Archív za 1988 rok

Strana 118

Spôsob odstraňovania sadzí z plynu a z teplovýmenných ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 256167

Dátum: 15.04.1988

Autori: Begán Oto, Škubla Pavol, Bizmár Jozef, Švoňava Marián, Warazdin Walter, Stierka Ján

MPK: B01D 47/00

Značky: teplovýmenných, plynů, spôsob, ploch, odstraňovania, sadzí

Text:

...zlá zmáčavost savdzí), býva však častejšie, kvôli jednoduch šej manipulácii.Voda, na-strekovaná do rúr-kového priestoru teplovýmenných aparátov je súčasťouvody a vody, »ktorá-sa využíva pri vypieraní sadzi Sprchové veže, Venturiho práčky a pod). Nastrekovanie oplachovacej .kvapaliny do rúrkového priestoru výmennikov tep. la je nevyhnutné, na druhej strane však, čiastočne zhoršuje prestup tepla kvapalina má významne nižšiu teplotu ako...

Zapojenie na radenie rýchlostných stupňov pohonov s viacerými prevodovkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 256166

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novota Ladislav, Milde Jozef

MPK: F16H 5/40

Značky: převodovkami, zapojenie, rýchlostných, viacerými, radenie, stupňov, pohonov

Text:

...pevne kolesá 24, 25, 20 .a na vretene 9 sú kolesá 29, 30.Na jednom konci vretena 9 je uložené sklučovadlo 17 a na druhom je budič 18,ktorého impulzy zaznamenáva i-mpulzný snimač 10 otáčok vretena 9. Vo vreteniku 2 sú prenúva~če 5, riadiace vi-dlicami 31 polohu presuvných kolies 27, 28, uložených na hriadeli 40 z jednej strany spojenom cez bezpečnostnú spojku 4 s preraďova-cím -motorom 19 .a z druhej strany s ramenom 13 vyvodzujúcim signál na...

Rotačný krokový hydromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: 256165

Dátum: 15.04.1988

Autor: Ondík Vladimír

MPK: F15B 11/12

Značky: krokový, rotačný, hydromotor

Text:

...obr. 3 predstavuje rez B-B .a obr. 4 predstavuje rez C-C. Vedenie jednotlivých rezov je naz-načené na obr. 1. Na obr. 5 je naznačený priklad riešenia hydrogenerátora s ručným pohonom,vhodného pre .napájanie hydromotora podľa vynálezu.V základnom telese 3 hydromotora sú sústredne uložené »dva rotory, z ktorých prvý rotor 1 je vybavený vonkajšími lopatkami a druhý motor 2 je vybavený vnútornými lopatkami. Na vonkajšej strane druhého rotora 2...

Termicky a termooxidačne stabilizovaná kvapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 256164

Dátum: 15.04.1988

Autori: Garaj Michal, Lazar Ľubomír, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: C09K 5/00

Značky: kvapalina, termooxidačne, stabilizovaná, termicky

Text:

...tak, že prípadným komponentom organického stabllizátora je tiež petrosulfonát alk.alickej zeminy, výhodne petrosulfonát vápenatý a k derivátom tenolu a ich .kondenzátov patrí tris 2,4-1-íenyletyl fenylfosfit, tris- ( 2,4-di-terc-buty 1 fenyl fosfit, trís- 4-.kumylfenyl fosíit, bis- ZA-di-terc-bultylťenyl pentaerytritoldiľose fit, bisti-kucmylfenylpentaerytritoldifosfit a bis 2,4- l-tenyletyl fenyljpentaerytritoldifosfit.Výhodou termicky...

Spôsob výroby modifikovaných plnidel a pigmentov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256163

Dátum: 15.04.1988

Autori: Moravová Jarmila, Dimun Milan, Klimeš Stanislav, Milichovský Miloslav, Tauc Jaroslav, Zeman Svatopluk

MPK: C08L 61/24, C08L 61/28, C08L 61/32...

