Archív za 1987 rok

Strana 199

Způsob separace stroncia a vápníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240144

Dátum: 15.06.1987

Autori: Novák Ludvík, Veverka Miroslav

MPK: C01F 11/00

Značky: stroncia, vápníku, separace, způsob

Text:

...výhodou ležícím v kyselé oblasti, které lze Lirčit bežným výpočtem z rovnováž ných konstant a/nebo experimentálne. Výhodou způsobu podle vynálezu je dosažení výhodnějších separačních faktorü.ako najvhodnejší se jeví extrakce roztokem bis-1,Z-dikarbolylkobalttitanu sodného v nítrobenzenu, případně ředěněm chlori-dem uhličitý/m za přítomnosti polyethylen glykolu s relativní molekulovou hmotnosti 300 až 500 z vodné fáze, obsahující kyselinustému...

Zařízení ke zvedání a spouštění žací lišty samohybného stroje na sklízení krmiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 245285

Dátum: 15.06.1987

Autori: Petrtýl Miroslav, Sláma Ivo, Slavík Miroslav, Valenta Jaroslav Elen Korespondent Esav

MPK: A01D 34/24

Značky: samohybného, zvedání, lišty, žací, krmiv, stroje, zařízení, spouštění, sklízení

Text:

...mamenme nonomcozsmc map nocmvacwca. sa cqäT saxnambnsaxoumc -sa Bepxmařł noaonoxc runpanmmecrcznc padornnc mmnuxpoa. Cncmeraxa Tpyłllłirľ Meazcxçy 3 ep~ CHI/IM nonomcom n mącctz paarpyczcaem penyxmvxíł armapaw sa ctxěw TOPO, two B paóoqem IIOJIOJKBHIIM 01 mm zrawscrcerzrm npymrm nepeząmomcsi Ha nonoaxoxc. to 13 C 3010 oqopemçra cI-xzmaem, sa ctrör Mexmmecxcn çxąeiłcwnmoméro masaeuoxüero Ií 0 JíOJžC 8 llfLř,n 3 J 3 JIGI-ITIe upnAmma...

Zařízení k posuvu rozpojené horniny po počvě sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240143

Dátum: 15.06.1987

Autori: Oežábek Karel, Šturc Antonín, Krejeí Ivan, Zwiebel Pavol

MPK: E21C 27/42

Značky: horniny, rozpojené, počvě, sloje, zařízení, posuvu

Text:

...jednak se sníží prostoje do-.sud způsobené přehřátím a spálením elmotoru pohonu. škrabákové soupravy.Příkladné provedení zařízení k posuvu horniny po počvě sloje je schematícky znázorněno na výkrese, kde obr. 1 představuje půdorysný pohled na zařízení porubu a obr. 2 částečný řez zařízení.V porubuji se slojí, pod nimíž se nacházítěžní třída 9 se sběrným dopravníkem 10je pomocí kotvicích stojek B zabudována drážka 2, na níž je suvně uloženo...

Lis k vysokofrekvenčnímu sváření výrobků z termoplastických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245284

Dátum: 15.06.1987

Autori: Poibík Radko, Strnad Pavel, Pavlanský Rudolf, Šíma Josef

MPK: B29C 65/04

Značky: sváření, výrobků, materiálů, termoplastických, vysokofrekvenčnímu

Text:

...nnnm,ännpp Ann nonnona ona Buconoü qacromu, anpannpynmae ycmponcwno c Mexannsmom ero nepememenna, ycwpoücrno mna anmomamnqecxoñ noncrpoñnn Bnconoqacwownoro reneparopa n cxemy ynpannenun paóomoü npeoca, cornacno nsoóperennn,cnadmen wanna óąonom anwouawnuecxoro Buóopa HeoóxonnMoü Bennqnnn npocnewa Memny cnapoqnumn uanmamm. sanpennennum 3 Bepxneü qacwn uenmpananoü Konoanu oómmm saaemnennnm xonwaxrom n pacuonomennumn na rpaaepce...

Zapojení ionizačních snímačů pro měření detonační rychlosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 240142

Dátum: 15.06.1987

Autori: Beneš Jan, Eerný Antonín

MPK: G01P 3/66

Značky: snímačů, rychlostí, měření, zapojení, detonační, ionizačních

Text:

...íonizačního snímače S 1 je spojena jednak se vstupní svorkou 14 impedanční jednotky I a jednak se svor kon 2 prvního přepínače Pl, první vstupní .svorka druhého ionizačního snímače S 2 je spojena jednak se vstupní svorkou 15 1 mpedanční jednotky I a jednak se svorkou 11 druhého přepínače PZ druhá výstupní svorka druhého íonizačního snímače S 2 je spojene jednak se vstupní svorkou 1 G impedančíií jednotky II a jednak se svorkouö druhého...

