Archív za 1987 rok

Strana 119

Plastické mazivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 241590

Dátum: 15.09.1987

Autori: Narayanaswami Subramaniyan, Ezer Elemér, Montzka Thomas Alfred, Richardson Kenneth

MPK: C10M 105/06, C10N 30/02

Značky: plastické, mazivo

Text:

...požiadavkách nadkvalitu je m-ožné destislačný zvyšok upravovať, ľůŤĺJnDVüť hydíwogenačune, a to bud v kvapalnej, fáze za- zvýšeného tlalku v-odíka,alebo na skrráupanýlch katalyzátoroch pri zvýšenom tlaku alebo blízkom atmosterickémvu.Hvdrogenačné teploty sú v rozsahu 1-00 až 320 °C, najvhodnejšie 150 .až 200 °C. Ako hydrogeoačné katalyzatory sú vh-odcne všetky známe hetenogemne katalyzátory hydrogenácie aaromatlcikých zlúčením najmä...

Celobuková vodovzdorná preglejka

Načítavanie...

Číslo patentu: 241589

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kehr Wolfgang, Wachtel Helmut, Sauer Gerhard, Haffer Gregor, Schneider Herbert Hans

MPK: B32B 21/14

Značky: preglejka, celobuková, vodovzdorná

Text:

...vlastnostL Oproti doteraz vyrábamým rpreglejkám má zlepšeně požiarno-technickě vlastnosti - je zaradená do stupňa horlüavoeti B, kým pôvodne bola zaradená v stulpni hori-avosti C 2.Pri výrobe týchto prełglejok nie je potrebené menit technológiu výroby, investovať prídavné ~strojuné zariadenia (napr. na i preg-náciu dýh .a pod.) zvyšovať počet pracovných sil a zvyšovať spotrebu elektrickej a tepelnej energie.Preglejka bola lepená...

Systémová paleta pre prírubové súčiastky s otvorom v osi

Načítavanie...

Číslo patentu: 241588

Dátum: 15.09.1987

Autori: Dürckheimer Walter, Lattrell Rudolf

MPK: B65D 19/22

Značky: systémová, súčiastky, otvorom, přírubové, paleta

Text:

...a .na nej nasunutou napr. Stľ-BJHOV-ÝIII vedením 4. « stieraoou doskou vybavenou zdvíhacím čap- Medzi vymeniteľnIou »doskou 2 a prírubomi. vitýnmt súčiasükami 6 je umiestnená sti-eracia Spodná čast zariadenia je funlkčne orien- »na -strediaoich tŕbežnými prostriedkamidoska 5 voľne nasunutá tovaná na transport ňoch 3. Stieracia doska 5 je po stranách medzi-opeuračnej manipulácie a ,skladovania Hanna. ~číast umožňu xvynál-ezu so ši na obr. 1...

Zariadenie na utlmenie hluku pary u parných generátorov malých výkonov

Načítavanie...

Číslo patentu: 241587

Dátum: 15.09.1987

Autor: Bright Gene Michael

MPK: F22B 33/12

Značky: generátorov, hluku, malých, parných, výkonov, utlmenie, zariadenie

Text:

...ku komore tiež s otvormi po obvode a uzavretá dnom. Toto je privarené o prñvodnú trubku, Ďalej je priestor plášťa vyplnený sklenou vatou,ktorá je uohytená na jeho hornom okraji drôtenou .tkaninou a vo spodnej časti je nástavec privarenýna dne piášťarPokrok dosiahnutý zariadením podľa vy 4nálezu spočíva v znížení lrlučnosti na povolenú hranicu a tým v zlepšení životného prostredia v blízkom okolí parného generátora.Na pripojenom výkrese je...

Zariadenie na kontrolu činnosti mazacieho systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 241586

Dátum: 15.09.1987

Autori: Jeffery James Edward, Johnston David Norman, Housley John Rosindale

MPK: F01M 11/10

Značky: zariadenie, mazacieho, činnosti, kontrolu, systému

Text:

...valčellça,v ktorom je umiestnený piewstik a pružina,pričom na voľnom konci plastika je vlytvo~ rená kullisa. 0 túto kulisnu sa opiera koncový spínač. Hydraulický valček je opatrený vtokovým a výtok-ovým otvorom.Príklad vyhotovenia zariadenia podľa vynálezu je znázornený na pripojenom obrázku. i ~Pri normálnej činnostimazacieho systemu je mazacie médium w-tokovým otvor-om 2prlv-ádzané do hydraulického ivalčełka 1 pod piestik 3, na Iktorý...

