Archív za 1987 rok

Strana 177

Zariadenie na priváranie priechodky ku hlbokému zvonu hermetického chladničkového kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: 251535

Dátum: 16.07.1987

Autor: Tyrol Štefan

MPK: B23K 11/32

Značky: kompresora, zvonu, zariadenie, chladničkového, priechodky, priváranie, hermetického, hlbokému

Text:

...2 uložená zdvižná konzola 3. V jej horiz-ontállnom vedení 4 je uložené posuvné tel-eso 5. Na jednej strane .posuvého ntelesa 5 je apripevnená vnútornai elektróda 6. V strednej ~čalsti posu~v.néhotel 1 esa 5 je horizontálne vedenie š pre nosný kameň 8 vonkajšej elektródyNa druhej strane posuvuného telesa 5 je opevnený valec priamočiarelho motora 18 elektröd 6, 9. Medzi posuvné teleso 5 a ZdJV厾llĺ konzolu 3 je z-bo.ku vložená...

Spôsob skúšania návarového kovu pre rozvláknovacie kotúče voči tepelnej únave

Načítavanie...

Číslo patentu: 251534

Dátum: 16.07.1987

Autori: Gašpar Alojz, Benko Bernard, Hano Ondrej, Nemčok Ondrej, Šály Jozef

MPK: G01N 25/00

Značky: kotúče, tepelnej, rozvláknovacie, skúšania, spôsob, návarového, voči, únavě

Text:

...prerušenia prevádzky na dlhší čas,alebo pri jej úplnom zastavení.Uveldene .nevýhody sú -d.o značnej .miery odstránené spôsobom -słkúšanía podľa vynálezu, .podstata ktorého spočíva .v tom, že návarový kov rozuvláĺkňovaciehto kotúče sa-ohreje na teplotu od 1 150 do 1 350 °C, doba zotrvania na ohreve 40 až 80 setkúrud,načo sa vnútorný obvod rozvlárknovacieho ikotúča po dobu 100 .až 200 sekúnd ochladzuje prúdom média, napr. vody, o teplote 15 až...

Kmeň mikroorganizmu Aspergillus tamari CCM F-780

Načítavanie...

Číslo patentu: 251533

Dátum: 16.07.1987

Autori: Brtko Július, Dobias Josef, Bálint Štefan, Sadloň Jaroslav

MPK: C12N 1/14

Značky: mikroorganizmů, tamari, kmeň, aspergillus, f-780

Text:

...kg cukru. TBlIIÍO vksmeñ na Sabouraudovej pôde za 3 dni vytvára kolónie o priemere 2,6 cm, vrchná strana je rbielva so-silnou sporuláciou v strede kololnie. Spodná strana je slabo oranžová. Slpóry sú tmavo.hnedej farby 7 až 8 ,um v priemere, vezlkulum .výrazne .gulalté V ,priemere 44 až 48 m.Nový kmeň Aszpergillus tamarii meta-ut III dobre rasltie na Sabourau-dovej agarovej pôde. Za 3 dlľlĺ vytvára Iknolóinie o priemere 3 cm, vrchná strana...

Kmeň mikroorganizmu Aspergillus tamari CCM F-781

Načítavanie...

Číslo patentu: 251532

Dátum: 16.07.1987

Autori: Brtko Július, Dobiáš Jozef, Sadloň Jaroslav, Bálint Štefan

MPK: C12N 1/14

Značky: f-781, kmeň, tamari, aspergillus, mikroorganizmů

Text:

...na Sabouraudovej pôde za 3 dni vytvára kolónie o priemere 2,6 cm, vrchná strana je biela so silnou sjnoruláciou v strede kolónie. Spodná strana je slabo oranžová. Slpóry sú tmavohnewdej farby 7 až 8 II 1 V priemere, v-ezikulum výrazne .gulalté v .priemere 44 až 48 m.Nový łkmeň Aspergilluts tamarii Mutant VIII dobre rastie na Satmourau-dovej agamv-ej pôde. Za 3 dini vytvára kolónie o ,priemere 5,3 cm bez -sporulácie, vrchná strana je biela s...

Upínacie sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 251531

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kollárik Dušan, Tóth Imrich

MPK: B23B 31/10

Značky: skľučovadlo, upínacie

Text:

...tlaku prítomného vo vnútornom priestore telesa lslklučovadla.Pridaíiím, alebo zmenou aktívneho média je možné premłazávvarnie funkčných plôch ujpílnacieho mechanizmu, nakoliko je riešené v pod-state tým istým obvodom, ako ofukovanie..Ak-tívne médium je vyu-žitelné i na spolahlivá vyjsúvanie nosiča z telesa eklučovadia priamo do zásobníka, prípadne ,prenášacieho zariadenia jednoduchej konštruk cie, nalk-olko vnútorný priestor telesa...