Značky: výroby, spôsob, pigmentov, plnidel, modifikovaných

Text:

...»na povrchu častic plnidla sa rozdisperguje V 100 mililitroch vody, K takto pripravenej suspenzii sa za intenzívneho miešania pridá 13 g 45 Vo-ného vodného roztoku 2,3-epoxypropyltrimetylamóniumchloridu. Reakčná zmes sa potom zohrieva pod spätným chladičom po dobu 30 minút .pri 90 °C v mierne alkalických podmienkach pri pH 8. Potom sa zmes ochladí, zneutralizuje kyselinou mravčou a suspenzia častíc poyrchovo-kationizovaných kvartérnymi...

Termosonda

Načítavanie...

Číslo patentu: 256162

Dátum: 15.04.1988

Autor: Černok Jozef

MPK: G01K 1/16, G01K 13/10

Značky: termosonda

Text:

...riešením sa zjednodušuje montáž termoson-dy hlavne tým, že na mies to dvoch vodičov je .možné navliekat jedenvodič do vel-mi tenkej trubičłky. Zabudovaním kompenzačného prvku, napr. odporu sa dosiahne požadovanej napäťovej hladiny termosondy, čo umožní párovanie a vzájomnü zameniteľnoet.Na obr. 1 je znázornená termosonda podľa vynálezu, kde v elektrovodivej trubkefl. je elektrovodive kontaktovaný polovodičový.prvok 2 elektrovodivým...

Prístroj na zistovanie pozdlžneho sklonu pozemných komunikácií

Načítavanie...

Číslo patentu: 256161

Dátum: 15.04.1988

Autor: Frešo Peter

MPK: G01C 9/10

Značky: komunikácií, pozdĺžneho, sklonu, pozemných, prístroj, zisťovanie

Text:

...čape, na .ktorej je pohyblivo uložený bežec opatrený automatickou brzdou. Pritom meracia základňa je -opatrena snímacím zariadením .polohy bežca a rektifiikačnou skrutkou. iVýhodou prístroja podľa vynâlezu je, že umožňuje merať sklon pozemnej komunikácie kontinuálne. Meranie je nenáročné na sklon a obsluhu. Presnosť merania závisíodpoužitého systému snímača polohy bežca a od rozmerov meracej základne.Na obrázku 1 je znázornený...

Tvarovacia hlava pre výrobu pasivných špirálových víričov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256160

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B21F 3/06

Značky: výrobu, hlava, pasívnych, spirálových, víričov, tvarovacia

Text:

...uložená deformačná hlavice 7 s fixovanim vzájomnej uhlovej polohy voči vodiacej hlavici 3 zaisťovacou skrutkou 19. V -detormačnej hlavici 7 opatrenej kruhovou centrovacou dutinou 8 sú priečne súmerne voči osi uchytené dva tvar-ovacie vaičeky 9. Kovová páska 2 U odvíjaná z nezakresleného kotúče prechádza cez vodítko 21 a je pomocou dvojice ryhovaných posuvových kladiek 11 tlačené cez vodiacu drážku 5, -kruhovú vodiacu dutinu B, .medzeru 22...

Vyhrievaná vstrekovacia tryska

Načítavanie...

Číslo patentu: 256159

Dátum: 15.04.1988

Autori: Krascenics Ladislav, Horváth Gašpar

MPK: B29C 45/20

Značky: tryska, vyhrievaná, vstrekovacia

Text:

...elektrického prik-onu pri impu-lznom napájaní s »dôsledkom úspory elektrickej energie s nezanedbateľným kladným vplyvom na celkovú životnosť vyhrievacieho telesa v dynamickom režime.Na obr. 1 je znázornená konštrukcia vyhríevacej vstrekovacej trysky bez vynálezu.Na obr. 2 je znázornená konštrukcia vyhrievacej vstrekovacejtrýsky podľa vynälezu. Na obr. 3 je znázornený teoretický dôkaz zväčšenia .absonpčnéhow povrchu v reze. Na obr. 4 je...

Adhezívny mostík pre laterálny úsek defektného chrupu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256158

Dátum: 15.04.1988

Autori: Uzlík Ladislav, Kušnírik Jozef

MPK: A61C 13/267

Značky: mostík, adhezívny, laterálny, úsek, defektného, chrupu

Text:

...strany pilierových zubov. Dosadacie plochy .adhezívneho mostika sú konvexne tvarované, a odpovedajú .konkávnej prepará-cii okluzálnej časti pilierových zubov. Použitím adhezivneho .mostľka podľa vynálezu sa dosahujú medicínske výhody spočivajúce V tom, že protetioké riešenie môže byt trvalé aj dočasné. Možnosť »dočasného riešenia má význam pri pokročilom stupni ,parasdentôzy, kde po nasledujúcejstrate pilierových. zubov môže vbyť stav rie~...

