Zverejnene patenty 10.02.1989

Podávací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262150

Dátum: 10.02.1989

Autori: Dokoupil Ludvík, Šplíchal Ivo

MPK: C14B 1/14, C14B 17/06

Značky: zařízení, podávací

Text:

...provedení zařízení podle vynálezu je Zobrazeno na priložených výlkresech,kde na obr. 1 je nárysný pohled .na zařízení je na obr. 2 je bonkorysný řez umožňující pohled na stestaveni jeho kinemntické soustavy.Podávací zařízení spodní sestává Ze svisle postaveného rámu 1 nesouícího spo-dní prudávací valec, vedeného mezi na frémě upevněnou levou a pravou konzolou 2, 3 pomocí tří ložísek 4, 4, 4. Na jedné straně rámu 1 jsou situovaný nepřesuvně a...

Zařízení k blokování minimální mezery mezi pracovními válci

Načítavanie...

Číslo patentu: 262149

Dátum: 10.02.1989

Autori: Koňařík Milan, Raida Antonín, Halaška Zdeněk

MPK: C14B 17/04, C14B 1/02

Značky: válci, minimální, pracovními, mezery, zařízení, blokování

Text:

...vodicím členem, který je přestaivi-telný podle uzavřené p~o-.lohy pokládacího válce a oba tyto prvky společně ovlivňují spinaci ústrojí, ktoré blokuje další přestavování pokládacího válce při dosažení požadované .mezery a zabraňuje současně styku nožového .a p-okládacího válce. Nevýhodou těchto zařízení je jejich složltost, a to, že jsou poměrně drahé. l Uvedené nevýhody odstraňuje zařízenílpodle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že na...

2-Brom-13-nitroderiváty ergolinu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262148

Dátum: 10.02.1989

Autori: Křepelka Jiří, Taimr Jan

MPK: C07D 457/12

Značky: 2-brom-13-nitroderiváty, výroby, způsob, jejich, ergolinu

Text:

...odpewřením roztok-u a uchrooiaroglrafii vir/nebo krystalizaci ze vhodného rozpouštědla.Sloučenišny obecného vzorce I jsou žluté,krysrtuaulické látky, slabé bazického charakteru, atvořicí amíbčuní soli se silnými .anorglaľlĺclkýlnlĺ .a organickými kyselinamí. ~ Způsob výroby 2-brom-13-nitroderiváltfi oIbecn-ého vzorce I je bliže objasněn v následujicích příklecleszh, které však rozsah vynálezu nijak neomezují. Teploty tání jsou...

Indikační čidlo změny rychlosti průtoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262147

Dátum: 10.02.1989

Autori: Lisner Antonín, Dušek Jiří

MPK: G01F 1/36, G01F 1/38

Značky: rychlostí, změny, průtoku, indikační, čidlo

Text:

...vzroste při ukon-čeiíí uprütoku dopravované kapaliny nebo suspenze .ą počátku průtoksu vtlakového média, kterým se doprava kapaliny nebo suspenze nskutečňovala. Toto zvýšení podtlaku lze s výhod-ou zaznamenat připojením vývodu z komory tělesaindikačního rěidla na vhodný prevodník.Úč-elnost vynálezu se projevuje v jedno duchosti indikačníh-o čidla, malé stavební výšce, jeho snadné výrobě a nenároučnosti na údržbu. Čidlp nemá žádné pohyblivé...

Zařízení k zachycení a odstranění olejovitých aerosolů odstředivým způsobem s výměnnými kazetami

Načítavanie...

Číslo patentu: 262146

Dátum: 10.02.1989

Autor: Janošek Bohumil

MPK: B01D 45/14

Značky: aerosolů, odstranění, kazetami, zachycení, výměnnými, odstředivým, olejovitých, způsobem, zařízení

Text:

...rotačního odstraňovače jsou umístěny otvory s vstupem čistého íplynného média, přitom je čelni prostor Irotačłnírho »odstraňovače uzavřen víčkem. zároveň je »rotační odstriaňovač umístěn ve statoru. Zařízení rovněž sestává -z meziprostoru vyplněného látřkou s atktiąvním povrchem z drceného živnočišného uhlí.Působením odstředivé síly vytvářené rotujícím tělesem odístraňovače jsou z čistého plynného média zachycovány olejovité aerosoly na...