Spôsob úpravy ťažkých pyrolýznych olejov a živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 251530

Dátum: 16.07.1987

Autori: Janík Miroslav, Valčák Ladislav, Frkáň Július, Benický Milan, Košťál Daniel, Varga Tibor

MPK: C09F 1/02, C10C 3/00, D01F 9/14...

Značky: spôsob, olejov, pyrolýznych, ťažkých, živíc, úpravy

Text:

...destiláciou sa ltáto výhoda stráca, .pretože pri destilácii »prechádzajú »do rozzpúštadiel aj ,prlchavejšie zložky z rozpúšťanej látky »apri ovpalk-cji/aní regenerácia sa obsah týchto látok v rozpúąšťadlach postupne zvyšuje.Pre tento pripad sa ukazuje výhodnejšie použit zmesné rozpúšťaudlo, ktoré už obsahuje zložky lshodné s ľahikoih- prchalv-ou frakciou ~čisteného« pyrolýzneho produktu a,pri lregenerácii udržiavať obsah týchto zložiek na...

Elektrický dialkový obrátkomer

Načítavanie...

Číslo patentu: 251529

Dátum: 16.07.1987

Autor: Rusina Viktor

MPK: G01P 3/44

Značky: obrátkomer, dialkový, elektricky

Text:

...znázornený jeden .príklad vzájomného elek 4trického ,prepojenia viacfážového vysielača,tvoreného altemáLt-orom elektrickej zdroj-o.vej síistavy s viacfázovým ukazovateľom -s točivým magnetickým poľom podľa vynálezu.Viacfázoązý vysielač 1 U, v konkrétnom pripade trojfázový alternátor v motorových vozidlách bežne používanej len schematicky znáz-ornenej elektrickej zdroj-oevej sústavy 20, je opatrený tromi vývodmi 11, 1.2, 13 v 1 ntttia každej...

Prídržná lišta posuvného krytu manipulačného otvoru obrábacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 251528

Dátum: 16.07.1987

Autor: Polár Martin

MPK: B23Q 11/08

Značky: otvorů, stroja, krytu, lišta, posuvného, obrábacieho, manipulačného, prídržná

Text:

...zvyšky chladiacej kvapaliny .a -triesok opät do pracovného prie.storu obrábacieho stroja, pričom zabraňuje aj priamemu styku chladiacej kvapaliny s tesnením.-a .pomerne »málo náročná na ivýrolbu.Dva prikllady vyhotovenia pridržnej lišty podľa lvynálezu sú znázornená na výkresoch,na ,ktorých obr. 1 predstavuje nárysný pohľad na pridržnú lištu, ktorej priečne sklonená odlkvapná plocha je rovinná, obr. 2 bokorysiný rez pridržnej lišty v rovine...

Fotochemický reaktor s ultrazvukovým miešaním reakčnej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 251527

Dátum: 16.07.1987

Autori: Toma Štefan, Gáplovský Anton

MPK: B01J 19/24

Značky: miešaním, zmesí, fotochemicky, ultrazvukovým, reakčnej, reaktor

Text:

...uvedený-m typom miešania je, že sa miešaním čiastočne ob~ medzi rtvonba vedľajších produktov, avšak uvedené typy miešania realkčnej zmesi nezaručujú »dostatočnú turbulenciu roztoku,čo má zra následok nedostatočné obmedzenie vzniku nežiadúcich produktov.Tento nedostatok fotoehemických reasktorov je odstránený vo foto-chemicikom reaktore vs ultrazvukovým miešaním podľa uvynálezu, ktoreho podstata spočíva uv tom,že tento pozostáva z reallečnej...

Zapojenie pre zosilnenie malých napätových jednosmerných signálov s automatickým vyrovnávaním posuvu nuly

Načítavanie...

Číslo patentu: 251526

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kudláč Štefan, Lachovič Peter

MPK: H03F 1/30

Značky: zapojenie, vyrovnávaním, automatickým, jednosmerných, zosilnenie, napäťových, malých, signálov, posuvu

Text:

...chybové napätie .indulkované na prívodnýzch kábloch k zariadeniu..Dôležitou .výhodou je presné va časové stále zosilnenie -malých napäťolvých jednosmerných signálouv .pri konštruukčnej jedno.duchosti. Vstupný signál môže byť symetric 4ký alebo asymetricłký .voči pracovnej .nwle napojovacieho napätia.Na pripojenom výkrese je nalkreslený príklad zapojenia .podla vynálezusvorky 1, 2 vstupného signálu sú zapojené .na odpojowacie spínače 3, 4,...

