Archív za 1989 rok

Strana 107

2-(6,11-Dihydrodibenzo/b,e/thiepin-11-ylamino)alkanové kyseliny, jejich ethylesery a amidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262162

Dátum: 14.03.1989

Autori: Protiva Miroslav, Grimová Jaroslava, Dlabač Antonín, Valenta Vladimír

MPK: C07D 337/12

Značky: amidy, ethylesery, jejich, kyseliny

Text:

...Tato látka poskytuje substitučními reakcemi .s ethylestery halogenoctrovýoh a Z-halogempropioimových kyselin ethyiestery vzorce l, R 1 r OC 2 H 5. S výhodou se přitom použije ethylesterü kyseliny chloroctove, bromcctové, Z-chl-onpropionove a Z-bromjprojpionové. Sulistituční reakce yprobíhají neupř. v ioluenil při tepl-otě varu tohoto rozpouštědla za jpřítomnos-ti bezvodých aikaiických uhličitanü a ,při reak-čwní době několika desítek...

Zapojení pro obnovu taktu číslicového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262161

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hejč Ivan, Vízek Petr, Matulka Pavel

MPK: G06F 3/05, H03K 5/145

Značky: zapojení, signálu, číslicového, obnovu, taktu

Text:

...zapojením je spa~ třovván ve větší odolnosti proti rušení, v stálém kmitání paralelního obvodu LC, při~ čemž správné obnova takto v dlouhé mezeře mezi jednotlivými impulsy je závislá jen na naladění tohoto obvodu.Zapojení podle v-vnálezu bude dále popsáno podle pripojených vyobraązení, kde na obr. 1 je celkové zapojení a na obr. 2 jsou časové pírůběhy signálů v charakteristických bodech zapojení.zapojení .podle vynálezu je tvořeno...

Aerační zařízení pro odvod vzduchu z větracích otvorů střech a světlíků průmyslových hal

Načítavanie...

Číslo patentu: 262160

Dátum: 14.03.1989

Autori: Žyla Emil, Filipi Miroslav, Procházka Alexandr, Kouřil Jiří

MPK: E04D 13/03, F24F 7/02

Značky: průmyslových, střech, vzduchu, otvorů, aerační, odvod, větracích, světlíků, zařízení

Text:

...,průmětu hornílch hran větruných štítů 9, 1 D od vnitřąních otvorových hran střešních otvorů 5, 8 je rovma max. 0,37 násobku ,příčané šířky B střešních otvoril 5, B obr. 1.U budov se sk-loněncu- pultovou střeclrou 13 obr. 2, ,případně u budov se světlíky s.pultovou střechou se rozmerové poměry uvedené v prvním příkladu opakují, až naúhly sklonu větrných štítů, které nejsousymetrioké. Spodní -větrný štít 9 je opět skloněn jpod úhlem al, ale...

Radiální kluzné dvouploché ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 262159

Dátum: 14.03.1989

Autori: Letáček Josef, Janeček Otakar, Zmeko Ján, Maluška Michael, Horák Jaromír, Svoboda Václav

MPK: F16C 23/02

Značky: radiální, dvouploché, ložisko, kluzné

Text:

...ložiskové segmenty mají svoji osu sym-etrie .pnootočenou od svislé osy proti směru otáčeni hřídele. Vstupní hrana .pevných .ložiskových segmenltů je oçpaitřena dráž-kou pro přívod mazacího média. Celková délka vstupní hrany je větší než polovina šířky segmentů.Rladiálnníh-o kluzlného dvouplochého ložiska pro zachyceiní svislé Silové reakce jpodle vynálezu je možno použít .především jako radiálního ložiska notorů velkých točiivých strojů, kde...

Rychloupínací zařízení pro lisy a nůžky na dělení materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262158

Dátum: 14.03.1989

Autori: Novák Pavel, Sekanina Milan, Langer Zdeněk

MPK: B21D 37/04

Značky: nůžky, materiálů, dělení, zařízení, rychloupínací

Text:

...výměna střižný-ch nástrojů, nenáročná na olbsluhu. Výměna se .provádí individuálne buď samotné pevné. neb-o ,pohyblivé části bez ustavování do správné jpolohy. Ta je určena vložením ldo .drážky, podle ktere se .provádí i seřízeníLvnimo pracovní gpuostor stroje. Tím se odsfrraní ii ,plmcooní eeřizováni ve stroji. Navíc lpři využití vhodné mechanlzace - vyjí-mací ramene .je todetnaněna fyzická námahe obsluhy a .zvýši se bezpečnost .prace v...