Systém sání karburátorového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245283

Dátum: 15.06.1987

Autori: Ivan Zoltán, Sivák Elemér, Jagielski Jerzy, Smolík Antonín

MPK: F02M 35/12

Značky: sání, systém, karburátorového, motorů

Text:

...cncwema Bnycua Kapômpamopnoro naurameua.Cncmema Bnycxa conepmnw Bosnyxooqncmnwens I, Tpyóy 2 cmemannoro Bosnyxa, narpyóxn 3 n 4 coowaewcwnenuo monorpeworo n Henonorpeworo Boanyxa, cnaómenaue omxpuwun xoanamu 5 u 6, ownomenue nnomanu nonepeqnoro ceqenna 7 nawpyöna 3 nonorpeworo Bosnyxa K nnomann nonepeqnoro ceqeuma 8 nawpyóxa 4 Henonorpemoro Bosnyxa nunanneno panHu 0,8-I,2. Cncwema conepmnm Taxme Tepmoperynamop 9 c aacnonxoü ID.Cncmema...

Systém sání zážehového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245282

Dátum: 15.06.1987

Autori: Šimek Jindoich, Syrový Ludik, Jelínková Hana, Vyroubal Antonín, Reinitzer Jioí

MPK: F02M 35/16

Značky: sání, zážehového, motorů, systém

Text:

...PIX BGJMĚVIHH, KTO orpnuawenbH 0 cxcaxercz na smermi/tancom ram/means myua anyone.Hamm naoópeweaua znamena ynpoxuenne moarama.HocTaBJIeHI-Iaa ueJIL nocmraerca Tam, wro no Meabíneñ Mape om na uawpyóxon nuuoJmeH rmóxmm n cHaóxeH xecncoñ npocrazaxoü c KBJIPIÓpOBBHIHiMPI ovnaepcwmsmnm, yorauosneunoñ 13 som pacuouomenna KaJmópoBaHHHx oTBepcTnñ naTpyóKa.Ha (Xmxuľ qeprema IIDGJICTaBJIGHa npummunannaa cxeMa ormeunaemoro ycmpoücrna.Ha qmruz...

Způsob stanovení dusíku v látkách na bázi nitridů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240141

Dátum: 15.06.1987

Autor: Múeková Marta

MPK: G01N 31/16

Značky: nitridů, látkach, stanovení, bázi, způsob, dusíku

Text:

...ky-seliny o známém titru a nespotřebovaná kyselina se títruje zpět alkalickým hydroxidem. Podstatou vynálezu je pracovní postup, při kterém se 10 až 140 mg rozmělně.ného vzorku vpraví do korozivzdorného au toklávu, přidají se 2 až E ml koncentrované kyseliny chlorovodíkové, popřípadě s příměsí 0,2 až 4 ml kyseliny sírové zředěné 11 a/nebo kyseliny fosforečné, chlorovo díkové, chloristé, popřípadě 20- až 30peroxidu vodíku, nato se autokláv...

Vyzdívka vozíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245281

Dátum: 15.06.1987

Autori: Makal Rudolf, Eížek Petr, Tesao Václav, Zbooil Vladimír, Zeman Jioí, Tyburec Milan

MPK: F27D 3/12

Značky: vyzdívka, vozíků

Text:

...ee mnpnne paamemeau Mewannmqecxme nonocu 5 cxenesoóeroanumn anemenwamm 6. xecrxo ynpenneuuumu Ha anx nocpencwnom saxnannux nemaneü 7 (mur. 3) n upoanaunammnmu naympennue cnon Tennonaonannu 3 (ůnr. I) K 4. Bepwuxansnaa apmawypa 8 xeneaoöewounoro enemeura 6 onanm Koauom npnxpennena K ero aannanuoü newann 7(çmr. 3), a npyfum - K apmarypuoü oemxe 9 (ąnr. I) cnoa xapocwoñxoro óemona I. Baemanü onoü 2 TBHHOĽBOHHmum annaemcn orpamnammum cnoem H...

Alkydová pryskyřice na bázi lněného a dřevného oleje pro přípravu základních barev a laků

Načítavanie...

Číslo patentu: 240140

Dátum: 15.06.1987

Autori: Sasinková Vlasta, Veverka Miroslav, Krutošíková Alžbeta

MPK: C09D 3/64

Značky: přípravu, základních, pryskyřice, oleje, alkydová, laků, lněného, dřevného, bázi, barev

Text:

...kg anhydridu kyseliny maleinové a 1100 kg ltalafuny. Do této směsi se přetlačí ľeñkčllĺ produkt al koholýzy lllěľlěhť) oleje glycerinem, připra-vený z 1670 kg lněneho oleje a 840 kg glycerinu. Reakční směs se po rozpuštění pevných složek reakce za teploty 150 °C za mív cltání postupně vyhřeje na teplotu 240 °C za odchodu esterifikačních vod. Při tétofschnutí odolný vůči alifatickým, aromatic-teplotě se obsah reaktoru udržuje do dosažení...

Zařízení pro průtok krve ve vaku uspořádaném k jejímu zahřívání

Načítavanie...

