Archív za 1987 rok

Strana 242

Chápadlo priemyselného robota a manipulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 250798

Dátum: 14.05.1987

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B25J 15/00

Značky: manipulátora, chápadlo, priemyselného, robota

Text:

...monotónnost tejto .p.rálce..Príklad .prevedenia chápania je zobrazený v izometrickom pohľade .na pripojenomChápuaodlo je vytvorené z jednotlivých staveibnĺcových prvkov, ktoré sa menia -v závislosti od .nosnosti chápadla, alko aj od .rozmerov .manipullovazneho predmetu. Otočnýmodul 1, ktorý sa upevňuje v .ramene 12 maniplulátora, je spojený .cez redwlrtor 10 s mikromotorom 9, ktorým sa dosiahne otánčanie celého .chápadla o 90 ° alebo 18 l...

Sposob prípravy narkotínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250797

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kmetty Gejza, Valašík Tibor, Morvic Ján

MPK: C07D 491/153, A61K 31/485

Značky: spôsob, narkotínu, přípravy

Text:

...u. »d Balogh. E Ann. Utniuv. Sci. Buda.pestinensis, Sect. Chim., S, 149 /l 9 b 4/, Zsadon B. a Deszéjri E. Maigy. Kém. Folyóiírart 70, 126 /l 964/, Prołkłsa B., Piikala M. Farmayceultivciký obzor - L II, 1983, str. 73. Uvedené nevýhody prípravy narkotinu metylizáciou narkotolínu tvrimety-lfenylamó 4niumhydroxidom odstraňuje spôsob podľa vyná-iezu, ktorého podstata spočíva v tom,že sa .narkotolín suspen-dulje v toluésne a »do suspenzie...

Ultrazvukový sendvičový piezokeramický menič

Načítavanie...

Číslo patentu: 250796

Dátum: 14.05.1987

Autori: Hanzlík Josef, Hladký František

MPK: H04R 23/00

Značky: sendvičový, měnič, ultrazvukový, piezokeramický

Text:

...je, .že pasívne keramická .doska je vytvorená z nepolarizovainej pivezsokeiramiokej hmoty.Ulitrazvuwkovým sen-ďvičovým .piezooikeramidkým nmeničom podľa vynálezu -sa .docieli lepšieho energetického využitia polarizova~.lektrroankulstickej účinnosti a podstatné zlatmenie uitraz-vuekovêho sendvičového meničra tým, že sa zníži sortiment vyrábaných dosiek.Na pripojenom výkrese je znázornená pidkladné riešenie usltrazvuukového sendvičového...

Kontinuálny sposob výroby kvapalných dusíkatofosforečných hnojív monofosforečnanového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250795

Dátum: 14.05.1987

Autori: Nosko Vladimír, Hutár Eduard, Teren Ján, Chromický Karol, Vážny Emil, Petrík Alojz, Košiba Vladimír

MPK: C05C 3/00

Značky: monofosforečnanového, hnojiv, spôsob, kvapalných, dusíkatofosforečných, kontinuálny, výroby

Text:

...produktu 112, resp. církulujúcej reakčaiej zmesí 111.Ďalej uvedené príklady bližšie ozrejmujú a ilustrujú, ale v žiadnom prípade nijako neołbxmedzujú predmet tohoto vynalezu.V záujme overenia spôsobu výroby dusíkatvo-fosíorečných kvapalných hnojív monofosforečnarnového typu a zariadenia na jeho realizáciu v zmysle tohoto vynálezu boli urobené dva prevádzkové pokusy s použitím dvoch modifikovaných rúrových kontinuáisne pracujúcich...

Chladiace zariadenie najmä laserovej hlavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 250794

Dátum: 14.05.1987

Autori: Potfaj Jaroslav, Pech Jozef

MPK: F28D 7/10, H01S 3/04

Značky: najmä, hlavice, laserovej, chladiace, zariadenie

Text:

...zariadením, najmä laserovej hlavice sa docieli jedtroduchá .montáž chladiaceho hada, ktorého povrchová úprava sa neipošk-odi, čím sa zabráni oixidá-cii -povrchových vrstieva dosiahne sa vyššívýkon laserovej hlavice.Na pripojenom výkrese je znázornené prikladiné riešenie chladiaceho zariadenia,kde na iobr. 1 je .nakreslené V náryse s čiastočnýlmi rezmi a .na obr. 2 je nakreslený čiastočný rez rovinou A-A z obr. 1.Chladiace...