Vodicí nosník přesných souřadnicových stolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262157

Dátum: 14.03.1989

Autori: Blažek Zdeněk, Metelec Miloš, Jágr Václav

MPK: G11B 3/31, G11B 3/38, G11B 33/00...

Značky: souřadnicových, stolu, vodiči, přesných, nosník

Text:

...Obr. 1 znázorňuje -příčný řez vodicím .nosníkem s připevněným ozubeným hřebenem mezi vodicí-mi plocłrami.Obr. 2 znázorňuje příčný řez vodicímnosníkem s připevněným ozubeným hřebenem .pod jednou .vodici jplochou a s dvojnásobným skříňovým profilom.Příčný řez vodicího nosniku 1 podle ob~ rázků 1 a 2 byl navržen optimálním tvarem ízaruíčující nízkou hmotnost, Jaterá umožní zvýšení pojezdové .a tím záznamové rychlo-stí. Tvar nosníku...

Pružná vložka pro hřídelové spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262156

Dátum: 14.03.1989

Autori: Svoboda Václav, Holler Zdeněk, Landovský Karel

MPK: F16D 3/06

Značky: pružná, vložka, spojky, hřídelové

Text:

...pružností vložky a r-ozšíření její funkce tím,že je možné ji instalovat s předrpětím. Další výhodou je .snížení nároků na přesnost výrohy.Na .přljpojených výkresech je znázorněna pružná vložka podle vynálezu, rkde na ob 4rázkn 1 je půdorys pružné vložky vyrobené z plastu s přerušenou obvodovou stěno-u vnitřního prstence, Obr. 2 je svislý osový řez ,vl-ožkou.Obr. 3 představuje půd-orys vložky s pře t rušenou obvodovou stěnou vnějšího ,prsten...

Stavěcí šroub

Načítavanie...

Číslo patentu: 262155

Dátum: 14.03.1989

Autori: Zeman Jiří, Šmehlík Miroslav

MPK: F16B 13/02

Značky: šroub, stavěcí

Text:

...trubice. Při zalévání hmot-ou není trubice v pouzdru flxována s dostatečnou přesností. Oba zxpůsoby uchycení trubic jsou časové náročné.Výše uvedené nevýhody jsou odstvryalněny stavěcím šroubem podle vynálezu, jehož podstata spočlvá v tom, že je tvoiřen základním tělesem s lvnějším závitem, do jehož Ivnitňního otvonu e vsazen operný čep, rpřl 4čemž mezi dno otvoru -v základním tělese »a operný čep je .vlpžen ,pružný element.Výhodou stdvěcího...

Zařízení pro zjišťování přítomnosti zbytkové kapaliny v lahvích

Načítavanie...

Číslo patentu: 262154

Dátum: 14.03.1989

Autor: Křivánek Milan

MPK: B67C 1/14

Značky: zařízení, lahvích, zjišťování, kapaliny, přítomnosti, zbytkové

Text:

....pésy, navazuje kontrolní plošina 2 z .kovového materiálu s otvorem 3, ve kterém je upra 4-vena zátka 4 misk-ovltého tvaru z materiálu,majícího relativně malou dielektríokou ztrátu, například z teflonu. Pod kontrolní plošinou 2 proti zátce 4 je upravena směro-vá vysílací anténa B vysílače 7 mikrovlnné energie v pásmu 5,2 GHz, až 10 GHz, která je orientovaná tak, že její svislé osa B je v okamžiku průchodu .kontrolované láhve 1 přes...

Zařízení k nepřímému měření tvrdosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 262153

Dátum: 14.03.1989

Autori: Velechovský Václav, Hajšman Vojtěch

MPK: G01N 3/42

Značky: měření, tvrdosti, nepřímému, zařízení

Text:

...měření je možno us-uzovat .na změnu mecha 4nických vlastností materiálu, zpüsobenou radioaktivsním zářením. Velmi silné radioaktivní záření a úzké .mezery mezi tlakovou nádobou a šachtou .reaktoru, resp. tepelným stíněním newmožnují provést měření .tvrdosti jiným spolehlivým způsobem.Příklad praktického ~provedení zařízení k nepřímému .měření »tvrdosti podle vynálezu je znázorněn na .připojených v-ýnkresech, kde je .na obr. 1 zobrazeno jeho...

