Archív za 1987 rok

Strana 159

Ovládatelná automatická poistná zubová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 252027

Dátum: 13.08.1987

Autori: Šufliarsky Igor, Matejka Jozef

MPK: F16D 9/00

Značky: zubová, automatická, ovladatelná, spojka, poistná

Text:

...Podobne aj vypnutie je možné previesť ovládacou pákou vždy, keď je to potrebné. Riešenie znižuje hmotnost a rozmery spojky,zvyšuje sa spoľahlivosť nastaveného poistneho momentu a podstatne sa znižuje sila potrebná na ovládanie. Pri vypínaní a zapínaní nie je potrebné prekonávať veľkú silu pružiny, ale len mierny odpor aretácie a trenia.Na pripojenom výkrese je naznačený vreze príklad prevedenia ovládatelnej automatickej poistnej zubovej...

Spojovací zámok najmä pre karuselové sklučovadlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 252026

Dátum: 13.08.1987

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/12

Značky: najmä, spojovací, skľučovadlá, karuselové, zámok

Text:

...v rybinovej drážke 32 na základnej čeľusti. 30 a horná rybina pre vedenie v rybinovejdrážke 32 na upinacej čeľusti 31. V deliacej rovine 11 telesa 1 U je vytvorené oválne vybranie 12 pre Silový prvok 2 D. Silový prvok ZI má tvar hranolu, ktorého plášt 25 tvorí dvojica valcových plôch 23 pre spevňovací pohyb a dvojica rovinných plôch 24 pre uvoľňovací pohyb spojovacieho zámku 5 usporiadaných vždy proti sebe. Silový prvok 2 l) je otočne uložený...

Sposob zmeny spojovacej väzby čeluste sklučovadla a zariadenie na uskutočnenie tohto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252025

Dátum: 13.08.1987

Autori: Tóth Imrich, Kollárik Dušan, Szegheo Mikuláš

MPK: B23B 31/12

Značky: väzby, zariadenie, spôsobu, skľučovadlá, změny, uskutočnenie, tohto, čeľuste, spôsob, spojovacej

Text:

...pohľade v usporiadaní súčasného spevňovania zo stredu. Na obr. 2 čelný pohľad na zariadenie v usporiadaní súčasného uvoľňovania z obvodu. Na obr. 3 je príklad zariadenia podľa vynálezu V čelnom pohľade v- usporiadani so samostatným spevňovaním čeľustí. Na obr. 4 je priečny rez spojovacím zariadením pri pohľade z obvodu v smere čeľustí. Zariadenie na uskutočnenie zmeny spojovacej väzby čeľuste skľučovadla pozostáva zo skľučovadla 100 s...

Upínacie sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 252024

Dátum: 13.08.1987

Autori: Szegheo Mikuláš, Tóth Imrich

MPK: B23B 31/10

Značky: skľučovadlo, upínacie

Text:

...10, je v nosiči čeľuste 10 a vo výmennej čeľusti 20 vytvorené horné vybranie 13 a dolné vyľbranie 23, výhodne rybinovitého prierezu, 4rovnobežne s osou sklučovadla. V týchto vybraniach 13, 23 je uložené poisťovacie teleso 30 priečneho prierezu týchto vybraní a je delené pozdĺžnou rovinou if, rôznobežnou s osou skľučovadla na ľavé teleso 34 a pravé teleso 35. Sklon deliacej roviny If napriklad 6 ° pri vzájomnom presunutí týchto telies 34, 35...

Mechanický odtlačovač pneumatického pridržiavača pre výstredníkové lisy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252023

Dátum: 13.08.1987

Autor: Kopina Michal

MPK: B21J 13/14

Značky: pneumatického, pridržiavača, výstredníkové, mechanicky, odtlačovač

Text:

...dopravu.Uvedené nedostatky odstraňuje mechanický odtlačovač pneumatického pridržiavača pre výstredníkové lisy.Podstata Vynálezu spočíva V tom, že v hornej nástrojovej upínacej doske sú kolmo uložené aspoň dva tlačidlové kolíky, ktorých Volné konce prechádzajú cez základovú dosku nástroja, stôl lisu a sú V styku s odtlačovacou prírubou volne uloženou na opornej matici naskrutkovanej na rozper 4nej rúrke pneumatického pridržiavača a poistenej...

