Archív za 1987 rok

Strana 202

Spôsob výroby etylénu a acetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239806

Dátum: 15.06.1987

Autori: Hroch Vít, Netolický Zdenik, Kalous Zdenik

MPK: C07C 11/04, C07C 11/24, C10G 9/38...

Značky: acetylénu, výroby, etylénu, spôsob

Text:

...uhoľnatétho. Vyššia rýchlosť spaľovania, ako aj rovn-ováha C 0/C 02 posunutá značne v prospech C 0, má za následok narastanie obsahu oxidu uholnatého.Vyšší obsah C 0 vo zvyškovom plyne znižuje spalova-ciu rýchlosť, t. . pri velmi krátIkej reakčnej dobe v reaktore má .dopad na energetické využitie zvyškoveho plynu a na výťažnosť pnocesu.Preto v zmysle nových poznatkov je potrebné obsah CO v systéme minimalizovať. Pre udržanie h-ladiny...

Ventil k ovládaniu prívodu vody, alebo vzduchu, najmä pre stomatologické prístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 239805

Dátum: 15.06.1987

Autori: Skála Ladislav, Vedral Karel

MPK: F16K 31/165

Značky: ovládaniu, najmä, vzduchu, ventil, vody, přívodů, prístroje, stomatologické

Text:

...kanálmi.Výhody takto konštruovaného ventilu spočívajú v ~dokonelom odsati vody z výstupného kanálu rýchlobežného nástroja. Nízky zdvih funkčných častí ventilu umožňuje vyrábať tieto v »malých rozmeroch, takže sa dajú snadno zabndovať do stomatologických súprav.Ďalšou výhodou je i to, že ventily sú samouzatváracie.Príklad ventilu podľa vynálezu znázorňuje priložený výkresobr. 1 znázorňuje ventil v reze,obr. 2 znázorňuje prepúšťanie kanály...

Zariadenie na sušenie ovocia

Načítavanie...

Číslo patentu: 239804

Dátum: 15.06.1987

Autor: Hofman Milan

MPK: A23N 12/06

Značky: zariadenie, sušenie, ovocia

Text:

...misky, ktoré vytvoria vonkajší plášť zariadenia a zároveň aj plochu pre uloženie sušeného materiálu. Pomocou cirkulečného potrubia sa zabezpečuje cirkulácia uvzduchu, ktorá sa reguluje šupát-kami na spodnej časti a v uzávere na vrchu zavria~ denia.Usporiaduaním sústavy perforovaných sušiarenských misiek nad sebou sa dosiahnedostatočne veľkej sušia-cej plochy so súčasným vytvorením plášťa zariadenia, a to v krátkom časovom úseku....

Spôsob súčasnej deaktivácie a odstraňovania katalyzátora z uhľovodíkového roztoku uhľovodíkových živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 239803

Dátum: 15.06.1987

Autori: Stejskal Jaroslav, Štolba Karel

MPK: C08L 25/02, C08L 101/02

Značky: uhlovodíkového, živíc, súčasnej, katalyzátora, odstraňovania, uhlovodíkových, spôsob, roztoku, deaktivácie

Text:

...množstva katalyzátora vzrastá aj potrebné množstvo vodného roztoku tenzidu.l-lmotnostný pomer vodného alebo vodnoalkoholického roztoku tenzidu k ub-,lovodikovému roztoku ublovodíkových živíc sa môže pohybovať od 595 »do 51..V závislosti od množstva použitého polymerizačného katalyzátora a hmotnostného pomeru vodného alebo vodnoalkoholiokého roztoku k uhlovodíkovemu roztoku živíc sa menivaj pH roztoku tenzidu oddeleného v prvom...

Ovládač podávača

Načítavanie...

Číslo patentu: 239802

Dátum: 15.06.1987

Autori: Horeieka Jan, Podracký Jan

MPK: E21C 35/24, E21D 11/00

Značky: podávača, ovladač

Text:

...do systému sa vytvorí možnost zaradiť pred tento obvod další obvod, slúžiaci na pohon iných zaria 4dení, ktorý môže pracovať s inou tlakovou hodnotou. .Prikllad vyhotovenia ovládače podáva-če je na prílohe.Hydraulické energia sa uvádza d-o sady rozvádzavčov 2 z hydrauliokeho agregátu cez prívodnú vetvu 5 a predný rozvádzač. 1. Tento sa vzhľadom na jeho technické parametre najmä prierez lkanálov, môže skladat z dvoch, alebo viacerých...

