Zverejnene patenty 10.08.1987

Způsob lepení dvou součástí, zvláště optických prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 241800

Dátum: 10.08.1987

Autor: Roušavý Jaroslav

MPK: C09J 5/02

Značky: lepení, součástí, optických, prvků, zvláště, způsob

Text:

...lapemí akieněnýohsoučáatí však ncpřiln v dostatečně mířo k Jinámú druEmmateriälu,jako poiymetyimqtakryą Iátu a naopak lepidla, vhq Adná k.lepení tohoto druhu materiáin na- í prosto novyhovují k laponí . V. z tohoto důvodu vznikl pažąaavek ua.p imout takcvě.1 cpid 1 o 5fkterě by oba-rozdí 1 né.materiá 1 yspojilo nebo najít takovouvtochnoloá gii 1 apení, která by umožnila použít některého zo známých Iepidelí.wonto úkol řeší předmět vynáiozu,...

Potrubní výměník tepla pro ohřev dusíku z kyslíkového dělícího přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241799

Dátum: 10.08.1987

Autori: Pajgrt Jan, Novák Jioí

MPK: F28D 7/10

Značky: tepla, kyslíkového, dělícího, prístroje, výměník, potrubní, dusíku, ohrev

Text:

...na vnějším povrchu kyslíkového tlekovéno potrubí jsou střídave pŕipevneny příčné segmenty tvaru mezikruží. . AVýhodou potrubniho výměníku tepla podľa vynelezu je..ze pro ohřev dusíku neni nutno používat perni ohříváky. Rovněž je výhodou jednoduchá konstrukcevýměniku, kteráumožňuje odběr tepla bez dynemických změn smeru nebo zvýšení odporu průtoku~kyal 1 ku.Na přiloženém výkreau je znázorneno přłkladné orovedenipotrubního výměníku...

Zařízení na řezání síťoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 241798

Dátum: 10.08.1987

Autori: Macháeek Zdenik, Chmela Robert

MPK: B26D 5/22, A61M 1/34

Značky: řezání, zařízení, síťoviny

Text:

...tudíž žádnou dodatečnou úpravu. Ve spojení ee sekacím zařízením umožňuje dále zpraoovávat pásy na jednotlivé nasekané přířezy odefinované déloe. Výhodou sekacího zařízení je jeho nezávislost na době rozběhu elektrometoru poněvadž prostřednictvím vačkového syetému dochází k přesnémuv odměření poauvu pásu sířoviny nebo jiného materiálu určeného k dälení.Napřipojených výkresech je na obr. 1 znázorněn princip sekacího zařízení, na obr 2.je...

Fólie se vzhledem kovového povrchu a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241797

Dátum: 10.08.1987

Autori: Bezdik Ladislav, Bartoš Ervín

MPK: C08J 5/18, B29D 7/01

Značky: kovového, její, povrchu, vzhledem, výroby, fólie, způsob

Text:

...3-6 ° Pummeltestu. V tomto případě se používají běžą né regulátory adheze (např. kyselina křemičitá). Tlouštku.főlie je možné zvolit podle požadovaných vlastnosti v rozsahu 0,1 e 3,0 mm, s výhodou 0,5-1,0 mm.. Jednim á běžně používaných způsobů výroby měkčehých fólii z polyvinylbutyràlu je vytlačování na jednošnekových nebo vicešnekových strojich. Směs se připravuje ve dvou stupních, v horké a studené.michačce. Po nasypání odváženého množství...

Zařízení pro zatlačování a vytahování klínů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241796

Dátum: 10.08.1987

Autori: Chrenovský František, Witzany Jioí

MPK: H02K 15/10

Značky: zařízení, klínu, vytahování, zatlačování

Text:

...ke dnu klínovená drážky,e tím rovnoměrněhoíntažení všechV enbjektivním vyhodnocení zvuku poklepu kledívkem na každý z 11111. v v- 2 Tento nedostatek odstraňuje zařízení pro zatlačovéní a vytahování klínů drážek vodičů točivých strojů, zejména jejichstatorů. Sestává se z lineárního silového prvku, jehož napájecí vstup je opatřen čidlem tvořícím vstup do záznamového zařízení.Záznam získaný z činností zařízení podle vynélezu slouží.jako...

