Archív za 1987 rok

Strana 197

Způsob čištění ždímacích válců a ždímací válec a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245452

Dátum: 15.06.1987

Autori: Werthmann Gerald, Halle-neustadt, Kurth Wolfgang

MPK: B08B 9/02, D06B 23/30

Značky: zařízení, provádění, válců, ždímací, ždímacích, způsob, způsobu, válec, čištění

Text:

...8. IIOBGPXHOCTI mexpy cwepmHeam n raprmmrpoñ Baaxa. Hon namemaera ono IIDOXOMIT KamuumpHue Koncom rapmmypu 138.718. n npxí STOM IIPOIICXOJIIIT OTJIBJIBIMG n rpancnopr IIaKOIIJIGI-Iłłbü( IIOGTOPOI-HZDE upmneceñ Ha uapyvmoü noBepxHocwn rapmmypu Bena.Ormcmlzmaumoe opens-mo cornacno Izaoópeu-emm cocTon-r na CMÚCK pasamtałznc pactraopnmeasnwz Beząecwra 13 mmm II/ĽJIE reaąoodpasuom arperatraotw cca-mmm.ComacHo naoópemermno ouncmxca owznzmłm Banca...

Způsob lisování tvarových kotoučů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240257

Dátum: 15.06.1987

Autori: Euba Štefan, Chlebovec Jozef

MPK: B24D 5/00

Značky: tvarových, lisování, kotoučů, způsob

Text:

...stavu.Princíp uvedeného způsobu je zřejmý z přiložených -výkresů, které znázorňují lisování tvarového kotouče a funkci zařízení.Na přiložených výkresech obr. 1 znázorňuje lísovací formu tvořenou pláštěm 1,spodním razníkem 2, trnem 3, ve které jedo roviuny rozhlrnuta lisovací směs 4, obr. 2 znázorňuje zhutnění liisovací směsi 4 předlisovacím razníkem 5 v místě, kde bude výsledný výlisek silnejší, na obr. 3 je znázorněna lisovací směs 4 po...

Elektrostatický akustický měnič

Načítavanie...

Číslo patentu: 245451

Dátum: 15.06.1987

Autor: Müller Gregor

MPK: H04R 19/00

Značky: akustický, měnič, elektrostaticky

Text:

...u npocwon 0 cymecTnne~ Hmn anexwpnqecxnx Bmsonon na anexwponpononmero nonpmwna Meuöpanm H na anyxonpoapaqnmx anexwponou, B ynpomeunou Monmame npeoöpasosamenn H B nonmmennoň anemwpnuecxoň 6 e~ sonacaocwu.Hpnmepnoe nmuonueaue anexwpocwawmuecuoro anyoTnqecxoro npeoöpaaonawenn crnacHo naoöpewennm noxaaano n npnnomeHHmxnrypax, ruemurypá 1 npencTaBnaeT coñoñ aampenneuuym Memy naymn HBOHHHHOHHMMH nnmramn nhacwmacconym Mçnôpanymurypa 2 ~...

Dávkovač tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 240256

Dátum: 15.06.1987

Autor: Uhrak Ján

MPK: G01F 11/20

Značky: dávkovač, tekutin

Text:

...Tytozpüsoby jsou závislé na těsnost-i armatur, je sl-olžité jejích ovládání a mají značnou poruchovost.Některé jsou náročné na čistotu tekutiny, kterou dávkují, najpř. solenoidové ventily. Tyto .nevýhody odstraňuje .dávkovač tekutín podle vynálezu, jehož podstata spočiváv tomže sestáváz nádoby pružné spojené hadící s otočnou trubkovou smyčkou,umístěné na jednom konci pálky, opat-bane ovládaním lankem, přičemž na druhém koncí páky je umístěno...

Kabelový buben

Načítavanie...

Číslo patentu: 240255

Dátum: 15.06.1987

Autor: Oroszlán Tibor

MPK: H02G 11/02, B66C 13/12

Značky: buben, kabelový

Text:

...e elektrickým ,vedeníml ,.sběrač 7 jsoumrolzjegdnodušeuí znázornený jako jednvo-pőlovgąjPnočet. pólů je dän počtom žilhelekątri-ckého. .kabelu 1.Kartáče (prvního rotaopího sběrąlčei jsou uchycĺeĺny k gcivcezajsoliuiýodivé spojený seži 1 ami elektrické holçabelu 1.Kartáče dlruhého rotačn-ího sběrače 7 jsou uchyceny k rámu 4 a jsou vodivě spojený s elektrickými vodiči 8. iné provedení, na výkrese neznázorněné, spočíva v tom, že na...

