Archív za 1987 rok

Strana 195

Uspořádání prvků schématu kontinuálního bezkontaktního měření vzdálenosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 245498

Dátum: 15.06.1987

Autori: Eervinka Karel, Jioí Havránek, Nymsová Vlasta, Mikulcová Dagmar

MPK: G01S 9/66, G01S 5/18

Značky: bezkontaktního, vzdálenosti, prvků, kontinuálního, uspořádání, měření, schématu

Text:

...a Buxounoñ saxmm c owpnuamennawm nonmcom mcwoqnuma Hanpaeuua.Cpennaa Toqxa noweaumomerpa npu awom aannmaer nouomenue, npu ROTOPOM nuóo nonomnmenbnaa amunmryna ornöammeñ cymmapnoro curHana panuaemca nomomnwennaomw auaqexnm Hacnmeanz, JHÓO owpnuaTGABHEH amnunwya ormóammeü cymuapnoro cnrnana paaunerca OTpH~IIGTBJIBHOMY BHBQBHIIIIO HBCHIIIGHDIH CYMMaTODB.Maoópewenme öonee nonpoóHo odaacnaerca Ha cnenywmem npmmepe. Ha qepwemax nsoópameno...

Zařízení pro vzájemné optické propojování optických systémů s vláknovými světlovody

Načítavanie...

Číslo patentu: 240291

Dátum: 15.06.1987

Autori: Baláš Vratislav, Eollák Marián

MPK: G02B 6/24, G02B 6/44

Značky: propojování, vláknovými, optických, optické, vzájemné, systému, světlovody, zařízení

Text:

...na obě operační roviny 1 x, 1 y. Pro jejich vzájemné optické spojení jsou pouzity úchytiné a přítlačné prvky 2, 3, umístěné na základním nosném tělese 1. .V případě optického propojování desti áček A s vláknovými světlovody s podlož kou B s planární světl-ovodnou strukturou jeun z .jedné strany, je zařízení uspořádáno tak, že nad horizontálni operační rovinou 1 x a nad vertikální operační rovinou 1 y je umístěn jeden střední úchytný,...

Směs pro navařování

Načítavanie...

Číslo patentu: 245497

Dátum: 15.06.1987

Autori: Josef Trpišovský, Zátopek František, Smejkal Vilém, Markalous František

MPK: B23K 35/36, B23K 35/22

Značky: směs, navařování

Text:

...uanococronxocmu uannannenaoro cnon,raxze nonumenum ero uoppoauoanon cmonxoćrn. Hpu zacne n cocran Oonee 20 xpoua xom M naánnnaercn nosumeHue xoppoauonaon cronnocru, onuexo n aone onnannenun c ocuonuun uerannou noannanrcn unuporpemuau. Hannuue 3 cocrane uenee 15 xpoua cnocoücxayer nonunenum ero xoppoanonnon cronnocmu npn yuenbmenun era uanococwonKOGTH.Mpauop n cocmane n Konwzecrne 0,3-I,0 conuecmno c nnannxonuu mnarou cnocoücnyer...

Zařízení k snížení hluku u hermeticky uzavřených kompresorů ke stlačení chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 245496

Dátum: 15.06.1987

Autori: Tegzová Mária, Motyeka Ladislav

MPK: F25B 31/02

Značky: chladiva, uzavřených, snížení, hermetický, hluku, stlačení, zařízení, kompresoru

Text:

...Koammammear aspomnamuecrcoro conponm~.nenmi G Jxocrnràewcn Ten, um Bce nemam BHIIOJIESHH Tax, au-p B nopriyce nem ymon, KpOMOK mm KaKmC-JMÓO yqacwrcqa, PaGIIOJIOKGHHEX non npmma ymoM R Bayrpeanexw rasozeomy noTóKy. B ocoóezmocm cnegąyer ymrusamn Bumeyxcasannue ycnoam 111 m u 3 roromem Koàxeauamoro nam n npmaeuaeraoro nmyna. IIpn BTOM co Bcex cropqn pałmycn .Lonmłn 6 m nazoru/aaa mm oópaaonaam mapommzoicxonssalłlaa ąaryąuca aa rçoäuax aaxpuma...

Vícestupňová planetová převodovka se zpětným chodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240290

Dátum: 15.06.1987

Autor: Kvašoák František

MPK: F16H 3/78

Značky: planetová, převodovka, chodem, vícestupňová, zpětným

Text:

...vstupním hřídelem d uspořádanýmDvě planetová soukolí 4 a 5 tv-oří základni čtyřstupňovou převodovku, jedno planetovéssoukolí aa-.půlení »převodových stupňůdukci. Vstupní hřídel x 1 je první spojovací objímkou 7 spojite-lný biud s centrál-ním kolem 9 nebo s unášečemrn satelitu 12 planetového soukoli 3 pro půlení převod-ouýçh stupňů--Centrální kolo 9 je druhou spojovací cibjímkou 10 spojitelné bud s pevnou blokážíkterý je druhou spojovací...