Zariadenie na reguláciu nekonečných pásov pracovných strojov, najmä podlepovacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256157

Dátum: 15.04.1988

Autor: Tibenský Anton

MPK: B65G 15/60, B65G 15/46, B65G 15/64...

Značky: najmä, nekonečných, zariadenie, pracovných, pásov, strojov, podlepovacích, reguláciu

Text:

...je .prí 4k kladne znázornená schematicky na pripoje nom výkrese. Pohyblivý nekonečný pás 1 pracovného stroja. je vedený regulačným valcom 14, i uloženým otočné na funk-čnej časti .pravéhovýkonového člena 4 a ľavého výkonového člena 5. Výkonové členy 4, 5 môže tvorit napríklad elektromagnet alebo -pneumatický valec, podľa druhu ovládania stroja. K pohyblivému nekonečnému pásu 1 je pevne pripojená kovová pružná ovládacie clona 2,ktorá môže byt...

Bazický krycí prášok do medzipanvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256156

Dátum: 15.04.1988

Autori: Rendek Emil, Pivovarči Milan, Havrilová Katarína

MPK: B22D 27/20, B22D 11/10

Značky: prášok, medzipanvy, bazicky, krycí

Text:

...0,2 až 0,3. jeho nedostatkom je, že ma obmedzenú schopnost asimilovat z ocele oxidické vmestky a nemá schopnosť asimilovať sulfidtcké vmestky.Tento nedostatok odstraňuje bázický krycí prášok, ktorý pozostáva z 4 D 0/0 hmotnost ných »odpadu z flotä-cie kryštalického grafitu, 10 0/0 hmotnostných flotačnéh-o -kazivca, 5 0/0 hmotnostných f 1 ~otačného~ .koncentratu grafitu s obahom 70 až 75 hmot 4nostných uhlíka podľa vynálezu, »ktorého...

Zariadenie na automatické označovanie výrobných dát na obaly

Načítavanie...

Číslo patentu: 256155

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kvasnica Pavol

MPK: B41K 3/42

Značky: označovanie, obaly, automatické, výrobných, zariadenie

Text:

....prelezpkami, .ktoré je náročné na pracovné sily a materialy,nahradí ho priamym natláčanim textu na obal, odstráni sa monotónnva ručná práca,zvýši sa efektívnosť a produktivita konzervärenských liniek.Príklad prevedenia zariadenia .podľa vynálezu je .na pripojenom výkrese, kde je znázornená umiestnenie jednotlivých časti zariadenia.Natláčací kotúč 1 je uložený v ložisku pod dopravnou plošinou 4. Na obvode na 4move razítka 2...

Miniatúrny transformátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 256154

Dátum: 15.04.1988

Autori: Gulán Milan, Švancara Rudolf, Felcan Tibor, Polka Milan

MPK: H01F 27/06

Značky: transformátor, miniatúrny

Text:

...výkresoch je axonometricky znázornená príkladné .riešenie miniatúrneho transformátora, kde na obr. l je na~ kreslený držiak s fixačným klinom čivastoč~.túrný tnansformátor v čiastočnom reze. Itranstormátor .pozostáva z kostričky 5, .ktorá ořbisahuje primárnu a sekundárnu ciev-ku B, 7, pričom kostrička 5 je uložená na. jadre 8. andro 8 je tvorené t-rafoplechmi, aleibo fexitom. Vonkajší .povrch jadra 8 je uložený v držiaka 4. Držiak 4 je...

Magnetický rozdružovač s permanentnými magnetmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 256153

Dátum: 15.04.1988

Autori: Petrek Martin, Ondáš Milan, Konček Ivan, Kolář Oto, Beňa Vojtech, Fait Alexej Ing

MPK: B03C 1/02

Značky: magnetický, rozdružovač, permanentnými, magnetmi

Text:

...spodný - stabilný, je celý orientovaný súhlasne, t. j. plus alebo mínus. Druhý magnetický systém je p-ohyblivý, výhodne rotačný, a bloky magnetického systému sú orientované v smere radiálnom súhlasne, kým orientácia blokov magnetického systému v axiálnom smere je striedavá.Výhodou tohoto zariadenia je, že zachytáva aj nemagnetioké častice obalujúce mag 4netiokě častice. Tým pracuje toto zariadenie s velkou člstiacou účinnosťou.Medzi...

