Zverejnene patenty 15.09.1984

Momentový kľúč

Načítavanie...

Číslo patentu: 218200

Dátum: 15.09.1984

Autor: Cabadaj Ján

Značky: kľúč, momentový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka momentového kľúča určeného predovšetkým na ovládanie skrutkových spojov. Momentový kľúč pozostáva z telesa, v ktorom je vytvorený nepravidelný šesťboký otvor. K telesu je otočne pripojený palec, ktorý je umiestnený s regulačnou pružinou, ktorá je spojená prostredníctvom regulátora s telesom kľúča.

Spôsob prípravy bis/trifenylfosfánoxid/tritiokyanátoželezitého komplexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218199

Dátum: 15.09.1984

Autori: Vančová Vlasta, Ondrejkovičová Iveta

Značky: komplexu, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prípravy bis(trifenylfosfánoxid)tritiokyanatoželezitého komplexu. Postupuje sa tým spôsobom, že tiokyanatan železitý vzorca Fe(NCS)3 reaguje s trifenylfosfánom vzorca PPh3 v mólovom pomere 1 : 2 v acetonitrilovom roztoku za privádzania molekulárneho kyslíky pri teplotách 15 až 80 °C, ďalej sa ochladením vzniknuté kryštáliky odsajú, prekryštalizujú a vysušia.

Spôsob prípravy kyselín D-galaktopyranurónovej , digalakturónovej a trigalakturónovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 218198

Dátum: 15.09.1984

Autori: Omelková Jiřina, Kubánek Vladimír, Rexová-benková Ľubomíra

Značky: kyselin, přípravy, digalakturónovej, spôsob, d-galaktopyranurónovej, trigalakturónovej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy kyselin D-galaktopyranurónovej, digalakturónovej a trigalakturónovej. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa pektan sodný degraduje za katalytického účinku endopolygalakturonázy ireverzibilné imobilizovanej na polymérnu látku typu polykondenzátu na báze diolov a dikarboxylových kyselín. Látky pripravené podľa vynálezu majú použitie pri izolácii a charakterizácii pektolytických enzýmov.

Spôsob prípravy silne bázických anexov z lignocelulózových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218197

Dátum: 15.09.1984

Autori: Antal Miroslav, Ebringerová Anna, Šimkovič Ivan, Košíková Božena

Značky: spôsob, lignocelulózových, materiálov, bazických, silně, přípravy, anexov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prípravy silne bázických anexov z lignocelulózových materiálov. Podstata vynálezu spočíva v tom, že v prvom stupni sa lignocelulózový materiál aktivuje hydroxidom sodným po dobu 30 až 60 minút a v druhom stupni sa éterifikuje vodným roztokom 3-chlór-2-hydroxypropyltrimetylamónium chloridu pri teplote 30 až 80 °C po dobu 2 až 20 hodín za stáleho miešania. Význam vynálezu spočíva v príprave ionomeničov, ktoré sú stabilné v...

Polyméry obsahujúce 1-(4-jódfenyl)-2-propén-1-onové štruktúry a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218196

Dátum: 15.09.1984

Autori: Lukáč Ivan, Hrdlovič Pavol

Značky: obsahujúce, polyméry, přípravy, struktury, spôsob, 1-(4-jódfenyl)-2-propén-1-onové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka polymérov obsahujúcich 1-(4-jódfenyl)-2-propén-1-onové štruktúry vzorca a spôsobu ich prípravy. Podstata spôsobu ich prípravy spočíva v tom, že sa 1(-4-jódfenyl)-2propén-1-on polymerizuje samotný alebo s vinylovým monomérom, pričom obsah prvej zložky je 0,1 až 100 % v inertnej atmosfére s radikálovým iniciátorom alebo bez iniciátora. Predmetné polyméry majú použitie ako špeciálne polyméry s využitím ich fotochemických vlastností.

1-(4-jódfenyl)-2-propén-1-ón a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218195

Dátum: 15.09.1984

Autori: Hrdlovič Pavol, Lukáč Ivan

Značky: 1-(4-jódfenyl)-2-propén-1-ón, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zlúčeniny I-(4-jódfenyl)-2-propén-1-ónu vzorca a spôsobu jeho prípravy. Podstata spôsobu prípravy spočíva v dehydrochlorácii 1-(4-jódfenyl)-3-chlór-1-propanónu alkalickým octanom v alkoholickom prostredí. Vynález má použitie ako medziprodukt organických syntéz alebo na prípravu polymérov so špeciálnymi vlastnosťami.

