Archív za 1988 rok

Strana 191

Odpeňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 247021

Dátum: 15.01.1988

Autori: Is Rimantas Fortunatovie, Kleindienst Wolf, Grüssner Theodor, Smorygo Oleg Georgijevie, Putna Vatautas Pjatrovie, Dittrich Klaus

MPK: C11D 1/66

Značky: odpeňovač

Text:

...výnimočne prítomné estery môžu pochádzat jednak z nedokonalého odstránenia mravčarlov alkylnatýclí zo surových produktov oxonácie propylénu, najmä však oxidačno-redukčnými reakciami aldehydov a alkoholov C 1, C 3 a C 12.Produktom polyadicie už uvedenej zmesi alkanolov až diolov Ca a C 12 s prímesami esterov, éterov a acetálov je produkt ich polyadície s 2 až 22 mólmi etyléiíoxidu a//alebo propylénoxidu na 1 mol zmesi alkoholu až diolu C...

Zariadenie na kontrolu malých rozvodov zubov píl

Načítavanie...

Číslo patentu: 247018

Dátum: 15.01.1988

Autori: Basin Leonid Abiljarovie, Chnykin Alexadd Nikolajevie, Luleich Peter

MPK: B21D 11/22, B27B 33/00

Značky: zubov, kontrolu, rozvodov, zariadenie, malých

Text:

...velkosť rozvoduwTýmto sa odstránia rozvody zubov vznilčäjúcet extgjemnymi podielmi plastickej defőirmáciejýšř ktoré tvoria približne zo všetkých zubov. Zariadenie je výhodné hlavne. prejmale-rjojzvnody do 0,5 mm. V tom 4to rozsahu je zariadenie podľa vynälezu dostatočne citlivé na malé odchýlkyťod plöž~adovanej velkosti rozvodov zubov píl. kNa pripojenom výkrese je navobr. 1 znázornený príklrad prevedenia rozvádzacieho mechanizmu so...

Disk pojazdového kolesa pásového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 247017

Dátum: 15.01.1988

Autori: Döling Lothar, Rühl Rainer, Müller Hans, Ulrich Peter, Köhler Karl-hainz, Kluge Hans-joachim, Keller Jochen

MPK: B60B 3/06

Značky: kolesa, pásového, pojazdového, vozidla

Text:

...disky možno odlievať aj v súčasných zlievarňach ocele dostupinými zlievarenskými technológiami.Použitie tenkostenného disku pojazd-ového kolesa odliateho z ocele zušľachteuéłwo na vysokú pevnosť, dovoľuje zníženie hmćífnosti vzhľadom ku klasickým oceľovým pojazdovým kolesám o jednu polovicu až dve tretiny a vyrovná sa disku z ľahkej zliatiny. Použltie tenkostenného disku pojazdnvého kolesa. odliateho z ocele vedie k vyrazným úsporám...

Polyolový komponent pre spojenie polyuretánovej podošvy so zvrškom

Načítavanie...

Číslo patentu: 247016

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sfax Egon, Schleicher Siegfried, Heiland Werner

MPK: A43D 25/00

Značky: zvrškom, komponent, polyuretánovej, spojenie, polyolový, podošvy

Text:

...a, majú malú pevnosť. Táto nestačí na zachovanie tvaru, keď sa začne plyn ochladzoväť. Na odstránenie vyššie piopísaných nedostatkov slúži, polyolový . komponent pre- šp-ojenie .polyuretanovej p-vdošvy so zvrškom jiozlostávajúqi z linearnehopolyesterpĺdlyolu, ro zv e-tveného. v rpolyesterpo-lyialu, .nízkoinolekulárneho .diolu a trietyléodianlínifíio dla vynálezu charakteristický týmpže na100 hmotnostný/ch dielowobsahuje -prídavok 0,1 až 5...

Spôsob protikoróznej úpravy tvarovaných kovových súčiastok z liatiny, ocele alebo železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 247015

Dátum: 15.01.1988

Autori: Müller Albert, Weigt Dieter

MPK: C25D 3/44

Značky: súčiastok, protikoróznej, kovových, úpravy, spôsob, ocele, železa, tvarovaných, liatiny

Text:

...hliní ka. Elektrolýza z vorganického elektrolytu prebieha pri teplote rokolia v uzavretom e lektrolyzéri. Ako elektrolyt sa používa roztok hydrido-hlinitanu lítneho v rozmedzíkoncentrácii 0,5 až 1,5 mól . dm a chloridu hlinitého v rozmedzí koncentrácii 0,5 až 1,5 mól . dm v tetrahydrofuráne. Ako katódia slúži vzorka, na ktorú sa povlak nanaša, ako anoda slúži čistý hliník. Elektrolýza prebieha pri prúdových hustotách 0,5 až 2 A . dm v...

