Archív za 1989 rok

Strana 120

Zařízení pro přívod tlakové vody do válcovacího trnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261642

Dátum: 10.02.1989

Autori: Sehnal Vlastislav, Míček Petr, Tříska Vojtěch, Dřevíkovský Jiří

MPK: B21B 45/02

Značky: válcovacího, přívod, zařízení, tlakově

Text:

...přičemž ve své přední části je kluzné těleso opautřeno rovinnou plochou, která do válncového povrchu kluzného tělesa přechází zkosením, jehož .kuželovitost je shodná s kuželovitostí kuželového dna válcové díry k-oncovky.Přívodrní ústrojí podle vynálezu spolehlivě a beze ztrát spojuje zdroj a ipřívod tlakové vody v trnové tyčí s válcovacím trne-m .a po odpojení trnu automaticky uzavírá výtok vody z trnové tyče. S-tyčné hermetizač-níplochy...

Elektrický stroj točivý

Načítavanie...

Číslo patentu: 261641

Dátum: 10.02.1989

Autori: Matějíček Zdeněk, Beran Jaromír, Kalous Zdeněk

MPK: H02K 5/04, H02K 3/46, H02K 5/16...

Značky: točivý, elektricky, stroj

Text:

...chodu .a vysoké životnosti,přičemž není nutné, aby skříňka dosedala na ložiskový štít po celém obvodu a není ani nutná kolmost jednoho z čel statoru na dutínu statoru. Tím odpadá opracovaní čela statoru nebo přesné otáčení plechu.Příklad řešení je zobííazen na výkresech,kde na obr. 1 je naznačeíía v řezu sestava elektrického stroje točivého, na obr. 2 je naznačena v toxonometriokém pohledu skříňka stejného stroje v pohledu shora, na...

Kondenzátorová baterie s koaxiálním uspořádáním kondenzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261640

Dátum: 10.02.1989

Autori: Nosek Jaroslav, Hůlka Petr, Hamsa Jaroslav, Hejkal Miroslav

MPK: H01G 5/18

Značky: kondenzátorová, koaxiálním, uspořádaním, kondenzátorů, baterie

Text:

...účinnost celého oscilačního obvodu.Další výhodou tohoto uspořádání je jeho dokonalé elektromagnetické jodstínění, které zabraňuje vyzařování vysokofrekvenční energie do okolí a tím vysokofrekvenční rušení blízkých i jiných citlivých měřlcích přístrojů, .protože celá kondenzátorová baterie je vysokofrekvenčně uzavřena ve .stlntcí skříni.Příklad lprovedení kondenzátorove baterie v- koaxiálním uspořádání jednotlivých kondenzátorů podle...

Způsob přípravy alkylcyklohexylbifenilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261639

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kruliš Jan, Kaisnerová Dana, Vraná Věra, Vala Jiří, Čermák Jiří

MPK: C07C 15/14

Značky: přípravy, způsob, alkylcyklohexylbifenilů

Text:

...se destilační zbytek redukuje. Redukci lze provést bud hydrazinhydrátem, či katalyticky. jako polyglykol lze -s výhodou použít trietylénglykol.Způsob přípravy alkylcyklohexylbifenylü podle vynálezu je ilustrován v následujících příkladech.154 g 1 11101 bifenylu se rozupustí v 600 mililitírech dichlormetanu a k tomuto roztoku se přídá 200 g (1,5 hmlu bezvodého chloridu hlinitého. Do vzniklé suspenze se pak za míchání zvolna vpoušti...

Uzavírací mechanismus ručního bezesponkového páskovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 261638

Dátum: 10.02.1989

Autor: Bolehovský Jiří

MPK: B65B 13/24

Značky: páskovače, bezesponkového, mechanismus, ručního, uzavírací

Text:

...do tvaru háku a zasahuje pod. průstřížnicí mpevněnou na pístu a po provedení úvazkuzároveñ stahujeo-bal-ové pásky z průstřižníku.Hlavní výhody uzavíracího mechanísmu podle vynálezu spočívají vtom, že je tvořen hlarvně z ojnice konstr-ukčně jednoduché s velmi nízkou hmotností.Na výkresu na obr. 1 je naznačen v nárysu v částečnélm řezu príklad provedení uzavírarcího mechanismu podle vynálezu a na výkresu na obr. 2 je. tento uzavíraoí mecha...

Farmaceutický prostředek s antihepatotoxickým působením

Načítavanie...

