Archív za 1987 rok

Strana 198

Zapojení indikátoru jalového proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240219

Dátum: 15.06.1987

Autori: Schäfer Harald, Rulewic Gerhard

MPK: G01R 19/06

Značky: jalového, zapojení, proudu, indikátoru

Text:

...komparatory 42,43 a rozsvěcují zbývající luminiscenční diody 63, 64 zobrazovací jednotky 6. Ve funkci synchrodetektoru 3 může být použito fázového diskriminátoru.Převoclník 5 kódu, tvořený čtyřmi hradly NAND, má výstup z prvního komparátoríi 41 připojen na první vstup druhého hradla 52, výstup z druhého komparátoru 42 při pojen na první vstup třetího hradla 53,.př«ľ-,čemž výstup z třetího komparátoru 43 je připojen na jediný vstup čtvrtého...

Zařízení pro synchronizaci prokládání řádků u scintigrafické diagnostiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240218

Dátum: 15.06.1987

Autor: Starobinskij Rudolf Natanovie

MPK: A61B 6/08

Značky: řádků, synchronizaci, scintigrafické, prokládání, diagnostiky, zařízení

Text:

...nepoužíva žádné mechanické prvky, čímž nedochází při využívání k opotřebení a kyselháni zařízení, které nadto nevyžaduje žádnou údržbu. V neposlední řadě vynález neovlivňuje žádným způsobem vlastní činnost scintigrafického zařízení ,a nezpůsobuje žádné problěmy, které by mohly vznlknout při ovllvnění činnosti scintigrafu.Zařízení pro synchronlzaci prokládání řádků u scintigrafickê diagnostiky vyznačující se tím, že sestáv-á z bloku (11...

Skříň pro předlihování vajíček s řízeným mikroklimatem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240217

Dátum: 15.06.1987

Autor: Fesina Michail Iljie

MPK: A01K 41/00

Značky: skříň, předlihování, řízeným, vajíček, mikroklimatem

Text:

...vzduchu k vajíčkům a zároveň je tím řešena záloha pro řízení mikroklimatu V případě poruchy na jednom z agregátů. uspořádání podle vynálezu řeší výhodně i údržbu zaříze-ní, kterou, lze vykonavat zvenčí, jelikož všechny prvky leží v. těsné blízkosti vnějšiho povrchu skříně, případně-lze, celý agregát uložit odnímatelně. Výhodou je, že celou skříň lze naklápět a tím dosáhnout snadné kontroly změny .polohy nutné pro správné předlihování...

Zapojení pro ochranu paralelních topných větví elektrické odporové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 240216

Dátum: 15.06.1987

Autor: Lysenko Jevgenij Vasiljevie

MPK: H02H 9/02

Značky: ochranu, elektrické, topných, paralelních, větví, odporové, zapojení

Text:

...proudu regulátoru.Výhodou zapojení podle vynálezu je ochrana topných větví proti proundovému přetížení i v případě, jestliže došlo k přerušení jedné, nebo několika topných větví. Nedochází tak k řetězovému zničení paralelně spojených topných větví. Podobné představuje zapojení podle vynálezu ochranuproti přetížení poškozené větve částečným. zapojení podle vynálezu je znázorněno na přiloženém výkrese.zapojení pro ochranu paralelních...

Převodník, zejména pro galvanické oddělení stejnosměrného a proudového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240215

Dátum: 15.06.1987

Autor: Lazarev Jurij Petrovie

MPK: H03M 5/00

Značky: signálu, zejména, stejnosměrného, proudového, oddělení, převodník, galvanické

Text:

...vysoké.Na připojeném výkresu je nakreslen schematicky příklasd provedení vynálezu.Převodník, zejména pro galvanické oddělení stejnosměrněho a proudového signálu pozůstavá ze střídače 1, připojeného výstupom 11 přes transformâtor 2 na vstup41 děličlçy kmitočtu 4. Dělička kmitočtu 4 je prvním výstupom 43 připojena na první vstup 85 synchronního usměrňovače 8. Napájecím vstupem 42 je děllčka kmito-čtu 4 spojene s Výstujpem 32 usměrňovače 3,...

Zapojení pro řízení stejnosměrného magnetického pole

Načítavanie...

Číslo patentu: 240214

Dátum: 15.06.1987

Autor: Kuznicova Lilija Semjonovna

MPK: G05F 7/00

Značky: magnetického, řízení, zapojení, stejnosměrného

Text:

...usměrňovačemi který je spojen s magnetizačním obvodem. j Timto zapojením lze digitální řídit velikost a polaritu magnetického pole v magnetizačním obvodu. Podle velikosti magnetického toku měřeného vzorku se mění kmitočet generátoru a tím i rychlost změny magnetického pole, což vede ke zlepšení rovnoměrnosti zápisu hysterezní smyčky,protože dojde ke zpomalení zápisu hysterezni smyčky v částech s velkou změnu-u mag pnannar...

