Archív za 1987 rok

Strana 162

Způsob lisování polydisperzních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251907

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kurilov Gennadij, Vejde Edvin

MPK: B30B 11/26

Značky: lisování, materiálů, polydisperzních, způsob

Text:

...nan 4 npameunn,sareM npa nouomn maryuoa 7 npeoöpasyewca B Koneôarenbaoe anmenne pmqaron 3, Koropue qepes Hamnmne anumenwu 2 nosneňcwaymr H 8 nonnnxnue creuxn Mawpnf nu I. Boaeñcrnue Hamnuux 3 neMeHToa Bmsmaaer nepnonnecxoe HSMBHBHHG ceqeHMS Mawpuquçro Kauána, npn STOM MHKCHMBHBHOE cymenne Mawpuuaoro Kanana npoHcxonw npn Haxomneuun mrennenn BÓHHSH Kpaňnero nepennero nonomeums. Maxo BHK, ycwanosnennň Ha BKCQBHTPHKOBOM Banyg-CHMX 8 ET...

Zařízení pro tepelné zpracování syntetických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 251906

Dátum: 13.08.1987

Autori: Žiemjalis Rimantas, Putna Vitautas

MPK: D01H 13/28

Značky: zpracování, tepelně, vláken, zařízení, syntetických

Text:

...Ž, rne d GCTB yron Haxnona ocuoañoro nnocxoro sepxanaK ocn ucwoquuxa naaepnbm nyuen 4,ycTpoňcTäo paőoraew cneymmun oőpasou. r Heůnkcnponannmñ nasepnmň nyq 4 or ncrouunxa nasepuoro n 3 nyqeHna~nanpannar ewca non yrnon 75-80 ° na sepxanc 2, owpaxaewca Ha sepxano 1, OT nero-na sepxano 2 nvwax nanee. Mnoroxpawno oŕpamaacb ow napannenbnux sepxan 1, 2, naaepnxů nyu h npoxonr Kanepy repnooópaöowxn H H non yrnou 3. nanaew Hà do HOHHHTEHBHHB...

Dekódovací zařízení SECAM-PAL

Načítavanie...

Číslo patentu: 251905

Dátum: 13.08.1987

Autor: Chochlov Boris

MPK: H04N 9/50

Značky: dekódovací, secam-pal, zařízení

Text:

...Haĺnxo Knmqa 7 noćrynaew curnan HAH. Ecnn na Bxonnonarb wenepb cnruan CEKAM, wo ónox 2 nneronoñ cnnxpomusaunn He Gyew Ha Hero pearnpoaarb, nocxonbxy on önoxnpoaan nowenunanon c auxona Tpnrrepa 6. FeHepawop 5 onopuoü nonnecymeü cncweum HAH amñner na cnnxpouusma, H norenuuan APY, nosneücrayn Ha Buxnmuarenb uaeruocwn 3, neőnoxupyer rpnrrep 6, Koropmů B Haqane cnenywmero nana nepenenew Knmq 7 B pemnu CEKAM. Hpu BTOM öyew cunTa önoxnpoaxa ônoxa 2...

Tvarovač diferenční frekvence impulsních posloupností

Načítavanie...

Číslo patentu: 251904

Dátum: 13.08.1987

Autori: Isajev Jurij, Bibjajev Petr, Levašov Alexandr, Kiselev Igor

MPK: H03K 5/00

Značky: diferenční, posloupností, impulsních, frekvence, tvarovač

Text:

...nocne sroro na nxo 6 HMHYĽBC qacrorm FI ycraaasnnnaer rpnrrep 5 B emumnnnoe COCTOHHHG, a cnenymmñ HMMYHBC sroü nocnenonarennnocru ycrauannunaer TPHPPGD L 1 B ennqnoe cocronHe.-Hepnuñ me HMnýnbc H 0 pMMpymmeň qacrorm F HopM. nocne ycwanonxn Tpurrepa ľ 43 enunoe cocronne, nocrynan Ha Bxonm rpnrrepon 3 H 4 nepenanon Hs O B J ycwaaaannnaer Tpnrrep 4 a-Hynesoe, a Tpurrep 3 3 enmuunoe cocronmne,vvHMnynnc c HHnepcHoro nmxona KOTODOTO nepenaom Hs I...

