Archív za 1987 rok

Strana 115

Epoxidová kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 242007

Dátum: 15.09.1987

Autor: Wermuth Camille Georges

MPK: C08L 63/00

Značky: kompozice, epoxidová

Text:

...odllšnost lntermediální skuplny epoxídovýoh pryskyřlc a současně jejich vhodnost pro výrobu vysoce houževnatých licich hmot a pojlvových kompozitů.Pro kompozłci podle vynálezu se používají estery kyseliny akrylové s alifatlckýnn,cyklanickými nebo aromatickými alkoholy,majicími v molekule 4 až 12 atomü uhliku a jedinou hydroxylovou skupinu. S výhodou se používali n-butanol, izobutanol, sec.butanol, amylalkoholy, n-oktanol,...

Způsob vytváření prošlupu v osnovních nitích pro prohoz útku při tkaní a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242005

Dátum: 15.09.1987

Autor: Brouwer Marius

MPK: D03C 13/00

Značky: způsob, nitích, osnovních, prohoz, prošlupu, způsobu, útku, tkání, provádění, tohoto, zařízení, vytváření

Text:

...plátnové - samozřejmě, že príncíp vynálezu lze rozšířit na tkaní složitějších vazeb. V takovém případě budou směry vychýlení z tkací roviny u sousedících osnovních nití opačné bude-li tedy například na obr. 1 nakreslená osnovní nit 1 vychýlena dolů, pod tkací rovinu, pak dále následující sousední nit bude v téže pracovní fázi vychýlena nahoru, tedy nad tkacío rovinu. Pro vychylování osnovni nití 1 jsouvytvořena prošlupní vybraní v...

Způsob výroby 2-amino- a 2, 6-diaminoantrachinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242003

Dátum: 15.09.1987

Autori: Gilman David John, Yellin Tobias Oregon, Bebenkowski Krzysztof, Kotlewski Witold, Gacsay Lorant, Bright Gene Michael, Storni Angelo, Krecisz Maria

MPK: C09B 1/20, C07C 97/24

Značky: způsob, 2-amino, výroby, 6-diaminoantrachinonu

Text:

...nyní bylo zjištěno, že nevýhody předchozích způsobů lze odstranit prováděním výroby 2-amino-, resp. 2,6-diaminoantrachinonu podle vynálezu založeného na přímém recyklování zoxidovaných filtrátů po izolaci 2-amino-, resp. 2,6-dlaminoantrachinonu. S prekvapením bylo totiž zjištěno, že látky přítomné v těchto zoxidovaných filtrátech spolu s arzeničnanovými sloučeninami, tj. především síran sodný, antrachinon-z-sulfonan sodný, Z-aminoantrachinon...

Zařízení pro využití sluneční energie stavitelnými zrcadly

Načítavanie...

Číslo patentu: 242002

Dátum: 15.09.1987

Autori: Esselborn Reiner, Von Der Heide Hans

MPK: F24J 2/38, F24J 2/10

Značky: využití, stavitelnými, zrcadly, zařízení, energie, sluneční

Text:

...je poháněno teleskopickou hřídelí 5 obr. 8, s kardanovými klouby 6 od hlavního hřídele 14 pohybového mechanismu. Zkreslení rotačního pohybu, které vzniká u kardanova kloubu převodem na Iosu s úhlem S, je tvořeno stejným zákonem, jako sledování rektascence Slunce z osy rotace,jež svírá s osou Země týž úhel d. Různý úhel p pak vzniká otáčením vodrorolvného hřídele 4 se zrcadlý, podle výšky Slunce nad obzorem, jež zprostředkuje kladka 13...

Zapojení galvanicky odděleného výkonového tranzistorového spínače s indikací přetížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242001

Dátum: 15.09.1987

Autori: Mill Park, Ambrosius Klaus

MPK: H03K 17/08, H03K 17/78

Značky: výkonového, galvanicky, tranzistorového, přetížení, spínače, indikaci, odděleného, zapojení

Text:

...3, tvořeného výkonovým tíranzistorem, přičemž jeho výstup tvoří výstupní svorka B celého zapojení a zaroveň je veden do prvního vstupu h indikačního obvodu B, tvořeněho například obvode-m se svítívou díodou. Kladný pól napájecího zdroje U je připojen jednak na první svorku proudového čtdła 4 realizovaného rněřicím bočníkern a současně na první vstup a nadproudově .ochrany 5. Druhá svorka proudového čidla 4 je přivedena jak na druhý vstup...