Spôsob odstraňovania nežiaducich tuhých zložiek z ťažkých pyrolýznych olejov, živíc, alebo ťažkých frakcií dechtov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251525

Dátum: 16.07.1987

Autori: Benický Milan, Valčák Ladislav, Varga Tibor, Frkáň Július

MPK: C09F 1/02, C10C 3/00, D01F 9/14...

Značky: ťažkých, olejov, spôsob, tuhých, zložiek, živíc, pyrolýznych, dechtov, odstraňovania, frakcií, nežiadúcich

Text:

...kritéria apriôrne vylwčujú použitie niektorých skupín rozpúšťadiel. Alifatické uhlov-odíky a opacne aj silne polálnne látky nerozpúštajú ťažké podiely pyrolýznych .produktov a v ,použiltých rorzpúštĺadlách môžu Ibyť prítomné len V malých množstvách ako prírm-esi.Hralogenovvané uhľovoclíky .nespĺňajú ,požiadavku nízkej hustoty. zložitejšie roizpú-štadulá nespĺňajú viaceré lkritéria, ako napr. požiadavky nízkej visIkozity roztokov, nízkej...

Spôsob úpravy a obohatenia ťažkých pyrolýznych olejov, živíc alebo dechtových frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 251524

Dátum: 16.07.1987

Autori: Benická Eva, Benický Milan, Dubeň Ján, Varga Tibor

MPK: D01F 9/14, C10C 3/00, C09F 1/02...

Značky: obohatenia, úpravy, frakcií, spôsob, olejov, pyrolýznych, dechtových, živíc, ťažkých

Text:

...regenerácia sa obsah( týchto látdk »v rozpúštadlách postupne zvyšuje.lPre tento prípad sa ukazuje výhołdnejším použiť omesné technické rozpdšťadlo -s obsahom zložiek identický-ch so zložkami lahších ~ prchavejších ~ fraikcii »čisteného pýrolýzneho produktu a pri regeneráicii udržať obsah týchto zložiek v rozpúšťadle na nstálenej úrovni.Prednosťou rotzpdšťadiel s uvedenými vlastnosťami môže tbyt podstatne nižšia cena, ako cena čistých...

Zariadenie na mechanizovaný odber podnych vzoriek

Načítavanie...

Číslo patentu: 251523

Dátum: 16.07.1987

Autor: Pisár Eduard

MPK: G01N 1/04

Značky: pôdnych, odber, vzoriek, zariadenie, mechanizovaný

Text:

...je op~atrezný .v dolnej casti flrezou a v hornej časti radialnvmi hydromotormi s lpreuvodom.Hlavnou výhodou zariadenia ,podľa vynálezu je, že umožňuje .presný mechanizovaný odlber vzoriek pôdy z rôznych hlbolk. Odber je podstatne rýchlejší a presnejší ako ručný oduber a je nenár-olčný na fyzický fond. Navyše odlberné zariadenie je vymeniteľné podla vlhJkosti a tvrdosti pôdy.Najmripoljenýeh výikresoch sú znázornenápozdĺžne rezy zariadením...

Stavebnicový manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 251522

Dátum: 16.07.1987

Autori: Ivánka Peter, Antala Lubomír, Poláček Jozef, Miča Martin, Skoupa František

MPK: B25J 11/00

Značky: stavebnicový, manipulátor

Text:

...ramena a obr. 4 znázorňuje .priklad uloženia hnacej tylče v ložiska vo vylože-nom konci primárneho ramena manipulátora.Základ Stavebnicové-ho manipulátora tvorí stĺvp 2, primárne rameno 3 a sekundárne rameno 4. Stĺp 2 je vytvorený kombináciou spojenia rôznych fdĺžok .násntałvcov 21. jeden koniec stĺpa 2 je pevne spojený s ,podstavou 1 .a druhý ikoniec stlpa 2 je opatrený vprírubou 5.Podstava 1 je .vytvorená z dosky obdĺžnikového alebo...

Spôsob prípravy granulovaného NPK hnojiva nitrofosfátového typu so zvýšenou odolnosťou voči spekaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251521

Dátum: 16.07.1987

Autori: Waradzin Walter, Jankovič Jozef, Pál Koloman, Papp Josef, Ondruš Štefan, Pálka Ján, Batyka Dezider, Magyar Pavol

MPK: C05B 11/06

Značky: voči, spekaniu, granulovaného, nitrofosfátového, zvýšenou, hnojiva, přípravy, odolnosťou, spôsob

Text:

...(až 700 N).V zmysle predmetného vvynálezu bonlo zis.tené, že v pripatcle aIk sa .pridá k rolzkladnej zmesi pred .neultralizáciou iba také .množstvo kyseliny fosforečnej, .ktorým sa upraví m-olárny pomer oxid válpenatý oxid fosforełčný v zmesi po rozklade apatitu na 2.15.až 2,215 s .následným načpavkovaním na pH välčšie ako 3 a zvyšné množstvo kyseliny sa pridá k zmesi v nasledujúcom .neutlralizarčnom stupni s .dočlpavlkovaním na pl-I 5...