Palivová nádrž pro jednostopá motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262152

Dátum: 14.03.1989

Autor: Bezouška Vlastimil

MPK: B62J 35/00

Značky: jednostopá, palivová, vozidla, nádrž, motorová

Text:

...motorová vozidla podle vynálezu, .jejíž ,podstatou je,že nalévací hrdlo je opatřeno uvnitř nádrže pononnou rtrumirkou stejného ,průměru jako hrdlo, jejíž délka odpovídá vzdálenosti mezi hrdlom o dnem nnádrže, minimálně dvoj~ násobku průměru ponorné trubky, přičemž na spodni části pomerne trubky v místě do 4. tyku s dnem nádrže jsou vytvoreny otvorya v horní včástl (ponvorné trubky je spojovací otvor.Výhodou ,palivové .nádrže ,podle...

Zapojení vodárenské automatické stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 262151

Dátum: 14.03.1989

Autor: Hartman Josef

MPK: F04D 15/00

Značky: automatické, vodárenské, zapojení, stanice

Text:

...manometr nebo manostaot pro ovládání čerpadla v době noční, a jednak kontaktní manometr nebo .manostat pro ovládání čerpadla v době denní, .přičemž oba kontaktní manometryZaapojení podle -vynálezu umožní snížení únlků z vodovodních sítí a domov-nich in 4lstalací o 2 až 3 z vody dodané .do daného úseku vo-dovodní sítě. Tímto zajpojením nebudou vodovodní sítě .a domovní instalace vvystaavovány v »době noční zbytečtným .tlakům a tím se sníží...

Podávací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262150

Dátum: 10.02.1989

Autori: Dokoupil Ludvík, Šplíchal Ivo

MPK: C14B 17/06, C14B 1/14

Značky: zařízení, podávací

Text:

...provedení zařízení podle vynálezu je Zobrazeno na priložených výlkresech,kde na obr. 1 je nárysný pohled .na zařízení je na obr. 2 je bonkorysný řez umožňující pohled na stestaveni jeho kinemntické soustavy.Podávací zařízení spodní sestává Ze svisle postaveného rámu 1 nesouícího spo-dní prudávací valec, vedeného mezi na frémě upevněnou levou a pravou konzolou 2, 3 pomocí tří ložísek 4, 4, 4. Na jedné straně rámu 1 jsou situovaný nepřesuvně a...

Zařízení k blokování minimální mezery mezi pracovními válci

Načítavanie...

Číslo patentu: 262149

Dátum: 10.02.1989

Autori: Koňařík Milan, Raida Antonín, Halaška Zdeněk

MPK: C14B 1/02, C14B 17/04

Značky: minimální, pracovními, válci, mezery, blokování, zařízení

Text:

...vodicím členem, který je přestaivi-telný podle uzavřené p~o-.lohy pokládacího válce a oba tyto prvky společně ovlivňují spinaci ústrojí, ktoré blokuje další přestavování pokládacího válce při dosažení požadované .mezery a zabraňuje současně styku nožového .a p-okládacího válce. Nevýhodou těchto zařízení je jejich složltost, a to, že jsou poměrně drahé. l Uvedené nevýhody odstraňuje zařízenílpodle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že na...

2-Brom-13-nitroderiváty ergolinu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262148

Dátum: 10.02.1989

Autori: Taimr Jan, Křepelka Jiří

MPK: C07D 457/12

Značky: ergolinu, jejich, 2-brom-13-nitroderiváty, výroby, způsob

Text:

...odpewřením roztok-u a uchrooiaroglrafii vir/nebo krystalizaci ze vhodného rozpouštědla.Sloučenišny obecného vzorce I jsou žluté,krysrtuaulické látky, slabé bazického charakteru, atvořicí amíbčuní soli se silnými .anorglaľlĺclkýlnlĺ .a organickými kyselinamí. ~ Způsob výroby 2-brom-13-nitroderiváltfi oIbecn-ého vzorce I je bliže objasněn v následujicích příklecleszh, které však rozsah vynálezu nijak neomezují. Teploty tání jsou...