Koaxiální plazmový hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 241795

Dátum: 10.08.1987

Autor: Šmíd Vladimír

MPK: B23K 9/16

Značky: koaxiální, plazmový, horák

Text:

...prostředků do obloukového plazmatu vyžaduje u dosavadních konstruk~ cí plazmových hořdků vytvoření samostatných přívodů, ktoré zamezí styku těchto prostředků s pracovním povrchem elektrod. Štyk cha»micky aktívních prostředků s pracovním povrchem elektrod má za3 kého oblouku do vývrtu trysky a do vývrtu duté elektrody, odstraňujeykoaxiálním plazmovým hořákem podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v ton že do prostoru vymezeného držákem...

Zařízení pro spojení vřetenovodu s tělesem armatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 241794

Dátum: 10.08.1987

Autor: Lichtenberg Jan

MPK: F16K 27/02

Značky: armatury, tělesem, vřetenovodu, zařízení, spojení

Text:

...vlnovcem i.Vlnovec 5 je v hor ní části připevněn k těsnící přírubě 5, která je uložena mezi čel ní plochou gł nátrubku g tělesa l armatury e těsnící plochou Qł příruby Q vřetenovodu 1, přičemž je těsnící příruba 2 vůči ná- L trubka g utěsněna těeněním gg. V těsnící přírubě Ž je vřeteno 2 armaturyuutěsněno těsnícími kroužky §, uloženými ve.středovém vy brání Ž těsnící přírubyä a stlačeny ucpávkovým víkem g. Nátrubekj g tělesa A armetury...

Uložení horizontálního svazku teplosměnných trubek ve výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241793

Dátum: 10.08.1987

Autori: Kousal Josef, Dlouhý Vladimír, Kaeerovský Jioí, Koutenský Jioí

MPK: F28F 9/00

Značky: teplosměnných, výměníku, trubek, horizontálního, tepla, svazků, uložení

Text:

...e nutnost provedení jehodochěži Ľ zhečným ekonomickým ztrátám ajv případě, ževýměník nebo perni generátor je komponentou primárníhookruhu jaderné elektrátny, tak i k eventuelnímu ohrože~ ní jederné bezpečnosti vüvedené nevýhody odstraňuje uložení horizontálnihoAsvazku teplosměnných trubek ve výměníku tepla podle vynálezu, tvořená nejménš z jedné distančni mřiže ąestávą~mezi nimiž jsoujkolmo k svislé rovine distánční mřižeumístěny...

Distanční mříž pro uložení horizontálního svazku teplosměnnych trubek ve výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241792

Dátum: 10.08.1987

Autori: Zavoel Stanislav, Ruml Josef, Doležal Josef, Bradna Jioí

MPK: F28F 9/00

Značky: distanční, mříž, horizontálního, výměníku, trubek, uložení, svazků, tepla, teplosměnných

Text:

...uložení v distančních mřížích, přídevných náhodných zatížení tíhou svazku nad trubkou a chemických vlivů vody a. generované vodnípáry, doehází pak v dlouhodobém provozu k poruchám a proděravění teplosměnných trubek, což má za nâs~j ledek vyřazení výměníku z provozu a nutnost provedení jeho nákladných 0 praV,p 0 přĺpadě i výměny celého výměníku, čímždochází k značným ekonomickým ztrátám av případě že.ni jaderné bezpečnoąti. Afüvedoné...

Kloubová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 241791

Dátum: 10.08.1987

Autor: Blažková Jaroslava

MPK: F16D 3/68

Značky: kloubová, spojka

Text:

...značně prodlouží doba Qą životnosti kloubového spoje. Jinou předností kloubové spojky jeĺsnadná a rychlá demontovatelnost a výměna vložek a především pak nižší výrobní náklady způsobené tím, že vložka-není~na unášecímPříklad provedení je schematicky znázorněn na přiloženémvvýkrese, kde na obr. 1 je podélný řez kloubovou epojkou a na obr. 2 je příčný řez kloubové spojky z obr. 1 rovinou C - O kKloubová spojka podle vynález iv ĺsestává z hnací ...

