Archív za 1987 rok

Strana 117

Zapojení oscilátoru řízeného magnetickým polem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241722

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šúpala Jaroslav, Šiška Július, Fedorík Radovan

MPK: G01R 33/022

Značky: polem, magnetickým, zapojení, oscilátoru, řízeného

Text:

...vzájemné vazby, na obr. 4 je schéma oscilátoru se zpětnovazebním vinutím, které obepiná jádro feromagnetické indukční sondy. Oscilátory řízené měřeným magnetickým polem se skládají z elektronické části tvořené prahovými obvody 1 a 2 I obr. 1) a z měřicí části tvorené jednoduchou nebo dvojitou feromagnetickou indukční sondou 3 nebo 3. 1 a 3. 2. Vstup 11 levého prahového obvodu 1 je přes levý vazební odpor 4 propojen s výstupem 21 pravého...

Zařízení pro tváření rozpínáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 241721

Dátum: 15.09.1987

Autori: Chmátal Vladimír, Zemanová Jana

MPK: B21B 19/08

Značky: rozpínáním, tváření, zařízení

Text:

...rozpojitelně spojen s vnitřní stranou pevné upínací konzoly 3 rámu 1. Ve znázorněném případě je pohon 11 přímočarého posuvu rozpínacího trnu 12 tvořen hydraulickým válcem 14, jehož píst 15 je pevně spojen s prodlouženou pístnicí 16, která ve znázorněném příkladu tvoří těleso rozpínacího trnu 12. Vlastní rozpínací trn 12 je tvořen valcovým tělesem 17 zakončeným na svém vo-lném konci hlavou 18 a je suvně uložen ve vodicím nástavci 13, přičemž v...

Řemenice plynule měnitelného průměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241720

Dátum: 15.09.1987

Autor: Koller Aleš

MPK: F16H 55/49

Značky: měnitelného, řemenice, průměru, plynule

Text:

...se zvětšovaly průměry řemenic a prüřezy klinových řemenů. Dostateěně velký součinitel tření, při zachování poměrně malých průměrů řemenic a jejich malé osově vzdálenosti, dávají předpoklady k využívání řemeníce plynule měnitelného průměru pro automatickou prevodovku bez řazení rychlostí. Takováto prevodovka by nepotřebovola rychlostní skříň s olejovou lázní, odpadla by také spojka. Průměry ře 4menic hnací i kamene by se navzájem měnily podle...

Způsob zjišťování místa koroze na povrchu oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 241719

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kreek Karel, Eerný Vratislav

MPK: G01N 17/00

Značky: povrchu, oceli, zjišťování, způsob, místa, koroze

Text:

...tkví v tom, že se na zkoušený povrch oceli nanese zkušební roztok ve směsi s dostatečně transparentním adhezívem.Tento způsob je výhodný zejména při zjištováni nepravidelné koroze na členitém povrchu oceli, ve škvírách, ohybech u nátrubků, nástavců na spojícb trubek s trubkovni 4ceml a na jiných spojích. Způsob podle vynálezu umožňuje presnou lokalizaci koroze přímo. na ocelové částí, aniž by bylo nutno používat k tomuto účelu...

Válečkovací hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 241718

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kubín Sáva, Odstreil Libor

MPK: B23P 9/04

Značky: válečkovací, hlava

Text:

...její délky. spolehlivý náběh do otvorů umožňuje čelní kulová plocha válečků a není proto nutno V otvorech vytvářet zvláštní náběhové plochy. Přesnost geometrického tvaru výsledného otvoru je dana použitím tří činných válečků, které jsou v neustálém styku s povrchem otvoru, na rozdíl od válečkovacích hlav s větším počtem válečků, u kterých nejsou všechny válečky ve stejnoměrném záběru. Další výhoda této válečkovací hlavy je její uníverzálnost,...

Návarová slitina

Načítavanie...