Obtokové zapojení snímače průtoku tekutiny, určeného k detekci odchylek od žádané hodnoty průtoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240213

Dátum: 15.06.1987

Autor: Akim Garri Lvovie

MPK: G01F 1/00

Značky: tekutiny, odchylek, žádané, určeného, zapojení, detekci, průtoku, hodnoty, obtokové, snímače

Text:

...tak velkého sklonu charakteristiky v okolí hodnoty(oM),ž jako use samotným snhnačem. podle charakteristiky a. -.. x A -Na .obr, 3 je pak ve stejně .uspořádanélndiagrąmu ąnaznačení prüběh. závislosti ÍĽGK. vence f. neąąprůtokuoM, .který se. dostane podle vynälezuŕ je patrně, že citlivost mě-í ření průtoku j mnohem vyšší, neboiistejgrně velkým zmlnam průtoku odchylkěmV nakresleném příkladu uspořádání Eng.obr. 1 se v důsledku zprětné...

Přívod analyzovaného roztoku ke rtuťové kapkové elektrodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 240212

Dátum: 15.06.1987

Autor: Akežev Muchamed Anuarovie

MPK: G01N 27/48

Značky: elektrodě, kapkové, roztoku, analyzovaného, přívod, rtuťové

Text:

...a je opatřen u ústí vodicí, dosedaci ploškou v rovine kolme k ose kapilár rtuťové kapkové elektrody jejíž čelní plocha ústí je v trvalém plošném sty ku s dosedací ploškou na kapiláře přivoduanalyzovaného roztoku, vybroušenou v délce rovné nejvýše polovině vnějšího průměru kaplláry rtutové kapkové elektrody. .Hlavní výhodou uspořádání podle vynalezu prívodu analyzovaného roztoku ke rtutove kapkové elektrodě je stála a reprodukovatelně...

Zařízení k vyhodnocování pachových emisí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240211

Dátum: 15.06.1987

Autor: Heinicke Hans-christian

MPK: G01N 33/00

Značky: zařízení, emisí, pachových, vyhodnocování

Text:

...uhlím a regulační ventil se zdrojem čistého vzduchu. Pro další zlepšení funkce zařízení podle vynálezu je výhodou, jestliže uzavírací ventily lze připojovat k zásobníku vyhodnocovaného pachu prostřednictvím čerpadla, pachovéhorotametru a regulačního ventilu libovolně,v různém pořadí, Výhodou navrženého zařízení podle vynálezu je jednoduchá příprava různých líladin ředění pachu čistým vzduchem, jejichž vzájemná diference je malá,...

Slitina měď-železo

Načítavanie...

Číslo patentu: 240210

Dátum: 15.06.1987

Autori: Rinow Klaus, Vejsserik Jurij Arturovie, Funke Dieter

MPK: C22C 9/02

Značky: měď-železo, slitina

Text:

...zpnacnvatelnosta ,použltelnostsoučásteke.U materiálu uvedeného složení vyžaduje běž yný způsob tepelného zpracování obtížnékontinuální rozpouštěcí žíhání, které lze provést jen ve speciální kallcí prüběžné pe ci. Použije-li se materiál uvedeného složeník .tepelnou stabilitu a tvrdost po tepelné zá«těži při 400 až 500 °Cpo dobu 5 min., klesá na. hodnoty HVI 80 až 1,20 i při vysokém ob sahu železa, Výše uvedené nedostatky odstraňuje...

Rožšiřovač kabelů vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 240209

Dátum: 15.06.1987

Autori: Symer Toomas Edgarovie, Kaljurand Endil Tetovie

MPK: D04H 1/00, B65H 57/16

Značky: rozšiřovač, vláken, kabelů

Text:

...prochází xfozšířovacímjzařízeiaim k výstupní dvojici odtahových ľvälćů. Rozšiřovací zařízení je tvořeno r několika rozpinkami umistěnými rotačně a tyto rozpínky jsou různým, způsobem vytvarovány.Pružinové zařízení k rozpínáni kabelu vláken je dalším typem stroje, který dovoluje kontrolovatelné a plynulé. rozšlřování Inalýchvpúseků zploštělého kamene. Princíp rozevírání kabelu je za-ložen na postupném natahování soustavypružin, mezi kterými...