Zariadenie na premývanie a sušenie kanálov výparníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 250793

Dátum: 14.05.1987

Autori: Čelko Alexander, Válek Jan

MPK: F25B 43/00

Značky: sušenie, výparníkov, zariadenie, kanálov, premývanie

Text:

...zariadenia pre piretmývanie a sušenie kanálov výparníkov p 0 dzla vynálezu spočívajú v tom, že sa zníži prácnosť pri manipulácii s výp-arnikmi, zvýši sa výkon zariadenia, zvýši sa kvalita premývania a sušenie a zjednoduší sa celková manipulácia v procese výroby výąpiarnikov.Príklad prevedenia zariadenia ,podľa vynálezu je znázornený na výkresoch, kde z-obrazuje obr. 1 čelný pohlad na .zariadenie,pričom rozvody premývacieho, sušiaceho média a...

Zariadenie na automatické navíjanie, strihanie a balenie pružín

Načítavanie...

Číslo patentu: 250792

Dátum: 14.05.1987

Autor: Čelko Rudolf

MPK: B21F 35/00

Značky: balenie, zariadenie, strihanie, automatické, pružin, navíjanie

Text:

...2 rez I-I a obr. 3 bokorys hornej časti zariadenia..V základnej doske 26 je ukotvený stĺp 1,na ktorom je upravená rozvodová skriňa 2. Na vrchnej stene rozvodovej skrine 2 je upravený stojan 4 opatrený navíjacim bu nom 5 s cievkou 6 pvružinovéh-o dírôtu 7. Z cievky 6 je pružinový »drôt 7 prevedený cez kladku 24 a vodítko 25 pružinového drôtu 7,ktoré .sú upravené na -držiaku B k .navijauciemu tŕňu 15.Na -držiaku 8 wloženom na rozvodovej...

Zariadenie pre elektrostatické nanášanie práškového smaltu, najmä na vnútorné plochy kúpacích vaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 250791

Dátum: 14.05.1987

Autori: Gliba Gejza, Polák Vladimír

MPK: B05B 5/02

Značky: najmä, elektrostatické, kúpacích, práškového, smaltu, zariadenie, vaní, nanášanie, vnútorné, plochy

Text:

...do kabiny cez jej čelnú stenu má svoju výh-odu v storm, že gpre toto rameno postačuje len úzka zvislá štrbina,ktorá nemá podstatný vplyv na vytváranie netesn-osti kabĺny.Príklad vyhotovenia zariadenia podľa vynálezu je znázornený na výkrese, na ktorom je nakreslený schemati-cký nárysný pohľad na zariadenie ako celok.Zariadenie pre velektrostatioké nanášanie práškového smaltu na vnútorné plochy kúpacích vaní pozostáva z...

Mechanický čistič nerovných podlah

Načítavanie...

Číslo patentu: 250790

Dátum: 14.05.1987

Autor: Šramko Milan

MPK: A47L 11/24, E04H 1/04

Značky: mechanicky, podláh, čistič, nerovných

Text:

...skrutk-ou 12, tak i medzikolesom 13 zapadájúcim do ľavého hnacieho IOZUÍbGHŠhO kolesa 14 spojeného cez ľavý remeňový prevod 15 s ľavým čistiaciam kotúčorm 16 vertikálne upevneným k rámu 1 ovládacou skrutkou 12.Na ráme 1 je tiež samostatne opevnený pojazd-ový elek-tromotor 17 spojený cez pojazdové medzikoleso 18 ÍľBCĺlHTÍ prevod-mi 19, 20 s hnacím kolesom 21 prepojeným klinovým remeňom 22 so zametacíunkotúčom 23, za ktorými je pružne...

Kombinovaná hlavica priemyselného robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 250789

Dátum: 14.05.1987

Autori: Podolský Michal, Tolnay Marián, Poláček Juraj

MPK: H05B 3/02, B25J 15/00

Značky: hlavica, robota, priemyselného, kombinovaná

Text:

...s čiastočným rezom znázornená konštrulcčné prevedenie kombin-ovanej hlavice ,priemyselného robota a na obr. 2 ikinełmatická schéma vlastného mechanického systému pre vyvodlenie úchopnej sily.Kombinovaná hlavice priemyselného robota pozostáva z čeľusti 2, ktoré sú na jednom konci zo vstupnej strany hlavice elektricky odizoiované izoiačnými puzdrami 12 .nasadenými na otočných čapoch 4. Druhý koniec wčeľustí .2 je opatrený držiakuni 10...