Číslo patentu: 261637

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bombardelli Ezio, Magistretti Maria José

MPK: A61K 31/35, A61K 31/23

Značky: antihepatotoxickým, působením, farmaceutický, prostředek

Text:

...mastných kyselín nebo fosfatidylcholin obsahující 80 0/0 lino-lové kyseliny, 5 0/0 linolenové kyseliny a 15 0/0 olejové kyseliny EPL Nattermaniľ).Následující farmakologlcké testy dokláldají účinnost nového prostředku podle vynálezu ve srovnání s jeho jednotlivými složkami. Tabulka I dokládá chráníci působení na játra při běžné zkoušce jater krys při otravě chloridem uhličitým. Tabulka II dokládá chránicí působení na játra otrávená...

Diagnostický materiál na stanovení ethanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261636

Dátum: 10.02.1989

Autori: Volf Radko, Marek Miroslav, Pavlíček Zdeněk, Gilar Oldřich, Doležal Bohuslav

MPK: G01N 31/22

Značky: diagnostický, stanovení, materiál, ethanolu

Text:

...vzorku podle vy-nálezu je s výhodou použite celo-fánová fólie.Oddělení vrstvy polysacharidu nebo gelu od aunalyzovaného vzorku membránou pro I mpustnou pro nízkomolekulární látky, a tím l pro stanovovaný etuanol, umožňuje jeho stanovení i ve vzorcích plné krve, případně ve -vzorcích obsahujících jiné barevné vy sokomolekulární látky, dále ve vzorcíchkalných a podobne, kdy se po aplikaci vzorku na diagnostický .materiál a následující...

Zařízení pro tvarování sloupce tyristorů s integrovanými chladiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 261635

Dátum: 10.02.1989

Autori: Zdeněk Dalibor, Flieger Jiří, Straka Jaromír, Vostárek Oldřich, Maloušek Antonín

MPK: H05K 13/04

Značky: chladicí, tvarování, tyristorů, integrovanými, zařízení, sloupce

Text:

...podle vynálezu ze stahovacího ústrojí a ze středicího ústrojí, ve kterém je stahovací ústrojí při tvarováuí sloupce tyristor-ü uložené. stahovací ústrojí podle obr. 1 sestává z nosníků 5, .na jejichž obou konci-ch jsou upravený třmeny 6, ktoré mohou být uvnitř opatřeny pružinami a indikátory vyvozovanélío tlaku. Na obou koncích sloupce tyristorů s integ 4rovaoými chladiči 3 jsou umístěny pomocné izolátory 4. Na koncích nosníků 5 vně...

Zařízení pro odlučování tuhých částic z horkých spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 261634

Dátum: 10.02.1989

Autori: Ďurďa Zdeněk, Hudeček Mirko

MPK: B04C 3/02

Značky: odlučování, horkých, tuhých, zařízení, částic, spalin

Text:

...alespoň jedním vstupní-m hrdlem chladicího vzduchu ústícím do prostoru mezi pláštěm av na druhém konci alespoň jedním výstupním hrdlem ohřátého chladlcího vzdu 4chu amezí vnitřním pláštěm s vyzdívkou a vnější-m plášte-m s izolací je upravena příčka pro vedení chladícího vzduchu.Výhodou zařízení podle vynálezu je, že chladící vzduch se přívá-dí rovnomerné po celém obvodu cyklónu, dále to, že tenká vnitřní vyzdívnka chrání vnitřní stenu...

Rekuperační výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 261633

Dátum: 10.02.1989

Autor: Smutný František

MPK: F25B 41/06

Značky: tepla, výměník, rekuperační

Text:

...nedostatky jsou odstraněny rekuperačním výměníkem podle vyiíálezu, jehož podstata spoěívá v tom, že jednotlivé rozděl-ovacl tnubky .mají délku nozdílnou, přičemž tyto délky jsou určený podle oidpovídajícího tepelného zatĺžení. Rozdělovací trubky m 0 hou mít pro jednotlivé sekce odlišný průměr, v závislostí na tepelném zatižení sekci.Těmito opatřeními se tlosáhne vyrovnání průtočných odporů v jednotlivých sekcích a tudíž optimalního...