Indikační čidlo změny rychlosti průtoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262147

Dátum: 10.02.1989

Autori: Lisner Antonín, Dušek Jiří

MPK: G01F 1/38, G01F 1/36

Značky: čidlo, změny, indikační, rychlostí, průtoku

Text:

...vzroste při ukon-čeiíí uprütoku dopravované kapaliny nebo suspenze .ą počátku průtoksu vtlakového média, kterým se doprava kapaliny nebo suspenze nskutečňovala. Toto zvýšení podtlaku lze s výhod-ou zaznamenat připojením vývodu z komory tělesaindikačního rěidla na vhodný prevodník.Úč-elnost vynálezu se projevuje v jedno duchosti indikačníh-o čidla, malé stavební výšce, jeho snadné výrobě a nenároučnosti na údržbu. Čidlp nemá žádné pohyblivé...

Zařízení k zachycení a odstranění olejovitých aerosolů odstředivým způsobem s výměnnými kazetami

Načítavanie...

Číslo patentu: 262146

Dátum: 10.02.1989

Autor: Janošek Bohumil

MPK: B01D 45/14

Značky: zařízení, olejovitých, aerosolů, způsobem, kazetami, zachycení, odstranění, odstředivým, výměnnými

Text:

...rotačního odstraňovače jsou umístěny otvory s vstupem čistého íplynného média, přitom je čelni prostor Irotačłnírho »odstraňovače uzavřen víčkem. zároveň je »rotační odstriaňovač umístěn ve statoru. Zařízení rovněž sestává -z meziprostoru vyplněného látřkou s atktiąvním povrchem z drceného živnočišného uhlí.Působením odstředivé síly vytvářené rotujícím tělesem odístraňovače jsou z čistého plynného média zachycovány olejovité aerosoly na...

Vulkanizovatelná kaučuková směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 262145

Dátum: 10.02.1989

Autori: Husák Vladimír, Podešva Milan, Chodura Jan

MPK: C08K 5/01, C08L 9/00, C08L 19/00...

Značky: kaučuková, vulkanizovatelná, směs

Text:

...ataktických ,poldílů nad uvedené meze vynálezu však způsob-uje prudké snížení mechanických vlastností vulzkanizártů. U produktů s vyšším obsahom lzotaktických podílů ,podle vynálezu, lze přídavkem ke lkaučukovým směsím Zvýšit mechanické vlastnosti vulkanizátů, vpropřípadě nahradit část kaučuku, .změkčo-vadel ,nebo prysąkyřic ve .směsích při zachová-ní základních vlastností pryže. Výběrem typu .produktu a kombinací všech složek kaučukové...

Průchodný zásobník k zajištění temperace a mísení křemičitého ostřiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 262144

Dátum: 10.02.1989

Autori: Žemlička František, Šlajs Jan

MPK: B22C 5/04, B22C 5/14

Značky: mísení, ostřiva, temperace, průchodný, zajištění, zásobník, křemičitého

Text:

...je závěs se shavoznakem a který má tepelněízolační v.ložku podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že má uvnitř -čtyři ohřívací nože, v nichž jsou zatavena dvě elektrická topnä telesa spojená se spínačem.Výhoda zásobníku podle vynálezu spočívá v tom, že do vstávajícího technologického zařízení není nutno zajistit další rozměrné zařízení pro ohřev ostřiva. Zásobník podle vynálezu svým usp-ořádáním .nahrazuje dail 4ší předmísící zařízení....

Rotační žací ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262143

Dátum: 10.02.1989

Autori: Med Ladislav, Kudrhalt Miloslav, Vodrák Jiří

MPK: A01D 34/63

Značky: rotační, ústrojí, žací

Text:

...držáku je alespoň zčásti tvarována podle příruby a svou přední obvodovou části knyje dráhu ypřiléhající hřbetni části žacího nože, otočné uloženého na čepu xpružného držáku.Výhody navrhovaného řešení spočívají zejména v tom, že dochází k podstatnému zvětšení dotykové plochy mezi Ihřbetni čásrtí nože a přírubou s vložka-u, čímž se snižuje opotřebení vlivem pohybu žaoího nože. Tím, že vložka je upravena na pružném drížáku, lze jí. při...

