Archív za 1989 rok

Strana 61

Způsob a zařízení k pájení elektrických drátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264003

Dátum: 12.05.1989

Autori: Viehweger Hermann, Schneider Steffen

MPK: H01R 43/02, H01R 4/02

Značky: elektrických, drátu, pájení, způsob, zařízení

Text:

...npubnocoőnenun B npnnoň. Mapnnponxa 8 Momew BHMOHHHTLCH pasuooöpaanun oópaeoug Hanpnmep, Kax qncwo onruqecxąn MerKa nan B Bane orpaunqureneň pasnuunux mopm.Ha mur. 2 Haoöpamen uocurenb 4 co cwynenqambm Konuqecxnu OTBGDCTHEM 9 nna oösąnnuenna necxonhxnx npoaonon 3 onoň Toqxe. 0 TBeDCTHe.H aecb paccqHTaHo na xonnqecwso n ůqpmyvnponoga 2, a Bmcwyn B ornepcwnn npeycmowpen uns yno j pa nsonnuu. Hpepusammeůca nnuneň cumnonnuecxn oöosuaqaercn...

Kompenzační měřicí mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 264002

Dátum: 12.05.1989

Autori: Götze Rolf, Pflaumbaum Dieter, Kremling Dieter

MPK: G07C 5/00, G01D 3/04

Značky: kompenzační, mechanismus, měřicí

Text:

...H ycTpoücTBnoKa 3 aHnn B oTKmHoñ qacrn Kopnyca. Bo BCTaBHOM Kopnyce 1 pa 3 MemeHa anexrppnnaa cxeua 3 c npeoőpąsonawenen qaćTora~uanpaxeHne 12. B omxunnoň qacrn Kopnyca 2 pacnonomeuu Bce Mexaunuécxue ysnm H ycTpoüćTBo uoxasanun. Cepnoqnnrarenb 4 cnssau c nepeaqeň 5. Ban 7 ngmeuunomewpa 6 Henocpecwnenno cnasau c Banou 9 CTpeHKH. Ban 9 crpenxu ycTanasnusaew CBHSB c perucrpnpymmuu ycwpoücwaom 10 qeges peeqnym nepąnaqy 8. Hocpencrnom...

Mechanický přijímač přenosného dlouhovlnného seizmografu, zejména vertikálního seizmografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264001

Dátum: 12.05.1989

Autori: Unterreitmeir Erhard, Schumann Manfred, Teupser Christian

MPK: G01V 1/16

Značky: mechanicky, dlouhovlnného, přenosného, zejména, vertikálního, seizmografu, přijímač

Text:

...ceñcmqrpaàa c noHHToä OTHOCHTEHBHO ropuaonwann nonecxoň, nmeerca nnn nocwnmeann TDEÓYQMOFO paBHoBecHorononomenHn nonsecku ornocurenbuo Kopnyca àuuronan npymuua pacwnmeums, KoTopan npuxpenneua Bunsy y Kopnyca napoů nerxux, no cpannenum c Maccoü BHHTOBOŘ npymnum, ononHHTenbnmxneTaneä. Bepxunñ Koneu npyxunu nonnemeu y Kopnyca Taxoň me nerxoň nononmnwennuoň neranbm. HononHHTenhHueneTann HSMGHHEMH no nnnue H HmemwnpenoqTHTenbHo Kpyrnoe...

N-Aryl-2-(4-substituované 1-piperazinyl) acetamidy a jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 264000

Dátum: 12.05.1989

Autori: Protiva Miroslav, Frycová Hana, Hulinská Hana

MPK: C07D 295/14

Značky: n-aryl-2-(4-substituované, jejich, acetamidy, 1-piperazinyl

Text:

...T. et al. Acta Pol. Pharm. i 22, 477 1965 v 80 m 1 Chiorof-o-rmu se přidá 15,0 g N-fenyl-Z-chioracetamidu (cit. v příkladu 1 a směs se míchá 3 h při teplotě místnosti. Zředí se potom 200 m 1 Chloroformu, promyje se zředěným vodným iamoniakem a vodou, vysuší a odpaří. Zbytek se krystaiizuje ze směsi ethanolu a etheru 20,4 g 83 0/0 žádané báze, t. t. 79 až 60 °C methuanolether Poskytuje dihydrochlorid krysta-lizujici ze směsi vodného...