Spôsob merania dlžky koncových mierok na dvoch vzájomne spojených dvojlúčových interferometroch pomocou vlnovej dlžky (He-Ne) lasera

Načítavanie...

Číslo patentu: 256152

Dátum: 15.04.1988

Autori: Gáťa Roman, Navrátil Vlastimil, Púček Bohuslav

MPK: G01J 3/45, G01B 9/02

Značky: spôsob, dĺžky, spojených, dvoch, merania, vlnovej, interferometroch, dvojlúčových, he-ne, mierok, pomocou, vzájomne, koncových, lasera

Text:

...spolu sa zrkadlom a kútovým odrážačom, sapohybuje iba zrkadlo a ikútový odrážačł na malom voziku, ~čim sa skráii dĺžka vodiacej dráhy z 2 m, na ktorom sa vozík pohybuje, prakticky na polovicu. Znížia sa aj požiadavky.na tuho-st vedenia, aby sa zaručila priamočiarost pohybu. Okrem toho nie je potrebné.používať pohyblivé prívody k snímačom teploty na mierke, lebo stojí.Na pripojenom výkrese je znázornená rozmiestnenie optických a...

Spôsob bezodpadnej výroby oxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 256151

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kábrt Drahomír, Gálik Miroslav, Buček Miroslav

MPK: C01F 7/30

Značky: spôsob, bezodpadnej, oxidů, hlinitého, výroby

Text:

...o využitie hnedého kalu pri výrobe katalytiokých povlakov,maltovín, v poľnohospodárstve, pri výrobe tepelnoizolačných dosiek, -cemientu a pod. boli lbezvýsledné až na súčasné nepodstatné využitie v malom množstve pre spracovanie hnedého .kalu V .aglomeračnnom .procese pre výrobu -agl-omerátov, ako vsádzka pre vysoké pece, pri výrobe železa a použitie hnedého k-alu k riendeniu »oxiudačných troslek v oceliarsikych peciach.Tento .nedostatok...

Rotační zařízení do plníren s radioaktivním nebo jinak nebezpečným materiálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256150

Dátum: 15.04.1988

Autori: Srbek Jiří, Klumpar Josef, Jeřábek Evžen, Buble Mladen, Laštovička Zdeněk, Kulík Rudolf

MPK: B65B 1/10

Značky: plníren, rotační, radioaktivním, jinak, zařízení, nebezpečným, materiálem

Text:

...v podobě kruhového dopravníku, který jako jediný celek zajiäčuů je celý technologický proces od úvodní až po závěrečnou požadovanou technologickou Operñcí Příklad provedení zařízení podle vynálezu je zobrazen na obr. 1, kde je znázorněna jeho situační poloha v nárysu podle materiálového toku s dalšími doplñujícími funkčními prvky tvořící jako celok úplný technologický proces ve formě příkladu pro využití v plnírně odpadového hospodářství...

Vedení rejdovného dvojkolí vícenápravového podvozku kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 256149

Dátum: 15.04.1988

Autori: Maruna Zdeněk, Koula Jiří

MPK: B61F 5/38

Značky: vedení, kolejového, vozidla, dvojkolí, vícenápravového, podvozku, rejdovného

Text:

...excentrické vodítko s osou y, která je v základní poloze totožná s osou x čepu. přičemž čep je připevněn v rámu podvozku a excentrické vodítko, které prochází pryžovým prstencem ložiskové skříně je spojeno s pákou jednozvratnou nebo pákou dvojzvratnou a ve směru osy y vedeno mezi horní opěrou nasazenou na čep a dolní opěrou, přitaženou maticí na kuželové osazení čepu.Na připojených výkreseoh je znázorněn příklad provedení vedení...