Dno sklářské tavicí, zejména elektrické pece pro plynulé odvádění vyredukovaného kovového olova Pb z olovnaté skloviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262142

Dátum: 10.02.1989

Autori: Konárek František, Vlček Pavel

MPK: C03B 5/027

Značky: olovnaté, odvádění, olova, skloviny, kovového, elektrické, zejména, sklářské, plynule, tavicí, vyredukovaného

Text:

...osový řez taivicí části peoe rv podélném směru a obr. Z příčzný osový řez I-ľ z obr. 1. Provedeoí tma se dvěma sběrnými kanáiky je znázorněno na obr. 3 o 4, »kde obr. 3 představuje podélný osový řez taivilcí částí pece rovinou II-II z obr. 4 a zolbr. 4 příčný osový. řez.Na obr. 1 a 2 je wvedeno řešení vynálezu vhodné pro menší tavicí eigregáty. Tavicí část 1 skläřské elektrické pece sestává z bočních stěn 2 wa dna 3. Vysoce ollovnotá sklovina...

Zařízení pro zavádění chladicí kapaliny do místa styku brousicího kotouče s broušeným obrobkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262141

Dátum: 10.02.1989

Autori: Wolf Vladimír, Motl Josef

MPK: B24B 55/02

Značky: styku, zavádění, zařízení, chladicí, obrobkem, brousicího, broušeným, kapaliny, místa, kotouče

Text:

...provedení zařízení podle vynálezu,kde obr. 1 ukazuje řez částí pracovního vřetena a brousícího vřetena se zařízením podle vylnálezu, iobr. 2 nástavec brousicího vvřeteíia s íbrousícím kloboučem upevněnym šroubem v detailním zvětšeném znázornemí, obr. 3 nástavec br-.ousícího vřetena s brousicím kíotoučvem wpevněnýsm Inatící.Na obr. 1 .až 3 má na nenaznačeném brousicím stroji pracovní vřeteno 1 proveden magnetický upíanalcí nástavec Z pro...

Zařízení pro zavádění chladicí kapaliny do místa styku brousicího kotouče s broušeným předmětem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262140

Dátum: 10.02.1989

Autori: Wolf Vladimír, Motl Josef

MPK: B24B 55/02

Značky: kapaliny, brousicího, chladicí, styku, zařízení, zavádění, předmětem, kotouče, broušeným, místa

Text:

...vřetenu, obrázek 3 nástavec -brouslcího vřetena s bnousicím kotoulčem uupevněným malticí, obr. 4 nástavec brouslcíh-o vřetenan s brooucicím ~kotoučemaupevněným~ na šroubu jpodle vynálezuNa obr. 1 až 4 má na tneínaznaíčeném hrousicím stroji pracovní vňeteno 1 proveden soouosý vývrt 2, do nějžřje »na jeho odlehlém koncl .zavedena volným rozstřikem .chladící kapalin-a 3 s výlsqturpxem .chladící kapaliny 3 proti nastavcí 4 brouvzsicího...

Prostředek pro nivelaci, egalizaci a odpěnění povrchu, zejména licích podlahovinových kompozic a plastbetonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262139

Dátum: 10.02.1989

Autori: Novotný Josef, Prachař Otakar, Wiesnerová Ludmila, Wiesner Ivo, Opl Jan, Jarolímek Přemysl, Bruthans Václav

MPK: C08L 63/00

Značky: podlahovinových, zejména, kompozic, licích, odpěnění, nivelaci, povrchu, egalizaci, prostředek, plastbetonů

Text:

...kompoztic a plastbetonů se použije prostředek tvořený mon-ocykliickýml nebo bicykl-ickými ter-pteny,zejména pineny, iterpineny, limoneny, nebo technickými směsmi těchto látek, jako je Ydijpenten či terpenrtýn l Uvedené látky mohou podle potřeby -obsaihovat až 1 hmot. .povnchově .ałktivvních látek, ako jsousiliikotnové oleje, deriváty polyetylénoxidu, nízkomolekttlární polymery nebo . kopoľymery esterů kyseliny...

Zapojení měničového zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262138

Dátum: 10.02.1989

Autori: Novotný Tomáš, Valoušek Rudolf

MPK: H02M 3/135

Značky: zdroje, meničového, zapojení

Text:

...ophoelosktríokého vazebního členu, jehož řídící dioda je .kłatodou spojene s odporem, .který je při~ pojen druhým xvývodem na záporný pól vý» stupu zdroje a anoda je spojene s anodou Zenerovy ~dĺ 0 dy, Která je spoje-na katodou s kiaudnýem pólem výstupu zdroje.Hlavní výhodou tohoto vynátlezu je přesná regulace výstupního napětí změnou střídy budícich impulsů astabilního obvodu s minimální spotřebou elektrické energie zpětnnovazebnim...