Aminy 4,9-dihydrothieno/2,2-c/-2-benzothiepinové řady a jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 263999

Dátum: 12.05.1989

Autori: Protiva Miroslav, Polívka Zdeněk, Metyš Jan, Metyšová Jiřina, Valchář Martin

MPK: C07D 495/04

Značky: aminy, řady, jejich

Text:

...u myší EDso 10,8 mg/kg p. o. účinek v tomto testu a v řaadě dalších je dobře srovnatelný s účinkem klasického tricyklického antidepresiva imipraminu. Latka konečně projevuje zřetelnou afinitu k vazebným místům/SH/imipraminu a FH/desipraminu v hypothalamu krys. Střed-ní inhibiční koncentrace látky pro inhibici vazby 4 nM /äH/imi 2pranlinu IC 50 je 169,4 nM a pro inhibici vazby nM /5 H/desipnaminu 512 nM. Látka má tedy celkově profil...

3-(11-Methyl-6,11-dihydrodibenzo/b,e/thiepin-6-yl)-propylaminy a jejich hydrogenmaleináty

Načítavanie...

Číslo patentu: 263998

Dátum: 12.05.1989

Autori: Valenta Vladimír, Metyš Jan, Protiva Miroslav

MPK: C07D 337/12

Značky: hydrogenmaleináty, jejich

Text:

...uvolněná olejovitá báze je směsi dvou stereoisomerů, z nichž mirvoritní lze eliminovat chromatognatií.Pomocí ĺH NMR spektra lze jednoznačně potvrdit, že tPOĎOČTIÝ řetězec je skutečně v poloze B a že tedy v této pol-oze došlo reakcí s butyllithiem k tvorbě karbaniontu. Surovou bázi vzorce I (R CHS lze potom převést na látku vzorce I R H parciální demethylací reakcí s chlormravenčanem ethyluatým ve vroucím benzenu a talkalickou hydrolýzou...

Manipulátor pro vyjímání odlitků z formy stroje pro tlakové lití

Načítavanie...

Číslo patentu: 263997

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kornucík Ján, Šmiga Slavomír

MPK: B22D 17/22, B22D 29/00

Značky: lití, stroje, formy, vyjímání, tlakově, manipulátor, odlitků

Text:

...Na výstup-ním hřídeli pohonné jednotky 2 rotace je pevné u-chyceno lozubené kolo 3, které zabíré do ozubeného vénoe 4,pevné spojeného s jedním koncem ramena 5. Na druhém konci ramena 5 je uchycena zvedací pohonná jednotka 10, kterou tvoří motor 11, na jehož výstupu je uchycena páka 12 a na ní je otočné uchycený kamen 13, posuvné uložený na zvedacím ramenu 14. Zvedací rameno 14 je otočné ulože-no na čepu 16. Ke zvedacímu ramenu 14 je...

Podvojné cyklo-tetrafosforečnany manganato-hořečnaté a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263996

Dátum: 12.05.1989

Autori: Beneš Ludvík, Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: cyklo-tetrafosforečnany, manganato-hořečnaté, výroby, podvojné, jejich, způsob

Text:

...molárníin poměru Ma/Mg odpovídajícím vztahu 2-x/x a dále obsahující fosf-orečnanvové anionty v množství odpovídajícím molárnímil poměru P 205//M~n Mg rovnýlm 0,96 až 1,1, s výhodou rovným 1 až 1,005, se ponechal ve zcela su ché atmosfére ztuhnout chladnutim, s vý hodvou rychlostí menší, než 5 °C/ITLÍII. za vzniku produktu v podobě mikrokrystalků. Teplotu taveniny je třeba v-olit nad bodem tání, resp. tuhnutí produktů, které se pohybuje podle...

Podvojné cyklo-tetrafosforečnany zinečnato-hořečnaté a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263995

Dátum: 12.05.1989

Autori: Trojan Miroslav, Beneš Ludvík

MPK: C01B 25/44

Značky: jejich, cyklo-tetrafosforečnany, podvojné, způsob, výroby, zinečnato-hořečnaté

Text:

...odpovídajícím molárnímu poměru P 205/ ( Zn H- Mg rovným 0,96 až 1,1 s výhodou rovným 1 až 1,005, se poneohá ve zcela suché atmosfére ztuhno-ut chladnutím, s výhodou rychlostí menší než 5 °C/min za vzniku produktu v podobě mikrokrystal-ků. Teplotu taveniny je třeba volit -nad bodem táni, resp,tub-nutí produktů, které se pohybuje podle poměru Zn/Mg v rozmezí 800 až 1160 °C. Vzájemný poměr zinečnatých .a hořečnatých kationtů v. tavenině se volí...