Číslo patentu: 241717

Dátum: 15.09.1987

Autori: Spáeil Jioí, Cvak Ladislav, Žárek Pavel, Booecký Miroslav

MPK: C22C 19/05

Značky: návarová, slitina

Text:

...křemíku, 1,2 hmot. niobu, zbytek železo. Tato slitína se užívá jednak ve formě elektrod pro ruční navařování, jednakse vyrábí i ve formě trubičkové elektrody. Při obou těchto způsobech navařování se vyskytuje stále ještě značná zmetkovitost, která patrně souvisí s pečlivostí a dokonalosti výroby. Pritom odolnost proti zadírání, která je jednou z nejdůležitějších Charakteristik slitin užívanych pro navařování těsntcich ploch armatur, je...

Způsob zpracování odpadních supernatantů při izolaci krevních derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241716

Dátum: 15.09.1987

Autori: Krajíeek Alois, Beran Miloš, Booický Jan, Stuchlík Josef

MPK: C02F 1/00

Značky: krevních, způsob, odpadních, derivátů, supernatantů, izolaci, zpracování

Text:

...precipitátů na uvedených membránových systémech se získa koncentrát, obsahující spektrum plazmatických bílkovin, přibližně odpovídající obsahu jednotlivých složek v lidské plazmě. zejména albumin a imunoglobuliny, které tvoří přibližně 60 až 70 veškerých bílkovin, lze další etanolovou frakcionaci nebo některým jiným frakcionačnim postupom ionexová chromato 4grafie - Curling . M. Vox Song, 33, 97 až 107, 1977, seelktivní tepelná denaturace...

Zařízení pro nastavování pracovních orgánů kypřiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 241715

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hrdina Jioí, Semonský Miroslav

MPK: A01B 13/08, A01B 63/10

Značky: orgánů, pracovních, kypřiče, nastavování, zařízení

Text:

...přejíždění, navíc byly zcela odstraněny ztrátové časy potřebné pro přestavění pracovních orgánů kypřiče do pracovní nebo přepravní polohy. Automatické sklápění podle vynálezu vylučuje možnost ovlivnit kvalitu podrýváni obsluhou negativním směrem. Další předností pracovních orgánů zařízení,které probíhá postupně, to znamená, že nejdříve se zapraví do půdy čepele radlice a s menšín časovým zpožděním daným kon 4strukcí zařízení podle vynálezu,...

Mechanismus nožního ovládání, například víka nádoby na odpadky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241714

Dátum: 15.09.1987

Autor: Pergler Ivan

MPK: B65F 1/12, B65D 43/26

Značky: nožního, víka, mechanismus, například, ovládání, odpadky, nádoby

Text:

...na připojených výkresech, kde na obr. 1 je celkový axonornetrický pohled na nádobu s uplatněným vynálezem, na obr. 2 je detail fun-kčního uzlu ovládacího mechanismu, na obr. 3 poloha mechanismu nádoby s uzavřeným víkem a na obr. 4 je pohled na mechanismus při otevřeném víku nádoby.Podle vynálezu je nádoba s nášlapným me chanismem ovládání tvořena kbelíkem 1, držadlem 2 a víkem 3. Kbelík 1 je v horní části na svých bočních stěnách 4 opatřen...

Způsob přípravy oxidu železitého pro dehydrogenační železitý katalyzátor s vysokou selektivitou a aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 241713

Dátum: 15.09.1987

Autori: Jagoš František, Baxa Karel, Novák Alois

MPK: B01J 23/74

Značky: selektivitou, oxidů, železitého, vysokou, železitý, způsob, dehydrogenační, přípravy, aktivitou, katalyzátor

Text:

...onirdu železiteho byla dokončena V převážně míře až při výstupu horkého oxidu z pece do sudů. Podle mikrostrukturální rentgenové analýzy byl obsah gama modifikace Fe 3 O 4 61 hmotnostních, zbytek tvořila převážně alfa mod 1 fikaceFe 403. Z takto připraveneho oxidu železítého byl připraven kattalyzá-.tor o konečném složení 78,5 °/o hmellnostních Kxzüą, 2. O/(i hmotnostní Crzůz. z 0/0 hmotnostní V 405, 2 hmotnostní T 102 a 0,5 °/o...