Blok zdrojové, ovládací a nosné části stroje, zejména stavebního

Načítavanie...

Číslo patentu: 240254

Dátum: 15.06.1987

Autor: Holeík Ján

MPK: E01C 19/28, E01C 19/26

Značky: zdrojové, stavebního, nosné, zejména, stroje, ovládací, částí

Text:

...sériovosti strojů různých velikosti a druhů. sou usnadněny i provozní záležitosti, orpravárenství, servis, diagnostika a podobné.Na priložených výkresoch je schematicky znázorněno provedení bloku podle vynálezu. Obr. 1 je nárys bloku, obr. 2 je jeho půdorys, obr. 3 je skřiň agregâtového bloku Vřezu, obr. 4 .je nosný v-idlicový rám .v- řezu,obr. 5 jenárys bloku s technologickým ústrojím - nakládac-ím a rýpacím a obr. 6 je nárys bloku...

Zapalovací obvod s výkonovým generátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240253

Dátum: 15.06.1987

Autori: Riška Miroslav, Kaeáni Stanislav

MPK: H02J 5/00

Značky: výkonovým, zapalovací, generátorem, obvod

Text:

...paralell-ně k cdporům B, 9. Na svorku 1 zdrojetor 2 tranzistoru 10,. jehož emitor 3 je při pojen na jeden vývod primárního vinutí 11 zapalovací cívky, která je druhým vývodem pripojene na spoločnou svorku 6. Sekundární vlnutí- 12 zapalovací cívky je jedním vývodem -přlpojeno na jiskřiště 14 a druhým vývodem na spoločnou svorłku -6, na kterou je také připojena druhá elektroda jiiskřiště 14. Na vývody kolektoru 2 a emltoruv 3...

Zapojení elektronického obvodu pro asynchronní motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 240252

Dátum: 15.06.1987

Autor: Talapka Miroslav

MPK: H02P 7/40

Značky: asynchronní, motor, elektronického, obvodů, zapojení

Text:

...je,že umožňuje při poměrně nízkych nákladech asynchronní motor při snížení/ch otáčíkách provozovatppřičtamž řečené snížené otáčky v-wkazují relativně dobrou stabilitu.zapojení elektronického obvodu pro asynchronní motor je znazorněno na výkresu.zapojení zahrnuje třífázový asynchronníz motor 1 zapojený nebo alespoň .zapojitelnýdo hvězda k jehož hřídeslt je ípružnou spoj kou 2 přípojeno otáčkové relé 3. První na pájecí svorka. u...

Zapojení regulátoru střídavého proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240251

Dátum: 15.06.1987

Autor: Bátora Vojtech

MPK: H02M 5/22

Značky: regulátoru, střídavého, proudu, zapojení

Text:

...je připojen jednak přes druhý odpor na spoločnou zemní svorkufjednakpřes třetí odpor na řídící »elektrodu tyrlstoru, který je s paralelnídiodou připojen přes druhý kondenzátor na druhou krajní svorku autotransformátoru. První krajní svorlka autotranstormátoru je výstupem regulátoru.4 je zapoljen do série s kapacít-ou, nedávamožnost vzniku stejnosměrnému proudu v zátěži. Na přip-ojeném výlkwresu je uveden příkladk regulátoru střídavého...

Pasterizační zařízení pro zpracování mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 240250

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kocúr Ján, Kardoš Emil, Pospašil Milan

MPK: A23C 1/00

Značky: mléka, zařízení, pasterizační, zpracování

Text:

...vynález, jehož podstata spočíva v tom, že kondenzát horkovodního okruhu je zaveden do odpařovacího tělesa vícestupňove odparky, přičemž odvod kondenzátu je opatřen-hydraullckým uzávěrem. Odpařovací těleso je opatřeno čerpadlem k odvadění kondenzátu.vynález umožňuje využít tepelnou ener gií obsaženou vrkondezatu horkovodního o°Na přlloženém výkreseje znázorněn sche-ímatícky príklad zařízení podle vynálezu.Přívod zpracované kapaliny je...