Vyvažovacie pružinové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 247014

Dátum: 15.01.1988

Autor: Novotný Jaroslav

MPK: B25J 11/00

Značky: vyvažovacie, zariadenie, pružinové

Text:

...ramena robota V celom rozsahu jeho pohybu. Príklad vyhotovenia vyvažovacieho pružinového zariadenia. je znázornený na pripo 4jených výkresoch, kde na o-brj 1 je znázoärí nený nárysný pohľad na usporiadanie vyvažovaciebio zariadenia, na obr. 2 bokonrysný pohľadrna Vyvažovacie zariadenie a na vobr. 3 pohľadna priemyselný manipulátor,opatrený vyvažovacím zariadením podľa vynálezu.Vyvažovacie pružinové zariadenief pozostáva z upevňovacej...

Zariadonie na meranio dissymetrie rozptylu optického žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 247013

Dátum: 15.01.1988

Autori: Zabranský Josef, Dufek Stanislav, Procházka Jioa, Novák Karel

MPK: G01J 3/04

Značky: zariadonie, dissymetrie, rozptylu, optického, žiarenia, meranio

Text:

...merania a vnútorný valec je uložený otočne a je opatrený otvormi, ktoré sú umiestnené tak, že pri jeho otáčaoní vystupuje nozptýlené optické žiarenie vždy len cez požadované »otvory pevného valca. pričom vo vnútornom valci je umiestnená kyveta so vzorkou. Doplňujúcim znakom vynálezu je to, že na požadovanom o-tv-ore vonkajšieho valca je uložený polarizačný filter.Zariadenie podľa vynálezu má viacero výhod. Používa sa jediný,...

Rovinný polohovací mechanizmus s ozubeným remeňom

Načítavanie...

Číslo patentu: 247012

Dátum: 15.01.1988

Autor: Vencl Zbynik

MPK: B26J 15/00

Značky: rovinný, remeňom, polohovací, ozubeným, mechanizmus

Text:

...remenice 8. Osi hnacích -remenĺc 1, 2 a volne ovocnej remenice 8 sú navzájom rovnobežne a kolmé na rovinu,ktorá je rovnobežne s priamočiarym vedením 4 a s ramennom B. suport 5 je opatrený štyrmi kladkami 9, 10, 11, 12, ktoré sú umiestnene vo vrcholoch pravouhlého rovnobežníka, ktorého dve strany sú rovnobežné s priamočiarym vedením 4 a dve strany s ramenom 6. Osi kiadiek 9, 10, 11, 12 sú rovnobežne s osami hnacích remeníc 1,2 a voľne otočnej...

Způsob přípravy solí esterů kyseliny sulfojantarové

Načítavanie...

Číslo patentu: 247011

Dátum: 15.01.1988

Autori: Prudek Miloš, Vidláková Jarmila, Mánek Aleš

MPK: C11D 1/12

Značky: esterů, způsob, sulfojantarové, přípravy, kyseliny, solí

Text:

...či jejích oxyethylenovanými deriváty, lze riziko hydrolýzy odstranit, nebo podstatné snížit postupem podle vynálezu tim, že se neutralizace monoesterů maleinově kyseliny provádí za přidavku 0,5 až 10 0/0 hmot. močoviny, vztaženo na celkovou hmotnost neutralizovauné směsi.Výhodou postupu podle vynálezu je, že pokud dojde k překročení koncentrace baze při neutrallzaci, má přldávaná mločovina funkci pufru a pravděpodobnost hydmlýzy je podstatne...

Oběžný krokový paletový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 247010

Dátum: 15.01.1988

Autor: Vašina Josef

MPK: B65G 25/00, B66F 19/00

Značky: dopravník, paletový, oběžný, krokový

Text:

...každá je tvořena jedním pojezdovým vozem, přičemž powjezdový vůz každé sudé strany je kratší 0 dva kroky než strana, kterou tvoří a pojezdový vůz každé liché strany je kratší o jeden krok než strana, kterou tvoří.Uspořádáním podle vynálezu je umožně 4no zastavení palet vždy na stejném místě pri bezrázovém a tím i bezporuchovém provozu, přičemž zařízení vyžaduje minimální prostor.Na pripojených výkresoch je zlnázorněn příklad provedení...