Zařízení k vysokofrekvenčnímu svařování výztuhy vytvořené ohybem plošného plastického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241712

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kaválek Jaromír, Jagoš František, Veeeoa Miroslav, Štirba Vojeslav

MPK: B29C 65/04

Značky: vysokofrekvenčnímu, plastického, plošného, výztuhy, ohybem, materiálů, vytvořené, zařízení, svařování

Text:

...ohybu o přesné šířcea položení okraje elektrody přesně na ohyb materiálu. Zařízení umožnilo manipulaci s rozměrnými přířezya díly, například u autoplachet, kdy délka těchto dílů bývá větší než 2 000 mm. Svařo i vany materiál je v zařízení podle vynalezudokonale fíxován ve správné poloze vůči svařovacím elektrodám a nedochazí k sesunutí svařovaného materiálu. Vybavení zařízení kompenzační kladkou na pákovém mechanísmu umožňuje kompenzaci...

Kombinovaný mokrý odlučovač prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241711

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kokeš Antonín, Heinrich Petr

MPK: B01D 47/06

Značky: prachu, mokrý, kombinovaný, odlučovač

Text:

...viacnásobným rozdílným působením vody na prach v ose proudění vzdušiny, čímž se zvyšuje pravděpodobnost zachycení prachu vodou. To se odráží ve vyšší odlučivosti a malé energetické náročnosti při malých rozměrech odlučovače.Na připojeném výkresu je znázorněno funkční sestavení kombinovaného mokréhoodlučovače prachu, bez .napojeného odsávacího a výfukového potrubí. Znečištěná vzdušina vstupuje do odlučivače krátkou rourou 1 a vodní tryskou 2,...

Zařízení pro využití odpadního tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241710

Dátum: 15.09.1987

Autor: Musil Dobroslav

MPK: F28D 21/00

Značky: odpadního, tepla, využití, zařízení

Text:

...výměníku lze do zařízení připojit kaloriter jehož motor je zapínán opožděně oproti oběhověmu čerpadlo.Výhody zařízení pro využití odpadního tepla podle vynálezu spočívající ve využívání značněho množství dříve Ztracené energie, wW-v-.p-w-wwu - -xve značné snížené energetické náročnosti na provoz, v automatickém běhu zařízení a v minlmálním doplnění již vybudované a využívané instalace. Uzavřený okruh v navrženém zařízení má minimální odpor a...

Zapojení dvoupulsního regulátoru otáček univerzálních motorků

Načítavanie...

Číslo patentu: 241709

Dátum: 15.09.1987

Autor: Hobst Pavel

MPK: H02P 5/16, H02P 5/40

Značky: zapojení, dvoupulsního, regulátoru, univerzálních, motorku, otáček

Text:

...průběhu. To pojena na vstup integračního zesilovače zemmnicí svorka, přičemž vstup integračního zesilovače je spojen se svým výstupem přes první kondenzátor a výstup integračního zesilovače je připojen na vstup invertujícího zesilovače. Výstup invertujícího zesilovače je připojen přes první diodu a druhý odpor napojena na první svorku a katoda tyristoru je připojena mezi třetí odpor a první odpor.Zapojení umožňuje .jednoduchým způsobem...

Zapojení řídicích obvodů střídačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241708

Dátum: 15.09.1987

Autori: Mrkývka Jaroslav, Plinta Oskar

MPK: H02M 5/42

Značky: střídačů, řídících, zapojení, obvodů

Text:

...výkresu, kde .je uvedeno blokově schéma rízenígivojčinného strídače. Výstup proudového čidlaje přes zesilovač 1 pri 4i pojen na první vstup generátoru pilového na pětí 2. Na jeho druhý vstup je pripojen regulátor 3 a jeho výstup je pripojen na vstupmonostabilního obvodu 4. Výstup monosta bilního obvodu 4 je připojen současně na vstup klopného obvodu 5, zpětnovazebně na tretí vstup generátoru pilového napětí .2 a na první vstup...

Zapojení pro dělení základního kroku krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241707

Dátum: 15.09.1987

Autori: Franek Jindoich, Szwanczar Jan

MPK: H02P 8/00

Značky: dělení, krokového, základního, zapojení, motorů, kroku

Text:

...je připojen oscilátor OS, jsou přlpojeny na hodinovê vstupy jednotlivých bloků tak, že druhý výstup hodinových Impulsů H 2 je spojen s hodinovými vstupy druheho 82 a prv. ního synchrbnlzačního bloku Sl, jehož hodinový vstup je současně spojen s třetím výstupem hodinových impulsů HS hodinového bloku H. Čtvrtý výstup hodinových impulsů H 4 je spojen s hodinovým vstupem směrové logiky SM a první výstup hodino-výeh ímpulsů H 1 je spojen přes...