Dvouvlákenný dialyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 245495

Dátum: 15.06.1987

Autori: Horsák Ivan, Kepert Jindoich, Rybár Alfonz, Broueek Josef, Janda 1ubomír, Wolf Vojtich, Marchalín Miroslav

MPK: A61M 1/18

Značky: dvouvlákenný, dialyzátor

Text:

...Ana 25495nuaara neaaerca Hn 3 Koñ.Hn 3 Kan CKOpOCTb Teuenun aener K succKOMy nepenay KoHueHTpaunñ nuannanpywmero pactaopa mnm K ÓHCTpomy HacmmeHww ero TDKCMHBCKMMM BemeCTBaMM.n 03 TDMy Anannanpywmwñ pacreop Ha nporàmenwn ocraroquoro yuacrxa nonux sonoKOH yme He oóuaaaer nonuoñ npmnmammeň cnocoóHocTbm, cnencrsnem uero nanaercn Heoóxoaumocru yannueuua apeneuu nnanmaanan ocrnmenmn aocraróquoñ ouncrxn oópaóaTuaaeMoñ mnnxocrn.lleJIb...

Zařízení pro nouzové zastavení u automobilů vybavených motorem se vstřikováním paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 245494

Dátum: 15.06.1987

Autori: Glos Ján, Smejkal Václav, Rusina Miroslav, Meeiarová Mária

MPK: F02D 13/04

Značky: motorem, zastavení, nouzové, zařízení, automobilů, paliva, vstřikováním, vybavených

Text:

...amomoómmc óes ropmozxenm mm-arena B nepenarze rc monumemy Hacocy cnezxyer paamecmmn rmenmommnmp, n ocymecwnraws no 113 W nanuenm qepea B/Z-pacnpenemmens ananommno onncamzorsry numa.Haoóperezme uoacmerca mame nozzpoduee- H 8. npmepe aro ocymecrnnemu. .Hpmaraenmñ pucynołt Ha týmu I noxaamaaew cxenqçy ycwpoñcma szccrpeunoro ocranosa c mzenuammeczcmm anerzenranm OCTaHOBa,ynpamexne Ko-roporo n-zomer 6 m Ka anempuqecma, Tax n meme.wmecrcmn. .B...

Zařízení pro sklizeň krmné řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240289

Dátum: 15.06.1987

Autori: Škvarenina Stanislav, Kluch Karol, Bucha Karol, Fiker Sobislav, Novák Ladislav, Orság Zdeno, Palko Anton, Macho Vendelín

MPK: A01D 27/00

Značky: řepy, zařízení, sklizeň, krmné

Text:

...krmné řepy, na obr. 2 je řez přední .částí uložení příruby. a. na obr. 3. řez zadní částí uložení příruby vytahovaoích a odlistovacích tyčí uvedeného zařízení.Na přednímnosníku 1 stroje je upraven na čepu 2 rám 3, v kterém je uchycemžlalj-1 se šnekovým dopravníkem 5 a jeho poho-l nem G a lpod kterým je upevněna vytahova-i cí a odlistovací jednotka 7, jejíž pohon ob-vVytahovaci a odlisťovací jednotka 7 fse 4 stavágjak je blíže znazorněno...

Podpěrné zařízení pro zkušební hydraulické válce určené ke zkouškám pevností

Načítavanie...

Číslo patentu: 245493

Dátum: 15.06.1987

Autori: Gendiar Jozef, Bubnáš Juraj

MPK: G01N 3/04

Značky: určené, zkušební, zkouškám, podpěrné, pevnosti, válce, zařízení, hydraulické

Text:

...a mvxenuo, B amomemm, cooTBeTcTBmmueM IJBMLHOCTH. Emma COPJIaCHO nsoóperemno Jxocwmraerrca npn 3 mm óxaronaps nozmnzmow coemmemeno nsyx onopmuc mmm c nemozme Kapnamtoro maprmpa II sawcu arm-xx mm OTHOCHTGJIBHO lupy ,znpyra c uomouxmo npymümc n amopmsupynmnc SBGHLGB, pacnonoxcermux razcma oópaaom. mo Bosnaorsua peamxsaum pasmrrnzux xapazcrepncwmc B ocnonxmx Ha~ npamxermqx JIBIDIZGHHH OIIOPHHX nm. Ha ogmoi-r na onopmnc mmm,raonmpyxur,...

Zařízení pro přísuv a zajištění brusného kotouče na bruskách na profily

Načítavanie...

Číslo patentu: 245492

Dátum: 15.06.1987

Autor: Kotleba Jozef

MPK: B24B 55/00, B24B 49/00

Značky: zajištění, zařízení, kotouče, brusného, přísuv, profily, bruskách

Text:

...ycrpcücrso noxBe 3 eana M sauumu mnnąnBansnoro Kpyra. KOT 0 p 08 npenorapamaer cocuanssuzsnne manga nansaoro xpyra c Topuon oópaöamuxaeuoü xewanm sa npenenu sazanHOŽ u orpaamucaaoñ rnyömau mnuąoaxn wants n npn Bucoxnx ono» pocrnx CTOĽE. M odecneumsaer Bucoxym 3 exTnBHocrL oópaóoräa zeraum. .Ho naoöpemeamm sanaqa pemaerca sa TOT cuem. uro ycwaaannmnammun mnwçoaanbaun Hpyr unnmaxp cocronw na zäyx xecrxo coezunennux mopuamn umnmaxpos....