Spôsob pasivácie polovodičových prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 247009

Dátum: 15.01.1988

Autori: Taraba Oldoich, Valenta Jioí

MPK: H01L 21/02

Značky: spôsob, pasivácie, prvkov, polovodičových

Text:

...vrstvami. Na takto vytvorený PN prechod sa pred nanesením metalickej vrstvy ohmickeho kontaktu narastie dotovaná vrstva polykryštaliekéhv alebo amortného kremíka. Táto vrstva musí byt súhlasneho typu vodivosti ako dlfúzna alebo implantovaná vrstva vytvárajúca PN prechod. Polykryštalická alebo amorľná.kremíklová vrstva musí pritom prekrývat základnú jnasivačnú vrstvu až za difúznealebo implanntovanê vrstvy vytvárajúce PN...

Ochranný rám proti poškodeniu nedokončených obrazov olejomalieb

Načítavanie...

Číslo patentu: 247007

Dátum: 15.01.1988

Autor: Burian Alois

MPK: B44D 3/18

Značky: proti, obrazov, poškodeniu, nedokončených, ochranný, olejomalieb

Text:

...ktorého upravená šírka hĺbka bezpečne prekrýva 1 až 2 rámy a po» zakryti ochrannými konženkiovými krytmi sa pri prenášaní zabráni akémukoľvek ich poškodeniu v nmokrom stave. lNa priloženom výkrese je v axonolnetrickom pohľade znázornený ochranný rámproti poškodeniu nedokončených obrazov olejomaiieb.Ochranný rám podľa vynálezu sa skladá zo štyroch líšt a to z posúvateľnej hornej lišty 1 a z dolnej lišty 2 a bočných líšt 3. Horná lišta 1 so...

Zařízení pro unášení lahví z jednořadého toku

Načítavanie...

Číslo patentu: 247006

Dátum: 15.01.1988

Autor: Cekota Bohuslav

MPK: B67C 3/24

Značky: unášení, jednořadého, lahví, zařízení

Text:

...zařízení podle vynálezu je to, že láhve jsou bez porušování mamíce unášeny ve vzpřímené poloze a ve vzájem~ něm dotyku, čímž je zamezeiío narážení lahví na sebe a snížena hlučnost. Další výhodou je možnost použití stejných kotoučů pro různé typy lahví se stejným průměrem těla a hrdla. Při různém průměru lze mě 4nít pouze jeden kotouč, nejvýhlodněji horní. Použitím k-rullrových kottoučů se výrazně sníží pracnost výroby uvedeného zařízení....

Zariadenie na výmenu upínacích prvkov skľučovadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 247005

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kubart Miroslav, Bárta Miroslav

MPK: B23B 31/10

Značky: upínacích, zariadenie, výměnu, skľučovadiel, prvkov

Text:

...tiahla 203 šikmo uloženého V telese skľučovadla 202 a je v zábere s vymieňacím prostriedkom 201 v tomto pripade so skrutkou, ktora je v zábere s poílmaticou 234 radiálne v telesa skľučovadla 202 vedeného upínacieho prvku 230 realizovaného ako upinacía čelusť.K samotnej výmene upínacích prvkov 230 je využitý perestavovací mechanizmus upínaících prvkov 230. Výmena je realizovaná otáčaním vymieňacieho prostriedku 201 skrutky, cez .ozubený...

Modelová výstuž chodieb pre fyzikálne modelovanie silového pôsobenia horninového masívu na banské chodby

Načítavanie...

Číslo patentu: 247004

Dátum: 15.01.1988

Autori: Voddáeek Miloslav, Svoboda Ivan

MPK: E21F 17/00

Značky: pôsobenia, banské, fyzikálne, výstuž, modelová, chodieb, horninového, modelovanie, masivů, chodby, silového

Text:

...podľa vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že modelová výstuž je vytvorená z drôtu skrútenébo do tvaru alespoñ časti špirály, scelenej v axiálnom smere po obvode pozdĺžnymi výstuhami. Mode 4lová výstuž je s výhodou iopatrená po obvodu špirály záhyby tvaru plsmena U, orientovanými radíálně do vnútra výstuže a jednotlivé uzavreté segmenty špirály, sú s výhodou opatrené priečnymi podperami.Hlavné výhody modelové výstuže podľa vynálezu,...