Zapojení pro plynulé řízení krokového motoru v uzavřené smyčce

Načítavanie...

Číslo patentu: 241706

Dátum: 15.09.1987

Autori: Silovský Josef, Ploszek Edvard

MPK: H02P 8/00

Značky: plynule, řízení, krokového, motorů, smyčce, uzavřené, zapojení

Text:

...připojen na první vstup obvodu ST zápisu správneho stavu čidla, na jehož druhý vstup je připojen oscilátor OS. Výstup obvodu ST zápisu správněho stavu čidla je zpětnovazebně připojen na hodinový vstup paměti PS. Na výstup čidla polohy Č je připojena směrova logika SM. První dva vstupy čítače ČT, jehož třetí vstup je připojen na výstup oscilátoru DS, jsou paralelné přípojeny na výstupy směrové logiky SM. Výstup čítače ČT je přípojen přes druhý...

Zařízení pro změnu délky podání při lisování ve sdruženém postupovém nástroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 241704

Dátum: 15.09.1987

Autori: Lukášek Josef, Krása Radomír

MPK: B21K 27/00

Značky: lisování, sdruženém, délky, podání, nástroji, zařízení, změnu, postupovém

Text:

...Po ukončení poslední operace V nástroji jsou výllsky vyhozeny z nástroje podávacími hřebeny, což je výhodnější než łčasto uživanévyfukovánípsłlačeným vzduchem, poněvadž se snižuje hladina hlučnosti a šetrí energie potřebné k výrobě stlačeného vzduchu.4 něn sdružený postupový lisovací nástroj prozměnu délky podani při lisování ve sdruženém nástroji podle vynálezu v podélném řezu. Výkres obr. 2 je příčný řež .A-A spodníPodle vyobrazení je v...

Zařízení prvního teplovýměnného stupně disperzního předehřívače práškovitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241703

Dátum: 15.09.1987

Autor: Festa Josef

MPK: F27D 13/00

Značky: teplovýměnného, prvního, disperzního, zařízení, práškovitých, stupně, předehřívače, materiálů

Text:

...vysoce výkonných zařízení může být cyklonů prvního stupně více v paralelním zapojení.Na výdech cyklónu 2 prvního stupně navazuje potrubí 4 plynů, které pokračuje kVýpadové potrubí 5 suroviny z cyklónu z prvního stupně je přes klapkový uzávěr Ezavedeno do kanálu 7 plynů, zaústěného do 74 cyklónu 3 druhého stupně a dálepostupně směrem dolů známým způsobem navazujídalší vyšší teplovýměnné stupně běžně známeho cyklonového disperzniho předehřívače,...

Uzávěr keramické hořákové trubice vysokotlaké výbojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241702

Dátum: 15.09.1987

Autori: Škvor Václav, Kolliner René, Uhlío Karel

MPK: H01J 61/36

Značky: uzáver, keramické, hořákové, výbojky, trubice, vysokotlaké

Text:

...Počtu zmetkü pri výrobě horäků a výbojek. Další prednosti uzavěru podle vynálezu je vyloučení nadmerne silných vrstev pajky v exponovaných mis u tech, což potlačuje možnost vzniku a dalšíhošíření trhiin v pájce. Nezanedbatelnou výhodou je úspora materiálu i energie a menší technologická naročnost, což vyplýva z menších rozměrů uzavíracích kroužků, pridavných členü a pájecích hmot, například krystalické pájky. Presahující stěna trubice...

Způsob výroby jímky s kuželovým zakončením dna

Načítavanie...