Oddalovací zařízení brusného kotouče pro koželužské postruhovací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256148

Dátum: 15.04.1988

Autori: Grossmann Josef, Čech Jan

MPK: C14B 17/14

Značky: kotouče, koželužské, zařízení, oddalovací, postruhovací, stroje, brusného

Text:

...É 3 V matici gg, která je proti otáčení zajištěna perem § 3 v suportu Q. Mezi suport g a matici 53 příčnéhosuportu je Vložen hydraulický válec § 3 s pístem § 3 a vůle v uložení ustavení příčného suportu 3 na suportu Q je vymezována silou tažných pružin 33, které jsou uchyceny k příčnému suportu 1 na závěsech l 3.a k suportu.§ na závěsech 33. Na hydraulický válec § 3 jsou pomocí šroubü §§, § 1 upevněny tlumicí rovinné podložky § 3, äá....

Způsob úpravy ftalocyaninových pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256147

Dátum: 15.04.1988

Autori: Rejlek Antonín, Makarovskaja Galina, Kozlová Taťana, Hyhlánová Alena, Zelenka Ivan, Rakušan Jan, Smrček Vladimír

MPK: C09B 67/12

Značky: ftalocyaninových, pigmentů, úpravy, způsob

Text:

...vlastností novým způsobem podle vynálezu.Způsob přípravy ftalocyaninových pigmentů zpracováním rozpouštědly za zvýšené teploty spočĺvá podle vynálezu v tom, že se na směs ftalocyaninu mědi s obsahom ftalocyaninu mědi substituovaného terc. butylem, popřípadě částečně chlorovaného ftalocyaninu působí benzenem toluenem, xylenem nebo solventnaftou při teplotě varu rozpouštědla, po izolací se produkt promývá etanolem, vodou a suší při teplotě...

Fotodetektor s kompenzací kapacity fotodiody

Načítavanie...

Číslo patentu: 256146

Dátum: 15.04.1988

Autor: Vlček Čestmír

MPK: G01J 1/44

Značky: fotodiody, kompenzaci, fotodetektor, kapacity

Text:

...pásma fotodetektoru s velkoplošnou fotodiodou s přechodem PN, než vykazují V praxi běžně používaná zapojení fotodetektorů. zvětšení šířky pásma je způsobeno vykompenzováním kapacity fotodiody, která se na setrvačnosti fotodiody významně podílí. Další složky, podílející se na setrvačnosti fotodiody zejménadifúze nosičů a doba potřebná k vyprázdnění ochuzené vrstvy fotodiody po skončení ozáření,nejsou postihnuty.Na pŕipojených výkresech je...

Chemický způsob rozkladu supertvrdých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256145

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mačák Josef, Suchá Anna

MPK: C01B 31/06

Značky: způsob, chemicky, supertvrdých, rozkladu, materiálů

Text:

...možnost potřebneho posouzenĺPodstatou rozkladu je sintrace se směsi uhličitanu a dusičnanu alkalického kovu za mírného slinutí směsi. Uhličitan působí na přítomné prvky mírně oxidačně a jako kypříci složka, dusičnan má pak silný oxidačni účinek. K úplnému roztaveni směsi nesmí dojít, nebot se zamezí oxidačnimu působení dusičnanu sodného.Proces probíhá za přístupu vzduchu. Bör pŕecházi na alkalický boritan, nečistoty železo a hořčik na...

Rotační axiální míchadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 256144

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lédl Jiří, Hruban Konstantin, Kvasnička Jan

MPK: B01F 7/00

Značky: rotační, axiální, míchadlo

Text:

...i délka tangenciální 1 cpatŘy, která se pohybuje v rozmezi 1,5 až 4 násohku šířky radiálni lopatky.Podle požadavků na dynamiku michání a podle technologických podmínek se volí rovněž orientace rozšířené tangenciální části radiálních lopatek. Při zvýšených požadavcích na homogenizační a čerpací účinky míchadla je výhodné uspořádání, při němž jsou tangenciální lopatky orientovány směrem nahoru. Při nízké hladině kapaliny a v případě potřeby...