Ovládací zařízení klíčového systému mechanického počitadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 240208

Dátum: 15.06.1987

Autori: Möller Rainer, Stelzer Horst

MPK: G07F 15/04, G01F 7/02

Značky: mechanického, zařízení, počitadla, klíčového, ovládací, systému

Text:

...1. Ostatní číslicové válečky 1 júčastníckěho počítadla jsou v záběru prostřednictvím pastorků 2.Pro připad dvoustrannàho klíčoveho automatu je ve spojení přesouvadel 19 zajišťěno prostřednictvím kolíkü 24 a dvoudílného stavěcího ramene 21 opatřeneho středovým čepem 25 obr. 4. ~ Funkce ovládacího zařízení klíčového automatu podle vynálezu spočíva v tom, že po zasunutí klíče do príslušného i účastníckého zámku 13 a jeho pootočení o 90 ° ve...

Zařízení k upnutí ložiska při jeho zkoušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 240207

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kleinert Michael, Ziegenbalg Joachim, Reitel Edgar

MPK: G01N 3/08, G01N 3/04

Značky: ložiska, zkoušení, upnutí, zařízení

Text:

...uspořádání je v prvním protilehlém dílu 1 vytvořena jedna úložné plocha 5 a ve druhém protileh-lem dílu 2 jedna vnitřní plo cha 6. V úložné ploše 5 je uspořádán no-síč 3 ložísek, vytvořený v tomto případě jako celístvě uzavřený. Vnější povrch 4 nosiče 3 je ve styku s úložnou plochou 5, mezi vnějším povrchem 4 nosiče 3 a vnitřní plochou ii je vůle. V nosiči 3 je uložen vnější kroužek 11 ložiska, a to prostřednictvím příložných kroužků...

Zapojení pro číslicové měření tlouštěk materiálů ultrazvukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240206

Dátum: 15.06.1987

Autori: Krauss Theo, Minde Siegfried, Herrmann Ludwig

MPK: G01D 17/02

Značky: ultrazvukem, zapojení, číslicové, tlouštěk, měření, materiálů

Text:

...užit tyristor. Základem syntezároru je předvolitehíá delička 18, která je schopna pracovat s dělicím pomerom 9999 ~-0001 1. Koncenpce zapojení podle vynálezu pro mpěření tlouštek vetšiny vyskytujících se materiálů dano ľOZSrĺthGln rychlosti šíření ultrazvukových vln vyžaduje výsledný kmitočet syntezátoru Hi od 5 do MHz. výsledný kmitočet i KÉv/B, kde K je převodní konstanta o velikosti 10 a V je rychlost šíření ultrazvuková vlny v...

Dechový posilovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 240205

Dátum: 15.06.1987

Autor: Kwiatkowski Helmut

MPK: A62B 18/08

Značky: posilovač, dechový

Text:

...čelní víko k relativně 11 epohyblivému bodu na trupu. Celek je vložen mezi filtra masku. . iDechový posilovač poháněný pohybeni dolní, nebo horní končatiny, vytvoří pretlak v masce, proplachuje škodlivý prostor ochranné masky a Limožňuje použít přebyiku vzduchu, v případě nošení ochranného oděvu,k jeho ventilaci. Tím se podstatné zlepšuje snesitelnost nošení ochranné masky a u 4možňuje se závádět ťičinnější filtry s většina odporem., v Na...

Zařízení pro jednoprocesní tvorbu dvousložkové příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 240204

Dátum: 15.06.1987

Autori: Hes Uwe, Baar Gerhard, Diering Johannes, Jost Gunter, Gösl Rainer

MPK: D02G 3/38, D01H 1/135

Značky: zařízení, tvorbu, příze, jednoprocesní, dvousložkové

Text:

...ramenka čidla přetrhu u spřádací jednotky s primárnĺm rotorem.Vyšší přítlačná síla dotykového raménka čldla přetrhu vůči odtahované přizí jowu spřádací jednotky se sekundárním rotorem nutná proto, že při přetrhu sekundárni příze nedojde většinou k současnému přetrhu prímární příze, která prochází dutým hrnielem sekundárniho rotoru a je v tomto připadě bez seskáni nadále odtahoväna.Příkladné provedení vynálezu je zttázorněno na priložených...

Manipulátor pro horizontální a vertikální lisy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240203

Dátum: 15.06.1987

Autor: Uleenko Gennadij Josifovie

MPK: B25J 9/00

Značky: manipulátor, vertikální, horizontální

Text:

...nosný prvekje upraven jedním svým koncem prostřednictvím a xiállíího ložiska v upínacím tělese a dru hým koncem přes ovládač, pro zajištění změny přímočarého pohybu na rotační v přimočaré pohonné jednotce, přičemž upínací těleso a jařímočará pohonná jednotka jsou opatřeny každé jedním pouzdrem uspořádaným každý na jednom z vodicích slou 4lisu, přičemž alespoň jedno z pouzderje součástí akčního prvku přímočarého pohonu. Chapadlová jednotka...