Vypouštěcí ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 240288

Dátum: 15.06.1987

Autori: Labaj Jozef, Ragan Dalibor, Istvan Milan

MPK: E03D 3/02

Značky: vypouštěcí, ventil

Text:

...ventil vytvořenjý vlnovcem z plastické hmoty, kde uvedení do funkce je dosaženo ponořením horního, otevřeného konce-v-lnovcedo splachovaci vody, odtokem vody splachovací trubkou vznikne sâní, a tím postupně úplné vyprázdnění nádrže. Zde je velkou nevýhodou krát-ka životnost vlnovce a zvýšený odpor proti- vytékání vody, což se projeví menší rychlostí vody, atím horší účinnosti splachování a zvýšenouU dalšího systému této skupinyje spláchnutí...

Hnací řemen s nosnými vložkami ve vrstvě plastické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 245491

Dátum: 15.06.1987

Autori: Hutár Eduard, Kubala Vojtech, Lueanský Dušan

MPK: F16G 1/16

Značky: vložkami, nosnými, řemen, vrstvě, plastické, hmoty, hnací

Text:

...Brnrrrpełmero 0.7102 B Hanpamemm npoBommxcoBoñ Brcazazucu. B pesymamame STOPO peMeHB pacwarmnaercx n IIOHBJĽIIOTCH Bame yrcaaamme Hexocmarm, mame Kara, npocxaaxBsnBamze, n mepaerca cnnxpoà HOCTI XOJIE-HGĽLIO Hacromuero nsoópemerma ammerca ycwpanemxe mm ymeHLmeme BBIIĽe yxcaaannux HGJIOCTETKOB.Banaueñ nsoóperermx HBJIHGTCH cosnax-me HPMBOJIHOTO pen/LHH,paüoqan oóuacrs ROTODOTO normu He ImeeT mzcKos-sHo-Bnacmmoñ,necýopmamm, oóJxanaer...

Zapojení vstupních obvodů jednokanálového zapisovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 240287

Dátum: 15.06.1987

Autori: Török Pavol, Boeko Jozef

MPK: G01D 7/08, G01D 9/04

Značky: zapojení, obvodů, vstupních, zapisovače, jednokanálového

Text:

...podle vynálezu, na obr. 1 je blokové schéma a na obr. 2 je konkrétní provedení zapojení. Na výkresu na obr 1 je uvedena biokové schéma zapojení, kde měřené napětí je přivedeno na vstunp vsiupníhonatpěťoavého děliče 2 a upraveno na príslušnou velikost. Z výstupu vstupniho napětového děllče 2 je naipěti tpřivedeno na vstupní napäťový zesilovač 3, kde je napätí zesileno a dále je vedeno na paměťový vstup a součrt-ovêho zesilovače 4. i...

Radiační hořák pro režimy práce s různými palivy a s radiálně se rozšiřujícím plochým plamenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245490

Dátum: 15.06.1987

Autori: Pavlík Pavol, Bielek Jozef, Mazan Pavol, Teren Ján, Ivica Peter, Trojan Miroslav, Kobzová Darina, Grega Ján, Plávka Ján

MPK: F23D 14/02

Značky: radiálně, horák, režimy, práce, rozšiřujícím, plochým, radiační, plamenem, palivy, různými

Text:

...DPO ĽGĚTH 563 HSIEOPâ POFDĚBPO P 858.Horonna R pasnnunun ycxgnnnu paóowu, xax pacnoxaraeuua naaxenne aoanyxa EAH cropanna nan reuneparypa aoanyxa Aan cropauna, nocrn PRBTOH nauenezzxiynm AKQMGTPOB H ynxon ornepcmä 11.115 HOÄBOIIR EOSĽVĚÉB Haaecrnne rexnnqecxne pemenxx conepxar 3 uenou cxenymmne 39500734 xx 1. Orcyrcxnne aoauoxnocrn noaronmn n paexxqnsu ycJvxsu paňcru y axcnnyarannonnxxa nas coóxpgexnz naxusz napeueTpon ropcąow2 HOBOÄBHHÓ...

Zařízení k ovládání polohy odklopných částí strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240286

Dátum: 15.06.1987

Autor: Němec Milan

MPK: D01H 5/16

Značky: odklopných, částí, zařízení, ovládání, strojů, polohy

Text:

...předního volného konce opatřeno i otevřeným zářezem, majícím na jedné straně aretační výběh A 13pro čep 4, a na druhé straně je Otevřený za řez opatřen stupňovítým výběhem s narážkovým râdlusem 11, který směrem k okraji otevřeného zařezu přechäzí v odjišf-ovací rádius 12. Rádiusy 11, 12, jakož i aretačni výběh 13 ma-jí poloměr stejný nebo větší,než je poloměr pevného čepu 4. Nad »oblastí mezi zarážkovým rádiusem 11 a aretačním wýběhem 13 je...