Způsob přípravy 3-thiapentyloxyderivátů polyfosfazenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241790

Dátum: 10.08.1987

Autori: Labohý Ivan, Martoch Josef, Mikoláš Petr, Bár Jaromír, Eervinka Jioí

MPK: C08G 79/02

Značky: polyfosfazenu, způsob, 3-thiapentyloxyderivátů, přípravy

Text:

...kde R F,CHF 2, a 3-thia-l-penttanolu ye směsi bezvodých rozpouštědel toluen-tetrahydrofurąn.Reakci lze provést prakticky s kvantitativni rofunkćionalizàcí výchozího po 1 y(dich 1 orfosfazenu) za vzniku produktů, V nichž se mouární poměr R 1/(R 1 R 2) pohybuje v méžích 1 e.93.Výhoúou způsobu přípraýy podle vynálçzu je uysoká reaktivita výchozího po 1 y(diçh 1 orfosfazénu) umožňující připravulpolymorů s V vyšokýu stupněm funkcionalizàce,...

Způsob přípravy oligo(oxyethylenových) derivátů polyfosfazenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241789

Dátum: 10.08.1987

Autori: Liškutínová Marie, Vašíeek Robert, Janeeka Stanislav, Ambrož Ludvík, Hradil František

MPK: C08G 79/02

Značky: oligo(oxyethylenových, derivátů, přípravy, způsob, polyfosfazenu

Text:

...M roztoku dinatrium-3,69,12-tetraoxatetradekamethylen-1,lh-dioxidu v bezvodém tetŕahydrofuranu se přidá 0,93 mlÄlkoholátů se V průběhu 90 min přikape za intenzivního míchání38,8 ml roztoku po 1 y(dich 1 orfosfazenu) V bezvodém toluenu (c 17,1 g/1 q 25 2,77 dl/g) a směs se dále míchá 3 hodiny. Zbot~nalý polymer se separuje, promyje hexanem,acetonem a vodou. Pro 2.4.1789dukt obsahúje h 5 ťooreticky možného množsfyä oligoethbrových vedlejšich...

Pružný klín

Načítavanie...

Číslo patentu: 241788

Dátum: 10.08.1987

Autor: Vašíeek Robert

MPK: F16K 3/12

Značky: klín, pružný

Text:

...i nepříznivý vliv vznikajícího tepla na těsnící plochy desek klínu, usnadníse.značně montáž a demontáž. Jednotlivé dílce jsou výrobně jednoduché,nenáročné na opracování, je možné použít normalizovanýoh dílů,takže celkově se podstatně sníží výrobní náklady. ą V Příklad konkrétního provedení vynálezu je schematicky znázorněn na přiložených výkresech, kde na obr. 1 je částečný nárysný řez šoupátkem s pružným klínem řešeným dle vynálezu a...

Zařízení pro výpal cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 241787

Dátum: 10.08.1987

Autori: Šafek Miroslav, Janeeka Stanislav

MPK: F27D 13/00

Značky: výpal, cementářského, slínku, zařízení

Text:

...3 oĺztrátyů 1 eť§m,a dovolújo nastąýitdptimální ýžàüchot§chnické parámétŕx) A 1 V f j PříŘlad ppbvedanł äařížoní pode ýyná 1 ézujeuveàeñ na saŠil 5 žéhémďvýkŕeà, ha-hčmž-Jeñakréslàgbschamàtiçk§ýspořádání jjedótiivýdlúgtýojí a mehanizmů. ĺ LV g.UÍàařízenÉpod 1 oLvynálaàu Je 2 boganizovaňá súpviňbýá~ Ímpúškä doprąvdnąňejdřLvádopclétizačníhQ talíře łg.kďe se fgýhoçłjjamně rqžgŕášaňého pojiýadp§hýbutąliřevÝýtý§řł zŕnaÓ ŕálikbsti...

Planetová převodovka s několika rovnoměrně zatíženými větvemi přenášeného výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241786

Dátum: 10.08.1987

Autor: Princ Bohuslav

MPK: F16H 3/02

Značky: rovnoměrné, několika, výkonu, planetová, zatíženými, přenášeného, větvemi, převodovka

Text:

...j zabirá se třemi pravými satelitními koly łggynalisovatąými na předlohových hřídelich 2, které jsou uloženy na pravé části čepu Z. Uložení předlohových hřide 1 ů 2 na čepech 1 je valivé, s podélnou vůlí a to pomocí jehlových válečků lg v klecich Na tělesech předlohových hřídelů 2, umístěných na levé části čepu Z, je vytvořeno přimé čelní ozubení levých satelítníchpastorků 3. Na tělese předlohových hřidelů 2, umístěných na pravé části čepu...