Kombinovaná tesniaca pilótová stena a postup jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 239801

Dátum: 15.06.1987

Autori: Trmal Vladimír, Ráček Jaroslav

MPK: E02D 5/18

Značky: stěna, výroby, postup, tesniaca, pilótová, kombinovaná

Text:

...pilótových stien zo samostatne stoja cich pilót. Nevýhodou takejto steny je jejvoodpriepustnost cez medzery medzi jednotlivými pilótami.Uvedené nedostatky odstraňuje konštrukcia pilótovej steny podľa vynálezu tým, ženosné piloty sú V priamom kontakte s medzipilótami po veľkej ploche tým, .že nosné pilóty sú zapustené do medzipilót. Medzipiloty svojou spodnou ,plochou sú zapustené do .nepriepustného podložta len na hĺbku potrebnú na tesnenie...

Zapojenie automatickej regulácie dávkovania sekačky stromov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239599

Dátum: 15.06.1987

Autor: Chalány Michal

MPK: G05B 19/18

Značky: sekačky, dávkovania, zapojenie, stromov, automatickej, regulácie

Text:

...obvodu 4 je spojený s druhými vstupmi nulovania tačov 5, s prvej a druhej dekády, výstupy čí-tačov 5, 6 prvej a druhej dekády su spojene s odpovetlajúcimi vstupmi vyrovnávecích pamätí 7, 8 .prvej a druhej dekády, prvý výstup vyrovnávacej pamäti 7 prvej dekády je spojený s prvým vstupom dekodéra 9 prvej dekády a so vstupom prvého invertora 15,druhý výstup vyrovnávacej pamäti 7 prvej dekády je spojený s druhým vstupom dekodéra s prvej...

Spôsob prípravy melibiózy a D-fruktózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239597

Dátum: 15.06.1987

Autori: Addašina Jozef, Raeko Dušan

MPK: C07H 3/02

Značky: melibiózy, spôsob, d-fruktózy, přípravy

Text:

...a Vyrobené produkty sú kryštalické látky o Vysokej čistote.I( roztoku 25 g rafinózy V 250 ml Vody sa pridá 25 g ionomeniča s funkčnými sulfoskupinamiWofatit KPS 200 0,3 až 0,85 mm a za miešania sa hydrolyzuje pri teplote 60 °C po dobu 8 h. Hydrolyzát sa filtrácíouoddelí od ionomeniča a zahustí na 21 g si-vrupu. 2 g tIohto sirupu sa rozpustí V 2 ml 35perc. hmot. vodného roztoku etanolu a nanesie na kolónu naplnenú ionomeničom s funkčnými...

Mäkčené polyméry vysokoodolné voči vode a ropným materiálom

Načítavanie...

Číslo patentu: 239596

Dátum: 15.06.1987

Autori: Lueanský Anton, Mojsej Michal, Szekházi Imrich, Stachý Alfréd, Belayová Jana, Bulík Jozef, Banda Imrich

MPK: C08L 27/06

Značky: mäkčené, ropným, materiálom, vysokoodolné, polyméry, voči

Text:

...dcstupnými poląymértiymi zmäkčevadlami, ako vysokú tvarovú stálosť a stabilitu, dobrú odolnosť v-oči vode i organickým rozpúštadlám.Ako zmäkčovadlo na prípravu mäkčených polymérov podľa tohto vynálezu možno použit hlavne polyesterpolyowly, pripravené polýesterili-kaciou popísauott napriklad v čs. autorskom osvedčení 229429 alebo modifikovaním postupu výroby povlymérneho zmäk.čovadla podiĺa čs, .autorských osvedčení č. 230 443 a PV...

Dezinfekčný prostriedok a/alebo dezinfekčný komponent

Načítavanie...

Číslo patentu: 239595

Dátum: 15.06.1987

Autori: Reinprecht Ladislav, Repka Peter, Vehner Ladislav, Levius Rudolf, Illés Gejza, Leško Zoltán

MPK: A61L 2/16

Značky: komponent, prostriedok, dezinfekčný

Text:

...prostriedkov, detergentov, impregnačných prostriedkov, fungicídov, náterových látok.K pomocným iátkam patria iónové a neiónové tenzidy, zvlášť .ochranné iqoloidy,resp. emulgátory a dispergátory, rozpúštadlá, vonné látky, spojivá, plnidlá, tixotrópne látky, farbivá a pigmentyDezinfekčné prostriedky podľa tohto vynálezu sa aplikujú ako také alebo zriadené v organických rozpúštadlách, najmä v etanole, pripadne dispergované vo vode za...