Zápalné a jisticí zařízení pro. plemen plynových topných těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 245489

Dátum: 15.06.1987

Autori: Barta Štefan, Eerný Miroslav, Alexa Jioí, Addis Peter, Pluhao Lubor

MPK: F23N 5/10

Značky: zařízení, plynových, zápalné, topných, jistící, plemen, těles

Text:

...aneuenron cnenyer onwuuusmponars Tax. uroóu uacrb aneprnu. aarpauunaeuan Ha cnass aneuesron. dana yueasmeaa. naaoc repuoaneueara u anexrpona SBEMPBHHH cnnxen. n uocpencrzou K 0 pornoro Bp 8 H 8 HH aaxpunaaua repuoanexrpnqecxoro npenoxpaunre~ na aaxuraaua nocruranacb ÓH nonumenaan óesonacaocrb raaoHarpenarenzaoro npuóopa. a oópaaonauue nepeuuvex caxu na anexrpone aaxmranua B óonbmon crenean npenornpamanocs.Hpuanaxn MSOÓPBTBHHH cocroar.s TOM....

Zařízení k čištění elektrické podložky elektrostatického obrazu v kopírovacích přístrojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 245488

Dátum: 15.06.1987

Autor: Lhota Jan

MPK: G03G 21/00

Značky: obrazů, elektrostatického, podložky, přístrojích, zařízení, kopírovacích, čištění, elektrické

Text:

...mozem-am Hanpamnamrca vzepea cxpeóorc, Icon-opat noamen EĽMGTL onpelzexennoe paccromme no oumameü BTYJĽCE, B peaepsyap otmcrm.3 mm cnocoó ormcnm npovronpononnmca znamena onen. srmexcmnHHM ,Ma omoxonmouemmm npomsurexeü c omoczrenmo Bucorcoü enexmponpoaommocnm n tancom ocraromm mrmnamom.Ilpn npnMeHeImn nponomaoro Maxmmoro onnoxonmoueamnoro npoannmem Boannxam, onuam B odmena cJxywae, cnozmocm npn nepeaone ZIpOHBJIBHHOPO snezcwpocmammecxoro...

Ovládací klín dávkovacích hlavic víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240285

Dátum: 15.06.1987

Autori: Csabay Otto, Uhlár Štefan, Mareš Stanislav, Žiška Milan

MPK: D03D 47/34

Značky: stroje, víceprošlupního, dávkovacích, hlavic, klín, tkacího, ovládací

Text:

...součinností s ovládaním klínem v částečném řezu po 4dle vynálezu a obr. 2 pohled a částečný ře podle čáry II-II v obr. 1. Dávkovací hlavice 1 podle obr. 1 je svými oky 2 přípojena k neznázorněnému vodicímu řetězu uspořádanému na oválne vodicI dráze umístěné vedle prošlupu a navazující na dráhu zanašečů útků. Vně oválne vodicí dráhy, sloužicí k vedení celé soustavy dávkovacích hlavic, je v- místě styku zanášečů a dávkovacích hlalvic...

Způsob výroby kovových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 245487

Dátum: 15.06.1987

Autori: Bystrický 1ubor, Kodd Jan, Tesao Václav

MPK: B22F 1/00

Značky: výroby, vláken, způsob, kovových

Text:

...Koq-opoñ z ws ix Hanpaaaxeua crmay BBepX. Cxopocn npamerma omąoro na Jzetbopmnpynunx enemenTOB, Haupannexme nepwmcannnoü cocwammuueñ cmm KOHTBKTHero rperma Ha óoqne ROTOpOPO B 3 on 9 KOHTGRTH qacmuu c neqxnpmupynmzmn anemenramn connanaew c Hanpasueanem uepe- MemeHI/LH qacmu om nonamero ycTpoücTBa, panna V 4 . CxoPOCTB Bpameiłnñ JIPYPOrO netýopmnpymsero SJIGMGHTB, HanpaaJxezme Bepmzcaimaoü cocrammozueñ own KOHTEKTHOPO rpenmn Ha óorme...

Zařízení pro zanášení a příraz útku na tryskových tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 240284

Dátum: 15.06.1987

Autori: Tueka Fedor, Herda Marek, Turek Ivan, Kremniean Vladimír, Vasilko Karol, Jedlieka Jozef, Eupka Vladimar

MPK: D03D 47/30, D03D 49/62

Značky: tkacích, příraz, tryskových, strojích, zařízení, útku, zanášení

Text:

...útkové vady ve řkanině,zvláště na doletové straně a podobné.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny tryskovým tkacím strojem zahrnujícím kontuzor aj paprsek, zejména pro tkaní poly-olefinových pásků podle rvynálezu, jehož podstatou je, že lamely konfuzoru a třtlny paprsku jsou v zákrytu a popřípadě jsou pronpojeny můstkem. Rozteče třtin paprsku mohou být násobkem roztečí lame konfuzoru.Tím, že jsou lamely koniuzoru a třtiny paprsku v...