Vběhový žlab rovnacích zařízení pro trubky a tyče

Načítavanie...

Číslo patentu: 241849

Dátum: 15.09.1987

Autori: Martišovie Jozef, Dušek Niels

MPK: B21D 43/16

Značky: tyče, zařízení, žľab, vběhový, trubky, rovnacích

Text:

...pásy.Výhodou vběhového žlabu po-dle vynálezu je podstatné snížení hluJku za současného prodlouženi životnosti jeho vyložení. Vylvožení má sendvičovou .konstrukcí a je provedeno ~v segmenątech z důvodů snadné montáže do stávajíicích zařízení bez .nároků na rekonstrukoi .nebo jiné zásahy do konstrukce stroje. Tunery a rozměry jednotli 4vých segmentů jsou určeny dle konkréttního provedení vběłi-ového žlabu rovnacího zařízení.vv příčném řezu...

Způsob výroby čistého siřičitanu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 241848

Dátum: 15.09.1987

Autori: Foltán Stanislav, Szente Michal, Krá1 Bohumil, Miština Ladislav

MPK: C01F 5/42

Značky: čistého, horečnatého, siřičitanu, výroby, způsob

Text:

...oxidem siřičitým a výchozí hořečnatou surovinou. V jiném provedení vynálezu se dá využít tepla odupadních plyInů obsahujících oxid sieřičitý k ohrevu reakční směsi na požad-ovanou teplotu nad 40 °C. Napr. při odsiřováni spvalln z tepelných elektráren, které mívají teplotu 1-70 až 200 stupňů Celsia, postačuje jejich zbytkové tepllo k olhřátí reakční směsi až na teplotu kolem 70 °~C. Způsob podle vynálezu rovněž otvírá možnosti pro využití...

Elektrická odporová pec k výrobě skleněných vláken tažením

Načítavanie...

Číslo patentu: 241847

Dátum: 15.09.1987

Autori: Karpiš Ladislav, Bobiš Ladislav, Pogorielov Konštantín

MPK: C03B 37/02, C03B 5/02

Značky: sklenených, odporová, vláken, tažením, elektrická, výrobe

Text:

...,přednosti provedení podle vynálezu Ílze dále dop.lnit o výh-ody z oblasti provozní. Tak např. jedna roztavovací sekce .může ibýt vzhledem k variabilitě tavvicího výkonu použite pro různé typy zvilákňovacích selkcí, což je výhodné zejména z hlediska unifikauce výroby. Protože totéž platí Io tělese, které má navíc životnost několilkanásobně převyšující životnost zvlákňovací sekce, sníží .se tpodstatně ,nároky na kapacitu .prací .spojených s...

Kosmetický přípravek proti vytváření vrásek na pokožce

Načítavanie...

Číslo patentu: 241846

Dátum: 15.09.1987

Autori: Štefek Slavomír, Bobiš Ladislav

MPK: A61K 7/48

Značky: vrásek, přípravek, vytváření, pokožce, kosmetický, proti

Text:

...díl-ü vyššího alkoholu C 14 až C 31, jako je nzapř. myristyllalkohol nebo ncetylalkohol, spolu s 2 až 4 hmotnosrtními díly cukrvo-esteru »kyseliny Laurové neho uplaslmítvové nebo jejích směsi, emulvgovaných v 1 hmotnostním dílu trletha»noelamínu a ve 2 hmotnostních Idílech pollyglykoletheru a až 90 hmoonostnínch dílů pltné vody, s případným přtdáním další složky,jako je např. propylenglykol.Mastná část pak podle vynálezIu obsahuje 1...

Zařízení pro řízení stavové veličiny zrychlení spolupracujících elektrických pohonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241845

Dátum: 15.09.1987

Autori: Biely Peter, Štefek Slavomír, Karpiš Ladislav, Ebringerová Anna

MPK: G05D 5/03

Značky: zrychlení, elektrických, stavové, spolupracujících, zařízení, veličiny, řízení, pohonů

Text:

...5.13 prvního vyhodnocovvacího bloku 5.Na »ovládací vstupy 5.4, 5.9, 5.14 prvního vyhodnocovacího bloku 5 jsou palk zapojeny příslvušné tři ovládací -výíst-upy 4.1, 4.2,4.3 a na korekční vstupy 5.5, 5.10, 5.15, příslušné »druhé tři ovládací výstupy 4.4, 4.5,4.6 ovládacíiho bl-oku 4.Blokovalcí výstup 4.7 ovlá-dascího bloku 4 je paralelné spo-jen .s blokovacím vstupom 6.2 prvního hradl-a 6 .a s blok-ovacím vstupem 7.2 drulhého~ hradla 7, .na...