Sposob čištenia 2-metyl-3-fytyl-1,4-naftochinónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250788

Dátum: 14.05.1987

Autori: Gömöry Juraj, Varga Ivan, Brezovský Zdenko, Šnupárek Vladislav, Michalák Karol

MPK: C07C 50/14

Značky: spôsob, čistenia, 2-metyl-3-fytyl-1,4-naftochinónu

Text:

...tvori styren-divirnylIbenzénový kopoIymér, ktorého p-ovrch má hydrofóibny charakter, takže sa na ňom adsombujú hydrołfólbne časti organických m-olekúl. Regeneráciu polylméru je možné previesť ,polárnejšim rozpúšťaudlom, 250788Nedostatkom tejto metódy je fakt, že ani viacnásobným čiusteníum surového Zametyl-3-fytyl-1,ti-naftochlnónu nie je možné pripraviť produkt vyhovujúci kvalitatíunym požiadavkám liekopisu ČsL 3 vzhľad - číra žltá alebo...

Sposob izolácie hexa-O-acetyl-beta-D-xylopyranozylamín-beta-D-xyloparanozidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250787

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kubala Jozef, Farkaš Vladimír, Kučár Štefan, Linek Kazimír

MPK: C07H 1/06

Značky: izolácie, spôsob, hexa-o-acetyl-beta-d-xylopyranozylamín-beta-d-xyloparanozidu

Text:

...obj. »clestilvovanej vody a ochladením počas 6 hodin .vykryštali-zuje hetxa-O-acetyl-»a-D-XylüpYFEIJHIOZýlölmĺľl-ő-D-XylOpYľalnOiZĺld (10,3 gramov 36,2 0/0 výťažo~k.Preklryštalizovaním z rozpúšta-dlta obsahujüceho 96 obj. etanolu a 4 deswtllovanej vody sa získa hexa-O-acetyl-oz-D-xyldpyran-ozylamín-pł-D-xylopyranoztd o teplote topenia 224 až 225 C a optickej otáčav-osti lab 14,9 c 2,0 -chlor-oforml. Filtrát sa zahus u.tí pri tlaku 2,0...

Koncovka na vyšetrovanie únavovej životnosti predpínacej výstuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 250786

Dátum: 14.05.1987

Autori: Palenčár Zoltán, Zahradníková Viera

MPK: C08L 63/10

Značky: vyšetrovanie, životnosti, predpínacej, koncovka, únavovej, výstuže

Text:

...vystavené veľkému namáhaniu, t. j. minimálna požadovaná pevnosť v šmyku je 50 MPa. V tuzemsku nie sú k dispozícii zalievacie živice, ktoré samotné by spĺňali požiadavky na mechanickú odolnosť. U živíc na báze epoxidovej, akrylátov,nenasýiených polyeswterov dochádza ,pri namáhaní k piorulšenitt koncoviek. iUvedené .nedostatky odstraňuje kompowzit zložený podľa vynálezu, ktorý možno .používat pre koncovky »na skúšky únalv-ovej životnosti...

Presuvný vreteník s upínačom

Načítavanie...

Číslo patentu: 250785

Dátum: 14.05.1987

Autori: Horňák Jozef, Križan Anton

MPK: B23B 3/18

Značky: vřeteník, presuvný, upínačom

Text:

...3 je upravený čap 9, ktorým je cez vyibraunie 17, vy-tvorené v -dut-om vretene 2, prepojené klieština 3 s objíimkou 8, uloženou na -dutom vretene 2. V objímke 8 sú upravené unášače 7, do kto rých zapadćajü zápaudlky B, uložené na konci.piestnic 5 dvoch hydraulických v-alcov 4 upewnených vo vnútri telesa 1 vret-eníka.Na výstupu-om konci 18 idutého vretena 2 je upravená operná prIuruba 11, v ktorej je vytvorená kuželová diera 19 orientovaná...

Vedenie inštalačných rozvodov cez navzájom pohyblivé časti strojového zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 250784

Dátum: 14.05.1987

Autor: Černák Milan

MPK: H02G 11/00

Značky: strojového, pohyblivé, navzájom, částí, zariadenia, vedenie, inštalačných, rozvodov

Text:

...»časti do ,p-ohylblivej, nie je potrebné vytvoriť Veliký amaniipulačný priestor v kritickom mieste prechodu, pretože dilatalčná slučka dĺžky inštalačného vedenia je z kritického miesta pretranstormovaná d-0 väčšieho priestoru v pohvblivej časti strojového zariadenia, a jej velkosť je .minimálna.Napinacie pružiny zabezpečujú zaujaťie pôvodnej .polohy ochranných hadic pri pohybe pohvblivej časti z krajnej polohy do stredovej polohy....

