Archív za 1987 rok

Strana 266

Zařízení pro kontrolu přítomnosti útkové niti

Načítavanie...

Číslo patentu: 250312

Dátum: 15.04.1987

Autor: Doné Jan

MPK: D03D 51/34

Značky: útkové, zařízení, kontrolu, přítomnosti

Text:

...vysílavč-e a .příjímače nasměrovana ofukovací hubice, jejíž půs-obeníun je znemožněno usazovální prachu na funkčních částech ~čidla.Výhodou zařízení podle vynáulezu je, že umírstěním čiwdla na zadní stranu paprsku bezkonfuz-orového tkacího stroje je zcela uvolněn prostor mezi -přední stranou paprsku a prsníkovou lištou, což se příznivé projevuje zejména na dolet-ové straně v .místěPříklaid uspořádání zařízení podle vynálezu je znázorněn...

Hasivo s velmi vysokým hasicím účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 250311

Dátum: 15.04.1987

Autor: Ožana Pavel

MPK: A62D 1/00

Značky: hasicím, účinkem, velmi, hasivo, vysokým

Text:

...i když mají d-obrý -hasicí účinek na látky hořící plamenem, nehodí se vůbec na tuhé latky,protože jixm chybí ochlazovací účinek a kromě toho při termooxidaci halogende-rivátů vznikají toxické zplddiny.Hasicí prášky mají d-obrý h-asicí účinek na látky ho-řící plamenem, ale chybí jim téměř úplně ochlazovací účinek a aprot-o se nedají samostatné použít při hašení požárů větších rozsaihů a vždy v takovém případě existuje možnost...

Způsob výroby neionogenního pomocného koželužského přípravku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250310

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hublar Josef, Řehák Petr, Pivoňka Václav, Pulicar Vladimír, Bago Miroslav, Strašák Vladimír

MPK: C14C 9/02

Značky: způsob, výroby, koželužského, přípravků, neionogenního, pomocného

Text:

...tuk .nebo řejpkový olej, působící polyetylenglykolem o .molekuIÚVĚ hmotnosti 300 až 1 000 v emolárních poměrech 1 1 až 14, Reakce se katalyzuje účinkom kyseliny sírová, fosforeěné nebo .p-toluensulfové, chloridu hlinitého a jiných tkyselých Ikaialyzátorů nebo účinkem zasadltých katalyzátorů jako je hydroxid sodný a draselný při teplotách 120 až 180 C po »dobu 3 až 5 hodin. Po ukončení reakce je třeba -produkt vochlaxdit, zneutrallz-ovat...

Zařízení pro měření tlaku mobilní fáze v mikrokolonové vysokoúčinné kapalinové chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 250309

Dátum: 15.04.1987

Autori: Poláček Bohdan, Žežulka Aleš, Podolák Miroslav, Hořánek Ivan

MPK: G01N 30/32

Značky: vysokoúčinné, mikrokolonové, tlaku, fáze, měření, zařízení, mobilní, chromatografii, kapalinové

Text:

...jeden .nebo více -odp-orových tenzometrů, zapojených do odporového můstku,napájeného stabillízovaným zdrojem, přičemž výstup z oldporového rnůstlku je připojen na vstup .kalílbriačního zesilovače, Ike kterému je připojen displej tlaku.Na připojenélm výkresu je zná-zoruněn reüHZOVñlľlýl ,příklaud zařízení podle vynálezu. Plimžr 2 »davlkovaeče je tlače-n do válce 10 u 4nášečem 12 upevněnýlm na »unášecích planžetách 1, které jsou ,na-vinuty a...

Jehlový ventil pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 250308

Dátum: 15.04.1987

Autori: Podolák Miroslav, Poláček Bohdan, Žežulka Aleš, Hořánek Ivan

MPK: G01N 30/20

Značky: chromatografii, ventil, kapalinovou, jehlový, vysokoúčinnou

Text:

...motorek připojen přes přepínanč a první žárovlku ke zdroji jedné fpolarlty a přes týž přepinač a druhou žárovku ke zdroji opačnê polari-ty.-Na připojeném výkresu je znázorněn realizovaný jehlový ventil pro vysokoúčinnou kapalinovou ohromatografii podle vynálezu. ehla 1 ventilu je spojene se šroubem 2 s upevněným ozubeným lkolem 3, které je součástí ozubeného převodu 4, stejně alkopastorek 5 na hřídeli ,kovlektorového motorku 6. Mezi šroubem 2...