Vulkanizovatelná kaučuková směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 262145

Dátum: 10.02.1989

Autori: Husák Vladimír, Chodura Jan, Podešva Milan

MPK: C08L 9/00, C08K 5/01, C08L 19/00...

Značky: kaučuková, vulkanizovatelná, směs

Text:

...ataktických ,poldílů nad uvedené meze vynálezu však způsob-uje prudké snížení mechanických vlastností vulzkanizártů. U produktů s vyšším obsahom lzotaktických podílů ,podle vynálezu, lze přídavkem ke lkaučukovým směsím Zvýšit mechanické vlastnosti vulkanizátů, vpropřípadě nahradit část kaučuku, .změkčo-vadel ,nebo prysąkyřic ve .směsích při zachová-ní základních vlastností pryže. Výběrem typu .produktu a kombinací všech složek kaučukové...

Průchodný zásobník k zajištění temperace a mísení křemičitého ostřiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 262144

Dátum: 10.02.1989

Autori: Žemlička František, Šlajs Jan

MPK: B22C 5/14, B22C 5/04

Značky: zásobník, zajištění, ostřiva, křemičitého, průchodný, temperace, mísení

Text:

...je závěs se shavoznakem a který má tepelněízolační v.ložku podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že má uvnitř -čtyři ohřívací nože, v nichž jsou zatavena dvě elektrická topnä telesa spojená se spínačem.Výhoda zásobníku podle vynálezu spočívá v tom, že do vstávajícího technologického zařízení není nutno zajistit další rozměrné zařízení pro ohřev ostřiva. Zásobník podle vynálezu svým usp-ořádáním .nahrazuje dail 4ší předmísící zařízení....

Rotační žací ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262143

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kudrhalt Miloslav, Med Ladislav, Vodrák Jiří

MPK: A01D 34/63

Značky: ústrojí, žací, rotační

Text:

...držáku je alespoň zčásti tvarována podle příruby a svou přední obvodovou části knyje dráhu ypřiléhající hřbetni části žacího nože, otočné uloženého na čepu xpružného držáku.Výhody navrhovaného řešení spočívají zejména v tom, že dochází k podstatnému zvětšení dotykové plochy mezi Ihřbetni čásrtí nože a přírubou s vložka-u, čímž se snižuje opotřebení vlivem pohybu žaoího nože. Tím, že vložka je upravena na pružném drížáku, lze jí. při...

Dno sklářské tavicí, zejména elektrické pece pro plynulé odvádění vyredukovaného kovového olova Pb z olovnaté skloviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262142

Dátum: 10.02.1989

Autori: Konárek František, Vlček Pavel

MPK: C03B 5/027

Značky: olovnaté, skloviny, kovového, tavicí, elektrické, odvádění, zejména, vyredukovaného, olova, sklářské, plynule

Text:

...osový řez taivicí části peoe rv podélném směru a obr. Z příčzný osový řez I-ľ z obr. 1. Provedeoí tma se dvěma sběrnými kanáiky je znázorněno na obr. 3 o 4, »kde obr. 3 představuje podélný osový řez taivilcí částí pece rovinou II-II z obr. 4 a zolbr. 4 příčný osový. řez.Na obr. 1 a 2 je wvedeno řešení vynálezu vhodné pro menší tavicí eigregáty. Tavicí část 1 skläřské elektrické pece sestává z bočních stěn 2 wa dna 3. Vysoce ollovnotá sklovina...

Zařízení pro zavádění chladicí kapaliny do místa styku brousicího kotouče s broušeným obrobkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262141

Dátum: 10.02.1989

Autori: Motl Josef, Wolf Vladimír

MPK: B24B 55/02

Značky: obrobkem, chladicí, místa, kotouče, kapaliny, zavádění, zařízení, brousicího, styku, broušeným

Text:

...provedení zařízení podle vynálezu,kde obr. 1 ukazuje řez částí pracovního vřetena a brousícího vřetena se zařízením podle vylnálezu, iobr. 2 nástavec brousicího vvřeteíia s íbrousícím kloboučem upevněnym šroubem v detailním zvětšeném znázornemí, obr. 3 nástavec br-.ousícího vřetena s brousicím kíotoučvem wpevněnýsm Inatící.Na obr. 1 .až 3 má na nenaznačeném brousicím stroji pracovní vřeteno 1 proveden magnetický upíanalcí nástavec Z pro...