Zmesný 0-(3-fenoxy-2-hydroxypropyl)- a 0-(2,3-dihydroxypropyl)-derivát celulózy a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 251520

Dátum: 16.07.1987

Autori: Žúbor Vladimír, Gemeiner Peter

MPK: C08B 11/193

Značky: přípravy, 0-(2,3-dihydroxypropyl)-derivát, celulózy, spôsob, 0-(3-fenoxy-2-hydroxypropyl, zmesný

Text:

...(1,0 g, 1,34 g fenolátu svodného V 10 m 1 suchého dietylén-oxidu ndioxänu a zahrieva sa 2 hodiny pri teplote 100 °C. Získa sa zmesný O-B-fenoxy-Z-hy-droxygprotpyl - a 0- 2,3-dihy-droxypropy 1-derivát -celwlózy 0,63 g obsahujúci 157,1Výchoidizia O- 3-chlor-Z-hydroxypropyl celulóza pre pripnavu z.mesneh»c« O-B-fenoxy-Z-hydroxypr-opýn- a O-2,34 dihydroxypro~ pyn-rderivátii celulózy sa zírka nasledujúcim známym spôsobom ~čs. A 0 ~čislo...

Vrstvený materiál na báze polypropylénovej výstuže a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 251519

Dátum: 16.07.1987

Autori: Hodul Pavel, Blažej Anton Akademik, Antoš Kamil, Kalužáková Margita, Kováčiková Magdaléna, Fabián Karel

MPK: B32B 27/38

Značky: vrstvený, výroby, výstuže, spôsob, polypropylénovej, materiál, báze

Text:

...1810 minút pri tlaku 3 až 10 MPa a teplote 120 až 160 °C.Výihrodiou riešenia podľa vynálezu je to,že POP vlákno sa vyznačuje vyslovene hydrofóbnym charakterom vyplývajúcim z ne-prítomn-olsti akýchkoľvek p-olárnylch funko ných -skopín. Vystužovacie materiály .z neho majú nizku kritickú povrchovú energiu a d-dkonalejšie sa zmá-čajú hy-drofóabn-ou živicou.~Ďa~lej je ,podstata v tom, že .polypropylénové plošné útvary neobsahujú upralkticšky vodu,...

Zariadenie pre polohovanie tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 251518

Dátum: 16.07.1987

Autori: Fekete Michal, Belan Vladimír

MPK: B65G 47/24

Značky: zariadenie, polohovanie, tehál

Text:

...bez preklájpania, čo umožňuje u liniek, do ktorých je zariadenie podľa vynálezu zaradené zvýšiť výłk-ony ukladania plnej tehly, .pri .možnosti ukladani.a ďalších typov tehál a znížení vedľajších prestojov na prestawenie linky.Na výkrese je na obr. 1 schemaaticiky naznačené .v narylse prevedenie zariadenia podľa tohto vynálezu vo VýCÍl-OÓÍJSÚŠOVEÍ polohe, .pre preklápaní dvojíc plných tehál, pri čo-nm na obr. 2 je v náryse toto...

Spôsob spájkovania sústavy prívod-polovodič

Načítavanie...

Číslo patentu: 251517

Dátum: 16.07.1987

Autori: Pospíšil Tibor, Ščurková Jana

MPK: H01L 21/60

Značky: prívod-polovodič, spôsob, spájkovania, sústavy

Text:

...úprava prívodu »niklom alebo .zlatom Inevyhovujú.Vyššíe uvedene nedostatky odstraňuje navrhovaný sgpôsob spájkovania sústavy »prívod-polovodíč, ktorý sa vyznačuje tým, že na zlepšenie tepelne-mechanických vlastností spoja, Ispájka PbSn sa naleguje pri spájkovvaní materiá-lom, Inapr. striebrom, z površohovej únpravy .prívodu, Hrúbka striebra sa pritom riadi hlavne potrebnou mierounalegovanía U polovodič-ových prvkov zvlášť citlivých na...

Zariadenie na skúšanie pevnosti spojenia dvoch částí, najmä sedadla s operadlom

Načítavanie...