Zařízení ke stahování a zavěšení surových kůží

Načítavanie...

Číslo patentu: 240249

Dátum: 15.06.1987

Autor: Múeka Viliam

MPK: A22B 5/16

Značky: stahování, zavěšení, zařízení, surových, kůži

Text:

...zvedacího mechanlsmu na zařízení.Na pripojených výkresoch je znázorněn . přiklad konstrukčního provedení zařízení kestahovat-ní a zavěšení surových zvířecích kůži, kde na obr. č. 1, je vyznačena poloha zařízení před vložením kůže a na obr. č. 2. funkční poloha při stahování kůže.Zařízení určené ke stahování či zavěšení kůži se skládá z třmenu 1, za jehož horní oko je zařízení zavěšeno na nosný element zvedacího zařízení. K třmenu 1 je...

Pětipramenná hlavice zkujňovací trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240248

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kiss Gabriel, Cabicar Jozef, Macho Vendelín, Dérer Tibor

MPK: C21C 6/32, C21C 6/48

Značky: zkujňovací, pětipramenná, trysky, hlavice

Text:

...větší. Při symetrickém uspořádání vlastních dýz poobvodě hlavice zkujňovací trysky se tato skutečnost nebere v úvahu, což je príčinou mnohem intenzívnějšího opotřebení vyzdĺvky nas/straně čepů. . . i - Výše uvedený nedostatek odstraňuje pě tipramenná hlavice zkujňovací tryský podle ivynálezu s uspořádánim vlastních dýz čty 4 řl po obvode, jedna uprostřed. Podstatouvynálezu je asymetrické uspořádání obvodových dýzłĺležíçtch v- rovinách...

Způsob selekce a nahromaďování mikroorganismů hydrolyzujících fenoxymethylpenicilin na 6-aminopenicilánovou kyselinu a kmen mikroorganismu Cryptococcus sp. CCY 17-22-1

Načítavanie...

Číslo patentu: 240247

Dátum: 15.06.1987

Autori: Mislovieová Danica, Kováe Pavol, Drusa Milan, Faix Alexej, Šetina Peter, Biely Peter

MPK: C21N 15/00

Značky: kyselinu, mikroorganismu, fenoxymethylpenicilin, 6-aminopenicilánovou, nahromaďování, 17-22-1, hydrolyzujících, cryptococcus, selekce, způsob

Text:

...umol ô-Ařłcmgří suché hmoty buněk. Dosaženä specifické aktivita závisí na složení živné půdy, kultivačních podmínkách a fyziologickém stavu kultury Chronístogrefiítenke srsti-u celulózy a vysokotlałrou kepalinofvcu chromąitogreíií hy lo prokázáiro, žerpři styku intaktnich bu něk s vodnými roztoky K-soli V-penicilinu, vzniká pouze B-APK a tenoxyoctová kyseli na.Jednotka enzymové aktivity V-penicilin amidázy je. takové množství enzymu, které...

Kyselina 4, 9-diamantan-bischloroctová a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240246

Dátum: 15.06.1987

Autori: Janický Jozef, Toporeák Štefan, Eiško Vojtech

MPK: C07C 55/02, C07C 53/138

Značky: její, kyselina, přípravy, 9-diamantan-bischloroctová, způsob

Text:

...h, podle povahy výchozí suroviny, ipoté se rozloži vylitím na led nebo do vody a Surový -produkt se odsaje a vysuši nebo vyextrahuje vhodným organickým rozpouštědlem, například etherem. Surový produkt se povaří s vhodným rozpouštědlem, například chloroiormem, benzenem a podobně a po ochlazeni se nerozpustná kyselina 4,9-dlamantan-bischloroctová odsaje. Reakce lze provádět při teplotě -10 až 60 °C, s výhodou při 0 až 30 °C. Při vyšších...