Způsob výroby 1-fenyl-3-(2-kyanfenyl)thiomočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263994

Dátum: 12.05.1989

Autori: Ondráček Drahoslav, Pazdera Pavel

MPK: C07C 157/09

Značky: 1-fenyl-3-(2-kyanfenyl)thiomočoviny, způsob, výroby

Text:

...R. V., I. Org. Chvem. 27 /196-2/ 2 622.Nynl bylo nalezeno, že látku vzorce I lze výhodně vyrobit reakcí Z-isothiokyantatobenzoni-trllu s antllnem za teploty místností ve směžsi dichlormethan-petrolether ve výtěžku 98 90.-eměsí dichlormethenpetrolether ~ 1 1 by llvo přikuapáwno 18,6 g 0,2 molu lanilinu rozpuštěného v 50 cm 5 -díchlormethanu, Směsbyla míchánla za laboratorní teploty 1 hodinu, produkt byl odsát, promyt dichlorme thanem,...

Způsob přípravy čistých enantiomerů 4-(1-methyl-4-piperidyliden)-4,9-dihydrobenzo/4,5/cyklohepta/1,2- b/thiofen-10-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263993

Dátum: 12.05.1989

Autori: Polívka Zdeněk, Snopek Jiří, Jelínek Ivan, Valchář Martin, Protiva Miroslav, Smolková-keulemansová Eva, Metyš Jan

MPK: C07D 409/04

Značky: enantiomeru, způsob, přípravy, čistých

Text:

...I vy-plývnají z příkl-adů, které jsou ovšem jen ilustrací možností vynálezu a není jejich úkolem vyčenpávajícím způsobem všechny možnosti popisovat. Enantiomerní báze vzorce I jsou krystalické látky, které krystallizují z etha 263-393Farmakologické hodnocení obou enantiomerů hodnocených ve formě v-odných roz« toků hyd-rogeníumarátů vykázalo určité diference, které naznačují stereoselektivitu účinků, i když ~ne příliš výraznou....

Způsob přípravy sodné soli kys. 1-amido-4-brom-antrachinon-2-sulfonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 263992

Dátum: 12.05.1989

Autori: Sotona Vladimír, Vrba Zdeněk, Štíhel František

MPK: C07C 143/665

Značky: sodné, přípravy, 1-amido-4-brom-antrachinon-2-sulfonové, způsob

Text:

...1-aminoantrachinonu při teplotě 47 až 52 °C, načež po dokončení bromace a vyloučení pasty síranu kyseliny 1-amino-4-bromantrachínon-z-sulfonové se tato pasta vnáší do vodného roztoku hydroxidu sodného, jehož množství odpovídá 80 až 90 množství potřeb 2ného k neutralizaci a výsledná hodnota pH směsi se upraví na 6 až 8.Výhodou postupu podle vynálezu je to, že nižší množství volného oxidu sírového při sulíonaci společně s obsahom síranu...

Uspořádání ovládacího měřidla na dvoudílném krytu upínače součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263991

Dátum: 12.05.1989

Autor: Keřka Jaromír

MPK: B24B 55/04, B24B 49/00

Značky: měřidla, upínače, uspořádání, součástí, dvoudílném, krytu, ovládacího

Text:

...sloužící .pro odsun ovládacího měřidla mimo prostor upínání.Tím, že se ovládací měřídlo zvedá současně s horní části krytu, dochází k časové üspore.Príklad provedení uspořádání ovládacího měřidla na dvoudílném krytu upínače součástí podle vynálezu je znázorněn na přiložených výkresoch, kde na obr. 1 nárysný pohled na dvoudílný kryt s ovládacím měřidlem v praco-vní poloze, na obr. 2 půdo 2rysný pohled na dvoudílný kryt a na obr. 3 nárysný...

Vícecestná vysokotlaká armatura

Načítavanie...

Číslo patentu: 263990

Dátum: 12.05.1989

Autori: Mlíkovský Jiří, Skružný Jiří, Smitka Josef

MPK: F16K 3/08

Značky: armatura, vícecestná, vysokotlaká

Text:

...výstupními hrdly 21. Pro lepší uložení víkové desky 25 zapadají nálitky 23 výstupních hrdel 21 do vybraní ve víkové desce 25, jak je znázołrněno na obr. 1 nahoře, nebo nákružky kolem otvorů 2 G zapadají do vybraní V nálitcich 23,jak je znázorněno na obr. 1 dole. Vnitřní prostor 11 telesa I je s dutinou 24 ve viku 2 propojen ľabyrintem. 27 ve víkové ldesce 25. Vnitřní prostor 11 telesa 1 vyplňuje uzavírací člen 3. otočné uložený trnem 35 v...