Pracovný nástroj pre ručné elektrochemické hlbkové značkovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 252022

Dátum: 13.08.1987

Autori: Redaj František, Trebichovský Ctibor, Nemšák Ján

MPK: C25F 7/00

Značky: nástroj, hĺbkové, značkovanie, elektrochemické, pracovný, ručné

Text:

...uvedený technický problém rieši pracovný nástroj pre ručné elektrochemické hĺbkové značkovanie podľa vynálezu,ktorého podstatou je, že je tvorený nádobou opatrenou pre kvapalinu priepustným elektrovodivým dnom pripojeným na jeden pól zdroja elektrického prúdu. Nádoba je pevne uchytená na elektronevodivej rukoväti.Pracovným nástrojom pre ručné elektro 4chemické hĺbkové značkovanie sa docieli kvalitné značkovanie do potrebnej hĺbky,hlavne...

Glejacie zmesi pre povrchové glejenie papiera, kartónu a lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252021

Dátum: 13.08.1987

Autori: Obetko Dušan, Jurák Štefan

MPK: D21H 3/02

Značky: zmesí, lepenky, glejenie, povrchové, glejacie, kartónu, papiera

Text:

...látok, čím vznikajú úspory energie na sušenie a zvýši sa výkon papierenského stroja z hladiska funkčných vlastností, pri zvýšení povrchovej pevnosti, zvýši sa belosť a hladkost takto upravených papierov.Pripravi sa suspenzie rozdispergovaním 100 kg kaolínu vo vode obsahujúcej ako dispergačný prostriedok 0,25 kg sodnej soli polyméru kyseliny akrylovej v prítomnosti 0,10 kg hydroxidu sodného a 0,15 kg hydroxidu amónneho s koncentráciou 40 ...

Kolajocestná komunikácia

Načítavanie...

Číslo patentu: 252020

Dátum: 13.08.1987

Autor: Makovíni Peter

MPK: E01B 25/28

Značky: komunikácia, kolajocestná

Text:

...pracovníkov. Takéto dopravné prostriedky sa preto používajú len na zvláštne účely. gPodstata vynálezu je v tom, že u koľajocestnej komunikácie v mieste, kde sa napája koľajnica na cestný povrch sa povrch koľajnice a cestný povrch k sebe vzájomne výškove približujú. Znamená to, že je vytvorený určitý nábeh umožňujúci plynulý prechod z jedného druhu dopravy na druhý.Výhodou riešenia podľa vynálezu je, že koľajocestné vozidlo môže plynule bez a...

Sposob výroby syntetického mazadla a/alebo komponentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252019

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kavala Miroslav, Matějovský Vladimír, Baxa Jozef, Štěpina Václav, Rendko Tibor, Štovčíková Irena, Střešinka Jozef, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: C07C 67/03, C10M 105/32

Značky: syntetického, spôsob, komponentu, výroby, mazadla

Text:

...z príkladov.Do sklenenej banky o obsahu 4 dm, opatrenej teplomerom a vodným zostupným chladičom, sa naváži 1 450 g veďajších produktov - destilačných zvyškov z oxidácie cyklohexánu s takouto analýzou číslo kyslosti z 269,2 ma KOH.g 1 číslo zmydelnenia z 416,2 mg KOIł.g hydroxyiové číslo z 188,1 mg KOH.g 1 hustota pri 20 stupňoch Celsia 1137 kg.m 3. Potom 970 g Z-etyihexanolu a 5,0 g kataiyzátora kyseliny sírovej. Za prefukovaiíia reakčnej...

Zapojenie nelineárneho elektronického modelu asynchrónneho stroja pre výpočet spätnoväzobných signálov v elektrických pohonoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 252018

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kamarýt Milan, Triebušník Milan, Zlatoš Anton, Rehuš Ján

MPK: H02P 7/00

Značky: elektrických, asynchrónneho, nelineárneho, signálov, elektronického, modelů, zapojenie, spätnoväzobných, pohonoch, výpočet, stroja

Text:

...intervale cca i 7 . V porovnaní s chybou až i 25 0/0 pri použití lineárneho modelu ide teda o značné zlepšenie. Pritom lineárny model má okrem teplotnej chyby ešte značnú základnú chybu.Na pripojenom výkrese je schematicky znázornený príklad zapojenia nelineárneho elektronického modelu asynchrónneho stroja pre výpočet spätnoväzobných signálov v elektrických pohonoch podla vynálezu.Zapojenie nelineárneho elektronického modelu asynchrónneho...