Adhézny náter

Načítavanie...

Číslo patentu: 241585

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kozlik Antonin, Wells Wilfred Hase, Armitage Bernard John

MPK: C09D 3/46, C09D 3/36

Značky: nátěr, adhézny

Text:

...ktorý pozostáva z 20 až 60 hmotn-ostných 0/0 asi-altoelastomérnej kornpozí-cie obsahujúcej 7 D až V 97 hmotnostný-ch asľaltu, 3 až 30 hmotnostných syntetickeho kaiuíčuku a 4 D až 80( hmotnostných alifatického, aromatickéholalebo chlónovaného rozpúštadla.Po z-axscąhnotí adhézneho náteru sa nanášajú ochranné obmúrovky aJlebo obklady kladené do kyselinovzdorných trnelov, ktoré na suchý adhezny náter dobre prlľnú. e výhodné naniesť do...

Pigmentový a plnený nízkohustotný polyetylén

Načítavanie...

Číslo patentu: 241584

Dátum: 15.09.1987

Autori: Schöffmann Franz, Wrulich Herwig, Rodriquez Benjamin Pagurayan, Maier Wilfried

MPK: C04L 23/06

Značky: polyetylen, pigmentový, nízkohustotný, plnený

Text:

...čo sa prejavuje -silnou tepelnou »degraidaciou polyetylénu, pri ktorej »vznikajú plynné nizkomoleikul-ové produkty.Nakolko sa pri extrúznom nanášaní pracuje s pomerne vysokými odtahovými rýchlos 241584ťami taveniny od 60-40 D m/min, pri veľmi malých hrúbkach nanášaného filmu od 20 až 40 m, plynové bwubli-ny v tavenine spôsobujú trhanie clony taveniny, pričom dochádza k nero-vnorstiam na povrchu extrúdovaného filmu až k vytváraniu rnepokrytých...

Zapojenie kompenzačného, transformačného člena pre viacprvkový senzorový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 241583

Dátum: 15.09.1987

Autor: Duerksen Charles John

MPK: G05F 5/00

Značky: zapojenie, člena, viacprvkový, transformačného, senzorový, kompenzačného, systém

Text:

...sa docieli sledovaný kontrolovaný tech nologický proces, ktorý umožňuje transformáciu analógových lsignálov viacprvkovéhosenzorického systému v jednom .alebo via cerých senzoroch do nulového stavu, nulovej sústavy. Z tohoto nulového stavu, ikt-oremu zodpovedajú nulové analógové výstup ~ 4Na pripojenom výkrese je nakreslená bio-uková~ schéma zapojenia ekoumpenzačného,tnansfo-rmačné-ho člena aplikovaného pre momentom-Silový šesťprvkový...

Spôsob ochrany proti samovznieteniu tuhých samozápalných borľavých zmesí organických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 241582

Dátum: 15.09.1987

Autori: Green Laddie Lee, Boveri Sergio

MPK: A62C 2/00

Značky: samovznieteniu, borľavých, proti, spôsob, samozápalných, látok, organických, zmesí, ochrany, tuhých

Text:

...Ido stavu, lkedy v oblastí normálnych teplôt 20 až 50 °C, resp. 100 °C, nemôže dôjsť k intenzívnejšej exotermickej reakcii.Podstatou tohto vynálezu je spôsob ochrany proti sazmozvtzniereniu tuhých samozápalných horlavých zmesí organických látok,ktorý sa uskutočňuje tak, že -nebžepečná latka sa vyhreje postrekom horúcou vo-dou alebo parou alebo horúcim vzduchom po dobu 5 min až 1 h na teplotu S 0 »až 100 °C a potom sa táto latka...

Rezná kvapalina a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241581

Dátum: 15.09.1987

Autori: Tarancon Gregorio, Nisato Dino

MPK: C10M 111/02, C10N 40/22, C10M 11/02...

Značky: výroby, spôsob, kvapalina, rezná

Text:

...C tak, že sa s nimi dá lahko manipulovať i pri teplotách v zimných mesiacoch. To je zvlášť výhodné, nakoľko napr. dietanolaumin má teplotu tuhnutia okolo 30 stupňov C a nakolko sa prepravuje v sudolch vyžaduje teplo na roztopenie, čim sťažuje manilpulaciu, resp, vyžaduje zariadenie na ohrev.Zo zlúčenín bóru je vhodné použitie kyseliny boritej, lktorá je na trhu .dostupná a nie je ju potrebné upravovať. Rovnako dobre je možné použiť kysličník...