Způsob stanovení chemické stability chalkogenidových skel na bázi selenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261632

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vyhlídka Pavel, Matušek Miroslav, Novák Josef

MPK: G01N 33/38

Značky: selénu, stability, stanovení, chemické, způsob, bázi, chalkogenidových

Text:

...bázi selenu může docházet ve vodných roztocích podle hodnoty jejich pH k uvolňování selenovodiku. V případě opracovaní materiálu vodnými suspenzemi -müže v~ alkalické oblasti pH dooházet k částečněmu rozpouštění materiálu za vzniku polyselenidů některých kovů, jako je arzén nebo germanium. Tento proces může mít vliv na jakost obrábění, což má závažný význam při výrobě optických prvků z vmateríálů na bázi selenu.Ukázalo se proto jako vhodné...

Zapojení spouštěcí soupravy spalovacích motorů se stejnosměrným bezkomutátorovým motorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261631

Dátum: 10.02.1989

Autor: Křivánek Lubomír

MPK: F02N 11/08

Značky: stejnosměrným, spalovacích, bezkomutátorovým, soupravy, spouštěcí, motorem, motorů, zapojení

Text:

...spouštěče a lze tedy využít každý volný prostor v .automobilukomutát-oí ani žádný jiný třecí nebo spínacínabíjení, který by vyžadoval výměnu nebo údržbu životnost. zařízení je prakticky. llmítovä,na jen Žlvvóílnqąĺíĺçižísgk. Nąiñćněvýznaíriné, zjednodušení příslušàľlství spalovacíhb m-otoru spočíva) v, toilnj žěÍzątĺrjoj elek. tri-akého proudu .a spouštěčtvoří jeden konipaktní celok. sąššąní stejnosmgrného rngt-oru s elektronic on...

Zařízení k pěchování výdusky elektrických kelímkových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261630

Dátum: 10.02.1989

Autori: Misík Václav, Plítek Rudolf, Mlejnek Vladimír

MPK: F27B 14/10

Značky: pecí, kelímkových, elektrických, výdusky, zařízení, pěchování

Text:

...nepretržite pěchování wdusací hmoty .po malých vrstvách. Tím se dosáhne rovnomerne homogenity výwdusky. Rozdílné výkony jednotlivých pěchovaček jsou dokonale elimínovány jejich společnou dráhou. Tato technologie není citlivá n-a výkyvy ve vlhkosti dusací hmoty. Na rozdíl od ručního Ipěchování odstraňuje vily Ildského činitele. vynález umožňuje snížit ob 4ćPředmět vynálezu je schematicky znázor nän na pripojenych výkreseoh, kde na obrázku...

Nakladač tabulového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261629

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bajger Jaromír, Skotnica Jaroslav

MPK: B65G 57/08

Značky: nakladač, tabulového, materiálů

Text:

...nakladaní otočně na čepu uloženo výklopná rameno a současně jsou příchytné ele-menty upevněny na horní ploše nakládacího roštu podél stranyNakladeč tabulových materiálů ,podle vy 4nálezu významným způsobem zmenší fyzické zatížení pracovníka, zmenší pravdepodobnost vzniku pracovního úrazu, umožní nakládat větší počet tabuli najednou, čímž se někollkanásobně zvýši produktivita prace. Naklaídačem podle vynálezu se zajisti-naložení tabulověho...

Lázeň pro odstraňování povlaků termoaktivních nátěrových hmot z kovových podkladů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261628

Dátum: 10.02.1989

Autor: Buchta Otakar

MPK: C09D 9/00

Značky: povlaků, kovových, termoaktivních, podkladů, lázeň, odstraňování, nátěrových

Text:

...pro odstranění vytvrzených povlaků práškových náterových hmot zcela neúčínná. Známý způsob odstraňovaní těchto povlakü vypalováním je z hygienických důvodů nepřístupný a negatívne ovlivňuje životní prostředí. známá je i lázeň pro .odstraňovaní vytvrzených povlaků prášk-ových náterových hmot, sestávající z chloroformu, alkoholu a vody. Nevýhodou této lázně je silne nark-otický úči-nek chloroformu a z toho vyplývající zdravotní nebezpečí.Dále...

Způsob čištění sacharinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261627

Dátum: 10.02.1989

Autori: Drahoňovský Jan, Hampl František, Kubeš Miroslav, Slabý Petr, Dlouhý Ivo, Hájek Jiří

MPK: C07D 275/06

Značky: čištění, způsob, sacharinu

Text:

...podle vynálezu .nepřevyšuje 30 ppm, obsah látky vzorce II v sacharinu izolovaném z reakčních směsi po oxidacích p-rováděných dosavadnim způsobem bývá řádu 102 až 105 pjpm.5 Způsob čištění sacharinu podle vynálezumá řadu výhod. Především se jim dosahujevysoké kvality sacharinu, nebot obsah nečistoty vzorce II) se sníži ze stovek až tisiců ppm na hodnoty ,pod 30 ppm. Obsah ZÄ-toluensulionamidu což je sledované .nečistota v sacharinu...