Převod pro lineární dávkovač pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 250307

Dátum: 15.04.1987

Autor: Podolák Miroslav

MPK: G01N 30/16

Značky: kapalinovou, lineární, vysokoúčinnou, dávkovač, převod, chromatografii

Text:

...Chromatografii dodáva-né množství 0,02 až 5 xl/S s vrtánizn válců cca 10 mm kvome-ruční kuličkové šrowby nevy hovuii, PĽOIOŽÍÄr-ŤĚJOLI. příliš. rozměnné a. dra-Konstrukce epraavidla ekonomicky neúnosná.Uvedené nedostatky řeší převod podle .vynálezu, jehož podstata spočŕvá v tom, že motor je -spojen prostřednictvím tozulbených převodu s hnacIm hřidelem, na kterém jsou navinuąty a zakotveny 2 tažné plenžety, nesoucí unąšeč jednoho z...

Zařízení k hmotnostnímu měření těžkého paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 250306

Dátum: 15.04.1987

Autor: Roedig Jiří

MPK: G01F 1/78

Značky: těžkého, zařízení, měření, hmotnostnímu, paliva

Text:

...ze dvou, potom se hmotn-ost těžkého pali-va, která se vytlačí vlivem zatíženého pl 0 vá|ku 2, rovná hmotnosti zá 6veží 3 L Vzhledem k tomu, že přesnost zařízení závisí na poměru rozdilu hladín k regístvovaoemu pohybu plováaku z je výhodné používat tlakové nádoby 1 vo menším ,průměru D a větší vyšce, kde rozdíl hľazdin je oo největší.Čelo- vnitřního vybraní v závaží 3 ~tvoří úchytnou. část 4 pro zdvihne 5. Ľdvihač 5 je vyroben z .trubky,...

Vstupní komora pecní linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250305

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kučeřík Oldřich, Voit Karel

MPK: F27D 13/00

Značky: vstupní, pecní, linky, komora

Text:

...Vstupní komora pecní 1-inky podle vyná ~ní línkymprovozní »spelehlivostiwjedlnoduchá. - .lezu je znäzorněna schematícky ve svislém podelném řezu na obr. 1 a na olbr. 2 je zná~ zorněn příčný řez A-A z oibr. 1.Vstupní ak-omora podle cvynálezu je tvořeno vstuípní .částí ,1 se vstupním hrdlom 2 zakončeným horní hranou 3, navazující na neznázorněný .výçměnílk tepla. Spodní část 4 vstupní částí 1 .tvoří skluzové dno 5, nava~ zující na čelní...

Zařízení pro zamezování průniku pevných částic a/nebo kapének tekutiny do prostoru pro světlopropustnou plochu optického prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250304

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vlasák Hubert, Dušek Jiří, Němeček Zdeněk

MPK: G02B 27/02

Značky: kapének, zamezování, světlopropustnou, pevných, plochu, optického, prostoru, zařízení, částic, prvků, průniku, tekutiny

Text:

...členy zabudová-na .nejmeně jedna clona -opatřenä otvorem v optické ose ,pouzdra ,pro vytvoření expanzní zk-om-ory. Místo první, měřicí komoře nejbližší clony může býyt použito pružně deformovatelné clony pro zajištění nepřímé závislosti změny objemu první ex panzní komory na změně tlaku V měřicíUvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro zamezování průniuku pevných častíc a/nebo kapének tekutiny do prostoru pr-0 světlo prqpustnou jpl-Oĺľhĺl...

Konvertor na výrobu nitrózních plynů ze vzduchočpavkové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 250303

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mitlenerová Lenka, Sprinz Milan

MPK: B01J 19/24

Značky: konvertor, výrobu, směsi, vzduchočpavkové, plynů, nitrózních

Text:

....po-dle vynálezu zdoko 4nalení konvertoru na výrobu nltróz.ních plynů ze vzduohočpavkové směsi s postupem lvzduchončpavkově směsi shora dolů. Konvertor má ,přívodrní hndąlo vzuchočpavkové směsi v horní částí stojaté nádoby a -katalvzatorovou zónu ve Spodní části. je dále opatřen zapalovacími .hořáky, soustavou rděrovaných plechů nad katalyzá-torvovou zónou a vestavbou k zachování promísení vzduohočpavkové směsi.Podstata vynálezu je v tom,...