Číslo patentu: 241701

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hrouda Jaroslav, Honzák Jaroslav

MPK: B21D 51/18

Značky: kuželovým, zakončením, výroby, způsob, jímky

Text:

...tím, že trubkový polotovar se osovou tlakovou silou za rotace tvaruje tře ním do kuželového tvaru zakončení a sou-časně uzavíra třeoím svařováním.Výhodou tohoto způsobu je to, že odstraňuje dosavadni komplikovanost zakončení dna jímky, sníženf-pnacnosti xpři výrobě a materlálových nákladů a přitom zaručuje požadované parametry přt lepším designu.Podstata vynálezu je dále objąsněnavpomoci výkrestątkcle obr. v 1 zobrazuje .hlavu použitého...

Zapojení paměti konstant ve výměnných převodníkových modulech měřicích zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 241700

Dátum: 15.09.1987

Autori: Štefanko Jioí, Hrouda Jaroslav

MPK: G11C 5/06, G11C 5/02

Značky: pamětí, modulech, převodníkových, konstant, zapojení, zařízení, výmenných, měřicích

Text:

...řídících obvodů převodníkového modulu a jejich obousměrné výstupy/vstupy jsou připojeny .na obousměrnou datovou sběrnici centrální části měřícího zařízení.zapojení podle vynálezu odstraňuje nutnost přesně nastavovat rozsahy převnodníkového modulu a vylučuje použití dostavova 4cích prvků, které zhoršujípstąbilítu parametrů. Dále odpadá práce ,spojená s nastavováním převodníkového modulu. Kalíbrační konstanty uložené V paměti umožňují využít...

Způsob statické impregnace kapilární chromatografické kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 241699

Dátum: 15.09.1987

Autor: Honzák Jaroslav

MPK: G01N 30/56

Značky: kolony, kapilární, způsob, impregnace, statické, chromatografické

Text:

...uprostřed své délky uzavře.je-li požadovana kolena s neimpregnovanými manipulačními konci, vyplní se manipulační konce kapilární chromatografické kolony plynem.Výhodou způsobu statické impregnace kapllární chromatografické k-olony podle. vynálezu je podstatné snížení rizika neúspěšné impregnace, snížení zmetkovitostla urychlení procesu impregnace. Odpadá pracně a znehodnocování kolony často způsobující plynotěsné uzavírání...

Náhonový mechanismus rotačního předchytače

Načítavanie...

Číslo patentu: 241698

Dátum: 15.09.1987

Autori: Štefanko Jioí, Hanžlík Jaroslav

MPK: B41F 21/04

Značky: náhonový, rotačního, předchytače, mechanismus

Text:

...silnějších archů v důsledku jejích ohybu, což je zvláště výhodné při zpracování kartónu. Další jeho výhodou je, že celý pracovní pohyb bubnu předchytače až za místo předání archu z chytačů předchytače do chytačů tlakovéhoválce je řízen jedním jednoduchým vaěko-rvým systémem bez předání do druhého řídícího systému, čímž se zlepší kvalita soutisku. Další výhodou uvedeného náhonoveho mechanismu je, že je konstrukčně velice jednoduchý. , jedno z...

Upínací zařízení kazety

Načítavanie...

Číslo patentu: 241697

Dátum: 15.09.1987

Autori: Luhan Igor, Karlík Tomáš

MPK: B41F 27/00

Značky: upínací, kazety, zařízení

Text:

...mikrometrů.Vynález blíže objasni přiložený výkres,kde na obr. 1 je v osovém řezu pohled na upínací zařízení ve směru X, na obr. 2 ve směru Y a na obr. 3 půdorysný pohled ve směru Z.Nosnou součást upínacího zařízení kazety tvoří základní těleso 1, které se upevňuje ke křížověmu stolku litografíckěho přístroje. V základním tělese 1 jsou umístěny 3 justážní šrouby 4,- k nimž doseda kazeta 2 se substrátem nebo maskou 3, posuvná po prvních...

Horní vybírač pro dopravu hmot, zejména senáže

Načítavanie...

Číslo patentu: 241696

Dátum: 15.09.1987

Autori: Stratil Oto, Hemzal Boleslav

MPK: B65G 65/34

Značky: dopravu, hmot, zejména, vybírač, senáže, horní

Text:

...hmot zvěže dochází k ucpává»ní svislé stredové šachty. Dále je nevýhodou, že vybírače jsou stále vystavený účinkům agreslvního prostředí ve věžích a že trvale zabudované vybírače nelze používat pro vybírání hmot v jiných věžích.Uvedené nevýhody odstraňuje horní vybírač pro dopravu hmot, zejména senáže, podle výnálezu, sestávající z nosné konstrukce, tvořené stabilizačními vodorovnými rameny, opatřenými na svých volnýo-hçkoncích...