Tiskový lak pro ofsetové tiskové formy na hliníkové podložce

Načítavanie...

Číslo patentu: 241844

Dátum: 15.09.1987

Autori: Mislovieová Danica, Krško Ján, Toman Rudolf

MPK: C09D 11/10

Značky: formy, hliníkové, podložce, ofsetové, tiskový, tiskové

Text:

...vynálezu tvoří přídavek 5 až 50- hmot. s vodou mísitelííých rozpouště-clel ze skupiny etylénglwkolaílkyléterü a jejich derivátů ra 0,2 až 5 hmot. palrafinicukých látek ze skupiny zahrínující parafinový olej, pevné .paruatinioké uhlovodíky, nízkomoleíkulární polyetylén či otazktícký polypropylen, vztaženo na celkovou hmotnost loklu.Vedle rozpouštědel mísitelných s vodou se v tisk-ovém laku .aíplikují i rozpouštědíla s vyšší teplotou varu...

Způsob výroby 2, 5-dihydroxybenzensulfonanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 241843

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kovalík Marián, Hudeek Štefan, Eerey Ladislav

MPK: C07C 143/46, A61K 31/185

Značky: vápenatého, výroby, 5-dihydroxybenzensulfonanu, způsob

Text:

...1 až C 4, které mají tueplotu varu do 180.°C.ako rozpo-uštědlo 1,4 benzo~chiíníonu je možno využít í další rozpoulštěrdla, jako jsou alkanogly, varomáty, etheryJket-ony, voda i-darlší Reaklč-ní teplota se podle druvhlu reagujícíc-h látek pohybuje od -« 15 do 100 °C, s výhodou od ~| 5 do l 10 °C. N-adbytewčnýl-hydroxysulvfonarn väpenaty se ĽUZLUŽÍ bud oddestílováním príslušného aldehydu, či ketonu z reakčiní směsi za vakua .nebo v .přípuarďě,...

Lanová svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: 241842

Dátum: 15.09.1987

Autor: Csányi Anton

MPK: F16G 3/04

Značky: lanová, svorka

Text:

...plochami 10. Šroulb 1 je rozříznut dvěma protilehlými drážkami 5 s úkosem v ůhlu povrchové přímky kožele E se zaoblen-ím dna -drážky 5 jpol-oměrem i hloubkou nepvatrně větším »než poloměr laina 4 rDrážiky 5 procházejí i vválcovou částí 12. Objímjka 2 má uve Spodní části závit 8 v horní části je vnitřní Ikuužel 7 zakonlčený u vnějšího průměru radilusem, mezi kužellem 7 a závitem 8 je válcový otvor s jmenovltým průměrem závitu 8. Na...

Zapojení pro vyhodnocení platnosti stisknuté klávesnice se zachvívajícím se kontaktem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241841

Dátum: 15.09.1987

Autor: Bieák Ján

MPK: G06F 3/023

Značky: klávesnice, vyhodnocení, stisknuté, platnosti, zapojení, zachvívajícím, kontaktem

Text:

...je spojen s první datovou svorkou 21, a talk obdobné, až m-tý výstup~ 22 m registru 200 je spojen »s m-tou datovlou výstupní svorlkou 2 m, zatímco vybavovancí -výstup 121 ienkodérulůo je spojen se spoustěcím vstupem 301 sekvenčoího obvodu 300,jehož první vyhodnocovací výstup 302 je spojen s IHahľĚlV-BKCÍHT vstupem 231 registru 200, zatímco druhý vyhodnocovaoí výstup 343 SGlKVBDiČHÍhO obvodu 300 je s-pojen se spouštěcím vstupem 701 štvrtého...