Elektrografický materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 245486

Dátum: 15.06.1987

Autori: Truchlik Štefan, Šplháeek Roman, Muchová Jana, Hóz Ivan, Wichterle Otto Akademik, Wiesner Ivo, Kupec Josef, Lyko Jioí

MPK: G03G 5/02

Značky: elektrografický, materiál

Text:

...rmnponmaa qemupexxnopncrux npeuann n mumaaa. Hpu srou aoaaunaer uenoqna uepenynmuxca arouon Kpeuaua u mumana, csnaaunux uexly codoü qepeà umcnopon. Odpasonanmuncn nponyum conepnum I 0-50 nnyoxueu ruraae, oónanaem óonbmoü ynensaoü nonepxnocmsm u nacoxuun nnsnexmpuuecxuuu cBoncwBauu, xapaxrepauuu nan Anyoxncm Kpeunnx, u onaonpeuexao snaunmennnuun nuruenmnuun cnoücrnauu, xapanmepnumu Ana nayoxncn THTBHB. 06 a oxncna npeumua n rumaua...

Zařízení pro popouštění osnovy tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240283

Dátum: 15.06.1987

Autori: Klimko Jozef, Zácsiková Agnesa, Oswald Anton, Polák Vladimar

MPK: D03D 49/06

Značky: stroje, tkacího, zařízení, osnovy, popouštění

Text:

...změn-ou napětí osnovy řešení podle vynálezu umožňuje použití dostatečně tuhého prsníku při současné vyšší citlivosti snímaní napětí.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je znazorněno na výkrese, kde obr. 1 představuje částečný schématický pohled na tkací stroj v nárysu a obr. 2 schématickýpříčný řez tkacím strojom podle čáry Il-vI-lMezi bočnioemi 1, 2 tkacího stroje je otočně uložeąna dvojice osnovních válů 3, 4 s navinutými osnovními...

Kontaktní zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 245485

Dátum: 15.06.1987

Autori: Štancl František, Loutocký Miroslav, Štipita Matij, Formánek Leopold, Novotný Pavel, Balek Vlastimil, Seidl Pavel

MPK: H01H 1/58

Značky: kontaktní, zařízení

Text:

....Poaerouuoe nonmaxmaoe yorponcmno (mr.I.2) conepxum nauenu I. nounuxnun xnamaxm 2. xoamaxmnym npymuay 3 n ocHDBBHMB 4. Banana I uuenr yruyónenue uns Bnyrpeanero or pasuqnmensnoro KOHBHB 5, a wasxa KDHTBKTHHB nucwynu 6, K 0 mopue Bxonaw B nasu 7 ocaoaauua 4. Konsnesoe nonmanwnoa ycmponcwso (mur. 8,4) couepuur Z-oópaanue Hamann 8. KDHTBKTHHG npymuan 9, uaonanuoaaue maüön I 0, xopnyc II n xpnmxy I 2. Konsno S uueem npyrnoe nonepeunoe ceqeaue.B...

Uchopovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 245484

Dátum: 15.06.1987

Autori: Hoch Václav, Varga Julius, Drahoš Jioí, Honzejk Jioí, Adomavieius Sigitas, Hlubueek Ladislav, Ort Jan, Eerný Otakar, Špindler Vladimír

MPK: B66C 1/58

Značky: zařízení, uchopovací

Text:

...necymux anememon I mocpencmaom oceü 7 ycrauonmm men 8 c BHHOJIHGHHIMK B max nasamn 9 i 5153). Meny nemam ycranosnen Ban IO z upnxmuaoü pon II c nanmiamn 12, xoropue paauemenn s naaax 9 mex 8. Ha omaou na aecynm aJzeuem-on I ycranonJnex-I cnJmBoů npmon 13, a R amen na me 8 npmcpenneaa zomroc 14, coennaemaz c nprmonou. Meny necymm amnesrom I ycranoàaxeaa ympuan mama IS, Ha Europy) B 01 mm za npauanx maxoxennü ynnpamca menu 8, paarpyxaa ranu...

Měnič stejnosměrného napětí na stejnosměrné napětí rezonančního typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240282

Dátum: 15.06.1987

Autor: Horváth František

MPK: H02M 3/28

Značky: napětí, stejnosměrné, měnič, rezonančního, stejnosměrného

Text:

...možnost využití dalších výhodných vlastností monolitických obvodů, jako jsou např. obvody ochran, pomalého startu apod.podle vynálezu je znázorněno na připoje něm obr. 1.Měníč je tvořen monolitíckým obvodem pro řízení zdrojů napň B 260 D ID, budíčem s dvojčinným výstupem B, dvěma spínačí S 1, S 2, kondenzátorovým děličem C 1,C 2, tlumivkou L, transformátorem TR, rezonančním kondenzátorem C 3, usmerňova vysokofrekvenčnímcĺmí di 0 dami,D 1, D 2,...

