Archív za 1987 rok

Strana 280

Sposob výroby rezného nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 249902

Dátum: 15.04.1987

Autori: Andrlík Jiří, Motús Dušan, Koseček Albert, Szegheoe Mikuláš, Jeníček Jozef, Bobčík Ladislav

MPK: B23B 31/04

Značky: výroby, řezného, nástroje, spôsob

Text:

...sa súvislým alebo prerušovaným zvarom, pričom rezná časť sa k základnému telesu privarí elektró 4novým alebo laserovým lúčom s merným príkonom 100 až 6 000 j . cm 1.Výhoda spôsobu výroby rezného nástroja na Vŕtanie alebo opnacovávanie podla vynálezu, predovšetkým spočíva v úspore vysokovýkonnej rýchloreznej ocele, použitej len na rezných častiach, zatial čo základné teleso je zhotovené z bežnej konštrukčnej ocele. Napríklad u iréz s...

Vynášaco-dohorievací rošt parných a teplovodných kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249901

Dátum: 15.04.1987

Autor: Zlámala Vladimír

MPK: F23H 11/00

Značky: teplovodných, rošt, kotlov, vynášaco-dohorievací, parných

Text:

...proti pádu velmi tvrdých a ťažkých kusov škváry, V možnosti urobiť na rošte a ďalších častiach odškvárovacieho zariadenia rôzne opravy na všetkých častiach mimo dosahu i za prevádzky kotla,čo znižuje počet odstávok kotla, v jednoduchšej a lacnejšej výrobe, montáži a údržbe. Oproti zariadeniam, ktoré používajú na dopravu škváry kombináciou rôznych výsypiek, vynášačov a drvičov má zariadenie podla vynálezu výhodu V lepšom využiti tepla...

Sposob prípravy L-lyzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249900

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bučko Michal, Sálka Ján, Hladký Václav, Hano Alexander, Kliment Július, Mikláš Emil

MPK: C07C 101/24

Značky: l-lyzínu, spôsob, přípravy

Text:

...lyzínovej pôdy.Ďalšia výhoda spôsobu podľa vynálezu je t-0, že sa k vyfer.mentovanej lyzínovej pôde,zahustenej na 35 až 5 U 0/0 hmot., obsah sušiny a 15 až 25 0/0 hmot. L-lyzínu, pridá vodná suspenzia penicilínového mycélia o sušine 10 0/0 hmot., V ktorej bola prevedená degravdácia zbytkového jpenicilínu pridavkom hydroxidu amónneho .alebo sodnelłio na hodnotu pH 9,5, za miešania 1 h, v množ 249900stve 25 obj., počítaných n.a objem...

Zapojenie pre reguláciu a optimalizáciu rezných podmienok pre zariadenie na trieskové obrábanie a delenie dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: 249899

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šutta Peter, Frais Jindřich

MPK: G05B 13/02

Značky: řezných, dřeva, delenie, trieskové, optimalizáciu, obrábanie, reguláciu, zariadenie, zapojenie, podmienok

Text:

...elektromotora 1 p-ohonu rezneho nástroja. Na usmerňovací obvod 3 je pripojený analögovočíslicový prevodník 4, ktorý je riadený mikropočítačom 5. Mikropočítač 5 sleduje okamžitú hodnotu prúdu z analógovočíslicovéhow prevodnika 4, prekročenie hodnoty obvodu 9 predvoľby teploty rezného nástroja, snímač 11 prítomnosti rezaneho »materiálu a porovnáva ich s obvodom 11 predvoľby hodnoty prú-du elektromotora 1 pohonu rezného nástroja a obvodom 12...

Prenosná skúšobná sonda funkčného stavu termodiferencialných hlasičov požiaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249898

Dátum: 15.04.1987

Autor: Jeremiaš Štefan

MPK: G08B 29/00

Značky: hlasičov, funkčného, stavu, sonda, prenosná, skúšobná, požiaru, termodiferencialných

Text:

...stavu hlasičov požiaru,ktoré sú inštalované V pracovných prostrediach s nebezpečím výbuchu je problematická, pretože ani v tuzemsku, ani v zahraničí doposial .nie je známe vyhovujúce skúšobná zariadenie pre tento účel.Uvedený problém kontroly funkčného stavu hlaslčov požiaru vo výbušnýoh pracovných prostrediach rieši prenosná skúšobná sonda podla vynálezu, ktorej podstata spočíva v tom, že na vonkajšej stene valcovej hlavice sondy v...