Složený detektor z monokrystalů vizmutgermanátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256143

Dátum: 15.04.1988

Autori: Blažek Karel, John Václav, Vrzala Pavel

MPK: G01T 1/202, G01T 1/20

Značky: vizmutgermanátu, detektor, monokrystalů, složený

Text:

...délce emise 480 nm existují do indexu lomu n 1,6. Při použití takového tmelu dochází k několikanásobné reflexi na rozhrani krystal/tmel, čímž ve vzniklém gama-spektru dojde k rozmazávání píků, popřípadě vzniku dvojpíků a podstatnémuzhoršení energetické rozlišovací schopnosti.Tyto obtíže odstraňuje a umožňuje vytváření velkých detekčních celkñ složený detektor z monokrystalü vizmutgermanátu podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že...

Způsob výroby dusíku nízkoteplotní rektifikací směsi, obsahující kyslík, dusík a argon, obvykle vzduchu, a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256142

Dátum: 15.04.1988

Autori: Holub Josef, Chrz Václav

MPK: B01D 3/14

Značky: kyslík, dusík, zařízení, obvykle, vzduchu, provádění, směsi, tohoto, nízkoteplotní, obsahující, rektifikací, dusíku, způsob, výroby, argon, způsobu

Text:

...prostorem gg zkapalňovacího výměníku 3, kde se ochlazuje nízkotlakou odpadní frakcí, pak přes potrubí lg vstupu kolony do paty kolony 5. Druhý proud prochází včtví li nejprve do druhého prostoru gg hlavního výměníku l, kde je ochlazován nízkotlakou odpadní frakcí, dále druhým spojovacím potrubím li a druhým prostorem gg studeného výměníku í, kde se ochlazuje dusíkem a středotlakou odpadní frakcí, pak rovněž přes potrubí lg vstupu kolony...

Zařízení pro ořezávání řepy a jiných plodin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256141

Dátum: 15.04.1988

Autori: Prouza Richard, Chudomel Miroslav

MPK: A01D 23/02

Značky: zařízení, řepy, plodin, ořezávání, jiných

Text:

...nižší hmotnosti výrazně klesá spotřeba paliva a snižujese stupeň zhutnění zeminy vlivem přejezdu zařízení.Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise přĺkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, kde obr. 1 znázorňuje v axonometrii schemąticky celkové uspořádání zařízení pro ořezávání řepy a jiných plodín podle vynálezu, obr. 2 znázorňuje v axonometrii schematicky jednotlivé části a jejich návaznost u zařízení pro ořezávání...

Omítník

Načítavanie...

Číslo patentu: 256140

Dátum: 15.04.1988

Autor: Tarantín Vojtěch

MPK: E04G 21/18

Značky: omítník

Text:

...omltniků je odstraněny omitnikem podle vynálezu, jehož podstatouje, že je proveden z plechového pásu s přičným průřezem tvaru pismene W v libovolné délce. Osazení na zdi se provede tak, že zeä se opatří maltovými terči, do kterých se omitník zatiačí a osadi do potřebné svislé polohy. Tím je omítnik připraven k provádění dalších operací omitáni. Po dokončení omítáni se omitník vyjme a rýha po něm se vyplni maltou. omítník lzeve svislém směru...

Rekuperační zařízení pro vodorovný ohřev pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 256139

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pindur Josef, Bernátek Bohuslav

MPK: B22D 41/00

Značky: panví, vodorovný, rekuperační, zařízení, ohrev

Text:

...labyrint, který bráni přisávání falešného studeného vzduchu do pánve. Umístěním vzduchověho rekuperátoru nad ohřivaci stěnou se odebere teplo odcházejicích spalín a vytvořenim těsniciho labyrinñu ve Spodní části obvodu hrdla pánve se zabráni vnikání falešného, studeného vzduchu do pánve.Na připojeném výkrese je znázorněn příklad provedení zařízení podle vynálezu, s přík 1 ad~ ným použitím kazetového rekuperátoru, a to V podélném řezu...

Antikorozní pigment

Načítavanie...

Číslo patentu: 256138

Dátum: 15.04.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01G 3/00, C09D 5/08, C01B 25/40...

Značky: pigment, antikorozní

Text:

...případech použití, do vlhkých a více agresivních prostředí může být naopak výhodnější poněkud vyšší rozpustnost pigmentu a tím i rychlejší uvolñování fosforečnanových inhibujících iontů. Z navrhovaných cyklo-tetrafosforečnanů uvedených výše je poněkud více rozpustný c-Ca 2 P 4012, což je v některých případech navíc výhodné i tím, že se tak z něho uvolňují i vápenatě ionty, které zvyšují alkalitu prostředí. Příprava...