Prostředek pro elektrolytické snímání kovových povlaků z ocelových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250302

Dátum: 15.04.1987

Autori: Buryan Petr, Treml Petr, Mitera Jiří

MPK: C25F 5/00

Značky: kovových, oceľových, snímání, povlaků, předmětů, elektrolytické, prostředek

Text:

...obsahují polymerovaný dlethylentriamin, diethylenaminoacetát, diethylenaminochlorid, »diethyrlenamivno-nitrát nebo polymerovaný ethanolamin, .kyselinu mléčnou a kyselinu -akonitovou. Jejich cenové náklady jsou však vysoke.ĺĺlýłľľl jpoužívatným elektrolytem pro snímání vedených kovových -povlaků je směs obsahující dustčnan amonný a ethylengly 4rkol. jeho nevýhodou je poměrně malá stahovací rychlost.Uvedené nedostatky odstraňuje ,podle vynálezu...

Způsob zpracování uhelné hmoty s nízkou výhřevností a vysokou popelnatostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250301

Dátum: 15.04.1987

Autor: Faoin Roman

MPK: C10J 5/00

Značky: nízkou, popelnatostí, uhelné, výhřevností, zpracování, hmoty, vysokou, způsob

Text:

...uhlí 3 pomocí rypadla 4. RYFPČdIO 4 nakládá vysokopopelnatott uhelnou pol-ohu 3 na zakladač 5, »který ji přemístuje do vytěžene části lomu, do .místa uskladňování, do vrstvy 6 -o mocnosti 7. Vytvořená rvrstvase zhutňuje pásvovým trak.torem 8. Na uhelnou vrstvu B se přemístuje jílová vrstva 9 o mocn-osti 11. Na -takto vytvořenou jí 1-ovou vrstvu 9 se naveze skrývka 11 z libovolné hlušíny.vynález lze použít jak V -lomech, -které těží stříďavě...

Myší lymfocytární hybridom IMG CZAS.TU-04

Načítavanie...

Číslo patentu: 239800

Dátum: 15.04.1987

Autori: Protiva Miroslav, Metyšová Jioina, Valenta Vladimír, Homola Jaroslav

MPK: C12N 15/00

Značky: lymfocytární, czas.tu-04, myší, hybridom

Text:

...hybridomu je, že produkuje homogenní protilátku, tzv. protilátku monoklonálni,která je schopna specificky reagovat s prasečím tubulinem, ale i s tubulinem řady dalších druhů /mezi jinými též s lidským tubulineml. VHybridom TU-04 je možné kultivovat in vitro v médiích vhodných pro živočišné buňky a je adaptován pro růst in vivo v peritoneální dutině myší kmene Balb/c. Z konzerv, uchovávaných v kapalném dusíku, je možné zahájit produkci...

Způsob přípravy speciálních průmyslových tvarovaných filtrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250299

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kubový Otto, Schmidt Ivan

MPK: B01D 39/18

Značky: filtru, způsob, speciálních, tvarovaných, průmyslových, přípravy

Text:

...amonných, vztaženo na výslednou hmotnost resolu, V množství 0,0001 až 50 hmot. , vztaženo na hmotnost suchého materiálu před impregnací, potom se impregnovaný materiál skládá a při teplotách 35 C až 180 °C vytvrzuje. Takto vyrobené tvarované průmyslové filtry mají celistvou neporušeííoil impregnaci a v případě aplikace tosforečnanťi i sníženou hořlavost.Pro objasnění podstaty vynálezu jsou dále uvedeny příklady provedení.V 9 250 g...

Způsob kontinuálního fotochemického síťování výrobků ze směsí na bází polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239799

Dátum: 15.04.1987

Autori: Javurek Jioí, Zamastil Jaroslav, Louda Jaromír

MPK: C08J 3/24, C08L 27/06

Značky: způsob, fotochemického, síťování, kontinuálního, bázi, polyvinylchloridu, směsi, výrobků

Text:

...síčování výrobků ze směsí na bázi polyvinylchloridu obsahujících světlocitlivou reaktivní složku, podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva V tom, že výrobky se hezprostředně po skončení tvarování výrobku, tzn. ihned po tepelném zpracování směsi do konečného tvaru, při teplotě výrobku 50-290 °C, 3 239799exponují světelným zářením vlnové délky V rozsahu 200-800 nm. Vlnovä délka elektromagnetic kéhc záření odpovídá citlivosti světlocitlive...