Spôsob očistenia odpadových roztokov kyseliny sírovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 218194

Dátum: 15.09.1984

Autori: Kossaczky Elemír, Bobok Daniel

Značky: odpadových, očistenia, roztokov, sírovej, kyseliny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia odpadových roztokov kyseliny sírovej, obsahujúcich anorganické soli a odpadových roztokov kyseliny sírovej, ktoré okrem anorganických solí obsahujú kyselinu dusičnú a kysličníky dusíka, od rozpustených organických nečistôt extrakciou vyznačujúci sa tým, že organické látky sa z odpadových roztokov kyseliny sírovej extrahujú benzénom alebo toluénom alebo chloridom uhličitým alebo xylénami, alebo uhľovodíkovou frakciou s teplotou...

Spôsob prípravy kondenzovaných fosforečnanov amónnych

Načítavanie...

Číslo patentu: 218193

Dátum: 15.09.1984

Autori: Teren Ján, Herman Luboš, Hutár Eduard, Franko Ján

Značky: spôsob, přípravy, fosforečnanov, kondenzovaných, amónnych

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy kondenzovaných fosforečnanov amónnych termickým spracovaním dihydrogénfosforečnanu urónia pri teplote od 110 °C do 250 °C bez alebo v prítomnosti amoniaku tak, že kryštalický a/alebo roztavený a/alebo rozpustený dihydrogénfosforečnan urónia [CO(NH2) (NH3)]. .H2PO4 sa bez prídavku alebo za súčasného prídavku amoniaku uvedie do priameho kontaktu s kvapalnou a/alebo plynnou teplonosnou látkou zohriatou na teplotu od 110 °C do 250...

Zariadenie na dávkovanie dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: 218192

Dátum: 15.09.1984

Autori: Kušpál Jozef, Prášek Zbyněk

Značky: dávkovanie, zariadenie, dřeva

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na dávkovanie dreva schematicky znázornené na obrazoch má otočnú ľadvinu (2) opatrenú západkou (4) voľne otočnou rohatkou (6) spojenú s reťazovým kolom (7), pričom západka pri kývavom pohybe ľadviny určuje krokový pohyb dreva na transportnej reťazi cez rohatku (6) a reťazové kolo (7).

N-iminotrifenylfosforany 5-nitro-2-furánu a 5-nitro-2-tiofénu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218191

Dátum: 15.09.1984

Autori: Végh Daniel, Kováč Jaroslav

Značky: n-iminotrifenylfosforany, přípravy, spôsob, 5-nitro-2-tiofénu, 5-nitro-2-furánu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prípravy N-iminotrifenylfosforanov 5-nitro-2-furánu a 5-nitro-2-tiofénu, ktoré sa pripravujú z 5-nitro-2-furylazidu a 5-nitro-2-trinylazidu ich reakciou s trifenylfosfínom vzorca P(C6H5)3 v prostredí organických rozpúšťadiel zo skupiny aromatických uhľovodíkov, éterov, esterov kyselín a ďalej v tioféne, acetonitrile, dichlórmetáne alebo v ich zmesiach v rozmedzí teplôt 10 až 100 °C. Pripravené látky majú všeobecný vzorec I...

Zariadenie na skúšanie torzných vlastností výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218190

Dátum: 15.09.1984

Autori: Zvirák Ján, Haninec Ignác

Značky: vlastností, výrobkov, skúšanie, zariadenie, torzných

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je možnosť korigovania veľkosti otáčivého momentu na konštantnú hodnotu pre rôzne pootočenia skúšaného výrobku. Pevné spojenie ukazovateľa skrútenia zabezpečuje správne odmeranie hodnoty skrútenia. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne usporiadaním zariadenia tak, že polohovač je pripojený k tyči a k posúvadlu a určuje potrebnú vzdialenosť polohovadla na páke pre zachovanie rovnakej veľkosti krútiaceho momentu. Uloženie podložiek...

Zapojenie obvodov svetelného pera

Načítavanie...

Číslo patentu: 218189

Dátum: 15.09.1984

Autor: Šadlák Pavol

Značky: zapojenie, obvodov, světelného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši svetelné pero pre zobrazovacie jednotky grafických systémov, u ktorých sa vyžaduje okrem rýchlej odozvy svetelného pera na zobrazovaný element aj skoková zmena citlivosti svetelného pera. Podstata vynálezu je v zapojení obvodov svetelného pera vyznačujúce sa tým, že výstupný signál a napájanie obvodov sa privádza po rovnakom vodiči 16, ktorý je spojený s kolektorom tranzistora 15 (viď. obrazová priloha) a anódou diódy 13. Anóda...