Mechanický pridržiavač

Načítavanie...

Číslo patentu: 249897

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kratochvíl René

MPK: H05K 5/02

Značky: pridržiavač, mechanicky

Text:

...a zat-vorenom stave.Použitím mechanického priadržiavača samootváracích krytov alebo dvierok sa umožňuje použitie automatického otvárania ąkrytov alebo dvierok, čím sa dosahuje vyšší užitkový, estetický a ekonomický účinok.Na obr. 1 je pohľad na .mechanický priidlržiavač pred vložením .do držiaka. Na oh 4rázku 2 je bok-orys mechanického pridržiavača v otvorenej polohe pred zatvorením a na obr. 3 je bokorys mechanického. pridržiavača v...

Univerzálny stavebnicový expedičný prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 249896

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kosnovský Milan, Pisár Ľudovít, Kosnáč Patrík, Rudzan Peter

MPK: B65D 85/20

Značky: expedičný, univerzálny, prípravok, stavebnicový

Text:

...a záverných profilov s roztečou polí až do 2 000 mm a s prepravnoudĺžkou výrobkov do 12 000 mm, pričom je využitá vlastná tuho-st prepnavovanýoh výrobkov.Na priložených výkresoch je znázornený univerzálny stavebnice-vy expedičný prípravok podľa vvynálezu, kde na obr. 1 a 3 v náryse a obr. 2 a 4 v pod-oryse je zobrazená hadvovitá výhrevné plocha uložená v univerzálnom stavebnicovom expedičn-om prípravku.Univerzálny stavebnioový expedičný...

Reverzačná planetová prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 249895

Dátum: 15.04.1987

Autor: Fabana Pavol

MPK: F16H 3/70, F16H 3/48

Značky: planetová, reverzačná, převodovka

Text:

...291 obvodového korun-ového kolesa 2 U, .na vonkajšej časti je .vytvorené vdrážkovanie 202 pre uloženie vnútorných lamiel 21.Vonkajšie lamely .22 sú uložené v .dražkovalníĺ 181 základného telesa 18. Pri-tlak a blokovanie obvodového korunového k-olesa ZI zabezpečuje ,prítlačné medzikružie 23. Obvodové korunové koleso 2 U je pomocou guličkového uloženia 24 určené a výstredené vo svojej polohe. satelit 13 svojím ozubením 131 zo stredovej časti...

Kontinuálny fotochemický reaktor so stieraným filmom

Načítavanie...

Číslo patentu: 249894

Dátum: 15.04.1987

Autor: Tkáč Alexander

MPK: B01J 19/08

Značky: filmom, fotochemicky, reaktor, stieraným, kontinuálny

Text:

...priebežnú kontrolu a výmenu do série zapojených UV-lámp v .počte podľa dĺžky reaktora je možné previesť bez nutnosti demontáže fotochemického reaktora. Voľbou dĺžky jeaktora je .možné regulovať i dĺžku ožarovacej zóny prvocesovanej kvapaliny.Veľkou výhodou zariadenia je i skutočnosť, že čas zotrvania filmu v reakčnej zóne sa dá regulovať rýchlosťou -obrátok stieračna a sklonom stieracích segmentov. Napriklad pri vonkajšom priemere Q .10 cm...

Sposob ukončovania reakcie formaldehydu s acetaldehydom pri výrobe pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249893

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kolesár Ján, Chocholáček Ľudovít, Čorný Jozef, Ambrož František, Lichvár Milan, Žedényi Mikuláš, Bindas Ján, Olejník Vincent

MPK: C07C 31/24

Značky: acetaldehydom, výrobe, reakcie, spôsob, formaldehydu, ukončovania, pentaerytritolu

Text:

...mravčanu vápenatého, z neutralizovaných reakčných roztokov sa uskutočňuje ich zakoncentrovanim s následnou trakčnou kryštalizáciou a filtráciou. Pretože zawhust-ovanie uvedených roztokov sa uskutočňuje vo viacstupñovej vákuovvej odparke v čs. technológii v trojstupňovej s indexom hospodárnosti vyšším ako 1,5, je výhodné na ukončovanie reakcie použit priamo roztok kyselín z oxidácie cyklohexánu bez predchádzajúceho zakoncentrovania.Octan...