Zařízení pro idikaci svěru žehliček

Načítavanie...

Číslo patentu: 241695

Dátum: 15.09.1987

Autor: Drlík Vladimír

MPK: A43D 21/14

Značky: idikaci, žehliček, zařízení, svěru

Text:

...uložení pružiny 18, řetězového kola 11 a ovládacího kolečka 12. Řetězové kolo 11 je článkovým řetěžem 14 spojeno s napínací kladkou 15 uloženou v rameni 17 tělesa o vládacího ústrojí 13, rozebiratelně spojenémve skříni 2. Člänkový řetěz 14 je opatřen tvarovými lamelami 20, vytvářejícími číselnou stupnicl 21. V rovine číselné stupnice 21 je na tělese ovládacího ústrojí 13 uložena lišta 22, na které je vytvořena korekční stupnice 23. Článkový...

Plnicí komora pro tlakové lití kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241694

Dátum: 15.09.1987

Autori: Koenek Arnošt, Liška Josef, Janda Jioí

MPK: B22D 17/08, B22D 17/20

Značky: komora, lití, tlakově, kovů, plnicí

Text:

...a vnitřní plocha vnějšího pouzdra,ohraničující vakuovou dutinu, jsou opatřenylesklým povrchem. Podle jiné alternatívy jetepelně izolační dutina vyplněna sypaným,tepelně izolačnim materiálem.Plnící komora pro tlakové lití podle vynálezu zajišťuje podstatně pomalejší ochlazováni taveniny v plnicí komore, než jiná známá provedení a umožňuje dodatečnê metalurglcké zpracování částečnott krystalizací v plnicí komore.Na pripojených výkresoch...

Zařízení ke snímání rychlosti pístu, zvláště plnicího pístu tlakového licího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241693

Dátum: 15.09.1987

Autori: Strakoš Ladislav, Svoboda Pavel, Novák Karel

MPK: B22D 17/32, B22D 2/00

Značky: tlakového, plnicího, pístů, rychlostí, zvláště, snímání, licího, stroje, zařízení

Text:

...jehož podstata spočíva V tom, že ve válci pro kapalinu je mezi souose umístěným prvým dutým pístem, se středovým otvorení v čínne ploše, a druhým pístem, uzavírajícíín válec a spojeným mechanickým členem s plnicím pístem, čidlo tlakového snímače, na jehož výstup je připojen náso bič.Hlavní výhody uspořádání zařízení ke snímaní rychlosti pístu, zvláště plnícího pístu tlakového licího stroje podle vynálezu spočívají v tom, že toto zařízení...

Aretace roletkové clony proti slunci

Načítavanie...

Číslo patentu: 241692

Dátum: 15.09.1987

Autor: Stanislav Josef

MPK: B60J 3/00

Značky: slunci, proti, aretace, clony, roletkové

Text:

...tvarové vodicí tyče. Na tvarové vodicí tyčí je Vytvořeno v konstantních vzdálenostech od sebe několik vyhnutí. Přechod mezi jednotlivými vyhnutími začínají plynulýmí náběhy.Výhody aretace roletkové clony proti slunci podle vynálezu především zabezpečují spo 4 lehlivou aretsci nastavené polohy r-oletkovéclony. Další výhody spočívají v jednoduchémovládání jednou rukou, konstrukce podle nového technického řešení je dostatečně tuha a robusní s...

Konstrukce polovodičového měniče s kapalinovým chlazením

Načítavanie...