Zařízení pro zavádění chladicí kapaliny do místa styku brousicího kotouče s broušeným předmětem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262140

Dátum: 10.02.1989

Autori: Wolf Vladimír, Motl Josef

MPK: B24B 55/02

Značky: zařízení, zavádění, brousicího, chladicí, styku, místa, kotouče, předmětem, kapaliny, broušeným

Text:

...vřetenu, obrázek 3 nástavec -brouslcího vřetena s bnousicím kotoulčem uupevněným malticí, obr. 4 nástavec brouslcíh-o vřetenan s brooucicím ~kotoučemaupevněným~ na šroubu jpodle vynálezuNa obr. 1 až 4 má na tneínaznaíčeném hrousicím stroji pracovní vňeteno 1 proveden soouosý vývrt 2, do nějžřje »na jeho odlehlém koncl .zavedena volným rozstřikem .chladící kapalin-a 3 s výlsqturpxem .chladící kapaliny 3 proti nastavcí 4 brouvzsicího...

Prostředek pro nivelaci, egalizaci a odpěnění povrchu, zejména licích podlahovinových kompozic a plastbetonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262139

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bruthans Václav, Opl Jan, Novotný Josef, Wiesner Ivo, Prachař Otakar, Jarolímek Přemysl, Wiesnerová Ludmila

MPK: C08L 63/00

Značky: povrchu, odpěnění, nivelaci, podlahovinových, zejména, egalizaci, prostředek, licích, plastbetonů, kompozic

Text:

...kompoztic a plastbetonů se použije prostředek tvořený mon-ocykliickýml nebo bicykl-ickými ter-pteny,zejména pineny, iterpineny, limoneny, nebo technickými směsmi těchto látek, jako je Ydijpenten či terpenrtýn l Uvedené látky mohou podle potřeby -obsaihovat až 1 hmot. .povnchově .ałktivvních látek, ako jsousiliikotnové oleje, deriváty polyetylénoxidu, nízkomolekttlární polymery nebo . kopoľymery esterů kyseliny...

Zapojení měničového zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262138

Dátum: 10.02.1989

Autori: Novotný Tomáš, Valoušek Rudolf

MPK: H02M 3/135

Značky: zdroje, meničového, zapojení

Text:

...ophoelosktríokého vazebního členu, jehož řídící dioda je .kłatodou spojene s odporem, .který je při~ pojen druhým xvývodem na záporný pól vý» stupu zdroje a anoda je spojene s anodou Zenerovy ~dĺ 0 dy, Která je spoje-na katodou s kiaudnýem pólem výstupu zdroje.Hlavní výhodou tohoto vynátlezu je přesná regulace výstupního napětí změnou střídy budícich impulsů astabilního obvodu s minimální spotřebou elektrické energie zpětnnovazebnim...

Zařízení pro určení obsahu nedopalu v popelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262137

Dátum: 10.02.1989

Autor: Straka František

MPK: G01N 25/00

Značky: obsahu, popelu, nedopalu, určení, zařízení

Text:

...tyto nevýhody společně odstraňuje zařízení podle vynálezu vyznačené tím,že reaktor se VZJOĽKGIII a teploměrným čídlem umístěný v upícce je napojen na přívodní potrubí inertního plynu .o na přívodní potrubí měřitenlneho množství reakčního plynu poskytujícího intalpícký efekt reakcí s uhlíkem v ne-dopalu, například vzduc.hu nebo kyslíku.Výhodou zařízení podle vynáłlezu je hlavně jednoduch-ost a. též rychlost stanovení,příčemž výsledky...

Zapojení pro určení obsahu nedopalu v popelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262136

Dátum: 10.02.1989

Autor: Straka František

MPK: G01N 25/00, G01N 7/02

Značky: popelu, zapojení, určení, obsahu, nedopalu

Text:

...měření při současném odstranění nut nosti vážit zbytek pro výpočet výsledku. Další výhodou vynálezw je vyšší účinek tkvící v tom, že na zařízení alze vedle určení obsahu .nedopalu provést v jediné operací i další určení sqpotřeby kyslíku na oxi-dlaci popelovin a při použití analyzátoru ,plynu iurčení korekcí n-a obsah hydrátové vody popelovin -a/nebo zbytkový obsah vodíku V nedqpalu Ka/nebo obsah síry v nedopeilu. Příklad zapojení podle...