Zariadenie na dávkovanie indikátorových roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 247003

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kolmaeka František, Pavlíeek Josef, Vooech Jan

MPK: E21B 43/12, E21B 34/06

Značky: dávkovanie, zariadenie, indikátorových, roztokov

Text:

...ktorý je zhotocvełný z elltałstickéiho -mvateriálu, je umiestnený v perforovan-om plášti a je opatrený v hornej časti plnlaoou zátkou a v dolnej časti otvorom. Pod otvorom je umiestnený plunžer, pohybovo uložený v otvo-re solenoidu, -obklopený iobalovou pružinou a dosaldajüoi na skrutku obmedzovača zdvihu. Plunžer je v hornej časti opatrený sacím ventilom oivládaným sacou pružinou a v dolnej časti je nopatrený výtlačným ventilom ovládaným...

Zapojenie na meranie a reguláciu šírenia trhliny v elektricky vodivých materiáloch vhodné najmä pre skúšky lomovo-mechanických vlastností

Načítavanie...

Číslo patentu: 247002

Dátum: 15.01.1988

Autori: Eret Václav, Radomil Milan, Kredba Jaroslav

MPK: G01N 27/61

Značky: vodivých, vlastností, vhodné, trhliny, zapojenie, najmä, meranie, šírenia, skúšky, lomovo-mechanických, reguláciu, materiáloch, elektricky

Text:

...meranehio telesa, čím je exaktnejšie než meranie rozmerov trhliny striedavou metódou, pri ktorej môže dochádzať u materiálu s nízkym merným odporom k povrchlovému javu - skinefekt, v prípade použitia vyšších frekvencií.Na výkrese je znázornená bloková schéma zapojenia, ktorá je predmetom Ioohrany.Zapojenie na meranie a reguláciu šírenia trhliny vhodné pre skúšky lomovo-mechemických vlastností materiálov je cha 4rakteristické tým, že na...

Spôsob merania mernej objemovej práce rozpojovania hornín vŕtaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 247001

Dátum: 15.01.1988

Autori: Boubela Lubomír, Korecký Pavel

MPK: E21B 44/00

Značky: vŕtaním, merania, rozpojovania, práce, spôsob, mernej, hornín, objemovej

Text:

...v lome, v bani a pod. pre priame riadenie procesu vŕtania.Uvedené nedostatky odstraňuje spôsob merania. mernej objemovej práce nozpojovania hornín vftaním s využitím známych prvkov podla vynálezu, ktoreho podstata spočíva v tom, že meranie sa vykonáva po vopred určených úsekoch, ktoré predstavujú norvnaký jednotkový objem horniny a ktoré sa pomocou snímača vysielajú do riadiacej jednotky, pomocou ktorej sa vymedzí začiatok a koniec...

Spôsob výroby formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246900

Dátum: 15.01.1988

Autori: Lacko Ivan, Tomeeková Ludmila, Figur Jozef, Devínsky Ferdinand, Veverka Miroslav, Antoš Kamil, Vrlák Ladislav, Hodul Pavel, Motáeek Tomáš

MPK: C07C 47/04

Značky: spôsob, výroby, formaldehydu

Text:

...výhodnost procesu aj z hladiska energetického.Postup podľa tohoto vynálezu je ilustrovaný na nasledujúcich príkladoch.Do sýtiaceho zariadenia sa kontinuálne privádza 116,4 kmol/h vzduchu, 2300 kg/h metanoltl a 985,7 kg/h vody. Odparovaním v sytiči sa vytvorí plynná zmes metodolvodná para-vzduch, v ktorej mólovj pomer kyslík/níetanol je 0,339 a mólový pomer vodná para/metanol 0,76. Po následnom ohríatí na 100 CC sa táto zmes vedie do...

Zariadenie na ohrievanie tuhových kelímkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246899

Dátum: 15.01.1988

Autor: Cabadaj Jaromír

MPK: F27D 17/00, F27B 14/14

Značky: ohrievanie, kelímkov, zariadenie, tuhových

Text:

...v tom, že pozostáva z podstavca, na ktoreho hornej ploche, umiestnenej v úrovni kominového nástavca, je suvne upravená ozubená tyč s pohonom, na konci s upevnenou objimkou pre uloženie ohrievaného kelímka, pričom v telese kominového nástavca je, proti tomuto koncu ozubenej tyče, vytvorený otvor s dvierkami.Zariadenie podľa vynálezu je znázornená na pripojenom výkrese.Zariadenie pozostáva z podstavca 10, na ktorom je uložená posuvná...