Číslo patentu: 251516

Dátum: 16.07.1987

Autor: Drahoš Martin

MPK: G01N 3/08

Značky: dvoch, operadlom, sedadla, skúšanie, zariadenie, spojenia, najmä, pevnosti, částí

Text:

...stredom prechádza skrutvkový čajp 3 lpevine Ispojený so závesom 4. Skrutkový ča/p 3 je nad lkotúčom 2 zabezpečený .proti axiálnemu uvolneniu. V horizontáltnej rovine je posuvne prestavitelné rameno 5, ktoré je vedené cez Oiká 6 závesu 4 .a je spojené spojk-ou 7 s pohyb-ovou skrutkou 8. Pohybová slklrutka 8 jerovnobežne vedená s ramenotm 5, je .opatrená pohonom 9 .a uložená v lôžfkach 10.Silová jednotka 11 opevnené súos-ovo na rameno 5 je...

Zariadenie na opracovanie válcových ploch a obvodových drážok armatúr a tlakových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 251515

Dátum: 16.07.1987

Autori: Melioris Štefan, Toman Eduard

MPK: B23Q 9/02

Značky: zariadenie, obvodových, drážok, ploch, opracovanie, armatur, tlakových, válcových, nádob

Text:

...nádobu, -vycentrovaitim vzhľadom na.plochu určenú k oprancovaniu a -strojnýlm opralcovaním dosiahneme podstatne lepšej kvality povrchu ako ručným ojpracovanírm brúskou, podstatné zníženie ľudskej námahy, zníženie obsahu plrašných a alktivnych newčiastot V ovzduší na pracovisku a slúlčalsne sú vytvorené hrany V opracovanej wdrážke na opätovné zvarenie.Pripojený výkres znázorňuje konštrukčnéusporiadanie zariadenia. Obr. 1 ,predstavuje...

Spôsob termolytickej sacharifikácie surovin obsahujúcich polysacharidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 251514

Dátum: 16.07.1987

Autori: Reiser Vladimír, Vodný Štefan, Augustín Jozef, Košík Martin, Pekarovičová Alexandra, Zelník Andrej, Šurina Igor Csc, Blažej Anton Akademik, Špilda Ivan

MPK: C07B 41/02

Značky: termolytickej, sacharifikácie, polysacharidy, obsahujúcich, surovin, spôsob

Text:

...a frakcie kondenzátu obsahujdca glykozány sa ďalej hydrolyzuje n-a monosachairi-dy alebo priamo použije na klľlltĺ váciu mikroorganizmov.Takéto podmienky sa »dosahujú ,pri termildkom rozklade za vákua, resp. pri pyrolýze vo vhodnom zariadení. Produkty, ktoré vzniknú termolýzou sa zvachytávajú fralkičnou .korrdenzâcioiu a kondenzát bez .podstatnejších úprav sa použije na biochemické.spracovanie alebo po zriadení vodou sa an hydridy...

Spôsob viacstupňového biologického aktivačného čistenia odpadových vod pri výrobe buničiny a papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: 251513

Dátum: 16.07.1987

Autor: Balhar Ladislav

MPK: C02F 3/02

Značky: biologického, papiera, spôsob, buničiny, viacstupňového, výrobe, aktivačného, čistenia, odpadových

Text:

...pri .pH 8 a ik rozkladu nepotrebuje biogénne prvky a druhá Ipri pH 6 a za prítomnosti biogennych prvkov dusíkla ia fosforu.Alkíalická odpadová voda z výroby sultatovej buničiny o ikoncentrácii 300 msg/l BSK 5,sa upraví ,pridaním H 2 SO 4 na .pH 7,5 a bez ďalšieho ipríldavlku biogénnych prvkov sa vedie Ikontinuálne do prvého stupňa viacvsturpuňovej laktivaičnej biologickej nčiwstičky. Tu sa -k nej prijdáva opratcovaný vrat-ný aiktivovaný kal v...

Plastifikačná prísada pre výrobu cementových kompozitov s rýchlym nárastom pevností

Načítavanie...

Číslo patentu: 251512

Dátum: 16.07.1987

Autor: Jambor Jaromír

MPK: C04B 24/18

Značky: cementových, plastifikačná, kompozitov, nárastom, výrobu, pevnosti, rychlým, prísada

Text:

...,prísady prevzdušňovací efekt.Kompozitové zmesi vyrobené s týmito prísadami vykazujú v čerstvom stave spravidla menší obsah vzduchu a vyššiu objemovú hmotnost ako odpovedajúce kompozitové zmesi bez prísady. Plastlflkačné prísady neovplyvňujú vývin počiatočných pevn-ostí a zvyšujú dlhodobé pevnosti zatvrdnutého kompozitu aj v tom prípade ak sa nevyužije plastifikačný efekt na zníženie dávjky záme-sovej vody v -komlpozite, Zvyšujú ,pevnosť...

Zariadenie chrániace vrták pred zlomením

Načítavanie...