Přestavitelná vidlice

Načítavanie...

Číslo patentu: 262135

Dátum: 10.02.1989

Autor: Pán Antonín

MPK: A01K 97/10

Značky: prestaviteľná, vidlice

Text:

...náročnost a netěsnost proti vnikání vody za deště, mlhy a sněžení.,Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny přestovítelnou tvidll-cí podle vynálezu, jehožpodstatou je takové provedení teleskopické trubky, že na jednom konci je opatření hrotem a na druhém konci je na ni nasazena pružná uzávierka, jejíž zúžené část vytváří těsnicí plochu, která celá přiléhái k zasouvuatelné tyčí teleskopu, která .má j-eden konec rozvidlený. Pružná uzávěrka...

Parciální kondenzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 262134

Dátum: 10.02.1989

Autori: Štryncl Vladimír, Tlučhoř Jiří

MPK: B01D 5/00, F28B 1/02

Značky: parciální, kondenzátor

Text:

...výstupními hrdly 11. Za truíbkovnicemi 9, 19 jsou umístěna víka 18, přičemž v jed-nom z těchto vík 18 spočíva vstupní hrdlo 13 chladjcíhp média .a výstupní hrdlo 14 výstupu chladicího média z kon-denzátoru Ve Spodní polovině nádoby kondenzátoru je umĺstěna ,podélnná horlzontální jpřepážka 5, (která je na jednom konci jpííSüłZBHâ k trubkovnici 19 .a na Ioąpačněm .kon.cí je upravena tak, že je zde vytvořena mez.e.ra. .22 .mez.i touto...

Parciální kondenzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 262133

Dátum: 10.02.1989

Autor: Štryncl Vladimír

MPK: F28B 1/02, B01D 5/00

Značky: kondenzátor, parciální

Text:

...příčný -průřez v rovine A-A z ob-r. 1 a obr. 3 představuje přílčný lprůřez v ro-vině B-B z ober. 1.Jak je znázorněno -na obr. 1, parciálníkondenzátor je tvořen nádobou, opatřenoíí ĺpláštěm 17, v jehož horní části je umistěno vstupní lrrdulno 12 prívodu konduenlzujícího média va výstupní hrdlo 13 ordvodu -nezk-ondenzzova-ných lpar. Po obou stranách .nádoby jsou umístěny trublkovnice 7, 8, ve kterých jsou upevněny chladící vtrubky 1. Za...

Zapojení pro číslicové porovnání dvou kmitočtů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262132

Dátum: 10.02.1989

Autor: Kořista Libor

MPK: G01R 23/10

Značky: porovnání, kmitočtu, číslicové, zapojení

Text:

...7 prvního čítače 9. První výstup 13 čítaťže 9 s váhou 2 ° je spojen s hodinovým vstupem 17 prvního krlojpnéuho obvodu D 27 .a s nastavovacím vstupom 20 druhého klopnébo obvodu D 28. Negovaný výstup 25 prvního klopného obvodu D 27 je spojen s milovacim vstupom 12 druhého čítanče 1 D. Druhý výstup 15 prvního čítače 9 s váhou 21 je sp-ojen s prvním vstupom 29 klopného oh vodu RS 33.Druhá vstupní svorka 2 je přigpojeha na vstup druhého...

Způsob povrchové úpravy suchých tlumivek pro venkovní provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262131

Dátum: 10.02.1989

Autori: Smetana Josef, Buhr Karel, Hromádko Ivo, Holejšovský Vladimír, Babinský Vojtěch

MPK: H01F 41/12

Značky: povrchové, suchých, venkovní, úpravy, tlumivek, provedení, způsob

Text:

...Lakem ve vakuu o velikosti 5 až 50 Pa při tepl-otě 110 až 140 °C, .potom se itřikrát po sobě máčí v impregnaičnim tlaku, ,přitom se mezi imipregmováním »a vždy mezi jednotlivými máčeními tvysouší .při teplote 110 až 140 °C po dobu 10 .až 1-6 hodim, .nzrč-ež se nostříká syntetickým emaiiovým Lakem.Vjihiodpest ąpišsobu povrchové úpravy suxchýohitliľmivek ppro venkovní provedení se semonosnou konstrukcí -sp-očívá především av 1 omže.~tłu 1 niuky...