Riadiaci člen ovládania aktívnej vibroizolačnej sústavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250783

Dátum: 14.05.1987

Autor: Stein Juraj

MPK: B60N 1/00, F16F 9/10

Značky: sústavy, ovládania, člen, riadiaci, aktívnej, vibroizolačnej

Text:

...zložky s velmi nízkou fretkvenciou a integrujú sa zložky s frekvenciou väčšou ako je horná medzná frekvencia pásmověho priepustu, kde sa nachádza pracovná oblasť tohto obvodu.Toto zapojenie zvyšuje odolnosť systemu voči zmenám .strednej polohy izolovanej plošiny a zlepšuje celkovú stabilitu aktívnej vibroizol-alčnej sústavy. Fázovací člen koriguje aj prípadný fálzový posuv V obvodoch riadiaceho člena tak, aby výstupný signál z riadiaceho...

Materiál na výrobu aktívnych dielov nástrojov na lisovanie práškových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 250782

Dátum: 14.05.1987

Autor: Šalak Andrej

MPK: C22C 1/05

Značky: dielov, práškových, nástrojov, výrobu, materiálov, lisovanie, materiál, aktívnych

Text:

...dielov nástroj-ov na lisovanie práškových materiálov, ktorý sa vyznačuje týrm,že je tvorený rčtaidičoun, ktorý obsahujeVýhodou použitia čaidiča na výrobu aktívnych -dielov lisovaicich nástrojov, namiesto nástrojových oceli je, že je to vnekovovýprírodný materiál, ktorý má vysokú tvrdost,a to 7 .až B podľa Mohseho a preto sa vyznačuje vysokou odolnostou voči opotreboniu. Z toho dôvodu jeho ,použitia podľa vynálezu zabezpečuje až...

Spevňovací maticový komplet

Načítavanie...

Číslo patentu: 250781

Dátum: 14.05.1987

Autori: Cejp Jozef, Kastel Pavol, Petrík Juraj, Charvát Marián

MPK: F16B 39/16

Značky: spevňovací, komplet, maticový

Text:

...funkciu, zaistiť polohu spevňovaného telesa na skratke a vytvoriť poistenie proti uvoľneniu. V pripadoch, kedy môže byť poloha spevňovaného telesa axiálne rôzna v širšom rozmedzí, dochádza k prípadu, že bud matica má málo nosných, buď mei-c poistných závit-ov.Talk isto pre koniec skrutiek použiteľné riešenie podľa FR-PS 4 03 932 má šesťhrannú rmaticu vsaldeniú do matice čapu. ZáJVItOVÝ čap menšieho priemeru je zaskrutkovaný do...

Zariadenie na točivé uchytenie tyčového materiálu pri priečnej magnetizácii

Načítavanie...

Číslo patentu: 250780

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kašpar Peter, Hromek Jaroslav

MPK: H01F 13/00

Značky: materiálů, magnetizácii, priečnej, uchytenie, zariadenie, točivé, tyčového

Text:

...na točivé uchytenie tysčového materiálu pri priečnej magnetizálcii je tvorené k-onzolami 9 a 14, v ktorých sú posuvne upevnené vodiace tyče 7, prilčom sú z jednej strany -odpružené pružinami 8. Na vodiacich tyčialch 7 .sú posuvné uchytené nosné dosky 2 a 12. N-osná doska 2 sa posúva po vodiacich tyičiach 7 vpravo i vlavoa je možné ju o vodiace tyče 7 fixovať poistnými skrurkami 15 v ľubovolnej polohe. N-osnä .doska 12 sa posúva po...

Mechanizmus pre prenos signálu z rotujúcej časti na pevnú s obmedzeným počtom otáčok

Načítavanie...