Šoupátko s rotačním uzavíracím členem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263989

Dátum: 12.05.1989

Autori: Mlíkovský Jiří, Skružný Jiří, Smitka Josef

MPK: F16K 3/08

Značky: rotačním, šoupátko, uzavíracím, členem

Text:

...Lehce přístupná rozpěrná pružina umožňuje její snadné a časté výměny, navíc lze velikost přítlaku dle potřeby regulovat hlubším zašroubováním opěrné matky.Příklad konkretního provedení šoupátka podle vyvnálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkresu, který představuje osový řez šoupátąkem.Podle vynálezu ěoupäízko sestává z tělesa 1 uzavřeného víkem 2 a z plochého uzavíracího členu 3 s prĺichozím otvorem 32. Víko 2 je opatřeuo...

Šoupátko s rotačním uzavíracím členem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263988

Dátum: 12.05.1989

Autori: Skružný Jiří, Smitka Josef, Mlíkovský Jiří

MPK: F16K 3/08

Značky: šoupátko, uzavíracím, rotačním, členem

Text:

...že je těleso i víkvo opatřeno rovinnými čely, projevuje se výhodnější působení tlakových sil na uzavírací člen tím, že jej neni nutné dimenzovat na velké tlaky. Zanedbatelnä není .ani možnost snadné výměny všech třecích plech» po jejich opotřebení. Příklad konkrétního provedení šoupátka .podle vynálezu je schematicky znáz-orněn na jpřiložených výkresoch, kde obr. 1 představujeřez šoupátkem, obr. 2 pohled na uzavínací člen ve tvaru...

Způsob výroby chirálně vysoce čistého N-acetyl-L-alfa-alaninu nebo N-acetyl-D-alfa-alaninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263987

Dátum: 12.05.1989

Autori: Hrabálek Alexandr, Kasafírek Evžen, Vinšová Jarmila, Vanžura Jiří, Křepelka Jiří

MPK: C07C 103/46, C07C 101/08

Značky: čistého, n-acetyl-d-alfa-alaninu, výroby, n-acetyl-l-alfa-alaninu, vysoce, způsob, chirálně

Text:

...nutn-ost po užití zn-ačného přebytku ekonomicky i zdravotně nevýhowdného uacetylchlovridu.Zmíněné nevýhody odstraňuje způsob výrolby chirálně vysoce čistého N-acetyl-L-a-ialaninu nebo N-.acetyl-D-a-.alaninu uvedeného vzorce, a to acetylací L- nebo D-ae-alaninu acetanhvdridem ve vodně alkalic~ kém prostředí, podle vynálezu. Podstata tohoto způsobu spočíva v tom, že se acetylace provádí ve voclném roztoku, obsahujícim stechiometrické množství...

2-(6,11-Dihydrodibenzo/b,e/thiepin-11-yl)-4,5-dihydroimidazoly a jejich maleináty

Načítavanie...

Číslo patentu: 263986

Dátum: 12.05.1989

Autori: Šindelář Karel, Metyšová Jiřina, Protiva Miroslav

MPK: C07D 409/04

Značky: jejich, maleináty

Text:

...krysttalizuje ze směsi 96 ethanolu a etheru jako hemihydrät a taje při 163,5 až 167 °C.rPodobně jako v příkladu 1 se zahřívá směs Z-methyl-ö,ll-dihyaclrvodibeuzo/be/thiecpin-ll-karbonitrilu a 22,0 g ethylendíamin-mono-4-toluensulfonátu 2 hod. na 200 °C a po ochlazení se tavenina rozdělí třepáním mezi 100 ml 100/0 roztoku hydroxidu sowdného a 200 ml chlvor-oforníu. Zpracováním chloroformového roztoku sušení síranem hořečnatým, filtr-ace a...

Způsob zpracování vyčerpaných leptacích lázní na leptání mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 263985

Dátum: 12.05.1989

Autori: Varencev Valerij, Špalek Otomar

MPK: C22B 15/12

Značky: způsob, lázni, zpracování, mědi, vyčerpaných, leptání, leptacích

Text:

...mědi, v nichž je měd obsažena v komplexní formě.Podstata vynálezu spočíva v pracovním postupu, Jřĺ němž se vyčerpaná leptací lázeň, v níž byl obsah mědi snížen elektrolyzou na 1 až 5 g/dm 5 podrobí následující elektrolýze za nepřístupu -vzduchu, »přičemž lázeň preteká porézvní katodou z uhlíkaté nebo grafitové plsti, čímž se měd téměř kvantitativně odstrainí. Vzníkle roztoky Olbsahující NH 4 Cl, NHs a jen stopy mědi okolo 1 mg/dm 3) lze použít...