Sposob elektrotroskového zvárania hliníka alebo jeho zliatin

Načítavanie...

Číslo patentu: 249892

Dátum: 15.04.1987

Autor: Vehner Ladislav

MPK: B23K 25/00

Značky: zvárania, zliatin, elektrotroskového, spôsob, hliníka

Text:

...je zváranie, je energeticky náročný a predlžujev čas prípravy materiálu pred zváraním. Dalšou jeho nevýhod-ou je, že nezaručuje spolahlive spojenie pri zváraní.Uvedené nevýhody sa do značnej miery odstránia spôsobom elektrotroskovéąho zvárania hliníka podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že na tenší kus sa privedie väčší zvárací prúd a nahrubší kus sa prive-die menší zvárací prúd, Spôsob podľa vynálezu umožňuje zvárať dielce...

Automatizovaný vzorkovač s elektromagnetickým pohonom

Načítavanie...

Číslo patentu: 249891

Dátum: 15.04.1987

Autor: Riečan Ján

MPK: G01N 1/02

Značky: vzorkovač, pohonom, automatizovaný, elektromagnetickým

Text:

...so štrbinami 5, v ktorej je .do sedla 7 ventilu vložená kužeľka B ventilu. KuželkaG ventilu je čapom uchytená na páku 3 tiahlom 4 elektromagnetu. Sípka a vyznačuje smer prietoku tekutiny potrubím a šípka b -vytekanie tekutiny - vzorky pri nadvihnutej kuželke i ventilu. Množstvo odobranej vzorky je dané dĺžkou času zdvihu kužeiky El ventilu. Vzorkovacia trubice so štrbinami 5 je na potrubie 1 upevnené dolným upín-acim telesom 8 a horným...

Surovinová zmes pre výrobu matnej glazúry

Načítavanie...

Číslo patentu: 249890

Dátum: 15.04.1987

Autori: Langer Peter, Fürješ Štefan, Hlodák Pavol, Varga Štefan, Kováčik Štefan, Dávidová Olga

MPK: C03C 8/04

Značky: výrobu, matnej, glazury, surovinová

Text:

...na požadovanú jemnost a dosiahnutí optimálnych reologických vlastností je glazúra vhodná na glazovanie.Dodržaním zloženia surovinovej zmesi pre výrobu matnej glazúry podla vynálezu sa získa matná -glazúra, ktorej použitím sa dosiahne udokonarle hladký povrch, ktorý je dobre pretavený, matný, prakticky bez povrchových vád. Výpalom sa dosiahne vysoký stupeň belosti matnej glazúry, tento sa pohybuje na úrovni stupňa bel-osti lesklej bielej...

Oblúkový strešný svetlík

Načítavanie...

Číslo patentu: 249889

Dátum: 15.04.1987

Autori: Puchala Zbigniew, Hamar Igor

MPK: E04D 13/03

Značky: svetlík, strešný, oblúkový

Text:

...vystupujú cich rebier, stuženie otvorov -pre spoje zalaminovanými doštičkamí spolu s UŽ uvedenými výhodami zvyšujú kvalitatívne a uživateľské vlastnosti oblúkového strešného svetlíka v porovnaní s doposiaľ známymi.Na výkresoch sú znázornená príklady oblúkoveho strešného svetlíka podľa vynálezu, »kde na obr. 1 je priečny rez rsvetlíkom,na obr. 2 je bočný pohľad na ~čast svetlíka s čelami, na obr. 3 A je priečny rez horným svetlíkovým...

Sčítacie zariadenie pre hamatoimunologické techniky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249888

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vasil Miroslav, Pavlík Milan

MPK: A61B 5/14

Značky: techniky, hamatoimunologické, zariadenie, sčítacie

Text:

...sú pripojené na vstupy sústavy pamätí a taktiež na vstup sumačnej pamäte. Výstup sústavy-pamätí je pripojený na vstup výstupných obvodov..Na jeden zo vstupov vý-stupných -obvodov je pripojené tlačítko zápis. Výstup výstupnych obvodov je pripojený na vstwp dekodéru, ktoréího výstup je pripojený na vstup displeya. Výstup sumačnej pamäte je pripojený na vstup prepínača rozsahu, ktorého výstup je »pripojený na vstup obvodu signa 4lizácie. Na...