Číslo patentu: 250779

Dátum: 14.05.1987

Autor: Krajčovič Peter

MPK: H01R 11/00

Značky: částí, pevnú, otáčok, rotujúcej, prenos, mechanizmus, signálu, obmedzeným, počtom

Text:

...vodiča. Okrem toh-o potrebná dĺžka vo-diča je u navrhovaného riešenia zhruba polovičná.Usporiadanie mechanizmu je znázornená na pripojených obrázkoch. Orbr. 1 zobrazuje rez mechanizmom, bez zavkreslenéh-o vodiča. Valec 1 i bubon 2 majú možnosť otáčania voči pevnému čapu 3 i voči otočnému čapu 4. V medzera medzi valcom 1 a bubnom 2 je voľne pohyblivý prstenevc 5, zoibrazený na obr. 3. Na obr. 2 je zobrazený spôsob navinutia...

Spalovací prostor

Načítavanie...

Číslo patentu: 250778

Dátum: 14.05.1987

Autor: Lecnar Josef

MPK: F02B 23/06

Značky: prostor, spalovací

Text:

...osou vstřlkovací trysky a dělicí rovinou je v rozmezí od 15 ° do 45 °, přičemž úhel mezi dnem spalovacího» prostoru a dělici rovinou je větší o polovinu úhlu palivového Ikužele střednlho paprsku. O-sa pallvového kužele středního paprsku svírá úhel 0 ° až 20 ° s rovinou procházející osou pístu a koncern vstřikovací trysky.Výhodou spalovacího procesu podle vynálezu je dosažení podstatně vyššího radiálního víření ve spalovacím Ipr-ostoru,...

Zařízení pro bezdotykové měření pohybů rozměrných předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250777

Dátum: 14.05.1987

Autori: Majer Josef, Kott Josef

MPK: G01C 23/00

Značky: měření, zařízení, rozměrných, předmětů, pohybu, bezdotykové

Text:

...předmětu z bezpečného místa, které je možno volit podle nejvho-dnějších parametrů, nutných k měření. Stále i eventuální pohyby sledovaněho předmětu je možné identifikovat V reálném čase a sledovat i jejich vývoj.Příkllad praktického provedení zařízení,podle vynálezu je znázorněn na připojeném.výkresu jako blokové schéma měřicího zaříz-ení pohybů tlakové nádoby jaderného reaktoru.Podle tohoto přírkladu sestává zařízení pro bezdotykové...

Sposob izolácie technicky čistého chlorovodíka a zariadenie pre tento sposob

Načítavanie...

Číslo patentu: 250776

Dátum: 14.05.1987

Autori: Koudelka Ladislav, Richter Ján, Končková Katarína, Hagara Anton

MPK: C07C 17/34

Značky: technicky, čistého, chlorovodíka, spôsob, izolácie, zariadenie

Text:

...zo sústavy kondenzátorov pre paralplynnú zmes z des-orpč-nej k-olóny sa slpäjajú .a prív-odom 27 sa privádzajú navrch -desorpčnej kolóny.(Z kondenzátora 13 prí-vodom 31 vstupuje »plynný prúd do tepelného výmennika 12,z ktoréh oodchádza odvodom 29 technicky čistý chl-or-ovodík pri teplote -24 °C, prípadne nižšej a pripája sa .k prúldu chlorovodíka izolovaného z prúdu plynu z kvenČOVĚCE veže 1. Kvapalná zmes chl-or-ovanýlch uhľovodíkov z-ospodu...

Sposob kompaktizácie odpadov z titanu a jeho zliatín

Načítavanie...

Číslo patentu: 250775

Dátum: 14.05.1987

Autori: Meško Vladislav, Markovič Ivan, Repčák Vladimír, Kozlík Jozef, Harmaniak Ján, Kováč Alexander, Bobok Ľudovít, Szarvasy Peter

MPK: C22B 7/02

Značky: spôsob, kompaktizácie, odpadov, zliatin, titanu

Text:

...odpadov z titanu a jeho zliatín sa dosiahne pri použití paketizačných a briketizačných lisov, ktoré sa .bežne používajú pre lisovanie triesolk z ocele a .neželezných kovov. Tým sa ekonomicky umožňuje spracovávať d-o kom 4paktných celkov trieskové a .drobné odpady z titánu a jeho zliatín aj pri ich menšom ročnom výskyte bez nárokov na investície. Zároveň sa tým rozširuje pôsobnosť bežných k-ompaktizavčných lisov.Predmet vynálezu je...

Sposob prípravy terfenylov

Načítavanie...