Zapojení obvodu regulátoru střední hodnoty proudu pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 241785

Dátum: 10.08.1987

Autori: Rehbergerová Gabriela, Novák Antonín, Polanský Alois, Schles Bedoich

MPK: H02M 7/12

Značky: proudu, měniče, hodnoty, zapojení, střední, pulsního, regulátoru, obvodů

Text:

...ze zadâvacího obvodu 1, bloku Q logi-ky, měříoího převodníku § proudu pulsního měniče, obvodu 1 protiskluzově a protismykovê ochrany, regulačního zesilovače 2V s integračním nebo proporcionâlně-integračním přenosem, omezo vaöe 1 minima, t.j. minimální hodnoty proudu a prvního a druhéhoomesovače Ě Ž maxima, čili maximální hodnoty proudu. Výstup zadâvacího obvodu 1 je připojen jednak ke druhému vstupu gg regulačního zesilovače 2 a jednak...

Ventil, zejména plunžrového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241784

Dátum: 10.08.1987

Autor: Šlancar Ludvík

MPK: F04B 21/06

Značky: zejména, ventil, čerpadla, plunžrového

Text:

...umožňuje pmeě zení zdvihu kuželky. Samotná pružina se opírá o spodní čelo sedla ventilu takže netvořípřekážku v průtoku čerpané kapa,liny pod ventilem. Počet těsněných ploch se snižuje na minimum,což má příznivý Vliv na výkonovou charakteristiku čerpadla. VPříklad konkrétního provedení vynálezu je znázorněn najpřipojeném výkreeu, kde obr. 1 představuje osový řez ventiloàvým uzlem plunžrového čerpadla a obr. 2 je příčný řez ventilovým uzlem...

Způsob výroby kolen

Načítavanie...

Číslo patentu: 241783

Dátum: 10.08.1987

Autori: Tlaskalová Helena, Fornůsek Lubor, Vitvieka Václav

MPK: B21D 7/03

Značky: výroby, způsob, kolen

Text:

...vynálezu je, že k pě jchování ek zesíleníltlouštky stěny dochází v místě tązeněho.a tlačeného vlákna, přičemž v místě neutrálních vláken se tlouš~tka stěny téměř ne.šní. Toto je vhodné hejména u kolen, uŕče- ných pro potrubí, kterým se dopravuji abrazivni sypké materiály,ješĺ způsobují zvýšené opotřebení koleno v místě teženého vlákną. Je-li toto oblast taženého vlákna zesíleną nepěchováním zvyšuje se životnost kolena.Na přiloženýoh...

Zařízení pro mechanické napěňování

Načítavanie...

Číslo patentu: 241782

Dátum: 10.08.1987

Autori: Koíž Ivan, Viskup Peter, Kopeeek Jindoich

MPK: D06B 19/00

Značky: napěňování, zařízení, mechanické

Text:

...zařízením se statorem a rotorem ve tvaru plochých kotoučů 5 elastický-J i mi elementy uepořádanými přibližně axiálně e rotorem přestavi telným v axiálním směru.Zařízení na obr. 1 aA 2 sestává v podstatě ze ąLtatoru lt- a rotorug spojeného s hřídelem 1 a spřaženého řemenovým převo- dem Q s pohonem 5. Stator 1 tvoří válcová tlakové nádoba sh. pláštěm § uznvřená na straně hřídele 1 čelem 1 a.na druhé straně p víkem §. V čele 1 je vytvořen...

Omezovač polohy dveří

Načítavanie...

Číslo patentu: 241781

Dátum: 10.08.1987

Autor: Špánik Jaromír

MPK: E05C 17/00

Značky: dveří, polohy, omezovač

Text:

...l, po kte- rých ee v případě otvírení nebo zevírání dveří emýkají volnči konce 2 ohybově torení pružiny g a to bud přímo nebo pro etřednictvím kladek Q, jsou opatřeny aleepoň jednou dvojiciV eretačních vybrání 1. Ohybově torsní pružiná g je zhotovene . z jednoho kueu pružinového drátua je ohnuta do tvaru píeme~ne O, přičemž volná konce Ž jsou z tolernnčních důvodů vůči eobě přeeazeny přibližně o polovinu délky přímé střed ní části i. Přímá...