Číslicová zobrazovací jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 262130

Dátum: 10.02.1989

Autor: Beneš Miroslav

MPK: G09F 9/30

Značky: číslicová, jednotka, zobrazovací

Text:

...14 sestává ze sedmi segmentů 1, např. z umelé hmoty,které jsou tvořeny válcem 2 zlploš-téného tvaru uekončeným »na každé straně kužellem 3. V každém válci 2 každého »segmentu 1 jsou zasazeny čtyři jpetjma-nentni magnety 4, např. feritové hrannolovitého tvaru. Perjmanentní magnety 4 jsou zasazeny vždy »dva an dva proti sobě do válce 2 u jeho .konců aÄjsou vůči sobě navzájom .přesazeny, j-ak jeválce 2 na ocelové jho 5, uložené v jpodélné...

Zobrazovací prvek pro alfanumerické zobrazovací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262129

Dátum: 10.02.1989

Autor: Beneš Miroslav

MPK: G09F 9/30

Značky: alfanumerické, zobrazovací, jednotky, prvek

Text:

...5 a B jsou znázornený pohybové stavy otočněho íprvku pri jeho otáčení o 180 °.Zobnaz-ovací prvek -pro lallfanuwmerické zobrezovací jednotky sestava z oltočného vál 4ce 1, napr. z umělé hmoty a zploštělého tvaru, jehož nprotilehlé zploštěné poloviny jsou ve vzájemné kontrastních .baIrvách. V čelních stranách otočněho válce 1 jsou zaSwaazteny vodioí čepy 2, které jsou uložený v(rvâlných otvorech 3 .vytvor-tajných v pouzvdru 4, .napr ve tvaru...

Zařízení pro měření součinitele tepelné vodivosti v ustáleném teplotním stavu s vyloučením vlivu teploty okolí na výsledek měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 262128

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kypr Petr, Navrátil Libor, Škopek Jaroslav, Keim Lubomír, Mikula Ján

MPK: G01K 1/20

Značky: výsledek, okolí, teploty, tepelně, vyloučením, vodivosti, součinitele, ustáleném, měření, zařízení, vlivů, stavu, teplotním

Text:

...rtepelněizolečním prstencem. Toto řešenívyhovuje při měření -vzorrků s vysokým součinitelem tepelné vodivosti, ale nevyhovuje při měření vzorků, jejichž součinitel tepelného odporu je biízký součinitel-í »tepelného odporu materiálu tepelněizolačního prstence.ľentoínedostastek odstraňuje zařízení podle vynál-ezu sestavající z chladicíhc a ohřívacího dílu, mezi ktterými je měřený vzorek, jehož podstata spočíva v tom, že chla»dicí a...

Obvod řízení a regulace

Načítavanie...

Číslo patentu: 262127

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hulík Petr, Linhart Václav, Minárik Jozef, Fürbacher Ivan

MPK: G05B 19/02

Značky: řízení, obvod, regulace

Text:

...1 I napětových .úrovní Výstup sou~ čtovétío členu 1 je spojen s prvým vstupom lro-zhodovacího členu 2, k jehož druhému vstupu je připojen zdroj 4 tlakovêho oleje,k třetímn vstupu je připojen uzsavínací ventil 6 a k jehož výstupu je připojen obvod 3 spouštění línacího motoru, jehož výstup je výstupom celého obvodu řízení a regulace la je spojen s nezakresleným hlnacím motorem zařízení pro únavové la jiné zkoušky podle čs. AO č. 262118. Vstup...

Zařízení pro odkládání plošných dílů malých rozměrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262126

Dátum: 10.02.1989

Autori: Radouš Marek, Ptáček Milan, Nový Zdeněk

MPK: D05B 35/00

Značky: dílů, malých, odkládání, plošných, rozměrů, zařízení

Text:

....klade za cíl vytvořit zařízení,která docílí přesného uložení dílů do hnaníčky při vysoké kadenci a celkovêm zjednodušení konstrukce.Zařízení pro odkládání plošných dílů malých rozměarů je podle vynálezu Sestoveno ze ShľľlDVIHCĺ lišty, zasahující »nad odkládaci plochu pracovního stroje a zásobníku. přlřazeného k, této ploše. Dno zásobníku je uchyceno na pístnici »pneumalického válce s vertikálním kr-okovým pohybem, přičemž znakem vynálezu je,...