Zapojenie tranzistorového adaptívneho napäťového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 252017

Dátum: 13.08.1987

Autor: Vachal Ladislav

MPK: H02M 3/07

Značky: tranzistorového, adaptívneho, zapojenie, meniča, napäťového

Text:

...primárneho vinutia G transformátoru 7, pričom druhá strana primárneho vinutia 6 je spojená s kladným polom jednosmerného zdroja 22 a medzi kolektor a emitor výkonového tranzistoru 12 je pripojený kondenzátor 13. Na záporný pól jednosmerného zdroja 22 je pripojená jedna strana riadiaceho odporu 2 I a druhá strana riadiaceho odporu 2 U je spojená s katodou riadiacej diody 18 a anöda riadiacej diody 18 je spojená s bázou riadiaceho tranzistoru...

Sposob flotačného rozdružovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 252016

Dátum: 13.08.1987

Autori: Pačnár Ambróz, Demečko Pavol, Piroch Peter

MPK: B03D 1/02

Značky: spôsob, rozdružovania, flotačného

Text:

...olejovej. Kvapalným médiom bola voda,teplota rozdružovanej suspenzie činila 12 stupňov Celsia. Rozdružovaná suspenzie s prídavným-i flotačnými prísadami bola agitovana B 0 s. Do takto pripravenej rozdružovanej suspenzie bol privádzaný vzduch. Pre overenie a porovnanie boli. uskutočnené flotačné rozdružovanie s magnetickou úpravou vzduchu pred vstupom do rozdružovanej suspenzie a bez magnetickej úpravy vzduchu pred vstupom do rozdružovanej...

Obuvnícky materiál na výrobu spodkových dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252015

Dátum: 13.08.1987

Autori: Novák Ivan, Oswald Anton, Gajdoš František, Jehlár Peter, Berek Dušan

MPK: C08K 3/36

Značky: obuvnický, výrobu, materiál, dielov, spodkových

Text:

...vynálezu bližšie ozrejmujú nasledovné príklady. Všetky množstva zložiekV hnietiči sa pripraví zmes postupnýmbutadién-styrenový elastomér .S 6435 hydrooxid kremičitý 34,1 aktívny oxid zinočnatý 2,85 trietanolamin 2,3 0/0 stearín III 1,7 0/0Hydrooxid kremičitý bol pripravený vmiešaním 43 °/o objemu kyslého sólu kyseliny krenličitej do roztoku kremičitanu sodného o koncentrácii 300 g oxidu kremičitého na 1 l roztoku, pri teplote 60 °C, po dobu...

Sklenené vlákna s polymérnym povlakom

Načítavanie...

Číslo patentu: 252014

Dátum: 13.08.1987

Autori: Miškolci Anton, Martišovič Jozef, Florovič Stanislav, Forró Juraj, Matula Jozef, Martinovič Bohumír

MPK: C03C 17/32

Značky: skleněné, polymérnym, vlákna, povlakom

Text:

...je vhodný pre použitie vlákien ako lepiace stužky,hlavne pri výrobe rôznych druhov nábytku. Sklenené vlákna povlečené butadien-styrenovým kopolymérom sú vhodné ako výstuž gumy hlavne pri výrobe pneumatík. Koncentrácia a technológia sa v tomto prípade volí tak, že vlákna obsahujú na povrchu 5 až 95 0/0 hmotnosti týchto termoplastických kompozícii.Vynález je ďalej objasnený formou prí 252014kladov, V ktorých zloženie je uvádzané V...

Výrobky z polypropylénu so zvýšenou svetelnou stálosťou a belosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252013

Dátum: 13.08.1987

Autori: Ondrejmiška Koloman, Havran Ján, Turzová Alena

MPK: C08K 5/34, C08L 23/12

Značky: zvýšenou, výrobky, polypropylénu, belosťou, stálosťou, světelnou

Text:

...obsahujúcich stéricky chránený dusik, zvoleného zo skupiny, zahrňujúcej zlúčeniny obecného vzorca AY je vodík alebo metyl, A je acyl odvodený od nasýtenej alebo nenasýtenej karboxylovej kyseliny so 6 až 18 atómami uhlíka alebo ich zmes a zlúčeniny obecného vzorca Cn je číslo, odpovedajúce priemernej molekulovej hmotnosti 1500 až 3000 a/alebo(2) 0,01 až 0,5 0/0 hmotnostných trilauryltritiotosfitu, pričom obsah jednotlivých zložiek je...