Zařízení pro určení obsahu nedopalu v popelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262137

Dátum: 10.02.1989

Autor: Straka František

MPK: G01N 25/00

Značky: popelu, nedopalu, zařízení, obsahu, určení

Text:

...tyto nevýhody společně odstraňuje zařízení podle vynálezu vyznačené tím,že reaktor se VZJOĽKGIII a teploměrným čídlem umístěný v upícce je napojen na přívodní potrubí inertního plynu .o na přívodní potrubí měřitenlneho množství reakčního plynu poskytujícího intalpícký efekt reakcí s uhlíkem v ne-dopalu, například vzduc.hu nebo kyslíku.Výhodou zařízení podle vynáłlezu je hlavně jednoduch-ost a. též rychlost stanovení,příčemž výsledky...

Zapojení pro určení obsahu nedopalu v popelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262136

Dátum: 10.02.1989

Autor: Straka František

MPK: G01N 7/02, G01N 25/00

Značky: popelu, určení, zapojení, obsahu, nedopalu

Text:

...měření při současném odstranění nut nosti vážit zbytek pro výpočet výsledku. Další výhodou vynálezw je vyšší účinek tkvící v tom, že na zařízení alze vedle určení obsahu .nedopalu provést v jediné operací i další určení sqpotřeby kyslíku na oxi-dlaci popelovin a při použití analyzátoru ,plynu iurčení korekcí n-a obsah hydrátové vody popelovin -a/nebo zbytkový obsah vodíku V nedqpalu Ka/nebo obsah síry v nedopeilu. Příklad zapojení podle...

Přestavitelná vidlice

Načítavanie...

Číslo patentu: 262135

Dátum: 10.02.1989

Autor: Pán Antonín

MPK: A01K 97/10

Značky: prestaviteľná, vidlice

Text:

...náročnost a netěsnost proti vnikání vody za deště, mlhy a sněžení.,Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny přestovítelnou tvidll-cí podle vynálezu, jehožpodstatou je takové provedení teleskopické trubky, že na jednom konci je opatření hrotem a na druhém konci je na ni nasazena pružná uzávierka, jejíž zúžené část vytváří těsnicí plochu, která celá přiléhái k zasouvuatelné tyčí teleskopu, která .má j-eden konec rozvidlený. Pružná uzávěrka...

Parciální kondenzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 262134

Dátum: 10.02.1989

Autori: Tlučhoř Jiří, Štryncl Vladimír

MPK: F28B 1/02, B01D 5/00

Značky: kondenzátor, parciální

Text:

...výstupními hrdly 11. Za truíbkovnicemi 9, 19 jsou umístěna víka 18, přičemž v jed-nom z těchto vík 18 spočíva vstupní hrdlo 13 chladjcíhp média .a výstupní hrdlo 14 výstupu chladicího média z kon-denzátoru Ve Spodní polovině nádoby kondenzátoru je umĺstěna ,podélnná horlzontální jpřepážka 5, (která je na jednom konci jpííSüłZBHâ k trubkovnici 19 .a na Ioąpačněm .kon.cí je upravena tak, že je zde vytvořena mez.e.ra. .22 .mez.i touto...

Parciální kondenzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 262133

Dátum: 10.02.1989

Autor: Štryncl Vladimír

MPK: B01D 5/00, F28B 1/02

Značky: kondenzátor, parciální

Text:

...příčný -průřez v rovine A-A z ob-r. 1 a obr. 3 představuje přílčný lprůřez v ro-vině B-B z ober. 1.Jak je znázorněno -na obr. 1, parciálníkondenzátor je tvořen nádobou, opatřenoíí ĺpláštěm 17, v jehož horní části je umistěno vstupní lrrdulno 12 prívodu konduenlzujícího média va výstupní hrdlo 13 ordvodu -nezk-ondenzzova-ných lpar. Po obou stranách .nádoby jsou umístěny trublkovnice 7, 8, ve kterých jsou upevněny chladící vtrubky 1. Za...