Číslo patentu: 251511

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kovalič Peter, Hovanec Dušan, Ondík Vladimír

MPK: B23B 31/38

Značky: chrániace, vrták, zariadenie, zlomením

Text:

...nastaveného krútiaceho HDOmelntu akiálny pohyb kotúča na zopnutie elektrických zariadení cez mikrospínač.Na priloženom výkrese je zobrazený rez zariadením podľa vynálezu.V osi rota-cie prvého telesa 1 je umiestnené na radiálnom ložisku 16 a »axiálloom ložisku 14 druhé teleso 7, v ktorom je up.nutý vrták 8. Na prvom telese 1 je rotačne aj posuvné pevne pripevnená rtbjímkia 3, v ktorej je prvé teleso 1 taktiež rotačne uložené. Na čelnej...

Zariadenie pre tvarovanie vrstiev tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 251510

Dátum: 16.07.1987

Autori: Frélich Josef, Mach Antonín

MPK: B65G 47/26

Značky: vrstiev, tehál, tvarovanie, zariadenie

Text:

...skládky »doteraz málo stabilné.Tento nedostatok odstraňuje zariadenie.pre tvarovanie vrstiev tehál podľa vynálezu, ktorého podstatou je šablóna umiestnená tesne nad hornou úrovňou hnanýtch valčekov na kionci vaičekrového dopraivníka.Zariadenie ,pre tvarovanie vrstiev tehal podľa vynálezu je jednoduché a umožňuje ulkláudať úzke, -vratké tehly do stabilný-ch sukládołk.Na obr. 1 je znázornený pôdorys, na obr. 2 borkorys zariadenia pre...

Spôsob ekologicky nezávadnej výroby n-alkyl amóniových derivátov montmorillonitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251509

Dátum: 16.07.1987

Autori: Slosiariková Hana, Hronský Ján, Čičel Blahoslav

MPK: C10M 109/02, C09K 7/02

Značky: výroby, spôsob, n-alkyl, ekologicky, derivátov, montmorillonitu, amoniových, nezávadnej

Text:

...sa po regenerácii -deetilávciou môžu znova vratit ~do výroby.Spôtsob výroby .n-alkylamóniových derivátov podľa vynálezu je ekologicky nezávadný, navyše ,produikty ,prijplravené týmto spôsobom majú napučiła-vost vysokú v anezpolarnych kvapalinách, a -to až 45 cm 5.g 1 v 4100 cm 3 .zmesi xylén-allooh-ol a až 27 cm 5.Uvedený príklad Ibiižšie ozrejmuje spôsob výroby v zmysle predikladaného vynálelzu40 kg surového vbentonitu s obsahom 7-0 percent...

Držiak snímačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251508

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kvietok Anton, Ceľuch Ján

MPK: B25J 19/00

Značky: držiak, snímačov

Text:

...opnutě snímač-e s ochrannými štítmi. Objímka je itchytená na valcovú časť zváracieho horaka pomocou fixujúceho člena.Illavné výhody -držialka snímačov opr-oti doterajšírn riešeniain podľa tohoto vynálezu spočívajú v -torn, že tento držiak snímačov je konštrukčne aj výrvobne jednoduchší, malého .tvaru, ľahký, a tým je možné zvýšiť zaťaženie konloového člena riobota a môžeme ho konštruovať .pre rôzne uihly otáčania.Na pripojených obrázkoch je...

Zapojenie na reguláciu zaťažovacej sily skúšobných zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 251507

Dátum: 16.07.1987

Autor: Vanderka Jozef

MPK: G05D 15/01

Značky: zapojenie, skúšobných, zariadení, reguláciu, zaťažovacej

Text:

...počtom oivdpornikov a môže byť n 1 .až 2400. Velikost časového intervalu At je daná jeho plredvolbou na časov-om relé ČRI a môže sa pohybovať v rozmedzí od niekoľkými sekúnd .až po »desiatky hodin.Popis ÍwllkCĺe je uvedený na .nasledovných príkladoch~Prepínač F 1 prepneme do ,polohy Ruč.,čím sa zároveň rozopne spínač P 2 a odpojí z obvodu motorček M -časového relé ČRI,stlačením tlačítka 13 sa uzavrie obvod re-lé C 113, ktorého kotva K 3...

Ochranný elastický kryt

Načítavanie...

