Archív za 1987 rok

Strana 118

Elektronické zařízení pro automatickou reverzaci válecího kotouče u koželužských válecích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241681

Dátum: 15.09.1987

Autor: Didek Miloslav

MPK: G05D 5/03

Značky: válecích, kotouče, strojů, zařízení, automatickou, elektronické, koželužských, válecího, reverzaci

Text:

...válecího kotouče, protože kromě jediného kontaktu, který představuje válecĺ kotouč a pracovní stůl, je celé zařízení bezkontaktni.Vynález je znázorněn na výkrese, který znázorňuje blokové schéma zapojení elektronického zařízení pro automatickou reverzaci válecího kotouče u koželužskýchxválecích strojů.4 Kladné napětí je přivedeuoľapřes odpor 2na svorku 1. Na tutojsýorku je rovněž připojen invertor 3. Výstup invertoru 3 je pro pojen do uzlu...

Zařízení pro vytyčování bodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241680

Dátum: 15.09.1987

Autori: Eepek František, Klinke Milan

MPK: G01C 15/08, G01C 15/06

Značky: bodů, vytyčování, zařízení

Text:

...na 10 mm. P-okud se uvažuje kontrolní měření do výsledku, rozdíl v přesností se ještě sníží. Na tak velké vzdálenosti se však běžně nevvytyčuje. Přesnosti vytyčování je tedy téměř stejná, přičemž hospodarnost postupu mežno charakterlzovat zrychlením vytyčení, tedy asi 15 minut pro jeden bod. Výroba pomůcky je podstatné snazší a techno 4logický postup nevyžaduje programovatelnou výpočetní techniku. Navíc navrhované pomůcka umožňuje využití...

Zařízení na úpravu kapalných médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 241679

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kouba Jioí, Kilian Pavel, Dostál Ivan, Valeeko Zdenik

MPK: C02F 9/00

Značky: zařízení, médií, kapalných, úpravu

Text:

...a nakonec je upravené k-apalné médium odváděno výstupním kanalkem poslední hlavy kolony.Zmčnou tlaku kapalného média na vstupu do zařízení lze regul-ovat průtok upravovanébo média zařízením, a tím i výkon celého zařízení.Výhody zařízení podle vynálezu jsou jednak v použití stejně konstrukčně řešených,a tedy i záměiíných hlav kolon a dále v u 4níístění kolon ve dvou řadáchrčímž je utvořen kompaktííí, účinný a jednoduchý systém, který zaujíma...

Chirurgická longeta

Načítavanie...

Číslo patentu: 241677

Dátum: 15.09.1987

Autori: Depeinský Vladimír, Kožušník Eduard, Špunar Pavel

MPK: A61L 15/01

Značky: chirurgická, longeta

Text:

...bramborového škrobu textílního. Postrik se provádí nej.prvez jedne a potom z druhé strany tak, aby v konečném výrobku bylo cca 15 hmot. procent sušíny škrobu, přičemž obsah škr-obu se kontroluje průběžně. Postríkané rouno, nacházející se na sítovem dopravníku,prochází průběžnou sušárnou vyhrátou na teplotu kolem 110 °C. Nakonec se rouno ochladí na teplotu okolí a takto zhotov-ený konečný výrobek se navíjí do nábalu.K výrobě rouna lze...

Prostředek pro depilaci kůží poražených zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 241676

Dátum: 15.09.1987

Autori: Adamík Josef, Ryšavý Ladislav, Berger Emil, Beneš Milan, Hubert Evald

MPK: A22B 5/08

Značky: depilaci, prostředek, kůži, poražených, zvířat

Text:

...ve srovnání s jinými materiály.K přípravě prostředku podle výhälezu,která se provádí běžnou azeotropickou nebo tavnou polyesteritikací při teplotách 180 až 220 °C, jsou jak-o kyseliny vhodne zejména kyselina maleinnová a její anhydrid, kyselina ítalová a její anhydrid, kyselina. terrahydroftalová a její anhydrid, kyselina endomethylentetrahydroitalová a její anhydrid,kyselina izoftalová, kyselina tereftalová, alifatické dikarboxylové...