Zapojení pro číslicové porovnání dvou kmitočtů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262132

Dátum: 10.02.1989

Autor: Kořista Libor

MPK: G01R 23/10

Značky: zapojení, kmitočtu, porovnání, číslicové

Text:

...7 prvního čítače 9. První výstup 13 čítaťže 9 s váhou 2 ° je spojen s hodinovým vstupem 17 prvního krlojpnéuho obvodu D 27 .a s nastavovacím vstupom 20 druhého klopnébo obvodu D 28. Negovaný výstup 25 prvního klopného obvodu D 27 je spojen s milovacim vstupom 12 druhého čítanče 1 D. Druhý výstup 15 prvního čítače 9 s váhou 21 je sp-ojen s prvním vstupom 29 klopného oh vodu RS 33.Druhá vstupní svorka 2 je přigpojeha na vstup druhého...

Způsob povrchové úpravy suchých tlumivek pro venkovní provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262131

Dátum: 10.02.1989

Autori: Smetana Josef, Buhr Karel, Hromádko Ivo, Holejšovský Vladimír, Babinský Vojtěch

MPK: H01F 41/12

Značky: způsob, suchých, úpravy, provedení, venkovní, tlumivek, povrchové

Text:

...Lakem ve vakuu o velikosti 5 až 50 Pa při tepl-otě 110 až 140 °C, .potom se itřikrát po sobě máčí v impregnaičnim tlaku, ,přitom se mezi imipregmováním »a vždy mezi jednotlivými máčeními tvysouší .při teplote 110 až 140 °C po dobu 10 .až 1-6 hodim, .nzrč-ež se nostříká syntetickým emaiiovým Lakem.Vjihiodpest ąpišsobu povrchové úpravy suxchýohitliľmivek ppro venkovní provedení se semonosnou konstrukcí -sp-očívá především av 1 omže.~tłu 1 niuky...

Číslicová zobrazovací jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 262130

Dátum: 10.02.1989

Autor: Beneš Miroslav

MPK: G09F 9/30

Značky: jednotka, zobrazovací, číslicová

Text:

...14 sestává ze sedmi segmentů 1, např. z umelé hmoty,které jsou tvořeny válcem 2 zlploš-téného tvaru uekončeným »na každé straně kužellem 3. V každém válci 2 každého »segmentu 1 jsou zasazeny čtyři jpetjma-nentni magnety 4, např. feritové hrannolovitého tvaru. Perjmanentní magnety 4 jsou zasazeny vždy »dva an dva proti sobě do válce 2 u jeho .konců aÄjsou vůči sobě navzájom .přesazeny, j-ak jeválce 2 na ocelové jho 5, uložené v jpodélné...

Zobrazovací prvek pro alfanumerické zobrazovací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262129

Dátum: 10.02.1989

Autor: Beneš Miroslav

MPK: G09F 9/30

Značky: alfanumerické, prvek, zobrazovací, jednotky

Text:

...5 a B jsou znázornený pohybové stavy otočněho íprvku pri jeho otáčení o 180 °.Zobnaz-ovací prvek -pro lallfanuwmerické zobrezovací jednotky sestava z oltočného vál 4ce 1, napr. z umělé hmoty a zploštělého tvaru, jehož nprotilehlé zploštěné poloviny jsou ve vzájemné kontrastních .baIrvách. V čelních stranách otočněho válce 1 jsou zaSwaazteny vodioí čepy 2, které jsou uložený v(rvâlných otvorech 3 .vytvor-tajných v pouzvdru 4, .napr ve tvaru...

Zařízení pro měření součinitele tepelné vodivosti v ustáleném teplotním stavu s vyloučením vlivu teploty okolí na výsledek měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 262128

Dátum: 10.02.1989

Autori: Mikula Ján, Škopek Jaroslav, Keim Lubomír, Navrátil Libor, Kypr Petr

MPK: G01K 1/20

Značky: vyloučením, vlivů, stavu, okolí, zařízení, měření, ustáleném, součinitele, teplotním, výsledek, teploty, tepelně, vodivosti

Text:

...rtepelněizolečním prstencem. Toto řešenívyhovuje při měření -vzorrků s vysokým součinitelem tepelné vodivosti, ale nevyhovuje při měření vzorků, jejichž součinitel tepelného odporu je biízký součinitel-í »tepelného odporu materiálu tepelněizolačního prstence.ľentoínedostastek odstraňuje zařízení podle vynál-ezu sestavající z chladicíhc a ohřívacího dílu, mezi ktterými je měřený vzorek, jehož podstata spočíva v tom, že chla»dicí a...