Roztok pro coulometrické měření tloušťky galvanických povlaků stříbra a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 241780

Dátum: 10.08.1987

Autori: Živanský Josef, Gorgoo Oldoich

MPK: G01N 27/42

Značky: coulometrické, povlaků, tloušťky, galvanických, měření, stříbra, slitin, roztok

Text:

...250 až 990 g. Vodivá anorganická sloučenina jepodle vynálezu kyselina fluorovodíková nebo její-sůl s alkaliokými kovy, například fluorid draselný, komplexotvorná. látka se současnou funkcí regulátoru hodnoty pH je sloučenina ze skupiny zahrnující alifatickéhydroxypolykarboxylovéo počtu atomů uhlíku l až 4 V alkylenové skupině, například kyselina ethylendieminotetraoctová, aminomonoe nebo polyal V Vkylenkarboxylové kyseliny o počtu...

Polovodičová součástka kotoučového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241779

Dátum: 10.08.1987

Autori: Eertík Karel, Chmátal Vladimír, Horyna Jaroslav, Porkristl Milan

MPK: H01L 23/28

Značky: kotoučového, součástka, tvaru, polovodičová

Text:

...elektroo dám pouzdra při vynaložení nízkýchvvýrobních nákladů a použitíběžných materiálů. I při použití vo 1 nád 11 atační elektrody se 241779 tueměršovací systéme elektrody pouzdra epolehlivä vyatředí,což platí i pro tyrietoif pe přítlačným řídícím .kontaktomDve příklady konkrétního provedení polovodičovć eoučáetky podle vynález Jsou znázorněny na. přiloženém výkreeu, kde na obral je konstrukce neměrííovecího systému a pájenými...

Zařízení k propichování nezvulkanizovaných plášťů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241778

Dátum: 10.08.1987

Autor: Leebych František

MPK: B29D 30/08

Značky: plastů, nezvulkanizovaných, zařízení, propichování

Text:

...přeyodových skříní§ podle průměru pláště je prováděno motorem.l§ s šroubem gg. Kyvná ramena Ž jsou vybavena šesti jehlemi Q a jsou posuvně ulozene ve vedení Z. Převodové skříně Q jsou poháněný pomocí hřídelí §, která je pevně spřažena s-pohonem 2 otáčení pláště pomocí řetězových kol lg. Na horní desce ll frémý je uloženo otočné vertikálně pohyblivé závěsné zařízení lg s krokovým mechanismem lg, poháněným pohonem 2. Jehlý Q na každém...

Přetlakový ventil s diferenciálním pístem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241777

Dátum: 10.08.1987

Autori: Mikuš Oldoich, Kunovský Jioí

MPK: F16K 17/02

Značky: diferenciálním, přetlakový, pístem, ventil

Text:

...g. Současně pro» niká stlačený vzduch kruhovým prostoremgQ a drážkou lg doprůtokového kanálu lg. Kulička ll otevře ventilové sedlo lg, A takže stlačený vzduch uniká do prostorugkuličky ll a odtud vy bráním gł do připojovacího otvoru gâg spojeného h 1 avnímkaA nálkem gz S proàtoremg§t 1 aku 5 přičemž je připojovącí otvor-26 spojen s pneumatickým pohonuýmvústrojím účelového zařízení,- které ñení schematioky znázorněno.Když dojde k...

Zařízení k elektrodynamickému brzdění elektrického trakčního vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241776

Dátum: 10.08.1987

Autori: Domácí Pavel, Budíšek Ludvík, Karlík Josef, Koneená Alena

MPK: B60L 7/04

Značky: vozidla, elektrodynamickému, zařízení, elektrického, brzdění, trakčního

Text:

...na ňižší hodnotý a rázy v brzdhé aí 1 e,. de ke snížení nodnot odporníků àł, 32-CL Výhodou zařízení podle vynálezu je, že zajišřuje brzdnou sí 1 u do nízkých rychlostí vozidla při jednoduchém a nenáročném zařízení pro snižování hodnoty brzdových odporníků.Příkladné uspořádání zařízení podle vynálezu je znázorněno na připojených vyobrezeních. Obr. 1 zobrazuje sohematické zapojení podle vynálezu, obr. 2 zobrazuje brzdové charakteristiky...