Způsob výroby vpichovaného tenisového meltonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240202

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kalinin Michail Ivanovie, Galašev Jevgenij Vasiljevie

MPK: D04H 1/48

Značky: způsob, výroby, vpichovaného, tenisového, meltonu

Text:

...a část jejich délek se v. 10 až 100 vazných bodech na cm vpíchováním zakotvi v licní straně nosné tkaniny a dále se podrobI valchování.Oproti australskému patentu č. 243 410 má tu přednost, že režna tkanina je předvalchována a vyčesaná vlákna jsou z útkových pří 4zí a jsou na licní straně tkaniny, konce a částí délek těchto vláken jsou vpichováním zakotveny k lícní straně tkaniny-a při násleídném- valchování jsou s lícni stranou tkaniny...

Sluneční kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 240201

Dátum: 15.06.1987

Autor: Lomova Marina Alexaddovna

MPK: F24J 2/22

Značky: sluneční, kolektor

Text:

...rámů je uspořádána rozvodná trubice se soustavou přívodních otvorů alespoň částečně ovlnutá hladkou okra 4částí samonosných rámů je uspořádán sběrný žľab, do nehnž zasahuje okrajová částmmm tone. Výhodou slunečního kolektoru podle vy nálezu je značné snížení pořizovacích nákladů, výrazné snížení hmotnosti a úspora tepelné izolačních materiálů. Ve srovnání se známymi typy kolektorü dosahuje sluneční kolektor podle vynálezu vyššího...

Konzole listové pružiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 245300

Dátum: 15.06.1987

Autor: Kašpar František

MPK: B60P 1/04

Značky: pružiny, listové, konzole

Text:

...orxasarscn oa- Bcnomora-rennoñ pana. Sa ĺÓĚGT OĚHÄGHĚE HGHTDE DEIÍBOMH E M 1035 05.11.8851 ÓOROBHX 8820104 HOB ŇJIFÍIUEGŤGH YOTOĚÉOOIB 3 JEDEN EÉTOMBIIIKHH.Marorosnenaas mmäau. canon m mn nomoum onaprm ąeraamKompas yomaäoäneaa a »terapeut wow snom npononzmm axom-poza pamät aaromamn. ooowonr na mnam repennenna, xcoaomm,mm mountains. rcyaosa. a wam na aanpánnmero sneMenma. menuero n-ocpaenyn m aammyn Qopw n- cayaamero m RÉÉEJIBREH MOTOBOÍ...

Secí stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 245299

Dátum: 15.06.1987

Autori: Svoboda Miloslav, Macháeek Jioí, Pospíšil Bedoich, Fidranský Zdenik, Augustin Václav, Jareš František

MPK: A01C 7/00

Značky: stroj, secí

Text:

...ycraaonanaa cóoxy comnmca,upmzeu ompaue Kama aropom psna commmoa ycraaoBJIenu no cJreJw common nepaoro pana, a npmcarunamxne Karan ycranonnenu no cJIeny common aropom pana.Ha tIguIuI nsoópanena npemmraeuax ceamca, mu. odorcy na 1 nr.2 - ro me, Blu cnepxy Ha (para - nsoćpaxea 001 mm ceamcu. ACeamca conepmr óynmep I mm 081488, nucennamuü annapar 2, aaemop 3, nnesuoxanan 4 soarymuouamepnamHon cmecn, ,uemrem 5, oemanponomi 6 ceamcn, nonomm 7...

Mláticí ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245298

Dátum: 15.06.1987

Autori: Šperling Ivan, Pražák Dalibor

MPK: A01F 12/18

Značky: ústrojí, mláticí

Text:

...nnanoxc 4 a coeamnennue npymanm 5, oópasymr cetmamyno IIOBGpXBOOTB.IIpn nonaqe oómouatnnnammeñ Macau a saeop Mew (SapadaHoM I IA nonóapaóanhem 3 omonarmaazomne opranu 4, ocymecwmm map n Burnpanne nooqepenno zcawxoü cemneñ 2,npomenom BHĽGJIGHMG sepua.Bapaóan I c cemqamoñ IIOBBpXBOCTLIO ooymecsunzmem odmeJIOT sepua sa ever ynapa Ja oqeca. Iľoawow Hanóouee animewmano on paóowaer npn oómonoure MSTGJIOK praca.Upnmenenne rannom MOJIOTĽJILHOľO...