Vzduchové pérování dvounáprav vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 241675

Dátum: 15.09.1987

Autor: Nejtek Jan

MPK: B60G 5/04

Značky: pérování, vzduchové, vozidel, dvounáprav

Text:

...a charakteristiky pérování při změně zatížení a schopnost vyrovnání adheze náprav dvounápravy a vytvoření stabilizujícího účinku při průjezdu vozidla zatáčkou. Požadovaného rozložení tlaku nanápravy je dosaženopoměry Vra- men dvouramenné páky ljřizvedání jedné z náprav dochází keřzvětšení světlosti rámu vozidla nad vozovkou, přičemž zůstává objem vzduohových pružin zvednuté nápravy jako přídavný objem pro pružení nezvednutê nápravy a...

Způsob přípravy N-butoxymetylmetakrylamidu nebo N-isobutoxymetylmetakrylamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241674

Dátum: 15.09.1987

Autor: Zapletal Josef

MPK: C07C 103/133

Značky: n-butoxymetylmetakrylamidu, přípravy, n-isobutoxymetylmetakrylamidu, způsob

Text:

...butanolickém nebo isobutanolickém prostředí. Tohoto záměru je nejúspěšněji dosahováno tim, že se hydroxymetylace provádí tím způsobem, že se homogenní směs práškového paraformaldehydu a metakrylamidu v- molárním poměru 1,15 1 dávkuje do butanolu nebovisobutanolu v množství nezbytně nutném pro udržení V kapalném stavu při konstantním udr 4žování pH na hodnotě 9 až 10 při teplotě 50 °C. Po skončení dalšího reakčního stupně tj. esterifikace se...

Podpěra nadzemních trubkových rozvodů plynných a kapalných médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 241673

Dátum: 15.09.1987

Autor: Sláma Jaroslav

MPK: F16M 11/00

Značky: podpera, nadzemních, trubkových, médií, rozvodu, kapalných, plynných

Text:

...nosný sloup e svým dolním koncem montážně svařen se »zesíleným trubkovým osazením opatřeným montážní patkou a podstata vynálezu spočíva v tom, že ke spodnímu ěelu nosného sloupu je přivařena kruhová deska,jejíž průměr je větší než průměr nosnéhosloupu a je menší než činí vnitřní průměr zesíleného trubkového osazení k jehož hornímu čelu je přivařena deska s kruhovým otvorem, jehož průměr je větší, než činí vnější průměr nosného sloupu,...

Trubkový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241672

Dátum: 15.09.1987

Autori: Krähmer Hansjörg, Eder Ulrich, Brändström Arne Elof, Schnur Rodney Caughren

MPK: F28F 9/20

Značky: tepla, výměník, trubkový

Text:

...plech tvořící v řezu přímku či lomenou přímku, případně obecnou křivku a dosahující až k čelu trubkovníce. Stínioí plech vytváří dílčí izolační prostor, který může být vyplněn tepelně izolačniím materiálem nebo stagnující pracovní látkou. .Výhodou řešení .podle vynálezu je to, že se dosáhne omezení přenosu tepla přestupem z pracovní látky pouze na přenos tep 4la vedením materiálu z trubkovníce do-plaště či naopak. Příznivým důsledkem tohto...

Mazací prostředek pro tváření kovů za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 241671

Dátum: 15.09.1987

Autori: Biechlin Serge, Bujadoux Karel, Kerb Ulrich, Machon Jean-pierre, Risbourg Victor

MPK: C10M 169/06, C10N 40/20

Značky: mazací, tváření, prostředek, kovů, studena

Text:

...solí kyseliny di 4etyléntríamiiíopentaoctové a trietanolaminem. ak je vidět z obrázku, 1 0/0 hmot. přísady zcela převádí 0,25 0/0 hmo-t. nerozpustných mýdel na rozpustnou formu v reálné provozní lázni, obsahující 5 0/0 hmot. stearanu sodného při obsahu železa a zinku 0,04 hmot.Následující graf na obr. 2 dokumentuje komplexační kapacitu trietanolaminu - osa x pro tří různé koncentrace roztoků stearanu sodného, obsahujícího kationtyi...