Upínací zařízení pro třídílné formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 251903

Dátum: 13.08.1987

Autori: Linde Hans-jürgen, Fellmer Hans, Winkler Karl-heinz

MPK: B29C 33/40

Značky: třídílné, formy, upínací, zařízení

Text:

...n ocuonnou, us npnsonnoro ycTpoňcTna c npauonnneümun pnmenneu npupone, na perynupyeuoñ Mymrm K perynupyeuoro nuTanxHnammero nopmna. nocne ornpunaunn wpexcexunonuoü mopuu no nocrneunu xonennoro nohoš menmn npunonux noaopowuux saxuuumx pan anronarnqecxu npnnonrca 3 anenne nmranxunawenu.Tonxaa perynnponxa rouuoro nonoxeHn.cexuuü mopmm Ha saxuummx pamax H ůuxca HH 3 T 0 ľO HOJIOXGHHR HDOHSBDHHTCE C HOMOIIIhIO KOMHGHCHDYIOIIIHX YCTPO-ŘCTB,...

Polyetylénové tvářecí hmoty pro izolaci kovových vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251902

Dátum: 13.08.1987

Autori: Fiedler Peter, Jahns Rüdiger, Fassian Cäcilie, Hoffmann Heinz

MPK: C08L 23/06, H01B 3/18

Značky: izolaci, polyetylénové, hmoty, tvářecí, vodičů, kovových

Text:

...Macc Momao npn STOM ocymecwannwn no HSBGCTHHM rexuonorunn nepepaöorxn. K opMoaouauM Maccan, xpoMe woro, Momao noöąnnrb npornsocwapnrenn, 5 qacTHocTn TepMOCTaÓHnH 3 aT 0 pH n/mna rnesaxruaaropm Menu, Hauonuuwenu, cMa 3 KH n/unu nuruenwm. 0 c 06 uM npen~ MymeCTBOM cooraewcraymmn H 306 peTeHmm ů 0 pMOBOqHHX Macc HBHHQTCH xx npHMeneune ną oqeas Manmx nonepequmx ceuennň nponoon H ôonbmaz cxopocrn npnemac rnanKoñ,n 3 onnuMoHHoů n 0 BepxH 0 cTbm, TSK...

Způsob výroby čistého kysličníku hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 251901

Dátum: 13.08.1987

Autori: Fischer Gerhard, Haake Gerhard, Siebert Rudolf, Ziegenbalg Siegfried

MPK: C01F 7/20

Značky: způsob, hlinitého, výroby, čistého, kysličníku

Text:

...xoropmň npeuaskaqen nn nonyuenna okucu anmnnnna c uenbm npousnoncwaavanrowxuuhn, HSBGCTHB v Merania (nbnmanubie onncanun Haoőpereunň K HeaxuenTOBaHHHM sannxau 15 92 064, 15 92 070), no KOTODHM xpncvannusaux xnopnna añmMnHnu npoBoHTcn TEKHM oöpason, uro sro npoyxr yme nepencnonM Tepv Mhuecxwm pasnoxeHHeM Hneer nocrawounym nnn nonyqennckHcH anmnunun-qncrory. 3 TO nocruraerca nponéneuueu Mnorocrauüuoro npouecca Qpakunoąuposannoü...

Zařízení pro dopravu příčně uložených cigaret

Načítavanie...

Číslo patentu: 251900

Dátum: 13.08.1987

Autor: Cerman Josef

MPK: A24C 5/35, B65G 15/14

Značky: příčné, cigaret, uložených, dopravu, zařízení

Text:

...7 Iolbrx 3 uzpůsołbené tak, že za sebou následující unášecí článlky 1 do sebe zasahují a tvoří tak souuzvislou plochu pro Lunášení vrstvy clgxalret. Z obr. 4 je patrmý přiklad uspořádání dlopravníků a jejich vedení. Dopravník, tvolřící uzavřený olkruh, je veden přes mincí řetězové kollo 11 a vodicí řetězová klola 10 a v prostoru mezi těmito kouly je dopuavník veden bud pevným zakříweným vedením, 12, aoblousüralnným zakříveným vedením 13,...

Způsob vytváření tenkých otěruvzdorných povlaků na kovových součástkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 251899

Dátum: 13.08.1987

Autori: Jakeš Jan, Daďourek Karel, Routnerová Blanka, Stanislav Jiří, Rybář Oldřich, Frey Augustín, Exner Milan

MPK: C23C 28/00

Značky: tenkých, vytváření, způsob, součástkách, oteruvzdorných, povlaků, kovových

Text:

...oapřx u TiN tvrdosti HV 2500 až 3000 a tliouštlky 1 až 10 m, takže užitoé vlastností povrchu jsou daleko lepší. Tenká Oltěľtlvzdlüľlľlá vrstva je pak zesplodu podpíráoa poměrně tlustou iontově nitriidiovanou vrstvou, tlouštky až 0,1 mm o. tvrdostiHV 800 až 1 500, takže neidlo-jde tak lehce k proboření tenké povrchové vrstvy TiN.sou msožné dvě alternatívy procesu. Podle prvé je ionbová nitridace poolveudena v jednom zařízení, v němž jsou...