Číslo patentu: 245280

Dátum: 15.06.1987

Autori: Lomovciv Alexadd, Loydl Ronald

MPK: A61M 1/36

Značky: zahřívání, zařízení, uspořádaném, průtok, jejímu

Text:

...upowoxc mmąocm c cmonpemeąamn Bupalsnmnannem-nameam n c ąpyroñ croponu nozumqeune noammuux UNQHPYLKOB B113 m naoóperemm cocTonT n ycwpanennn Henocu-arxon nsnecrnm ycTpoñcTB mm Harpeaaarm mnoo-rail n B ocoóeanocm B TOM, wroóu coenawb ycwpoñcmno nporoxca KpOBE B HameBareaxLnoM Mamma coanammee Boamomiocwb ,nm IIPOTGKBHHK óuaronapa cnoeił rzzuzçpomHBMINGCKOĚ KoxłcTPYK-IW. He Busmaaa npn BTOM ocxomemm y na~ nearon npn nepemmanm KpoBn....

Způsob přípravy alkydových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 240139

Dátum: 15.06.1987

Autori: Eiha Miloslav, Repáš Milan, Mlynareík Dušan

MPK: C09D 3/64

Značky: alkydových, způsob, přípravy, pryskyřic

Text:

...stupni reakcí lněného oleje s glycerinem při teplotě 235 až 255 °C po dobu 0,5 až 3 hodin V inolárním poměru 1 4,5 až 5,5 za katalýzy kysličníkem či jinou solí těžkého kovu v množství 100 až 250 g, vztaženo na l kg molu oleje. Reakční směs se ochladí na 140 až 180 °C a podrobí esterifikaci směsi mono- a dikarboxylových kyselín a jejichanhydridů za-teploty do 250 ŠC v inertní atmosfére až do poklesu čísla kyselosti pod 25 mg KOH/g v...

Generátor náhodné posloupnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 245279

Dátum: 15.06.1987

Autori: Herrmann Manfred, Fritschi Edgar, Horeieka Miroslav, Bartoszyk Gerd, Vaoeka Jindoich, Ilanovský Miloš, Hartenstein Johannes

MPK: G06F 7/58

Značky: generátor, posloupností, náhodné

Text:

...ooemaea c nepnuu nxonou nepaoro cymaropa no MoJmm Lua rpynnn, nropon ynpannmuzuñ 3 x 01 reaepamopa coennaen c Bropma axonoM nwoporo anameara VHE, Buxon noroporo coemaea c nepnuu nxonom mpenero anemeara III-HE, 314 x 011 KOTOpOPO coennaea c npsmm nxonounsmpzrrepa, mon BJIGMBHTa HE ooemaen c nropmna nxonam nepaoro n mpewbero anemeałroa VI-HE.Ha qepmene upnnenena ónon-cxeraa upennaraeuoro reneparopa.Teueparop cwqaüuoñ uocnenoaarensaocrn cocronr...

Zařízení pro otevírání dveří důlních hrázových objektů, při vyšším depresním spádu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240138

Dátum: 15.06.1987

Autori: Šimúth Jozef, Steiner Bohumil, Kolina Josef

MPK: E21F 17/12, E21F 1/12

Značky: vyšším, objektu, důlních, otevírání, spádu, depresním, zařízení, hrázových, dveří

Text:

...3 hrázového objektu a druhý konec 12 je ve styku s opěrnou kuličkou 4, která je uložena v kratším rameni 51 dvouramenné páky 5, uložené kyvně na čepu B 1 závesu 6. Delší rameno 52 je svým koncem spojene s tažným elementem 7, kupříkladu lanem nebo řetězem. Tažný element v 7 je veden přes naváděcí kladky 8 na konzolách 81 tělesa 2 dveří a kladku 82 na třmenu 83 boku čela k tažněmu tekutinovému válci 9, ku příkladu vzduchovému,jenž je ukotven...

Systém sání zážehového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245278

Dátum: 15.06.1987

Autori: Nitz Rolf-eberhard, Martorana Piero, Satzinger Gerhard

MPK: F02M 31/00, F02M 35/12

Značky: sání, zážehového, systém, motorů

Text:

...4 remeparypm a .upyrm antpurm anna 8 x opens nonorpena (na nonaaarxa). ľlarpydox 3 nemam nena.uolperoro mama nemame 021 mm roman 9 x perymapy 4 reumeparypu, a .upyrm mpmmz mamou IO x aupyxamoi opens. Ba nawpyóxax 2 1 3 (nn m amen s an) monoau nandponannne onaepcm II n 12. paanomnennne ar ornpmoro norma 8 -mm zo m panorama ťa u ťa , panna 0.2545 man É n Č, cooraercrnymezo uarpydxa maare a rpyóoi 6. Ornamenne cymapao Hmmm npoxoamoro ceqenm...