Palivo pro tryskové letecké motory a postup jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241670

Dátum: 15.09.1987

Autor: Machon Jean-pierre

MPK: C10G 45/52, C10L 1/04

Značky: tryskové, výroby, postup, palivo, motory, letecké

Text:

...V systému několika reakčních vrstev. První vrstva se udržuje na teplotě o 20 až 40 °C pod mezní teplotou, při níž dochází ke změně hydrogenace na dehydnogenaci. Tím je zajištěno odstranění části aromátů bez toho, že by došlo k neúměrně vysokému teplotnímu vzestupu a k možnému zakoksovaní katalyzätoru. Ochlazení za prvním reakčním stupněm dovolí pak vést další část dearomatizace při termodynamicky výhodnějších parametrech.V níže uvedeném...

Převodovka s rovnoměrně děleným přenášeným výkonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241669

Dátum: 15.09.1987

Autor: Bujadoux Karel

MPK: F16H 3/02

Značky: výkonem, děleným, převodovka, rovnoměrné, přenášeným

Text:

...svazky talířových pružin 11. Na vnitřních čelech předlohových hřidelů 3 jso-u na šroubu 1 l navlečeny distanční podložky 22, usnadňující úhlové a podélné nastavení dvojitě šikmého ozubení. Pojistná podložka 12 zajišťuje matici 13 proti uvolnění. Dva pastorky 4 druhého stupně zabírají zleva a dva zprava do dvou kol 5 druhého stupně, naklínovaných na výstupním hřídeli 8. U třístupňové převodovky dva pastorky 6 posledního, tj. třetího...

Nástroj pro příčné klínové válcování

Načítavanie...

Číslo patentu: 241668

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hilt Edmond, Levresse Bernard

MPK: B21B 19/02

Značky: klinové, příčné, válcování, nástroj

Text:

...určité požadované délce L, reduko-vaného dříku vývalky a dále ze zadního doplnkového dílu 2, který je slože.n ze dvou polovin 2, 2, jež jsou uspo řádány souměrně, vzhledem k podélné ose .nastroje a jsou příčně prestavitelné, vzhledem k této ose na neznázorněném držáku,na kterém jsou upevněny šrouby. jak pa 4trno z dílčích obrázků b, c, d, tyto poloviny 2, 2 je možno uspořádat v různé vzdálenosti od podélné osy nástroje, přičemž jejich...

Zařízení pro přesun a usazení břemen

Načítavanie...

Číslo patentu: 241667

Dátum: 15.09.1987

Autori: Just Melitta, Martorana Piero

MPK: B65G 7/08, B66F 7/22

Značky: břemen, usazení, přesun, zařízení

Text:

...uĺložen vnitřní rám 4. Zasouvací dráha 1 je tvořena sestavovacíml díly s vodorovnýmí nosníky. Díl zasopvací drfíhysł, který se použíjejpěředąnístemv Lisazení premena 8 le äťłlâlttěn íedítłák - kósłzolamlpív íícími vzhůŕu ž profilúüdrähyfj Míčníkem 5 upevněným k nosjníkům -za§ouvací drahy 1. Na zasouvací çĺlráze jêąufťtjąsazeny zasouvací vozíky 6, šna kterýchnježpoložen vnější rám 3. U jednoho koncevnějšího rámu 3 jsouupraveny otvory...

Leskutvorná přísada pro elektrolytické vylučování lesklých niklových povlaků o tloušťkách do 10.mí. m

Načítavanie...

Číslo patentu: 241666

Dátum: 15.09.1987

Autori: Gaulliard Jean-michel, Mckenna Joan, Bohn Helmut, Schönafinger Karl, Thiemer Klaus, Weischer Carl-heinrich

MPK: C25D 3/12

Značky: povlaků, lesklých, elektrolytické, tloušťkách, prísada, 10.mí, leskutvorná, vylučování, niklových

Text:

...zplodiny z galvanícké lázně odstraňovat. K rozkladu reakčních zplodín nejčastěji se používají silná oxidační činidla peroxid vodíku nebo manganistan draselný s následující absorpcí rozkladných zplodín na aktivním uhlí. Tím vznikají značné ekonomické ztráty ztráta části elektrolytu, rozklad prakticky celého množství leskutvo-riíých přísad a náklady na zoxidrovaclla). odstranění reakčních produktů není dokonalé a musí se periodicky...

Leskutvorná přísada pro elektrolytické vylučování niklových povlaků o tloušťkách do 50.mí. m

Načítavanie...