Způsob přípravy oktafluor-1, 3-cyklohexadienu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241840

Dátum: 15.09.1987

Autori: Chrastina Pavol, Istenik Peter, Pástor Oliver, Oddejovie Anton

MPK: C07C 23/10, C07C 23/02

Značky: způsob, oktafluor-1, přípravy, 3-cyklohexadienu

Text:

...podle vynálezu oproti dosavsudním způeobům je soad-nější dostuplnost výohozíno olktafluor-l,iä-hexetrienu, jednoznačný rprůlběh a vysoký lvýtěžek termioké cyklizační realkice, menší nároky na technické zařízení a speciální chemikálie, možnost provádění reakce laik v laboratorním, tak průmyslovém měřítku.Výchozí dktatl-uuor-1,3,5-hexatrien llze vý.hvodně zísvkávalt podle lpůvodníoh postupů ~z komerčne dostupmeno...

Plováčkový průtokoměr, zvláště pro sledování spotřeby paliva spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241839

Dátum: 15.09.1987

Autor: Mikita Juraj

MPK: G01F 1/56, G01F 1/22

Značky: zvláště, průtokoměr, motorů, paliva, spalovacích, sledování, spotřeby, plováčkový

Text:

...vzduchovými bublín-kamí vI p 0 trubí, přičemž prütokoměr je samolčistlcí a nevyžaduje žádnou údržbu. I při největším náklonu automobilu, tedy .při jeho maximální svtoupavostl, dochází jen k malému zvýšení citlivosti vlivern vyklovnění vprůtoĺkoměru, va to maximálně ,několik procent.Průtolkoměr představuje v» palivovém rozvodu jen malý, konstantní odpor, který nemá vli-v ani na funkci palivového čerpadla,ani na Iplłnění p-lovák-ové komory...

Způsob výroby piva o nízké využitelné energii

Načítavanie...

Číslo patentu: 241838

Dátum: 15.09.1987

Autori: Zuzeák Karol, Bobovnický Jozef, Jakubov Gabriel, Sukup Jan

MPK: C12C 7/00

Značky: výroby, nízké, energií, způsob, využitelné

Text:

...nápoj o nižší energetické hladině obsahující 14050 až 1300 ki V~ lednüm litru p~ři zachování charakteristickýich senzorivckých znaků pi-va českého typu. Další výhodou je odstranění enzymových preparátů z výroby nízkoenergetického nápoje.Podstata vynálezu spočíva v tom, že se podařilo nalézt technologický postułp výroby piva s snízlkou ivyužitelnou energií, který je »charakteristický tím., že se při přípravě mladiny pr-odlouží u prvního...

Aktivní filtr pro zachování plného ladicího rozsahu u přijímačů s napěťovou syntézou

Načítavanie...

Číslo patentu: 241837

Dátum: 15.09.1987

Autori: Liko 1udovít, Zuzeák Karol

MPK: H04B 1/18

Značky: plného, zachování, přijímačů, rozsahu, napěťovou, syntézou, ladicího, aktivní, filtr

Text:

...p-odle vynálezu a j-eho funkce-je dále popsaánua s odkazem na pripojený výkres.Na svorku A zdroje ladicího napětí je přes první 2 .a druhý 3 odpor připo-jen .neinvertuujíicí vstup operačního zesilovače 1,jehož inivertujíncí »vstup je připoje-n jednak na spoločný ood prvního a druheho odporu 2, 3 a jednak na jeden pol integraąčního kondenzátora 4, jehož druhý pól je připojen na výstup openaičnívho zesilovače 1, který tvoří výstupní .svorku...

Způsob výroby sráženého uhličitanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 241836

Dátum: 15.09.1987

Autori: Liko 1udovat, Bobovnický Jozef

MPK: C01F 11/18

Značky: sráženého, uhličitanu, vápenatého, výroby, způsob

Text:

...zahuštěniąa snížení obsahu chloridu sodného.Základní úrčinerk způzsobu výroby ,podle vynálezu spolčívá rv tom, že se získa ząpét amoniak jakožto pomocné látka a čistý roztok chloridu vápenatého, které lze použít opět jalko vých-ozí suroviny. Tím se způsob výroby podle vynal-ezu stává oiprouti dosud známým výrobnírn postupům výrazně Výhodněvjším.Výroba můrže lbýtkołntinuálnní, diskontinuální, nebo kombinací obou těchto postjupů. Postupuje se...

Způsob výroby sráženého uhličitanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 241835

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kleo Jarolím, Mišáni Ján

MPK: C01F 11/18

Značky: výroby, uhličitanu, vápenatého, sráženého, způsob

Text:

...v tom, že se získava zpět.amoniak jakožto pomocné Ivánka a čistá vápenaltá sůl, které lze použít opět jako výchozi suroviny. Tím se způsob výroby podle vynáletzu stáva oproti -d-osud známým sražecim výr-obním postupům výrazně výbodnějsím.Výroba může být kontinuální, dislkontinoální, netbo kombinace obou těchto postupu. Postupuje se například tak, že roztok vodorozpustnê Näpenaté soli o konncentraci 1 hmotnostní »až nasycený roztok při...