Sposob predvýsevnej úpravy semien a zariadenie na vykonávanie tohto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252012

Dátum: 13.08.1987

Autori: Remeslník Pavol, Horváth Ľubomír, Sándor Andrej, Horváth Alexander

MPK: A01G 7/04

Značky: spôsobu, úpravy, zariadenie, tohto, predvýsevnej, vykonávanie, spôsob, semien

Text:

...ich negatívnvekologický dosah, čo je aktuálne najmä v oblastiach s podzemnými zdrojmi pitnej vody. Úprava semien podľa vynálezu je vhodná pre obilniny, zrniny, semená zeleniny, cukrovej repy, semená kvetov a drevín, napr. borovice.Na priložených výkresoch je na obr. 1 bokorys, na obr. 2 pôdorys a na obr. Bpriečny rez zariadenia podľa vynálezu s divergentnou optikou a pevným zrkadlom, na obr. 4 je bokorys a na obr. 5 je pôdorys príkladu...

Sposob prípravy bezvodého chloridu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 252011

Dátum: 13.08.1987

Autori: Škrobián Milan, Kuffa Tarzícius

MPK: C01F 5/30

Značky: bezvodého, horečnatého, přípravy, spôsob, chloridů

Text:

...prípravy chloridu horečnatého je možné zhrnúť nasledovnePrvým spôsobom sa získava najkvalitnejší chlorid horečnatý, avšak jeho výroba je velmi nákladná a vyžaduje vysokoakostnú vstupnú surovinu, ktorá v prípade spracovávania magnezitov málokedy vyhovuje.Aplikácie tohoto procesu v technologickej praxi je stále zriedkavejšie, a aj to častejšie vo forme tzv. zmiešanej metódy spolu s výrobou titanu Crollovým postupom.Druhým spôsobom sa...

Zapojenie pre číslicovo-frekvenčné riadenie dlžiacich liniek chemických vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 252010

Dátum: 13.08.1987

Autori: Barbuščák Juraj, Lišiak Jozef, Sítek Jaroslav

MPK: G05B 13/02, H02P 7/00

Značky: dlžiacich, riadenie, číslicovo-frekvenčné, vlákien, zapojenie, chemických, liniek

Text:

...udáva rýchlosť linky.Každá nastaviteľná delička 111 . 11 i . . 11 h je ešte spojená svojim výstupom s prislxúclíajząžcirii tyristorovým servopohonom 131 . 1123 i . 13 n cez irekvenčno-analogové prevodníky 12112-211211 a svojim čislicovým vstupom je spojená s prislúchajúcou predvoľbou 91 ttiSin pohonu,cez prislúchajúci rozbehový člen 101Tento spoj slúži na dodatočnú úpravu dlžiaceho pomeru zmenou nastaveného číslo V ľubovoľne...

Zapojenie tyristorového odmagnetovacieho a magnetovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 252009

Dátum: 13.08.1987

Autor: Klas Jozef

MPK: B23Q 3/154

Značky: zariadenia, zapojenie, odmagnetovacieho, magnetovacieho, tyristorového

Text:

...plynule nastavitelná frekvenciu zmeny p 0 larity napájacieho napätia elektromagnetu 3, zadávacieho potenciometra G pre nastavenie dĺžky času funkcie odmagnetovania a tlačitiek 7 voľby funkcie odmagnetovanie ~ magnetovanie.Výkonový tyristorový stupeň 2 obr. 3 sa skladá z antiparalelne zapojených tyristorov Yl, Y 2, Y 3, Y 4, s ochrannými odpormi R 1, R 2, R 3, R 4, zapojených V riadiacich elektródach tyristorov Y 1, Y 2, Y 3, Y 4.Riadiace...

Keramický izolátor vysokého a velmi vysokého napätia s hydrofóbnymi vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 252008

Dátum: 13.08.1987

Autori: Chovanec Tibor, Gábriš František, Kúdela Štefan, Garaj Ján, Rattay Vladimír

MPK: H01B 17/26

Značky: napätia, izolátor, velmi, vlastnosťami, vysokého, keramický, hydrofóbnymi

Text:

...montované navysokonapätové vedenia -22 kV, i v retazci na velmi vysokonapäťové vedenia 110 kV. Ide o driekové plnojadrové lzolátory závesného typu s piatimistrieškami, ktorý je na oboch koncoch vyzbrojený čiapkou s panvičkou. izolátor sa testoval na preskokové napätia najprv v suchom stave a potom za umelého dažďa ako neošetrený a rovnako ako ošetrený. Všetky izolátory sa pred ošetrením dokonale poumývali a volne na vzduchu vysušili a potom...