Nástroj na elektrochemické obrábanie, najmä plytkých tvarových otvorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239594

Dátum: 15.06.1987

Autori: Pavlinský Miroslav, Kubištík Vladimír

MPK: B23H 3/04

Značky: otvorov, elektrochemické, obrábanie, tvarových, najmä, plytkých, nástroj

Text:

...riešenie nástroja podľa vynálezn,kde na obr. 1 je nakreslený obrobok s polkruhovými slepými otvormi V pohľade a na obr. 2 je nakreslená časť nástroja s obrobkom v osovom reze.Nástroj 4 pozostáva z elektrovodivej čas ti, 41, na ktorej medzikruži je vytvorených. činnej časti výstupka 42. Elektrovodivá časť41 je prostrednictvom skrutky 52 a vodiča 51 spojená so zdrojom elektrického prúdu na obr. nezakreslené). Pod nástrojom 4 je Liložený...

Upínací mechanizmus nástrojových hláv

Načítavanie...

Číslo patentu: 239593

Dátum: 15.06.1987

Autor: Tiso Jozef

MPK: B23Q 3/152

Značky: mechanizmus, nástrojových, upínací, hláv

Text:

...a obrobkom, umožňuje rýchlu radiálnu montáž a demontáž nástrojovej hlavy, pričom samotné zariadenie je výrobne málo náročne.Príklad vyhotovenia upínacieho mechanizmu nástrojových hláv podľa vynálezu je znázornený na výkresoch, na ktorých obr. 1 predstavuje nárysný rez Lipinacieho mechanizmu V upnutej polohe, obr. 2 nárysnýrez upínacieho mechanizmu v- uvolnenej po.lohe, obr. 3 uárysný pohľad na upínací mechanizmus, obr. 4 predstavuje...

Spôsob výroby formaldehydu oxidačnou dehydrogenáciou metanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239592

Dátum: 15.06.1987

Autori: Berek Dušan, Novák Ivan, Gašpar Alojz, Abrahám Ladislav, Jehlár Peter

MPK: C07C 47/055

Značky: výroby, spôsob, dehydrogenáciou, formaldehydu, oxidačnou, metanolu

Text:

...koncových plynov do reakcie sa dosiahne nariedemeplynnej reakčnej zmesi vstupujúcej na katalyzátor, čím sa jednak zvýši tepelná kapacita k viazaniu časti reakčného tepla uvoľneného exotermickými reakciami, jednak V dôsledku nariadenia sa posunie rovnováha dehydrogenačnej reakcie 2 doprava. Postup Jcdľa tohoto vynálezu umožní jednoduche, lacné- a bezpečné zvýšenie moto.vého pomeru vzduch/metanol. nad hodnotu 1,5, čím sa značne zvýši konverzia...

Spôsob získavania selénu z anódového kalu po ciektrolytickej rafinácii medi

Načítavanie...

Číslo patentu: 239591

Dátum: 15.06.1987

Autori: Jurík Štefan, Paulovie Milan, Slanieka Štefan, Janotka Ivan

MPK: C01B 19/00

Značky: spôsob, anodového, rafinácii, získavania, selénu, ciektrolytickej

Text:

...získava známymi postupmi. Výhodou tohto postupu je jednoduchšia technológia, napríklad v porovnaní s postupmi, pri ktorých sa selén oddeľuje od kalu praženim so sódou. Oddelenie selénu zároveň zjednoduší rafináciu zliatiny zlata a striebra od primiešanín. Z hľadiska ekológie oddelenie jedovatého selénu do samostatného produktu prináša obmedzenie znečisťovania životného prostredia.V elektrickej peci sa roztaví pri teplote 1200 °C zmes,...

Spôsob morenia nehrdzavejúcej ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 239590

Dátum: 15.06.1987

Autor: Slovinský Ján

MPK: C23G 1/08

Značky: nehrdzavejúcej, ocele, morenia, spôsob

Text:

...vodika. Pri sériovej výrobe je tento spôsob ekonomicky nevýhodný, nakolko peroxid vodíka je dovozná chemikálie.Ďalší známy spôsob morenia nehrdzavejúcej ocele je v zmesi zloženej z 15 až 20 0/0 chloridu železitého a z 5 až 20 0/0 kyseliny chlorovodikovej. Nevýhodou tohoto spôsobu morenia je vysoká teplota, pri ktorej morenie prebieha (75 až 90 °C).Vyššie uvedené nedostatky sú odstránené spôsobom morenia nehrdzavejúcej ocele podľa tohoto...