Zařízení pro kompaktní oběhový systém výroby páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 256137

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zeman Vladimír, Kuřátko Josef, Matev Milan, Vít Pavel, Karpíšek Jiří

MPK: F28D 1/06

Značky: systém, oběhový, páry, kompaktní, výroby, zařízení

Text:

...páry.Zkrácením zavodñovacích trubek lze docílit dobré oběhové poměry i při jejich celkově menším prúřezu než u dosavadních provedení. Tím lze dosáhnout poměrně malé zvětšení průměru převáděcích trubek, které neovlivní tlouščku stěn výměníku a oddělovače páry. Lze svýodou použit též řešení, kdy v oblasti s nějvětším vývinem páry není v převáděcí trubce zavodňovací tnúka zatímco v oblasti s nejmenším vývinem páry mohou být použity zavodňovací...

Zařízení pro skladové hospodářství tyčového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256136

Dátum: 15.04.1988

Autor: Mergl Zdeněk

MPK: B65G 1/04

Značky: materiálů, zařízení, skladové, tyčového, hospodářství

Text:

...řez zařízením s pojízdným stolemobr. 2 je půdorysný pohled na zařízení s pojízdným stolem obr. 3 je přĺčný řez zařízením s pevným stolem obr. 4 je púdorysný pohled na zařízení s pevným stolemJak je z obrázků patrno, je na dráze 1 ustaven na podvozku 3 stůl § K rámú 4 stolu3 jsou připevněny stojany Q vytvářející rošt, přičemž konec stojanü je upraven jako koryto É s profilem odpovídajícím profilu palet 1. Pojezd stolu l je odvozen od dvou...

Způsob barvení povrchové omítkové vrstvy ploch betonových prefabrikátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256135

Dátum: 15.04.1988

Autor: Sequens Jan

MPK: B28B 11/04

Značky: barvení, povrchové, ploch, způsob, prefabrikátů, vrstvy, betonových, omítkové

Text:

...fungicidů, hydrofobik apod.,podlevyná 1 ezu.Jeho podstata spočíva v tom, že barvici kompozice o Viskozítě 15 až 25 s měřeno Fordovým výtokovým pohárkem s otvorem 0 průměru 5 mm se nanese na vyhlazenou omítkovou vrstvu nevytvrzeného betonového prefabrikátu homogenně plošné v dávce 0,7 až 2,0 kg/m 2, provede se plošná vibraoe tak, aby barvicí kompozice pronikla mezi zrna omítkové směsi a prefabrikát se vytvrdí při teplotě 5 až 100 °C po dobu 3...

Vertikální vřeteno kalicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256134

Dátum: 15.04.1988

Autori: Havlík Josef, Toman Otakar

MPK: C21D 1/00

Značky: kalícího, stroje, vřeteno, vertikální

Text:

...který je s uosnou trubkou 3 otočně spojen prostřednictvím středicĺhh kusu g a ložiska gg sílového válce A pro upínánĺ. Pistnice gł táhla 22, které je uloženo V táhlu EQ.sílového válce A pro upĺnánĺ nese ložiskoSilový válec 3 pro upínání je 5 výhodou jednočinný a je vybaven pružinou lg. Pístnice spodních silových válců ł a pístnice horních silových válců 3 jsou spojeny spojkami lg. Držák ll je spojen se středicím kusem 5 a nese např. čepy ll,...

Mobilní vibrační zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256133

Dátum: 15.04.1988

Autori: Rampula Václav, Štěrba František, Otáhal Vlastislav

MPK: B06B 1/02, G01M 7/00

Značky: mobilní, vibrační, zařízení

Text:

...snižování a transponování vnitřních pnutí. Samostatný a přenosný budič kmitú,spojený s ostatními prvky bhebným hřídelem, umožňuje snadnou manípulaci při použití u rozměr nějších součástí, kdy je nutno zdroj vibrací postupně přemístovat.Příkladnć provedení mobilního vibračního zařízení je schematícky znázorněno na připojeném výkrese, kde obr. 1 znázorňuje celkové uspořádání a na obr. 2 je celkové schéma zapojení.Mobilní vibrační zařízení tvoří...