Sposob zvárania chromniklových plne austenických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252007

Dátum: 13.08.1987

Autor: Podhradský Milan

MPK: B23K 31/00

Značky: spôsob, chrómniklových, zvárania, austenických, oceli

Text:

...potrebných drôtov a pásiek. Ďalej sú tu zvýšené technologické problémy pri zváraní, či už s doslahnutim plne austenitickej štruktúry, ťažkosti s odstraňovanim náchylnosti na tvorbu trhlín za howrúca apod. V minulosti tieto skutočnostiviedli k stanovenia typu oceli s maximálnym obsahom chrómu na 0/0.Nedostatky prednostného napádania zvarového kovu týchto oceli je možné bez velkého zvýšenia obsahu chrámu obmedzit až odstrániť.Uvedené...

Zariadenie na získavanie neželezných kovov z bimetalových odpadov na báze železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 252006

Dátum: 13.08.1987

Autori: Schmiedl Juraj, Bobok Ľudovít, Plch Pavol, Szarvasy Peter, Kocúr Ján, Adamus Vladimír, Repčák Vladimír, Fedor Bohumil

MPK: C22B 9/16

Značky: neželezných, zariadenie, železa, odpadov, kovov, báze, bimetálových, získavanie

Text:

...komory 5, kde prechádzajú cez vytavovací kôš 8 s vytavovanými bimetalmi do kanála 9 pre odvod spalín. Teplota spalín sa podľa požiadaviek reguluje úpravou výkonu horákov 1 U. Vytavovací kôš 8 je keramický,zo žiaruvzdornej ocele alebo kombinovaný a je prikrytý vekom 7. Vytavená tavenina steká do zberača 2 taveniny pod vrstvu dreveného uhlia 4 a vypúšťa sa otvorom 3 priamo do panvy na odlievanie alebo do kokíl.U zariadenia podľa obr. č. 2 sa...

Zariadenie pre karbonizáciu uhlíkatých výliskov v prostredí spalných plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252005

Dátum: 13.08.1987

Autori: Grznárová Anna, Rokyta Miroslav, Struhár Pavel, Anderle Július

MPK: C10B 49/02

Značky: spalných, plynov, prostředí, zariadenie, výliskov, uhlíkatých, karbonizáciu

Text:

...vstupe plynotesíiýííí dávkovačom 11 čerstvých výliskov a na výstupe prívodom inertného vyhrievacieho plynu zo zmešovača 2-0. Vyhrievací plyn pozostáva zo zmesi horúcich spalín získaných zo štandardného paliva 21 a vystupujúcich zo spalovacej pece 23, ako aj zo spalín odvádzaných zo sprchového chladiča 50.Karbonizačna pec 10 je zabezpečená proti úniku vyhrievacieho plynu na odvode 12 karbonizovaného produktu. líarbonizačný plyn z...

Plošný vláknitý na tlak citlivý systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 252004

Dátum: 13.08.1987

Autori: Molda Emil, Ďurinda Ján, Ember Karol, Oravec Eduard, Hudák Pavol, Šantora Vladimír, Černý Karel

MPK: C09J 7/02

Značky: citlivý, vláknitý, systém, plošný

Text:

...obsiahnutý vo vrstve na tlak citlivého lepidla obsiahnutej v plošnom vláknitom na tlak citlivom systéme podla vynálezu je tvorený kopolymérom alkylakrylátn poskytujúceho elastomér s etylěnicky nenasýteným monomérom poskytujúcim plastomér kopolymerizovatelným s uvedeným alkylakrylatom v. pomeroch zabezpečujúcich lepkavost vrstvy na tlak citlivého lepidla, sa zabezpečia predpoklady pre dosiahnutie rôznych kombinácií funkčných vlastností, a to...

Otvorený pažiaci štít pre paženie výkopovej rýhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252003

Dátum: 13.08.1987

Autor: Hyža Gustáv

MPK: E02D 29/10, E02F 5/10

Značky: výkopovej, pažiaci, rýhy, paženie, otvorený, štít

Text:

...dĺžku zapažeiíej ryhy. Pulzátorom vyvolané pulzovanie zasúvacej alebo vysuvacej sily Umožňuje snadnejšie ukrajovanie okraja výkopu pažnicami a pri ich vysúvaní, najmä ak boli uložené rúry obetónované, ich uvoľnenie. Pulzovanie zasúvacej sily sa využíva i pri zhutñovaní zásypu, ked zasúvacia sila sa prenáša len na zhutňovacie zariadenie a vyvodzuje žiadúci prítlak.Na pripojených výkresoch je znázornený pažiací štít podľa vynálezu, kde na obr....