Vysokoteplotní způsob přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů nikelnato-hořečnatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 263984

Dátum: 12.05.1989

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: vysokoteplotní, cyklo-tetrafosforečnanů, nikelnato-hořečnatých, způsob, přípravy, podvojných

Text:

...částeček V kalcinované směsi, která by bránila průběhu delíydratačních reakcí. Konečná teplota toalcinace V této fázi -příp-ravy produktu podle vynálezu musi být vyšší než 1 250 °C, nebo to je nejvyšší teplota, kdy príslušné meziprodukty tvají Vzhledem k požadavku rychlého roztavení kalcinátu, který může obsahovat i jiné výše tající látky, je výhodné vvolit teplotu vyšší, tj. 1 300 °C.Mezipríodukt haje nekongruentně, za rozpadu...

Držák pneumatiky na ráfku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263983

Dátum: 12.05.1989

Autori: Husák Pavel, Tůma Pavel

MPK: B60C 15/028

Značky: pneumatiky, držák, ráfku

Text:

...okamžítého upevnění pneumatiky na ráfku a nestěžuje montáž pneumatiky, pr-o.tože může být umístěno blízko ventilu. Bezpečnost držení pneumatiky na ráfku můžebýt ještě zvýšena výstupky či hroty v ráfku situovaných proti přítlačnýní pl-o-chám segmentu. Zařízení dle vynálezu je použitelná pro pneumuatíku s duší i pro bezduš-ové pneumatiky.Příklad provedení je vyznačen na přiložených obrázcích, kde na obr. 1 je vyznavčen průřcz rátkem a...

4-(aminoalkoxy)dibenzo(b,e)thiepin-11-(6H)-ony a jejich hydrochloridy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263982

Dátum: 12.05.1989

Autori: Valchář Martin, Metyš Jan, Protiva Miroslav, Červená Irena

MPK: C07D 337/12

Značky: 4-(aminoalkoxy)dibenzo(b,e)thiepin-11-(6h)-ony, hydrochloridy, jejich

Text:

...reakcí wdraselné soli ćl-hyd-rvoxydibenzo/b,e/thiepin-11 öHj-onu s Léł-dibrombutanem.Sloučeniny olbecného vzorce I podle vynalezu jsou nové .a jejich identita byla zajištěna. analytickými i spektrálními metodami. Následující příklady mají za úkol pouze ilustrovat možnosti ~přípravy látek -po-dle vynálezu a uvést jejich charakteristická fysikálnč-chemicka data teploty tání).Rozjpuštěním 1,9 g kovového s-odíku v...

Způsob přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů nikelnato-hořečnatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 263981

Dátum: 12.05.1989

Autori: Trojan Miroslav, Mazan Pavol

MPK: C01B 25/44

Značky: přípravy, způsob, cyklo-tetrafosforečnanů, podvojných, nikelnato-hořečnatých

Text:

...teploty kalcinace 300 0 G je dâna teplotou pozVolnéh-o vzniku prvních částeček podv-ojných cyklvo-tetrlafosřorečnanů nlkelna-to-hořečnatých. Horní hranice teplotní oblasti kalcinace 1 100 0 G souvisí s termickou stabilitou podvojných cyklo-tetrlatosfworečnanů ~nikelnalto-hořečnatých. které při této teplo-tě nekongruentně tají.Výhodná teplota kalcinace V rozrnezí 400.až 750 C je dána tím, že podvojné cyklo-tetrafostorečnany vznikají při...

Držák záběru pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263980

Dátum: 12.05.1989

Autori: Husák Pavel, Tůma Pavel

MPK: B60C 15/028

Značky: pneumatiky, držák, záběrů

Text:

...možno zkrátlt montáž .pneumatiky na mini Imalní možnou dobu, přičemž pneumatika je naprosto pevně aretoväna k ráfku, což u.m-ožňuje i nouzovy dojezd na prázdne pneumatice. Závit na zävito-vem čepu má obvykle velké stoupání .a s výhodou může být vícech-ody trapézového průřezu. Matice je vytvořena ze slitin lehkých kovů nebo (plastů,je kříxdlová pro rychlou montáž rukou .a má pomocné opěrné plochy pro možnost silného dotažení klíčem....