Způsob výroby acetátů.alfa. -hydroxyfenonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239798

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zamastil Jaroslav, Homola Jaroslav, Šimko Timotěj, May Jan, Javurek Jioí, Šátek Jaroslav

MPK: C07C 49/82, C07C 57/30

Značky: způsob, výroby, hydroxyfenonů, acetátů.alfa

Text:

...vzorce II, t.v. 100 až 105 oc při 266 Pa, který po ochlazení krystalicky ztuhl. Teplota tání 47 až 50 °C, literaturaKe směsi 18 g brompropiomaftonu rozpuštěného v 90 ml bezvodého methanolu bylo přidáno. za míchání 16,5 g čerstvé žíhaná potaše a po 1 hodině míchíní při teplotě lázně 40 OC byla směs zžeděna 150 ml dichlorethanu, tuhé podíly odsáty, promyty dichlorethanem /2 x 10 ml/Po ochlazeni bylo získáno 16 g /93,2 / produktu ohecněhobzorce...

Způsob odstraňování rtuti a/nebo oxidu arsenitého a oxidu siřičitého z pražných a odpadních plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250298

Dátum: 15.04.1987

Autori: Svoboda Karel, Veselý Václav, Pata Jaroslav, Hartman Miloslav

MPK: B01D 53/34

Značky: odpadních, plynů, oxidů, odstraňování, způsob, siřičitého, arsenitého, rtuti, pražných

Text:

...Plyn je dále zbavován par síry, rtuti, As 40 s a aerosolů sloučenin rtuti a arsenu odsorpcí ve vrstvě aktivního uhlí za vyšších teplot 130 až 210 °C, s výhodou 150 až 190 °C. Zvýšená teplota potlačuje adsorpci vodních par i S 02 a způsobuje snížení množství H 2 S 04 vzniklé v pórech aktivního uhlí. Síra adsorbovaná na aktivním uhlí reaguje rychle za těchto podmínek s parami rtuti a AS 406 na príslušné sirníky podle rovnica vyvoláva částečný až...

Způsob čištění 7-acyloxymethyltrícyklo/2, 2,1, 0 .sup.2, 6.n./heptan-3-olů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239797

Dátum: 15.04.1987

Autori: Javurek Jioí, May Jan, Homola Jaroslav, Šimko Timotěj, Šátek Jaroslav, Ustrnul Jaromír, Louda Jaromír

MPK: C07C 35/37, C07C 177/00

Značky: způsob, čištění, sup.2

Text:

...A a spojeného podílu B se po oddestilování rozpouštědel isoluje bisacylderivát obecného vzorce III, který po hydrolyse poskytne diol vzorce II. Získané dioly vzorce II se pak použijí v další násadě při acylaci.. × V Ze spojených podílů C je pak analogickým postupem isolován žádaný produkt obecného vzorce I ve vysoké čistotě 96 až 98 3, který obsahuje méně než 1 /stanoveno pomocí plyno vé chromatografie/ bisacylderivátu vzorce...

Způsob výroby Petriho misek nebo podobných výrobků a karuselový vícestanicový stroj k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239796

Dátum: 15.04.1987

Autori: Martásek Enoch, Suchý Jaroslav

MPK: C03B 23/025

Značky: vícestanicový, výroby, karuselový, provádění, způsobu, způsob, misek, stroj, podobných, výrobků, petriho

Text:

...hořáku 33, zatímco na druhý zásobník 33 plynu a zásobník âg kyslíku jsou přes rychlouzavírací ventil gg, směšovač 32 a protizášlehovou pojistku 59 připojeny ohřívací trysky gâ hcřáku 35.Na rychlouzavírací ventil gg a protizášlehovou pojistkug 9 je připojen solenoidový ventil gł spojený s prvním spínacím pneumatickým ventilem íg. Přes s ním spojený druhý spínací pneumatický ventil 13 je na zásobník gl tlakověho vzduchu napojena přisávací...