Číslo patentu: 250774

Dátum: 14.05.1987

Autor: Vojtko Ján

MPK: C07C 2/76, C07C 15/14

Značky: přípravy, spôsob, terfenylov

Text:

...spôsoboch vzniku terfesnylov dochádza V porovnaní s výrobou bitenylu k zvýšenej .možnosti vzniku kojksu, zanášajúceho reaktor, preto je potrebné častejšie reaktor vypalovat. Podobne ako i V prípade iných sírnych derivátov napr. tiofenu V nastrekovanej surovine, aby sa znížila tvorba koksu.Prisada bitenylu k benzénu sa môže pohybovať V intervale 0,01 až 6 U 0/0 hmot., pri hornej hra-nini cca 50 0/0 Však vzniká už Veľa nežiadúcich...

Sposob dodatočného vysekávania zvrškových dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 250773

Dátum: 14.05.1987

Autori: Korchan Rudolf, Minarovič Peter, Majtás Slavomír

MPK: A43D 8/00

Značky: dodatočného, vysekávania, zvrškových, spôsob, dielov

Text:

...nože, zvršk-ový diel sa v »olblasti okrajov určených na ďalšie spájanie rozprestrie do rovi-ny, horné okraje oboch Stľätľl sa voči vysekávaciemu nožu ustredia .na rovnakú vzdialenosť a zvršukový diel sa vysevkne na konečný rozmer a tvar.Technický účinok vynálezu spočíva v sprdduktivneni vykonáva-nej operácie, zabezpečení presných tvarov a rozmer-ov opracovávaného dielu a dosiahnutí ,kvalitného okraja dielu, a tým aj spoja s dalšími zvršk-ovými...

Mechanizované montážne pracovisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 250772

Dátum: 14.05.1987

Autori: Klučka Michal, Hanák Bohuslav

MPK: B25H 3/00

Značky: montážne, pracovisko, mechanizované

Text:

...voči obsluha. Potrebná meclzizasoba súčiastok, resp. podskupín vstupujúca d-o montáže, resp. vystupujúca z montáže na dano-m pracovisku je nenáročná na priestor. Ľahké vymieňanie bnvbnových zásobnñkov,ich tndexovanie voči vodia-cej dráhe umožňuje nenáročnú manipuláciu -s nimi.Mechanizované montážne pracovisko je príkladne znázornená na pripojených výkresoch, kde na obr. lje nakreslené pracovisko v náryse, na obr. 2 je nakreslený jeho pôdorys,...

Výstupná hubica impulzného zariadenia pre oblast nízkých teplot spalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 250771

Dátum: 14.05.1987

Autor: Muráni Ján

MPK: F28G 13/00

Značky: nízkých, spalin, hubica, impulzného, teplot, oblast, zariadenia, výstupná

Text:

...uhol,pod ktorým sa produkty impulzného horenia vytekajúce zo štrbín rozširujú.Uvedené .nedostatky odstraňuje výstupná hubice impulzného zariadenia pre obtlast nízkych teplôt spalín .podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že ndrážky, kto rými produkty impulz-ného horenia vystupujú, -sú orientované kolmo na pozdlžnu os výstupnej hubice s výstupným uhl-om v po zdlžnej osi 30 .až 90 ° a v priečnej osi 15 až20 °, pričom drážky sú...

Farebníkový aparát s otočným válčekom

Načítavanie...

Číslo patentu: 250770

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kvasna Drahoš, Bučko Albert, Archipová Helena

MPK: B41F 31/16

Značky: farebníkový, aparát, otočným, válčekom

Text:

...rprstencami 6. Hrúbka far-bového isloja sa reguluje pomocou miškr-opohonov 5, ktoré sa nacháldzajú na dutej nosnej tyči 3,pričom každý zónový prvok 2 má svoj vlastný mikropohon 5.Svojou aktívnou časťou mikropohon 5 pôsobí vo výreze na zónový prvok 2, prekonávajúc odpor pružiny 4. Tým sa vytvára štrbina medzi kalibrov-aným otočným valčekom 7 a zodpoveldajúcim zónovým prvkom 2, obopnutým pružnoelastickým pásom 1. Pružnoela-stický pás 1...

Sposob výroby teplom tvarovatel’ného výstužného útvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 250769

Dátum: 14.05.1987

Autori: Foltán Ivan, Eliáš Rudolf, Staňo Viktor

MPK: A43B 23/08

Značky: teplom, výstužného, tvarovatel'ného, útvaru, výroby, spôsob

Text:

...účinok .a vlastne najväčšie výhody spôsobu podľa »vynálezu spočíva v tom, že termvovýstužný materiál je už pri jeho výrobe, vlastne v samotnej počiatočnej fáze výroby, opatrený jednostrannou,resp. Clvüjstľallllüll vrstvou termoaktívneho lepidla, takwže tieto vrstvy nie je potrebné nanášat sekundárne, čo napokon nebolo dostatočne, prípadne vôbec možné.V rotadnom lise dôjde pri parametroch spôsobu podľa vynálezu k dokonalému...