Způsob čištění ftalocyaninu mědi před jeho předváděním na gama modifikaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 262125

Dátum: 10.02.1989

Autor: Gemzová Iva

MPK: C09B 67/14

Značky: čištění, způsob, ftalocyaninů, před, modifikací, mědi, předváděním

Text:

...88 C teplé a po r-ozmíchání se Vnese postupně ještě 4,5 g zinkováho prášku. Po ukončení pěnění suspenze za 15 minut se suspenze míchá při postupnêm chladnutí na teplotu 75 °C. Po ochlazení na teplotu4555 °C se suspenze zliltruje a koaláč se promyje vodou. Promytý koláč přečištěného ftalocyaninu se rozmíchá V chladné zředěné kyselině sírová, aby koncentrace kyseliny V suspenzi byla 59. Na 300 g přečistěného ľtalocyaninu přitom pripadá 1...

Zařízení pro signalizaci poruchy při vyhodnocování průměru svitku pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262124

Dátum: 10.02.1989

Autori: Páník Jaroslav, Frydrych Milan

MPK: B65H 26/08

Značky: pásu, vyhodnocování, zařízení, signalizaci, poruchy, svitku, průměru

Text:

...pásu 8 jsou spojený s príslušnými informačními vstupy aj, 32, zadávacího bloku .i,jehož první a druhý zadávací výstup bj, bz,je zapojen na odpovídající první a druhý směrový vstup ej, 82 a třetí a čtvrtý zadá 26721247vací výstup bg, b, na odpovídající první a druhý ovládací vstup h, fz prvního vyhodnocovacího bloku 2, jehož blokovací vstup j je spojen s nezakresleným blokem blokovacích podmínek, který indikuje např. olej v převodovce,...

Způsob zpracování uhelné hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 262123

Dátum: 10.02.1989

Autor: Farion Roman

MPK: C10B 57/20

Značky: uhelné, hmoty, zpracování, způsob

Text:

...4dochází k odmeňovaní krajiny exhalaceníi a popeliovvimamlítPro provoz podzemního generátoru tohoto typu je charakteristické, že polpeloviny z uhelnév substanae zůstávají trvale pod zemí a nevychazejí v podobě popílku, po spálení plynu do ovzduší, čímž je zaručena ochrana životního prostředí.Podmínka pro bezporuchový chod celeho zarízení je, aby vrt odsávvající plyn pracoval v podtlaku vůči vrtu vtlálčenénítí.Příklad vynálezu je znázorněn na...

Zařízení pro vnášení koncentračních mikropatronek do nástřikové komůrky plynového chromatografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262122

Dátum: 10.02.1989

Autori: Münich Jan, Uchytil Bedřich

MPK: G01N 30/02

Značky: nástřikové, komůrky, koncentračních, vnášení, plynového, chromatografu, zařízení, mikropatronek

Text:

...průměru vodicí tyče 3 oldpovidal průměr vnitřnílio otvoru převlečné matice. Tím se dosáhne toho, že nemůže při pohybu Vzhůril dojít k vysunutí vodicí tyče i s koncentrační Inikropatrornkou 7 z těla ilástavce a následně ke zničení chromatografické kolony vlivem náhleho poklesu tlaku.Při práci se zařízením se postupuje tak,že nástavec se našrtoubuje plyuoiěsně na nástřilçovou komůrku plynového chromatograiu za pomoci těsnicího O kro-užku z...

Způsob povrchové úpravy železitých nebo titaničitých anorganických pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262121

Dátum: 10.02.1989

Autori: Tomášek Karel, Jánošík František, Kusák František, Pálffy Alexander, Podlézl Pavel, Šváb Milan, Kopečný František, Hejl Vlastimil

MPK: C09C 1/22, C09C 1/36

Značky: povrchové, anorganických, způsob, pigmentů, titaničitých, železitých, úpravy

Text:

...laboratorním teploměrem, elektroudou pro měření pH, bylo předloženo 1,5 l promyté suspenze železité červeně o koncentraci 190 g pigmentu/lýZa míchání při teplotě 23,0 °C byla přídavkem r-oztoku NaDH upravena hodnota pH suspenze na 7 a dále bylo přidáno 1,82 gramů S 102 V roztoku vodního sodného skla. Dále bylo k míchané suspenzi přidáno 1,03 grantu A 120, V roztoku síranu hlinitého a mícháno dále 3 D minut. Po této době byla vodečtena...