Zařízení pro přívod maziva do ložiska opěry motoru s plynovou turbinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 245483

Dátum: 15.06.1987

Autori: Mašek Stanislav, Skoupil Vladimír, Pávek Miloslav

MPK: B01D 35/00

Značky: turbínou, maziva, motorů, přívod, zařízení, ložiska, opěry, plynovou

Text:

...xsnrarem conepxnr Kopnyc I c nxonauu n nuxonuuu nemusim xaaaxanm 2 n 3 coomercmeano. pacnouoxennoe nem Hmm Jxenroqnoe neptpopnponaaaoe xwmuo 4 qxunmpa, ycraaomeuxoe 13 Konsuenoü Kaaamce 5 xopnyca I. Ha ,une xauamm 5 Banani-zenu no Kpañneü uepe rpn Bucryna 6.7.8. 0 mm K 3 snom/non 8 pacnouoxea aanpowua nxomloro kamna 2 u Imeer cnepneuua 9.I 0 u nas II. coennxmxmñ nxomtoñ KEHBJI 2 co cnepxemunm 9. IG. Komuo 4 nunoameno paapeaama,...

Obvod pro postupnou změnu příkonu po zapnutí a vypnutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240281

Dátum: 15.06.1987

Autor: Klapita Peter

MPK: G05F 1/66

Značky: vypnutí, zapnutí, příkonu, změnu, obvod, postupnou

Text:

...-optickofyziologický vjem, ale i prodlouží životnost žárovek na trojnásobek. je možno také značně snížit záběrový proud u točívých strojů. Rušení je omezeno pouze na přechodový stav, tríak je vždy buďąsepnut, či úplně rozepnut, a to i při zmenách síťového napětí o 40 0/0. Obvod podle vynálezu je blíže popsán a4 vysvětlen v následujíoím popisu poniocítvý kresu,který značí schematické ,Znäzorněnízapojení obvodu. I-.iplný obvod obsahuje...

Fixační zařízení k řezání destiček

Načítavanie...

Číslo patentu: 245482

Dátum: 15.06.1987

Autori: Krueková Jitka, Svoboda Vít

MPK: B26D 7/01

Značky: zařízení, fixační, destiček, řezání

Text:

...cnadxenu upopesñuu, pacnonoannnmuu ao nsauuao uepneuAnxynapnax Hanpanneauax, K ynpyrnuu aneuearauu, pacnonoxanxuun mozny npopeanunHa qapmeze npezcranneno ycrponcrso çuucauu paapeaaeuoü nnacrunu na Qur.I - ycrponcrxo n paaseue na mur.2 - ycrponcmno 3 cóope (pa 3 pea).ÁYcrponcrno conäpzur ocnonaaua I, npuuy 2, yaen npennenua 3 RDHEEĽ K ocnonannn, ynpyrne aneuearu ,aneuenru 5 daanponanun paspeaaeuoü naacrunu. B ocaonanuu u upumne nunonueau...

Zařízení na omezení rychlosti spouštění sklápěcí karoserie

Načítavanie...

Číslo patentu: 245481

Dátum: 15.06.1987

Autori: Nimeeek Petr, Kueera Antonín, Filouš Jioí

MPK: B60P 1/16

Značky: karosérie, spouštění, sklápěcí, rychlostí, zařízení, omezení

Text:

...onycxanua xyaona Boamoxaa auőpanna (necwaůmnznocrn nonomenna) aonornmxa B peaynsmame HYHLGBHMM nanneana 3 rnnpocncreue, xapaxmepnon uns paőomu rmnponpunona c Teñecxonnqecxnm rnnpoumnmnapou,oöuuno npuuenaeuuu 3 onpoxmnunammux uexanuauax cauocnanon, nwo cummaem HBĽBEHOCTB paóowu ycrpoücmna.uens naoñpemenma - uonumeuue Hanemnocmn padowu ycmpoñcwna uymeu cnmmeamn nnuamnuecuux Harpyaox 3 ysnax onpOKIAZIHBEIOHISPO MSXHHVIEME Byt-JOBS...

Přepěťová pojistka víceúrovňového napájecího zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240280

Dátum: 15.06.1987

Autor: Staš Milan

MPK: H02H 7/20

Značky: pojistka, zdroje, napájecího, víceúrovňového, přepěťová

Text:

...členu, ovládající pojistku, je zapojen přes napěíově .závislé spínače mezi výstupní svorky s kladnou polaritou a výstupní svorky se zápornou polaritou vzhledem k potenciálu vztažné společné svorky zdroje.Přepěťová pojistka podle vynálezu umožňuje u víceúrovňových zdrojů podstatne redukovat počet těchto výkonových prvků,čímž přispívá jak k úspoře materiálu, zmenšení elektrické spotřeby, tak l k další miniaturizaci zařízení.V konkrétním...