Zařízení pro omezování impulsů elektrického napětí se dvěma póly, nezávislé na zdroji napájecího napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240245

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kozlovský Milan, Sehnálek František

MPK: H02H 3/20

Značky: napájecího, zařízení, nezávisle, omezování, elektrického, zdroji, póly, dvěma, impulsů, napětí

Text:

...íšl a 2 h tak, že začátky vstupních vinutí těchto transformá torů In a 2 jsousouhlasně přivráceiíjr kprvnímu vývodu reaktance. První výstupní dvojpol čidla 3 napětí obsahuje dvě paralelní větve. První větev je vytvořena sériovým spojením výstupního vinutí prvního transtormátoru 10 svým začátkem přivrá them třetí větve jLe. spojen s druhým vyvodem rerktance Reaktance je vytvořena sériovým spo-jením vstupeceným k prvnímu vývodu prvního...

Pětiprvková girlanda dopadového úseku pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240244

Dátum: 15.06.1987

Autor: Vadász Pavol

MPK: B65G 39/14

Značky: dopravníku, pásového, pětiprvková, girlanda, dopadového, úseků

Text:

...malou,dojde ke změně hybnosti za vzniku velmi vysokých sil, které girlandu, závěsy i rám poškozují.Uvedené nevýhody jsou odstraněny řešením pětiprvkovê girlandý dopadového úseku pásového dopravníku zavěšené jedněmi čepy krajních válečků na rámu, jehož podstata spočívá V tom, že k druhý-m čepům. krajnich válepčků jsou pripojeny kombinace taž 4ně pružiny s tlumičem, přičemž tažné pružiny jsou předepnuty napínacími maticemi k rámu. ...

Zařízení na obracení těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 240243

Dátum: 15.06.1987

Autor: Rabatin 1udovat

MPK: B65G 7/08

Značky: zařízení, těles, obracení

Text:

...prvního a druheho ras mene 5, B je otočné uložena kladka A 10Kla-dka 1 U je uložena ve vedení 11 upraveném na rámu 1 rovnoběžné s ložnou plochou 3. Kladka 10 ve vedení 11 představuje nejvýhodnější provedení suvneho a současně~ otočného uložení druhé opěrky 4 na rámu1. Uložení druhé opěrky 4 ve vedení 11 je provedeno tak, že v koncové poloze, otočené oné o 90 ° oproti základní poloze, je nosná plocha B druhého ramene 6 rovnoběžné na stejné...

Zařízení k přidržování a převážení svitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 240242

Dátum: 15.06.1987

Autori: Urban Cyril, Cempa Štefan, Tomášek Karel

MPK: B21B 39/02

Značky: svitku, zařízení, převážení, přidržování

Text:

...obrázcích. Z nich obr. 1 a 3 znázorňují pohled z boku na zařízení podle výnálezu po uchopení cívky, obr. 4 pohled z boku na zařízení před uchopením cívký, obr. 2 pohled shore na zařízení. Zařízení podle vynalezu sestava z vozíku s rámem B, který je opatřen čtyřmi pojížděcími kolý 9. Na rámu B vozíku je kyvně uložen jeden pár ozubených segmentů 1, tak,že po každé straně vozíku je jeden ozube 4ný segment 1. Na rámu B vozíku je rovněž kyvně...

Zařízení pro uchycení a přesouvání nákladů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240241

Dátum: 15.06.1987

Autori: Dimun Milan, Kriho Jozef, Zeman Svatopluk

MPK: B21B 39/04

Značky: nákladu, uchycení, zařízení, přesouvání

Text:

...rámu vozíku. Do pastorku zasahuje rameno brzdy, opatřenê tlačnou pružinou a na hřídeli pastorku je také upevněnc řetězové kolo. Na rámu vozíku jsou také uložený převáděcí řetězcvé. kladky navazující na řetězové kolo. Na stojanu jsou uložený poháněcí aj napínací kladka. Řetězové kolo, převáděcí řetězové kladky, poháněcí kladka a napínací kladka jsou opásány poháněcím řetězem. Do stavěcího otvoru vozíku zasahuje pojíštovací trn jednoho z...

Obvod k indikaci ustálení signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240240

Dátum: 15.06.1987

Autor: Gašparová Márta

MPK: G01R 29/02, G01R 29/027

Značky: signálu, indikaci, ustálení, obvod

Text:

...spojem 11na prvý vstup analogové paměti 1 ana prvý vstup okénkového komparátoru 5, přičemž výstup analogové paměti 1 je propojen spojem 21 do prvého vstupu bloku 2 diferenční reference, do jehož druhého vstupu je napojen spojem 32 výstup bloku 3 zadaní maxima a do jeho třetího vstupu je zapojen spojem 42 výstup bloku 4 zadaní minima, zatímco do druhého vstupu okenkového komparátoru 5 je zapojen spojem 52 prvý výstup bloku 2 diferenčni...