Způsob přípravy oxidů kovů s vyšší elektrochemickou aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240150

Dátum: 15.06.1987

Autor: Nieajev Vladimír Alexaddovie

MPK: C01G 3/02

Značky: oxidů, přípravy, vyšší, kovů, způsob, elektrochemickou, aktivitou

Text:

...reakční směsi naběhłs reakce tvorby hydridu mědi, směs se samovolně zahřívala a silně pěníla. Po odeznění reakce se červenohnědý hydrid mědl odflltroval a důkladně promyl. Vlhký filtrační koláč se vpravil do skleněné nádoby s regulovatelnou teplotou a regulovatelným přívodem plynnê směsi kyslíku s lnertem. Teplotní podmínky a poměr inertu ke kyslíku byly voleny tata aby oxidace hydridu mědi pro zvolna a nedocházelo k přehřátí reakční směsi....

Komutační pole kvazielektronické automatické telefonní stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 245297

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kueera František, Lukeš Eduard

MPK: H04Q 3/52

Značky: kvazielektronické, komutační, stanice, automatické, telefonní

Text:

...cnaas - aöoneurcxaa nnnua I 4,BXOĽ 13 B dnom 2 uonuenrpauum, suxol 5 ma duoua 2, nem 6 noqHaH npouemyrouuax umaua 6, npouemyroqauň mur I 7,Bxon 7 Gnome 4 cMemnBaHnH, BHXDĽ 8 M 3 önoxa 4, muyponoä KOMHHGET I 0, BHXDÄ 5 Gnona 2, nxon I 3 ónona 2, a 6 oHeHm~ cxan nnnma I 4. Hpoxoxnenue coenwueaua qepea önox 4 cuemusauna onnoupamnoe (npnuoe).Bxonnmaa sxemnnn 03335 - Bxoxamaa COGĽMHMTGHBHBH nnaua I 6, Buxon 8 ónoxon 4 cuemuBaHma, Bxon 7 ónoxa 4,...

Zařízení k nanášení lepidla na plechy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245296

Dátum: 15.06.1987

Autori: Adam Milan, Richtr Josef, Štol Miroslav, Jatš Oldoich

MPK: B05C 1/08

Značky: lepidla, zařízení, plechy, nanášení

Text:

...Haiconernmnaman Emma.maxim 7 Bnuonaenu na anrnqwpnmmounoro MaTGpEaJJB,nanpnmep, óponan, ycmanomenu czsodomo na xonyoxme nanoHamm 6 n nonammamwca zc mopnam zaazmnon non Jxeücmnneu cn.uu mmxecm. B pesynmame cosnaerca HGOÓXOIIBMOS ynnomeane n npemmpamaemcs nnwenanne mes.Bpameaue Baumax 4 nepenaemca or npmaona Iepes mn 9, mecmepnn IO 14 II. nenomanxume B ocesom nanpazmennn BaJLH I 2 n I 3 c ouopamn B Bnne uenmpon 2 n nonomm I 4, yama Honnennue na...

Výměník tepla hutnické pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 240149

Dátum: 15.06.1987

Autori: Loboda Alexadd Sergejevie, Soboljev Valentin Vasiljevie, Soboljev Jurij Vasiljevie, Rivkin Semjon Josifovie, Litvak Valerij Abramovie, Zubeenko Alexadd Stipanovie, Savukov Vladimír Pavlovie

MPK: F27B 1/22

Značky: tepla, hutnické, výměník

Text:

...ochranného štítu a ochranné clony je nanesena níetaliclçá vrstva a na ní keramická vrstva.ny tryvoleziě jednoduchých svarü, provedených V prístupných místech, čímž je dosaženo zaručené tésn-osti svarových spojů iza poměrně vysokých teplot, snížení nárokü na údržbu a prodloužení životnosti celého výměníku.Pia přiloženém výkresu je zaazorněno příkladné. provedení části výměníku tepla podle zynálezu v podělnéní řezu.lýměnik tepla v příkladném...

Čistič vzduchu pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 245295

Dátum: 15.06.1987

Autori: Musil Jindoich, Richtr Josef, Klabík Václav, Landa Václav, Sladký Jaromír, Smreka Jaroslav

MPK: F02M 35/14

Značky: vzduchu, čistič, motory, spalovací

Text:

...na aaxomłon qacrn 3 u npncoeąunufenbxoü 7515 GT 4.ľlpn paóowe nauravrem naympenuero cropamm soapyxootmcTnTenb nuecwe c aaóopnma nawpyóxoy 2 nonnepraerca K 0 neóarenbríow nosöymexun co CTOPOHH ,ąnnramensn B ,nam-Inou noanyxoouncwurené ónaronapn rony, Wro a aaóopuou nawpyóKe 2 aaxognan ľłacTb 3 pacnonomena no oxpymnocru c pąąny con R 3 (I,2-2,5) R, me Ru- pąunyc Lwrmmpa, Ä npucoennunreubnaa uaýcmb 4, CBHSaI-Iłlail Hénocpeącmnex-Hoc nopnycou,...

