Archív za 1987 rok

Strana 136

Papírovina k výrobě základu diozotypového pauzovacího papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246593

Dátum: 20.08.1987

Autori: Petrík Pavel, Federie František, Jagoš Milan, Víchová Eva, Dostál Jaroslav, Viest Miroslav

MPK: D21H 3/00, D21H 5/00

Značky: papírovina, diozotypového, pauzovacího, papíru, základu, výrobe

Text:

...0 pHañ, conanan, cepuan,numonnaa Hnn maaeneaan KHCHOTH. npoyxr Koxneñcaunu, npunenaenuñ B öynamHoň Macce, COOTBBTCTBYGT cranapry.ByMamHym Maccy npHroToBnąmT cnenymmun oőpaaou.uennmnoaumñ nonymaöpnxar cMewHBamT B yKa 3 aHHOM çoornomeunu. B CMECb naonr npoyxr Koueucaunn H nonyqeuaym Maccy pasmanunamr a Kounqecxux Mednunuax no noMona 85-90 °mP. Becosoñ noxaaawenb nnum 50-56 nru.Monànunpoaannbů menoqnoň KpaxMan cmemusamw c BoopacTaopHMuM...

Zařízení na tlumení nárazové energie především pro automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 246592

Dátum: 20.08.1987

Autori: Kulhánek František, Trojan Miroslav

MPK: B60R 19/02

Značky: nárazové, tlumení, zařízení, automobily, především, energie

Text:

...pemeuuů, npH svou c Hanemnocrbm Hcxnmuaercn. H 5 HMep ocymecTnneHHH H 30 őpeTeHHHH 3 oőpeTeHHe noncúnercn HHme nopoönee Ha npHMepe ero ocymecTaneHHn. Ha npHnaraeMbm pHcyHKax noKa 3 aHomur. 2 Bn cöoxy Ha 3 amHTHym öanxy c onopHo~KpenexHoH cHcTeMoH®HF 3 BMnnoKoca c öammaxon. . Ha maccu 1 anwomoônnn Da 3 beMHHMH coeHHeHHaMH zaxpenneum BeDTHKanbHHe pac nopKH 2, KDTODNE caapenm HnH paszemno coenHHeHu c HSBECTHOĚ 3 amHTHoň öanKoü 3.C STHMH...

Zapojení pro kontrolu časového okamžiku zážehu při skupinovém použití zdrojů seizmických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246591

Dátum: 20.08.1987

Autor: Tinkl Jaroslav

MPK: G01V 1/26

Značky: zdrojů, zážehu, použití, zapojení, okamžiku, skupinovém, kontrolu, signálu, časového, seizmických

Text:

...H Tpancmopmarop Moynauuu nepeàwqnxa (39).Hemnmpawop (10) cocrour na ycunnwena munbrpoa (50), KOMnapaT 0 pa (51) H B 03 apawnoñ Tpnrrepnoň cxeuu (52), cnrHanKoropux nopomaer npepunanne cöpoca naanux. KourponnHoe,ycrppňcTno owpuna BMGCTE c npHeMHuKoM ycxopeunn (8) çoaaer npaaunbnmň orpus u KOHTPOHHPYET ero sa 4 cen, no H sa 5 ceK.nocne MoMeąwa samnraanx HMHYHBCHOPO ncwoqnuxa. Ecnu owpmn He cosnaeTca BOBDEMH,Bosuuxaer omuöoqubů cnrnan,...

Kvasná káď

Načítavanie...

Číslo patentu: 246590

Dátum: 20.08.1987

Autori: Jakubec Miroslav, Burda Jaroslav, Procházková Vira, Hora Jioí, Eerný Jaroslav

MPK: C12M 1/02

Značky: káď, kvasná

Text:

...Bosyxa B nouxnanauuym nonocrb enxocwn 1.Hepen Haqanom paöoTu mepmenrepa, CHHB öaxrepuanbumň HnbTp 3, nnocnm KýnbTypanbHym mnxocrb c TaKHM pacqeToM, uroöm aspawop 4 Haxonnca numa ypoaua sroü mnnxocwn, a 3 aTeM BHOBB aaxpuaamr eMKocTL 1 öaxwepuanbnwuąmnb TDOM 3 H B nHeBMoKaMepy 7 nonamr cmarmň Boayx c noouepenHuM cöpocoM ero,B aTMocmepy. Hpu HOCTYHHEHHH cmaroro nosnyxa B nHeBMoKaMepy 7 Meuñpana 6 noHnMaeTca aaepx no coynapeunn c neperoponxoñ...

Čelní ucpávka

Načítavanie...

Číslo patentu: 246589

Dátum: 20.08.1987

Autori: Mikyska Zdenik, Brejcha Josef, Kueera Josef, Skalický Jioí, Fiala Václav

MPK: F04D 29/08, F16J 15/34

Značky: čelní, ucpávka

Text:

...crexawr B HOHOCTB 9, oöpaaosauuyw yqacTKoM 7 H HOHyKOHbu 0 M 8, oTTya owaoawcs na Kopnyca H nocneerasaunn (5 cnyqaeHeoöxouMocTH) Macao BOSBDEMEQTCH E unxn.Ymenbmenue npoTeqeK Macna nocrnraewcx -sa cuew TOPO, qTo BMECTO nonanamna na Bpamammnñcà san H ynoca B nporoquym qacTb nporeqxu orsonrcn H BosBpamamvcn nn anbueümero ncnonbsosanun..c YHHOTHMTEHBHHM xonbuon, xonwaxwnpymmnm c npamammnncn K 0 nbu 0 M, saxpenneusun na many, o T n H H a m m e e c...