Pojistně zařízení proti přetížení hydraulického řízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 245277

Dátum: 15.06.1987

Autori: Maulding Donald Roy, Beyerle Rudi, Schindler Ursula, Barsumian Edward, Schönafinger Karl, Possanza Genus

MPK: B62D 1/00, F16K 17/164

Značky: pojistné, hydraulického, přetížení, zařízení, řízení, proti

Text:

...nopuma uummpa pyJIGBOPO ynpawlcunn JACLLGHTPMHHO Ha 1300 no omomeauno .upyr- n.apyw 011913211 aaa caepaeum, ł-.BÄĽOG na l-.OTODHX npenuaauaqeno JUH hxona c aby) mapou xsonoruannou c luponmbuum coocama paapeaauu uponąexąyroquon TWW. a noropoñ Haxonurca mapu,Bbeíleřłhañ ao anyrpeunnn uuamerp LLpOABÄyTOVIHOŘ rpyou npumaHąx nerada n xxpyxuna alarm, upuueu uouxoamxaa a oóe npoueacywoqnue wpyou spamu appeTnpyeT m c nppowrwuuoñ mapou» u sąmnpewzaewca...

Přípravek pro tváření hliníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240136

Dátum: 15.06.1987

Autori: Halgaš Ján, Vendlová Jitka

MPK: C09K 3/14

Značky: hliníku, přípravek, tváření

Text:

...stovek milimetrů,po stenách tvářecí matrice a razniku. Aby nedocházelo k adhesnímu spojení hliníku s tvářecím nástrojem, nanáší se na povrch tvářeného polotovaru vhodná látka, která má tomuto spojení zabránit. Pro tyto účely se používaji různé syntetické i přírodní vosky, například včelí vosk, některé minerálnítvúřecích operacích, velkých vzdálenostech přemístění hliníku, nezabrání adhesnímtj navařování hliníku na nástroj. Forma...

Samostatný pohon spodních válců válcově ohýbačky plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245276

Dátum: 15.06.1987

Autori: Devlin John, Hargrave Karl, Reinecke Paul, Brandes Wilhelm

MPK: B21D 5/14

Značky: plechů, samostatný, ohýbačky, pohon, spodních, válcové, válců

Text:

...B odecneuennn uaTepuanocóeperanmero npocmoro nocnpnarma xpywsmnx MOMGHTOB oôemzu nnaaemapuuuu nepenavauu zum HHXCHMX BHJIKOB u B coenmaeHmm oöeux nnaaewapnux nepenaq c uennm ööecneqenun cunxpoauon paóowu.B coomnemcmnum c nsoöpereaneu naxaaa aanaua pemaemca nocpencrnou moro. qmo coennueuuoe c Hamann Bankou nonuno nnaneTapuon nepenaum cnyxum onopon HBHBHMH Bpamammnxca nansuen Ann camennnmon, npuqeu ycraaoaneauue na onopax KBWGHHH...

Yttritohlinitý granát se stálými laserovými vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 240135

Dátum: 15.06.1987

Autori: Beška Emanuel, Koneený Václav, Sutoris Viktor, Žužiová Jozefana

MPK: C30B 29/20

Značky: yttritohlinitý, stálými, granát, vlastnostmi, laserovými

Text:

...kdy je pořadována dlouhodobá provozní stabilita.Monokrystaly yttritohlinitého granátu s obsahem 1,0 až 1,1 at. neodymu vztaženona yttritum byly pěstovány za použití oxidu yttritého a hlinitého čistoty 99,9999 a ~oxiduneodymitého čistoty 99,999 °/0. Přes použití takto čistých výchozích surovín vylíazovaly laserové tyče o průměru 5 mm a délce 50 mm zhotovené z vypěstovanýchmonokrýstalů v pulsním laserovém provozu ąpři energií...

Způsob výroby 1-alkyl-6, 7-metylendioxy-4(1N)-oxo-cimolin-3-karbonových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245275

Dátum: 15.06.1987

Autori: Schmitt Hans-georg, Wedemeyer Karlfried, Stanek József, Petzoldt Karl, Halász Edit, Moser Hans

MPK: C07D 491/056

Značky: výroby, 1-alkyl-6, kyselin, 7-metylendioxy-4(1n)-oxo-cimolin-3-karbonových, způsob

Text:

...samecmreJm apomarmecxoro KOJILIIB., B ocoóermocwu aJncoKcn rpymm, nonneprammca Kameumaamopnoü amane, -nosrowry noJIytxamrca zname BHxoJm rum Ke KcIUnoquTeJmHo cMoJmcTHe upo mKTH.Honyąenne xnopaHrnnpunoB, çnyxamx mcxonnum nponynwom nas nuxxnsaunn, mmeer Henocwarxn Ha~sa arpeccnnnocwn peaxmauTOB n Tpeóyer noóanoqnux méxxnqecxnx pacxonoa.B coomnewcmnnu c Hacmoamnm nsoópemennem nenzax öuno npeuBĽHGTB pemeHna aanau, Tan Kax He ynauocz...