Ovládací ventil se vzduchovým válcem pro vzduchové brzdy přívěsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250297

Dátum: 15.04.1987

Autor: Morisák Zdeněk

MPK: B60T 7/04

Značky: vzduchové, brzdy, vzduchovým, ovládací, přívěsů, ventil, válcem

Text:

...50 je sestaven z tělesa 1 s výstupním prostorem 19 a vstupním prostorem 21, z výstupního potrubí 23 a vstupního potrubí 24 systému dvouhadicové brzdy, ze záklopky 16, ze zátky 15 a z vypouštěče 17,vytvořeného z trubky 33, z membrány 5, z miskové podložky li a ze šroubů 20. Těleso 1 je uzavřeno zátkou 15, na níž je jedním koncem uložena pružina .22 záklopky 16 a jejíž druhý konec je opřen o záklopku 1 G. Záklopka 16 je opatřena o dosedací...

Způsob výroby cementářského slínku výpalem vápence s příměsí korekčních složek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239795

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ambrož Miloslav Gottwaldov, Suchý Jaroslav, Hublar Josef

MPK: F27D 13/00

Značky: složek, zařízení, provádění, způsobu, příměsí, tohoto, vápence, korekčních, slínku, cementářského, výpalem, výroby, způsob

Text:

...předmět ným způsobem-vyrobený slínek má granulometrii pod jeden milimetr.způsob výroby cemantářského slínku podle vynálezu bude dále objasněn pomocí pŕíkladu zařízení pro jeho provádění, jehož schematické uspořádání je nakresleno na připojeněm výkrese.Podle predmetného způsobu se čistý vápenec mela samostatně a dávkuje do předehřívače ł, kde je předehřát na teplotu 1 000 °C.Také samostatné se melou korekční složky a spolu s odprašky z...

Zařízení k odsávání metanových vrstev pod stropem plynujících důlních děl

Načítavanie...

Číslo patentu: 239794

Dátum: 15.04.1987

Autor: Pavelková Helena

MPK: E21F 7/00

Značky: důlních, odsávání, vrstev, zařízení, metanových, stropem, plynujících

Text:

...až 2 000 m 3 se využije v průmyslu, jako zdroj energie s minimálními náklądy.Na přiložených výkresech je schematicky znázorněno příkladně provedení zařízení k odsávání metanových vrstev pod stropem plynujících důlních děl podle vynálezu, kde obr. 1 značí příčný řez důlním dílem se zabudovaným zařízením, obr. 2 znázorňuje příčný řez dutým tělesem, vedeným rovinou A - A z obr. 3, na kterém je znázorněn půdorys dutého tělesa obr. 2, na...

Kalibr válců tříválcové tahové redukovny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250296

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pazdiora Tadeáš, Kostrbatý Jiří, Bár Josef

MPK: B21B 27/02

Značky: tahové, tříválcové, redukovny, válců, kalibr

Text:

...tratí.Uvedené nedostatky odstraňuje použití kalibru válců tříválcové tahové redukovny podle vynálezu, jehož tvar je určen V rovině soustružení předsunute před střed válců o hodnotu e, danou současně konstrukcí redukovacích válců a je tvořen základní kružnicí to poloměru Rn v závislosti na úběru ve stojanu. Podstatou vynalezu je vytvoření konvexních zařezů z o hloubce k v úhlové vzdálenosti 60 ° po obvodu kalibru o poloměru zaoblení...

Způsob rafinace 2, 6-xylenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239793

Dátum: 15.04.1987

Autori: Fridrich Josef, Šíma Milan

MPK: C07C 39/07

Značky: 6-xylenolu, rafinace, způsob

Text:

...reboilar atmosférické nebo vakuové rektifikační kolony.Pro vakuový režim filmové rotační odparky lze použít pro otoppáry běžných pąrąmetrú 1 až 1,6 MPa s odpovídající úrovní vakua. Pro atmosférický provoz lze s výhodou použít to pení pomocí teplosměnného média s elektrickým topným a čerpacím agregátem, dovolující provozFilmová rotační odparka může být připojena přímo na chladič, nebo může být spojenas rektifikační kolonou a pracovat jako...