Čistič vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246588

Dátum: 20.08.1987

Autori: Ružek Josef Praha, Fiala Booivoj, Kulhavý Miroslav, Dlouhý Karel

MPK: F02M 35/12

Značky: vzduchu, čistič

Text:

...snyxoban aueprnn pacceuzaerca, npeepamancb B Tennoaym. TaKuM oöpasoM, pe 30 HaHCHaH KaMepa 8 crnamneaew HX KOHEÓEHHH Ha peaonaucuoň uacrore, yMeHbmax nx amnnuryy, qro npnnonnr K cunmeunm yposna myua snycxa, KOTODHŘ Momer nsnyuawbcn qepes anycxnoü cpea 3 narpyöka 4 B aruocmepy. nnx nenasneHun BCGX HHsKoqacToTHux pe 30 HaHCHHX ®opM Koneöaunü oöbem peaouaxcñoň KaMepm 8 nonmen cocrannnwb Bennquny 0,25-0,7 or oöbeua EHYCKHOPO narpyőxa 4. Hpu...

Matrice briketovaciho lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246587

Dátum: 20.08.1987

Autori: Matijka Miroslav, Rejlek Jan, Ležatka Aleš

MPK: A01F 15/00

Značky: matrice, briketovacího

Text:

...9 oöpasymw saxonym xamepy 11 nn npeccyemoro Mawepnana, Bannupaenoro B Hee npeccywmnun ponnxauu 12 u anee 3 Kauanu 13.Texnonoruuecxný npouecc npecconannn ocymecwnnnewcn cneymmum o 6 pasoM.Hpeccyeuň Mawepuan, nonaaa n Kamepy 11 Konbueaoň MSTDHHM, nnannuaaercn B npeccosanbume Kauanu 13 npeccymmumn ponnkaun 12. Hpn swom npeccyenuñ Mawepuan pacnpeenHeTCx 3 a 0 cTpeHHoů Kpouxoü annamma 5 H Hanpannaewcn Bnpecconanbuuü Kauan 13. Kaxnan nuonb...

Zařízení pro tavné sváření

Načítavanie...

Číslo patentu: 246586

Dátum: 20.08.1987

Autori: Porkert Jioí, Klusák Radimír, Jandoš František, Skalický Jan, Tichavský Vladimír

MPK: B23K 25/00

Značky: sváření, zařízení, tavné

Text:

...Hanpasnammaa nononuurenbuoů npucanoquoň nposonoxu, amnonnennan B nue Tenecxonuqecxoro.nóñ c KpoHmTeñHoM 13, ycwauosneu penepcnnuuň snekrponexauuan 26,-HcnonHH Tenbuuů Mexaunsu xoroporo cnasan c ocnonaunem Kopnyca 15 nonammero MexannsMa ononHuTenbHoň ronosxn.YcTpoñcTBo paöoraer cneymmum o 6 pa 3 oM.B aanucumocru or xapaxwepncwnxn Marepnana n Texnonornqecxnx ocoôenuoćTéň cnapnnaemoro nnu nanpannaemoro usnennn BmöupaeTcx Texaonornqecknü...

Způsob výroby kovových vláken a zařízení k provedení způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246585

Dátum: 20.08.1987

Autori: Kohoušek Stanislav, Turecko, Šulc Vladimír

MPK: B21B 1/16, B22F 1/00

Značky: kovových, způsob, provedení, výroby, zařízení, způsobu, vláken

Text:

...nonyuaemóro Bonoxua. Oxpyxnan CKODOCTB Bpamenua nanxa 2 onpeenena H 3 supameHnñ V J 25 gaíną re g - ycxopeune csoőonnoro nanenna. Ycwpoücwso paöowaer cnenymmnM oöpasoM. V Oopouue no pa 3 MepaM cůepuqecxne uacwnuu nopomxa na nuTaTenn 1 nocTynamw Ha HQBBDXHOCTB nnocxoro 3 neMeHTa 3, ycwauonneunoro non yrnom K ro sa dshs 1,3 dpnsonwann, H CKaTHBamTCñ B sony 05 KaTKH (B sasop Memy nanKoM 2 H aneuen TOM 3). Hpn apamenuu Banka 2 uacrnuu uauuuaww...

Zařízení k dopravě materiálu potrubím pomocí kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246584

Dátum: 20.08.1987

Autori: Sunay Mucteba, Kyburz Emilio, Hunkeler Walter

MPK: B65G 51/00

Značky: potrubím, pomocí, zařízení, materiálů, dopravě, kapaliny

Text:

...Ha nepenneu Koude oőonoqkn (un.2).Konbua 2 H 3 Moryr ÓHTB aunonnenu Kax na TOPO xe Marepnana, qwo H oöonoqka, B aue pçőep nnn CBEMHMX sneueuros, Tax H HS pyroro, öonee Hsuococroñkoro Marepnana. .Ycrpoůcrao paóoraer cnenymmHM o 6 pa 3 oM.Homemennan ą nowox xuxocwn B TDYÓE oöonouxa 1 c aneuenrauu 3 nune xo~ neu 2 H 3 nepeuemaerca BMECTE c HOTOKOM non eňcTaúeM rpanueHTa annennn.Konbua, pasuemennme a coorsewcranu c üaxrnqecxnu ownomennén...