Žací lišta s nadzvedávacím příčným šnekovým dopravníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245274

Dátum: 15.06.1987

Autori: Küronya István, Eifert Gyula, Wohl László, Bohus Péter

MPK: A01D 57/02

Značky: příčným, nadzvedávacím, šnekovým, žací, lišta, dopravníkem

Text:

...no,1 u 11-n 1 ní 1 ~-1,nmnonnea-uz B mme cmaoycmaxramxzrzrsazouąerow 1 togjznyjnr~xrlz.ua.-4 I Iäíarcoxuxxamnxzrćšł HBICJIOH nonepequoI-o Tparmoparuoro mneua, odycnomenn ii ITJIOTIIOCCĽLIO meózroü Macau, orpaximen yruojąanm,pacnoxosxemzmmm nnympn óorconoñ cmanmx. nlepecmaaoualcoñ nepXHGTO 3717101351, B COOTBGTCTBIXTI C 13141301-1 IJ UĽOIPIIOCTLIO Icymrypu, 5 nocwxraorm noomwnłxioe mpeu-mopmaponaxme npn óoxozsoň noneIe no...

Trysková soustava pro hydropneumatické rozprašování s ionizační elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240134

Dátum: 15.06.1987

Autori: Masárová 1ubomíra, Lacko Ivan

MPK: B05B 5/02

Značky: ionizační, soustava, elektródou, rozprašování, hydropneumatické, trysková

Text:

...otvory ve spodním okraji a v horní části Výčnělklł .je vložena dutá elektroda, po obvodu opatřená axiálnimi drážkami ústícimi do mezikruží vytvořeného otvoremv pouzdru a ionízační hranou elektrody, přičemž je v dutině elektro dy. vložena rozprašovacímtryska, kteráje-zajištěna trnem opatřeným diskovým kontaktem pro přívedení velmi vysokého napětí na hranu elektrody. j Hlavníyyhody uspořádání tryskové soustavy podle tohoto vynálezu spočívají,...

Způsob výroby výše oxidovaných butadienstyrenových kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240133

Dátum: 15.06.1987

Autori: Lacko Ivan, Devínsky Ferdinand

MPK: C08F 236/06, C08F 236/10

Značky: výše, butadienstyrenových, oxidovaných, způsob, kopolymerů, výroby

Text:

...přičemž jako alkohol je vhodný zejména isopropyl a isobutylalkohol a/nebo n-propyl- a n-butylalkohol, a tento roztok obsahujp 0,001 až 0,04 hmotnostních organických peroxidů s poločasem rozpadu při 90 °C 0,6 až 11 hodin, zejména dibenzoylperoxid, diH-chlorbenzoyljperoxld, terc.butylperoxyís-obutyrát, di l-hydroxyheptyl peroxid a diacetylperoxid.Postupem podle vynálezu se V aparatuře netvoří inkrusty, dosahuje se reprodukovatelných...

lntegrační regulátor, zejména pro obvody regulace rychlosti u průmyslových robotů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245273

Dátum: 15.06.1987

Autor: Inczédy Péter

MPK: G05B 11/40

Značky: regulátor, průmyslových, obvody, zejména, lntegrační, regulace, rychlostí, robotu

Text:

...0 p 0 M. a Tpebbe cyuunpymmee aneuo COBÄHHGHO c TpeTBMM mnrerpamopou u npn Hanuqwm curaana Ha BTOp 0 M cyumnpymmeu sneae Tpemmñ murerparop ycwanasnunaerca Ha X 5 0. a npn Hanuqmn cmruana Ha Tperseu cymmmpymmeu sneue BTOp 0 M murerpamop ycraHHBHWBHGTCH Ha Xa 0. qro Bropon mnrerparop coemueu c nepnum nepenawouauu aneuou c nepennmqammen xapaxwepucmuxou n rpernn marerpamop co Bropmu nepenammmu aneaou c nepexnmqammen xapaxT 6 pHCTMKOñ W...

Způsob a zařízení k sušení v komorové sušičce

Načítavanie...

Číslo patentu: 245272

Dátum: 15.06.1987

Autori: Nagy Mihály, Magyari István

MPK: F26B 3/00

Značky: sušičce, komorové, zařízení, sušení, způsob

Text:

...§HcOXH 6 KEHnIaĽbEHG BIÓESHHK.Hensm uaoäpereann snnaowcz cymxa uyacmazrennnux K cymxe Kepamnuéoxnx xpynaux Marepuaaoa n Kámepaux óymnnxax no asőexaane oymunauux nemekron n ąocmnxenue axaxnx Kannmanssug anozoanü B dance Koper kou apemenn cymxnvem sro noamo 2 aoc nouombm saąxouux cnoco 6 o 3 ÁB ocnony arorołnaodpawennn xemnwàanaua)paäaanarbcuoco 6 fn yompqücr na nan eymmn uyàcraurenbnux K cymxe Nawepnanon n namàpnux cymunxax, y ąowoporo...