Způsob pro rozšíření číslicově analogového převodníku o znaménkový bit

Načítavanie...

Číslo patentu: 261626

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vrba Kamil, Michálek Václav

MPK: H03M 1/66

Značky: převodníku, analogového, znaménkový, rozšíření, způsob, číslicové

Text:

...vstup »druhého operačního zesilovače je spojen se společným vodičom a jeho výstup s výstupní svorkou.Výhody zapojení pro rozšíření číslicově analogového .převodníku o znaménkový bit podle vynálezu -spočivají zejména v tom, že elektronický přepínač přepíná přímo proudový výstup čísli-cově analogového převodníku a proto se neuplatňují nežádoucí reálné vlastnosti elektronického jpřepínače, jako je zbytkový odporpřepínvače v sepnutém stavu...

Zapojení zdroje nepřerušeného střídavého napětí se střídačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261625

Dátum: 10.02.1989

Autor: Trnka Rudolf

MPK: H02M 7/42

Značky: střídavého, zdroje, zapojení, střídačem, nepřerušeného, napětí

Text:

...První výstup 19 střídače 16 je přes spínač 21 střída. če 16 přiupojen k prvnímu vstupu B zátěže 5 a druhý výstup 20 střídače 16 je připojen k druhému vstupu 7 zátěže 5. Ke vstupům zátěže 5 je přlpojen vykrývací generátor 22,přičemž prvni vstup 23 vykrývacílío generátoru 22 je spojen s prvním vstupem li zátěže 5 a druhý vstup 24 vvykrývaciho generátoru 22 je spojen s druhým vstupem 7 zátěže 5. Vykrývací generátor 22 je opatřen řídicím obvodem...

Zařízení pro kotvení a ovládání polohy vodicího nosníku důlního dobývacího stroje nebo/a dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261624

Dátum: 10.02.1989

Autori: Dzierža Emil, Baránek František, Tkáč Ivan, Novotný Stanislav

MPK: E21F 13/10, E21D 23/00

Značky: ovládání, nosníků, důlního, kotvení, vodicího, dobývacího, dopravníku, stroje, polohy, zařízení

Text:

...vodicího nosníku v chodbě. Zařízení podle vynálezu je výrobné i montážne jednoduché a lze je snadno přízpůsobit pro různé podmínky. je použitelná v případě, že je v porubu pouze vodicí nosník i v případě, že je vodicí nosník připojen k trati porubového dopravniku.Na .pripojených výkresech je zjednodušeně znázorněn príklad provedení zařízení po. dle vynálezu - na obr. 1 v půdorysu, na obr. 2 v bokorysu. Na obr. 3 je hydraulické zapojení...

Řezný řetěz dobývacích kombajnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261623

Dátum: 10.02.1989

Autori: Manoušek Hynek, Ptáček Josef, Navrátil Jaroslav, Kopecký Josef

MPK: E21C 25/28

Značky: řezný, dobývacích, kombajnu, řetěz

Text:

...hlava článku je opatřena pro ustaveni nože otvorem, který je kolmý na donazovou vrch 4ni plochu hlavy, přičemž vrclmí dorazová plocha hlavy jo sražena pod íihlem o 0 ° až 30 ° vzhledem k vrchní ploše hlavy a nůž je zajištěn v hlavě proti vypadnutí O kroužkem a otáčení nože je aretováno výstupky na hlavě.Řezným řetězem pro dobývací kombajny podle vynálezu se sniží poruchovuost klonbových řetězových článků jejich otlačením v lůžkách spojů,...

Způsob eliminace vlivu rušivých příměsí v popelu uhlí při stanovení obsahu popela a výhřevnosti uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261622

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hally Jan, Šimon Ladislav, Čechák Tomáš

MPK: G01N 33/22

Značky: eliminace, popela, rušivých, vlivů, stanovení, výhřevností, způsob, příměsí, obsahu, uhlí, popelu

Text:

...obsahu popela.stávající nedostatky v současné měřicí technice se zaměřením na využití v provozních podmínkách odstraňuje způsob podle vynálezu, jehož podsata spočíva v tom, že vzorek uhlí se ozáří nejdříve zářením radlonuklidu 55 Fe a změří se charakteristickézáření vápníku, případně síry, kteqá bývá hlavně v hnědém uhlí ve větších koncentracích a pak zpětně rozptýlené záření 55 Fe. Pak se vzorek uhlí ozáří radíonuvklidem mPu a změří se...