Zařízení ke generaci proudu přehřáté páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 251898

Dátum: 13.08.1987

Autori: Picka Jan, Bezucha Petr

MPK: B01J 7/00

Značky: generaci, proudu, přehřáté, páry, zařízení

Text:

...vynálezu se vopwroti dosud používatným vyznačuje jednoduchosti a přesností středního průtoku páry, která je dáma přesností dávkoväní kapaliny.Zařízení ke genenaci proudu přehřáté páry s nastavitelným průtokem podle vynálezu tvloří vypařouací trubka, siioučená do tvaru šnoubtovioe s vertikální osou, do níž je na lronnim konci zavedena tenká trubka pro pvřívnod vypailované kapaliny a která je na spodním konci tečně zavedenia clo expiandéru....

Způsob úpravy a čištění vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 251897

Dátum: 13.08.1987

Autori: Ulmer Karel, Kudrna Stanislav, Vostrčil Josef

MPK: C02F 1/56

Značky: úpravy, čištění, způsob

Text:

...praxi ve formě kotnxcemtrlovamého vodného roztoku. Tim se nejen velmi podstatné sníží doby, potřebné k přípravě pracovních směsi, nýbrž se i zcella odstrtani nebezpečí smykové defonrmace a destrukce flokulantu a jim vytvořených agllomerátů.Dávktowéní kíoocentnovonéłiąo roztoku flokullalntu se v praxi pnovede v takových bodech zařízení, které zabezpečí jeho rovnoměrrné a rychlé rozptýlení v celém objemu upravolvnné vody. Davky flokulantu...

Zapojení práškového rozvodu hlavního a pomocného práškového hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 251896

Dátum: 13.08.1987

Autori: Suchánek Josef, Panchártek Zdeněk, Karták Jan

MPK: F23K 3/02

Značky: rozvodu, zapojení, hlavního, pomocného, práškového, hořáku

Text:

...uzáverom, které je napojeno do vstupního potrubí mlýna.Výhodou zapojení práškového, rozviodu hlavního a pomocného- práškového huocřáku podle vynálezu je, že .není nutno použít zvláštní ventilátor pro dopravu prášku z rozvodu hlavního hořáku do zásobníku pomocného hořáku. Prášek se dopravuje pů 4sobením podtlaku vyvolaného činností bud mlýna, nebo primárního ventilátoru pomocného hořáku podle toho, které z těchto zařízení je v době plnění...

Způsob výroby keramických tavených tvárnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 251895

Dátum: 13.08.1987

Autor: Krejči Josef

MPK: F27D 1/00

Značky: tavených, způsob, výroby, keramických, tvárnic

Text:

...pece, podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že V průběhu liti roztavené keramické směsi do iiormy se přidává rlircený materiál o kuson/osti do 5 mm,chemického složení jako odlévianá keramická směs V množství 0,001 až 5 hmotnosti.Přísadou drceného materiálu do noztavené žáruvzdorné směsi, se při teplnotě odléveného miasteriálu vlivem vzniku krystalizačních center v celém objemu oidlitku prodstatně sniží vznik plástvovitých dutin,...

Chladič zrnitých a granulovaných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251894

Dátum: 13.08.1987

Autor: Kučeřík Oldřich

MPK: F27D 13/00

Značky: chladič, zrnitých, granulovaných, materiálů

Text:

...uvedeného drticího roštu má dole přívod chladicího vzduchu .a odpod vychlazenéhlo materiálu a niahoře přívod chlazonélrrm materiálu a odvod ohřátéht) vzduchu.Výhodou tohotio chladiče je to, že přivodchlazdiciłro vzduchu do všech tří stupňů chlazení je samostatný, že podle plotřeby kiaždý z těchto přivodů může být samostat.ně regulován, aby se optimálne vyhovelo technologickým poižadavkům. Tímto chlauďiwčem se stupni chlazení se dosáhne...