Prekladač súčiastok s mechanickou väzbou prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252002

Dátum: 13.08.1987

Autor: Boháčik Ľubomír

MPK: B21J 13/08

Značky: prekladač, prvkov, súčiastok, mechanickou, vazbou

Text:

...smere. Váhadlo 14 je ďalej stabilizované voči základovému rámu 1 prednou pružinou 17 a zadnou pružinou 18 s možnosťou nezávislého nastavenia predpätia prvou maticou 24 a druhou stavacou maticou 25. Medzi váhadlo 14 a druhé rameno 6 je vložené dorazové teleso 19 opatrené prvou dorazovou skrutkou zn a druhou dorazovou skrutkou 21.Na základovom ráme 1 je v mieste východzieho bodu A uložené nakladacie lôžko 22 súčiastok 23, ktoré je výškové...

Slnečný kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 252001

Dátum: 13.08.1987

Autor: Bakarov Christo

MPK: F24J 2/46

Značky: slnečný, kolektor

Text:

...je tvorená absorpčnou spodnou plochou 11 a vrchnoui 4 plochou 10 a je v nej vytvorený napájací otvor 2 s napájacím potrubím 1 a Výstupný otvor 4 s výstupným potrubím 5. Ďalej je tu vytvorený tlakovyrovnávaci otvor, v ktorom je upevnená trúbka ti s odvztlušňovacím potrubím 7. Oproti trubky ü sú vytvorené v cirkulačných kanálikoch 3 pomocné priechody il. V spodnej a hornej časti sú vytvorené držiakové otvory S) a sekcie sú delené...

Zariadenie na dávkovanie valcových súčiastok do rotorového stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 252000

Dátum: 13.08.1987

Autor: Benák Rudolf

MPK: B23Q 7/02

Značky: rotorového, válcových, zariadenie, stroja, súčiastok, dávkovanie

Text:

...pôdorys s čiastkovými rezmi.Zariadenie na dávkovanie sifónových bombičiek do rotorového stroja pozostáva zo stojana 1, v ktorom je otočne uložený vzvislej polohe hriadel 2. Na hornom konci hriadela 2 je pevne uložený dávkovací kotúč 3, ktoreho obvod je opatrený unášačom 4, na ktorom je vytvorené odoberanie lôžko 11. Pred odoberacim lôžkom 11 unášača 4 sú v dvoch drážkach 12 vytvorených nad sebou v dávkovacom lkotúči 3 kyvne uložené na...

Zariadenie na samočinné premostenie hydrodynamického prevodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251999

Dátum: 13.08.1987

Autor: Zaťko Ján

MPK: F16H 41/00

Značky: hydrodynamického, samočinně, zariadenie, premostenie, převodů

Text:

...prevodového ústrojenstva.Príklad prevedenia zariadenia je znázornený na priložených výkresoch, kde pred 4stavuje obr. 1 pozdĺžny rez prevodovým mechanizmom a obr. 2 čiastočný priečny rez premostovacím mechanizmom.Západky 2 sú prostredníctvom čapov 4 otočne uložené V telese 1, ktoré tvorí zároveň oporný kotúč 6 lamelovej spojky 7 slúžiacej na blokovanie hydrodynamického prevodu 11. Oporný kotúč 6 je pevne spojený s čerpadlem 8...

Zariadenie na uzatváranie čelných chlopní kartónových skladačiek s prerušovaným pohybom

Načítavanie...

Číslo patentu: 251998

Dátum: 13.08.1987

Autor: Madaj Michal

MPK: B65B 7/00

Značky: uzatváranie, kartónových, pohybom, chlopní, skladačiek, přerušovaným, čelných, zariadenie

Text:

...kde je nakreslené v pohľade.Zariadenie na uzatváranie čelných chlopni kartónových skladačiek s prerušovaným pohybom pozostáva zo základného držiaka4 1 posuvne uloženého kolmo na dráhu kartónových lskladačiek 10. Na základnom držiaku 1 je otočne uložená ľavá prítlalčná lišta 2 a pravá pritlačná lišta 3. Na ľavej a pravej pritlačnej lište 2, 3 sú pevne uchytené páky 6 opatrené ovládacími kladkami 4. Oproti ovládacim klad-kám 4 je uložený ľavý...