Kompozitná cementová zmes zvýšenej chemickej odolnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 250768

Dátum: 14.05.1987

Autori: Špaček Antonín, Slanička Štefan, Janotka Ivan, Očadlík Peter

MPK: C04B 14/48, C04B 14/34

Značky: odolností, zvýšenej, cementová, chemickej, kompozitná

Text:

...drvín a/alebo liatinových a ocelových odpadov.Preulkázonle ochranných vlastnosti kompozitnej cementovej zmesi podla vynálezu a možnosti jej použitia ukazujú nasledujúce príklady použitia.Pre preukázanie prvotikorózných ú-činkov zmesi podľa vynálezu sa použila liatinová drva podľa ČSN 42 9823 tohto granulometrického zloženiaVelkost sita mm Z-vyšky na site.Obsah lkovłového železa Fe v liatin-ovej drve činil 99,0 hmot. Za použitia tejto...

Spojovací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 250767

Dátum: 14.05.1987

Autor: Miština Ervín

MPK: F16B 15/00

Značky: prvok, spojovací

Text:

...podstata spočíva v tom, že plochy vrübłkov sú ąkolmé na os svalcovej časti ukončené ostrou hranou a po obvode valcov-ej časti v mieste rezu vedeného plochou každého vrdbku sa rna-chádza len jeden vrúbolk. Spo 4jovací prvok je ukončený hrotom, hlava je kuželová zapustené. so zärezonr.Použitím spojovacieho prvku podľa vynálezu znížime časovú náročnosť na vytvorenie spoja so zrovnateľnými pełvnostnýnü vlastnosťami spoja, ako s použitím...

Univerzálna pamäťová bunka pre diagnostiku obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 250766

Dátum: 14.05.1987

Autor: Duda Milan

MPK: H03K 19/20

Značky: buňka, pamäťová, univerzálna, diagnostiku, obvodov

Text:

...privedený prvý hodinový vstup posuvu A, ktorým sa riadi zápis informácie z výstupu p-omocnej pamäti predchádzajúcej pamäťovej bunky. Výstup 124 tretieho invertovanéh-o súčinového logiokého člena 3 je spojený so vstupom 126 prvého sú-činového lolgickěho člena 5. Výstup 125 štvrtého invertovaného súčinového logického .člena 4 je spojený so vstupom 131 druhého súčinového logickeho člena 6.D-o tretieho invertovaného súčinového logického člena 3 je...

Sposob sušenia chemicky upravenej strojovej glejovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250765

Dátum: 14.05.1987

Autori: Komorech Vladimír, Macúch Miroslav, Šujan Ladislav, Maňas Miroslav

MPK: A23K 1/10

Značky: sušenia, glejovky, spôsob, chemicky, upravenej, strojovej

Text:

...v nekontinualite spracovania úsušku, čím docháldza k energetickým stratám a v konečnom dôsledku taktiež .k stratám V obsahu stravitelných látok a nutričnej hoidnoty úsuąšku.Nevýhody súčasného stavu vo veľkej miere odstraňuje spôsob sušenie chemicky upravenej str-ojovej .glejovky podľa vynálezu,ktorého podstata spočíva v tom, že chemicky upravená glejovka sa vo fázi miešania s ply-nným sušiacim prostriedkom o teplote 400 .až 800 °C...

Radiálny piestový hydrogenerátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 250764

Dátum: 14.05.1987

Autori: Ritók Zoltán, Tomangová Mária

MPK: F04B 9/04

Značky: piestový, hydrogenerátor, radiálný

Text:

...kolmej na upozdlžnu os sú umiestnené pracovné piestiky 8, .ktoré sú dotlačované na vačku 6 pružinami 13, opierajú-nimi sa o zátky 14. Na hnacom hria-deli iłfšuloženom v ložiskach 4 a 5 je v axiálnom smere .posuvne uložené teleso B, s vločkami, ktoré je možno axiálne poeúvat páłkou 7.Zariadenie ďalej pozostáva z tlakovej ko 4mory 11 a spojovacieho potrubia 12 k sIpotrebiču, ako aj zo sacej komoryllö Spojenej s vratným p-otrulbim 15. Na hnacom...