Držiak bipolárnej pinzety, najmä pre vysokofrekvenčné chirurgické prístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 246898

Dátum: 15.01.1988

Autor: Murárik Jozef

MPK: A61B 17/39

Značky: chirurgické, najmä, vysokofrekvenčné, bipolárnej, pinzety, prístroje, držiak

Text:

...na obvode stupňovitým horným vybranim s hornou dražkou a horným kontaktom, proti ktorým sú usporiadané stupňovité dolné vybranie s dolnou drážkou a dolným kontaktom.Pomer dlžky izolačnej objímky v oblastikruhového otvoru k teluwdržiaka je mini málne v pomere 3 2. Držiak bipolärnej pinzety podľa vynálezusvojim riešením umožňuje pri poškodení, alebo znížení pruženia kontaktov výmenu opotr-ebovaného dielu bez zmätkovania kompletného...

Viacstupňový mazací olej čiastočne syntetický pre benzínové a naftové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 246897

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bystrický 1ubor, Koneený Václav

MPK: C10M 141/00, C10N 40/00

Značky: čiastočne, syntetický, benzínové, viacstupňový, motory, mazací, naftové

Text:

...mazací olej .čiastočne syntetický pre benzínové -a/alebo naftové .motory vrátane preplňovaných podľa tohto vynálezu, pozostáva zo základného oleja čias Bročne ąyntetiokého za zušľachtujúoich prí.sad, pričom ltr.opný~podiel základného oleja má rs lohladprn ina príslušný rozsah viskozitnjých (tried ivýsledného oleja vis-kozitu okovlonñil až i 10 mmzmseľ pri 100 °C a VI najrnenej 90, S výhodou okolo 100, bod atuhnuti-a najviac -48 °C, s výhodou...

Prostriedok na odstraňovanie extrémne tenkých olejových filmov z vodných hladín

Načítavanie...

Číslo patentu: 246896

Dátum: 15.01.1988

Autori: Beška Emanuel, Kramárik Ján

MPK: C11D 1/83

Značky: extrémně, tenkých, vodných, filmov, hladin, prostriedok, odstraňovanie, olejových

Text:

...je 5 až 10,2 až 6 hmotnostných dietylhexylsulfojantaranu sodného a 24 až 85 hmotnostných vody.Aplikácia prípravku má výhodu V tom,že jeho použitím dochádza z hluknutiu olejového filmu na podstatne menšiu plochu. Aplikáciou 1 mi prípravku na plochu 1 m znečistenú z 80 až 9 D 0/0 olejovým filmom dôjde k zníženiu znečistenia na 15 až 20podielu olejového filmu na vodnej ploche.vynález je dalej objasnený na príkladoch,ktorými však jeho...

Spôsob regenerácie rezných kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 246894

Dátum: 15.01.1988

Autori: Krb Rastislav, Hudecová Daniela, Sáraz Jozef, Koneený Václav

MPK: C10M 175/04, C10N 40/22

Značky: regenerácie, kvapalín, řezných, spôsob

Text:

...kvapalina má nepríjemný zápach, pri interakcii s pokožkou môže spôsobiť vznik ekzêmov a zápalov,najmä pri poraneniach pokožky. Ekonomický aspekt je daný nákladmi na výmenu opotrebenej kvapaliny, ktoré majú značnú hodnotu.V súčasnosti sa regenerácia rezných kvapalín realizuje biologicky aktívnymi látkami na báze antibiotík, ktoré sú jednak vel 4mi drahé a ktorých účinok je časovo ob medzený. Prevádzajú sa tiež pokusy rege nerovať rezné...

Spôsob prípravy 1-metoxy-2-propanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246893

Dátum: 15.01.1988

Autori: Forró Juraj, Florovie Stanislav, Porubská Mária, Malinarie Svetozár

MPK: C07C 43/13

Značky: 1-metoxy-2-propanolu, spôsob, přípravy

Text:

...katalyzátora.V dalšom je predmet vynálezu objasnený na príkladoch prevedenia, bez toho, že by sa na tieto výlučne obmedzoval.4 zmieša s 39,5 g 50 ml, 1,23 M metanolu a k zmesi sa pridá 0,5 m 1 40 -ného roztoku trimetylbenzylamónium hydroxidu. Zmes sa zahrieva V uzavretom autokláve 4 hodiny na teplotu 50 °C, 4 hodiny na teplotu 80 ° Celsia. Po skončení reakcie sa rektiiikáciou41,5 g 50 ml, 0,714 M propylénoxidu sa zmieša s 39,5 g 50...