Způsob přípravy práškovitých kobaltnatých solí organických kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 241834

Dátum: 15.09.1987

Autori: Drha Jozef, Brieška Pavel, Peško Anton

MPK: C08L 7/00, C08K 5/09

Značky: organických, kobaltnatých, práškovitých, solí, kyselin, přípravy, způsob

Text:

...kysličtniktl kñeímičitěho je nutné, aby vznikla dobře míchateluná .disperze, která se postupně zahušiuje dalšími příIda-vtky KOĽDÍCÍIIÍÍIO kysličníku křemičitého až do uvzniklu práškového produktu.Vznik dobře míchatelné dísperze v první iázi připnavy produlktu umožní roztok kobaltnatě soli mastné kyseliny v minerálmim oleji. Protože se při přípravě .zřejmě oplatňuji difuzní procesy, má význam též doba míchání, intenzita .mícháni a...

Zapojení pro řízení synchronizovaného filmového projektoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241833

Dátum: 15.09.1987

Autori: Polášek Josef, Pauer Gustáv, Štanglica Josef, Cengel Peter

MPK: G03B 21/50

Značky: synchronizovaného, projektoru, zapojení, filmového, řízení

Text:

...kterých je uložen program řízení projektoru a paměti typu RAM.Výstup 15.1 řídícího blolku 1.1 je .spojen s povelovým vstupem 21.1 regulátoru 2.1. Regulátor 2.1 je vytvořenn z operauč-nĺch zesilovačů a z výkonové části sestavené z tranzistorovýoh zesil-ovačů. je to analogový regulátor rychlosti přiřazeného servom-otoru 3.1 pro pohon řízeného projektoru.Informační výstup 24.1 regulátoru 2.1 je spo-jen s intormačním vstrupem 14.1 řídicího bloku...

Vícedetektorová scintilační detekční jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 241832

Dátum: 15.09.1987

Autori: Dubový Karel, Marák Jozef, Grúo Peter, Chmel Jozef

MPK: G01T 7/08, G01T 1/20

Značky: scintilační, jednotka, detekční, vícedetektorová

Text:

...obsazení kazet při měření souuborů vz-orků a vyhodnocení si vyžaduje jak složitějąší algoritmus zpracování dat, talk vyšší nároky na orgaiíizalci prác-e.je rovněž známo uspořádání, ,které numožňuje .měření tří vzorlků ve třech kiazetách současně. Detekční jednotka je tvořena třemi scíntiłlacními detektory studnového typu ve spolewčném pouzdru s fotonasobiči. Celek je pohybliv-ý ve třech na sobě íkolmýoh směrech a nasouvá se ze zdola na...

Zařízení na předepínání vodicí drážky svářecích automatů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241831

Dátum: 15.09.1987

Autor: Lipský Vladimír

MPK: B23K 37/00

Značky: vodiči, svářecích, zařízení, drážky, automatu, předepínání

Text:

...K nekottvené části je uchy-cen-o rameno -pro zachýcení reakce od ústrojí pro vyvození síly potřebné pro předąpětí vodicí dräžky. Rairneno je Lrchýceno k ukotveité -p-odpěře a mezi ústrojím pro vyvození síly potřebné pro předpětí vodicí drážky a ramenem je urnístěno kontrolní ústrojí pro kontrolu .předpětíVýhoda řešení podle vynátlezu sp-otíívá v tom, že se zvýši produktivita práce a zlkva 4,litní svařování plechů, a to nerezových i...

Zařízení pro přípravu sterilního vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241830

Dátum: 15.09.1987

Autori: Havaši Peter, Kaniansky Dušan

MPK: C12M 1/12

Značky: zařízení, přípravu, vzduchu, sterilního

Text:

...desce 5 je uložen rošt 7 na filtrační papír FV B. Horní část tělesa 1 je opatřena duplikátorem 9. Stpodní část tělesa 1 je tvořena výstupni částí 3 duplikátorové .nádoby, na kterou navazuje horní sedlo 11 a valec 1 D. Válec ll svoji horní ~částí zasahuje do duplikátoru 9. Valec 1 D je opatřen pístem 13 s těsnicími elementy 14. Píst 13 je ovládán pomoci pístnice 15, jejíž Spodní -část je opatřená závitem 16. Závlt 1 G protchází maticí 17, která...