Ochranná hlavice čidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 240239

Dátum: 15.06.1987

Autori: Truchlik Štefan, Kabátová Viera

MPK: G21C 17/00

Značky: ochranná, čidel, hlavice

Text:

...drážkou. Každá dražka je uzavřená krycím víčkem a výřezy V trubkové části přesuvnou trubkou, která je přesunuta přes trubkovou část. Každá drážka spodní části je opatřena alespoň jedním vstupním otvoremv zakončeným osazením. Stred spodní části je opatřen spodním otvorem, který je opatřen také osazením. Přesuvná trubka a krycí Víčka jsou hermeticky spojeny. «Výhodou ochranné hlavice čidel je jednoduchá montáž, která je i rychlá a nedochází k...

Zapojení pro programové řízení a automatické přepínání rozsahu zdroje pro účely měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 240238

Dátum: 15.06.1987

Autori: Javorský Ferdinand, Komora František, Ferech Viliam

MPK: G01R 19/165, C01R 27/16

Značky: zdroje, rozsahu, účely, řízení, měření, přepínání, zapojení, automatické, programové

Text:

...81 pripojeny k bloku 2 G volby měřené veličiny, jehož výstupní sbernice 201 je pripojene k bloku 30 funkce, svou druhou výstupní sběrnicí B 2 jsou pripojeny k bloku 1 riditelné reference, svou třetí výstupní sběrnicí 83 jsou pripojeny k měříči 3 proudu, svou čtvrtou výstupní sběrnicí 84 jsou pripojeny k měřiči 4 napětí, svou pátou výstupní sběrnici 85 jsou pripojeny k bloku 60 výsledku, svou šestou výstupní sběrnlci 36 jsou pripojeny k...

Zapojení pro měření malých stejnosměrných napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240237

Dátum: 15.06.1987

Autor: Badalová Marta

MPK: G01R 19/155, H03D 1/04, H03F 3/387...

Značky: zapojení, měření, malých, napětí, stejnosměrných

Text:

...51 do prvého vstupu integračního analogo-číslicového převodníku 5, jehož druhý výstup je připojen sběrnicí 65 na vstup bloku 6 vyhodnocovacích obvodu, přičemž z bloku 7 řidicich signálů je propojen prvý výstup spojem 71 do tře tího vstupu bloku 1 vstupního přepínače a .druhý výstup spojem 37 do druhého vstupu zesilovačeB s logicky ovládaným ziskem a třetí výstup bloku 7 řidiclch signálu je zapojen spojem 47 do třetího vstupu bloku 4...

Snímač polohy, zejména pro krokové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 240236

Dátum: 15.06.1987

Autori: Prokeš Jozef, Mikulec Jozef

MPK: H02K 11/00, G01B 7/04

Značky: snímač, motory, polohy, zejména, krokové

Text:

...poloha 11 zubů 110, 120 prvního a druhého pölového nâstavce 11, 12, resp. zubů 130, 140 třetího a čtvrtého polověho nastavce 13, 14 je rovna cellstvému nasobku zubové rozte 4če c, zvětšenému nebo zme-nšenému o polovinu zubové rozteče r vzájomná poloha 72 zubů 110, 130 prvního a třetího póiového nástavce 11, 13, resp. zubů 120, 140 druhého a čtvrtého pólového nástavce 12, 14 je rovna celistvému násobku zubové rozteče r, zvětšenému nebo...

Zařízení pro přímý posun čidla s možností jeho natáčení

Načítavanie...

Číslo patentu: 240235

Dátum: 15.06.1987

Autor: Šebak Rudolf

MPK: G01D 5/02, G01D 11/30

Značky: přímý, čidla, natáčení, zařízení, posun, možností

Text:

...která je suvné spojene s nosným ramenem. K této kullse je přes vedlejší převod přípojen vedlejší pohop. , Použitím zařízení podle vynálezu se Ado- ksáhne možností současného ovládání přímého posunu a natáčení nosného ramene s čidlem. Tento pohyb je prováděn dálkově.pomocípohonů a může být řízen počítačem.Zařízení pro přímý posun čidla s možností jeho natáčení, sestávající z nosného ramene s místem pro uchycení čidla, vyznačené tím, že...