Způsob odstraňování zbytkové kyseliny a fenolických inhibitorů z hydrofilníchakrylátových monomerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239792

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šimsa Vladimír, Remeš Miroslav, Kudrna Milan

MPK: C07C 69/54

Značky: kyseliny, fenolických, způsob, inhibitorů, odstraňování, hydrofilníchakrylátových, monomerů, zbytkové

Text:

...zbytkové kyseliny a fenolických inhibitorů z hydrofilních monomerů typu esterů kyseliny akrylové nebo kyseliny methakrylové s vícesytnými alkoholy obsahujícími dvě až čtyři hydroxylové funkce a s oligo- a polyethylenglykoly, například 2-hydroxyethylmethakrylátu, 2,3-dihydroxypropylmethakrylátu, diethylen-x glykolakrylátu, polyethylenqlykolakrylátu, vyznačený tím, že se na směs hydrofilního monomeru s vodou v hmotnostním poměru 90 10 až...

Způsob odstraňování polymeru tvořících vzor tiskacích šablon, zejména rotačních pro sítový tisk a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250295

Dátum: 15.04.1987

Autori: Malík Milan, Janča Jan, Daďourek Karel, Novotný Karel, Jančík Pavel, Hes Luboš, Panoch Václav

MPK: B41F 15/34

Značky: šablon, způsobu, rotačních, tvořících, zejména, tiskacích, zařízení, provádění, odstraňování, síťový, tohoto, způsob, polymerů

Text:

...jehlový ventil 12 a vakuový uzavírací ventil 13 je spojen se stabilním rozvodem reakčního plynu 35. Dále je opatřena odvodem splodín 5 spojeným s vývěvon 7 přes vakuový uzavírací ventil 13. Do vakuové nádoby je zabudován kompresníMCLeodův manometrŠablona 2 je umís těna na kuželovém nosiči šablony 57, který je vůči vakuové nádobě 1 odizolován izolátory 56. Výbojové plazma je v evakuovaném prostoru 8 vytvářeno prostřednictvím elektrickeho...

Způsob výroby.alfa. -oxidu železitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 239791

Dátum: 15.04.1987

Autori: Humpa Drahoslav, Šulc Jaroslav, Baránek František, Ševeík Arnošt, Ptáeek Josef, Dzierža Emil, Dingl Jioí

MPK: C01G 49/06

Značky: způsob, výroby.alfa, železitého, oxidů

Text:

...4 až 6 h v rozmezí B 0 až 200 OC.Výhodou uvedeného postupu je, že dovoluje převedení odpadního materiálu na cenný produkt jednoduchým způsobem a dále že umožňuje dosahovat vysokých výtěžků produktu z obje 3 239791move jednotky tlakového prostoru a tak také dcsahovat vysoké koncentrace jediného vedlejšího produktu, síranu sodného, v reakční směsi a usnadňovat tak jeho izolací krystalizací. Pro výsledek procesu není podstatný obsah příměsí...

Testovací zařízení regulátoru tloušťky pásu pro dvacetiválcovou stolici

Načítavanie...

Číslo patentu: 239790

Dátum: 15.04.1987

Autor: Pivooka Václav

MPK: G05B 23/02

Značky: tloušťky, zařízení, stolici, regulátoru, testovací, dvacetiválcovou, pásu

Text:

...zařízení regulátoru tlouštky pásu pro dvacetiválcovou stolici je možno realizovat z diskrétních elektronických součástek, popřípadě pomocí mikropočítače. Při použití mikropočítače v bloku vyhodnocení je možné zpracovávat větší množství dat, a tím získávatTestovací zařízení regulátoru tlouščky pásu pro dvacetiválcovou stolici je zřejmě z připojeného vyobrazení. Zařízení podle vynálezu sestává z bloku 3 vstupní tlouštky pásu,který generuje...

Zařízení k přepínání přímo a nepřímo regulace tahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239789

Dátum: 15.04.1987

Autori: Žůrek Milan, Svoboda Václav

MPK: G05D 5/03

Značky: přepínání, přímo, regulace, nepřímo, zařízení

Text:

...1 a 5.2 budicího proudu poháněcího motoru .-2 atd.Výstup prvního vyhodnocovacího bloku 437.-2 je pak paralelné připojen na zpětnovazební vstup 5 druhého regulačního bloku g a na informační vstup i identifikačního bloku lg, jeh hož výstup je spojen s definičním vstupem k rozhodovacího bloku lg, na jehož řídící vstupje zapojen výstup zaďávacího bloku É.Výstup rozhodovacího b 1 oku 13 je pak spojen jednak se spouštěcím vstupem i časovacího...