Číslo patentu: 241691

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vacík Petr, Neuman Petr, Hoíbal Vladimír

MPK: H01L 23/34

Značky: polovodičového, konstrukce, měniče, chlazením, kapalinovým

Text:

...jsou v mezeře mezi částmi měničové sestavy» uspořádaný vodorovně orientované desky z ízolačního ma 241691terlálu, kterým procházejí přívody střídaveho a stejnosměrnêho proudu a na kterých je uspořádáno příslušenství polovodičového měniče.Z hlediska snadné montáže je výhodné,jestliže přívody střídavého a stejnosměrného proudu jsou na deskách uchyceny přes izolátory, a části měničové sestavy jsou o patřeny samostatnými potrubími pro přivodNový...

Konstrukční systém větve třífázového cele řízeného můstku vn měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241690

Dátum: 15.09.1987

Autori: Irmler Bohdan, Kouoil Vratislav, Svárovský Vratislav

MPK: H01L 23/34

Značky: můstku, konstrukční, měničů, řízeného, třífázového, větve, systém

Text:

...propojeny vodi 4vou spojkou a na druhém konci opatřeny přívody.Z hlediska mechanické konstrukce spoje nosných izolátorů s kovovou stahovací konstrukcí je pak výhodné, jestliže kovová stahovací konstrukce je na nosných izolátorech uložená v úchytných třmenech, kterými procházejí stahovací svorníky kovových stahovacích konstrukcí.Nový a vyšší účinek vynálezu spočíva ve srovnání se známými řešeními v tom, že v konstrukčním systému větve...

Zařízení pro regulaci průtoku vody vodní turbínou

Načítavanie...

Číslo patentu: 241689

Dátum: 15.09.1987

Autori: Komers Radko, Minárik Milan, Malý Ladislav, Janeeek Josef

MPK: F03B 15/00

Značky: průtoku, regulaci, vodní, zařízení, turbínou

Text:

...-dutíně boční stěny skříně turbíny při-čefnž vnitřní čela okraju otočných talířü íu vnitřní povrchy bočních stěn oběžného kolactturbíny. zařízením pro reguląci průtoku vody vodní turbínou podle vynálezu jsou zcela ell minovány hydraulické odpory při vstupu vo-dy do oběžněho kola turbíny i při výstupuz něho. Dále jsou na minimum zmenšeny ja-Plove průsaky vody mimo oběžné kolo a jsouvytvořeny dobré předpoklady pro utěsnčni . ľ spáry mezi...

Způsob reaktivace stabilizovaného kobaltového katalyzátoru pro selektivní hydrogenaci anilinu na cyklohexylamin

Načítavanie...

Číslo patentu: 241688

Dátum: 15.09.1987

Autori: Troják František, Bloch Petr, Addejsek Lubomír, Zubek Vlastimil, Klimeš Milan

MPK: C07C 87/36, B01J 23/94, B01J 23/74...

Značky: způsob, selektivní, kobaltového, katalyzátoru, reaktivace, cyklohexylamin, stabilizovaného, anilinu, hydrogenaci

Text:

...testování vlastností katalyzátoru byla použita reakce hydrogenace anilinu v plynné fázi, prováděna při teplote 160 °C ,a molárním poměru anilin vodík 20.b - katalyzátor bezprostředně po sta- vW/F - převrácená hodnota prostorové rychlosti DCA - hmotnostní proeenta dicyklohexylamlnu V reakční směsiS, X - symboly, přlřazující popisované veličiny standardnímu nebo hodnocenému katalyzátoru x - konverzeVliv podmínek skladování stabillzovaného...

Způsob výroby 1,1,3-trichlor-3-fenylpropanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241687

Dátum: 15.09.1987

Autori: Birkhahn Klaus, Fabián Miroslav

MPK: C07C 19/02

Značky: výroby, 1,1,3-trichlor-3-fenylpropanu, způsob

Text:

...přičemž katalytícký systém se připraví smísením aminu s komponentou mědi předem nebo se vytvoří in situ přímo v reakční směsi. Takto získané izolační výtěžky 1,1,3-trichlor-S-fenylpropanu dosahují liodnot až 86 9/0 na zreagovaný styren. Vzhledem k exotermnímu průběhu reakce je výhodné přidávat styren, případně amin do reakční směsi postupně.Katalytické systémy použité podle vynálezu mají proti dosud známým katalyzátorům výhody v nízké ceně,...

Způsob výroby 1,1,1,3-tetrachlor-3-fenylpropann

Načítavanie...