Způsob izolace 8-chiuolinolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241829

Dátum: 15.09.1987

Autori: Sýkora Anton, Hutta Milan

MPK: C07D 215/26

Značky: 8-chiuolinolu, způsob, izolace

Text:

...filtrátů při zvýšené teplotě 72 až 98 °C načež se ongami-cká vrstva roztaveného B-chinolinolu oddělí a podr-obí destilaici. Získa se produkt, který se vyznačuje vyšší chromatografickou číst-otou.600 g B-Chinolinsłulfonové kyseliny se podrobí val-kalickému tavení a reakčni směs se po tavenl rozpustí v. 6000 m 1 vody při teplote kolem 70 °C. Po rozpuštění taveniny se roztok ochladí pod teplotu tání čistého ö-hydlroxichinolinu, tj. pod 72...

Tlustostěnná výpažnicová trubka

Načítavanie...

Číslo patentu: 241828

Dátum: 15.09.1987

Autori: Rásztokay Gustáv, Nikov Jordan, Hrbáo Marián, Stehlík František, Bláha Vojtich

MPK: E21B 19/00, E21B 17/00

Značky: výpažnicová, trubka, tlustostěnná

Text:

...výrpažnicová trubka s vnějším průměrem D, tioutšřkou T stěny, s -poiloměrem D/T menším nežli je číslo 1 U, opatřená na svých kioncích kuželovým závitem, jejíž podstata podle predloženého řešení spočívá v tom, že u jednoho z konců výpažni-oové trubky je na jejím povrchu Vytvořeno válcnově vybraní, přičemž tloušťkový úbyteik stěny v místě válcového vybraní je noven nejvýše 0,2 násobku tlouštky T stěny vypažnicovê trubky.Předrností vynálezu...

Způsob výroby sráženého uhličitanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 241827

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hudoba Miloš, Hric Vladimír

MPK: C01F 11/18

Značky: sráženého, uhličitanu, výroby, vápenatého, způsob

Text:

...výrobu .lze realizovat i s méně čistým -a tedy i levnějšim dusiwčnanem väpenatým, aniž by došlo Ikesnížení jakost-i vyráběného .prodruiktu, Tím se způsob výroby podle vynálezu stává o.proti dosud známým srážecím výrob-ním postupům výrazně výhodnějším.Výroba může být kontinuální, diskorrtinuâlní, nebo kombinace obou těchto postupů. Postupuje se například tak, že do roztoku, respektive ta-veniny dusičnanu vápenatěho, vzniikxlého rozpuštěnírm...

Zařízení pro samočinné dělení tyčového materiálu, zejména kruhového nebo hranatého průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241826

Dátum: 15.09.1987

Autori: Rapant Štefan, Sýkora Anton

MPK: B21D 43/28

Značky: dělení, samočinně, kruhového, zařízení, hranatého, zejména, tyčového, materiálů, průřezu

Text:

...jež je v .záběru s hřídelem 3 prostřednictvím ozubení 31, vytvořeného na jeho osazené části. Obě ozubení 21, 31 tvoří jpřeuvodi 30. Pohybový šroub 2 je volně otočné uložen na tělese 4 zařízení prostřednictvím ložiska 22.Hřídel 3 je volně otočné uložen na .tělese 4 prostřednictvím ložisek 32 a 33 a je opatřen CÍFĚŽKIOU 34. Na hřídeli 3 je uspořádána pojistná spojka 5, zahrnující dva kroužky 51, 5.2 a třecí kotouč 53, který je vložen mezi...

Zařízení ke změně rozchodu kol motorových vozidel, zejména traktorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241825

Dátum: 15.09.1987

Autor: Krajcar Miroslav

MPK: B60B 23/12

Značky: motorových, změne, rozchodu, vozidel, zařízení, traktoru, zejména

Text:

...s ičepem a pojistnou ma-ticí.Šroub je uložený v radíátlně vyt-vořeném otvoru s vnitřním závitem. Šrowb je prostřednictvím závitu dotažen snvým čejpem do některé z podoélných drážek. Podélné drážky jsou vvtvořeny v ruotztečich na obvodu věn-ce s vnějším závitem. Podélné drátžky jsou vedený .průběžně -v celé šířce věnce s vnějším závítem.Výhody zařízení ke změně rozchodu kol motorových vozidel, zejména traktorů podle vvnáleízu spočívají ve...

