obou čelech a předtvarování budoucí řezné hrany polotovaru...

Způsob výroby magneticky měkkých izotropních ocelových pásů s vysokou magnetickou indukcí a nízkými ztrátami

Načítavanie...

Číslo patentu: 266054

Dátum: 14.11.1989

Autori: Šmíd Vladimír, Žídek Artur, Čech Drahomír, Horký Pavel, Pácl Petr

MPK: H01F 41/02, H01F 1/16

Značky: ztrátami, pásu, indukcí, oceľových, magnetický, magnetickou, způsob, nízkými, izotropních, měkkých, výroby, vysokou

Text:

...rekrystalizačním a oduhličujícím žíháním, jehož podstata spočíva v tom, že před válcovàním za studena se za tepla válcovaný pás žíhá normalízačně na teplotu 900 až 1 150 °C po dobu 1,0 až 5,0 minut, načež se ochlazuje rychlostí minimálně 50 OC za minutu, válcování za studena se provede ednostupňově s celkovou redukcí minimálně 70 2, přičemž pás před válcováním má teplotu 70 až 200 OC a konečné rekrystalizační a oduhličovací žíhání se...

Způsob řízení rozložení dopadající energie svazku laserových paprsků a zařízení pro vykonávání způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266053

Dátum: 14.11.1989

Autori: Honzík Oldřich, Stolař Pavel

MPK: H01S 3/101, G02B 5/12

Značky: energie, laserových, zařízení, způsobu, paprsků, vykonávání, řízení, dopadající, svazků, způsob, rozložení

Text:

...se superpozičním členem.Výhodou řešení podle vynálezu je skutečnost, že kombinací trojúhelníkových, sinusovýcha obdělníkových kmitů lze dosáhnout v podstatě zvoleného kmitu zrcadla odrážejícího laserový paprsek na zpracovávaný povrch a tím i zvoleného průběhu kmitu paprsku po zpracovávané ploše. Řízeným průběhem kmitu lze tedy zpomalit pohyb oscilujícího paprsku po povrchu zpracovávaného předmětu v místech, kde je požadována vyšší...

Pájecí pouzdro

Načítavanie...

Číslo patentu: 266052

Dátum: 14.11.1989

Autor: Krásl Ladislav

MPK: H05K 13/06

Značky: pouzdro, pájecí

Text:

...pouzdra vytvořeny z vodivé pasty nanesené na povrchu jednotlivých žeber pouzdra. Na obr. 2 je axonometrický pohled s částečným řezem pouzdra u něhož jsou vodiče pouzdra vytvořeny z pásku umístěných mezi žebry pouzdra.Pouzdro l má tvar misky (obr. 1) a je vyrobeno z izolačního materiálu odolného pájecí teplotě, například zo sintrovaného skla apod. Uvnitř pouzdra ł je prostor pro vložení součástí g, což je toroidní transformátor, který je V...

Zařízení pro zabránění znečišťování veřejných komunikací

Načítavanie...

Číslo patentu: 266051

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kozojed Dalibor, Čechura Jaromír

MPK: B60S 3/06

Značky: veřejných, zabránění, zařízení, znečisťování, komunikaci

Text:

...Čistící prvky § mohou být buč nerotační a/nebo rotační. Oba tyto čistící prvky § však mohou být ještě navíc výhodně suvně uloženy v rámu Ä, přičemž prodloužené část lg čisticího prvku Ä je trvale v záběru s vačkou gg pro příčný pohyb - obr. 6, 7, 8 nebo vačka gg pro příčný pohyb je přímo vytvořena na prodloužené části lg čisticího prvku § a je opřena O bpěrku gl ~ viz obr. 5, přičemž vačka łg je pro otočný pohyb kinematicky spojena s...

Útková podávací trysková jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 266050

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hruš Miroslav, Tesař Václav

MPK: D03D 47/28

Značky: trysková, útková, jednotka, podávací

Text:

...jednotka sestává, kresleny nad sebou, ve skutečném smontovaném stavu by byly lamely spolu pevně spojeny. tomuodpovídá 1 mnohem menší celkový výškový rozměr jednotky ve smontovaném stavu. V daném příkladu provedení jde o jednotku sloužicí k tkaní se záměncu útku s dvoubarevnou záměnou. Jsou proto v jednotce umístěny celkem čtyři bloky lamel, a to první blok lg, druhý blok gg, třetí blok gg a čtvrtý blok AQ. Vždy dva bloky jsou určeny k tkaní...

Tangenciální odlučovač nečistot s plynulým odvodem vyloučených nečistot

Načítavanie...

Číslo patentu: 266049

Dátum: 14.11.1989

Autori: Cimala Petr, Cimala Jiří

MPK: B01D 43/00

Značky: nečistot, tangenciální, odlučovač, odvodem, plynulým, vyloučených

Text:

...s větší specifickou vahou než má dopravovaná kapalina. Tangenciální odlučovače nečistot s plynulým odvodem vyloučených nečistot z kapaliny jsou navrženy pro běžné světlosti potrubí s odpovídajícím množstvím dopravované kapaliny. Lze je nasadit ve sklonu 22 ° až 90 °. Výkonnost uvedených odlučovačů je vysoká a nahradí běžně používané separační nádrže.Na pŕiloženém výkresu je na obr. 1 a 2 schematicky nakreslen nárys a půdorys...

Tangenciální odlučovač nečistot se zvýšenou separací nečistot

Načítavanie...