Zařízení pro vymezení polohy čidla v meřicím prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240234

Dátum: 15.06.1987

Autor: Ma?aš Michal

MPK: G01D 11/30, G01D 5/02

Značky: polohy, čidla, zařízení, prostoru, měřícím, vymezení

Text:

...snínrat určitou fyzíkální velíčínu, například teplotu. Zařízení podle vynálezu dává předpo-kla-dy pro automatlzacl celého rueření a využití výpočetní techniky. Další výhodou je to, že lze jednoduchým způsobem provést utěsnění vstupního otvoru, kterým se zařízení vkladá do měřlcího prostoru.Na připojeném výkrese je znázorněn příklad schematíckéh-o provedení zařízení-podle vynálezu.Zařízení pro vymezení polohy čidla v. měřicím prostoru podle...

Obvod pro automatické vyhodnocení vypínací doby tyristorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240233

Dátum: 15.06.1987

Autori: Bednáo Jioa, Macho Ján

MPK: G01R 31/26

Značky: vypínací, obvod, vyhodnocení, automatické, tyristorů

Text:

...měrného bočníku 29 připojena k druhému vstupu 44 bio ku 42 vyhodnocení prohoření. Výstup 41 zdroje .39 řid-icichimpulsů je» připojen ke vstupu 2 prvního časovacího obvodu 1. Vstup 38 zdroje 35 du/dt je připojen k výstupu 13 druhého časovacího obvodu 16. Výstup 45 bloku 42 vyhodnoce-ní prohoření je spojen s třetím datovým vstupem 10 aproximačního registru B. Výstup 3 prvni, ho časovacího obvodu 1 je spojen současněs prvním...

Zapojení mikropočítačového programátoru únavových zkoušek strojních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240232

Dátum: 15.06.1987

Autori: Dimun Milan, Truchlik Štefan

MPK: G06F 9/06, G05D 15/01

Značky: zapojení, zkoušek, součástí, strojních, únavových, mikropočítačového, programátoru

Text:

...kÓdo-. vaných přepínačů jsou v jejich jednotlivýchsloupcích paralelné propojeny a tvoří výběrové vodiče čtení. zapojení podle vynálezu umožňuje opc rativní řízení zkušebního programu a jeho automatické provádění. , . Príklad provedení zapojení podle vynáleľzu je schematicky znázorněn na pripojených výkresech, kde obr. 1 představuje celkovézapojení, obr. 2 zapojení paměti výběrového slova. - - v ~ -Mikropočítač 1 je adresovou sběrnící ~...

Zařízení pro zpracování signálů inkrementálních čidel v mikropočítačovém systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 240231

Dátum: 15.06.1987

Autor: Rajniak Igor

MPK: G05B 19/403, G05B 15/02

Značky: systému, zařízení, zpracování, mikropočítačovém, signálu, čidel, inkrementálních

Text:

...4 řízení prvého čítače, který řídí činnost prvého programovatelnéhc čítače B. Třetí pulsní vstup 1 bloku 4 řízení prveho čítače je připojen na druhý výstup i 51 prvého čidle 11.Dále prvý ovládací vstup j bloku 4 řízení prvébo čítače je- připojen na prvý logícký výstup 11 bloku 10 volby režimu a druhý ovládací vstup k bloku 4 řízení prvého čítače je připojen na druhý logický výstup m 1 bloku 10 volby režimu, přičemž prvý výstup m bloku 4...

Zařízení pro ovládání technologické soustavy válcovací tratě

Načítavanie...

Číslo patentu: 240230

Dátum: 15.06.1987

Autori: Zeman Svatopluk, Belko Dušan, Kollárovits Štefan

MPK: B21B 45/02

Značky: soustavy, technologické, tratě, zařízení, ovládání, válcovací

Text:

...obtoku.Informační výstup pl štvrtého spínacího.bloku- 13 je zapojen na druhý blokovací vstup m časovacího bloku 5, jehož první b-lokovací vstup 1 je spojen s íntormačním výstupem o třetího spínacího bloku 12, jehož výkonový výstup 7 je zapojen k nezakreslenému uzavíracímu prvku chladící vody. Na ovládací vstup y třetího spínacího bloku 12,- jepřipojen~ jednak první rozhodovací výstup y druhého v-yhodnocovacího bloku 8 a jednak výstup...