Zariadenie na meranie síl posobiacich na telesa v prúde tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250763

Dátum: 14.05.1987

Autor: Vajcík Stanislav

MPK: G01L 1/04

Značky: prúde, pôsobiacich, meranie, zariadenie, tekutiny, tělesa

Text:

...z ochranného krytu i s ołdrvzdušňovacím vývodom 7 na odvzdušnenie vnútorného priestoru. Spodná časť ochranného krytu 6 je uzavretá tesniacim puzdrom 5. V stredovom -otvore tesniaceho puzdra 5 je vsunutý nosný valec 3, ktorý je skrutkou 14 zabezpečený oproti pootoč-eniu a posunutiu. Merací člen prístroja je vytvorený pružným nosníkom 2 obdĺžnikové 4ho prierezu a je votknutý v nosnom valci 3. Votknutie je urobené pomocou -prítlačnej »doštičky...

Sposob brúsenia obrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250762

Dátum: 14.05.1987

Autor: Majer Igor

MPK: B23Q 3/152

Značky: brúsenia, spôsob, obrobků

Text:

...opotrebuje a cyklu-s nie je automatizovateľný.Tieto nedostatky odstraňuje spôsob ulpnu-tia podľa vynálezu, ktorého podstatou je unálšanie obrobku pri .brúsení v magnetickej lunete .pomocou .neobránbaného k-onca,ktorý je formovaný tak, aby mohol byt unášaný unášačom vreteníka stroja.Obrábaním podľa vynáľezu sa odstraňuje zmäükovitost a proces výmeny obrobkov sadá automatizovať. Doteraz použitým spôso bom zmätkovitost z nesprávneho upnutia...

Žiaruvzdorné magnéziouhlíkové tvarové stavivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 250761

Dátum: 14.05.1987

Autori: Staroň Jozef, Kováč Vladimír

MPK: C04B 35/04

Značky: tvarově, žiaruvzdorné, magnéziouhlíkové, stavivo

Text:

...hutníckych pecí a .nádob žiadúce, môže sa -časť slinutej magnézie s obsahom oxidov železa 5 až 8 percent nahradit magnéziou tavenou, v zrnitosti nad 0,5 mm.Použitie magnézie s obsah-om 5 až 8 oxidov železa v zrnitosti nad 0,5 mm je možné aj v prípade, tak ona obsahuje viac ako 5 CaO a je tzv. dolomagnéziou a ak obsah ostatk-ového uhlíka v stavive je väčší ako 4,5 0/0. Na to, tby napr. pri pomere MgO k CaO 1 1 vznikla v prítomnosti...

Skladacia rysovacia doska

Načítavanie...

Číslo patentu: 250760

Dátum: 14.05.1987

Autor: Tabaček Jozef

MPK: B43L 5/00, A47B 27/00

Značky: doska, skladacia, rysovacia

Text:

...vynálezu, kde obr. 1 predstavuje celkový schematický ,pohlad na skladací rysovací prístroj v základnej pracovnej polohe, obr. 2 predstavuje celkový schematický pohľad na skladaciu rysovaciupredstavuje mechanické zariadenie na zaistovanie pracovnej polohy, obr. 4 a obr. 5 znázorňuje osem połdperných podložiek skladaoej rysovacej dosky, obr. 6 znázorňuje umelú hmotu na kresliacej ploche rysovacej dosky, obr. 7 znázorňuje skrutku...

Kvapalné dusíkato-draselné hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 250759

Dátum: 14.05.1987

Autori: Juhás Milan, Liptáková Veronika

MPK: C05C 5/02, C05C 9/02

Značky: dusíkato-draselné, kvapalné, hnojivo

Text:

...hmot. dielov stabilizujúcej prísady.Zistilo sa tiež, že -stabilizujúcou prísadou môže byt natrifikovaná bentanitová disperzia a/alebo humát.Kvapalné dusíkato-draselné hnojivo podľa vynálezu má velmi dobrú stabilitu a vyhovujúce rheologické vlastn-osti. jeho kvapalná suspenzná forma zaručuje rovnomernú aplikáciu dusíka aj drsaslika. je vhodné na jesenné zásobné hnojenie, nakoľko poskytuje »dostatočnú zásobu dusíka .a duraslika pre nasledujúce...