Elektropneumatický ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 245294

Dátum: 15.06.1987

Autori: Husa Václav, Bednáo Arnošt, Bednáoová Vira

MPK: F16K 31/02

Značky: elektropneumatický, ventil

Text:

...5 K Bepxaemy cenny 3 nanneane opens coanaer nononaumensuoe ycnnne nonxamma ynnomanmensaoro enemeara 5 K cenny 3. Ycwaaonxa npymmuu 8 noasonsem noónwscn repmewnqnocrn no Bepxuemy cenny 3 upn MBHHX naanennax. Hpn nonaqe cpenu K Bepxnemy cenný 3, ecnn anopb-sanopnuü opran 4 nepememaewca R Bepxaemy cenny 3,ynnoramreubauñ anemeaw 5 non Bosneücwsnem npyxnuu 8 nepememaewca K Bepxnemy cenny B H nepenpunaem npoxon cpenu, coennnaa Bxonaoñ H Buxonnoñ...

Způsob zpevňování boritikřemičitých skel

Načítavanie...

Číslo patentu: 240148

Dátum: 15.06.1987

Autori: Markov Sergej Ivanovie, Kark Grigorij Semjonovie, Bobkov Valerij Vasiljevie

MPK: E03C 21/00

Značky: boritikřemičitých, zpevňování, způsob

Text:

...s pěůpošíyhují na hranici elektrické pet-nosti skla.Uvedená nevýhody se odstranĺ nebo podstatné omeziu způsobu zpevňování lzoritokřemičitých skel podle trynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že se zpevñování výměnou alkaliokých iontů provádí při teplotách 100 až 200 C pod transformačním bodem skla působením stejnosměrného proudu o proudové hustote 1 až 5 Amr a hustotě prošlého náboje 7 až 11 ltC.m 2. stejnosruěrný pľůłld se zavádí...

Štítový hydraulický zvedák

Načítavanie...

Číslo patentu: 245293

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kotva Jioí, Mikš Antonín, Pospíchal Ladislav, Žmolil Poemysl, Navrátil František, Bugár Ján, Dinga Vladimír, Janeeek Miroslav

MPK: F16J 1/00, E21D 9/06

Značky: zvedák, hydraulický, štítový

Text:

...na mmxpo ueponnocrax paóoqeñ nonepxnocrn mroxa.Ycnonna ancnnyawaunn eme óonee ymecwoqanwca nan PBĽPOĽOMRPETOB, DBCHOROXGHHHK B HHKHEÍ ĚHCTK WKTB.3 TH rnnpqnoumpamn paóoranr upeuwymecwnenno non cnoeu rpynmonu Bon B npncyTcTBun oqeub óoxnmoro Konnqecrna aöpaanaa. Kpome Toro, oun uonnepramrcs ynapKun narpyanau, aanpmuep. upn naneuñn TpaH 0 H 0 PTMPyeM° 3uaanemu B muwonux runponoumpamax Óucrpo n npaxwnqecxn onuoapemeaao nuxonaw na crpoa, He...

Automatický dávkovač pro kapalinový chromatograf

Načítavanie...

Číslo patentu: 245292

Dátum: 15.06.1987

Autori: Habada Oldoich, Brejška Jioí, Horáeek František

MPK: G01N 30/16

Značky: kapalinový, chromatograf, automatický, dávkovač

Text:

...naenuounnuaap I uepeuemeHna Kanunnapaoñ rpyönn, npunon I 8 Ann nonopoma aacnouKH 3 yane 4 nnona, npuno I 9 nan nonopora nounenepa c npoóaun, ónox ynpanneana 20 Äoaawopom, ocaonaaue ZI. Bcacuaamenn I coçmoum na unnuuxpa 22, naympm Komoporo pacnonomes mmqn 23. nnnua xona mmoka 23 onpeenaemca nonomenuem Mnupouempmqecnoro nnara 24. mmox 23 nepmmmca 3 Hnxaeu nonomeanu npu nomomn npymnam 25 H nunonaea nepeuemammnucs nnepx npn nonaqe cmworo raaa or...