Podvojné cyklo-tetrafosforečnany nikelnato-hořečnaté a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263979

Dátum: 12.05.1989

Autori: Trojan Miroslav, Beneš Ludvík

MPK: C01B 25/44

Značky: podvojné, cyklo-tetrafosforečnany, způsob, přípravy, nikelnato-hořečnaté, jejich

Text:

...vztahu 2-x)/x a dále obsahující fosforečnanové anionty v množství odp-ovidajícím molarnímu poměru P 205/Ni -j- Mg rovným 0,97 až 1,08, s výhodou rovným 1 až 1,005, se ponechá ve zcela suché .atmosféře ztuhtnout chladnutím, s výh-o-dou rychlostí menší, než 5 °C/min., za vzniku produktu v podobě mikrokrystalků.Tepl-otu vtaveniny je třeba volit nad bodem tání, resp. tuhnutí produktů, která se pohy« buje podle poměru Ni/Mg v rozmezí 1100...

Způsob čištění mikronového diamantového prášku a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263978

Dátum: 12.05.1989

Autori: Janča Jan, Stolín Oldřich, Holubář Pavel

MPK: C01B 31/06

Značky: mikronového, prášků, provádění, čištění, způsobu, tohoto, diamantového, zařízení, způsob

Text:

...zbytkový grafit zcela odstraněn. Mikro-nový diamant změní v procesu čištění barvu ze šedé na bílou ~a stane se sypkým.Dodané vzorky wditamtantu ~obsahovaiy následující nečistotyPo dvouhodinovêm čištění ve směsi páry C 014 15 O 2 a hodinovém čištění V C 02. vše při tlaku 110 Pa došlo k poklesu koncentrace nečistot jen o 10 až 15 0/0. Bylo zjištěno, že nečistoty tohoto typu jsou již zabudovány většinou přímo v diamantových zrnech. V první fázi...

Způsob předúpravy povrchu slinutého wolframu nebo slitiny wolfram -molybden s obsahem molybdenu do 35% hmotnostních pro galvanické niklování

Načítavanie...

Číslo patentu: 263977

Dátum: 12.05.1989

Autor: Florián Čestmír

MPK: C25D 5/34

Značky: hmotnostních, galvanické, niklování, wolframu, molybdén, povrchu, předúpravy, molybdenu, wolfram, slitiny, způsob, obsahem, slinutého

Text:

...pro galvłanické Hĺklůvälllĺ. spo.čívá v tom, že běžně používané procedury jako je alkalické čištění, elektročištění akyselý oplach doplňuje novým způsobem aktivace povrchu, která se provádí po slinovacim výpalu jako prvni nebo druhý kr-o-k gtalvanické předúpravy ponořením do vodného roztoku, obsahujícího 30 až 150 g/l ferikyanidu draselného a alkalický hydroxid v mn-ožství odpovídawjícím 6 až 80 g/l OH. Doba ponoru je 1 až 6 minut.Při...

N-(3-Dimetylaminofenyl)methakrylamidy a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263976

Dátum: 12.05.1989

Autori: Bílá Jitka, Lokaj Jan

MPK: C07C 103/64

Značky: n-(3-dimetylaminofenyl)methakrylamidy, jejich, výroby, způsob

Text:

...30 °C. Druhý den se odfiltruje hydrochlorid triethylamínu, Íiltrát se čtyřikrát vytřepe 50 cm 5 5 vodného roztoku octanu sodněh-o a benzenový extrakt se vysuší síranem s-odným Nla 2 S 04 j. Po odstranění nozpouštědla na veukuové odparce se izoluje 7,8 g 100 výtěžek survového N- B-dimethylsaminofenyl metliakrylamidu,ktery po krystalizaci z cyklohexamu má teplotu tání 104 .až 105 °~C.Stejným způsobem jako v příkladu 1 se smísí roztok 1,5 g...

Derivát 5H dibenz(b,f) azepinu a jeho soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 263975

Dátum: 12.05.1989

Autori: Hulinská Hana, Frycová Hana, Protiva Miroslav

MPK: C07D 403/06

Značky: dibenz(b,f, azepinu, derivát

Text:

...kritérium antlcholllnergní aktivity byla zvolena afinlta látky k musk-arin-ovým receptům v- krysIm mozku. ako ligand byl použit 3 Hchinuklidinvlbenzilät v koncentnacl 0,5 nM a aflnlta látky vzorce l byla vyjádřenua jako střední inhibiční .koncentrace I~C 50 v nM, která inhibuje z 50 0/0 vazbu ligandu na receptory IC 50 439,8nM afinita pirenzepinu je jen o málo vyšší 1050 275,3 nM.Látka vzorce I podle vynálezu je přístupná substituční...

Způsob zpracování recyklovaných kysličníků dusíku při výrobě koncentrované kyseliny dusičné

Načítavanie...