Číslo patentu: 251506

Dátum: 16.07.1987

Autor: Štyrand Jan

MPK: F16N 19/00

Značky: ochranný, elastický

Text:

...krytu, je tesnost medzi elastickým ochranným kryt-om a elasttidkým .mazacím ventilom zabezpečená. .ventily môžu byt súčasťou elastickýoh manžiet, mech-ov a podobne. využitím vynálezu bude možné ochranné kryty, ktoré predtým museli byt z pevného materiálu, lebo boli n-osičmi kovových »mazacĺch ventilov, nahradiť ochrannými elastickými krytml s elasticlkými mazacimi ventilmi. V niektorých prípadoch bude výhodné namiesto ochranných krytov s...

Spôsob výroby polotovarov na mliekarenské výrobky pre diabetikov so zníženým obsahom laktózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 251505

Dátum: 16.07.1987

Autor: Barabáš Ján

MPK: A23C 9/20

Značky: spôsob, laktózy, výrobky, diabetikov, mliekarenské, obsahom, polotovarov, zníženým, výroby

Text:

...výsledný sladivý efekt je ekvivalentný 6 až 46 hmot. 0/0 lalktózy.Odstredené mlieko sa koncentruje až do dosiv Khnutia 7,2 násoibnej koncentrácie bielkovín a 0,5 až 4,8 hmot. koncentrácie laktózy. Do konoentrátu sa jpridá 25 hmot. percent smotany o tu-kovo-sti 4 D hmot. ado uvedenej zmesi sa pridá 20 až 79 hmo-t. percent sonbitolu v prepočte na zsušinu. Zmes sa ďalej sprecuje be-žnými mliekárenskými technológiami.Pol-otovar je plastickej...

Pevná konštrukcia nosného rámu s výložníkovým ramenom prepravníkového nakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: 251504

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kollár Ivan, Špendla Viktor

MPK: E21F 13/00

Značky: konštrukcia, výložníkovým, rámu, nakladača, nosného, ramenom, prepravníkového, pevná

Text:

...výklopu .pracovného zariadenia, vzájomne opevneného prievönikom a Ičelnou stenou, .a jednak v prednej časti »dorazom výložnírkového .ramena s ko~ tvíacimi oikami priamočiaryłch hydromoto-rov zdvihu výl-ožníikového ramena, pričom výložnikové rameno, otočné uchyutené v nos 4nom rámu, je opetrené bočným úchytom priamoučiaryich hydromotorov zvdvihu.Výhodou takéhoto riešenia je menšia .nár-očnosť ,na vojpracovávanie, montáž a údržbu. Spojenie...

Planétová prevodovka pre komínovaciu súpravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251503

Dátum: 16.07.1987

Autori: Bartko Michal, Křišta František, Šovčík Štefan, Bátora Pavel

MPK: F16H 1/36

Značky: komínovaciu, převodovka, súpravu, planetová

Text:

...46, ktoré poistené voči pootočeniu pomocou pier 45. Plalnétový náboj 39 je pre montáž do pr-otikusu na ľavej strane pri pohľade na vołbr. 1 vy-bavený axiálnym ložiskom 38, l-ožisk-om 49, ktoré je d-otláčainé krúžkom 41.a utesnené tesniacim krúžkom 42.Ďalej je plawnétový náboj 39 vybavený brúse-ným puzd-rom 43 s otvormi, ktoré je uresnene tesniacimi knrüžkami 44, ktoré utesňtjjú otvory do stredu tplanétového náboje 39. Planéuto-vý náb-oj 39 je...

Menič pre elektromagnetickú generáciu a príjem neštandartných akustických vln

Načítavanie...

Číslo patentu: 251502

Dátum: 16.07.1987

Autori: Čáp Ivo, Turek Ivan

MPK: H04R 1/00

Značky: neštandartných, generáciu, příjem, akustických, měnič, elektromagnetickú

Text:

...ich časťami, s polomerąmi určenými vzťahomn je po-radiová číslo závitvu, 11/1 iázová konštanta menič má iba jedno vinutie, takže i 1 a W 1 M 1, JL vlnová dlžka generovanej vlny, il ohnisková dlžka meniča, t. j. vzdialenosť stredu gejnerovanej vlny od povrchu telesa.Ked sa takáto cievka, jprechádzaná elektrickým prúdom, priloží k rovinnérnu povrchu elekitrioky vodivého telesa, resp. k .telesu s vodivý-m povrch-om, vytvoria -sa v ňom...

Sklučovadlo s vyvažovacím mechanizmom čelustí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251501

Dátum: 16.07.1987

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/10

Značky: mechanizmom, vyvažovacím, skľučovadlo, čelustí

Text:

...a v dôsledku toho potrebný záberový moment stroja.Pohybom závažia sa zmeni i isúčinitel sitaitickeho trenie vo .vyvažovaicom meoha 4nizme na kinematický, čim vzrastie účinok vyvažova-cieho systemu..Naviac uhlovou zmenou polohy, napríklad závažia vyvažovacieho mechanizmu voči pálke sa zmeni statický svúčinitel trenia iv lkĺ nematidký, čím sa zvýši účinok vyvažovania na jednej strane a na strane druhej sa poruši .sam-osv-ornost...