Zařízení na odstraňování vlákna ze zpětných a stokových vod celulózo-papírenskě výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245291

Dátum: 15.06.1987

Autori: Dürrer Milan, Ružieka František, Ullmann Pavel, Štryncl Vladimír

MPK: D21F 1/66

Značky: odstraňování, vlákna, celulózo-papírenskě, výroby, stokových, zařízení, zpětných

Text:

...Bona 4. Ha rpaauue nayx Kauep pacuonomeua cerne 5, nwemmaa çopmy KoHyca,o 6 pameaaoro nepmnaoü B cmopoay paaópuarmnammero conna 6,xowopaa nas xecrxocwn MOKGT cnaóxawbca onopnum ansmenTOM, uanpnep nucxom 7. üopua cewxu nonnepxnnaewcn npymnaoñ 8. Ľnñ naweucnwuxaunu upouecca paaneneuna cycnensun xaMepaocBerneHHoü Bonn 3 Momem cnaóxawnca nampyókom 9 nan uonnnmqeama K naxyymuoü cucmeme.Mcxonuaa cycnenaua Bononaa B conne 6 nonyqaew...

Způsob výroby izocitrátdehydrogenázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245290

Dátum: 15.06.1987

Autori: Rajchl Miloslav, Vinkler Milan, Pilný Josef

MPK: C12N 9/02

Značky: způsob, výroby, izocitrátdehydrogenázy

Text:

...Targ npu Jxocmaxemm oTamoHapHoü (jasu, aKTPIBI-IOOTL cžgepmenra nozcasuB 881 ocrpziílł Maxcmwm, coropsrü nocmaewca B come Jzorapzqmmqecxcoü qnaau pocwa. Tarcoe paaBume masa MBOTO B npmumne upy npmwenenm Bcex ncmowmcoa ymepona, cowopue mram B cocmomann KOHOJIBBOBHTL. Aóoomoa-ane snavaemm, KOTOPHG Moryr ÓHTI JIOCTMPayra B xvxarccmyme mi azcmnnuoom cpepmenwa, Haxomrca, OJUíaKO, B samom/room Ka or raaoBLuc ycnoBnñ, marc n oi nccroqnmca ymepo...

Způsob částečné hydrogenace glyceridů polynenasycených mastných kyselin v řepkovém oleji

Načítavanie...

Číslo patentu: 240147

Dátum: 15.06.1987

Autori: Dolbenko Jevgenij Tichonovie, Hüttenrauch Reinhard, Ryžov Jurij Abramovie Su, Nikolov Veltscho Georgiev, Astafjev Anatolij Alexaddovie

MPK: C11C 3/12

Značky: glyceridů, mastných, polynenasycených, řepkovém, způsob, oleji, kyselin, hydrogenace, částečně

Text:

...řízení procesu tak,aby zejména při kolísání reakčních podmínek teploty, tlaku vodíku bylo možno closáhnout vždy stejného obsahu jednotlivých mastných kyselín a tím i stejné kvality zhydrogenovanełio řepkového oleje.Tento iíedostatek odstraňuje řešení podle vynálezu, kterým je způsob částečně hydrogenace glyceridů jaolynenasycených mast C 2)ných ltyselín v řeplsověm oleji s minimalizovanym obsahem kyseliny BTUKOVĚ, při které se...

Nitroděložní tělísko

Načítavanie...

Číslo patentu: 245289

Dátum: 15.06.1987

Autori: Tesaoík Karel, Janák Karel, Horká Marie, Vejrosta Jioí

MPK: A61F 5/47

Značky: nitroděložní, tělísko

Text:

...BMAHMMM yToMmeHMaMM M MMHMMyM usa Kooxo 245289Konoxonooópaauo m 3 orHyTme nneuu aónnan ueHTpanbHoñ ocn npeanoqTnrenbHo coěanueuu c 3 oHTnKooúpa 3 Ho naoryrumw nneuaMn. Paccvonuue Memny yromenmnmm Konokonooópaano nsornyrux naeueñ M ueHTpanbHdñ ocbm BHFOAHMM oópaaom Meubme paCCTOñHMñ Memny yTonmeHmnMu aonrwxooópaauo maornyrux nneueñ M ueHTpanbHoñ ocpm.3 oHTnKooópa 3 Ho m 3 orHyTue nneum Moryr pacnonararucn B onoñ nnocxocru npyr Ha npyroM M/mnm...