Magnetický pružný snímač síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 246583

Dátum: 20.08.1987

Autori: Whiting Roger Lewis, Clark Robin Douglas, Pascal Jean-claude, Strosberg Arthur Martin

MPK: G01L 1/12

Značky: pružný, magnetický, snímač, síly

Text:

...H cornacno, Hauarnnquaammne H pasmemenume B napannensamx HHOCKOCTHX, HSMGDHTGHBHHG oöuorxu pacnonomenu Ha Kaxom nepBoM SHSMEHTG cepeuunxa, a na xaxom BTopoM anemenre pacnonomeum ononHHTGHBHHG OĎMOTKH, nnocxocwu KOT 0 pHX napannenbnm nnocKocTHM nsmepnrenbnbm 05 MOTOK, npn sron nononnnrenbume oöuorxn Bxnmqenu HOCHE 0 BaTeHbH 0 n cor~ HBCHO C HSMEDHTGHBHHMH.TOK nanarnuqnnanun, cosaaaemuň B oômorxe Hamarnuqnsanux ucroqnaxom nepemenaoro Toxa, 0...

Mezistanice pro kontejnery potrubní hydraulické přepravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246582

Dátum: 20.08.1987

Autori: Kluge Arthur Frederick, Weber Giuseppe

MPK: B65G 51/26

Značky: kontejnery, prepravy, potrubní, hydraulické, mezistanice

Text:

...c ycnonuamu TPaHCn 0 DTHp 0 BaHHH. Kpome TOPO,nocToaHHm Koneőannx annenna B yqacwxax Tpyöonpononon crauunn.Hocrnraewcn STO TeM, qro B npoMemyToqHoň cwanuun nna xouweňuepon Tpyőonposonoro rnnpowpancnopwa, coepmameů HBKOHHTGHBHYD KaMepY, oöpasosannym yqacwxom TpaHCHODTHoT 0 Tpyőonpoaona H nonnonpoxoumn mnôepuumu sacnonxaw MM, ycwanosnenawmn nepnennxynapno ocn TpaHCn 0 pTHOP 0 Tpyöonponoa, H Hacoc,Haruewawenbxuň nawpyőox KOTODOPO noncoeuuen K...

Fotocitlivá dielektrická sloučenina

Načítavanie...

Číslo patentu: 246581

Dátum: 20.08.1987

Autori: Whittle Peter John, Richardson Kenneth, Cohen Noal

MPK: G03C 1/68, H01B 3/08

Značky: dielektrická, sloučenina, fotocitlivá

Text:

...npenapurenbno npnromoanenuuñ pacTBop öyTauen-Hnrpnnbuoro Kayqyxa B HMeTHnmopMaMMne Herarnanuu moTopesHcToM K noöaannmr cauueuconepmamee crekno c npeuymecraennuu pa 3 MepoM qacrnu 0,5-2,5 MKM. CMeCb rmarenbno nepernpamr c uenbm ronorenusauu H ycpeueuua cocTana cuaqana B Qapmoponoñ qamxe 9 reqenne 5 MHHYT, a 3 aTeM Ha nacrorepí KE c Kanponouonmmu 3 anKaMu B Teqenue 30 MHHYT. Honyqamr nacmy (cM. waönuuy) c BH 3 KOCTbw, oöecnequaammeň...

Zařízení k porovnávání frekvencí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246580

Dátum: 20.08.1987

Autori: Esteve Soler José, Woodford Anthony Reginald

MPK: G01R 23/10

Značky: porovnávání, frekvencí, zařízení

Text:

...COOTBGTCTBGHHO. Ha Bmxone BneonereKTopoB 3 H 4 oőpasymrcnAaneoumúynscu, noBTopxmmme opMy oruñammeü pannonnnynbca. Buxonnme nmuyás cm Bnneonewekwopoa 3 H 4 usoñpamenm Ha ®Hr.2 e H Zu COOTBETCTBBHHO. BuxoHue çnruanu Buneonewexwopoa nocTynamT na 3 neMenT 6 H, Bmxonuoä curuan KoTOPOPO (ur.2 e) crpoönpyew sneuenrm 5 H 7 H. » Ha 3 neMeHTm 5 H 7 H nocwynamr pamonmnynbcm c Buxona nnann 1 saepxxnH Henpepuano renepupyemmñ cnrnan reweponnaa 8 CO 0...

Fotocitlivá dielektrická sloučenina

Načítavanie...

Číslo patentu: 246579

Dátum: 20.08.1987

Autori: Deuber Robert, Ochomogo Oscar Rene, Foan Colin Charles

MPK: H01B 3/08

Značky: sloučenina, dielektrická, fotocitlivá

Text:

...3 upos o-xuuonnasunoa B nuoxcane HCHOHBSYWT moTope 3 HcT, COCTOHMMŘ H 8 1,2 He®T 0 xuuounnaaun-(2)-5-cynbmoamnpa öpomnponanuoň Hononaquoů meuonmopmanberąn-~ Hoü cmonm, 8 r Hononaquoñ wenonmopuanbernnnoä cuonm H noxcana.Texnonorna npnrowonneuua npennoxeanoä moToqyBcTBuTenbHocTn uanexwpuqecxoñ Komnosuuuu uns npumepon 1-8 ónaxosa H cocwonr B cneymmem.B àapmopoaoä vamxe cmemnsawr npeaapnrenbno npHroToBneHHmň pacrsop avnnuennmnosu sum-Tepnnueone c...