Vícekanálový měřič otáček, zejména ke zkoušení spalovacích vznětových, případně turbínových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261621

Dátum: 10.02.1989

Autori: Maule Petr, Slavík Václav, Froleš Jan

MPK: G06M 3/08

Značky: motorů, měřič, případně, spalovacích, vznětových, zkoušení, zejména, turbinových, otáček, vícekanálový

Text:

...resp. volba provozního režimu měření otáček, případně volba režimu autonomních testů, je ovladaná z ovládacího panelu 6 přes přizpůsobovací člen 8 a přes systémovou sběrnicí mikroprocesoru 3 programem. Program pro řízení mikroprocesoru 3 je uložen V pevně programovatelné paměti 4, údaje měřené a vyhodnocované jsou ukládány v proměnné juaměti 5. V čítacím členu 1 je vstu-pní elektrický signál jednotlivých snímačü polohy vybírán přes...

Bezhrdlové laminátové vinuté potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261620

Dátum: 10.02.1989

Autori: Maďa Zdeněk, Návrat Emil, Hovorka Jaromír, Kuderavý Vladimír, Skupin Lumír

MPK: F16L 11/16

Značky: laminátové, vinuté, bezhrdlové, potrubí

Text:

...roury vzhledem k technologii výroby mají nerovný a mírně nepravidelný vnější povrch, jejich prednosti je však podstatné vyšší pevnost a tuhost pláště. Bezhrdlový spoj rour s nepravideiným povrchem však je ve většině případů netěsný.Uvedené nedostatky odstraňuje bezhrdlove laminátové vinuté potrubí pro kapaliny o volné hladině podle vynálezu. jeho podstata spočívá v tom, že sestávä z jednotlivých rour, opatřených na vnějším povrchuobvodovým...

Zařízení k přesnému tvarování cívek vinutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261619

Dátum: 10.02.1989

Autori: Olšák Stanislav, Dohnálek Jiří

MPK: H02K 15/04

Značky: tvarování, přesnému, cívek, zařízení, vinutí

Text:

...desky, má zářez a vybraní s radiusem pro vytvarování čela cívky -vinutí do potřebného úhlu pomocí tvarovací páky a jejího pevného vedení otvory, s čepy a osazením, jež je stejného rozměru s radiusem vybraní a pro každou z obou stran nové tvarovací desky je jedna tvarovací páka pro jednu stranu ohnuta vlevo a pro druhou stranu vpravo.Shora uvedeným zařízením se docílí dostatečně přesné-ho natvarovéíií cívek vinutí v požadovaném místě,...

Zařízení pro dopravu a dávkování tekutého stabilizovaného krmiva mladým selatům

Načítavanie...

Číslo patentu: 261618

Dátum: 10.02.1989

Autor: Pešek Milan

MPK: A01K 5/02

Značky: zařízení, krmiva, tekutého, mladým, dopravu, dávkování, stabilizovaného, selatům

Text:

...selat nevýhoda, tíebot potrubí se zbýtečně pro. dlužuje a zůstává v- něm velké IHHOŽSÍVÍ krmiva - selata na rozdíl od prasat spotřebují In-alé množství tekutého krmiva - dimense potrubí vzhledem ke stejné viskozltě krmiva však zůstávají stejné. Z toho tedy vyplýva, že poměr mezi zkrmení/ní objemem krmiva a objemom krmiva, který züstane v potrubí po zkrmení se V případě krmení selat výrazně zhoršuje. V praxi by procento krmiva zbylého v potrubí...

Způsob zpracování odpadu při výrobě titanové běloby za vzniku síranu železitého a síranu titanového

Načítavanie...