Zařízení pro regulaci prodloužení válcovaného pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240146

Dátum: 15.06.1987

Autori: Eiha Miloslav, Schumann Klaus, Repáš Milan Elen Korešpondent Esav A Sav, Sasinková Vlasta

MPK: G05D 5/03

Značky: valcovaného, prodloužení, zařízení, pásu, regulaci

Text:

...a porovnávacího bloku 5, tvořených v danem případě čítači. Dále zařízení podle vynálezu sestava z čislicově-analogového převod v níku 6, prvního řídicího bloku 7, což je například operační zesil-ovač, zapojený do PID vazby, druhého surnätoru 8, což je opět například operační zesilovač a čidla 9 síly,tvořeněho tenzometržckým čidlem. Nedílnou součástí zařízení podle vynálezu je též první zadávací blok 10, což je například potenciometr, druhý...

Závěs zadního kola motocyklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245288

Dátum: 15.06.1987

Autor: Matulová Jindoiška

MPK: B62K 25/20

Značky: motocyklů, závěs, zadního

Text:

...sanHero Koneca. Y npyroro MGHOĽHGHMH cpenuaa ąacws paqamno~ macTMHqaToro sJLeMeHTa coemmewca qepąa Tímy c BHGTyHOM óaaaacnpa aanaero KOAGCE H npyrnm HOHHOM c HpHRpeHĽeHHHMH K óanaacnpy sanHçro Koneca aMOpTM 3 aT 0 paMH.Ebnn óanaacnp sannero Koneca panaomepno nporuóaewca,T 0 puqamuo-uuacmuaqammñ aneMeHT, Komopmñ coennnen c amoprnsawopamn, c Bospacmaxweñ cxopocwsm nepeMemaeTcH Ksepxy. Ľnueñnoe nBnmeHme öanaHcMpa M nporpeccnauoe nanmeuue...

Nožový držák pro řezačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 245287

Dátum: 15.06.1987

Autori: Tmé Miroslav, Mekina Milan

MPK: A01F 29/04

Značky: držák, řezačky, nožový

Text:

...Kameň łaOTLD uomeaepma-eax m Human qacrw aaąçmmoñ nTyJnm. Ipn 3 mm nou B pedyJíbTlaTe swan/a iauełlüw Bepxneñ n Kameň Iłacwuo H 0 menepmąrena ILOCTOnHHO saacar no Bceñ cnoeü mne u .Konan maTeJmao euLe pad uoMepmmBaeTcH aamumm MexuLy Bepxueü nHnxmeu qacrbo dałLIdMHOM Bryan. 11.11. ycTaI-zoazcn nota nameJIbHMTeJIH r. Jçormsopemyuąeñ uJIaCTIlHe upenycmowpexu, nan maaecrnu, ycwąuoeuqnue BIAHTH Ha Hoxenepxawene.Izzaoöpereuze pamnAaTpuBaeTcH...

Způsob vzájemné separace barya a stroncia

Načítavanie...

Číslo patentu: 240145

Dátum: 15.06.1987

Autori: Steiner Bohumil, Motáeek Tomáš

MPK: C01F 11/00

Značky: stroncia, vzájemné, separace, barya, způsob

Text:

...a/nebo její sůl a/nebo jejich deriváty a/nebo homology s výhodou mírně alkalické reakce, je 24014hož pH lze určit hěžným výpočtem z rovnovážnych konstant nebo experimentálne.jako najvhodnejší se jeví extrakce roztokem bis-1,Z-dikarbolylkobalttitanu sodného v nitrobenzenu za prítomnosti polyethylenglykolu s relativní molekulovou hmotnosti 300 až 500 z vodné fáze, obsahující kyselinu 1,2-cyklohexyldiamintetraoctovou., resp. její soli. V...

Plochý pletací stroj s individuálním klikovým pohonem každé jehly

Načítavanie...

Číslo patentu: 245286

Dátum: 15.06.1987

Autor: Gefing Cyril

MPK: D04B 7/00

Značky: plochy, individuálním, každé, pohonem, klikovým, jehly, pletací, stroj

Text:

...TDHKOTGME H He cnomnom npouecce cMeHu HMTBÉ.B coownemcwnnn c Maodpewaumem aanaqn pemaewcz mem, uwo Bce KDHBOMHHHHG nncmu conepmam OÄHH nncx pannanhnoro dusan, nan BHKHDEPHMH Bmópaúnü c R 0 p 0 TKMMH nnwepaaxamn pacnonoxenmuň mapmnononmnnnnxamu Ha Banax, M onna syóqamuü zmen, sa KOTODHH npusonnue nncnn sanenmnmwcz , nx óonw npnsonnw B neňcwnne B äonrype pacnonomenaü Toamawenw, Kowopuü coennneu c Kynmcoñ. nph smom nepeaaToqHoe MBCTO...