Chromogenní substráty pro proteolytické enzymy štěpící v kyselé oblasti pH

Načítavanie...

Číslo patentu: 262120

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bartík Michal, Heinová Dagmar, Kasafírek Evžen, Roubalová Alena

MPK: C07K 5/10

Značky: substráty, proteolytické, enzymy, chromogenní, oblastí, štěpicí, kysele

Text:

...kyseliny chlorovodíkové V led. kyselině octově 6 Inílilitrůj. Po 3 h stání při teplotě místnosti byl krystalický hydrochlorid odfiltrován,promyt etherem a vysušen nad hydroxidem sodným a oxidem fosforečným. Bylo získáno 1,8 g kvant produktu o t. t. 232 až 236 °C. Vzorek k analýze byl krystałován z kyseliny octové a etheru t. t. 254 až 257 °C,mhf-ĺ 2,7 ° c - 0,2 dimethylformamidLRoztok hydrochloridx rniiroanilidu...

Zapojení pro digitální zobrazení signálu jaderné magnetické rezonance a jeho časové základny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262119

Dátum: 10.02.1989

Autori: Krejčí Ivan, Běluša Jindřich

MPK: G01N 24/08, G06K 9/20

Značky: digitální, rezonance, zobrazení, jaderné, magnetické, zapojení, základný, signálu, časově

Text:

...remonance. Výstupy druhého A~Č převodníku 3 jsou spojený se vstupy druhé výstupní brány 9, jejíž výstu 4py jsou spojený se systémovou sběrnicí 1 D spektrometru jaderné magnetické rezonance. Druhý A-Č převodník 3 je svým prvním výstupom současně spojen s prvním a druhým monostabilním klnopným obvodem 4, 5. Jejich výstupy jsou přes součtový logický obvod 6 spojený se vstupními svorkami S obou výstupních bran 8, 9 a ještě přes třetí kl-opný...

Zařízení pro provádění únavových a jiných zkoušek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262118

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hulík Petr, Linhart Václav, Fürbacher Ivan, Zeman Václav, Minárik Jozef

MPK: G01N 3/26

Značky: provádění, zařízení, únavových, jiných, zkoušek

Text:

...hřídeli s 11 a 1 no 11 t(rIaí 1 ý 111 i zkoušenýíni prvky. Funkce zařízení je podepřena lllěřĺcĺľllĺ a regulačními prvky, zajištujícími automatický provoz stroje s tlakovým olejovýni systémem torzního válce.Zařízení podle vynálezu ílmožííujte únavové a jiné zkoušky částí strojů, modelovýclí částí a Inateriálových vzorků V kruhu za 0 tace s přesným clodržovaíiím nastavení úrovně krouticího momentu v průběhu zkoušky a s možností skokove...

Zapojení regulátoru pro potlačení remanentní magnetizace dynama v Leonardově soustroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 262117

Dátum: 10.02.1989

Autor: Brabenec Jiří

MPK: H02P 5/22

Značky: potlačení, magnetizace, regulátoru, soustrojí, remanentní, dynama, leonardově, zapojení

Text:

...proudu v obvodu kotvy, případně napětí v obvodu kotvy na nulovou hodnotu. jakmile je toho dosaženo, moment motoru se rovná nule a motor se nemůže otáčet. Potlačením remanentní magnetizaoe dynama je tedy d-osaženo nulových otáčok motoru soustrojí v pracovních přestávkzích,aniž by bylo nutno vypínt rychlovypínač v obvodu kotev soustrojí.Príklad zapojení regulátoru pro potla« čení remanentní magnetlzace dynama v Leonardově soustrojí podle...

Polohovadlo pro dva pracovní stoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 262116

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kopecký Pavel, Kaláček Jiří, Holec Jiří, Pavlík Dušan

MPK: B23K 37/04

Značky: stoly, pracovní, polohovadlo

Text:

...sestava ze dvou stojanů 1,které jsou vytvoreny z podstavce 2, na némž jsou upevněny dvě stojiny 3 s pevným ramenem 4. Na obou koncích pevných ramen 4 jsou uložený hydraulické ovládací válce 5 s aretačními čepy 6 a v ose čepy 7,na nichž jsou uložena výkyvná ramena 8 spojene v ose nozpěrným hřídelem 9 s ochranným štitem 1 D. Na koncích výkyvných ramen 8 jsou na čepech 11 uložený otočné příruby 12, 13, vždy dvě souose proti sobě....