Číslo patentu: 241665

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kleim Karl-heinz, Scheffler Gerhard, Emig Peter, Buchholz Karl-heinz, Scott Gerald, Al-malaika Sahar Nadum, Förster Erhard

MPK: C25D 3/12

Značky: vylučování, prísada, povlaků, leskutvorná, elektrolytické, 50.mí, tloušťkách, niklových

Text:

...ztráty ztráta části elektrolytu, rozklad prakticky celého množství leskutvorných přísad a náklady na oxido~vad 1 a. odstranění reakčních produktů neni dokonalé a musí se periodicky opakovat.Uvedené nedostatky .odstraňuje leskutvorná přísada podle vynálezu, jejíž podstata spočíva vtom, že sestava z 10 až 30 0/0 hmot. aromatických sloučenin s nenasycenou vazbou mezi uhlíky sousedícimí se sulfonovou skupinou, 5 až 50 hmot. solí...

Leskutvorná přísada pro elektrolytické vylučování lesklých niklových povlaků o tloušťkách do 25.mí. m

Načítavanie...

Číslo patentu: 241664

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hammer Rudolf, Schmidt Günter, Trummlitz Günter, Del Soldato Piero, Engel Wolfhard, Eberlein Wolfgang

MPK: C25D 3/12

Značky: niklových, povlaků, prísada, leskutvorná, tloušťkách, vylučování, lesklých, 25.mí, elektrolytické

Text:

...nejčastěji se používají silná oxidační činidla peroxid vodíku nebo manganistan draselný s následující absorpcí rozkladných zplodin na aktivní uhlí. Tím vznikají značné ekonomické ztráty ztráta části elektrolytu, rozklad prakticky celého množství leskutvorných přísad a náklady na oxidovadlo). odstranění reakčních produktu není dokonalé a musí se periodicky opakovat.Uvedené nedostatky odstraňuje leskutvorná přisada podle vynálezu, jejíž...

Zařízení pro zamezení podtlaku v nízkotlakém kotli

Načítavanie...

Číslo patentu: 241663

Dátum: 15.09.1987

Autori: Häberle Friedrich, Kress Dieter

MPK: F22B 37/00

Značky: kotli, nízkotlakém, zamezení, podtlaku, zařízení

Text:

...podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že nízkotlaký kotel je trubkou vzduchotěsné připojen na horní část vzduchotěsné průchozí akumulační nádoby, jejíž dolní část je trubkou spojená se sběrnou nádrží přetlarkového zařízení. je.Vhodné, aby objem průchozľakumulační nádoby byl větší než objem trubky, která spo 4juje dolní část akumulační nádoby se sběrnou nádrží a vratné trubky přetlakového zařízení.Zařízení podle vynálezu...

Optická soustava reprodukčního objektivu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241662

Dátum: 15.09.1987

Autori: Wong Rayman Young, Trefán László, Stach Leonard

MPK: G02B 9/14

Značky: reprodukčního, soustava, objektivu, optická

Text:

...pokud jde o kvalitu zobrazení pro zvětšení 3 10 x.Příkladné provedení optické soustavy podle vynálezu je schemaiicky znázorněno načočková optická soustava a na obr. 2 je čtyřčočková optická soustava. jak vyplývá z obr. 1, je optická soustava,uložená na optické ose o složená z prvního optického členu l, tvořeného jednoduchým meniskem kladné lámavosti, druhého optického členu II, tvořeného jednoduchou rozptylkou a třetího optického členu...

Způsob výroby (2-propoxy)stearyltitanátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241661

Dátum: 15.09.1987

Autori: Márfi Károly, Puskás Vilmos, Horváth Gyula

MPK: C07F 7/28

Značky: způsob, výroby, 2-propoxy)stearyltitanátů

Text:

...çpropoxystearyltitanátů průměr-ného složení vyjádřeného obecným vzorcej CH 32 CllO 4 Ti 0 COCHz 16 kde n se rovná 1,8 až 3,2, založený na reakci tetra 2-propoxytitanu s kyselinou stearovou ve vzájemném poměru 11,8 až 1 3,2 za odstranění hlavní části vzniklého 2-propanolu destilací.Reakce probíhá podle rovnicepřičemž odstranění vznlkajíclho Z-propanolu příznivě ovlivňuje její průběh zleva d-oprava, a tak podporuje vznik žádaných...