Způsob likvidace elektronových třísek při současné likvidaci odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 251893

Dátum: 13.08.1987

Autor: Zach František

MPK: C02F 1/00, C02F 1/66

Značky: likvidace, způsob, současné, třísek, odpadních, likvidaci, elektronových

Text:

...neutralizačini stanice.Elektnon je slitina hiořčíku, hliníku a dalších prvků zpravidla ve složeníHořčírk a jeho slitiny jsou vlivem svých chemi-ckých vlastností vznětlivější než ostrattní kovy a slitiny používané V průmys 251893lu. Třisky a hrubší prach hořčiklolvých slitizn se vzinití již při teplote 450 °C, hoři oslňujícím bílým pl-a-melnem za. teploty až 2 000 stupňů Celsia. Vlliký nebo mokrý bio-řčíkový prach má sklon k samovzinicení,...

Způsob měření výkonu elektromagnetického záření absorbovaného v elektricky ztrátových prostředcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 251892

Dátum: 13.08.1987

Autor: Šebela Arnošt

MPK: A61N 1/42

Značky: elektricky, způsob, záření, absorbovaného, elektromagnetického, prostředcích, ztrátových, měření, výkonu

Text:

...i IlGhIOÍIHlOlgenního celku, »například část Íkáiiě ozia-řioVaného zviřete při biologických pnrkutsecth,se podnebí elektnomagnetickému záření inapříklad z generátioru velmi vysokých frekVencí. Působením elektromagnetického záření dojde ve Zkiülllmaiľléľľl objektu k nárůstu teploty, který je funkcí absorbovtaąnéhlo výkonu. Nárůst teploty se snímá teplotním čidlem, Limístěným uvnitř nebo na pjovrchíi ozaňovainého objektu a zaznamenáva...

Statický směšovač pro směšování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 251891

Dátum: 13.08.1987

Autori: Rybín Miroslav, Valenta Svatopluk, Král Jan, Kára Jan

MPK: B01F 5/02

Značky: tekutin, směšovač, směšování, staticky

Text:

...pravoúhléhou nehotobecně podlouhlého průřezuvmůže mítmenší roizměr -průřezu, výšku-jen .několikamožno jednoduše vyrobit napříkladąvybrou-xwrtšením nebo vyfrézovärním jen velmi mělké udrážky do jediné nebio obou polovin tělesa trysky. Obě poloviny tělesa trysky je Intoižno velmi snadno od sebe odtdělit a trysku tak vyčistlt. Nastavením úhlu, který spolu svírají osy trysek, je možno ouvlivňooat homogenitu směsi kłapualín, kiapalrn a plynů...

Hydrofilní silikonový kompozit a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 251890

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vondráček Petr, Šulc Jiří, Lopour Petr

MPK: C08L 83/04

Značky: silikonový, způsob, kompozit, výroby, hydrofilní

Text:

...hmotnosti stanovené viskćozimetricky asi 500 000. Byly připraveny směsi o obsahu práškom/item piolyĺHEMA 20,50 -a 100 dsk tj, hmotuxoustiních dílů polyHEMA no 100 hmoomoosteních díiů kvaučukuj, do kterých bylo dále přimisiemiou 1,2 idsk pasty z bis 2,4-dichilorbenziovylperoxidu a stejanéhov množství sili~.konovéhio oleje. Ze směsi byxly VylĺSi-TjVány při 110 °C po dobu 15 minut listy 1 mm silné.Roivnovážmé zbotnávxií vodou bylo u...

Bezucpávková hermetická magnetická průchodka

Načítavanie...

Číslo patentu: 251889

Dátum: 13.08.1987

Autori: Přikryl Petr, Kos Miloslav

MPK: F16D 27/01

Značky: průchodka, magnetická, bezucpávková, hermetická

Text:

...magnetů.Výužitím sčítäní magnetických toků sousedních permaanentních mognetů v jedinom póllovêm nástavci, přídržné síly nesouhlasiných pólů pólových IlĚlSÍJHIVCů vrnějšího a vsnitřrníhlo routoru při malé vzdálenosti sousedních póllových Inástavců umožňuje zvy 4šepí při nąšen§lho« yýklonu a zmenšení objenzýą mgřyngtitjłgéhoĺąjmaíerůlu, spolehlivá upevoě tperrtilarxentních msag-netů s póllowými más-tavoi v jeden klonmąpraknní celek,...