Spoiler motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241775

Dátum: 10.08.1987

Autor: Füzik Imrich

MPK: B62D 37/02

Značky: vozidla, spoiler, motorového

Text:

...je sice účinné vyuiitclnóntyliatickytvodo dále konplikují v případě, tvoří-li apoilorsoučasně vstup větracího noboch 1 adíoího vzduchu.vUvodqněnedoatatky dosud znýný nšng opoi 1 orommotorového vozidla, umíątěným napříč zadní části karoaerío tím způobem, že jeho přední atěnn je tvorohu nahoru vyhnutou částí kapoty a zadní otdna montovanýn dí 1 em, připevněnýn ke kąpotě.Mezi horní hranou čolní stěny a horní hranou zadního nontovaného dílu...

Ventilová hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 241774

Dátum: 10.08.1987

Autor: Tököli Pavol

MPK: F16K 15/06

Značky: hlava, ventilová

Text:

...pouzdro lg. Na radiální těsnicí plochu lâsggàlg 2 dosedá svou spodni radiá 1 ní.plochoug talíř g sací kuželky 1-§, přičemž její m g prochází vedením l§ sacího sedla 2 ventilu Q Na části dříku ll sací kuželky lg sacího ventilu § je v prostoru rozpěŕného pouzdra lg nasazenàpružina 1 , která se opírá o nákxužek gg. Radiální těsnicí plocha. lg sedla 2 sacího ventilu § je opatřena kruhovou drážkou g lieho vlběžníkového průřezu s mensl základnou...

Tenzometrický deformační člen

Načítavanie...

Číslo patentu: 241773

Dátum: 10.08.1987

Autori: Šára Zbynik, Babovák Václav

MPK: G01L 1/22

Značky: deformační, člen, tenzometrický

Text:

...kolmá na jeho osu.V horní části hrnçovitéño tělese o menším průměru jsou podle obr. 1 vytwořeny dvěma rovnoběžnými mezerami 5, souměrnymi k jeho ose, ve dně 3 deformovatelný nosník Q e ve etěně 2 qz níoh,nopřík 1 ad ve stojině 1,pod 1 e potřeby provedena doraová mezora g. Jodna pootrànní nefunkční část zbytku dna looa stěny goào odstŕahěna o druhálpoatraoní část je pro názor- V A nontponoohäna Na deformovatelném noaníku Q je připevněn ...

Protéza v podobě hadičky, zejména pletená

Načítavanie...

Číslo patentu: 241772

Dátum: 10.08.1987

Autori: Šindeláo Zdenik, Šára Bohumil

MPK: A61F 2/06, D04B 9/42

Značky: zejména, protéza, pletená, podobě, hadičky

Text:

...z jednoho úseku do druhého Ve výhodném provedení májeden úsek tj. jeden konec hadičky průměr 4 až 5 mm a naněj navazújíci druhý úsek, tj. druhý konec hadíčky průměrPro zvětšení objemu vnější strany protézyje možno ínertěni syntetické vlákna fyzikálně upravit, např. tvarováním vzduchem Je rovněž možno nasytlt stěnu protézy biologicky vstře batelným materiálem, obsahujioím bakteriocidnt nebo bakterio-.Podstata vynálezu iéoe výnikne z...

Klínové upínací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 241771

Dátum: 10.08.1987

Autor: Žák Jan

MPK: B23Q 3/08

Značky: zařízení, upínací, klinové

Text:

...médium přivede nejdříve do zpev. ñovacího válce łł na stranu píetu Z zpevňovacího válce łłb 11 ž- äí upínocímu válcí g. zpevňovaoi tyč Q ee přeaune do krajní uvolĚovací polohy, otovítelná-čelní naréžka eepne první epínačłg uvo 1 n§ní, který vydá impula e tlakové médium počae v upínecín valci půeobit na upínací píot gnd straně upínocí plochy gg na. upínacítyči 3 Upínací píatpg se přeeune do krajní uvolněné ĺpoľohy. Narážkalłg se přeoune o...