Imunohematologický sčítač s periférnym ovládaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 249887

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vasil Miroslav, Vrchovinský Pavol, Baláž Michal

MPK: A61B 5/14

Značky: ovládáním, periférnym, imunohematologický, sčítač

Text:

...vyšetrenia a zjednodušuje sa práca pri odčitavaní laboratórnych testov.Na pripojenom schematickom výkrese je znázornený príklad vyhotovenia imunohematologického sčít-ača podľa vynálezu. Na obr. 1 je znázornený bočný pohľad, obr. 2 zaostruje .detail umiestnenia ovládacích prvkov sčítacieho zariadenia na ľavej stenestojana mikroskopu a obr. 3 »predstavuje detail umiestnenia ovládacích prvkov sčítacieho zaria-denia na pravej stene -stojana...

Sposob výroby zliatin železo-titan-hliník-kremík

Načítavanie...

Číslo patentu: 249886

Dátum: 15.04.1987

Autori: Parcia František, Harmaniak Ján, Bobok Ľudovít, Repčák Vladimír, Luczyová Ružena, Markovič Ivan, Meško Vladislav

MPK: C22C 37/00

Značky: zliatin, výroby, spôsob, železo-titan-hliník-kremík

Text:

...titánu zabraňuje vytvorená vrstva trosky.Výhodou riešenia podľa vynálezu ďalej je, že sa podstatne zníži spotreba deficitného hliníka, zníži sa spotreba elektrickej energie na jednotku výroby, zníži sa kratn-ost trosky, zvýši sa produktivita pecného agre~ gátu, zvýši sa nutnost vyrobenej zliatiny a čo je ,najdôležitejšie využije sa .aj taký titánonosný odpad, ktorý ináč nie je možné využiť.Predmet vynálezu je ilustrovaný na...

Kvapalné alebo pastovité viaczložkové hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 249885

Dátum: 15.04.1987

Autori: Chromický Karol, Čierna Libénia, Meszároš Peter, Vážny Emil, Harmaniak Ivan, Poór Robert, Hutár Eduard, Teren Ján

MPK: C05D 9/02

Značky: viaczložkové, pastovité, hnojivo, kvapalné

Text:

...viaczl-ožkove hnojivá podľa vynálezu, obsahujúce popri zakladnych a/alebo sekundárnych ravstlinných živín aj mikroživiny.Podstata vynálezu spočíva v tom, že viaczložkové hnojivá podla vynálezu obsahujú zo sekundárnych rastlinných živín predovšetkým -síru a prípadne iihorčik a/alebo železo a/alebo Vápnik a z mikroživín obsahuje predovšetkým Irolybden .a ibór .a prípadne i kobalt a/alebo med a/aletbo mangan a//alebo zinok a/alebo titán, pričom...

Kvapalné alebo pastovité viaczložkové hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 249884

Dátum: 15.04.1987

Autori: Meszároš Peter, Hutár Eduard, Harmaniak Ivan, Truksa Juraj, Teren Ján, Vážny Emil, Chromický Karol

MPK: C05D 9/02

Značky: viaczložkové, kvapalné, pastovité, hnojivo

Text:

...je výhodné predchádzať vzniku deficiencií optimalizáciou jej výživy preventívnou .aplikáciou aspoñ najvýznamnejších sekundárnych a stopových rastlinných živín iv množstvách zabezpečujúcich aspoň ich nízky až stredný obsah z hladiska výživy rastlín týmit-0 homogénnymi prvkami.Takéto preventívne - paušálne prihnojovanie kukurice bez nevyhnutnosti zisťovania obsahu sekundárnych a stopových biogénnych prvkov v pôde a rastline je účelne...

Držiak nástroja, najmä závitovacieho

Načítavanie...

Číslo patentu: 249883

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kurinec Ferdinand, Polák Martin

MPK: B23G 1/46

Značky: závitovacieho, držiak, najmä, nástroja

Text:

...uvolnenom stave závitnika a obr. 5 čelný pohlad na držiak nástroja.Držiak nástroja, v danom prípade závitovacieho, pozostáva z telesa 1, ktoré je na jednom konci opatrené čelným axiálnym upínacim otvorom 2 s vnútornými upinacimi plochami pre upinaci št-vorhran 3 závitnika 4. Na druhom konci je teleso 1 opatrenévlastným upínacim štvorhranom 5, ktorým sa vkladá do závitovacej hlavy 6. Na prvom konci je teleso 1 držiaka okrem toho opatrené...