Číslo patentu: 241686

Dátum: 15.09.1987

Autori: Weigert Tomislav, Macek Ivo

MPK: C07C 19/02

Značky: způsob, 1,1,1,3-tetrachlor-3-fenylpropann, výroby

Text:

...lze použít ethylamin, Z-propylamin,n-butylamin, 2 ~butylamin, tembutylamin, n-decylamin, cyklohexylamin, benzylamin, pyrolidin nebo morfolin, přičemž se katalytický systém připraví smísením aminu s komponentou mědi předem nebo se vytvoří inmu průběhu reakce je výhodne přidávat styren, případně amin do reakční směsi postup ne. .Katalytické systémy podle vynálezu mají proti dosud známým katalyzátorům výhody V nízké ceně, snadné dostupnosti a...

Antistatický a avivážní prostředek s kombinovaným omakovým účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241685

Dátum: 15.09.1987

Autori: Markl Jaroslav, Tesao Václav, Vobooil Miroslav, Vencl Zbynik

MPK: C11D 1/86

Značky: kombinovaným, prostředek, antistaticky, avivážní, účinkem, omakovým

Text:

...charakteru. sou to například alkylfosfáty,alkylpolyglykolethersulfáty, imidazolinovéli různého složení, triethanolaminově estery mastných kyselín nebo kyseliny ftalove, polyethylenglykoly, oxethylované mastné alkoholy, oxethylované ,mastné kysellnyalkylfenoly, alkylaminy, alkanolamidy mastných kyselín atd.Nyní jsme nalezli, že vhodnou kombinací některých povrchově aktivních látek podle vynálezu .Antistatický a avivážní prostředek s...

Antistatický a avivážní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241684

Dátum: 15.09.1987

Autori: Chadima Jaroslav, Mánek Aleš, Rybáo Oldoich, Šafaoak Stanislav

MPK: C11D 1/86

Značky: avivážní, antistaticky, prostředek

Text:

...atd.Nyní jsme nalezli, že vhodnou kombinací některých povrchové aktivních látek podle vynalezu je6 až 30 dílů N-2-hydroxy-4-oxa-C 1 o až Ciaalkyl-N,N-dimethy 1-N-Z-hydroxyethyljamonium chloridu, 1 až 12 dílů cetyl-oleylalkoholu oxethylovanélío 15 až 22 moly ethylenoxidu, 3 až 15 dílů diethanolamidů kyselín kokosového oleje, 0,5 až 3 dílů kyseliny citrónová, 0,1 až 0,5 dílů silikonového regulatoru pěny a30 až 85 dílů Vody,lze připravit...

Elektrický stroj točivý v pevném závěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241683

Dátum: 15.09.1987

Autori: Klinke Milan, Didek Miloslav

MPK: H02K 5/04, H02K 5/136

Značky: závěru, elektricky, točivý, pevném, stroj

Text:

...pojistnými kroužky a svorkownicí Lisporádanou na ložískovém štítu,vyznačující se tím, že svorka-voice a pojistné kroužky 14 nebo matice 8 šroubů,pripevňující Ložiskový štít 2 ke ktostře 1 na stralně svorkovnice, jsou opnatreny krytem 10, mezi jehož obvodovými plwochami,těsně přiléhajícími ke k-ostre 1 nebo ložískovejmu štítu 2, jsou vytvoreny nevýbušuné spáry 414 přičemž kryt 10 je s kostrou 1 a/ínebo ložiskovým štítem 2 spojern...

Zařízení k proplyňování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 241682

Dátum: 15.09.1987

Autor: Eepek František

MPK: B01F 13/02

Značky: proplyňování, zařízení, kapalin

Text:

...který se v kapalině rozpustí z celkového množství plynu do kapaliny přivedeného. Tím se snižuje jednak spotřeba plynu, jednak spotřeba energie na stlačení plynu. Vyšší účinek zařízení při využití u oběhovv-ých aktivačních nádrží spočíva v tom, že energie hnací kapaliny směšovacích a hnacích prvků je rovnoměrněji rozdělena a po průtočném profilu oběhové aktivační nádrže a využívá se proto se zvýšenou účinnosti k uvedení obsahu aktivační...