Zařízení pro řízení tahových mechanismů bez zpětné vazby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241660

Dátum: 15.09.1987

Autori: Soloway Samuel Barney, Várszegi Gyula, Turner Lajos

MPK: B65H 77/00

Značky: ťahových, väzby, mechanismu, řízení, zpětné, zařízení

Text:

...a blok 20 logiky, což jsou v daném případě relě a diodové spínače. Jednotlivé bloky 1 až 3, 4 .1, 4.3, 5, 7.1 až 21 jsou pak zapo-jeny tak, že výstup čidla 4.2 úhlové rychlosti navíjedla 4 je spojen s inormačním vstupem z druhého upravovaného bloku 9, jehož výstup je paralelně připojen na zpětnovazební vstup n druhého součtového bloku 2 ana první informační vstup g modelového bloku 17, jehož druhý informační vstup h je zapojen na ovládač v...

Polypropylen a kopolymery propylenu s etylénem odolné proti teplé vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 241659

Dátum: 15.09.1987

Autori: Koós János, Sümegi Mihály, Horváth Gyula, Horváth Lászlóné

MPK: C08L 23/10, C08K 5/10, C08K 65/13...

Značky: proti, kopolymery, polypropylén, vodě, etylenem, odolné, teplé, propylenu

Text:

...vnějšíh-o tepla pláště mixéru na taveninu, která teče přepadem do jednošnekového extrudértt, ve kterém dosáhne teplotu 200 až 280 °C. Tavenina je šnekemjpřetlačena přes řadu sit, vstupuje do hubice extrudéru a jejími otvory extrudéru a jejími otvory prochází pod vodou. Tuhnoucí polymer je -těsně pod hlavou extrudéru usekán na granule. Granulát jde do sušiče granulí, kde se vlastním teplem a proudem vzduchu vysusi. Z granulátu se konečné...

Uložení rotoru čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241658

Dátum: 15.09.1987

Autor: Bálint Gyula

MPK: F04D 29/20

Značky: čerpadla, uložení, rotoru

Text:

...a dolní polovina jeho alternativní provedení. Horizontální vrtulové čerpadlo podle vynálezu sestava z tělesa 1 čerpadla se sací spirálou 2, rozváděče 3 a spojovacího dílu 4 přírubového provedení, dále z rotoru 5,jehož oběžíié kolo 6 je uloženo na hřídeli 7,který je nesen zadním ložiskem 8 a předním ložiskem 9. Obě ložiska 8, 9 jsou valivá,přičemž zadní ložisko 8.je s výhodou dvouřadé, válečkové a přední ložisko 9 je válečkové s volným...

Rotor točivého elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241657

Dátum: 15.09.1987

Autori: Almási Zsolt, Paakki Ilmart

MPK: H02K 1/28

Značky: stroje, elektrického, rotor, točivého

Text:

...vynálezu je znázorněno na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je částečný podélný řez nenavinutým rotorem stejnosměrného motoru pro pohon vřeten v průběhu výroby a na obr. 2 je částečný podélný řez nenavinutým rotorem stejnosměrného trakčního motoru také v průběhu výroby.Na hřídelí 1 jsou nasazeny plechy 2 roto 4ru stažené stahovacím kruhem 3. V plechach 2 rotoru jsou axiální ventílační kanály 4. V otvoru 5 ve stahovacĺm kruhu 3...

Boční směrová svítilna pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241656

Dátum: 15.09.1987

Autor: Melvin Lawrence Sherman

MPK: B60Q 1/34

Značky: boční, vozidla, motorová, svítilna, smerová

Text:

....které jsou zachyceny za hrany otvoru v ka 4roserii. Kryt svítilny je výlisek z průsvitného oranžového plastu s vnitřním dezénem k rozptylu světla. Dvěma šrouby, procházejíoími otvory v krytu, pryžovým těsněním a otvorem v karoserii do závitů v pouzdru svítilny jsou oba díly přitaženy ke karoserii. Otvor karoseríe je přitom celý uvnitř svitilny, takže neclochází k poškození nebo korozi hran otvoru.Také elektricky vodivé části svítilny...