Polyaminická tvrdidla pro vytvrzování epoxidových kompozic, zejména pod vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240132

Dátum: 15.06.1987

Autori: Svoboda Ivan, Devínsky Ferdinand, Voddáeek Miloslav, Múeková Marta, Masárová 1ubomíra, Veverka Miroslav

MPK: C08G 59/50, C08L 63/00

Značky: vytvrzování, epoxidových, vodou, kompozic, polyaminická, zejména, tvrdidla

Text:

...s číslem kyselosti, s výhodou 20 až 30 mg KOH na jeden gram.P ř ĺ k l a d 1 Polyaníínícké tvrdidlo trikresolového typu A.Kondenzát je připraven z těchto složek 1 mol technického trikresolu, tj. směsiDo laboratorního duplikátorového reaktoru s možnosti vyhřívání a chlazení, opatřeného míchadlem, se predloží množství technickěho trikresolu odpovídající 1 molu a za mícháni se postupně přidává 1 mol dietylentriaminu. Reakční směs se...

Nosník nápravy nákladních automobilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245271

Dátum: 15.06.1987

Autori: Halász Edit, Eifert Gyula, Kertész Marianna, Küronya István, Stanek Jószef, Bihari Ferenc

MPK: B60B 35/08

Značky: automobilů, nákladních, nápravy, nosník

Text:

...mnm co cmemennem om oepennnm nnx nocnenymmero pasmemennx npnnonaĽJH nonyqeazx Toqnux KoHTypoB Bmrnóa B óaxxe Mocwa eme no BHDMóasmz Bunonaamwca ®acoHHme Bmpesu, B KOTOpH 8 nocne Burnóanua BcTaBnHmmoH TaKHa 3 HBaSMHe KHMHBHEux ®opMH,.oóecneqnBammeň Toqaym uocanxy, rnasnym POHB Mrpaew nepexonnoñ pannyc Memny HPHMOŽ H BHPHYTOŽ qacTLm óanxn MOCTa. Hpmsnaxm Msoópewenna cocrosr B TOM, qro nepexonnoñ panmyc ycwaHaBĽMBa 6 TCH B sasncnmocrm OT...

Zařízení pro odstraňování otřepů v otvorech dutých předrobků působením tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245270

Dátum: 15.06.1987

Autori: Nagy Mihály, Inczédy Péter, Bohus Péter, Wohl László, Magyari István

MPK: B24B 5/48

Značky: působením, tlaku, otřepů, předrobku, otvorech, zařízení, dutých, odstraňování

Text:

...cncTer-aa MOJKBT nepeMemaTBcH no TOpKI-BOHTBM n sepTuxcaJn/I MGJEJU KOHGÉHLIMII Torncanmmocrcoro Kyąparnca n cnoóonno ozmpaewcn na xcyamcy. B nponecýçe ynaaenm sayceauen aa cqew nonavm ycmuna Ha rcoJxeauawo-puqamKym cnowew nouycqxepnuecxaa Ramanaa nemam n noawponopa sno,mmca B ĽIBJIBJIPIG. nocne paalaeneam 060 m( puqaroB KOHTpOHOPB ymxpaewoa BO Baywpennm czropony naupom nammoñ nemam, n Bammmaa nemam ynamew c napacTamWH ycnJmeM Bnywpenme...

Způsob stabilizace vína

Načítavanie...

Číslo patentu: 240131

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kokeš Petr, Tegzová Mária, Veverka Miroslav, Dlabae Antonín, Šuška Waldemar, Vágner Miroslav, Valcháo Martin

MPK: C12H 1/00

Značky: vína, stabilizace, způsob

Text:

...kamene dochází rovněž při odkyselování vína,.at už přirozeným vlivem jablečno-mléčlíého kvašení, nebo Lunělém.lstahilizacev vína proti dodatečnému vylu čování kyseléhowínanu draselného se pro vádí dosud běžně pomocí kyseliny metavin v néprůměrně V dávc-eçl kg na 100 hl, kteráe to však surovina dovozní, drahá a nedostatková. « vKyselinu metavinnou je třeba rozpustit v desetinásobném množství a dokonale smichat s .ošetřovaným vínem. Při...

Pneumatický ejektor pro základkové potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245269

Dátum: 15.06.1987

Autori: Wuerzer Bruno, Spiegler Wolfgang, Bihari Ferenc, Kertész Marianna

MPK: E21F 15/08

Značky: potrubí, ejektor, základkové, pneumatický

Text:

...nagnenme B TpaHGHOpTHOM Tpyóonpoeone npenumaew Lasneama cmaworo Bosnxa, aannaxoqaaa cmecb HpMHMMaGT auacwnqnuñ sneMeHT IO K xecmnoñ nepçopnponannoñ nnacTHHe 1, a npopesn Il Hanexüo nepenpunammh ca. Taumm oöpasom, nponmxnoaenne üacrmu aaxnanoqnoü omecn B Kopnyc 5 nongmmnoro ycTpoñcTBa nonnocmbm Mcnnmqeao. B aTcM cuyqae vxcrcmoqena z noyxaua cmamoro EOBIWXE B Tpancnopwnuü Tpyóonponon.Hpn oumeum .IĽaBJIGI-IIIH B samanoqnom rpyóonpoaona no...