Zariadenie na značkovanie prieletov pri leteckom ošetrování pozemkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246892

Dátum: 15.01.1988

Autor: Bulík Jozef

MPK: B64D 1/00

Značky: leteckom, zariadenie, ošetřování, pozemkov, značkovanie, prieletov

Text:

...vynálezu sa zlepší orientácia pílota pri jednotlivých prieletoch nad ošetrovaným pozemkom, zabráni sa vzniku škôd, ktoré môžu vzniknúť na poľnohospodárskych kultúrach prekrývaním pracovných záberov a v neposlednej miere dôjde i k úspore značkárov pre navádzanie lie 4 tadla na pracovný prielet ako i odstráni sa prítomnosť značkárov na ošetrovanom pozemku pri aplikácii zdraviu škodlivých látok.Príklad riešenia značkovacieho zariadenia...

Zvárací prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 246891

Dátum: 15.01.1988

Autori: Ma?aš Michal, Michalka Vladim3r

MPK: B23K 11/02

Značky: prípravok, zvárací

Text:

...oceľ triedy 19, ktorá má podstatne dlhšiu životnosi, ako legovaná med CuCr.Na priložených obrázkoch je znázornený príklad vyhotovenia zváracieho prípravku podľa vynalezu. Na obr. 1 je znázornený s rezom vonkajšieho dielu nárys zváracleho prípravkupripevneného o otočný stôl, kde do prípravku sú založené prvé a druhé valcovité teleso. Na obr. 2 je znázornený v reze bokorys zvaracieho prípravku pripevneného o otočný stôl, kde do prípravku sú...

Horný kryt meničovej skrine

Načítavanie...

Číslo patentu: 246890

Dátum: 15.01.1988

Autori: Spitzer Pavol, Mihalovie Jozef, Smiešková Agáta

MPK: H02B 1/02

Značky: horný, meničovej, skříně

Text:

...plochách spodného výlisku na obvodový plášť skrine.Konštrukčná riešenie horného krytu meničovej skrine podľa vynalezu zlepšuje chladiace účinky, znižuje pracnost vo výrobe a podľa ČSN spĺňa stupeň krytia .IP 43. V pripade viacerých montážnych vrstiev prístrojov umiestnených v priestore skrine za4 sebou, umožňuje horný kryt dobré chladenie všetkých vrstiev.Na pripojených obrázkoch je znázornené riešenie horného krytu meničovej skrine podľa...

Mechanické prepojenie dvoch skríň chladiaceho zariadenia chladničiek a mrazničiek pomocou prepojovacích segmentov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246889

Dátum: 15.01.1988

Autori: Matijaeek Josef, Bueko Miloš

MPK: F16M 13/02

Značky: prepojovacích, chladničiek, mrazničiek, prepojenie, mechanické, chladiaceho, zariadenia, skříň, pomocou, segmentov, dvoch

Text:

...na prepojené skrine pomocou segmentov 1 a 2.Obr. 2 detailnejšie znázorňuje segmenty v stave, keď sú zasunuté jeden do druhého a ich uchytenie o skrine chladničky a mraz xMechanické prepojenie dvoch skríň chladiaceho zariadenia chladničiek a mrazničiek pomocou prepojovacích segmentov, vyznačujúce sa tým, že prepojovacie segmenty 1 umiestnené na jednej z dvojice skríň majú V pozdĺžnom smere zužujücu sa .klinovitü časť 11 j, ktoré odpovedá...

Zariadenie na skúšanie termostatov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246888

Dátum: 15.01.1988

Autor: Kopernický Ivan

MPK: G01K 15/00, G05D 23/00

Značky: skúšanie, termostatov, zariadenie

Text:

...skúšobné nádrže 6, navzájom, ako aj navonok tepelne odizolované, pôdorysne usporiadané V dvoch radoch. Svojimi nižšie položenými vstupnými pirírubami 7 sú pripojené cez centrálny, priestoroVo-symetrický stromčekový vstupný rozvod 8 k prietokovému ohrievaču 9. svojimi vyššie položenými a opačne orientovanými výstupnými prirubami 10 sú skúšobné nádrže 6 pripojené cez krajné plošne-symetrické stromčekové zberné výstupné rozvody 11 a Výstupné...

Elektroizolačný materiál odolný proti elektrickému oblúku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246887

Dátum: 15.01.1988

Autor: Skalák Pavol

MPK: H01B 3/40, H01B 3/18

Značky: elektroizolačný, oblúku, odolný, materiál, elektrickému, proti

Text:

...komplexy. Pri použití halogenovaných epoxidov, výhodne brómepoxidových živíc, možno získat oblúkovzdorný materiál,vyznačujúci sa aj dobrou samozhášovosťou.Ako organickú výstuž sa použije vysokosavý celulózový alebo bavlnený papier, bavlnená alebo polypropylénová tkanina, prípadne polyesterová rohož.Živižným spo-jivom naimpregnovaný pás papiera po vysušení pri teplote 130 až 180 ° Celsia a nasekani na príslušné rozmery sa navrství na...