Horák pre mikroplazmové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 239589

Dátum: 15.06.1987

Autor: Žiak Jozef

MPK: B23K 9/16

Značky: mikroplazmové, zváranie, horák

Text:

...klieštinou. Dolna klieština je tepelne a elektricky izolovaná od dolného tela horáka izolačnou »vložkou a od dýzy nevodivou vložkou. Celú zostavu uzatvára matica na jednom konci a dýza na konci druhom.l-lorák pre mlkroplazm-ove zváranie podľa vynálezu umožňuje súosé upnutie elektrödyv horáku a prostredníctvom štvorčeľustových klieštín i dokonalý elektrický kontakt. Priečne štrbiny v klieštinách optimálne usmerňujúplazmový plyn do...

Korektúrny prípravok na ofsetové tlačové formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239588

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kordík Jozef, Krajoáková Viera, Kuniak 1udovít, Kovaleík Štefan

MPK: B41L 41/00

Značky: tlačové, ofsetové, formy, prípravok, korektúrny

Text:

...10 až 65 hmotnostných nižších alkoholov,výhodne etanolu a butanolu, 20 až 60 hmotorganické rozpúštadlá na báze nižších alkoholov s prídavkom dimetylformamidu a/alebo benzaldehydu rozpúštajú svetlocitlivú vrstvu. Polyetylénglykoly vytvárajú pastovitú konzistenciu korektúrneho prostriedku, čo umožňuje jeho jednoduché nanášanie na povrch tlačovej formy, bez roztekania rozpúštadiel po jej povrchu a svojím pôsobením podporujú rozpúštanie...

Spevňovací a ochranný rošt, najmä pre zemné povrchy na svahoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 239587

Dátum: 15.06.1987

Autori: Zemek Jioí, Krajoáková Viera

MPK: E02B 3/14

Značky: svahoch, rošt, najmä, zemné, ochranný, povrchy, spevňovací

Text:

...obr. 4 sú pôdorysné pohľadyna časti spevňnovacich roštov, obr. 6 je príslušný nárysný rez C-D k obr. 2, resp. k obr. 4. Obr. 1 a obr. 3 sú zväčšené i pôdorysy samotných tvaroviek, pričom na obr. 3 je tiež znázornený príklad spojovacieho prostriedku so susednými tvarovkami. Obr. 5 je príslušný nárysný rez A-B k obr. 3. Obr.1 znázorňuje priklad tvarovky, ktorá má v pôdoryse hrubý obrys obdižnikového tvaru a obr. 3 priklad tvarovky, ktorá má v...

Integrovaná spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 239586

Dátum: 15.06.1987

Autori: Zemek Jioí, Kuniak 1udovít Csc, Eierny Pavel

MPK: F16D 13/52

Značky: spojka, integrovaná

Text:

...ovládaný piestik.Na priloženom obrázku je schematicky znázornená integrovaná spojka podľa vynálezu, v reze ktorého rovina prechádza pozdĺžnou osou integrovanej spojky kolmo na pôdorysnú rovinu.Na hriadelí 16 motora je pomocou skrutky 12 a podložky 8 pripevnené celistve teleso unášača 2, vybavené odstupňovaným osevým montážnym otv-orom 18. Teleso unäšača 2 má v strednej časti vytvorené radiálne vybrania 17 štvorhranného prierezu,ktoré navzájom...

Spôsob výroby súčiastok tvárnením s ostrou vonkajšou hranou

Načítavanie...

Číslo patentu: 239585

Dátum: 15.06.1987

Autori: Rychtera Josef, Škrabal Rudolf, Bartek Ján, Kukueka Vendelín

MPK: B21D 22/24

Značky: vonkajšou, hranou, spôsob, výroby, tvárnením, súčiastok, ostrou

Text:

...výroby podľa vynálezu sa vyznačuje jednoduchosťou a umožňuje vyrábať súčiastky s ostrou vonkajšou hranou, pričom nedochádza k porušeniu vlákien materiálu, naopak, materiál v mieste ostrej hrany je výrazne spevnený, čo vytvára predpoklad zníženia kritickej hrúbky súčiastky. Vyrobené súčiastky vykazujú vysokú geometrickú a rozmerovú presnosť. V porovnaní s doterajšim stavom umožňuje spôsob podľa vynálezu vyrábať súčiastky s rôznou kombináciou...