Zapojení pro převod elektrických signálů na dlouhé vodivé části technologických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 241770

Dátum: 10.08.1987

Autor: Netolický Ladislav

MPK: H04B 3/54

Značky: technologických, zapojení, zařízení, dlouhé, částí, vodivé, převod, elektrických, signálu

Text:

...5. Na vinutí A se připojuje výstup vyeílače nebo vstup přijí-. mače elektrických signálu Magnetický obvod l.a vinutím A je od dlou-4 he vodivé části g oddělen distanční vložkou 3. Dietanční.vložka Ä je z elektricky i magnetický nevodivého materiálu např. bakelitu, j pertinaxu, dřevą e je tvarována podle konstrukčních požadavků sestavy. Konetrukčně je možné např. takové řešení V . l v Kolem dlouhé vodivé části g se upevní distanční vložka 3 e...

Způsob degradace zbytkových přísad v upotřebeném motorovém oleji

Načítavanie...

Číslo patentu: 241769

Dátum: 10.08.1987

Autori: Rambousek Jaroslav, First Antonín, Holub Poemysl

MPK: C10M 175/02

Značky: způsob, degradace, oleji, upotřebeném, přísad, zbytkových, motorovém

Text:

...USA pa-rpatentového spisu NSR DOS 32 32 683 sek rafinaci upotřebepého,oleje používají reaktívní redukčníčinid 1 a, například různé kom- gUvedehé známé způsoby odstraňoýáníupřísad z použitýoh motoàj rových olejů mají různé nevýhody. Extrakční postupy jsou investičné í provozně ve 1 mí.nák 1 adné, neboř velké objemy éxtrakčníchči nide 1 je třeba destilačně regeneŕovat a vracet do procesu. Rozk 1 ad j přísad účinkom směsi hydroxidu sodného a...

Odlučovač kapek chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 241768

Dátum: 10.08.1987

Autori: Rambousek Jaroslav, Petržela Jan

MPK: F25B 43/00

Značky: chladiva, kapek, odlučovač

Text:

...výšky hladiny o případně téžoh Hhrdlen pro odkalování à nad poslední přepàžkou je odlučovačopatřen navíc nejméně jedním hrdlen pro prívod kapàlného chlo-fr »divo enejméně jedním hrdlen pro odvod par chladívaąvýhoda odlučovače podle vynálezoeàpočívà v ton)že je modné odvàdět kapalné chladívo do několika výparníků unístěnýchnad sebou somospàdem samostatné a z vracejících se par odděloěą.povel kapalínu v tomtéž prostoru. Tínjsou zajíštěny...

Pletená nit v osnovní vazbě s plastickým a/nebo barevným efektem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241767

Dátum: 10.08.1987

Autori: Vesecký Jaroslav, Syrovátko Milan, Petržela Jan

MPK: D02G 3/34, D04B 21/04

Značky: vazbě, barevným, pletená, osnovní, efektem, plastickým

Text:

...oček čímž zkracují shluky ve směru délky, případně zvětšují shluky ve směru šířky nitě. uPoužití pletené nitě je ve srovnání se známými typy těchto nití výhodné z několika hledisek. Rozšiřuje sortiment ovzhledu Nevýžadujespeciální zařízení k výrobě na dostupné pletařské technice při uplatnění vyšší produktivity práce v důsledku odpadnutí několika operací, nutných při výrobě klasickýchefektních nití například na skacích strojích. vykazuje...

Hlavice trysky pro dmýchání oxydačního média s pevných látek při výrobě oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 241766

Dátum: 10.08.1987

Autori: Didek Miloslav, Makeš Jioí, Musil Jaroslav, Šídlo Vladimír, Skoeovský Ludvík, Petrák Miloslav, Eepek František, Švéda Milan, Šefránek Josef, Hájek Milan, Baštinec Josef, Rež Jaroslav, Šilhavý Poemysl, Mejzr Ivo

MPK: C21C 5/46

Značky: výrobe, oxydačního, dmýchání, pevných, látek, media, oceli, hlavice, trysky

Text:

...k váloi soustřednému s.podélnou osouňuje doprlmmałna taveniu pevné látky,vessměsíoh, o, že mezi chlądíoími kanály a hlavní třní mezikruhový prostor pro oxýdačětěm à výstupními otvory, vytvořený ce trysky podle vynálezu je to, že umož nąpříklad koks a jiné, ą to samostatně nebo aníž by dooházeloDalší výhodou je to že umožňuje vhodným řizením přívodu.oxydačního média do obou okruhů trysky spojit a kombinovet funkci jednoproudé a...