Pipeta na meranie malých objemov

Načítavanie...

Číslo patentu: 241580

Dátum: 15.09.1987

Autor: Nozawa Shigenori

MPK: G01F 13/001, B01L 3/02

Značky: objemov, malých, meranie, pipeta

Text:

...sa nachádzajúcimi dvoma zaräžkami z pórovatého materiálu, ktorý vylmedzwje pohyb Ikvapky ortute. Pipeta je napojená .na prívod vzduchu, ktorým sa pneumatický ovláda .pohyb owrtuťovej kvapky, t. j. píesta v kajpiláąre. Pre urýchlenie manipulácie na .kapilárnu rúrklu je »nasadená pomocná jimka na zachytenie odmeraného objemu vzorky, čítrn sazamedzi vniknutiu jo-dmeriavanej často infekvčnej vzorky tekutiny.Pneumatické ovládanie pohybu...

Svetlocitlivý roztok na predsenzibilizáciu ofsetových tlačových platní

Načítavanie...

Číslo patentu: 241578

Dátum: 15.09.1987

Autori: Ohaya Katsumi, Evans John Raymond, Thomson David Summers, Jones Geraint

MPK: G03F 7/08

Značky: roztok, světlocitlivý, tlačových, predsenzibilizáciu, platní, ofsetových

Text:

...je,že sa .na expoziciu musia používat svetelné zdroje s bohatým obsahom ultrafialového žiarenia.Tento nedostatok rieši svetlocítlivý roztok podľa vynálezu, ktorého podstata je v tom, že .na hmotnost polymérneho substrá~ tu obsahuje 05 až 50 0/0 hmotnosti C-4-vazidofenylj-N-fenylnitrónu a 0,5 až ao hmotnosti aromatického diazidu. Aiko polymérný substrat sa používa metakreziolforrnaldehy dová živicia, alebo zmes...

Pojazdný dvojbubnový navijak

Načítavanie...

Číslo patentu: 241577

Dátum: 15.09.1987

Autor: Arnould Jean-claude

MPK: B66D 3/00

Značky: dvojbubnový, pojazdný, naviják

Text:

...1, obr. 2 sa skladá z rámu 1,ktorého predná ičast tvori po-dperu 2 slúžiacu na stabilizáciu »navijaka v teréne v »mieste navíjaniąa, zadná časť nesie smerové kladky 3 určené pre vedenie tažného lana a úchyt 5 pre kotvenie navijakva pri práci. AAby sa zadná časť rámu -naovijaka pri pojazde nevlielglar povzemi, je podopretá vieč-ným kolesom 4, ktoré je voľne otočné a umožňuje otočenie sa navijaka aj na mieste. V strednej časti centrálne...

Spôsob prípravy alkylfenolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 241576

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kytönen Pertti, Jakkula Juha, Gros Stefan, Gädda Lars

MPK: C07C 39/06

Značky: spôsob, alkylfenolov, přípravy

Text:

...a sírovej,pri zvýšenej teplote a následným -odstránením prebytozčnej kyseliny prepraním vodou.charakteristické .fyzikálne vlastnosti .aktívneho alumínosilikáiu sú závisia od zloženia a čistoty suroviny a od podmienok aktivácie minerálnou kyselinou. Požiadavky na aktívny aIumín-osilikát ako katalyzátor podľa vynálezu spĺňajú i niektoré komerč Ené aktívne hlinky s vyšším obsahom H-montm-orillonitu, ktoré sa polužívajú v priemysle pri...

Prevešiavacie a polohovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 241575

Dátum: 15.09.1987

Autor: Örnhjelm Kaj-erik

MPK: B65G 47/52

Značky: zariadenie, prevešiavacie, polohovacie

Text:

...posuvné pripojená k hornému voľnému koncu hornej nosnej telesk-opickej tyče 4 a dolná čeľust 3 je pevne spojená s dolným, kotvovite zahnutým koncom dolnej nosnej tyče 5. Obidve čeľuste 2, 3 majú polkruhový prírubový tvar ana jednom ich konci je ku každej pomocou čapu 14 pripojený odklopný segment 15. 0 d 5klopné segmenty 15 sú cez ich tahadlo 16,opatrené nastavovacim. skrutkovým spojom,spojené jednak s koncom hornej ovladace teleskopickej...