Ťažká kokila, najmä bramová pre odlievanie ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 239584

Dátum: 15.06.1987

Autor: Fremal Dušan

MPK: B22D 7/06

Značky: ocele, kokila, ťažká, bramová, odlievanie, najmä

Text:

...výpustky so zaoblenim o polomere zodpovedajúcom hodnote 0,2 až 0,4 stredného priemeru pracovného objemu a nanesenom medzi precho 4dovým bodom rohového zaoblenia a stredom polomeru nachádzajúcom sa na rovno bežke súbežnej s prilahlými pracovnými Vstenami, vedenej vrcholom okrajového vystupku vo vzdialenosti od prechodového bodu zodpovedajúcej 0,02 až 0,09 stredného priemeru pracovného objemu.Okrajová výstupky sú s výhodou Vytvorené do...

Riadiaca jednotka pre tvorbu audiovizuálnych programov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239583

Dátum: 15.06.1987

Autori: Labaj Jozef, Lukáš Jozef

MPK: G06F 15/48

Značky: tvorbu, jednotka, programov, riadiaca, audiovizuálnych

Text:

...na ktoréhovstup je pripojenýblok formovania programového znaku 8 a na výstup zlučovač 9. Na vstup bloku lormovania programového znaku B je pripojená pamät RWM 7 spojená s číslicovými voličmi B. Na výstup bloku formovania programového znaku 8 je pripojený zlučovač 9,na ktorý sú zasebou pripojené korektor lil a skupinový riadiaci register 11, opatrený displejom 3 a pripojený na koncové stupne 4, 12, 17 diaprojektorov 5, 13, 18, na ktoré je...

Prehrievač pary parného kotla s fluidným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 239582

Dátum: 15.06.1987

Autori: Eík Gabriel, Seeanský Ivan

MPK: F22G 7/00

Značky: spaľovaním, parného, prehrievač, fluidným, kotla

Text:

...z prehrievačov, ktorých hady, potažen zväzky hadov, sú do fluidnej vrstvy ponorené v pravidelne opakovanom poradí alebo tak, že v jednom zväzku hadov sa vystriedajú všetky hady prehrievačov. Všetky prehrievače majú vstupnú a výstupnú komoru, pričom vo vetvách prívodných potrubí sú umiestnené regulačná armatúry.Výhody takýchto usporiadaní prehrieva čov tvoriacich skupinu prehrievačov umiest nených v jednom, alebo viacerých fluldných...

Paneiový ohrievač vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 239581

Dátum: 15.06.1987

Autor: Brandisová Marianna

MPK: F22D 1/00

Značky: ohrievač, paneiový

Text:

...panelov blokov ohrievača vody podpernými nosníkmi, ktoré sú vzájomne prepojené závesnými tiahlaml, dosiahne sa bezproblémový prenos hmotnosti jednotlivých blokov na vhodne dimenzované výstupne komory panelového ohrievače vody. V danom pripade teda výstupné komory plnia aj funkciu závesných nosníkov ideálne chladených pracovným médiom. Ďalej, neprítomnosť sústavy závesných rúrok robia panely ohrievače vody dobre prístupnými zo strán (po...

Výparník parného kotla s fluidným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 239580

Dátum: 15.06.1987

Autori: Sakaloš Štefan, Žuffa Milan

MPK: F22B 31/00

Značky: fluidným, parného, kotla, výparník, spaľovaním

Text:

...krabíc, prináša toto riešenie aj výhody samonosnosti fluidného roštu. Na obr. 1 a 2 je v rezoch A-A, B-B, CC, schematicky znázornený parný kotol s atmosférickým fluidným spalovaníms výrazne vyznačenou výparnikovou časťou. Na obr. 3 je v reze A-A a na obr. 4 v reze C.C detailne výparník parného kotla s fluid ným spaľovaním. .Pracovné médium vstupuje do výparníka 25 cez rozdeľovacie komory 1, prechádza rúrkami jednotlivých stien 3, 4, 5,...

Lignocelulózový filter

Načítavanie...