Spôsob výroby 4, 5-dichlór-1-fenyl-6-oxo-1H-pyridazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246886

Dátum: 15.01.1988

Autori: Palko Anton, Labaj Jozef, Kopaeka Milan, Fremal Dušan, Vlha Jozef, Marcin Igor, Istvan Milan, Ma?aš Michal

MPK: C07D 237/04

Značky: 5-dichlór-1-fenyl-6-oxo-1h-pyridazínu, spôsob, výroby

Text:

...skutočnosť, že sa urýchli reakcia a tým sask-ráti reakčná doba. Má to veľký význam pri úspore energie a hlavne pri kontinuálnom spôsobe uskutočnenia reakcie.Na priloženom obrázku je znázornený vplyv povrchovoaktívnej látky napríklad na báze žlvičných-kyselín a etylénoxidu na zvýšenie rýchlosti reakcie fenylhydrazínhydrochloridu a mukochlórovej kyseliny v ekvimolárnych pomeroch pri reakčnej teplote 90 až 95 °C za vzniku 4,5-dich 1...

Zariadenie na vedenie nástroja prenosnej motorovej píly

Načítavanie...

Číslo patentu: 246885

Dátum: 15.01.1988

Autori: Holakovský Štefan, Tési Štefan

MPK: B27B 9/04

Značky: motorovej, píly, prenosnej, vedenie, zariadenie, nástroja

Text:

...a vylučuje potrebu inštalácie ťažkých stacionárnych strojov. Rozrezávanie guľatiny zariadením podľa vynálezu je kvalitnejšie a bezpečnejšie.Príklad prevedenia zariadenia je znázor 4nený na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je predný pohľad na zariadenie, na obr. 2 je pôdorys a na obr. 3 je bokorysný pohľad na zariadenie.Zariadenie na vedenie nástroja píly sa montuje na prednú časť prenosnej píly tak,aby mohlo klzať po rezanom materiáli 1 D...

Fólia na báze etylénvinylacetátového kopolyméru pre odlievanie kovov technológiou vákuového tvarovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 246884

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pilát Jozef, Smetana Pavel, Hruška Štefan

MPK: B29D 7/00

Značky: vakuového, fólia, báze, etylénvinylacetátového, odlievanie, kovov, kopolymerů, technológiou, tvarovania

Text:

...vyrobená fólia na báze etylénvinylacetátového kopolyméru o hrúbkach 0,05 až 2 mm, s výhodou 0,08 až 0,1 mm má hlbokú tažnost pri zvýšenej teplote a dobré tvarovanie vlastnosti, ktoré umožňujú dobré kopírovanie i komplikovaných modelov. Podmienkou dobrých úžitkových vlastností predmetných fólií je ich približne rovnaká ťažnost v smere vyfukovania i v smere kolmom na smer vyfukovania fólie.Tvarovanie vlastnosti fólií na báze...

Spôsob odťahovania vodičov s prerušovanou izoláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246883

Dátum: 15.01.1988

Autor: Berger Ján

MPK: H01B 13/18

Značky: izoláciou, prerušovanou, vodičov, spôsob, odťahovania

Text:

...dvoch dvojící hnaných a jednej dvojice hnacích kolies, avšak najmenej troch unášačov. Konkrétne vyhotovenie zariadenia je schematicky znázornené v čiastočných rezoch na obr. 2 - nárys a obr. 3 bokorys.V stojane 20 sú vedené diery pre uloženie hriadeľa 120, ne ktorom sú upevnené pomocou kolíkov 130 dve hnacie kolesá 12 a diery pre pevné uloženie ďalších hriadeľov 141, 142, ktoré sú so stojanom 20 pevne spojené, napríklad kolíkmi 130. V strednej...

Zariadenie na tlmenie pohybu piesta priamočiareho hydromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 246882

Dátum: 15.01.1988

Autor: Gutt Ján

MPK: F15B 15/22

Značky: tlmenie, priamočiareho, piesta, zariadenie, pohybu, hydromotora

Text:

...pozostáva z tlmiaceho čapu 1, ktorý je upevnený na čele pracovného piesta 3 uloženého vo valci 2. Tlmiaci čap 1 je umiestnený tak, aby sa pri dobehu pracovného piesta 3 zasunul do tlmiaceho krúžku 4 posuvne uloženého v prednej časti odvádzacieho vedenia 13 vytvoreného vo veku 5 valca 2. Vo veku 5 je dalej umiestnený tlakový ventil pozostávajúci z hlavného ventila 6 opatreneho hlavnou pružinou 7 a z riadiaceho ventila 9 opatreného...