Výsuvný zvárací prípravok na výstupkové odporové zváranie rozmernejších členitých predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251500

Dátum: 16.07.1987

Autori: Sasák Ján, Mucha Miroslav, Korbaš Ivan

MPK: B23K 11/36

Značky: rozmernejších, odporové, výsuvný, zvárací, prípravok, výstupkové, zváranie, predmetov, členitých

Text:

...po ustavení zvarku v pracovnom priestore lísu zasunie do zváracieho miesta. Použitím pripravku podľa vynálezu je možné celý pracovný Cyklus automatizovať. Pohyblivá čeľusť zváracieho prípravku sa vysüva do pracovného priestoru lísu len V dobe zvárania a počas presúvania zvarkov uvoľňuje potrebný priestor tým, že sa odsúva mimo pra 4covný priestor lisu pomocou pneumatického valca. Pohyblivá čeľust je konštruovaná tak, že okrem výsuvného...

Zariadenie na odstraňovanie rozstreku materiálu pri zváraní

Načítavanie...

Číslo patentu: 251499

Dátum: 16.07.1987

Autori: Bendis Anton, Hornig Jozef

MPK: B23K 9/32

Značky: rozstreku, zariadenie, zváraní, materiálů, odstraňovanie

Text:

...kvapôčky rozstreku, čím nevzniká žiadna námaha a nárazy do rúk pracovníka čistiaceho znečistený povrch zvarku sú minimálne. Zniži sa spotreba energie,pretože dostačujúce výkony pohonného motora sú do 0,5 kW.Zariadenie na odstraňovanie rozstreku materiálu pri zváranije znázornená na prlpojenom výkrese, kde obrázok 1 predstavuje schématickýnárysný rez zariadenia, obrázok 2 pôdorys a obrázok 3 bokorys s čiastočným rezom zariadenia.Zariadenie na...

Polohovací prípravok pre upevnenie ohrievacieho horáka na propan-butan

Načítavanie...

Číslo patentu: 251498

Dátum: 16.07.1987

Autor: Bilský Milan

MPK: B23K 5/24

Značky: ohrievacieho, horáka, polohovací, prípravok, upevnenie, propán-bután

Text:

...horáka.Výhody takto uspôsobeného polohovacieho prípravku spočívajú v jednoduchej manipulácii a v možnosti rýchleho, spoľahlivého a presného nastavenia a zafixovania horáka vo všetkých požadovaných polohách, a to v smere horizontálnom i v smerevertikálnom. Tým sa dosiahne zlepšenie obsluhy í zvýšenie produktivity práce.Na pripojenom výkrese je znázornený čiastočný rez konzolou a úpinkou.Na stojane 3 je ustavovacím otvorom 2 nasunutá...

Upínacia a kontrolná jednotka elektricky vodivých súčiastok, najmä kanýl jednorázových injekčných ihiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 251497

Dátum: 16.07.1987

Autori: Chorvát Ivan, Straka Ján

MPK: B23P 19/04

Značky: upínacia, kontrolná, injekčných, elektricky, najmä, jednorázových, jednotka, ihiel, kanýl, súčiastok, vodivých

Text:

...ktorej podstatou je, že čelusťový uchopovač je pripojený k elektrlckému prívodu. Čelusťový uchopovač pozostáva z pohyblivej čeľuste a pevnej čeluste. Pevná čelust je opatrená pridržiavačom s dorazovou doštičkou. Na pridržiavači je vytvore 4ný oblúk, ktorý je v styku s rovinnou vačkou uchytenou na fréme stroja.Výhodou upínacej a kontrolnej jednotky,elektricky vodivých súčiastok, najmä kanýl jednorázových injekčných ihiel je, že vysúvanie...

Poistná obojstranná nastavitelná axiálna spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 251496

Dátum: 16.07.1987

Autor: Polčič Tibor

MPK: F16D 43/20

Značky: spojka, obojstranná, poistná, nastaviteľná, axiálna

Text:

...obojsmernej nastaviteľnej axialnej spojky podľa vynálezu je jednoduchá konštrukcia, montáž nenáročná výroba a hlavne malá hmotnosť, ktorá činí asi 1/3 hmotnosti poistných spojok používaných na zberacích vozoch doteraz a malé rozmery, ktoré následne umožňujú zlnenšovanie rozmerov zariadení, v ktorýchsa spojka používa. Môže byt zabudovaná napriklad priamo v náboji ozubeného kolesa, remenice, reťazového kolesa a pod. a požadovanú hodnotu...