Číslo patentu: 239579

Dátum: 15.06.1987

Autori: Novák František, Jarošek Karol, Dérer Tibor

MPK: B01D 33/30

Značky: filter, lignocelulózový

Text:

...alebo chladenie náplne, je napájaný cez nást-avce prívodu 25 a vyhrievací prostriedok sa odvádza nástavcom vývodu 26. .Do dna nádoby 11 ústia trysky 19, ktorými sa privádza filtrovaná odpadová para a ich vyústenie je zhora prekryté rozptylovými klobúčkami 20, ktoré jednak zabraňujú vniku náplne nádoby 11 do trysiek 19 a jednak spôsobujú dôkiadnejšie rozptýlenie vstupujúcich pár. Šrafovaná časť vnútra nádoby 11 je lignocelulózová náplň, ktorá...

Zapojenie k vyhodnocovaniu rozsahu výbušnej premeny

Načítavanie...

Číslo patentu: 239578

Dátum: 15.06.1987

Autori: Ilavský Ján, Vanko Milan, Glevitzký Edmund, Höger Pavol, Ritly Peter, Lamae Pavel

MPK: G01N 25/50

Značky: výbušnej, rozsahu, vyhodnocovaniu, zapojenie, přeměny

Text:

...a ekonomická dostupnosť súčastí zapojenia spojená so získaním presných a komplexných výsledkov s dobrou reprodukovatelnosťou. Ďalej je to možnosť využitia súčastí zapojenia k zaznamenaniu vrcholkových hodnôt aj iných charakteristík spojených s rozsahom výbušnej premeny.Na výkresech príkladového prevedenia je blokové schéma zapojenia a schéma prepo 4jenia k vyhodnoccvaniu rozsahu výbušnej premeny indikáciou teplotných zmien a ich rozdielov...

Plávajúce vodiace zariadenie pre výrobu jadrových priadzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239577

Dátum: 15.06.1987

Autori: Rusko Milan, Nemec Vendelín, Kopeák Juraj

MPK: D02G 3/36

Značky: plávajúce, jadrových, výrobu, zariadenie, priadzí, vodiace

Text:

...pre zavesenie na lištu alebo tyčku, pozostávajúci zo základného telesa, v ktorého pozdlžnej osi je umiestnená vodiaca štrbina,podstatou ktorého je že ramená vodiacej štrbiny sú zakončené dosaclacími plochami,zodpovedajúce tvarom priľahlým valčekom,pričom vodiace štrbina je opatrená vložkouz korundu alebo iného materiálu, tvoriacou vodič priadze.Výhodou plávajúceho vodiaceho zariadenia podľa vynálezu je, že pri jeho použití poloha obalu a...

Uzáver výtokového hrdla spalovacej komory parného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 239576

Dátum: 15.06.1987

Autori: Málik Ladislav, Rybár Jozef, Šalamún Peter

MPK: F22B 37/22

Značky: parného, spaľovacej, uzáver, výtokového, hrdla, kotla, komory

Text:

...kotla aj V priebehu poruchy na-odškvarovacom zariadení a pri jeho oprave. Dalšou výhodou je, že pri prevádzke kotla uzáver slúži na utesnenie spaľovacej komory za účelom nevniknutia prebytočného vzduchu. .Na pripojenom výkrese je znázornený uzáver podľa vynálezu, kde obr. 1 je rezluzáveru výtokového hrdla spalovacej komory a obr. 2 je hydraulické schéma ovládania uzáveru.Uzáver výtokového hrdla spalovacej komory kotla pozostáva z rámu...

Filtračný odlučovač práškových hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 239575

Dátum: 15.06.1987

Autor: Kuchárek Alexander

MPK: B01D 29/38

Značky: odlučovač, filtračný, hmot, práškových

Text:

...má systém podľa vynälezu výhodu v menšom počte pohyblivých súčiastok, V menšej zložitosti a tým aj V predpoklade menšej poruchovosti. .Príklad vyhotovenia filtračného odlučovača podľa vynálezu je znázornený na výkresoch, na ktorých obr. 1 predstavuje nárysný rez filtračného odlučovača, umiestneného na tangenciálnom odlučovacom diele, lobr. 2 pôdorysný rez filtračnej vložky a obr. 3 detailný nárysný rez filtračnej vložky V mieste A z obr....