Způsob výroby osnovní úzké krajky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246577

Dátum: 20.08.1987

Autor: Gayer Herbert

MPK: D04B 21/12, D04B 21/10

Značky: způsob, úzké, výroby, osnovní, krajky

Text:

...aaxpunann pasenxemme KYCKH HHTBŘ TGPMMqecKH pacnnaBnHeMoň rpyuwosoň qacTH Tpuxoramuoro nonowua Ha okpymammeäHepe swoü rpeöenxoñ, oöpasymmeü 3 y 5 qHKH, B eme onny rpeőenxy npoôpana DaCTBOpHMañ neTneoöpa 3 ymman HHTL, aansmnammaa 3 yőqHKH yrounoň HTH. Hanee,B TOŘ me rpeőenxe uns BBH 3 HBaHHH OCTBHBHOŘ qacTH yroqnoñ HHTH npoöpana ona HnH necxonnxo Hepacrnopnuux HHTeň na Bsnàunanux B Kpaň Kpymena Toň uacTH yroqnoň HHTH, KOTOpaH HE 06 pasyeT 3 y...

Krystalický silikát s obsahem kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246576

Dátum: 20.08.1987

Autori: Bucher Robert, Küng Walter, Harris Martin, Whittle Peter John

MPK: C01B 33/26

Značky: silikát, krystalický, obsahem

Text:

...nemecraa annonnoro H/unn neuonorennoro rana, nonaepraewcn rnporepnanbuoä Kpncwannnsaumn co BDEMBHGM xpucmannusaun 420 qacoa.nocne ornenenua Mawouuoro pacrsopa H ynaneuua aresnonnoro pacwnopa LZ 40 conepmnm Hapuny c ocúoaauuen Heoxnauuo coownewcrnymmne Konnqecwna noaepxnocrno-axrusumx coenuueHaň,no 6 anneuHux 5 cuecn Kpucrannxsaunu.Oqennnuo, nooöuax muauqecxan-acopôunn Kax ocuoaannň,-Tax H uenpemenuo nonepxnocwno-axwuaumx...

Uchycovací a přenášecí ústrojí zvedacího mechanismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246575

Dátum: 20.08.1987

Autori: Richardson Kennert, Filhol Robert, Demarne Henri

MPK: B66C 1/42

Značky: uchycovací, zvedacího, přenášecí, mechanismu, ústrojí

Text:

...npucnocoőneąnn 2 5 30 He rpysoaaxsaruoro qprana 11 pacnonoxen ónouerp. ľpy.so 3 axaaTHuň oprau 11 cansan c rpy 30 M hzqebea Qbnxnmounoe cuennehne H nneąwB pesynsrare aroro rpysosaxnawnuů oprau 11 aanxewca orpanuqeno nonopornum. H MomeT conpnrawbcn c ®opMoň rpysa 4. Haneu 12 H nrynxa 13 csaaanu Mexny coóoñ Taxme mpnxumonnu cuennennem. HpąsToM Kosmůnuenr rpenun nonxea-ÓHTB Menbme, qeM nce aosuomume xoammnunenwm TDGHHH, KOTODHG Moryr...

Sběrací ústrojí pro samohybné sklízecí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 246574

Dátum: 20.08.1987

Autori: Mosse Madeleine, Lacroix Guy

MPK: A01D 89/00

Značky: ústrojí, stroje, samohybné, sběrací, sklízecí

Text:

...qepes nomeMHme crepmnu coenuneuu c Haňpannnmmuum öapañana. K Hanpannnmmnu öapaőaua npuxpenneuu onopaue nnacrnnu, na KOTODHR pacnonomeum Hanpannnmmme Kynaqxu Ann nnyxcTopoHHero ynpannenn mwanr c syóbxum H onopa öapaőaua c SYÓBHMM nan ycwaHoBKurnanuoro senymerp nana. Hanpannnmmne 5 apa 6 àHa.nepenBHramwca c nxonnmuu 3 onopnmennacTHHu 5 apa 6 aHoM c syönaum MemynpuxpenneHHmMnK ayu mpoaranbumm cwoponam rnannoů őanxu öoxosmmn nnacwuúaum B...

Agregát pro ražení tunelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246573

Dátum: 20.08.1987

Autori: Mich Thomas, Felix Raymond Anthony, Nichols Jeffrey, Cohen Noal, Borrod Guy, Weber Guiseppe, Domagala John

MPK: E21D 9/10

Značky: tunelů, agregát, řazení

Text:

...öypoaax xaperxa, a na penbconmx nywxx 5 ycranosnen nopTanbnmň yxnaqnx 8 Tonuenbnoň oönenxn Taxxe nocpecTBoM xoonux Konec 9. Csan yxnaquxa 8 paamemex paCTBOp 0 HaľHeTaTeHb 10, xoropuň ycranonneu na ocuosanuu 11 nocpencTeoM caoux xoonbm Konec 12 u penbcoabm nyweä 13,mecrxo aaxpennennbm na ocnoaaunu 1. Paua 14 pabrsopoxarnewarenn coeuueHa c yxnanqnxom 8 nocpencwnom xecTKoň THPH 15, a ero ocuoaanne 11 - c xsocwoaoň qaCTbm 3 nepennmnoů nnaTmopMu...

Výměník tepla typu “trubka v trubce”

Načítavanie...

Číslo patentu: 246570

Dátum: 20.08.1987

Autori: Koerts Kees, Aubert Daniel, Whiting Roger Lewis, Hanssens Theodoor Robert, Pascal Jean-claude

MPK: F28D 7/10

Značky: trubce, trubka, tepla, výměník

Text:

...cnnpanbnmx peőep 3. Hpu amnonnennu npoonbnoro pana raxnx yruyônànnň 5 caepneuun B cocennx peöpax 3 cuemenu, Hanpumepg pacnonomenm 3 maxuawnom nopaxe Yrnyönenun 5 Momao nonyunwb H HHTBBM,npu 3 ToM ux npoHnb MomeTMeTbpasnuuHym ®opMy,vBHyTpeHHan Tpyöa 2 ycTa~ noaneua à Hapymuyw 1 c Hawarom Hnn Mouwamnum sasopom.Hpenaraembů rennooönennnx paĎOTaeT cneymmnm oöpasom..B OILHOM Hanpannennn, OMbIBaH HEDYXHYIO HQBGDXHOCTI TPYČBI 1 H HYTDBHHIOIO H...