Číslo patentu: 261617

Dátum: 10.02.1989

Autori: Zubček Ladislav, Pálffy Alexander, Dadák Vojtěch, Hinterholzinger Otto, Novák Luboš, Závodník Jiří

MPK: C09C 1/36

Značky: titanového, běloby, síranu, způsob, odpadů, železitého, výrobe, vzniku, titanové, zpracování

Text:

...následující reakceZ hlediska látkové bilance, při zahrnutí i sulfátoveho aníontu, je nurtno zvažovat tyto reakcena katodě V první fází Fe 3 S 043 2 e 2 FeS 04 -l- S 042ne anodě ZFeSOL -l- S 012 Fe 2 SOls -l- ZeElektrolytické redukce technického roztoku oxidosiranu titaničitého je popsána v řadě patentü Horský pat. 4 309 (1916), něm. patent 310 304 1917, franc. pat. 494 672 1917, tranc. pat. 663 068 (192311. Jedná se však pouze o redukci na...

Ovládací převod mikrospínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 261616

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vojtek Zdeněk, Petr Jiří

MPK: F16K 51/02, H01J 41/00

Značky: převod, ovládací, mikrospínače

Text:

...je volně, s přesahem, zasunuta spínací hřídelka, jejíž druhý konec prochází víkem ke spínacímu systému mikrospinače,přičemž hřídelka je mezi základním tělesem a víkem zalita ve välci z pružné hmoty,například lukaprenu.Hlavní předností vynálezu je zejména vy 4řešení spolehlivého pružoého níechanického sílověho převodu z tlakového prostředí silovalce na jemný přechod k spínacímu systêmu mikrospínače.Vynález blíže objasní přiložeiíý...

Řídicí ventil pro tlakové prostředí plynné nebo kapalné

Načítavanie...

Číslo patentu: 261615

Dátum: 10.02.1989

Autori: Sedláček Jan, Kučera Jiří

MPK: F16K 41/10

Značky: řídící, ventil, plynné, kapalné, prostředí, tlakově

Text:

...výľukovým potrubím 32,přes škrticí clonu 4 do výfuku a zároveň impulsním potrubím 31 s pracovním prosto rem ovládaného zařízení.V alternativirin příkladu provedení řídícího Ventilu, znázorněném na obr. 3, je Větší vlnovec 19 a menší vlnovec 20 z obr. 1 nahrazeu Větší membránou 4 G a menší membránou 4.7. Toto provedení je jednodušší a použije se tam, kde Větší membrána 46 a menší nicmhráíia 47 Vyhoví požadavkům na zdvih kuželky 24 a tepelnému...

Zámek pro vzájemné spojení dvou sousedních stavebních dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 261614

Dátum: 10.02.1989

Autori: Strohalm Jan, Rumánek Josef

MPK: E04B 1/60

Značky: sousedních, vzájemné, spojení, stavebních, zámek, dílců

Text:

...doraz 20 a spodní doraz 21. Účelem těchto dorazů 20, 21 je vymezení úhlových úvratí západky 2 při jejím zaisumlti dovnitř kapsy 1 U a při vysunutí von. jeden anebo oba kotouče 16 jsou uipatřeny na obvodu radiálnim vyčnělkom ZZ, v jehož clráze jsou na západce 2 umístěny dva dorazy. Z hlediska umístění na západce 2 je jeden doraz koncovým dorazem 23 a druhý - jnrostředním dorazem 24. Radiální -výčnělek 22 se nachází v mísstě nejvěátši...

Ochranný lak proti působení kyselých leptacích lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 261613

Dátum: 10.02.1989

Autor: Adámek Zdeněk

MPK: G03F 7/00

Značky: leptacích, lázni, působení, proti, kyselých, ochranný

Text:

...Využíva se polymerů obsahujícĺch v řetězci Skupiny, které působenlm alkálií nebo amoniaku převedou polymer naselin přecházejí na původní HGTOZPUSÍHDU formu nebo síťují účinkem vícemocných kovů, např. ZnŽt nebo Ca z leptacího roztoku.Ie 100 ml 50 vodného roztoku aníoniakein zmýdelněnélío kopolymeru akrylonitrlletylakrylátu se přidá za mícháiíí 1 g motylenové modři rozpuštěné ve 200 ml roztoku etanol-voda 1 1.K navažce 10 g polymeru 111251...

Způsob výroby trnu tvaru dvouchodého vřetene a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 261612

Dátum: 10.02.1989

Autori: Dvořák Jiří, Fischer Zdeněk, Šobr Petr

MPK: F04B 19/12

Značky: způsob, zařízení, výroby, vřetene, provádění, tvaru, dvouchodého

Text:

...a jednak dvěma protilehlými šroubovýmí přímkovými plochami spojujícími obě konvexní plochy, provádí se ubírání níateriálu střídavě po malých třískach tak, že se nejdříve provede odebrání vrstvy o síle asi 1 mm na 2 - 3 přísuvy nože 4, čímž se odcbere tříska na jedné šroubově konvexní ploše 7 a na jedné šroubové přítnkové ploše 13 obráběného trnu 1. Nato se nůž 4 přesune o polovinu stoupáni trnu. 1, tedy přesně o šírku soustružnického...