Obvod řízení a regulace

Načítavanie...

Číslo patentu: 262127

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hulík Petr, Minárik Jozef, Linhart Václav, Fürbacher Ivan

MPK: G05B 19/02

Značky: obvod, regulace, řízení

Text:

...1 I napětových .úrovní Výstup sou~ čtovétío členu 1 je spojen s prvým vstupom lro-zhodovacího členu 2, k jehož druhému vstupu je připojen zdroj 4 tlakovêho oleje,k třetímn vstupu je připojen uzsavínací ventil 6 a k jehož výstupu je připojen obvod 3 spouštění línacího motoru, jehož výstup je výstupom celého obvodu řízení a regulace la je spojen s nezakresleným hlnacím motorem zařízení pro únavové la jiné zkoušky podle čs. AO č. 262118. Vstup...

Zařízení pro odkládání plošných dílů malých rozměrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262126

Dátum: 10.02.1989

Autori: Ptáček Milan, Nový Zdeněk, Radouš Marek

MPK: D05B 35/00

Značky: rozměrů, odkládání, malých, plošných, dílů, zařízení

Text:

....klade za cíl vytvořit zařízení,která docílí přesného uložení dílů do hnaníčky při vysoké kadenci a celkovêm zjednodušení konstrukce.Zařízení pro odkládání plošných dílů malých rozměarů je podle vynálezu Sestoveno ze ShľľlDVIHCĺ lišty, zasahující »nad odkládaci plochu pracovního stroje a zásobníku. přlřazeného k, této ploše. Dno zásobníku je uchyceno na pístnici »pneumalického válce s vertikálním kr-okovým pohybem, přičemž znakem vynálezu je,...

Způsob čištění ftalocyaninu mědi před jeho předváděním na gama modifikaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 262125

Dátum: 10.02.1989

Autor: Gemzová Iva

MPK: C09B 67/14

Značky: před, čištění, ftalocyaninů, předváděním, způsob, modifikací, mědi

Text:

...88 C teplé a po r-ozmíchání se Vnese postupně ještě 4,5 g zinkováho prášku. Po ukončení pěnění suspenze za 15 minut se suspenze míchá při postupnêm chladnutí na teplotu 75 °C. Po ochlazení na teplotu4555 °C se suspenze zliltruje a koaláč se promyje vodou. Promytý koláč přečištěného ftalocyaninu se rozmíchá V chladné zředěné kyselině sírová, aby koncentrace kyseliny V suspenzi byla 59. Na 300 g přečistěného ľtalocyaninu přitom pripadá 1...

Zařízení pro signalizaci poruchy při vyhodnocování průměru svitku pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262124

Dátum: 10.02.1989

Autori: Páník Jaroslav, Frydrych Milan

MPK: B65H 26/08

Značky: signalizaci, poruchy, průměru, vyhodnocování, pásu, svitku, zařízení

Text:

...pásu 8 jsou spojený s príslušnými informačními vstupy aj, 32, zadávacího bloku .i,jehož první a druhý zadávací výstup bj, bz,je zapojen na odpovídající první a druhý směrový vstup ej, 82 a třetí a čtvrtý zadá 26721247vací výstup bg, b, na odpovídající první a druhý ovládací vstup h, fz prvního vyhodnocovacího bloku 2, jehož blokovací vstup j je spojen s nezakresleným blokem blokovacích podmínek, který indikuje např. olej v převodovce,...

Způsob zpracování uhelné hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 262123

Dátum: 10.02.1989

Autor: Farion Roman

MPK: C10B 57/20

Značky: uhelné, způsob, zpracování, hmoty

Text:

...4dochází k odmeňovaní krajiny exhalaceníi a popeliovvimamlítPro provoz podzemního generátoru tohoto typu je charakteristické, že polpeloviny z uhelnév substanae zůstávají trvale pod zemí a nevychazejí v podobě popílku, po spálení plynu do ovzduší, čímž je zaručena ochrana životního prostředí.Podmínka pro bezporuchový chod celeho zarízení je, aby vrt odsávvající plyn pracoval v podtlaku vůči vrtu vtlálčenénítí.Příklad vynálezu je znázorněn na...