Způsob odstraňování ionogenních látek s povrchu elektronově vodivých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251888

Dátum: 13.08.1987

Autori: Bartoň Karel, Růžička Radomír

MPK: C25F 1/00

Značky: povrchu, ionogenních, způsob, odstraňování, látek, elektronově, vodivých, materiálů

Text:

...materiálu, tj. na k-atlotdě, tyto dějeK jejímu pjoltliačení je výhodná hlodnotja pH roztoku elekmolytu pI-l 8 wa ohohnacování okolí katloldy kyslíkem, například pruosáváním vzduchu.Vznikaarjící ad- slloučeniny jsou noxsitehí po sivity, stímuhačlní ainionty se extrla-hují k anodě a lze je s povrchu úplně oldsltnanit.složení noztoku elektrolytu se volí tak,aby se zabezpečila požadovaná hłordnota pH a aby »obsahoval ąnestimulující,...

Opletená žinylková nit

Načítavanie...

Číslo patentu: 251887

Dátum: 13.08.1987

Autor: Faulhaber Ervín

MPK: D02G 3/42, D04B 21/02

Značky: žinylková, opletená

Text:

...lůžka ve fázi zátahu oček.Rozdílná délka a pronvedení žinylkového vlasu se vytváří použití-m rovzdílných Inžateriálů Inaklavdelných příčných nití. Talk například při použití hladkého PES hedvábí a sotučíasně vysolceroztuažného tvarlovatnélro hedlvábí se po rozřezälní VYÍVIOŤÍ z hladkého hewivábí delší hlwaldký žinylkrový vlas a z vysoceroztažného tvarolvainéhno hedvábí současně -kratší zkiaądeřený žinylknový vlias, a to řezem...

Vyvíječ páry pro oxidaci součástí v přehřáté páře

Načítavanie...

Číslo patentu: 251886

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kadula Hubert, Leskovec Jiří

MPK: B01J 7/00

Značky: páře, přehřáté, součástí, oxidací, páry, vyvíječ

Text:

...a tím se samočlioně přeruší »odběr elektrickéhio- proudu. Vzhledem k tomu, že napájecí voda je clestiloěváąna, ne-dochází ani ke tvorení motelního kamene. Tím se snižují i »nátierky na úclržilíu celého zarízení.Schemlatícký nákres Vyvíječe páry podle Vynálezu je uveden na přiložeuém výkrese.Vyvíječ páry sestává z tlakové nádoby 1,vyrobené z ChTClmíľllkĺUVé .oceli pro pracovní tlak aoí 50 kPa a z části naplnené dertilovxalnoo vodou 5. V...

Zapojení pro měření poměrné četnosti impulsů příznivých realizací impulsového náhodného procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251885

Dátum: 13.08.1987

Autor: Bakoš Pavel

MPK: G01R 23/10, H03K 21/00, G01R 23/15...

Značky: procesu, příznivých, zapojení, impulsů, realizaci, náhodného, poměrné, měření, impulsového, četnosti

Text:

...na měřicí přístroje použité V zapojení při snoučaslnem zmenšení spoilehlivos-ti měření poměrně četnosti impulsovéhow náhodnéłro procesu.Uvedené nevýhody odstraňuje zapojení pro měření poměrně četn-osti impulsů příznivých realizací impulsového .náhodného procesu podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že první výstup zdroje impulsového náhodného procesu je připojexn na měřič kmiüočtu, jehož výstup je připojen na prvrní vstup děliče...

Rýsovací nástavec

Načítavanie...

Číslo patentu: 251884

Dátum: 13.08.1987

Autor: Neischl Jaroslav

MPK: B43L 9/24

Značky: rýsovací, nástavec

Text:

...nosné části k úchytné části, na obr. 5 je půdołrysný pohled na rýstovací nástavec z olbr. 4, .na obr. 6 je alternativní provedení pevného spojení nosného) ramene s prstencem rýsovacího něrstavce a na obr. 7 je půdorys rýsovacího nastavce z obr. 6.Rýsuovrací nástavec podle vynálezu tobr. 1,2, 3 je tvořen úchytnou částí 1 a nosnlou částí 2, která je připevněna k úchytné časti 1 rýsovlacího nástavce nosným rwamenem 3. Úchytná část 1 je tvořeno...

Zařízení pro dávkování a dopravu taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 251883

Dátum: 13.08.1987

Autori: Haburaj Jozef, Šmiga Slavomír, Milovčík Ján, Minčič Miroslav

MPK: B22D 17/30, B22D 39/00, B22D 37/00...

Značky: dopravu, taveniny, zařízení, dávkování

Text:

...-který je o patřen ozubeným hřebenem 7, který je v, záiběru s ozubeným piastorkem B přestavovecí převodovky 4. Na tomto nosném sloupu 6 je pevině uchycen držák 21 s lunacím ústoojím 21, což je patriné z .obr, 1 a 3. Na výstupním hřídeli 26 hznaciho ústrojí 2 U je pevrně uchycen ulnäšeč 22, na kterém je připevněnvo otočné rameno 3 D. Na unášeči 22je notjočnjě ulioženo odvaloivací kolo 23, které je pevné spnojenjo s přírubovou deskou 24,která...