Vreteno s automatickým upínaním nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 241574

Dátum: 15.09.1987

Autor: Gros Stefan

MPK: B23B 19/02

Značky: automatickým, upínaním, vřeteno, nástroja

Text:

...držiaka 1. Vodiace hrany 17 upí posuvového vretenika posuvne uložený ovládací kolík 9 a na fréme stroja nastaviteľná narážka 19.Funkčná činnost vretena s automatickým upínaním nástroja podľa vynálezu je nasledovná v pracovnom cykle sa viacvretenový posuvový vreteník po každom vykonannom pracovnom posuve vpred do rezu vracia rýchloposuvom Spät len do tzv. pracovnej základnej polohy, V ktorej sa ovládací kolík 9 neopiera o nastaviteľná...

Dvojlôžkový prepravník veľkoobjemových balíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 241573

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kytönen Pertti, Jakkula Juha

MPK: B65G 57/28

Značky: veľkoobjemových, dvojlôžkový, přepravník, balíkov

Text:

...1 upevnená na stredovejvkoiízole 17 a na nosnom ráme 2 na operných konzolách 18. V sklápateľnom rámerľ, ktorý má v čelnej časti zábranu 19, str-špo stranách stredovej konzoly 17 umiestnené dve lôžka 5, 5, pozostávajúca z oceľových priehradkových profilov, pričom nad každým lôžkom 5, 5 sú na vodiacich lištách uložené vidlicové posúvače 7 ovládané posuvnou sústavou hydraulických valoov 8. Po oboch bočných stranách sklápateľného rámu 1 sú na...

Zariadenie na vyvažovanie supravodivých gradiometrov

Načítavanie...

Číslo patentu: 241571

Dátum: 15.09.1987

Autori: Velez Emilio, Campbell Ramsey

MPK: G01R 33/028, G01R 29/08

Značky: supravodivých, gradiometrov, zariadenie, vyvažovanie

Text:

...na teplotu tekutého hélia a opätovnélio zohriatia na izbovú teplotu po vybratí z kryostatu. Gradiometer vyžaduje menejjčasté nastavovanie a je celkove odolnejší aj voči mechanickým otrasom.Na pripojenom výkrese je príkladné usporiadanie, kde na obr. 1 je čiarkovane znázornená regulačná krivka gradiometra 2. rádu pri obvyklom vyvažovaní pomocou jedného korekčného prvku a plnou čiarou znázornená regulačná krivkaçtoho istého gradiometra pri...

Sieťovateľná polymérna zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 241570

Dátum: 15.09.1987

Autori: Becker Karl, John Heino, Bohlmann Dieter, Burks William, Doane Elliott

MPK: C08K 5/14, C08L 31/4, C08L 23/08...

Značky: polymérna, sieťovateľná

Text:

...valcov 1,25 1 a nasledne po pridaní 4 hmotnostných percent 1,1-di-terc.butylperoxy-3,3,5-trimetylcyklohexánu rozpusteneho v kvapalnom flegmatizačnom činidle sa domieša ďalšie 3 min. Hodnota Mooney pripravenej zmesi,vyjadrujüca jej spracovatelskü bezpečnosť pri 110 °C je 49 min. Z tejto zmesi sa lisovali doštičky s hrúbkou 0,8 až 1 mm postupným roztláčanim materiálu pri teplote 100 až 110 °C na max. tlak 20 MPa, po dosiahnutí ktorého sa...

Spôsob úpravy polypropylénových textilných materiálov pred farbením katiónovými farbivami

Načítavanie...

Číslo patentu: 241569

Dátum: 15.09.1987

Autori: John Heino, Schütter Hartmut, Hergeth Heinz, Franke Hermann, Becker Karl, Döhler Erhard, Limmer Heinz

MPK: D08P 3/79, D06M 15/21

Značky: polypropylénových, materiálov, úpravy, spôsob, farbivami, farbením, textilných, katiónovými

Text:

...rofilizovaného polýetylénglykolom A 0 číslo 21.8 627, ako aj na báze hydrofilizovaného nizkomolekulárnelío polyetylénového vosku A 0 207 060.Problematika farbenia polypropylénových textilných materiálov katiónovými farbivami rieši spôsob úpravy týchto materiálov pred ich farbením podľa vynálezu, ktorého pod~ stata spočíva v. tom, že polypropylénov-ý textilný materiál sa impregnuje v roztoku pozostávajúcim z 5 hmot. dielov...