Zařízení pro bezdotykové sledování otáček rotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250294

Dátum: 15.04.1987

Autor: Šmajstrla Vojtěch

MPK: D01H 13/32

Značky: otáček, bezdotykové, sledování, zařízení, rotoru

Text:

...kmitů pomocí dvojice Zenerových diod 14. Rozkmit špička-špičkxa výstupního napětí na svorkách 5, 8 nemůže překročit součet Zenerových napětí obou diod 14.Na obr. 6 je znázorněno schéma parametrického kmitavého okruhu s indukčnostním čidlem 1 a gyrátorem. Mikroelektronický prvek, gyrátor 15 provádí transformaci indukčnosti induktoru 1 G na kapacitu. Přitom nastavením pracovního bodu gyrátoru 15 lze docílit, že se v místě spojení s čidlem...

Způsob výroby transparentních tepelně odrazných vrstev dopovaného oxidu cíničitého na skle

Načítavanie...

Číslo patentu: 239788

Dátum: 15.04.1987

Autor: Blažek Ladislav

MPK: C03C 17/23

Značky: tepelně, dopovaného, vrstev, transparentních, cíničitého, způsob, odrazných, oxidů, výroby

Text:

...než 570 °c a při této teplotě a hmotnostní koncentraci dopantu 0,5 až 5 má nanesená vrstva nižší odrazivost v oblasti 5 až 12 mikrometrů a dosahuje nejvýše hodnoty 50 Q.uvedené nevýhody se odstraní neho podstatně omezí způsobem podle vynálezu, jehoipodstata spočívá v tom, že roztok obsahující 5 až 10 hmotnosti elektricky aktivní płímšsi se nanáší na sklo zahřáte na 350 až 570 °C. ąU způsobu podle vynálezu se při aplikaci na ploche...

Zapojení třístavového schodišťového automatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250293

Dátum: 15.04.1987

Autori: Caha Zdeněk, Frackiewicz Zbigniew, Žáček Jaroslav

MPK: H05B 39/04

Značky: zapojení, schodišťového, automatu, třístavového

Text:

...dalšími intervaly třetího stavu.jak je patrno z obr. 1 je obvod sestaven z časového relé KT, které VYPíná se zpoždě 4ním, tyristoru VS, kondenzátoru Cl a omezujícího rezlstoru R 1. Cívka časového relé KT je připojena paralelné k napájeným žárovkám EL. Zapínací kontakt IKT tohoto relé je přemostěn tlačítkom SB a také tyristorem VS. Kondenzátor G 1 je zapojen paralelné k časovému relé KT přes zapínací kontakt .2 KT.Stísknutím tlačítka SB se...

Zařízení pro rozstřik kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 239787

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mašín Oldoich, Oehák Petr

MPK: B05B 1/10

Značky: rozstřik, kapalin, zařízení

Text:

...spolehlivostí, umožněnou malou složitostí celého zařízení a tím i nízkými pŕedpoklady k po ruchovosti.Příklady provedení zařízení podle vynálezu jsou schematicky znázorněny na připojených výkresoch, kde obr. 1 představuje jedno provedení zařízení v nárysu, obr. 2 je püdorysem jiného provedení zařízení a obr. 3 je bokorysem z obr. 2.Na nosném těleseł jsou pomocí držáků 3 uchyceny štěrbinové trysky 3, opatřené nízkotlakým přívodem A...

Způsob vytvoření pozitivního obrazu na fotocitlivé chalkogenidové vrstvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 239786

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zemanová Ivana, Bizoo Vladimír, Grossmann Arnošt, Dušátko Petr

MPK: G03C 1/76

Značky: fotocitlivé, způsob, obrazů, chalkogenidové, vrstvě, pozitivního, vytvoření

Text:

...1 je znázorněna změna negativního procesu v pozitivní pro vrstvu o složení As 2 S 3. Na obr. 2 je znázorněnn použití chalkogenidové vrstvy jako resistu. Křivka 5 na obr. 1 značí negativní leptací proces, kdy rychlost leptání ozářené chalkogenidové vrst~ vy je nižší než rychlost leptání vrstvy neozářené.Křivka E značí pozitivní proces, kdy rychlost leptáni ozářené chalkogenidové vrstvy je vyšší než u vrstvy neozářené. Poměr obou rychlostí je...