Přerušovač elektrického proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251882

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kučera Stanislav, Dymeš Lubor, Mlejnek Jaroslav

MPK: B60Q 1/34, B60S 1/08, H01H 43/30...

Značky: proudu, elektrického, přerušovač

Text:

...časového sprílniaucího intervalu systému. Permlanentąní magnet podstavtjně zvyšuje příznivé zdvih pohyblivé kotvy na bimetailiovém členu. Gelklowá regulace se dociluje přihýbáním regulačního diržáku s ktointiaktem. To přispívá ke značnému zvýšení provozní a funkční spolehlüvosti výnobku.Další výhodou je uspořádání diržáku bimeitalolvérhlo členu s pohyblivou kotvąou, nebolľ. při rázech vzniklajících při spiná-ní hlavní pohyblivé kotvy...

Kuličkový nanášeč s uzávěrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251881

Dátum: 13.08.1987

Autor: Svatek Jaroslav

MPK: B05C 1/06

Značky: nanášeč, kuličkový, uzávěrem

Text:

...dIosendá při nntsazeném krycím Víčku na nádobka svým ndlo-sedacím nákružkem kzrycího Víčka zvnějšku na horní část těsnicí manžety. Podle dalšího výhodnéhn vytvoření Vynálezu je nádobka V části pirlotilehlé k sedlu kuličky opatřena zátkou.Hlavní výhody kuličkiovéhto nanášeče s uzávěrem podle vynálezu spočívají V nom, že dvosednutí dosediacího nákružku krycího Víčka na hlorní část těsnicí manžety tělesa uzávěru, které se, zajístí clortažením...

Jednoválcový okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 251880

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kučera Jaromír, Kollman Jan, Zoňa Jan, Procházková Růžena, Kovaříková Květoslava, Oliva Jiří, Piálek Josef

MPK: D04B 15/58, D04B 9/46

Značky: pletací, jednoválcový, okrouhlý, stroj

Text:

...patový vodič 12. vodiče jsou ovládaný známým způsobem svisle plohybilivými tyčemi 13 »owiádamými neznázionněným mechanickým převodem od rozkazovacíbo bubnu stroje. Ke konci piatovérhlo vodiče 12 je uchycena kotva 14 elektrlomagnetu 14, která je výkyváným členem zařízení, které slouží pro- jeho přes/tavpování do zvýšené polohy při plrůcłilodu ne~ pracovních jehel 2 pletacím systémem. Předmětné zařízení dále obsahuje spínač 15 napojený do...

Způsob odstraňování zbytků katalyzátorů z polyfenyloxidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251879

Dátum: 13.08.1987

Autori: Souček Jaroslav, Elefantová Dagmar, Bartášková Pavla, Kučera Miloš, Spousta Eduard, Poláček Karel

MPK: C08G 65/44

Značky: odstraňování, zbytků, způsob, katalyzátoru, polyfenyloxidů

Text:

...iontu, například ve formě přesně odpovídajícího množství kyseliny souluné nebo bromtovlodíkové ~a barbotážl. vzduchem nebo kystlíkem.Likvidace bazických sloučemn dvojmsocné mědi lze provést stejným způsobem, barbotáž kyslíkom, resp. plynem obsahujícím kyslík není však třeba. Tato operace může s výhodou být provedena již při výrobě chloridu měďnatého.Pro kvaintitatívhí stanovení sloučenio Cu I V chloridu měďnatém se dvojmocjná měd V...

Směs pro pastelová jádra tužkárenských výrobků a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 251878

Dátum: 13.08.1987

Autori: Smudek Karel, Klabačka Bedřich

MPK: C09D 13/00

Značky: jádra, přípravy, tužkárenských, výrobků, způsob, směs, pastelová, její

Text:

...barevné vydxarnlosti při vysoké pevnosti v ohybu.Příklady kjonkrétníhjo složení směsi poldle vynálezu59,50 hmozt. dílu Kaolinu Sedlec I. a 13,00 hmot. dílů Pigmexnt Guange 5 - C. l.N 0 12 075 2,00 hmot. díly Pigment White 6 - c. 1. Njoa 77 891 18,00 hmot. dílů ztuženého slwnečnicového osleje2,00 hmot. díly Wax LP 5,50 .hmot .dílu Tylosy MH-ñüP ř í k l a d 2 52,00 hmot. dílů Kaolinu Sedlec I. a14,00 hmot. dílů Pigment Blue 15 - C. I.Nro 74...