Způsob leštění povrchů monokrystalů bizmutgermanátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240130

Dátum: 15.06.1987

Autori: Popelka Kvitoslav, Baník Jan, Resl Jaroslav, Valenta Vladimír, Protiva Miroslav, Kováeik Peter

MPK: B24B 1/00

Značky: monokrystalů, způsob, bizmutgermanátu, povrchu, leštění

Text:

...leptají v 20- až 30 kyselině dllSĺČné po dobu 30 s a po určení polarity se leštistrana s kladnou polaritou suspenzí, tvořenou koloídním gelem oxidu křemičitého o veli kosti častíc 25 nm, upravenou na pH 1až 3 na podložce z plastické hmoty s vlasem za syntetického nebo přirodniho vlákna.Tímto způsobem leštění se dosáhne ltva-litního opakovatelného vyleštěni součástek, vyhovujících tak náročným podmínkám jejich aplikace.germanátu...

Pružný elektrický ohřívač

Načítavanie...

Číslo patentu: 245268

Dátum: 15.06.1987

Autor: Siegel Hardo

MPK: H01K 13/00

Značky: elektricky, ohřívač, pružný

Text:

...na napooroünon omann, Marunmnoň nam nemarnnrnoñ. C nemam unxnnnannn nexenawensaon BHC, Kowopan Hanonuwca n nocnenonawensao coennnennnx cnnpanax 5 npn npowenannn no Kaóenm I paóoqero mena, yxasaanue cnmpanm qepenymwca no ncnounennm uanunxn nenaa n npanan. Hpn awou BEC, Hanonnuue B ornenznux cnnpanzx, nsanmoynnqwoxamwca.C uensm nonumenma xecmnocwn, a waxxe ynoócwaa yxnan KE Harpenarena na nanenne, cnnpanb 5 nuuonaena óçqxooópaauoro...

Trnová tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: 240129

Dátum: 15.06.1987

Autori: Provazník Josef, Sadílek Miloš

MPK: B21B 21/00

Značky: trnová

Text:

...povlakovaných trhových tyčí odstraňuje tr nová tyč válcovací stolice pro válcovánítrub, zejména pro poutnické válcovací sto lice k válcování trub za studena, opatřená krycí vrstvou a tvořená trnovým nastavcem, 4llpĺľlaCĺ části a koncovkou, které jsou spojeny spojovacími trubkovými částml podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že trnový nástavec, upínací část jakož i spojovacI-trubkové části jsou na povrchu opatřeny vrstvou...

Zařízení ke zhotovování úkosů do brusného kotouče

Načítavanie...

Číslo patentu: 240128

Dátum: 15.06.1987

Autor: Dolejský Pavel

MPK: B24B 53/04

Značky: zařízení, úkosu, zhotovování, brusného, kotouče

Text:

...desky 1 měřicím válečkem B, jako i v nejvzdálenějším zakončení dru hé zakladny, vedené kolmo od základní des-ky 1. Do tělesa 2 je shora zasunut ozubený hřeben 5, opatřený na vyčnívąjícím konci do obou stran kuželovým otvorem pro upevnění diamantového držáku 7 bud z pravé,či levé strany vzhledem k brusnému kotouči 10. Ozubený hřeben 5 je vedenprismaticky a je svým ozubením uložen do záberu s ozubeným kolem 3, které je napojeno naruční...

Zařízení pletacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245267

Dátum: 15.06.1987

Autor: Richarz Winfried

MPK: D04B 1/00

Značky: zařízení, strojů, pletacích

Text:

...pascnoaxomennwc, BĽGRTPOMBXałĽłYISCKH B na noaoxermn nocvrynammnx cenemopnux newaneñ, Bsanmoneñornymnx c mnaNM mamu yaopqamoro KOJIECB Hpn eToM cenemop OT nanzmu,naurammeüca c Kapeucoň n aTa ou cTaImoHapHoñ naMirru mnýopMamma noJLyqaeT. Cenemopnwwn ,ILGTBJIEVIM oToópaHHue mIaTnIm.no cBoero npoxona Baaazmnm( nm ,HMCKOM o mnnom, pacnononemam no nonyokpymąnnocm mena n oópamennmn c ero BepxHeñ cTopoHoñ x BepxmaM KOHIIBM mama, m KOHTpOIIOpa...