Obvod s konštantnou veľkosťou impedancie a plynule meniteľnou fázou

Načítavanie...

Číslo patentu: 241568

Dátum: 15.09.1987

Autor: Bohlmann Dieter

MPK: H03J 3/22

Značky: impedancie, obvod, fázou, konštantnou, veĺkosťou, plynule, měnitelnou

Text:

...v oveľa bohatšomsortimente. Regulácia sa robi jediným ovládacím prvkom bez prepínače pre. záporné a kladné hodnoty fáze, pričom reguľovateľný rozsah fáze možno dosiahnut veľmi velký, ak sa zvolí najvhodnejší regulačný odporník, čo d.o rozsahu jeho odporu, zaťažiteľnosti a mechanického prevedenia. Požiadavky na kvalitu použitých súčiastok sú minimálne. Tak napríklad odpor vinutia tlmivky nemá vplyv na presnosť a funk ciu obvodu, iba...

Zapojenie indikátora príjmu frekvenčne modulovaných vysielačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 241567

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hergeth Heinz, Limmer Heinz

MPK: H03J 3/12

Značky: frekvenčne, modulovaných, vysielačov, indikátora, zapojenie, příjmu

Text:

...v tom, že druhý vstupoperačného zosilňovače je spojený so zdro jom porovnávacieho napätia.Nový účinok zapojenia podľa vynálezu spočíva predovšetkým v technickej oblasti,kde rozsah použitia indikátora je možný i tam, kde vstupné napätie pri presnom vyladení je superponované rovnosmernou zložkou, bez ohľadu na jej polaritu.j Na obr. 1 je funkčné blokové zapojenie indikatora podľa vynálezu. Na obr. 2 je kon 4krétne zapojenie indikátora pre...

Spôsob výroby tvarových súčiastok práškovou metalurgiou

Načítavanie...

Číslo patentu: 241566

Dátum: 15.09.1987

Autori: Franke Hermann, Schütter Hartmut Ing, Döhler Erharf

MPK: C22F 1/08

Značky: tvarových, súčiastok, práškovou, výroby, metalurgiou, spôsob

Text:

...priamym spracovaním rudnýcb koncentrátov na kované súčiastky, ako aj odpadné kysličníky železa z moriacich kúpeľov a kysličníkov mediJedným z pokrokových riešení výroby tvarovýcb súčiastok, najmä pre lisovacie nástroje práškovou metalurgiou priamym spracovaním práškov čistých komponent hliníkových bronzov je aj spôsob podľa predmetuvynálezu, ktorého podstatou je, že prášky čistých komponent kovov na báze hliník, nikel, chrom, zirkón s...

Spôsob výroby tixotrópnej disperzie oligomerného polyesteréteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241565

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bonin Werner, Davi Horace, Van Hardeveld Rudolf, Beziere Kathleen, Demoute Jean-pierre, Ten Haken Pieter, Tessier Jean, Webb Shirley Beatrice, Montreuil-sous-bois Fr

MPK: C11D 3/37

Značky: spôsob, tixotrópnej, výroby, disperzie, oligomerného, polyesteréteru

Text:

...produkt je možné následne dispergovat vo vode použitím mechanického zariadenia typu tlakového ejektora,rýchlobežného miešadla, koloidného mlynu,perlového mlynu a pod. a/alebo pomocou účinnej dispergačnej prísady.Tento typ prípravku umožňuje vyššiu mie 4ru uplatnenia sa kohéznych sil medzi vláknom asegmentami obsahujúcimi kyselinu tereftalovú s etylénglykolom pri kokryštilizácii a účinnejši hydroiilizačný vplyv polyglykoléterového...

Zariadenie pre ovládanie najmenej dvoch hydraulických systémov pre realizáciu pracovných funkcií drapáka

Načítavanie...

Číslo patentu: 241564

Dátum: 15.09.1987

Autor: Wermuth Camille Georges

MPK: E02F 9/20

Značky: pracovných, zariadenie, funkcií, realizáciu, drapáka, systémov, najmenej, ovládanie, hydraulických, dvoch

Text:

...jednoduchšie prídavné zariadenie.Na priloženom výkrese je znázornená zapojenie hydraulického systému. Riadiaci obvod 24 je určený na ov-ládanie prvého hydraulického systému 21 pre otváranie a zatváranie drapáka. Riadiaci obvod 25 je určený na ovládanie druhého hydraulického systému 23 pre otáčanie drapáka. Hydraulické prvky 1, 19, 20 sú spoločné pre obidva riadiace obvody 24, 25.Reverzačný elektrický motor 5 poháňa cez mechanické...