Náhlavní vložka k uchycení ochranných prostředků na hlavě

Načítavanie...

Číslo patentu: 246569

Dátum: 20.08.1987

Autori: Clark Robin Douglas, Strosberg Arthur Martin, Kluge Arthu Frederick, Schwab Wilfried, Kirrstetter Reiner, Dürckheimer Walter

MPK: A42B 3/00

Značky: náhlavní, prostředků, uchycení, hlavě, ochranných, vložka

Text:

...BxoHT coennnurenbhuň muyp 12 H nepenanmnue Konbua 13.Coenueunx 6 H 7 MoryT ÓHTb BMHDHHEHH paannqnum cnocoöanuuç yqero caoňcws npnneuneuux METQDHZHOB. - 1Ycrpoňcrao npnsonwcn B paőouee cocronnne cneymmnn oőpasom.Ha epmarenb 1 (ànr. 1), coeuuenumň co mnypom 12 H KOHbHaMM 13, ycwaHaannnaercn aamurnmñ qexon 4 (mur. 2) umemmü cwepxnn 8 H ronosxn 10, KoTopme nnonnrcn B npopeau 3 qepes owaepcrnn 2 (ąnr. 3), Haqnuan c ornepcwuů 2 c npopeannn 3,...

Hydraulický pohon manipulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246568

Dátum: 20.08.1987

Autori: Noseworthy Melvin Mackenzie, Lattrell Rudolf, Gales Ferry

MPK: F15B 13/02

Značky: manipulátoru, pohon, hydraulický

Text:

...29 B xpaňuee Bepxuee nonoxeune, Kowopoe xapaxrepuayewca orcyrcrsúen auemueñ Haŕpyaxu or rpyaa 29 Ha mrox 22 rnpouanunnpa 20 (Mepwaan Toqxa). Hpn.anLHeümeM Bunenmenhn mroxa 22 rnpouununnýà 20 rpys 29 HaunHaeT onycxarbcn. Hpn 3 TOM B mToKoBoü HOHOCTH 23 rnnpounnunnpa 20 HaquHaeT pacrn anneuue non Boseñcwsnem conyTcTBymmeñ Bnemneň narpysxn OT rpysa 29, a anneane B nopmueeoñ nonocTH 19 Haqunaer ymenbmarhća u Gyew onpeenarhcn sennqunoň...

Protiopěrka pro brzdy s vnitřními čelistmi k brzdění přívěsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246567

Dátum: 20.08.1987

Autori: Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia, Rassmann Christoph, Merten Gerhard, Steinkuhl Berd

MPK: F16D 51/46

Značky: přívěsů, brzdy, vnitřními, protiopěrka, čelistmi, brzdění

Text:

...0 ynopà, nmöupaewcx TaKHM 05 Da 30 M, qwo usaecTKwM caMnM no ceöe cnocoöom upu 06 paTHOM xone Kaqammaxcx onopa non neňcrnneu ychnun nTopuqHoñ Konoxn nosopaqnsaercn nporna cnnu eňcwann upyxnnm aoxpyr anyrpeuuero ynopa, npuqen Hapyxuuü ynop asauuoneňcwayew c npoýunen naxaąawmeňca onope, Hanpasnennum B cropony ero mapoaoň onopu.Ycnnue npyxnnu, neäcwnymmee Ha Kaqammymcn onopy Momer ÓHTB oqenb Hesna unrenbnmu, nóromy qwo onopnqe ycnnue...

Adaptabilní prognózovací regulátor pro kompenzaci kontrolovaných poruchových veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246566

Dátum: 20.08.1987

Autori: Hein Jürgen, Dahlstrom Robert Victor, Bente Alfred, Sebestyén Gyorgyné, Esteve Soler José, Lerch Hansueli, Stuckmann Dieter, Hertel Larry Wayne, Breuer Oswald

MPK: G05B 13/04

Značky: kontrolovaných, regulátor, kompenzaci, veličin, prognózovací, adaptabilní, poruchových

Text:

...pa 6 oTm npenaraenoro perynawopa aaKnmqaeTca 5 cneymmeu.Qyuxuounponanne oöbexra npecrannewcx 3 nnne nocnenosarenbnocru TBXHO noruqecxux uxnon c-uanecwnoů nurenbuocrbm. B Teqenne Texymero rexnonoruuecxoro unkna curuanu 6 KOHTp 0 nHpyeMHX Bo 3 MymeHHxx, nocwynammx Ha oöbexw,nepecqnwuaamrcn B Macmwaó ynpaanammnx noaeůcwanü, aareu cxnanunamrcn MCK ny coöoň H c Qaxwnqecxu peannaoaauubmn ynpanneuuauu nocrynamr na nxo upnMoü Moenn oőbexwa öea...

Zařízení pro izolaci porušených zón v průzkumných vrtech

Načítavanie...