Zapojení zajišťující okamžité vyhodnocení chybového stavu servosmyček pohybujících se částí strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256132

Dátum: 15.04.1988

Autori: Schut Miroslav, Pečánka Karel, Dlouhý Jiří, Ekrt Jiří

MPK: G05B 19/18, G05B 19/403

Značky: chybového, okamžité, zajišťující, vyhodnocení, pohybujících, stavu, zapojení, servosmyček, strojů, částí

Text:

...taktosnímací vstup gł zapojení je spojen se snímacím vstupem ll bloku l vyhodnocení odměřené dráhy, jehož informační výstup lg je spojen s informačním vstupem gł bloku g výpočtu skutečně polohové odchylky. zadávací vstup gg bloku 3 výpočtu skutečně polohové odchylky je spojen s prvním programovým vstupem gg zapojení a hodnotový výstup gg bloku 3 výpočtu skutečně polohové odchýlky je spojen s prvním hodnotovým vstupom il bloku A...

Úhlový osvětlovací zdroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 256131

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kocour Jaroslav

MPK: G02B 27/20, G02B 27/34

Značky: osvětlovací, zdroj, úhlový

Text:

...osvětlovací komory l jsou V uvolněné poloze nejlépe patrny z obr. 2. Na panelu 2 je prostřednictvím šroubů 3 připevněna komora l jež má uvnitř vytvořenou dutinu, vymezenou zejména zadní plochou lg, vnitřní plochou lg a plochami stranového vybraní lg.Hlavní stěna ll komory l má vytvořenou drážku ll, jež je dobře patrna i z obr. 6 nebo 7, na kterých jsou rovněž dobře patrny vodicí lišty llg, mezi nimiž je vedena žárovkováobjímka Q...

Způsob zpracování manganových konkrecí amoniakálně karbonátovým postupem spojený se získáváním manganu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256130

Dátum: 15.04.1988

Autor: Javorek Petr

MPK: C22B 47/00

Značky: karbonátovým, postupem, manganu, amoniakálně, způsob, konkrecí, zpracování, manganových, spojený, získáváním

Text:

...nerozpustné sloučeniny, obsahující uhličitan manganatý. Roztoku po vyloučeni manganu se využívá v další části zpracování manganových konkrecí pro získáváni mědi, niklu a kobaltu známým amoniakálně-karbonátovým postupem 2 pevného podilu kalové frakce, který zůstává po loužení redukovaných manganových konkreci za nepřístupu vzduchu.Výhodou uvedeného způsobu je, že rozšířením amoníakálně-karbonátové technologie zpracování manganových konkrecĺ...

Obličejový oblouk k artikulačnímu přístroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 256129

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hampl Josef, Klečatský Eduard

MPK: A61C 11/00

Značky: obličejový, přístroji, artikulačnímu, oblouk

Text:

...opatřeny průchozimí otvory ve směru kondylové osy, ve kterých jsou uložený duté tyče s posuvným měřitkem, jejichž vnitřní konce jsou opatřeny plochou přiložkou a vnější konce osazenim pro nasazení plastických koncovek.Příklad obličejcvého oblouku podle vynálezu je znázorněn na připojených výkreseoh, naObličejový oblouk pro zhotovováni zubních náhrad podle vynálezu sestává z duté válcové tyče l ve tvaru pismene u. v jejíž střední části jsou...

Způsob výroby makroporézních sorbentů s kovalentně navázanými hydroxamovými skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 256128

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kühn Manfred, Beneš Milan

MPK: C12N 11/06

Značky: kovalentně, hydroxamovými, způsob, sorbentu, výroby, skupinami, navázanými, makroporézních

Text:

...kyselín. Kromě toho se s ohledem na jejich vysoký bodvaru může použít široký interval reakčních teplot. To má význam zejména při přeměnách méně reaktivních aktivovaných materiálů, které vyžadují vyšší reakční teploty. Vysoká polarita uvedených rozpouštědel kromě toho také urychluje reakce, což je důležité naopak při reakcích méně stabilních derivátů hydroxamových kyselín nebo aktivovaných materiálů pro dosažení postačujícich...