Velkoplošné nanášacie zariadenie náterových hmot a čistiacich látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 249882

Dátum: 15.04.1987

Autori: Polášek Josef, Štaglica Josef

MPK: B05B 1/10

Značky: zariadenie, velkoplošné, čistiacich, nanášacie, nátěrových, látok

Text:

...a plynule regulovateľnom množstve na nanášanú plochu.Na pripojených výkresoch je na obr. 1 znázornený celkový pohľad na nanäšacie zariadenie podľa vynálezu a na obr. 2 rez nanášacím valčekom.vých hmôt .a čistiacich látok pozostáva zVeľkoplošné nanášacie zariadenie nátero nanávšacieho valčekä 1, objimky 2 opatrenejty-čotplls regulačným ventilom 13, spojo vacej hadičŘy 14 pre prívod aplikovanej látky a tlakovej nádoby 16. Spojovacie...

Priamprietoková vodná turbína s otáčavými obežnými lopatkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 249881

Dátum: 15.04.1987

Autor: Petráš Anton

MPK: F03B 17/06

Značky: oběžnými, otáčavými, priamprietoková, lopatkami, turbina, vodná

Text:

...vodná turbína ,podľa vynálezu má jednoducho konštrukčne vyriešený spôsob regulácie chodu turbíny .a spôsob reverzácie chodu turbíny, pretože pre dosiahnutie regulácie a reverzácie chodu takéihoto »druhu turbíny nie je potrebné použit navyše regulačná motory na obežných lopatkách, z čoho vyplýva, že dosiahnutý účinok v porovnaní so známymi porovnateľnými turbínami je lacnejším spôsobom..priklad prevedenia prlamoprietokovej...

Polyvalentní inaktivovaná olejová vakcína a sposob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249880

Dátum: 15.04.1987

Autori: Žuffa Alojz, Spišák Michal, Menšík Jaromír, Maňovský Ivan, Žuffa Tomáš, Zajac Ján, Salajka Eduard, Kravárik Dušan

MPK: A61K 39/295, A61K 39/108

Značky: olejová, inaktivovaná, vakcína, polyvalentní, spôsob, výroby

Text:

...kultúr,sa -pridá také množstve trypsínu, aby jeho konečná koncentrácia v u-drževacom médiu predstavovala 0,2 u-g, la trypsín sa nechá pôsobiť na .vírus počas 30 minút ,pri 37 °C.Na infekciu kultúr sa použije také inekulum, aby multiplicita infekcie predstavovala 0,1 až 0,01 na bunku. Po ukončení audsorbcie vírusu na lbunky sa kultúry zalejü Earlovým bezsérevýrm médiom a inľkubujú počas 48 až 72 hodín pri 37 °C. Získané »vírusová...

Rošt pre počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 249879

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ďurica Dušan, Cisárik Vladimír

MPK: H05K 5/02

Značky: počítače, rošt

Text:

...rošty mali veľký počet prvlkov, pome-rne vysoké nároky pre výrobu každého prvku pri požadovanej presnosti výr-oby. Vysoké nároky na jednoduchosť .a velĺkü presnosť rieši nové riešenie roštu pre počítače, ktorého podstatou je bočnica symetrická podľa zvislej osi a profil tvaru U, ktorého konce sú upravené na »roznitovanie.U tohoto roštu pre počítače sa dosiahne veľkej jednoduchosti, pevnosti a presn-osti montáže pri minimálnom počte...

Zdroj jednosmerného napätia pre štartovanie impulzne regulovaných zdrojov napätí

Načítavanie...

Číslo patentu: 249878

Dátum: 15.04.1987

Autor: Podstanický Igor

MPK: H02J 1/04

Značky: zdroj, napätia, impulzné, regulovaných, jednosmerného, zdrojov, napätí, štartovanie

Text:

...prvky. Popísaný štartovací zdroj je .možné zapojit V impulz.ne regulovanom zdroji napätia tak, že po uskutočnení štartu .prestane pracovať .a napätie pre napájanie riadiacich o.bvodov si vyrába sám impuizne regulovaný zdrojPríklad zdroja jednosmerného napätia vhodného .pre štartovanie impulzne-regulovaných zdroj-ov napätí s galvnanicky odizolovaným výstupom je na pripojenom výkrese,ktorý znázorňuje soíhému zapojenia.Ku kladnému polu 2...