Číslo patentu: 246565

Dátum: 20.08.1987

Autori: Domagala John, Nichols Jeffrey, Mich Thomas, Kövesdi János, Seiler Wolfgang, Culbertson Townley, Prisbylla Michael Paul

MPK: E21B 33/13

Značky: vrtech, izolaci, průzkumných, zařízení, porušených

Text:

...chemnoro Kepnonpnenunxa npHnonHnMamT öyposoü cuapn Han sonoñ ocnoxneuun H qepes őypunbnme Tpyöm 18 n 0 cTaBnHmT cyxoň Taunonn pymmuü MaTepuan-B 3 oHy ocnomueuuň nmöuM HBBSCTHMM cnocoöom, Hanpunep nyYcwpoñcrno onycxamm B Kononny 6 ypHnLHmxTpyö 18 no KOTODHM ono nenmewca BHH 3 non COĎCTBGHHHM BECOM. H 6 bcrumennn nopmne 1 0 H 0 pHÓľOKOHb ua 15 muxcawopm 4 non eñcTBHeM npymnnu 3 BxoHT B áauennenne c-BepTHKanbHHMH nasamn 5 CEKĽHH 6,...

Způsob přípravy tamponážní směsi na základě hlinitanového cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246564

Dátum: 20.08.1987

Autori: Pushev Georgi Ivanov, Petkanchin Lyubomir Todorov, Hunkeler Walter, Kyburz Emilio, Marinov Mihail Tsanov, Mihovski Mitko Minkov, Manolova Valentina Alexaddovna

MPK: E21B 33/138

Značky: základě, tamponážní, způsob, směsi, přípravy, cementů, hlinitanového

Text:

...3 x 3 MM. KaMepa sanonHeua 100 mapaun - paőounun TenaMMnHaMeTDOM 5 MM rexcamçppHŕa 6 apux. BpeMa Konwaxwa cMecu c pa 6 oqKMM TeHaMH 5 c. B paöoueä KaMepe oHdnpeMeuHo Haxonrcn 50 r CMGCH. Oöpaöowannym CMECB nonąmr B KaMepy npeccoaanna anwoMaTnueckoro Taönevoquoro npecca nopuuamm no 1 r, rue ee opMymw-npn asnenuu 80 MHĺM Hpn STOM nonyqamm Taönerxn uaMeTpoM 10 M H Bmcowoů 4 MM.Hpn 5 aTBOpeHHH neMeHTa, npuroronneunoro HSEECTHNM cnocoöon, H...

Tryska detonačního zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 246563

Dátum: 20.08.1987

Autori: Hefele Josef, Aubert Daniel, Ferrand Claude, Maffrand Jean-pierre

MPK: B05B 7/20

Značky: detonačního, tryska, zařízení

Text:

...ycrauosnenonpncnocoönenne ns saxpenneuun oôpasua u 3 xoMnaKrHoro Hanmnneuoro Mawepnana.Cymuocrb naoőpewennu ňoncuaewcx qepTexoM.Crnon ewouaunonnoů ycranonx coepxnw aaxpurmñ c onnoro Kóuna Kopnyc 1 c Tpeux npnmuu Kauananm 2, 3, 4. Onn na Kananon 2 cnyxnr nnn ycxopeHnx aöpasnna, Hpyroü Kanan 3 - uns ycxopeuun nopomxa nanmmaeuoro Mąrepnana, a wpewnň xąnan 4 - ns orsoa aöpasnsa. Kaaanu 3 K 4 nunonnenu 5 pac~ xonamnxcx Bmxonnux xonuax crnona. B...

Způsob chlazení jednostupňovým kompresním chladicím strojem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246562

Dátum: 20.08.1987

Autori: Vörösházi Mária, Harris Martin, Hubele Adolf, Wood Derek Alexander, Ripani Luciano, Carbonaro Antonio

MPK: F25B 1/00

Značky: chlazení, chladicím, způsob, kompresním, jednostupňovým, strojem

Text:

...Bemecwno cmnuąmw B KQMť npeccope 1 no naaneHHh.40-14 Kr/cm u Hanňasnxmm 3 KougencaTop 2.Hpouecd cmarna cmecą CGOTBGTCTBYGT nunnu (a-b) Ha (9-T)-anpawue. B KQñeucawo~. pe 2 cmaroe paóoqee semecrno oxnaxnaercn, ownanan Tennó 5 okpymamym upey, Bcnenqwnue oTnona wenna or napon paőoqero nemecrnaKoMnoHeHTuĺmpeon.ÍC 318 n.peou-12, KHHHmMe,nDH 50 HE§ Bmcoxoň Tçuneparype, KOHĽGHCHDYNTCX,ro ecwb paôoqee Bemgcrao ąacTuuHo cuuxaewcn no döpasonąas...

Universální zařízení ke stanovení doby vytvrzování jádrových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246561

Dátum: 20.08.1987

Autori: Répásy Zoltán, Bátor Edit, Veszprém Nagy Ferenc, Farkas Béla, Kiss Zoltán

MPK: G01N 27/02, B22C 9/12

Značky: vytvrzování, universální, jadrových, zařízení, stanovení, směsi

Text:

...12 npnxpenneu mrox 13, pacnonomeuuuü Ha Haxonamnncn non KóxyxoM 8 KoHeunu Buxnmqarenen 10. B Hnxueň qacru nasa, nunonnenuoro B cTenxe.mraTnsa 9, nueewcn yrnyönenne, sa cqew KOTODOPO samenxa muxcamopa 11 Qnxcnpyer pyxoxrxy 12 B xpaňueu Humnem nonomennu. AK Topuy pyxoarxn 12 npnxpennena Kpumka 14, aaxpunammaa cnepxy maxry neun 6. Cuusy K Kpumke 14 Kpennwcx cronux 15, npencTaBnammHň coőoñ KPOHMTEŘHc Konbuon, 3 KOT 0 p 0 M aunonuen nas nnn...