Rýchloupínaci rúrkový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 239574

Dátum: 15.06.1987

Autori: Lengyel Ladislav, Eermák Ivan

MPK: F16L 37/18

Značky: rychloupínací, rúrkový

Text:

...vynálezu spočíva v tom, že druhý koniec plášťa rýchloupinacej rúrk-ovej zätky, či prípojky je spojený s telesom plášta, t. j. s jeho hlavnou časťou, pomocou axiálneho závitového spoja. i i jVýhodou vynálezu je, že podľa neho vyhotovenú rýchloupinaciu rúrkovú zátku, či prípojku možno použit aj pre pripojenie k takým rúrkam, ktoré majú väčšie priemerové tolerancie, pričom zložitosť jej konštrukcie sa zvýši len nepatrne.Príklad .vyhotovenia...

Ovládací mechanizmus žehliaceho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 239573

Dátum: 15.06.1987

Autori: Bobrík Karol, Šalamún Peter, Baran Dušan

MPK: D06F 71/12

Značky: žehliaceho, stroja, ovládací, mechanizmus

Text:

...horné žehliace teleso 3. Rameno 4 je v kratšej časti vyvažované závažím 36.Na stojine 7 je pripevnená konzola 11,kde na čape 12 je kyvne uchytený privíerací pracovný valec 10, ktorého koniec piestnice je kyvne uložený na čape 14 v drieku hlavnej vzpery 13. Pom-ocou ďalšieho čapu 21 je hlavná vzpera 13 kyvne spojená s kratšim ramenom dvojramennej páky 2 |, ktorá je pomocou čapu 19 kyvne uložená V konzole 18 pripev-nenej k základovej...

Spôsob spracovania zvyšku z výroby fenolu kuménovým spôsobom a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239572

Dátum: 15.06.1987

Autori: Harmady Gašpar, Nagy Peter, Kuchárek Alexander, Pacala Jozef, Kotulie Miloslav, Lengyel Ladislav

MPK: C07C 39/367

Značky: zvyšku, fenolů, spôsobom, spôsobu, spracovania, tohoto, vykonávanie, zariadenie, výroby, spôsob, kuménovým

Text:

...p-kumylfenolu. Výtažok žiadaných produktov je možné zvyšovať hlavne recykláciou medzifrakcií a rozpüšťadla, ktoré bo lo použité, pričom sa jednoduchá techno-.logia procesu nekomplikuje. Použité r-ozpúšťadlo môže byt podľa nároku alkán, aromát, cyklán, alkylaromat, alkylcyklán, chemický jedinec, poťažne ich zmes, tiež však technická frakcie, pričom rozhodujú hlavne aspekty, dostupnosti a ekonomiky. Neutralizáciou kyseliny sírovej, potažne...

Liaci prášok do kryštalizátorov plynulého odlievania ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 239571

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kresánek Ján, Sudora Rudolf, Chmelár Pavol, Hanák Bohuslav

MPK: B22D 27/20, B22D 11/10

Značky: prášok, liaci, kryštalizátorov, odlievania, plynulého, ocele

Text:

...oxidu»manganatého a ako ďalšie zložky oxid tita ničitý, oxid vápenatý, oxid hlinitý a fluorid vápenatý. Podstata vynálezu spočíva v tom,že obsahuje 4 až 20 kazivca, fluoridu sodného a kryolitu jednotlivo alebo v ich vzájomnej kombinácii, pričom troskotvorná zmes obsahuje základné troskotvorne oxidy, a to oxid vápenatý, kremičitý a hlinitý v molárnom pomere 1 0,8 až 2,20,01 až 0,5 dielov. Výsledná zmes pripraveného liaceho prášku musí...

Zariadenie pre vnášanie prísad vo forme nábojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239570

Dátum: 15.06.1987

Autori: Maco Vladimír, Harmaniak Ján, Gálik Karol

MPK: B22D 1/00, B22D 27/20

Značky: nábojov, vnášanie, zariadenie, formě, přísad

Text:

...vo výtlačných a urýchľovacích telesách o málo väčšom priemere za pôsobenia vysokého tlaku plynného média, ktorého prívod a zastavenie je regulovaný na základe snímania vstupu náboja zo vstupného úseku s časovým ,opozdením na voľnýp.áda.na .čas uzavretia spätnej klapy. Us merňovač polohy nábojov pracuje na princípe plynuleho obracania tyčiek z podávača do zvislej polohy do osi výstrelu.Výhody zariadenia podľa vynálezu sú podstatné a spočívajú...