Nástroj na výrobu tvarovaných prívodov pre diody

Načítavanie...

Číslo patentu: 249877

Dátum: 15.04.1987

Autor: Hollan Aladár

MPK: H01L 21/96

Značky: prívodov, výrobu, nástroj, tvarovaných, diody

Text:

...a pravá stre-diaca čeľusť a opr-oti čeľustiam je upevnený .pohyblivý ihlavičkár.využívaním vynálezu sa dosiahne univerzálnost výroby privodov, zvýšenie produktievity práce min. 2 D krát, zlepšenie kvality vyrábaných privodov, zníženie materiálovej a energetickej náročnosti výroby, pričom realizácia vynálezu je veľmi jednoduchá a lacná.Na .priložených výkresoch obr. 1 celkový postup výroby prívodov tvaru S, obr. 2 nástrojov na výrobu...

Systémová paleta vhodná najmä pre automatizované výrobné systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249876

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kuchyňár Milan, Križan Jozef, Morávek Jan, Kolpach Pavel

MPK: B65D 19/12

Značky: vhodná, systémová, automatizované, výrobné, systémy, najmä, paleta

Text:

...-s dosazdaoou .plochu pre na 4loženie systéimovej palety je ukončený tak,aby jeho valcová časť dostatočne vyčníevala z hornej steny rámu, potom spodná plocha válcovej časti bude presnou nosnou plochou systémovej palety.Výihodou takto vytvorenej systémove palety je hlavne jej malá hmotnost a výhodná manipulácia s ňou. Manipulácia so systémovou paletou sa deje na spodnej stene rámu a presné ustavenie vo vnútri rámu. Takto riešený rám plní...

Dopravné zariadenie skúšobno-montážneho pracoviska elektrických ohrievačov vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 249875

Dátum: 15.04.1987

Autor: Boor Ján

MPK: B65G 37/02

Značky: skúšobno-montážneho, pracoviská, dopravné, zariadenie, ohrievačov, elektrických

Text:

...zariadenia podla vynálezu je, že ním možno dosiahnuť požadovanú kapacitu na podstatne .menšej zastavanej pôdorysnej ploche.Príklad vyhotovenia zariadenia podľa Ivynálezu je znázornený na výkresoch, na ktorých je na oIbr. 1 naíkreslené pôdorysiné usporiadanie zariadenia ako celku a na obr. 2 nárysný pohľad na časť zariadenia so závesmi.-vstupnou dopravnou vetvou 3 a s ň-ou rovnobežnou výstupnou dopravnou vetvo-u 4 je spolu s nlakladacou...

Skúšobno-opravárske pracovisko tlakových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 249874

Dátum: 15.04.1987

Autori: Boor Ján, Vavro Rudolf

MPK: B65G 37/02

Značky: pracovisko, tlakových, skúšobno-opravárske, nádob

Text:

...výhodou skúšobno-opravárskeho pracoviska podľa vynálezu je, že má podstatne vyššiu výrobnú kapacitu vztiahnutú na 1 m 2 zastavanej plochy jednak preto, že4 sa tým odstránili manipulačné plochy okolo vodnej nádrže a jedna-k -pretuo, že pri tlakových skúškach odpadajú všetky stratové manipulačné časy.zastavaná plocha sa šetrí aj tým, že vodná nádrž je vo svojej prehlbenej časti opatrená ,priehradkou pre strojovňu, čo umožňuje...

Dopravné zariadenie skúšobno-opravárského pracoviska tlakových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 249873

Dátum: 15.04.1987

Autor: Vavro Rudolf

MPK: B65G 37/02

Značky: pracoviská, dopravné, zariadenie, nádob, skúšobno-opravárského, tlakových

Text:

...celku a obr. 2 nárysný pohľad na vstupný mechanizmus zariadenia.Dopravné zariadenie podľa vynálezu po 4zostáva z -dvojdráhového viłsutého dopravníka 1, tvoreného skúšobno-opravársk-ou častou 2, na ktorú je napojená nakladacia íčast 3 a výkladacia »časť 4 dopravnika 1. Skúšobno-opravárska časť 2 udopravníka 1.pozostáva z-o »vstupnej dopravnej vetvy 5 a s ňou rovnobežnej -výstupnej dopravnej vetvvy (i, priečnej spojovacej vetvy 7, šiestich...