Termoplastické trubky pro pneumatické nabíjení náložkované trhaviny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241655

Dátum: 15.09.1987

Autori: Witzgall Manfred, Wallace John Michael, Gunkel Werner, Hyzak Daniel, Vanevenhoven Peter Watson, Look Reinhard, Sättler Günther

MPK: C08L 27/06, F42D 1/02

Značky: jejich, náložkované, trhaviny, pneumatické, trubky, výroby, nabíjení, způsob, termoplastické

Text:

...náložkované trhaviny podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že tyto trubky jsou zhotoveny z polyvinylchlorildové směsi, která vedle 45 až 65 °/0 hmo.t. polyvin-.ylchloridu, případně Inodifikovaného až 15 9/0 hmot. modifikační polymerní slož ky, zejména na bázi chlorovanéhopolyethy-f lenu nebo terpolymeru metakrylát-butadiensazí .s velikosti povrchu 300 až 1 200 .mZ/g,3 až 6 hmot, retardéru hoření, především kysličníku...

Zapojení řídicího systému robotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241654

Dátum: 15.09.1987

Autori: Stendel Wilhelm, Felix Raymond, Hsu Joanna

MPK: B25J 9/12, G06B 19/18

Značky: systému, řídicího, zapojení, robotu

Text:

...jak probíhá komunikace mezi jednotlivými bloky po signálovém kanálu SK. Na signálový kanál SK je zapojena centrální jednotka CI a paměť P. Další bloky jsou zapojeny přes své připojovací obvody F 0, a to ovládací panel DP,manipulační soustava robotu MSR, přídavná zařízení PZ a technologické zařízení TZ.Připojovací obvody PO zabezpečují vzájemný styk mezi- bloky a přizpůsobují navzájem vstupní a výstupní signály. Centrální jednotka C...

Zapojení řídicího systému robotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241653

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hammann Ingeborg, Krehan Ingomar, Marhold Albrecht

MPK: B25J 9/12, G05B 19/18

Značky: zapojení, robotu, systému, řídicího

Text:

...jednotku 1 na paměť 2. Druhý programovací blok 12 je zapojen na první programovací blok 9. Výkonový rozvaděč19 je zapojen na generátor 5 řídicích im pulsů a na blok 6 úchopo-vé hlavice. R-obotizované pracoviště 2 U je zapojeno na blok 1 D externích vstupů a na blok .11 externích výstupů. vSystém umožňuje řídit robot V různých pracovních režimech, jako ručné, nájezd do referenčního» bodu, automaticky a krokování. Vytváří pracovní...

Zařízení pro zjišťování polohy tělesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 241652

Dátum: 15.09.1987

Autori: Homeyer Bernhard, Sirrenberg Wilhelm, Hammann Ingeborg

MPK: B23Q 7/12, G01B 7/28

Značky: polohy, zjišťování, zařízení, tělesa

Text:

...tělesa nad podložkou, na níž je umístěno zjišťované těleso, přičemž tvar vybraní protilového tělesa je totožný s vybranou částí profilu zjišůťovaného tělesa.Výhody zařízení pro zjišťováni polohy podle vynálezu spočívají v jeho .jednoduchosti, nízkych pořizovacích nákladech, energetické nenáročnosti, malé prostorové náročnosti a relativně velkého výkonu.Vynález bude dále podrobněji popsán podle přiložených vvýkresů, kde na obr. 1 je...

Systém větrání a teplovzdušného vytápění halových objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241651

Dátum: 15.09.1987

Autor: Findeisen Kurt

MPK: F24F 12/00, F24F 7/007

Značky: vytápění, halových, systém, větrání, objektu, teplovzdušného

Text:

...vzduchu shora a oblast technologických zařízení je Větrana až sekundárne. Ohřatý a znečištěný vzduch se odvádí z této oblasti přímo ke stropu haly k větracím rekuperačním jednotkám. Obě oblasti prostoru jsou vymezeny dosahy primárních proudů pouze s využitím rozdílu tlaku bez nutného použití pevných zástěn V hraničních oblastech. Z hygienického hlediska se výrazně zkvalitňuje mikroklima pracovní zóny při výloučení líontaminace přiváděného...