Pantograf dopravního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246560

Dátum: 20.08.1987

Autori: Romano Ugo, Bakán József, Barna Lajos

MPK: B60L 5/24

Značky: prostředků, dopravního, pantograf

Text:

...npn aró oöa rnöxue mynwa 8 amnopaqunamrcx H 3 kqH 7 aKTa 9 u oöecneqnsamwcn snexrpoúarnnrnue aamenxu 11, ocsoöoxammne nnaHKy 12, Koropan no eñcwnuen npyxnuu 3 nepenemaerca BBGDX, ocsoöomnan npymnuu 3, Toxonpnenn npn svou onycxaercn.Hpenaraeuan KOHCTDYKHHH noaumaew HanexHocTb pa 6 oTm TOK 0 npHeMHHKa, Tax xax npeowapamaer ero paapymeune H npenoxpanaem or qarrux nospemenuň npu yapax H sauenax sa nmcrynammne snemeárm Kouvaxrnoň ce 7 n H pyrue...

Zařízení k elektrolytické regeneraci kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246559

Dátum: 20.08.1987

Autori: Szajáni Béla, Ivony Józsefné, Kiss Jánosné

MPK: C25C 1/20

Značky: kovů, regeneraci, elektrolytické, zařízení

Text:

...woxononsom, npowexamue B oönacrn cwenm öaxa, unnunnpnqecxnm CTaHbHHM nHcToM, Koropuñ onnonpemeano oöpaaýew Buemuuň Henonnmnmñ anexrpo. 3 TOT 3 HeKTp 0 n, a raxxe pyrne,ncTpannaewme no Heoőxonnmocru Bo aHyTpb KoHueHTpHqecKH pacnonoxennue, uenonux 2465593 HHe BHGKTDORH, MOFYT TOXE ÓHTL HOHM HHHHHĽDSMM, OHHOČTOPOHHČ aaxpuwumuno oTHomeaum K Toxonpoaonam. Ecnn noàaqa Toxa K Henonnumumu anexrponaunpogouw no Hapymuoü nonepxuocvu...

Zařízení pro tepelné zpracování texturovaného chemického vkákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 246558

Dátum: 20.08.1987

Autori: Daróczi Iván, Huber Irén

MPK: D02J 13/00

Značky: vkákna, tepelně, chemického, texturovaného, zpracování, zařízení

Text:

...mapy 15 H nocTynáeT B ysen HaMOTKH 16.Hemoxycnpoaaunuň naaepnuů nyq 1 cw HcToqHHKa nasepnorq usnyqeuun nocpencwnou nuuau 2 Hnn napaöonuqeckoro sepxana 3 QOKYCHDYGTCH na Texcryv púpyeuym numa 13 Caonoxno). .Mna sroro Huwenanpannrenb 7 nepememamr no FODHSOHTBHBHOĚ Tpyőxe 4 no mex nop, noxa paöoqan noaepxnocrb ero nucryna He.oKaxewca 3 Qoxyce nunsm 2 nnu napaőonnuecxoro sepxana 3. Taxoe nonoxenne HnmeHanpanHTenn®uKn cnpymw BHHTOM 9. 3...

Analogo-číslicový převodník v přístrojích s nábojovou vazbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246557

Dátum: 20.08.1987

Autor: Boros László

MPK: H03M 1/38

Značky: nábojovou, převodník, analogo-číslicový, přístrojích, vazbou

Text:

....YcTpoücTBo paöoraew cneymmun oöpasom.B Haqanbubů MoMeHT BPEMGHH t 0 önox 2 ocymecwnnxeý Bpemeuuym nu 6 opKy Bxonnoro curnana (aapnna) q BX(0), nponopnnonąnbnoro cnrnany UBX (0) c Buxona Hcrounuxa 1. B MOMEHT BDEMEHH t.T/2, rneT - nepuonTaKToáux HM- nýnbcon nnranna, curnan (sapn) c nmmoa önoxa 2 q 2 qBx (0) nocwynaew na. Bxo önoka 3, c Buxona KOTOPOPO nocrynaew na Bxo önoxa 4, H nanee -úa Bxon 6 noKa 5. EMKocTb xpanennn C, ônoxa 2 nxonnoro...

Odlévané kolo dopravního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246556

Dátum: 20.08.1987

Autori: Küpper Wihelm, Petty Walter Leonard, Crenshaw Ronnie Ray, Algieri Aldo Antonio

MPK: B60B 5/02

Značky: prostředků, dopravního, odlévané

Text:

...4, nMemmne conuoň croponu BmcTyn 7, a c upyroň - peöopm 8 H 9.HHCK 3 cocvonr na nayx Konueuwpuqecxmx H Konycooöpasumx nonoc 10 H 11,coenuennux Memny coöoñ npn nouomn Tpyőooőpaanoro ynpoqnammero peőpa 12,He nucrynammero c anemneů CTODOHH sa nnocxocwn Koneca H npoxonmero no napymuouy naMeTpy ůnanua Koneca. TpyőOOĎpa 3 H 0 e.pe 5 p 0 12 nocoeàneuo K Ta-KOMY me peöpy 13 npn nonomn qewupex Ho 6 pa 3 Hux cexwopon 14, pacnonomennmx Memny...

Dvojité teleskopické zdvihací zařízení pro akumulátorové vysokozdvižné vozíky se zvýšenou dohledností

Načítavanie...