Zariadenie pre meranie odporu penetrácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 249872

Dátum: 15.04.1987

Autor: Bajla Jozef

MPK: G01N 3/40

Značky: odporu, penetrácie, meranie, zariadenie

Text:

...z dynamometra s tenzometrami, ktorý .má V h-ornej čazsti ,pripojené rukoväte. K spodnej časti dynarnometra je pripevnená doska a meracia tyč, ukončená vymeniteľným kužeľom. Na doske je upevnený otočný ipotenci-ometer, zaberajúci cez ozubené kolesá ss ozubeným ihrebeñom »posurvnej tyče, ukončenej pätkou.Uvedené usporiadanie umožňuje získať e 249872lektrické .signály meraných veličín a zaznamenať ich na záznamovom zariadeni.Zariadenie je...

Zariadenie na stabilizovanie vrstevných panelov počas spájania vrstiev v jeden celok

Načítavanie...

Číslo patentu: 249871

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zajac Jozef, Petráš Ivan, Vdoleček Jaroslav

MPK: E04G 21/18

Značky: celok, vrstiev, spájania, zariadenie, vrstevných, panelov, počas, stabilizovanie

Text:

...úchytky, a t-0 jednoduchým zastrčením tŕň-a úohy-tky do príslušného otvoru v priečniku..Príkrlad prevedenia zariadenia .podla vynálezu je znázornený na pripojených výkresoch, kde .na obr. 1 je pohľad na zariadenie z .predu a na obr. 2 je bočný .pohlad na zariadenie v reze, pričom je znázornený aj vrstevný panel, uclhytený k zariadeniu.Zariadenie pozostáva z dvoch stĺpov 1 a z priečnika 2, výškové prestavitelnéh-o na stlpoch 1, ktorého...

Sposob utesňovania kapilárnych otvorov a netesností a zariadenie na jeho prevádzanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 249870

Dátum: 15.04.1987

Autor: Sečkár Pavol

MPK: E04B 1/68

Značky: utesňovania, spôsob, prevádzanie, otvorov, netěsnosti, zariadenie, kapilárnych

Text:

...podstatou je, že tekutá vytvrditeľná látka sa nanesie na jednu stranu utesňovacieho materiálu, z druhej strany -sa -vytvorí jpo-dtlak a po vyplnení netesností v Litesňovanom materiáli sa vytvrditelná látka vytvrdí.Podstatou zariadenia -na vykonávanie spôsobu podľa vynálezu je, že pozostáva z priehľadného štítu, opatreného tesnením, napojeného pomocou prívodu na zdroj npodtlaku, 4a zo štítu s tesnením na tekutú vytrvrditelnú...

Zariadenie na obsyp drenážneho melioračného potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: 249869

Dátum: 15.04.1987

Autori: Škola Anton, Višňovský Ivan, Kulina Jozef

MPK: E02B 11/02

Značky: drenážneho, potrubia, melioračného, obsyp, zariadenie

Text:

...podľa vynálezu »pozostáva zo zásobníka 9, uohyteného pevne na ráme 1, ktorý má zúžený tvar k čelu zásobníka,na -konci ktorělho je pevne uchytený regulovatelný otvor. Na ráme 1 je pevne uchy 4tené vertikálne rameno 2, z ktorého .vychádzajú štyri šikme ramená 3, 3. Na vertikállnom ramene 2 a šikmých ramenách 3, 3 je pevne uchytený horizon-tálny nosník 4, ktorý na koncoch opatrený postrannými čanpmi 5. Pomocou čapov 5 je zásobník 9 uohytený na...

Selektívny herbicídny prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 249868

Dátum: 15.04.1987

Autor: Poór Robert

MPK: A01N 25/04

Značky: prípravok, selektívny, herbicídny

Text:

...povrchovo aktívnej látky z-o skupiny neiónového emulgátora, napríklad Slovanik M 640. Pre zabezpečenie stabilizácie prípravku pri teplotách skladovania nižších ako 0 C sa počas miešania pridajú 2 až 10 dielov etylénglykolu.Ďalej sa do finalizujüceho sa prípravku pridá za intenzívneho miešania .poiysacharid získ ný lkultiváciou míkroorganizmov roduXanthomonas, napriklad Rodopol a množstvo 0,1 až 0,5 dielov. Obsah sa zhomogenizuje za...