Ovládací zařízení automatického odklápěcího krytu na předku odklápěcí kabiny automobilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245480

Dátum: 15.06.1987

Autor: Plšek Josef

MPK: B62D 25/10

Značky: předku, automobilů, odklápěcí, zařízení, kabiny, automatického, odklápěcího, krytu, ovládací

Text:

...mrmce nepemca.Ha onpoImmBaeMoí/I Icaórme Hammer aBToMaTmecKu chalan.Baxanuxü umwoxc nepemca c cncremoíi rar. Koropañ mapmrpäo coe.uzmena Ha omoià cropone c Iaózmoi-i, a Ha gząpyroíł CTOpOHG co mnNcoM nepemca ouepwmvx c Boaxvxoxmocwbzo noBopoTa Ha cropoHe panna.Epnanarcmxm maoópememm waewcz ro, mo Mexąnçy 060 mm mapampaavm awoñ cncccexm mr pacnonozxenu Bmpemam n Hapmmaíz CROJKTDBFHIIKG nemam. Ha BzryTpemei-ł cnomamueñ Jxewama HBJCOnarcx mas....

Zařízení k měření vlhkosti plynů a spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 240279

Dátum: 15.06.1987

Autori: Havlak Milan, Bobok 1udovat, Lech Peter

MPK: G01N 25/62

Značky: zařízení, spalin, vlhkosti, měření, plynů

Text:

...4, v němž je v proudu .měřeného plynu 4 ještě před jeho stykem s hladinou 3 umístěn teploměr 5, udávající tzv. teplotu suchého teploměru. V nádobě 1,u příkladného provedení v jejím dně, jsou uloženy prostředky pro stabllizaci teploty,tvořené topnými nebo chladicími prostřed ky 5, které jsou spojeny s regulátorem 7teploty. , -. . . . . ., . »Regulátor 7 teploty je spojen sčidlem 8 teploty, které je umístěno ve dně nádoby 1 Regulator 7 může...

Způsob úpravy textilních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245479

Dátum: 15.06.1987

Autori: Krueek Zdenik, Kueera Antonín, Nimeeek Petr, Plšek Josef

MPK: D06M 3/40, D06M 13/38

Značky: textilních, materiálů, úpravy, způsob

Text:

...3 ymT rpmmewnnon 3 TaH c xouueawpaumeñ B pacraope I-5 Bec. mnm TmomoqeBnay c Koaueuwpaumeñ B pacwnope IO-20 Bec..M 3 oópeTeHne mnnmcTpmpyeTca npnmepamu ocymecwaneHna cnocoóa.Oraapennym TKSHB na nounamnnaux unweü nounmeaaoñ KpyTKnapT. 52187, oönyqamr non HaTHKeHMeM uowonom yCKO~peuaux anexwpoaon nosoü I 0 Mpan, a sawem nponycuaww qepea Bauay c 5-HH sonnum pacrsopom Tpnmewmnonawaua, 245479Hpn Komuawaoñ Temnepawype B Teqeane 2-3 MnnyT....

Mezihřídelové radiálně čelní kontaktní těsnění

Načítavanie...

Číslo patentu: 245478

Dátum: 15.06.1987

Autori: Filouš Jioí, Krueková Jitka

MPK: F16J 15/16

Značky: čelní, těsnění, radiálně, mezihřídelové, kontaktní

Text:

...oopasonananx xaaamarn n augpeaeponxann mama no sro napynnon nonepxnocu y nnyrpennen nonepxnocm oxnamnamero nana. oBosny) o nonmennm nenasiel odaoneunaew rasonyn mam a 3 on 9 pema mnm o pąuanayn nonapumocrs. Ho HD 9816 rannom 3 ynaaannon zone ooanaeer can, nanpan 245475-4 JISHHPID K 001 Bpamenm poropa, wo yueunmaem ynensaoe .nan.ueane n nsnoc mama no aapymoů pannamaaoü uoaepxnocu.Mamanuca pamaJmno-ropnome ynJloraex-lne óynem dome...

Ocel pro orientované transformátorové pásy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240278

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kocúr Ján, Schmiedl Juraj, Kalvoda Vladimar, Aro Vendelan, Fröhlich Ladislav

MPK: C22C 38/02, B22D 1/00

Značky: orientované, pásy, transformátorové

Text:

...složení dle vvnálezu měl velmi dobré vlastnosti magnetické v důsledku snížení a rovnoměrného rozložení vměstků. Ocei dle vynálezu lze vyrábět nejenom v elektrických obloukových pecích, ale také v- kysllikových konvertorech, při rovnomerIném využití hliníku.V kyslíkovém konvertoru o hmotnosti tanvby 130 t se vyrobila ocel s hmotnostním slo 4žením~ 0,02 l 5 uhlíku, 0,09 manganu,0,012 síry a 0,004 dusiku. Ocel se od píchla d-0 pánve, ve...