Zariadenie pre kompenzátory netlakových potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241563

Dátum: 15.09.1987

Autori: Sparro Francesco, Gerber Alfred

MPK: F16L 51/00

Značky: potrubí, netlakových, kompenzátory, zariadenie

Text:

...trase použiť zvýšený počet závesov, pätiek a iných závesných a podperných elementov pre zabezpečenie správnej polohy netlakových potrubí. Uvedené nedostatky sú odstránené zariadením pre kompenzátory netlakových potrubí podľa vynálezu, ktorého podstatou je že príruby kompenzátora prostredníctvom tŕňa a plechov sú pevne prepojené s možnosťouosověho posuvu tŕňa v ovalnom otvore, ktorý je vytvorený v plechu.Pokrok dosiahnutý zariadením podľa...

Spôsob zneškodňovania exhalátov obsahujúcich pary toxických organických rozpúšťadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 241562

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kyburz Emilio, Imhof René

MPK: B01D 53/14

Značky: obsahujúcich, rozpúšťadiel, toxických, zneškodňovania, spôsob, exhalátov, organických

Text:

...organických rozpúšťadiel na vhodnom adsorbente - napriklad aktívnom uhlí. Známe sú i spôsoby zachytávania pár organických rozpúšťadiel z ich plynných zmesí za použitia absorpčných činidiel, ako metanol, etanol alebo pyridín.Každý z uvedených postupov umožňuje za vhodných podmienok dosiahnuť významné zníženia obsahu pár organických rozpúšťadiel V plynných zmesiach.Vysoké energetické náklady, problematické spätné získavanie organických...

Zariadenie pre zdvíhanie doskových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 241561

Dátum: 15.09.1987

Autor: Sach George Sidney

MPK: B65G 47/20

Značky: zdvíhanie, doskových, zariadenie, súčiastok

Text:

...je popísaný na základe výk-resu,kde na obr. č. 1 je znázornený v bočnom pohľade a na obr. č. 2 v reze rovinou A-A z obr. 1.Pevný rám 1 je spojený so zdvíhacím mechanizmom 3, na ktorom je upevnený pohyblivý rám 2. Zdvih zabezpečuje zdvíhací motor 4. Na pohyblivom ráme 2 sú uložené nosiče valčekov 5 s valčekami 6 a s upevnenými bočnými vodiacimi lištami 7. Na pohyblivom ráme 2 sú dalšie upevnené pohyblivé zábrany B vedené vedením 9. Na pevnom...

Spojivo obalových zmesí bázických elektród

Načítavanie...

Číslo patentu: 241560

Dátum: 15.09.1987

Autor: Scherhag Bernhard

MPK: B23K 35/22, B23K 35/365

Značky: spojivo, zmesí, elektrod, bazických, obalových

Text:

...°C.Pri použití obalených elektród pre zváranie stabilizovaných nehrdzavejúcich austenitických oceli so spojivom obalovej zmesi podľa vynálezu, znižuje sa obsah toxických zložiek vo vyprodukov-aných dymoch, čo výrazne zlepšuje pracovné prostredie zvárača,odstránia sa ťažkosti pri výrobe elektród.Príkladom môže slúžiť bázická obalená e 4lektróda, pre zváranie oceli typu chrom-nikel-molybdénovä stabilizovaná austenitická ocel, ktorá bola vyrobená...

Mobilný drtič

Načítavanie...

Číslo patentu: 241559

Dátum: 15.09.1987

Autori: Gymer Geofrey Edward, Adolphen Gerhard, Nehoda Wilhelm, Richardson Kenneth

MPK: B02C 18/00

Značky: mobilný, drtič

Text:

...mobilného drtiča je opatrená rovinnou zábranou zasahujúcou do pozdĺžnej osi predmlecieho valca. Vnútorný - pevný kryt retazového prevodu, ktorým sú poháňané valce prostredníctvom retazových kolies od el. motora je opatrený lejovou vaňou.Konkrétne prevedenie mobilného drtiča podla vynálezu je znázornená na priložených obrázkoch. Obr. č. 1 znázorňuje celkové prevedenie mobilného drtiča v pohľade s výrezom na funkčné časti. Obr. č. 2...