Způsob přípravy 1, 2-benzoxazolonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240127

Dátum: 15.06.1987

Autori: Sopuch Tomáš, Vaněk Jan, Pscheidt Jioí

MPK: C07D 261/20

Značky: 2-benzoxazolonu, přípravy, způsob

Text:

...blízkych 100 °C sublimuje. vUvedené nevýhody odstraňuje způsob připravy Lz-benzoxazolonu kondenzaci mo~ čoviny s Z-aminoienolem, jehož podstata spočívá v tom, že se do roztavené močoviny dávkuje pasta o-aminoíenolu s obsahem vody 5 až 50 0/0 hmot. při molárním poměru1 až 1,1 molu Inočoviny na 1 mol o-aminofenolu, reakčni SIDĚS se vyhřeje na 200 až 250 °C a tato teplota se udržuje až do konce reakce.Výhodou postupu podle vynálezu je použití...

Pojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 245266

Dátum: 15.06.1987

Autori: Keil Michael, Ahle James Leroy, Ooishi Tadashi, Jahn Dieter, Becker Rainer, Kezerian Charles, Noguchi Tamio

MPK: Kanagawa /jp/, C04B 7/32

Značky: pojivo

Text:

...coomomenm nomIOHGHTOB no Becy Bqacmrmo oóesaomemmñ rmporpauaz Kanbrmx oómeñ QOpMyJLHTamara oópasom, B cocTaBe Bsmymero no nsoóperennm B upouecce Taepneana He oópaaymcsz rmpocynzsçowxmamzarn KaJIHLm mna arrpnnrnamagausnsammze nonumermym nexpopnaaamo IIGMGHTHOPO Karma n cHmeHne ero npoqHocTn.Bxxymee uonyqam nyTeM Tepmooópaóoncn cmecn,cocwoameñ na rmporpaEaToB mnam, usnecrm, RapÓOHaTOB n Kapóoaumnnamon xanxmwi npm rexumeparype 300-50000 B...

Způsob výroby bis- [.beta. - (4-acetamidofenoxy ) ethyl ] etheru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240126

Dátum: 15.06.1987

Autori: Demovie Stanislav, Hauskrecht Peter

MPK: C07C 43/205, A61K 31/09

Značky: etherů, 4-acetamidofenoxy, ethyl, beta, způsob, výroby

Text:

...reląrystalizaci z n-butylalkoholu za přítomnosti 025 0/0 vody, čímž se získá produkt farmaceutické kvality. -Matečné louhy po ltrystalizaci a azeotropickém odvodnění je možno použítjako. násadu pro další operaci ve fázi vlastní reakce. Rekrystalizaci je. také možno provést ve zředěném ethanolu.iná možnost spočíva v~ oddéstilování rozpouštědla, jnopřípadč za »sníženého tlaku.,vysrážení surového produktu vodouajeho rekrystalizáci. Výchozí...

Dávkovač vzorků pro kapalinový chromatograf

Načítavanie...

Číslo patentu: 245265

Dátum: 15.06.1987

Autori: Eilamo Unto, Watanabe Takaji

MPK: G01N 30/24

Značky: chromatograf, vzorků, kapalinový, dávkovač

Text:

...Kannnnzpgoñ rpyóxn 0 n suenrponponona 31, oópaaynmnmm conmecmao rndnnñ mnyp.Hruny I npennoqmremnee Bcero nuuomamn n sme K 8 nnnnapnoñ Tpyóxu 4 (Kannnnapa) co cymeHHHM KOHOM. Hanna.mpnax Tpyóxa 4 ,nome om ropua HPJIH I .no BcacHnau-em 7 HMGTL mamy ľ , npenumamwn Ha onpenenemtym nenmzmny nnnuy Ě, (®nr.3), Koropaa coornemcrnyer MBKCHMBĽLHOMN o 0 eMw nosnpyemoü npoóu. Sro Heoöxonnmo B cnnsu c nepememermem rrpoóu 1101 ,uamermeu B cncreme...

Způsob zhotovení volně nesené dálková masky pro zmenšující projekční soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245264

Dátum: 15.06.1987

Autori: Oksman Erkki, Lehto Arto

MPK: H01L 21/70

Značky: dálková, projekční, zhotovení, nesené, způsob, volně, soustavy, zmenšující, masky

Text:

...Bo 3 mKaeT 38 CWGTTpeóyemaa Ann oóecneqenua ycroüqwaocwn Macxn Toumnna MaTapuaua nocmuraemca TGM, qwo B onyqae pacmennennoü MHHMMNM Ha 2 anowanmonhux Macox npoexunonuoü nnocnocwn PEHLBGHEqacxuü npouecc He HpDOCT 8 HaBHMBaGTOH nocne oóecneqenua Hymuoü Tonmuuu naxoaoro noxpumna, upmqem nan naxonum noxpuwmem cnoñ mnam paspacwaemcs ,uanmue B ÓOKOBOM m BGDTMKQALHOM HanpaBneHnsx. Swa Texnonormn onaaxo He oóecnequnaem Bosmomxocrb peannsaumm cxemoñ...