Roztok pro leptání napařených chalkooenidových resistů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239785

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hlinka Jan, Popov Petr, Požárek Václav, Soukup Josef, Grossmann Arnošt

MPK: G03C 1/76

Značky: chalkooenidových, napařených, resistů, leptání, roztok

Text:

...2 až läĺnm.Vzorek s označením A byl leptán v roztoku obsahujícím 0,2 3 NaoH a 99,8 H 20. Vzorek B byl leptán v roztoku obsahujícím 0,2 Na 0 H, 90 CH 3 oH a zbytek HZO. U vzorku A došlo k znatelnému narušení kontur detailů o rozměrech pod äłm. Vzorek B nevykazoval poškození a obraz získaný po ukončení leptacího procesu odpovídal předloze.Na vyleštěnou křemíkovou desku pokrytou vrstvou oxidu křemičitého byl napařen materiál 0 složení Aszsz...

Způsob úpravy výtluku v povrchu panelu tramvajové trati

Načítavanie...

Číslo patentu: 250292

Dátum: 15.04.1987

Autori: Horský Jan, Votavová Jaroslava, Zahradník Zdeněk

MPK: E01C 23/06

Značky: panelu, úpravy, tramvajové, výtluku, způsob, povrchu, tratí

Text:

...a zaplní drceným kamenivem o zrnitosti 4/3 mm, které se udusá a zarovná až k hornímlu povrchu panelu, načež se celá Upravovaná plocha rovnomerné zaěvá plłastifikovaným rychle tuhnoucím cementovým mlêkem, až do ponoření horního povrchu kameniva. Uvolněnou povrchovou ocelovou výztuž lze případně vyříznout, například autogenem. Do drceného kameniva o zrnitosti 4/8 mm je možno přimíchat drcené kameniva o zrnitosti 5/16 v množství do 50 9/0...

Způsob úpravy napařené chalkooenidové vrstvy systému AsSx

Načítavanie...

Číslo patentu: 239784

Dátum: 15.04.1987

Autori: Marean Miloslav, Cígler Ladislav, Hemzal Karel, Rozum Karel, Nosek Pravoslav

MPK: G03C 1/76

Značky: chalkooenidové, napařené, vrstvy, úpravy, způsob, systému

Text:

...schopnost přenosu obrazové informace, neboť tyto krystalky se projeví jako nerozpustný krystalioký podíl na podložce,který je V litoqrafickém procesu zcela nežádoucí. Aby mohla být čerstvé napařená vrstva As 2 S 3 použite jako negativní resist, musí být krystalioká fáze odstraněna.Krystaliokou fázi z napařené chalkogenidové vrstvy lze odstranit úpravou podle vynálezu, která spočíva v temparaci při teplotě vyšší než 4 O °c a/nebo...

Šachta kabelového mostu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239783

Dátum: 15.04.1987

Autori: Franik Eestmír, Chocholáe Miroslav, Rubeš Vladimír

MPK: E01D 19/10

Značky: šachta, kabelového, mostů

Text:

...kde je třeba pokračovat při výstavbě mostů i za koncovou šachtou. Její využití je zvláště výhodné při etapové výstavbě nadzemních kabelových rozvodů.Příklad provedení šachty kabelového mostu podle vynálezu je zobrazen na připojených výkresoch, kde na obr. 1 je znázorněn pohled na horní část šachty a pžilehlá mostní pole,na obr. 2 je vodorovný řez A-A vedený horní částí šachty a vyznačený na obr. 1 a na obr. 3 je nakreslen příčný řez B-B...

Zařízení pro přenášení a ukládání textilních přístřihů nebo dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250291

Dátum: 15.04.1987

Autori: Viterna Zdeněk, Horák Alois

MPK: D05B 33/00, D05B 39/00

Značky: dílů, zařízení, přenášení, ukládání, textilních, přístřihů

Text:

...ložiskách 17, mezi kterými je Limístěn vymezující distanční kroužek 18. Do pouzdra 12 je shora vsazen stojan 2, spojený se základovým tělesem 1 prostřednictvím šroubu 21. Poloha stojanu 2 je zajlštěna fixačním čtyřhranem 2.2, který tvoří zároveň součást stojanu 2. Kostka 11 se posouvá ve vodorovném smyslu ve vedení 3 a poloha stojanu 2 proti poot-očení v kostce 11 je zabezpečena pojistným kolíkem 13 s pružinou, který zapadá do příruby pouzdra...