Zařízení k zavádění kontejnerů s nákladem do hydraulického dopravního potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245477

Dátum: 15.06.1987

Autori: Krueek Zdenik, Fuchs Jioí, Špírek Jan, Bornhoft Ulrich

MPK: B65G 51/26

Značky: nákladem, hydraulického, dopravního, potrubí, kontejneru, zavádění, zařízení

Text:

...u as oóecueqnnam 330. ROHTEHHGpOB na npomanosxsno euópamxom menou yvtacme rpaacxxopraoroHamm nsoóperexmm mJIseTcx nonumelme Hanexuocm npn onuospeuezmou CHPIJĽBHKP sneproaawpar.Pacnoaoxeane mmóepa s mocnocm. napamensnoñ ocn. rpyóonponona, ae oxaaunaer nammma Ha morom mpancnopwnpynneü mmcocm. CKOpOCTL n qacrora BBOJIH oupeneJxaDTcH CKOpOCTLD uepememenm mnoepa, u He samom or coócmenHOPO neca n xoacmpynmmnnx napaMeu-pon xonwennepon.Koncrpyxrmn...

Způsob přípravy katalyzátoru pro hydrogenaci furalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240277

Dátum: 15.06.1987

Autor: Švecová Viera

MPK: B01J 23/12

Značky: katalyzátoru, přípravy, způsob, furalu, hydrogenaci

Text:

...vrstvou kovové mědi na povrchu oxidu křemičitého, reakcí vodního skula s měďnatou solí .a redukcí vzniklého křemičitanu měďnateho při teplotě 2.50 až 300 °C podle vynälezu tím, že se křemičitan měďnatý pripraví reakcí vodniho skla s mraven 4čanem nebo octanemve~vodném prostředí, dávkovátgn mrjvepägnu nebo octanu mědtiatého - lo 5 vodního skla až do dąčžąžeąaí gpl-kvąrozmezi 5 až 6,5.ýthody postupu podle vynálezu spočívaji V t-om, že...

Zařízení k zavádění kontejnerů s nákladem do hydraulického dopravního potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245476

Dátum: 15.06.1987

Autori: Pitesti Ivanus Gheorghe, Petrovici Addeea Mihaela, Ionescu Virgil Iordan

MPK: B65G 51/26

Značky: nákladem, kontejneru, zavádění, zařízení, potrubí, hydraulického, dopravního

Text:

...noroxa znnxocrn xoaneiepou,upnemauü Koaeu Koroporo paamemeu n aoae nnona rpyson 3 pesepnyap.Ha qeprexe npencwaaneaa cxema ycrpoicraa.Ycrpoñcwso cocronw na amexwopa I, coennueaaoro c rnnpowpancnoprauw Tpyóonpononom 2, Hacocou 3 nna nonaun uoroaa axenrnpymmei xnnnocru u nocpencrnou narpyóna 4 nas nonaqn amexrupyeuoñ xunnocrn c numammnm pesepnyapon 5. B narpyóxe-4 BCTPOGH Konneñep 6, aaupnmep neaToqauñ, npoxonamni qepea pesepnyap 5 u...

Průchodná oblouková plazmová pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 240276

Dátum: 15.06.1987

Autor: Chrášeel Kamil

MPK: F27B 1/08

Značky: plazmová, oblouková, průchodná

Text:

...velmi vysoké a spotřeba energie na výr-obu cementu byla větší než-spotřebaobvyklá -cementá-řslké pece. ~~Výše uvedené nedostatky odstraňuje průchodná oblouková plazmová pec ypodule vy nálezu, sestávající z obíhajíci elektrody a,zgpevnéprstencové chlazené protielektrody, jehož podstatou je, že je vytvořenaz jednoho nebo »více na sebe umístěných svislých válcových dílů, tvořících těleso pece, se vstupem surovinové směsi, v-mhorni části...

Kopírovací vrstva papíru citlivého ne světlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 245475

Dátum: 15.06.1987

Autori: Pop Grigore, Lipcovics Geavidan, Iordache Irina, Pavel Obloja, Babeanu Nicolae, Iliescu Florin

MPK: B41M 5/00, D21H 1/34, G03C 1/52...

Značky: kopírovací, světlo, citlivého, vrstva, papíru

Text:

...3 o-2,5-nnaxxuoxcnspeuunopďaous, aaococrammwm na ocnone peaopmma, nnuonnyn xncnory, dopnyn nazory. wnouoqennny,mopucwmł nana, .a-rnuuemnosy u Asmunonnił 01 mg. n tanecse aaococranmnueñ conepntr nponynr nonmcoruzencannn peaopnana c cpopnanbnerunou npn m uompnou cooruomennn ou I.2 I,0 .no I,7 I,0 n cnenynneu cozepxaunu nounoaenron cocrana, n uacc. WB nsnecrrnoąmcocmane uponynmnonaxouneucanu peaopunna c cpopuanuexfnnou odnazaem ueanmeü...