Zapojení pro řízení automatického cyklu, zejména obráběcích linek, sestavených z víceúčelových obráběcích center

Načítavanie...

Číslo patentu: 240229

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kabátová Viera, Wiedemann Jürgen, Radie Rudolf, Turianiková Helena

MPK: G05B 19/18

Značky: víceúčelových, sestavených, zejména, linek, řízení, automatického, cyklu, zapojení, obráběcích, center

Text:

...cyklu sou přivedeny přímo do bloku 2 logických obvodů pro řízení jednotlivých obráběcích center. Blok G porovnavacích a vyhodnocovacích obvodü je zpětnovazebně spojen s blokem 2 logických obvodü pro řízení jednotlivých obráběcích center a je připojen na blok 8 vyhodnocovacích obvodü okamžitých stav-ü všech aktivnich uzlů automatické obráběcí linky. Blok 2 logickýchobvodů pro řízení jednotlivých obráběcích center je zpětnovazebně...

Vazba hlavice a ramene sondy spektrometru jaderně magnetické rezonance

Načítavanie...

Číslo patentu: 240228

Dátum: 15.06.1987

Autor: Wolff Christian

MPK: G01N 24/00

Značky: sondy, magnetické, hlavice, spektrometru, jaderné, ramene, rezonance, vazba

Text:

...zákles pro zavěšeni hranolovité hlavice sondy, která je opatřena na užší straně po délnou .drážkou, do níž je zasunut rovno-,běžně s podélnou osou hlavice sondy tepel něizolační díl, ukončený k-ulovým zábru 240228sem dosedajícím na přívod teplonosného média uloženého odpruženě v raineni sondy,přičemž podělná drážka je přemostěna, v hornim rohu aretačním -čepem navazujícím na aretační šroub.Hlavni výhodou vynálezu je, že turbínka je...

Zařízení pro upínání výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 240227

Dátum: 15.06.1987

Autor: Blechschmidt Wolfgang

MPK: B23K 37/04

Značky: zařízení, výrobků, upínání

Text:

...a konce jeholpevných ramenjsou opatřeny čepy, ve kterých jsou výkyvněluložena sklopné ramena na .nichž sou otočně v horizontální rovine uložený držá-ky s podpěrami.Zařízení podle vynáležuumožňuje rychlé a snadné upnutí a Vyjmutí výrobku i jeho snadnou manipulaci ve dvou rovínách. Sníží se pracnost a namáhavost práce při manipulaci a zvýši se produktivita práce..je znázorněn schematicky v čelním nárysnem pohledu-a představuje zařízení pro...

Zapojení ovládacího obvodu vozíku hlav kazetového magnetofonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240226

Dátum: 15.06.1987

Autor: Berger Johannes

MPK: G11B 15/02

Značky: kazetového, obvodů, magnetofonu, vozíků, ovládacího, zapojení

Text:

...zesilovací vstup 122 zesilovače zasouvacího motorku 12. Tento zesilovaci vstup 122 je přes spínač dolního dorazu 1.0 vozíku připojen na katodu oddělovací diody 11, jejíž anoda je spojene s vý 4stupem chodu vpřed 102 řídicího obvodu chodu vpřed 1.Na tento výstup chodu vpřed 102 je připojen také spínací vstup 202 spínacího obvodu chodu vpřed 2 a dále je na výstup cho Ádu vpřed 102 připojena přes řídící ,odpor 5báze řidicího tranzistoru 8....

Svislý soustruh s příčníkem se smýkadlovými suporty

Načítavanie...

Číslo patentu: 240225

Dátum: 15.06.1987

Autori: Ziebell Günter, Schwarz Manfred

MPK: B23B 3/10

Značky: soustruh, smýkadlovými, svislý, příčníkem, suporty

Text:

...jednosmerného ventilu 22 osově omezetí děrovaným víčkem ze, jímž je pro ipojen s hořejší pracovní komorou 4.Tlaková kapal-iííe přichází pod sedlo jednos-měrného řízeného ventilu 22 radiální ľilhülu ned.mi otvory 29 ventilového tělesa 23, k nimž je přivedena radialním vsiupním kanálem 30 procházejícím jak vnějším tělesem 1, tak i jeho vnitřním ne-pohyblivým tělesem 2. Do tohoto vstu-pního kanálu 30 se tlaková kapalina dostáva z přívod-ní...