Číslo patentu: 246555

Dátum: 20.08.1987

Autori: Kaplan Murray Arthur, Loja Ladislav, Košík Eduard, Granatek Alphonse Peter

MPK: B66F 9/06

Značky: zdvihací, zvýšenou, vozíky, teleskopické, akumulátorové, dvojité, zařízení, dohledností, vysokozdvižné

Text:

...Maqwm, ee BGPXHHMH nonepequumu 6 anKaMM H sepxneň uacrbw noabemnoro runpannnuecxoro uunnnpa,H Bnemuee npocwpancrao cöoxy nonbeuaoň ycwauonxu, nem ocTnrHyT noauoxno Haunyumnň oösop aux aourenz Mamunm, npnqem B T 0 me apbma yMeHLmaeTcx nuna Hanpasnammx npoąnneň, a orwyna H Bec Henonsnmnoň qacrn Maqru, KOTO pan, önaroapa nosony saxpennennm uanm nna Hanpannxmmmx ponnxon nne nee öonee mexnonornqna, Tax Kax ycTpaHHeTcH pan Texnonornqecxnx...

Způsob bezkontaktního stanovení elektrické vodivosti elektrolytických kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246554

Dátum: 20.08.1987

Autori: Csányi Anton, Vasilev Ljudmil, Švancar Ján

MPK: G01N 27/02

Značky: vodivosti, elektrolytických, elektrické, bezkontaktního, stanovení, kapalin, způsob

Text:

...ycnnňrenb, ynpannnemmñ WMDOKOHOHOCHHM renéparopom HMHYHBCOB, neTeKTop 5 perncwpnpymuň nýnöop 6,Hanpnmep unmposoü BOHBTMGTD. HpHqeM Bosöymnammnň KoHTyp 1 nonxnmqen K Hc~ Toqunxy 4 nepeMeHHoro Hanpnmennx, a nsmepnwenbnbů KoHTyp - K 0 sxoy neTeKropa 5, K Buxoy KoToporo nonxnmuen perncwpnpymmü npuőop 6. ÚÓMOTKH name,puTenbHoro H aoaöymammero KOHTYPOB ynomenu Ha Konnueoőpasnme cepneqnnxn us MQPHHTOMHPKOPO Marepnana c Bbmoxoň MarHuTHoň...

Chladicí tunel pro řízené nucené chlazení ohřátého materiálu, zejména otlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 246553

Dátum: 20.08.1987

Autori: Ce1uch Ján, Kravec Ján, Kováeik Vladimír, Murgaš Marian, Pilárik Stanislav

MPK: C21D 1/62, F27D 9/00

Značky: chladicí, materiálů, chlazení, nuceně, otlitků, řízené, ohřátého, tunel, zejména

Text:

...cocToxHneM.ox narenbnoro TyHąeñK. -pyrné nmronume nunonuenna usoöpeweunx onucanu 9 nonnyHKTaxopMynu nsoö peweunn. Hsoöpeweune őonee nonpoöuo ohucuaaercn 5 npuuepe sunonueuna. A FHpnuep nuonaeunn Hpnuep nunonnenun usoöperenun noxaaunaerOur. 1 sun nsoópefenuoro oxnannwenbuoro Tynnena B nónonuurenbnom paspese c coowaewcwnymunnosnymuo-Texuuuecxnmu npncnoco 6 neHHHMM 3 cxeua ruuecxou usoöpaxennn, Our. 2 nonepeuuoe ceuenne oxnanmwenbuoro...

Řídicí obvod sledovaciho posunu podle hnacího posunu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246552

Dátum: 20.08.1987

Autori: Foks Jioí, Chladný Anton, Pilárik Stanislav, Hulman Štefan, Paš?alka Karel, Štipán Václav

MPK: G05B 19/18, B23F 23/00

Značky: podle, sledovacího, posunu, obvod, řídící, hnacího

Text:

...ÉBCTOTH OHBDSHHŘ CHOXEHHH HSMBHHGTCHnón), a uuekno, nucoxue paöouye cxopocru TPEĎYDT Bmcoxux qacror onepauuñ cnoennn.qroóm ncxnmuurb Heünaronpunruue HSMGHEHHH qacToT onepamnň cnoxeuna H nonyqurn nocToaHHym qacrory bnepannñ cnomenua, OnHTbTaKH ueoóxouuo cnoxnoe cornacoaanme paspemammeň cnocoóuocwn uauepnrenbnoro awqnKaseymeň ocn 6 qncnou oöopowon nncrpyueura (c uncnou oöoporoa uepasuuoň mpesu npn mpeseponannn syóqarmx Konec no Meroy...

Ovládací člen třídícího zařízení korunkových uzávěrů lahví na uzavíracích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 246551

Dátum: 20.08.1987

Autor: Kopál Pavel

MPK: B67B 3/06

Značky: uzávěru, ovládací, třídicího, lahví, zařízení, uzavíracích, strojích, korunkových, člen

Text:

...yxynopouHmx Mamnaax nocpencraon oxnara Hmemmnxcx sanacon Kponqawmx Konnaqxoe noc 246551Turayrb Henpepunnoň H ôepemnnnoň noaqu Kponqawbm Konnaqxos Ha yxynopoquue ycrpoücrsa, npHqeM oHoBpeMeHHo omuaercn nounxeuue usnoca H myMaQSanąqa pemaewca, cornacuo uso 6 peTeuum, TeM, qwo Ha Kanane nonaqu 3 uanpanneunn noaąn xponuarux Konnaqxon pacnonomeuo Hecxonbxo nHnyKTuanux unuuaTODOB, curnanaüu xowopmm qepes sanac Kponqarhm Konnaqxon B xanane...