Systém chlazení pomocných obvodů vysokonapěťových tyristorových měničů velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241824

Dátum: 15.09.1987

Autori: Palát Karel, Vontor Tomáš, Odlerová Želmíra

MPK: H01L 23/34

Značky: veľkých, měničů, systém, vysokonapěťových, výkonu, chlazení, pomocných, obvodů, tyristorových

Text:

...tyristorů s kapalivnovými chladiči volné prostory, které jsou mezi jednotlivými patry měniče navzájom propojeny a volný prostor v nejvyšším patře měniče ústí do okolnní atm-0 sféry.Z hlediska účinného chlazení »pomocných obvodů je dále výhodné, jestliže vany pomocných obvodů jsou na čelních stranách otevřené.Nový a vyšší účinek vynálezu spočíva Ve srovnání se známými řešeníml v tom, že vtejpelnä lkonvekce na povrchu kapalinových...

Komora mechanické převodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241823

Dátum: 15.09.1987

Autor: Oehák Boris

MPK: F16H 57/02

Značky: mechanické, převodovky, komora

Text:

...nevýhody slévárenslky jsou méně výhodné, obtížnou montáž řadicího hřídele, nevýhodné z hlediska obrábění a případně těsnění, anebo v některých případech musí být o jeden odlítek navíc.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny komorou mechanické převodovky podle vy 4nálezu, jehož podstatou je, že dělící rovina prochází rozšířenou částí komory mimo ložiska řadí-cího hřídele.Provedením komory mechanické .převodovky podle vynálelzu se -docílí...

Konvertor pro vstupní díl přijímačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241822

Dátum: 15.09.1987

Autor: Bartoš Jioí

MPK: H04N 5/44

Značky: konvertor, vstupní, přijímačů

Text:

...v klaeickém vlnov-odu s šířící se vlnou nebo realizované technikou fin-line. Při jednoduchosti provedení »dovoluje dosáhnout ve spojeni s nízkosumovým mezifrekvenčním předzesilovačem velmi dobré vlastnosti z hlediska šumu, -seleľktivity a Ikmitočtové stability »oscilátoru.V dalším textu je s odlkazem na Ipřlp-pjený výkres popsän příkląd prevedení kónoertoru podle vynálezu. iV podkritjćkětň vlhovodu tvuořeným čtyřmi stěnamiàlçiä 3, 4 s...

Směs na bázi termoplastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241821

Dátum: 15.09.1987

Autori: Blažek Jan, Pavlas Pavel, Pašek Josef, Bancío Karel, Grapl Jioí, Karnovský Miloš, Smutný Eduard, Stloukal Petr

MPK: C08L 25/04, C08J 3/20, C08L 51/04...

Značky: bázi, směs, termoplastů

Text:

...dispergaíce 14 m a 10 hmotnostnich dílů vysokotlakéh-o polyetylénu o indexvu toku taveniny 7 g/10 minut. Dale bylo postupováno jako v příkladeoh 1 a 2. Získané výsledky jsou uvedeny v ta-bulce 1. ňzortky vykaízovaly poněkud bělejší odstín než v příkladu 2.Byla pripravena smés 10000 hmotnostnich dílů houževnatého .polystyrénu a 100 hmotnostních udílů titanové běloby rutilového typu o Ibarvivosti 105 bodů, bělosti 95,8 0/0, dispergace 14 um,...

Způsob zpracování druhotných plastických hmot s obsahem neželezných kovů a/nebo jejich slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 241820

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vébr Pavel, Toman Jioí, Svozil Bohumil, Martínek Jaroslav, Hloušek Josef

MPK: C22B 7/00

Značky: obsahem, způsob, kovů, zpracování, plastických, neželezných, jejich, druhotných, slitin

Text:

...surovina převede, napr. v drtíči, na zrnitost 0,1 až 15 mm a získaný granulát se v pod-obě suspenze Is obsahem 5 až 300 g. l 1 pevných látek gravitačně roxzdruží, např. na záchvějnem splavu, na těžký podíl, obsahující neželeziíé kovy a/nebo jejich slitiny .a .na leh 4ký podíl, ,který tvoří jplałsutloká hmota. V jiném provedení vynáležu se druhotná surovina o zrnitostí 0,1 .až 15 mm, neąpřetržitě dáv-kuje s vodou do odstředivého...