Elektrický spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 251877

Dátum: 13.08.1987

Autori: Špalek Josef, Kučera Stanislav

MPK: H01H 13/12

Značky: elektricky, spínač

Text:

...větších rozměrů v závislosti na funkčních nozměrech a zdvihu memlbrälny.Uvedené nevýhody jsou podle vynálezuřešeny tak, že pohyblivý kontaktní můstek je s jednom připojlovlací svorkou trvale elektricky spojen pružným neho pohy-blivým členem a s druhou připanjlovací svlorkou je elektricky splojen rozpínatelnou klontlaktní dvojici.Příklad realizace vynálezu je znázlorněln na přiloženérn výkresu, kde noubr. 1 představuje v řezu uspořádání...

Sonda pro dlouhodobou kontrolu změn prostorové napjatosti hornin

Načítavanie...

Číslo patentu: 251876

Dátum: 13.08.1987

Autori: Švanda Josef, Záruba-pfeffermann Jan, Nedoma Jiří, Hiršl Petr, Novotná Eva

MPK: G01V 1/00

Značky: dlouhodobou, hornín, prostorové, změn, kontrolu, sonda, napjatosti

Text:

...s další tnojící měnných elementů 1,tvořící »obecný trojúhelník v rovině skloněné k rlovině záklndníhio trojúhellníku a ukotvených v operných hlavách 3. Prostorevá mříž měrných elementů 1 a strunonvý teploměr 9 jsou letmo upevněny na. kostře sondy. Stromový teploměr 9 může být též s výhradou umístěn v prostoru elektroniky umístěné v utěsnê části 11 sondy. Čelo sondy je opatřeno naváděcím zařízením 7. Pro osdečet je sonda opatřena...

Drážkový rotační rozvaděč příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 251875

Dátum: 13.08.1987

Autori: Jirásko Petr, Václavík Miroslav, Havelka Jiljí, Koloc Zdeněk

MPK: B65H 54/48

Značky: příze, rotační, rozvaděč, drážkový

Text:

...je myše len dvojnâsobek ostréhlo úhlu mezi tečlnou k přizl 8 a kolmicí k ose cívky 2.Podmínkwa klaldená na průběh poloměru p dna 5 drážky 12 je, že v místě křížeaí drážky 12 musí být minimálně takový mozdíl polosměrů p křížících se úseků drážky 12, který zaručí bezpečné vedení příze 8 v obou směrech S 1 a S 2. V volstatiních čásrtech dna 5 drážky 12 je vhodné dodržet podmínku plynuléhło prechodu ooloměru p z jedné hodnoty na druhou. Z toho...

Vysokooktanový nízkoolovnatý autobenzin

Načítavanie...

Číslo patentu: 251874

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kratochvíl Václav, Švajgl Oldřich

MPK: C10L 1/04

Značky: autobenzín, vysokooktanový, nízkoolovnatý

Text:

...jiřidávané jako aditíva s určitou funkcí. Podrobný bonus se získáva také tetraetylollovem. Dalším velmi přiznivým opatřením podle vynálezu je vyřazeuni nízkouyktanových lehkých složek z reformátu složka I) a tím zlepšení oktaulového čísla lehkých frakcí, které rozhoduje o chování benzínu při vakceleracích, oož je u vysokxoloktanovêhlo benzínu obzvláště významné. Aromáty dodávané ve zbytku z anomátu jsou prakticky jen monocykliscké...

Hydromechanický vyhazovač zejména pro klikový lis

Načítavanie...

Číslo patentu: 251873

Dátum: 13.08.1987

Autori: Hlaváček Ivan, Vinklát Václav, Holfeuer Karel

MPK: B21J 13/08

Značky: klikový, zejména, vyhazovač, hydromechanický

Text:

...začátek výhazováiíí se nemení. Spodní VYhHZOVIćlCÍ kiolíky jsou »ovládaný spodrnímí pákami od hydnomotoru s rakiímulátorem, ventílovým blokem a hýdno-gelíeráborem, přičemž nastavitelnou Iľlílľlxĺpľllâčľlĺ rovilnu spodních výhlazovacích kolíků zajišťuje brzda s pneumotorem pro návrat spodních výhaz-ovacích kolíků do výchozí polohy.Hýdromechaiíický vyhazovač podle vynálezu llľľľúvžĺĺllĺe v průběhu výhazwování vý~ kvovlm stabilízoívání...