Kvapalný zinočnatý koncentrát

Načítavanie...

Číslo patentu: 241558

Dátum: 15.09.1987

Autori: Csányi Endre, Toldy Lajos, Szente Ilona, Tory Kálmán, Borvendég János, Kiss Éva

MPK: C01G 9/00

Značky: zinočnatý, kvapalný, koncentrát

Text:

...chmel, vinič a iné. Na korekciu porúch spôsobených deficienciou zinku. sa odporúča používať síran zinočnatý, dusičnan zinočnatý, zriedkavejšie kysličník alebo uhličitan zinočnatý.Vplyv síranov medi, zinku a kobaltu na zlepšenie fyzikálno-chemických vlastností tuhých hnojív popisuje TUCl-ITAJEV Uzb. Chim. Žurn. 1. 30. 1979 a RUSTAMOVA Uzb. Chim. Zurn. 4. 1978.Z hladiska zvýšenia rýchlosti príjmu mikroživín rastlinou sa najmä pri kurativnych...

Zálievková hmota pre tesnenie škár cementobetónových vozoviek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241557

Dátum: 15.09.1987

Autori: Horváth Tibor, Abrahám Gizella

MPK: C08L 95/00

Značky: škár, zálievková, tesnenie, cementobetonových, vozoviek, hmota

Text:

...nepatrný nárast kvalitatívnych parametrov.Ďalším nedostatkom, ktorý sa tu prejaví je nedostatočná homogenita kompozície, ktorá je spôsobená obalením zhlukov gumy elastomérom, ktoré už v ďalšom procese homogenizácie nemožno rozrušiť. Takto pripravené kompozície dosahujú bod mäknutia len okolo 65 °C, pentráciu až 200 pen. jednotiek, vysoké tečenie hmoty a nedostatočná odolnost pri vyšších prevádzkových teplotách.Uvedené nedostatky v plnom...

Zariadenie na dočisťovanie dopravných prostriedkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 241556

Dátum: 15.09.1987

Autori: Tory Kálmán, Szente Ilona

MPK: B65G 67/24

Značky: zariadenie, dočisťovanie, dopravných, prostriedkov

Text:

...sú na pozdlžnych stranách výkyvne uložené nosné ramená, na ktorých sú uložené čistiace valce spojené s pohonovými jednotkami uloženými na nosných ramenách. Na priečnych stranách rámu sú upevnené ramená, v spodnej časti ktorých sú výkyvne uložené čistiace kotúče spojené s pohonovou jednotkou.zariadením na dočisťovanie dopravnýchprostriedkov sa docieli odstránenie ťažkej a nebezpečnej ručnej práce. Výhodou je, že sa sníži počet vagónov...

Filtračný odlučovač práškových hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 241555

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kiss Éva

MPK: B01D 46/24

Značky: hmot, filtračný, práškových, odlučovač

Text:

...možno Limiestňovat v ľubovoľnom pôdorysnom usporiadani a ich počet môže byt podstatne väčší, ako v prípade filtračného odlučovača s vibračným oklepavanim filtrov. Suvný spojovací článok umožňuje snadnú demontáž a montáž Íiltračnej vložky, ktorá sa upína pomocou jej závitového krčku.Príklad vyhotovenia filtračného odlučovača podla vynálezu je znázornený na výkre 4soch, na ktorých obr. 1 predstavuje filtračný odlučovač V nárysnom reze ako...

Zariadenie pre preklápanie ťažkých bremien o 90 stupňov

Načítavanie...

Číslo patentu: 241554

Dátum: 15.09.1987

Autori: Groenwold Bareld Egge, Sekirnik Aleksander, Borvendég János, Horváth Tibor, Csányi Endre, Toldy Lajos, Abrahám Gizella

MPK: B65G 7/08

Značky: ťažkých, preklápanie, bremien, stupňov, zariadenie

Text:

...spočíva v tom, že na každom z ramien pá.ky je výkyvne uchytený po jeden z páru tlmičov, s výhodou hydraulických, o konštantnom objeme tlmiacej kvapaliny, ktoré sú vzájomne prepojené cez ovládací ventil. Bremenove rameno tvorí úložnú plochu v nakladacej úrovni a jeho konci je vytvorené priečne úložné rameno pod uhlom 91 až 100 stupňov,ktoré tvorí úložnú plochu v odoberacej úrovni.Výhody vynálezu sú hlavne v tom, že je vytvorené zariadenie bez...