Zariadenie vyvolávajúce reverzný rotačný pohyb s určeným krútiacim momentom

Načítavanie...

Číslo patentu: 239569

Dátum: 15.06.1987

Autori: Iuriš Jozef, Maco Vladimír

MPK: G01N 3/32

Značky: momentom, zariadenie, vyvolávajúce, krútiacim, reverzný, určeným, pohyb, rotačný

Text:

...pripojené v protipolohách. Zdrojom určenej sily môže byt závažie, alebo vzduchový alebo hydraulický valec, alebo elektromagnet apod.Výhodou zariadenia podľa vynálezu je zníženie výrobných nákladov na jeho výrobu a to v dôsledku vylúčenie zložitého elektrického zapojeniaso snímačmi, prepí 4nacími a regulačnými prvkami, ako i v konštrukčnej jednoduchosti riešenia-podľa vynálezu. Zníži sa namáhanie motora a pri poháñani viacerých skúšobných...

Zariadenie pre skúšanie tesnosti rúrových spojov, najmä väčších priemerov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239568

Dátum: 15.06.1987

Autori: Novák František, Pogorielov Konštantín, Jarošek Karol

MPK: G01M 3/28

Značky: priemerov, skúšanie, spojov, těsnosti, najmä, zariadenie, rúrových, väčších

Text:

...tlakového média do skúšobného priestoru ležiaceho medzi nimi a vonkajšou stranou uzavretého elastického pásu.Hlavné výhody zariadenia podľa tohto vynálezu spočívajú V tom, že je konštruované pre univerzálne použitie, t. j. dielce obecného tvaru, k čomu sa konštrukčne prispôsobujú iba rektifikovateľné vodítka. K ďalšiemu zlepšeniu dochádza tým, že špeciál 4ny elastický pás s dvoma pružnými obručaml umožňuje rýchle a účinné vytvorenie...

Reťazový pohon bicykla vratnými pákovými závcemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 239567

Dátum: 15.06.1987

Autor: Tomka Ján

MPK: B62M 1/04

Značky: vratnými, reťazový, závcemi, bicykla, pohon, pákovými

Text:

...11 v záberes centrálnym kužeiovým pastorkom 12, ktorý je napríklad rovnako z ocele, sú chladené prúdiacim vzduchom a mastené podľa potreby vhodnou vazelínou. Dvojité reťazové kladky 8, 9 majú medzi vnútornou a vonkajšou časťou axiálne kryjúceho sa reťazového ozubenie torzne tuhý spoločný náboj v podobe trubky a tým rovnakú vzdialenosť, ktoré by nemala byt väčšia ako napríklad 10 cm, aby tým nebola obmedzovaná nakloniteinosť bicykla pri...

Zariadenie na vytvarovanie kartónovej krabice

Načítavanie...

Číslo patentu: 239566

Dátum: 15.06.1987

Autori: Šuran Karol, Mikulec Jozef, Baea Miloš

MPK: B65D 5/02, B65D 1/22

Značky: zariadenie, kartónovej, krabice, vytvarovanie

Text:

...prácnost a namáhavost práce,zmenšuje potrebu pracovných síl a obmedzuje vznik úrazov.Na pripojených obrázkoch je schematicky znázornené zariadenie podľa vynálezu,kde obr. 1 znázorňuje priečny rez zariadením v nárysnom pohľade a obr. 2 pôdorys zariadenia v reze vedenom zčasti nad a zčasti pod stláčadlovou doskou. Na oboch obrazoch je v ľavej časti zariadenia znázornený bodkočiarkovane vložený prírez a v pravej časti vytvarovaná kartónová...

Spôsob výroby koncentrátov mliečnych bielkovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 239565

Dátum: 15.06.1987

Autor: Ma?aš Michal

MPK: A23C 23/00

Značky: mliečných, spôsob, koncentrátov, bielkovín, výroby

Text:

...sa ultrafiltrát koncentruje odparovaním za čiestočného vákua pri teplotách 30 až 72 °C.Po dosiahnutí koncentrácie bielkovín 22 až 34 g v 100 g ultrafilträtu sa ultrafiltrát suší rozprašovacím spôsobom. Spôsob výroby podľa vynálezu sa znače líši od popísaných doterajších spôsobov výroby koncen 4trátov mliečnych bielkovín. e podobný spôsob, ktorý líši sa však v tom, že pri spôsobe výroby podľa vynálezu sa bielkoviny nemodifikujú prídavkom...