Kombinovaný herbicídny prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 249867

Dátum: 15.04.1987

Autor: Poór Robert

MPK: A01N 25/04

Značky: prípravok, kombinovaný, herbicídny

Text:

...sa zhomogenizuje. Mokré mletie a homogenizácie prípravku zabezpečujú vysokú jemnosť účinných látok, vysokú suspenznú stálost a homogenitu príprav ku.Bolo zistené, že záverečné mletie prípnavku možno vynechať, ak je atrazín pred finalizáciovu požadovanej jemlnosti, t. j. zvyšok na site 125 je menší ako 0,1 .je výhodné polysacharid alebo jeho vodný roztok pwridat po mnokrvom mleti.Postup možno modifikovať aj tak, že sa do roztoku so-li MCPA...

Kombinovaný herbicídny prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 249866

Dátum: 15.04.1987

Autor: Poór Robert

MPK: A01N 25/04

Značky: kombinovaný, herbicídny, prípravok

Text:

...vyšších mastných alikoholov. Do finalizujúceho prípravku sa pridá 5 až 10 hm. etylénglykolu, ktorý zabezpečuje jeho stabilizáciu pri teplotách nižších .ako 5 °C. Dalej sa dofínalízujúceho prípravku pridá za miešania 0,1 až 1,0 formaldehydu, ktorý spĺňa funkciu antivbakteriálneho komíponenta. Počas intenzívneho miešania sa pridá .polysacharid získaný kwltiváciou mikroorganizrnov rodu Xamrtthołmomtans alebo jeho vodný nozliok,...

Kombinovaný herbicídny prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 249865

Dátum: 15.04.1987

Autor: Poór Robert

MPK: A01N 25/04

Značky: herbicídny, prípravok, kombinovaný

Text:

...v ktorom polyoxypropylénový reťazec tvori hydrofóbnu a polyoxyetylénový reťazec hydroiilnú časť .molekuly. Ďalej sa .pridá 0,1 až 1,0 hm. nei-onového emulgátora, napr. Slovanik M 640, ktorý je vyrobený -oxyetyláciou vyšších mastných alko 4holov. Do finalizujúceho prípravku sa pridá 5 až 10 0/0 hm. etylenglykolu, ktorý zabezpečuje jeh-o stabilizáciu pri teplotách nižších ako 5 °C. Ďalej sa do finalizujúceho prípravku pridá za miešania...

Zahradnícke nožnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 249864

Dátum: 15.04.1987

Autor: Ďuriš Štefan

MPK: A01G 3/02

Značky: záhradnícke, nožnice

Text:

...č. 2 ~ 075 ~ 812 A používa dvojramennej.páky na ovládanie pohyhlixvej »čepele pomocou spoj-ky. Kinematicfké usporiadanie týchto nožníc umožňuje strihat väčšie prierezy,pričom využitie strižnej sily danej pákovým prevodom wdvojramennej páky je na začiatku strihu najmenšie a zväčšovaním striha.ného prierezu sa zhoršuje. Pretože pohybli 249864va čepeľ je vedená posuvne v jednom smere vv pevnom vedení, odpadne u tohto prevedenia tz-v. ťažný...

Sposob prípravy kyseliny dipropylmalonovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 249863

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mandúch Milan, Frimm Richard, Navydal Jozef, Gattnar Ondrej, Polák Jozef, Šiška Karol Ing

MPK: C07C 55/08

Značky: kyseliny, dipropylmalonovej, spôsob, přípravy

Text:

...a 1 000 ml vodyl.Dosah sulfonalčnej banky sa ivyhreje k refluxu 80 °C a udržiava sa 6 hodín. P-otom sa oddestiluje zo zmesi etylalkohol. Oddestllovanie etanolu sa ukončí, keď teplota reakčnej zmesi dosiahne 100 °C. Destilačný zvyšok sa ochladí na 12 °C a rafinuje sa aktívnym uhlím. K filtratu po aktívnom uhlí sa postupne pridá 336 ml 36 9/0 hmot. ky 4 esS 3Po dosiahnutí hodnoty pH 1,8 reaktčnej zmesi sa v miešaní a chla-dení pokračuje ešte 2...