Polovodivé kompozície na báze polyamidu-6

Načítavanie...

Číslo patentu: 246881

Dátum: 15.01.1988

Autori: Paulany Pavol, Hroch Pavel, Sklenková Mária, Hollý Ján

MPK: C08L 77/02, C08K 3/04

Značky: polovodivé, polyamidu-6, kompozície, báze

Text:

...dispergátor zabezpečujúci optimálnu štruktúru kompozí Obsah sadzí Povrch. odporcie a elektrostatickú vodivosť už pri nízkom obsahu sadzí a vystužujúce plnlvo zvyšujúce hodnoty mechanických vlastností kompozície.Výhody spočívajú v tom, že dispergátor sadzí umožňuje ich lepšie rozptýlenie v zmesi a má tiež funkciu ako vnútorného, tak aj vonkajšieho mastiva. To znižuje mechanickě namáhanie celej polymérnej zmesi a pri spracovaní nedochádza k...

Obvod riadenia dynamickej pamäti RAM

Načítavanie...

Číslo patentu: 246880

Dátum: 15.01.1988

Autori: Lenko Jozef, Brcko Teodor, Potomský Václav, Štoveík Imrich

MPK: G06F 9/06

Značky: obvod, pamäti, dynamickej, riadenia

Text:

...obvodu 11. Prvý výstup 113 prvého časovacieho obvodu 11 je pripojený na hodinový vstup 501 obvodu 5 ukončenia výberu adresy riadku a druhý výstup 114 prvého časovacieho obvodu 11 je pripojený na prvý hodinový vstup 801 obvodu 8 spustenia a ukončenia pamäťoveho cyklu.Druhý prepinaci vstup C 1 je pripojený na prepínací vstup 120 druhého časovacieho obvodu 12, ktorého výstup 123 je pripojený na strobovaci vstup 102 prvého blokovacieho...

Polyolová zložka pre výrobu nášľapovej časti polyuretánových podošiev priamym napeňovaním na zvršok

Načítavanie...

Číslo patentu: 246879

Dátum: 15.01.1988

Autori: Štoveíková Irena, Kolesár Ján, Šnýta Ostrava

MPK: A43B 13/04, C08G 18/14, C08L 75/06...

Značky: podošiev, zložka, částí, priamym, zvršok, výrobu, nášľapovej, polyuretánových, polyolová, napeňovaním

Text:

...obsahuje prídavok 0,2 až 5 organickej zlúčeniny s terciárnym dusíkom a tromi aktivnymi vodíkmi a 0,1 až 3 antimonitěho derivátu esterov merkaptokarboxylových kyselín.Táto zmes pridaná do polyolovej zložky podľa vynálezu zabezpečuje podstatne kratšie formovacie časy, 2 až 3 minúty od zhomogenizovania izokyanátovej a polyolovejzložky. Do jednej minúty od zhomogenlzovania zložiek nastáva vypeňovanie materiálu, ktoré vzhladom na požadovanú...

Zostava vretien na kontinuálne pracujúcom dvojvretenovom hnetacovýtlačnom zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 246878

Dátum: 15.01.1988

Autori: Macho Vendelan E Sav, Jozef Rusnák, Dragúo Michal, Pavol Oslanský, Mosorjak Štefan, Grich Dušan, Rendko Tibor, Mrenica Jaroslav, Kaloforov Nikola

MPK: D01D 1/04, D01D 13/02

Značky: zariadení, vretien, zostava, hnetacovýtlačnom, kontinuálně, pracujúcom, dvojvretenovom

Text:

...alebo inej prísady z hladiska ich dispergovatelnosti. Pre ťažšie dispergovatelné pigmenty sa voli zostava, ktorá zabezpečuje vysoké tlaky aplikáciou hlavne väčšej časti hnetacich blokov s protichodným zmyslom. Zistili sme však, že najvyššieho stupňa dlspergácie sa dosiahne vtedy, ak sa použijú prevažne široké hnetacie bloky s trojuholnikovými prvkami otočenými o 60 ° v prvej časti zariadenia, kde dochádza k plastifikácii polyméru. Ak...