Číslo patentu: 263974

Dátum: 12.05.1989

Autori: Rychna Stanislav, Řezníček Alois

MPK: C01B 21/40

Značky: dusíku, výrobe, dusičné, koncentrované, zpracování, recyklovaných, kysličníku, způsob, kyseliny

Text:

...iplynu na požadovan-ou hodnotu.Způsob zpracovšní recyklovaných kysličníků dusíku podle vynsílezu má tyto výhody,- uspoří se energie, vložená do komprese nitr-osního plynu, nebof se komprimuje až desetinásobně menší množství proti současnému stavuA uspoří se energie, vložená do chlazení nitrosuího plynu v oxídační a vypírací části zařízení, protože je vraceno poměrně malé množství vysoce koncentrovaný-ch a již prooxidovaných...

Způsob výroby roztoků a směsí N2O4 a HNO3

Načítavanie...

Číslo patentu: 263973

Dátum: 12.05.1989

Autori: Rychna Stanislav, Řezníček Alois

MPK: C01B 21/38

Značky: roztoku, směsi, výroby, způsob

Text:

...či směsi N 204 s HNO 3 požadované koncentrace- Způsob výroby je investičné nenáročný a provozně jednoduchý.Na připojenérn výkrese je schematiicky znázorněn príklad způsobu výroby nitroolea,resp. směsi N 204 -s HN~O 3 požadované koncentrace sp-olu se stávající výrobou koncentrované HN~ 03 formou zjednodušeného technologického schématu. Nitrosní plyny jsou potrubím 1 přiváděny do vypírací kolony 2, kde jsou zbavený kysličníků udusíku. Koncové...

Způsob výroby odledňovacích povlaků se zvýšenou atmosferickou odolností

Načítavanie...

Číslo patentu: 263972

Dátum: 12.05.1989

Autori: Švajda Stanislav, Mahovský Jan, Kurtin Jiří

MPK: B64C 3/30, C09D 3/38

Značky: zvýšenou, odolností, výroby, atmosferickou, způsob, povlaků, odledňovacích

Text:

...z chlor-opren-ovveho kiaučuku neprokazuje vyšší ozónovo-u a .atmosférickou odolnost, než podkladové směs a navíc má překvapivě nízkou soudržnost s podkladom. Nâtěr z butylkauěuku vulkanizuje význačně pomaleji, než podkladové směs a nátěr z hydrogenovaného butaidientakrylonitrilového kaučuku »dává špatnou odolnost ozónu za dynamických podmínek při neúměrně vysoké ceně.Do směsi elastomerů, z nichž se připnavuji nátěry, lze vpríavit i...

Úchytné zařízení kontaktního držáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263971

Dátum: 12.05.1989

Autori: Slavík Karel, Frnka Josef

MPK: H01H 71/02

Značky: držáku, kontaktního, zařízení, úchytné

Text:

...kontakttnĺho ldržáku s jedinou aretační podložkou, což zvyšuje spolehlivost a stabilitu tohoto uchycení.Příklxad provedení vynälezu je znázorněn na přiložených výkresoch, kde je na obr. 1 nárys üchytného zařízení kontaktním) držáku, nasazernéh-o na kontaktním hřídeli s izolací, na obr. 2 je půldorys, téhož zařízení a na obr. 3 je k-osoúhlý pohled na sestavu ú 2chytného zařízení, tedy kontaktní držák s aretační podložkou, nasazenovu na...

Zapojení indikátoru bezpečného stavu tryskacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263970

Dátum: 12.05.1989

Autori: Novák Otto, Burda Zdeněk, Švácha Miroslav

MPK: B24C 9/00

Značky: stavu, bezpečného, zapojení, indikátoru, tryskacího, stroje

Text:

...zkraouje dobu potřebnou pro snížení otáček metacího kola a umožňuje prodl-oužení provozní doby tryskacího stroje.Príklad provedení vynálezu je sohematíoky znázorněn na výkrese. Obr. 1 představuje uspořádání hlavních částí tryskacího stroje s aplikací zapojení indikätoru bezpečného stavu tryska-cího stroje ,a na obr. 2 je schéma zapojení indikátoru bezpečného stavu tryskacíh-o stroje.Metací kol-o ti tryskacího stroje 10 je poháněno ąmotorem...