Způsob přípravy technického naftalenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241819

Dátum: 15.09.1987

Autori: Malyška Boetislav, Varkoeek Rudolf

MPK: C07C 15/24

Značky: přípravy, naftalenu, způsob, technického

Text:

...tuhnoucí v rozmezí teplot 66 až 74 °C, slouží jako součast násady pro druhý ratinační stupeň. Konečně štvrtá fralkce, obsahující podíly tuhnouci při teplotách nad 74 °C, se využije jako součást násady v» prvním rafinacním stupni.Využití ząpůsolbu jpříprawy technického naftalenu podle vynälezu přináší nemalé energetické úspory. U celeho objemu štvrtéfrakce, odebírané z třetího rafínačního stupně jako součástí násadý pro první rafinační...

Induktor pro středofrekvenční ohřev přířezů a ústřihů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241818

Dátum: 15.09.1987

Autor: Stuchlík Milan

MPK: H05B 6/10

Značky: přířezu, ústřihů, ohrev, induktor, středofrekvenční

Text:

...vínutí 3 všech sekci prodxloruženy, čímž oddělujjí čelní desky od vyzdívky a protože jsou části lchlazeného vinutí, zabraňují jejiclhopalování.Toto, z hlediska tepelné ochrany .nosných desek .vyhovující provedení má však nevýhodu v tom, že povrchová vzdálenost vyzdívky a vínutí má ve styku vnitřních čeul pouze hodnotu tlzouštĺky izolační vl-ožky, tj. cca 0,5 mm, což při mokré vyzdivce vlivernuvolněné krystalícky váxzané uvody a tím také...

Zařízení pro stanovení obsahu uhlíku, křemíku a uhlíkového ekvivalentu tekuté litiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 241817

Dátum: 15.09.1987

Autori: Staufeík Jaroslav, Podešva Milan, Honzák Jioí

MPK: G01N 25/06

Značky: uhlíkového, zařízení, obsahu, uhlíku, litiny, ekvivalentu, stanovení, křemíku, tekuté

Text:

...výstupem zdroje 7 posowvacího napětí.Výstup -diferenčního stupně 6 je přiupojen na vstup převodníku A/D s, jehož výstup je.připojen na vstup mikropočítłrče 300. K rmlkropočítači 300 je připojen přepínač 700 pro Ikorevkci podle obsahu fosforu P. K mikropočítači. 30 | 1 jsou dále připojeny analogový přepínač 4 a blok .pro »vizualizaci a -ovládání 800.Příklad průběhu teploty zktušebního vzorku v. závislosti na čase je. znäzorněn na...

Způsob elektrochemické oxidace iontů dvojmocného železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 241816

Dátum: 15.09.1987

Autori: Horák Karel, Honzák Jioí, Uhlío Petr

MPK: C01G 49/00

Značky: dvojmocného, způsob, elektrochemické, oxidace, železa, iontů

Text:

...stupeň využití proudu a výši napětímá Vliv rychlost pro-uděni anolytu v pro storu mezi membránou a anodouRychlost proudění, které je Ostatné p 0 třebné k regulaci teploty elektrolyzéru, nemá nad 1,1 m/min významný Vliv. V provozníclh podmínkách bud-e proto vyhovovat rychlost od 0,7 do 1,3 m/mim.Teplota, při níž elektroohemická oxidoce iontů Fe se uskutočňuje, má dvojí učinek a to jednak lpříznivý, spočívající ve snižování napětí a jednak...

Způsob předehřívání sypkých práškových či drobně zrnitých surovin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241815

Dátum: 15.09.1987

Autor: Koeí Jaroslav

MPK: F27D 17/00

Značky: zrnitých, tohoto, provádění, předehřívání, drobně, sypkých, práškových, zařízení, způsob, surovin, způsobu

Text:

...část skříne roštového chladiče 1 slíunku je opatřena hrdlem 6 pro odvod části odpadního vzduchu potrubim 2 odpadního vzduchu do směš-ovače 3 dopravní ,ná Złllñlädoby pnelumatického dopravníku, opatřené přĺlVOdBIm 4 suroviny a potrubím 5 dopravy suroviny, do kterého je zařazen hrubooídlučovař 10 suroviny .a následně ústrojí 9 k regulaci objemu vzduchu z chlazení produktu. Za .regularčním ústrojĺm 9 je potrubí 5 dcąpravy suroviny...