Zařízení pro výrobu jemně píšících hrotů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251872

Dátum: 13.08.1987

Autori: Bartušek Tomáš, Veselý Alois, Vaněk Vladimír

MPK: B43K 8/00, B43K 8/02

Značky: píšících, jemné, zařízení, hrotu, výrobu

Text:

...zařízení pro odtah monofllu 16, které sestává nejméně ze dvou poigumovaoých odtahovacích kladek 17 a za zařízením pro »odtah motnofilu 10 je umístěno zařízení pro lľhžlvĺĺelllĺ ĺnülnůľĺlĺl 18, které je tvořeno cívkou 19 o průměru 100 až 400 cm. Do středu tvarovacího- nástroje 10 je popřípadě zaveden plyn a to ze zdroje plynu 20 přes regulátor tlaku 21. V prostoru za tvaoolvlacím nástrojem 10 »a před vaniou s chladící Iázní 14 je...

Způsob výroby jemně píšících hrotů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251871

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vaněk Vladimír, Bartušek Tomáš, Veselý Alois

MPK: B43K 8/02

Značky: výroby, způsob, jemné, píšících, způsobu, zařízení, provádění, hrotu, tohoto

Text:

...velmi dobré psací vlastnosti.Scbematícké známrněnI podá-ineho a příčxného řezu protlačovacím nástrojom pro výrobu jemně píšícílmo hrotu je znázorunětno na obr. la, 1 b. Nástroj je tvořen kotnpłakttním tělesem 1, deo kterého je vytvořena soustava pnotlačuovacích otvorů sestávwajícíclí jednak z protlačovsacích otvorů v obvodové části 2 a z protlačovacích otvoru ve vnitřní části 3. otvory v obvodové části soustavy 2 stestávají z části...

Obvod pro připojení krokových motorů k počítači

Načítavanie...

Číslo patentu: 251870

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vacátko Jiří, Hošek Vladimír, Spíral Ludvík

MPK: H02P 8/00

Značky: počítací, obvod, připojení, krokových, motorů

Text:

...logickéhoi obvodu je sípíojeąu s jedním výstupom třetího klopiného obvodu 12, jehož druhý výstup je spowjen s prvním vstupom třetího logické-ho obvodu 17. Druhé vstupy druheho a třetího losgického obvodu jsou připojeny na výstup obvodu 14 koensteínty náirůslíí, jehož jeden vstup je spàojen s výstupom prvního klojpného obvodu 1 D, druhý vstup s výstupom gennerátoru 1 kl-Iz a na třetím vstupu jsou nastavitelné propojky 19 pro určení rychlosti...

Snímač pro číslicový měřič náklonů s časovým snímáním polohy kyvadla rotující štěrbinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 251869

Dátum: 13.08.1987

Autori: Musil Vladislav, Urban František

MPK: G01B 11/16

Značky: štěrbinou, časovým, snímač, měřič, snímaním, číslicový, polohy, kyvadla, rotující, náklonu

Text:

...Obr. 3 znázorňuje příklaid provedení optrooové clony s dvojitou reciprocitní strukturou čárkovaně je vyznačeoa notující clona v KOĚIMCILÍSHCÍ s kronibinovainovu clooou op-tronu.Snímač sestávávz tělesa 1 nia němž je připeviněoo kyvadlo 2 s pevnou osou rortace 3 DGSOUCÍ optron 4. Dále snímiač sestava z optronu 5 nehybně spojeného s tělesem snímiače 1 mimo oblast 6 výchylek kyvadla 2 a z OŤĚČÍVÉÍIIO ramene 9 opevneného na hřídeli motoru 1 |,...

Agregát vertikálního čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 251868

Dátum: 13.08.1987

Autori: Roesel Jaroslav, Dohnal Miroslav, Škarka Vladimír

MPK: G21D 1/04

Značky: čerpadla, vertikálního, agregát

Text:

...čerpardlsawio vyššíclrfrekvenčmích obě lastí ve srownámíŕse st-ávajíoímďuhým za kvotvení~m k podlaží budovy- Vibroizoląační účinky pružného -závěsui pod-le vynálezu seprorjevují jalvvev vertikálním tak ľv-.horizonrálnímhsměiru za současné eliminace ü» činků ř klopných budicíchv momentu působí~ cíchí kolmo -nas pioidélnouwosu čerpadla pričemž perąametrjr nortáčlvé- tuhlousüi d e netá~ čivého útlumurb jsou přímo-úmiěunéwtveri ci průměru...