Zařízení pro protiexplozivní zajištění analyzátoru výbušných plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261611

Dátum: 10.02.1989

Autori: Wais Stanislav, Hrubý Jaromír, Šindler Jaroslav, Jurczek Jan, Tanzmann Lubomír

MPK: G01N 25/54

Značky: zařízení, analyzátorů, zajištění, plynů, výbušných, protiexplozivní

Text:

...zamezení prostupu hořícího plynu přes porézní sintrovenou kovovou vložku. Při montáži je vyloučena zámena tím, že sintrované kovové vložky se montují vždy jednotného provedení. Dále se zmenší hmotnost zařízení a výrobní i zkušební náklady.Zařízení podle vynálezu je naznačeno na připojených výkresech, kde na obr. 1 je v čelním pohledu a částečném řezu znázorněno celé zařízení se sintrovanou kovovou vložkou hrncovitého tvaru a na obr. 2...

Způsob přípravy vápenného mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 261610

Dátum: 10.02.1989

Autori: Blechta Zdirad, Charamza Jan, Rozkydálek Jiří, Kalous Jaroslav, Soehnel Otakar, Tesař Stanislav, Šafář Karel, Skopalík Jan, Vlk Jiří

MPK: C01F 11/02

Značky: vápenného, přípravy, způsob, mléka

Text:

...do veřejných toků, má nepríznivý dopad jak na hospodarení podniku, tak i na životní prostredí.Proto byly hledány cesty jak technologiekou vodu nutnou k hašení kusového páleného vápna nahradit odpadní vodou ze závodu, která zpravidla obsahuje rozpuštěné elektrolyty, jako napr. síran vápenatý. Veškeré pokusy tohoto druhu měly za následok snížení reaktivity vápenného mléka, snížení konečného reakčního stupně pri neutralizaci a vznik...

Způsob zpracování odpadových katalyzátorů, obsahujících vanad

Načítavanie...

Číslo patentu: 261609

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vološkin Alexandr, Čečulin Nikolaj, Batrakova Larisa, Kuzmin Viktor, Šišchanov Tamerlan, Morozov Vasilij, Ogorodnikov Jurij, Bakajev Alexandr, Azhikina Julia, Kuanyševa Klara, Balak Vitalij, Besman Vladimir, Kunajev Askar, Takezhanov Sauk, Manochin Anatolij, Tarabrin Gennadij, Gusarenko Vladimir, Borokovskich Tamara, Paškov Genadij, Bikiněv Almaz, Berezkina Ludmila, Alešin Andrej, Iliinkov Dmitrij, Mulina Tamara, Maslennikov Boris, Bejsembajev Bulat, Kozlov Vladilen, Volpin Pavel

MPK: B01J 23/92, C22B 34/22

Značky: obsahujících, katalyzátoru, způsob, zpracování, odpadových, vanad

Text:

...což značně prevyšuje tyto Likazatele u známých způsobů.Tyto a další výhody jsou zřejmě z následujícího podrobného popisu způsobu podle vynálezu s odvolaním na výkres, na němž je zobrazeno zásadní schéma způsobu zpracování odpadových katalyzátorů, obsahujících vanad.Odpadový vanadový katalyzátor, který obsahuje vanad IV a vvanad V 1, křemičitý nosič a síran draselný a hlinítý, se jako obvykle louží za prítomnosti redukovadlaĺ Použití...

Zařízení pro uložení pracovní plošiny vibračního zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 261608

Dátum: 10.02.1989

Autori: Sedláček František, Rameš Bohdan, Čermák Ján

MPK: B06B 3/00

Značky: pracovní, zařízení, vibračního, plošiny, uložení

Text:

...stupněm volnosti. To je důležité pro vyvození přesně definovaných reakcí na upnulé břemeno, bez rázů ve směru kolméííi ke směru kmitaveho pohybu, které by jinak byly vyvozeny střídavým smyslem reakcí v uložení, způsobenýclí klopným momentom upizutého břemene s těžíštěm nad horní plochou pracovní plošiny. Zatímco u známeho uložení tyto razy tlumí hydrodynamicky nebo hydrostaticky udržovaný íilm oleje, uložení podle vynálezu tyto rázy...