Zapojení ke snímání a sledování pohybu předmětů, zejména jejich počtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240224

Dátum: 15.06.1987

Autor: Reuner Wolfgang

MPK: G06M 7/02

Značky: počtu, sledování, pohybu, snímání, jejich, zapojení, předmětů, zejména

Text:

...seřízený v rozmezí kolem 3/4 vhodnpty signálu při nepřerušeném svazku 2 paprskü. Na výstup 62 úrovňového obvodu 6 pro predikci závady je připojen signalizační ob vod 7 predikce závady. Na výstup 51 špilj kového detektoru 5 jedale připojen vstup81 .úrovňového obvodu 8 hlášení závady s výstupem 82 a připojeným prvkein 83 pro nastavení úrovně hlášení závady v rozmezí asi 1/2 hodnoty signálu při nepřerušeném svazku 2. paprsků. Výstup 42 z...

Extenzometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 240223

Dátum: 15.06.1987

Autor: Zwarg Wolfgang

MPK: G01L 1/22

Značky: extenzometr

Text:

...1 v rozsahu cca od 0,3 mm do několika desítek jan, a to v závislosti na použitých snímacích dotykach. Zařízení lze s výhodou použít jak na součástí velké, tak i na součástí mlnohem menší, než je veli xkost extenzometru. Vhodnou volbou materiálu, prüřezu a délky elastických krakorců lze dosáhnout relativně malých sil p 0 třebných k rozevření snimacích dotyků při dostatečně velké změně odporu tenzometrických snímačů a tudíž dostatečně velké...

Zapojení pro spínání silových napájecích obvodů v části vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240222

Dátum: 15.06.1987

Autor: Stützer Alfred

MPK: H02H 3/08, H02M 5/16

Značky: obvodů, vysokého, napětí, zapojení, napájecích, spínání, částí, silových

Text:

...je zapojeno jazýčkové relé, jehož kontakt je zapojen v obvodu poruchového vstupu do regulátoru střídače statického niěnlče kmitočtu.Zapojením podle vynálezu se zamezí vypínání plně zatiženého napájecíhor obvodu statického meniče kmitočtu v případě havarijního vypnutí při poruchových stavech nadproudu, nebo zkratu a vzniku napěťo~ vých špiček tam, kde samotné využití va.krzového stykače s vakuovými zháše-cllys charakteristikou rýchleho...

Systém pro automatické podávání kardioplegického roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240221

Dátum: 15.06.1987

Autor: Lange Eckehard

MPK: A61M 5/14

Značky: podávání, roztoku, kardioplegického, systém, automatické

Text:

...4. Výstup regulátoru 8 teploty, jehož vstup jespojens výstupom teplotního monitoru 9, je spo»Varianta na obr. 3 vychází z předešlých dvou a navíc zabezpečuje aplikaci kardíoplegíckého roztoku V požadovaných obje» mech. Dosystému je zařazen k tomuto lu mezi zásobník 1 kardioplegickeho roztoku a čerpadlo 2 snímač 11 objemu hladiny.Systém pracuje tímto způsobem. V-zásobníku 1 í je umístěn kardio-plegický roztok předepsaného chemického...

Zapojení hlídače maximálního odběru z energetické sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 240220

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kochmann Werner, Reinholz Siegfried

MPK: G01R 11/24

Značky: energetické, odběru, maximálního, sítě, hlídače, zapojení

Text:

...svorky 81, B 2 až in varovného signálu a výstupní svorky 91, 92 až 9 n pro odpojení větví energetické zátěže. V případě, že čítač B je reversibiiní, pripojí se na jeho vstup pro čítání vzad připojovací Inultivibrátor 5, kte 4rý je zapojený paralelné k odpojovacĺírnĺuSynchrodetektor 3 vyhodnocuje velikost synchronní, tj. reálne složky odebíraného proudu. Stejnosměrný výstup synchrodetektoru 3 je veden k odpojovacímu multivibrátoru 4, který při...