Zapojenie rozvodu tlakového vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251997

Dátum: 13.08.1987

Autor: Žiška Jaroslav

MPK: B23K 11/10

Značky: rozvodu, tlakového, zapojenie, vzduchu

Text:

...hrdla z trojcestných dvojpolohových ventilov sú pripojené nad piesty pneumatických valcov.U zapojenia podla vynálezu, pri nastavení v pomocnom zásobníku nižšieho tlaku ako v zásobníku, plní tlak v pomocnom zásobníku funkciu tlmiaceho tlaku pri pohybe piestov z hornej ,úvrate do dolnej. Týmto sadocieli zrýchlenie pohybu piestov a spolu s odstranením operácie vypúšťanie zbytkového množstva tlakového vzduchu spod piestov Valcov pri dosadnutí...

Valčeková dráha pre dopravu feromagnetických odstrižkov kruhových tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251996

Dátum: 13.08.1987

Autor: Jablonský Stanislav

MPK: B65G 39/08

Značky: valčeková, tyčí, kruhových, odstrižkov, dopravu, dráha, feromagnetických

Text:

...magnetu, pričom prstenec pozostáva z vnútornej úzkej časti a vonkajšej rozšírenej častí, tvoriacej styčnú časť valčekovej dráhy s dopravovaným odstrižkom kruhovej tyče.Riešením podľa vynálezu sa docieli zmena priebehu siločiar magnetického poľa v mies 4te nad prstencom tak, že permanentným magnetom pritahovaná kruhová tyč pri ,jej pritíahnutí k vonkajšej ploche prstenca bude mať minimum energie práve uprostred šírky prstenca. Týmto sa...

Pneumatický lis

Načítavanie...

Číslo patentu: 251995

Dátum: 13.08.1987

Autori: Číž Jozef, Slavkovský Ján, Tlstovič Tomáš

MPK: B30B 1/06

Značky: pneumatický

Text:

...2 je otočne pripojená k vstupnej zalomenej páke 31 viacčlenného pákového mechanizmu 3 cez čap 22 piestnice 21 a spojenie kprlenového mechanizmu 5 s viacčlenným Pákovým mechanizmom 3 je cez výstupnú lomenú páku 32 a čap 54 vahadla 51 a cez prestavovacie tiahlo 4, čap 55 kolenového mechanizmu 5 a prestavitelné čalpy 38.Viacčlenný pákový mechanizmus 3 je zložený zo vstupnej zalomenej páky 31, zavesenej cez kyvný čap 34 v ložisku 14 na...

Bielkovinový koncentrát pre monogastrické zvieratá

Načítavanie...

Číslo patentu: 251994

Dátum: 13.08.1987

Autori: Chrappa Vincent, Peter Vladimír

MPK: A23K 1/10

Značky: monogastrické, koncentrát, zvieratá, bielkovinový

Text:

...zvieratá podľa vynálezu, ktorý je pozostávajúci z múčky zo strojovej glejovky, pšeničného lepku, ťibulínu, kukuričných výliskov a L-lyzínu, ktorého podstate je v tom, že obsahuje múčku zo strojovej glejovky 39 až 40 0/0 hmot., pšeničný lepok 14 až 19 hmot., fíbulín 19 až 20 9/0, kukuričné výlisky 20 až 27 hmot. a lyzín 1 0/0 hmotnostné.Svojím účinkom sa bielkovinový koncentrat vyrovná klasickému sójovému extrahovanému šrotu, pričom...

Proteinový koncentrát pre monogastrické zvieratá

Načítavanie...

Číslo patentu: 251993

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vrappa Vincent, Peter Vladimír

MPK: A23K 1/00, A23K 1/22

Značky: proteinový, koncentrát, monogastrické, zvieratá

Text:

...Sójové bielkovina ako hodnotnejšia ostáva pre využitie v humánnej výžive. Fyzikálne konzistencia koncentrátu je vhodná pre namiešanie do kompletných kŕmnych zmesí. Prevažne část použitých surovín súľ vedľajšie produkty pri výrobe hlavného produktu. Touto formou je možno najefektívnejšie využiť ich nutričnú hodnotu.Proteinový koncentrát bol koncipovaný ako premix analogicky k vitamínovým alebo minerálnym zmesiam, ktorých pridavky ku...