Způsob zjišťování adheze vrstev k podložce v kapalinách nebo parách a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 262115

Dátum: 10.02.1989

Autor: Ryšánek Vladimír

MPK: G01N 19/04

Značky: kapalinách, podložce, provádění, adheze, vrstev, parách, zařízení, zjišťování, způsob

Text:

...s nanesenými oblastními vrstvami. Válcová nádoba je opatřena se zhora víkem,které může být s výhodou průhledné a v jehož středu je vytvořen průchozí otvor pro přívod kapaliny nebo páry. Zespodu je vál cova nádoba ve svém středu opatřena hřídelí, spojenou s hnacím motorem.Výhodou tohoto způsobu a zařízení ke zjišťování adheze vrstev k podložce v kapalinach nebo parách je, že umožňuje kvantitativní určení adheze přímo v» kapalině nebo v...

Materiál na nepájivou masku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262114

Dátum: 10.02.1989

Autor: Jíšová Václava

MPK: H05K 3/34, C08L 63/00

Značky: materiál, masku, nepájivou

Text:

...ovlivňujI spolehlivost hotových výrobků.Učelem vynálezu je odstranit nebo alespoň omezit uvedené nevýhody. Podle podstaty vynálezu se toho dosahuje tím, že se PDUŽIÍQ epoxidová kompnozice, která se skládá ze 100 hmotnostních dílů epoxidové pryskyřice s epoxidovým hmotnostním ekvivalentem 180 až 1 100 a 0,5 až 30 hmotnostních dílů uhlovodikových derivátů imidazolu s 1 až 9 uhlíkovými atomy v retězci jako tvrdidla. Tato kompozice může dále...

Nosný díl sedla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262113

Dátum: 10.02.1989

Autori: Janda Pavel, Rajchrt Jan, Kubínek Jiří, Ráfl Jan

MPK: B60K 13/06, B62J 1/00

Značky: nosný, sedla

Text:

...těleso, většinou však zůstává tuhost i V tomto případě ještě nedíostačující. e-li nosný díl vytvořen jako duté těleso, v němž vznikne oddálením horní a spodní stěny sací kanál, je délka tohoto kanálu mnohdy nedostatečiíá.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněuy nosnýin dílem sedla podle vynálezu, jehož podstatou je, že každá z okrajových výztužných dutin tvoří sací kanál propojený s vnější atmosférou vstupním otvorem a s komorou tlumiče...

Způsob zhotovení barevného obrazu na transparentních podložkách sítotiskovou technikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 262112

Dátum: 10.02.1989

Autori: Grössl Jiří, Povolný Bohumil, Železný Ivo

MPK: G01D 11/28

Značky: obrazů, způsob, podložkách, zhotovení, technikou, transparentních, sítotiskovou, barevného

Text:

...obsah sušiny. Transparentní barvy vytvářejí pod krycí bílou bar 4vou barevnou plochu, nebo latentní obraz,který se po prosvícení vizualizuje na pohledové straně podložky do čitelné podoby. Tak např. se při prosvícení mění lícuí bílá barva obrazu na černém podkladu na zelenou, nebo. se objevuji skryté podtištěné znaky, signály apod.zhotovení obrazů se provádí na transparentní podložky, např. polyesterové apod., s dobrou Ľozměrovou stálostí....

Zapojení nelineárního adaptivního regulátoru doby výtoku dávek kapalných nebo sypkých hmot téhož druhu a proměnlivých vlastností

Načítavanie...

Číslo patentu: 262111

Dátum: 10.02.1989

Autori: Morávka Jan, Tůma Jiří, Maršík Jaroslav

MPK: G05D 7/06

Značky: adaptivního, vlastností, regulátoru, kapalných, druhu, sypkých, zapojení, nelineárního, téhož, dávek, proměnlivých, výtoku

Text:

...a skutočnú intenzita to-ku materiálu při posledním vyprazdňování zásobníku. Další výhodou zapojení nelineárního adaptivííího regulátoru pro řízení doby výtoku dávek kapalných nebo sypkých hmot téhož druhu podle vynálezu je jednoduchost realizace a vyšší účinnost a robustnost, rovněž jednoduchost výchozího nastavení parametrů a odolnost k poruchoxvým změnání vstupních veličín.Na připojeném obr. 1 je graficky znázorněn možný postup adaptace...