Uzáver vysokotlakového šotového ohrievača vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 241553

Dátum: 15.09.1987

Autor: Wood Robin

MPK: F22D 1/00

Značky: vysokotlakového, šotového, uzáver, ohrievača

Text:

...teleso,obr. 4 príruba so záchytnými zubami, obr. 5 ustavenie záchytných zubov na príruba,obr. 6 je celkový pohlad na vysokotlakový šotový ohrievač vody.Vo vnútri telesa 1 sú umiestnené vstupná a výstupná komora 2, z vnútornej strany komory 2 je umiestnené tvarové tesnenie 3, ktoré má tvar klínu, vyrovnávajúci krúžok 4 je osadený na trojdielny krúžok 10, na ktorom z vnútornej strany komory 2 je osadené veko 9 a z vonkajšej strany prítlačná...

Zapojenie pre nadsynchrónny rozbeh asynchrónneho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 241552

Dátum: 15.09.1987

Autori: Wood Robin, Brittain David Robert

MPK: H02P 1/30, H02P 1/26

Značky: motora, asynchrónneho, nadsynchrónny, zapojenie, rozbeh

Text:

...výkrese je znázornená zapojenie pre nadsynchrónny rozbeh asynchrónneho motora, podla vynálezu.Vstup prúdového» striedača 2 je pripojený na výstup neriadeného prúdového zdroja 1,zatial čo výstup prúdového striedača je spojený cez spínač 6 so vstupom asynchronneho motora 3, ktorého výstup otáčivej rých spojený s jednym vstupom riadiaceho člena 4, pričom jeho druhý vstup je prepojený s výstupom rozbehovêho člena 5, zatial čo výstup...

Plášťový axiálny elektromagnet s bariérovou charakteristikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 241551

Dátum: 15.09.1987

Autori: Monier Jean-claude, Acher Jacques, Brittain David Robert, Sach George Sidney

MPK: H01F 7/16

Značky: plastový, axiálný, charakteristikou, bariérovou, elektromagnet

Text:

...vnútornou plochou plášťa 1 a vonkajšími plochami predného veka 2, zadného veka 3 s vytvorenou teleskopickou častou 31 a dištančn-ou spo-jkou 4 je umiestnená budiaca Cievka 19 oddelená od kovových častí magnetického obvodu izolačnou vrst vou 20. Budiaci elektrický -prúd do cievkyelektromagnetu je privádzaný prostrednictvom privodných svoriek lll. Zložené valcové jadro elektromagnetu pozostáva z puzdra B s vytvorenou dutinou 11 puzdra valcového...

Zařízení pro třídění a sbírání kusového materiálu, zejména řeziva

Načítavanie...

Číslo patentu: 241541

Dátum: 15.09.1987

Autor: Csányi Endre

MPK: B27B 31/00

Značky: zařízení, zejména, třídění, řeziva, materiálů, kusového, sbírání

Text:

...voľným pádem a na společnou ojednocovací stanici je dopravován uspořádaný soubor materiálu, je při třídění kusového materiálu prakticky vyloučeno jakékoli nebezpečípoškození. Přesto se sběrné komory dají libovolně řadit za sebou, navrhovat libovolně dlouhé a také ještě dodatečně přistavovat,takže neexistují žádná omezení v počtu a velikosti vytřiďovaných druhů materiálu. Při mimořádně opatrném zacházení s materiálem a funkčné spolehlivém...

Přírodní oxidická nebo křemičitanová plniva a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241540

Dátum: 15.09.1987

Autori: Toldy Lajos, Borvendég János, Abrahám Gizella, Horváth Tibor

MPK: C09C 3/12, C08L 21/00, C08K 9/06...

Značky: jejich, plniva, způsob, přípravy, oxidická, křemičitanová, přírodní

Text:

...s výhodou 0,3 až 2 hmot. organokřemičité sloučeniny, v-ztaženo k suchému .plnivu, Isou ołbzvláště vhodná pro použití ve vulkanizovatelných nebo tvarovatelných kaučukových směsích, které se připraví .podle obvyklých způsobů v gumárenském průmyslu.Není třeba zjištovat nepříznivý účinek povrchové aktivních látek, případně adsorbovaných na povrchu plniva.Ke vhodným druhům kaučuku patří všechny kaučuky obsahující ještě dvojnou vazbu a...