Číslo patentu: 266048

Dátum: 14.11.1989

Autori: Cimala Petr, Cimala Jiří

MPK: B01D 43/00

Značky: separaci, zvýšenou, nečistot, tangenciální, odlučovač

Text:

...vah pevných částic, případně kapalin s větší specifickou vahou než má dopravovaná kapalina. Výkon separace uvedeného odlučovače je podstatné vyšší než účinnost běžně používa» ných odlučovačů a nahradí filtrační zařízení. Tangenciálni odlučovače se zvýšenou separací nečistot z kapaliny navrhujeme pro běžněpouž 1 vané světlosti potrubí s odpovidajicím množst vím dopravované kapaliny. Největší výkon maji ve svislé poloze.Na přiloženém výkresu je...

Způsob přípravy útku k prohozu na bezčlunkovém tkalcovském stavu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266047

Dátum: 14.11.1989

Autori: Tesař Václav, Hruš Miroslav

MPK: D03D 47/27

Značky: způsob, bezčlunkovém, tohoto, útku, způsobu, provádění, prohozu, přípravy, zařízení, tkalcovském, stavu

Text:

...nit snímá z odvíjecího válce A. Nit dopadá na dopadovou desku É v místech, hh se projevuje podtlakový účinek v trubici zásobníku §. Tento podtlak vtahuje nit dovnitř, kde se vytváří smyčka łá. Po dobu prohozu je odtah útku i podávaci tryskou Ag rychlejší než přívod z odvíjecího válce 1 a smyčka łâ V zásobníku Ž se zkracuje. Naopakpo dobu mezi jednotlivými prohozy délka smyčky łâ v zásobníku § narüstá. Podtlak je vyvozenpři výtoku vzduchu z...

Zařízení pro výměnu pracovních válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 266046

Dátum: 14.11.1989

Autori: Elleder Pavel, Forejt Jiří

MPK: B21B 31/08, B21B 31/10

Značky: zařízení, válců, stolic, výměnu, pracovních, válcovacích

Text:

...silovými prvky, upevněnými ke stojanůmPodstata zařízení podle vynálezu spočíva v tom, že v horních plochách spodních ložiskových těles spodního opěrného válce jsou jednak upevněny kolejnice a jednak v rovinné návaznos~ ti s nimi jsou vytvořena vybrání pro ovládané ramena dvouramenných pák.Výhodou zařízení podle vynálezu je, že celý pákový mechamizmus je ukrytý ve spodním ložiskovém tělese spodního opěrného válce, je prostorově nenáročný,...

Lubrikace pro úpravu skleněných vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 266045

Dátum: 14.11.1989

Autori: Váhala Miroslav, Svoboda Milan, Řezník Jan

MPK: C03C 25/02

Značky: lubrikace, vláken, sklenených, úpravu

Text:

...a z acetylacetonátu přechodného kovu. Lubríkace dále obsahuje filmotvorný prostředek, s výhodou vodnou dispersí polyuretanové pryskyřice, v množství 1 až 20 3 hmotnosti, antistatický prostředek v množství 0,1 až 3 hmotnosti, reguláun pH ml až EA hmotnosti a zbytek do 100 hmotnosti tvoří voda. Polyaminofunkčni organokřemičitá sloučeninamá obecný vzorec ĽH-(NH-CH 2-CH 2 m-NH-(CH 2)J n SiX 4 n, kdem je celé číslo 1 až 5,n je celé číslo 1 až 3...

Zapojení pro synchronní zápis, čtení a obnovu dat dynamické paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 266044

Dátum: 14.11.1989

Autori: Stroner Petr, Bartůněk Ivan, Milenovský Pavel

MPK: G11C 7/00

Značky: zápis, obnovu, synchronní, čtení, pamětí, dynamické, zapojení

Text:

...výstupem gg sdruženého kombinačnĺho obvodu , jehož neqativní vstup gg je spojen s negativním Výstupem 53 synchronizačního registru §. Nulovací vstup5 synchronisačního registru § je spojen s výstupem Ě nulovacího kombinačního obvodu Q. Nulovací vstup 53 kombinačního obvodu É je spojen s nulovacím výstupem Ži sdruženého kombinačního obvodu 2, jehož zvolňovaci výstup 22 je spojen se skupinovým výběrovým vstupem 33 demultiplexeru Q....

Zařízení pro přenášení materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266043

Dátum: 14.11.1989

Autori: Pindrič Miroslav, Suchánek Ivan

MPK: B23Q 7/00

Značky: přenášení, materiálů, zařízení

Text:

...mechanismus umožňuje zastavení v přesných koncových polohách bez použití narážek. Má výhodný průběh rychlosti, omezující vliv setrvačných sil. Při změně parametrů dráhy přenášeného materiálu není zapotřebi provádět výmenuĚříklad provedení ústrojí pro přenášení materiálu podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkrese.Přenášecí zařízení sestává z Výkyvné páky l, která je jedním koncem uložena na hřĺdeli 2. Hžídel 3 je otočně ulcžen V rámu 3...

Způsob stanovení obsahu uhličitanu v elektrolytu alkalických akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266042

Dátum: 14.11.1989

Autori: Roušar Ivo, Lukášek Petr

MPK: G01N 21/75

Značky: akumulátorů, stanovení, uhličitanu, způsob, alkalických, obsahu, elektrolytu

Text:

...materiálu a po protřepání kyvety se změří intenzita vzniklého zákalu.Výhodou způsobu podle vynálezu je snadnost a rychlost stanovení, které může prováděti nekvalifikovaná obsluha po předohozim zaškolení. Přesnost stanovení je pro účely provozní praxe dostačující. Použití hydroxidu vápenatého je výhodnější z hlediska snadné dostupnostia nejedovatosti oxidu nebo hydrátu vápenatého, ze kterých lze srážecí roztok snadno připravit. stabilitu...