Nafukovací vak s těsnící a ochrannou vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 263969

Dátum: 12.05.1989

Autori: Dohnal Milan, Kocourek Ladislav, Matal Oldřich, Klinga Josef, Holý František

MPK: G21C 13/06

Značky: ochrannou, těsnicí, vrstvou, nafukovací

Text:

...vůči okolí, aby bylo možné v- druhém kolektoru provést zkoušku těsnosti jednotlivých trubek trubkového svazku.Vzhledem k vysokému počtu trubek trubkového svazku parního generátoru je postupné utěsñování ústí trubek do kolektoru utěsñov-acími zâtkami pracné, zdlouhavé .a neeťektivní. V kolektoru parního generátoru je rovněž omezená délka možného »pobytu obsluhujícíh-o personálu, vzhledem k působícímu ionizujícímu zaření.Podstata...

Zařízení pro tvorbu rázů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263968

Dátum: 12.05.1989

Autori: Mašek Václav, Zámečníková Helena, Varvařovská Jarmila, Hloušek Vladimír

MPK: F16K 47/02

Značky: tvorbu, zařízení, rázů

Text:

...klapky běžně dostupné, přičemž není nutno zřizovat přívod žádného dalšího média ani zřizovat tlakové okruhy pro maxnílpulaci s ventilem. Obsluha zařízení je jednoduchá .a z energetického hlediska zcela nenáročná. Činnost zařízení je bezpečná a zařízení umožňuje provádět regulacl rychlosti uzavírání v širo-kém rozsahu čosů uzavírání. jednoduchost kvornstrukčního uspořádání zařízení pro tvorbu rázů v tla kovém systému ewperimentální trati...

Rozváděč tlakového média u řezacího stolu stříhárenské linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263967

Dátum: 12.05.1989

Autor: Vyroubal Antonín

MPK: D06H 7/00

Značky: tlakového, linky, stříhárenské, stolu, media, rozvaděč, řezacího

Text:

...tvoří příruba 4, dělená v horizontalni rovině na horní .díl 4 a a spodni díl 4 h. V přírubě 4, resp. jejich dílech 43, 4 h jsou průchody pro hrdlo trubky 3 jejich středem a v horním dílu 4 a jpřiruby 4 další paprskovitě uspořádané -otvory ve tvaru úhlových segmentů mezi -středem a okraji. Spodní díl 4 h příruby 4 je uk-on-čen osazením, do něhož je vsunuta přívodní hadice 5 od neznázorněněho zdroje tlakového vzduchu. Mezi horní díl 4 a a...

Zařízení pro vyrovnávání kuželovitosti broušených součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263966

Dátum: 12.05.1989

Autor: Branda Miloslav

MPK: B24B 5/02, B24B 41/04

Značky: vyrovnávání, zařízení, broušených, kuželovitosti, součástí

Text:

...pinole hrotové objímky, v níž je excentricky uložen hrot, je v horní části připevněno vodici pero, vedené z levé strany kl-oubovým ložiskem, přitlačovaným pružinou uloženou v pístku a z pravé strany vedené kloubovým l-ožiskem, upevněným v- pístku, který je spojen se šroubem, n-a kterém může být uložen číselník, jehož otáčaním lze nastavit potřebnou hodnotu vyoseni hrotu.Toto provedení dle vynálezu je výrobnějednodušší než dosud vyráběná...

Usměrňovací clona

Načítavanie...

Číslo patentu: 263965

Dátum: 12.05.1989

Autor: Štindl Karel

MPK: B08B 15/02

Značky: usměrňovači, clona

Text:

...zasahujícími doí vodicích profilu, přičemž boční čepy jsoupřes táhlo sp-ojeny s vrchníml kotvícími čepy usměrñující clony a táhla ta .nebo vzpěry jsou dálkově stavitelné. Usměrňovací clona je případně opatřenva na svém spodním konci výsuvným dílem.Výhodou usměrňovací clony podle vynálezu je možnost výhodným jejím nastavením účinné odstrañ-ovat těkavé látky z pracovního prostředí.Príklad provedení usměrňov-ací clony podle vynálezu je...

Nosný a otočný modul zemědělské univerzální jednotky jeřábové

Načítavanie...

Číslo patentu: 263964

Dátum: 12.05.1989

Autori: Zajíc Jaroslav, Trochta Karel

MPK: A01F 25/00

Značky: univerzální, jednotky, nosný, zemědělské, modul, jeřábové, otočný

Text:

...v hmotnosti, náročnosti na obsluhujIcí personál, dále je nutno využívat náročné teohnické ovládací zařízení.Výše uvedené nevýhody jsou odstraněny předmětem vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že základní rám je spojen s kruhovým nosníkem pomocí středového čepuNosný a otočný modul zemědělské unlverzální jednotky vyznačený tím, že sestáv-á ze zakladního rámu 1, jenž je spojen s kruhovým nosníkem 2 pomocí středového čepu 3 .a pojezdových...