Otočný čepec pro beranění štětovnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 241765

Dátum: 10.08.1987

Autor: Eepek František

MPK: E02D 13/10

Značky: otočný, čepec, beranění, štětovnic

Text:

...pretencemuloženým na nesouměrné soustavě pru žimtnasazených na podložkách knghového rámu nosiče čepce.dlužují postup výstavby o.-2 Hlavní výhodou otočného čepoe je, že ve složitýoh terěnníoh . Dodmínkáoh umožňuje zvolit. nejvýhodnější. trasu poj ezdu podvozku beranioí soupravy, vedenom mimo prostoxwzzs přokážkamimrotože don voluje zvolit libovolné natočení výložnikuoproti štětovnioové. stěně- Tím odpadne potřeba ůlgonů prodlužuj íoích...

Spojovací těleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 241764

Dátum: 10.08.1987

Autor: Koláo Karel

MPK: F16D 1/00

Značky: těleso, spojovací

Text:

...ěrouby.Vyšší účinek vynálezu se projeví jednak snedným dooílením souososti všech atředicích průměrů a kolmoeti dosedacíoh plech,které jsou podle vynálezu uspořádány tak, aby je bylo možno opracovat při jednom unutí odliťku spojovacího tělesa, jednak pak snížením hmotnosti s úsporami na materiálu, které jsou výsledkom nové konstrukce, kdy vlasťní spojovací těleso je tvořeno jednoduchým rotačním odlitkem a patka je vytvořena...

Zapojení linearizátoru odporového teploměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241763

Dátum: 10.08.1987

Autor: Kirchner Stanislav

MPK: G01K 7/16

Značky: teploměru, linearizátoru, zapojení, odporového

Text:

...teploměru je připojen výstup negativního impedančniho konvertor, který má na svém vstupu přípojen druhýodpor. V Á Na přippjeném výkrešu obr. T znázorňuje principiální zapojení linearizace podle vynálezu a na obr. 2 je konkrétní příklad zapo jení VReferenční napětový zdroj 1 přes prtníodpor g napájí odporoýýtep 1 oměr 2, který je do obvodu zapojen pomocí proudových svo- × a napětové svorky à, Q je připojen negetivni imitančnítvořený operačním...

Sací hrdlo čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241762

Dátum: 10.08.1987

Autor: Václavík Leoš

MPK: F04D 29/00

Značky: čerpadla, hrdlo, sací

Text:

...řezu.Podle vynálezu sestává sací hrdlo sacího tělesa gĺve kterém je uloženo pouzdro 2 odlité jako jeden kus s ložiskem Q i jeho nosnými žebry Q, aize závitové příruby Q našroubované na vnějším závitu 1 pouzdra 2. Všechny tři uvedené části g, 2, Q sacího hrdla l jsou navrženy jako jednoduché samostatné odlitky, které nevyžadují složitého způsohu formování, zkracu- u jí stavební délku čerpadla, vyznačují se mdnimální možnou hmotností, což...

Vícehladinový napájecí zdroj s časovou sekvencí a zálohováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 241761

Dátum: 10.08.1987

Autori: Kirchner Stanislav, Koláo Karel, Kůr Jan, Václavík Leoš

MPK: G05F 1/10

Značky: napájecí, časovou, zálohováním, vícehladinový, zdroj, sekvencí

Text:

...s prvním vstupom 3 obvodu 1 hlavní hladiny a s prvním vstupom gł obvodu Q vedlejši hladiny. Druhý výstup gâ oddělovacího členu g zálohováni je spojen se druhým vstupom gg obvodu 5 hlavní hladiny, druhým výstupom gg zálohového zdroje Q napájení a rovněž se druhým vstupom gg obvodu §° W V vedlejší hladiny Třetí vstup gg obvodu § vedlejší hladiny.je spojen o výstupom gg obvodu Q blokování vedlejši hladiny ojeho vstup gł Jo spojsn s prvním...