Sposob prípravy 1,6-anhydro-2,3-di-0-acetyl-beta-D-glukopyranózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 251992

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kučár Štefan, Zemek Jiří

MPK: C07H 3/02

Značky: 1,6-anhydro-2,3-di-0-acetyl-beta-d-glukopyranózy, spôsob, přípravy

Text:

...v jedinom reakčnom stupni ~ 90 a nižšie náklady.1,6-ąnhydro-2,3,4-tri-O-acetyl-jŕł-D-glukoPyranoza 1 g sa rozpustí v 10 m 1 metaľ 10111, prlda sa 50 m 1 citran-fosforečnanový Pufeľ 0,05 11101 N 171, pH 5,0) a k tomuto roztoku sa pridaju bunky izolované z kmeňa Aureobasidium pullulans CCY 27-1-14 (0,5 gramov). Enzýmová hydrolýza prebieha pri teplote 40 °C po dobu 48 hod. Reakčný roztoksa po odsolení...

Polymérna zmes so zvýšenou elasticitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 251991

Dátum: 13.08.1987

Autori: Jalovecký Jan, Krivošík Ivan, Hupka Ladislav, Absolón František, Michalíček Ľudovít, Kišš Mikuláš

MPK: C08L 23/16

Značky: polymérna, elasticitou, zvýšenou

Text:

....podnikoch.Na pripravu polymérnej z-mesi sme pou« žili blokový kopolymer plropyleIn-etylén s tavným indexom 1,1 g/10 min. obsahujúci 10 0/0 hmot. etylénu s modulom pružnosti v ohybe 1 100 MPa a odolnostou za tepla lpordlľa Vicata 143 °C. K uvedenému polyméru sme prildali.20 0/0 hmot. štatistického kopolyméru propylén-etylén obsahujúceht) 1,8 hmot. etylénu s tavným indexom 0,7 g/10 min. Modul .pružnosti v ohybe uvedeného...

Sposob výroby 2-alkoxypropénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251990

Dátum: 13.08.1987

Autori: Balák Jiří, Matušková Mária, Svoboda Jozef, Hojč Ján, Glevitzký Edmund, Polievka Milan

MPK: C07C 41/08, C07C 41/06, C07C 43/15...

Značky: výroby, spôsob, 2-alkoxypropénov

Text:

...izoluje extrakčnou rektitikáciou, kde sa ako extrakčné rozpúštadlo použije voda 10/0-ný .roztok N.a 0 H, KOH), glykoly, monoetanolaumíny atď. Proces pracuje s 55 0/0 až 65 0/o-nou konverziou -metylacetylénu a alé 251090nu pri takmer 100 o/o-nej selektivite. Za uvedených reakčných podmienok neprebíeha adícia alkoholu na propylen. V produkte boli nájdené lein -stopy 2,2-dia 1 koxypropánu a stopy iaoetonu, Z-Alkoxypropéiny sú za tlaku citlivé...

Zariadenie pre automatickú manipuláciu s feromagnetickými materiálmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 251989

Dátum: 13.08.1987

Autori: Chovanec Ervín, Poljovka Ľubomír, Štefanec Ján, Adamička Ján

MPK: B65G 47/92

Značky: feromagnetickými, materiálmi, zariadenie, manipuláciu, automatickú

Text:

...elektrickej veličiny, čoumožňuje ľahkú automatizáciu zariadenia.Na pripojených výkresoch je znázornený príklad prevedenia zariadenia pre automatickú manipuláciu s feromagnetickými materiálmi podla vynálezu, kde na obr. 1 je nárys a na obr. 2 je bokorys tohoto zariadenia.Zariadenie pre automatickú manipuláciu s feromagnetickými materiálmi je vytvorené z nosnej časti 1, na ktorej vo vodiacom profile 6 je jednak pohyblivo uložený kladkostroj 5...

Gravitačný obracač

Načítavanie...

Číslo patentu: 251988

Dátum: 13.08.1987

Autor: Kačír Viktor

MPK: B23Q 7/08

Značky: gravitačný, obracač

Text:

...jedným z nich je riešenie gravitačného obracača pre technológiu objemového tvárnenia za studena, kde na automatízovanom pracovisku nahrádza náročný a poruchový pneumatický mechanizmus na obracanie štíhlych valcových polotovarov. obracač je umiestnený na koncisklzu, po. ktorom sa posúvajú polotovary od vibračného zásobníka k obracaču.Na základovej doske je upevnený spodný polohovací element a bočná doska s upínacími prvkami, ku ktorym je...