Stavebnicový konstrukční systém s uvolněným dispozičním členěním

Načítavanie...

Číslo patentu: 261607

Dátum: 10.02.1989

Autori: Horina Bedřich, Opatřil Jiří, Krobová Milada

MPK: E04B 1/34

Značky: dispozičním, stavebnicový, systém, konstrukční, členěním, uvolněným

Text:

...tedy i do základů vnáší jen minimální ohyb a tyto prvky jsou tedy namähány převážně jen osovou silou. Z uživatelského hled.iska má konstrukční systém přednost v t-om, že zatímco v běžných podlažích je odstup pomocných závěsů, podpor stropní konstrukce, v základním modulu, v prvním nad. zemním podlaží tyto pomocné závěsy odpadají. Z toh-o plyne, že v prvním nadzemním podlaží prochází půdorysem jen hlavní nosné sloupy, které mohou mít...

Transportér peo odtěžení abrazivních materiálů v hlubinných dolech

Načítavanie...

Číslo patentu: 261606

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hájek Eduard, Mitka Jan, Pařenica Jaroslav

MPK: B65G 23/14, E21F 13/06

Značky: abrazivních, hlubinných, odtěžení, materiálů, dolech, transportér

Text:

...4, umístěné ve vratné stanici 9 a poháněcí stanici B, Po dopravní větvi 31 nekončitého pásu 3 je vedena tažná větev G 1 nekončitého řetězu 6 se hřebly 7, zatímco vratná větev 62 je vedena jednak po dně 21 skříně 2,jed-nak po dne 11 tratě hřeblového dopravníku 1, a to ve smeru od poháněcí stanice 8 k Vratné stanici 9. Skříň 2 je v příkladném provedení opatřena v horní části 23 závesy 24 pro její zavěšení na výztuž důlního díla nebo závěsnou...

Způsob odstraňování dusíkatých látek amoniakálního typu z průmyslových odpadních vod tlakového zplyňování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261605

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bučko Zdeněk, Jindřich Luboš, Hromada Vladimír, Hladký Václav

MPK: C02F 3/14

Značky: dusíkatých, zplyňování, způsob, látek, průmyslových, amoniakálního, odstraňování, odpadních, uhlí, tlakového

Text:

...vyřešit způsobem podle tohoto vynálezu. Podstatou vynálezu je způsob odstraňovaní dusíkatýclí látek amoniakálního typu z průmyslových odpadních vod tlakového zplyňováíií uhlí, vyznačený tím, že směs duSíkatých látek a jejich oxidovaných forem se ve směsi částečně vyčištěne vody vzniklé recyklací z oxické a dosazovací nádrže o velikosti recyklu 0,5 - 1,5 a původní vody se nejdříve denitrifikuje směsnou kulturou denitrifikačních...

Způsob vytváření plošných útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261604

Dátum: 10.02.1989

Autor: Jiřík Milan

MPK: B44C 5/00

Značky: plošných, vytváření, útvaru, způsob

Text:

...a estetické požadavky, při současném docilování kvalitního vzhledu, charakteristického nenásilně zborcenými plochami s jemně vystupujícími obrysy obvodového drátu.Jednoduché příklady provedení útvarů jsou na připojene fotografii. Představují náušnicove závěsy, vyrobené z ocelového drátu(Ó 0,5 Inm a HÍÍTDCGlLIIÓZOVÉhO emailu C 2001 libovolného odstínu v bezprašném prostředi při teplotě 18 až 25 °C a relativní Vlhkosti vzduchu do 75 0/0...

Zásobník vzorků pro analýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261603

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vozka Stanislav, Čoupek Jiří, Strejc Bořivoj, Tomsová Zdeňka

MPK: G01N 1/00

Značky: analýzu, zásobník, vzorků

Text:

...a reagencií při použití a značná v-ariabilita .aplikací zásobníku vzorkü proti doposud známým systémům. Pozoruhodná je vysoká reprodukovatelnost a návratnost při zpětné desorpoi ze zásobníku Vzorků, která byla ověřena při mnohonásobném opakovaném použití, při záchytu a ucho-vávání radioaktivních a velmi toxických sloučenin je jednorazové použití zásobníku ekonomicky velmi snadno zdůvodnitelné.V dalším popisu je vynález blíže -obj-asněn...