Zariadenie na orientáciu, dopravu a odoberanie súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 241600

Dátum: 15.09.1987

Autori: Béky Edde, Enocson Âke

MPK: B65G 47/18, B23Q 7/02

Značky: odoberanie, dopravu, orientáciu, zariadenie, súčiastok

Text:

...zo šikmo uloženého gravitačného sklzu tvoreného ľavou iorientačnoulištou 1 a pravou orientačnou lištou 2. V hornej časti gravitačného sklzu je pripevnená spodná lišta 3.V ďalšej časti gravitaičného sklzu, kde nie je uložená spodná lišta 3, .ľavé orientačná lišta 1 a pravá orientačná lišta 2 vytvárajú prenpad 5 pre závitov-ý čap puzdra a plynuleklesajníioi prepad pre -vailcovü časť puzdra vytvorený v ľavej a pravej orientačanej lište 1, 2,...

Technologická hlavica na manipuláciu s tabletami

Načítavanie...

Číslo patentu: 241599

Dátum: 15.09.1987

Autor: Eckhardt Wolfgang

MPK: B65G 47/14, B21K 27/00

Značky: technologická, hlavica, tabletami, manipuláciu

Text:

...časti zasahnjúcej do vnútra telesa sú vytvorené »výfuk-ovocie otvory. Príruba je opatrená vekom, v. ktorom je vytvorená vyfwkovaoia komora spojená s prívodom stlačeného vzduohu.Výhodou technologickej hlavice na manipuláciu s tableitami podnla vynálezu je, že hlavice tvorí samostatný Imodul, ~čo umožňuje zostavolvať jednotlivé hlavice za sebou podľa toho kolko. tabliet je -nlutné prepravovat.Technologická hlavica na manipuláciu s- jenom...

Zapojenie zariadenia na elektrochemické obrábanie vnútorného povrchu stien valcových dutín

Načítavanie...

Číslo patentu: 241598

Dátum: 15.09.1987

Autori: Gronkiewicz Alfred, Hubele Adolf, Devic Michel

MPK: B23H 3/02

Značky: obrábanie, válcových, stien, elektrochemické, vnútorného, dutin, zapojenie, zariadenia, povrchu

Text:

...zmeny súčiastky z dôvodu lokáilneho prohiratia, respektíve prepálenia .stien opqracovanej isúsčiastky.Na pripojenom výkrese je znázornenáprikladné zapojenie zariadenia na elektrochemické obrábanie vnútorného povrchu stien Ivallcových dutín, kde na obr. 1 je .nakreslené sériové zapojenie sústavy pracovných -nástrojov a na ohr.2 je nakresiený prívod elektrického. prúdu na obrobok.Zapojenie zariadenia na elektrochernioké »obrábanie...

Zariadenie na stohovanie výstrižkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 241597

Dátum: 15.09.1987

Autori: Ballagi Addás, Kiss Sándor, Zieger Bertalan

MPK: B21D 43/20, B65G 57/00

Značky: výstrižkov, zariadenie, stohovanie

Text:

...ľdoilmé časti -tŕňov obsahujú osadenia, ktoré sú v stohovacej polohe nad úrovňou dopravľlĺ-kiñ.Týmto riešením sa dosiahne skrátenia doby cytklu návratu dolných .častí tŕňov do hornej polohy, zároveň odpadáva potreba łpoužitia dopravného ip-olsąúvaxča, priclrži-avalcích líšt s -odpruženými tiahlami a dorazmi.Príklad vyhotovenia zariadenia podľa vyinálezu je na priložendŤn obrázku, ktorýpredstavuje osový .rez stolom vystrihavacieho .lisu a...

Orážací mechanizmus tlačiarne čiarového kódu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241596

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kirchknopf László

MPK: B07C 3/18

Značky: tlačiarne, kódu, mechanizmus, čiarového, orážací

Text:

...energiu oV ďalšom je vynález podrobnejšie vysvetle.ný na príklade prevedenia v spojeni s výIkresovou častou.Na pripojených výkresoch je na obr. 1 schematicky znázornená usporiadanie podľa vynálezu, .na obr. 2 j-e znázornený detail lamiel, (ktorými je vvybavelný oráža-cí valec a obr. 3 znázorňuje detail boikorysného pohladu na usporiadanie .podľa vynálezu z pohladu A, vyznačenom na obr. 1. , Usporiadanie oräžuacieiho mechanizmu plo...

Zapojenie okruhu chladenia aktívnej zóny reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: 241595

Dátum: 15.09.1987

Autori: Nyeste László, Holló János, Tétényi Péter

MPK: G21C 15/00

Značky: okruhu, chladenia, aktívnej, zóny, zapojenie, reaktora

Text:

...do ktorého vstupuje cez sekundárne a primárne veko.Aby bolo docielené zrarwčené zaąplnenie parogenerätora »cthladialcim médium, je v stwdenom kolektore parogenerátora v jeho spodnej časti pod úrovňou espodnýoh radov teplosmennýach trubi-ek zabudovaná zatkla,do ktorej ústí vprepad, ktoreho .horné hrdlo je v ~úzrovni~ požadovanej hladiny chladiaceho media V parogenerátore, pričom výstujp z prepadu cez záükru ústí do studeného primárneho...

Spôsob výroby bieleho včelieho vosku

Načítavanie...

Číslo patentu: 241594

Dátum: 15.09.1987

Autori: Pallagi Katalin, Szabadkai István

MPK: C11B 11/00

Značky: včelieho, výroby, bieleho, vosků, spôsob

Text:

...DAB 7 - Nemecký liekopis i mvosku - hmotnost včelieho vosku Zmes sa za stáleho miešania zahreje na 95 °C a mieša až do arozrplustenia celéhodá 1,0 kg žltého včelieho Ivosku a teplota vytvonenej emulzie .sa upraví do tveploimého intervalu od 75 °C do 95 °C. Po dosiahnutí uvedeného teplotného intervalu sa za stáleho intenzívneho miešania začne kontinuáline pridávať 277,0 g 35 Vo-ného vodného roztoku peroxidu vodíka rýchlosťou 11 ..105 ikg . s...

Zariadenie na pozdľžne rezanie plášťov a izolácie celoplastových káblov

Načítavanie...

Číslo patentu: 241593

Dátum: 15.09.1987

Autor: Hegedüs Béla

MPK: H02G 1/12

Značky: izolácie, pozdĺžne, celoplastových, rezanie, zariadenie, plastov, káblov

Text:

...vodu, oadstrvaňuje sa možnost výskytu úrazu a značne zvyšuje produktivita práce zvlášť pri montážach za nižších teplôt, ked stúpne tvridost pláštov uceloplastových káblov. Na pripojenom výkrese je znázornená zariadenie v »axonometrickotm pohľade spredu. Zariadenie sa skladá z priečnych rukoväti 2 -a 11 privarenýeh na tvčkách 1 a -10, ztuupêho hmotu B, na. ktorý je vo vzdialenosti tri až päť milimetrov uchytený rezný hrot 7.Ďalšou dôležitou...

Zariadenie na blokovanie štartéra motorového vozidla pri zaradenom prevodovom stupni

Načítavanie...

Číslo patentu: 241592

Dátum: 15.09.1987

Autor: Matuz Judit

MPK: B60R 27/00

Značky: blokovanie, prevodovom, motorového, zaradenom, stupni, vozidla, štartéra, zariadenie

Text:

...Iné zariadenia snímajú polohu .každej radiemcej -tyčky zvlášť, čo predpokladá použitie dvoch spinaąčorv.Uuvedené nevýhody odstraňuje zariadenie n-a lbslokovanle štartéra -motorového vozidla pri zaraldenom prevodiovom stupni podľa vynálezu, kttorého podstata- spočíva v tom, že zariadenie je tvorené zdvihátkom otočne uloženým pomocou čapu na jednej z riadia 4 cich tyčiek, pričom z-dvihátko je lopatrenêvýčnelkom ndosxadajficim na...

Prestaviteľná systémová paleta pre prírubové súčiastky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241591

Dátum: 15.09.1987

Autori: Szporny László, Domány György, Harsányi Kálmán

MPK: B65D 19/22

Značky: súčiastky, paleta, přírubové, systémová, prestaviteľná

Text:

...paletuPrestavitetná systémová paleta podľa vynálezu je tvorená základový-m telesom 1,ktorého tvar a rozmery sú odvodené od sú stavy ttypizovnaných ohrardnových paliet. Nad stavha palety je tvorená krabicou 2 .s mechanizmom na nastavovanie (úložných priemerov a stienacou doskou 3. .Mechanizmus .nastavovanie úložných priemerov je tvorený centrálnou .skrutkou 1 D,uloženou v íiJXĺálTlYCh ložiskáchzíägzírinar .ktorej sa pohybujú matice 6 rpo...