Azidy 5-nitro-2-furánu alebo 5-nitro-2-tiofénu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218188

Dátum: 15.09.1984

Autori: Kováč Jaroslav, Végh Daniel

Značky: azidy, spôsob, 5-nitro-2-tiofénu, 5-nitro-2-furánu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prípravy azidov 5-nitro-2-furánu a 5-nitro-2-tiofénu, ktoré sa podľa vynálezu pripravujú reakciou 5-nitro-2-furylchloridu, -bromidu alebo -trimetylamóniumbromidu, alebo reakciou 5-nitro-2-trinylchloridu, -bromidu alebo -trimetylamóniumbromidu s azidom sodným alebo azidom draselným v prostredí organických rozpúšťadiel zo skupiny aromatických kvapalných uhľovodíkov, éterov, esterov kyselín, alkoholov s počtom 1 až 5 uhlíkov,...

Spôsob prípravy solí 3,4,12-trimetoxy-10,11-metyléndioxy-7,8-dihydro-5H-izoindolo(1,2-b) (3)benzazepin-5-on-7-yl-dimetylamónia

Načítavanie...

Číslo patentu: 218187

Dátum: 15.09.1984

Autori: Fuska Ján, Proksa Bohumil

Značky: solí, 3,4,12-trimetoxy-10,11-metyléndioxy-7,8-dihydro-5h-izoindolo(1,2-b, přípravy, spôsob, 3)benzazepin-5-on-7-yl-dimetylamónia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy solí 3,4,12-trimetoxy-7,8-dihydro-5H-izoindolo(1,2b) (3)benzazepin-5-on-7-yldimetylamónia obecného vzorca I v ktorom x- značí anión halogenovodíkovej kyseliny, alifatickej karboxylovej kyseliny s počtom uhlíkov 2 až 3 alebo arénsulfonovej kyseliny s počtom uhlíkov 6 až 8. Spôsob prípravy látok vzorca I podľa vynálezu je taký, že 3,4,12-trimetoxy-7-dimetylamino-10,11-metyléndioxy-7,8-dihydro- 5Hizoindolo (1,2,-b)...

Zariadenie na popisovanie farbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 218186

Dátum: 15.09.1984

Autor: Štefl Miloš

Značky: zariadenie, popisovanie, farbou

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je zariadenie na popisovanie farbou, najmä na vyplňovanie gravírovaných nápisov, ktoré umožňuje jednoduché vyfarbovanie nápisov v laku na normálny, ako i špeciálny povrch. Účelom vynálezu je umožniť jednoduché vyfarbovanie nápisov tlakovým nanášaním farby trubičkovým perom. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že prietok farby je zaisťovaný vnútorným pretlakom, ktorý je regulovateľný v závislosti na požadovanom prietoku...

Zariadenie na odstraňovanie natlačených pilín na rezive a prizmách

Načítavanie...

Číslo patentu: 218185

Dátum: 15.09.1984

Autori: Michalka Štefan, Lengyel Gejza

Značky: odstraňovanie, prizmách, natlačených, pilín, rezive, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zariadenie na odstraňovanie natlačených pilín na rezive a prizmách v reze za pílovými listami pri spracovaní guľatiny na rámových pílach. V súčasnej dobe nie je známe zariadenie, ktoré by odstraňovalo natlačené piliny v reze za rámovou pílou z reziva a priziem, ktoré piliny roznášajú po cele] dĺžke technologického toku spravovaného materiálu. Odstraňovanie natlačených pilín rieši vynález, ktorého podstata spočíva v tom, že na...

Asfaltové zmesi so sníženou teplotnou a deformačnou citlivosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 218184

Dátum: 15.09.1984

Autori: Loveček Zdeněk, Jantovič Jozef, Bukovčák Karol, Kučera Alfonz, Sekera Miroslav, Bahidský Karol

Značky: citlivosťou, zmesí, teplotnou, deformačnou, sníženou, asfaltové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka ďalšieho zlepšenia asfaltových spojív pre využitie v stavebníctve. Vynález rieši skvalitnenie asfaltových zmesí znížením teplotnej a deformačnej citlivosti súčasným použitím plastomerov a elastomerov. Využíva sa kombinácia vlastnosti elastomerov (zlepšujú chovanie asfaltových zmesí pri záporných teplotách - obmedzenie trhlín) a plastomerov (zlepšujú vlastnosti asfaltových zmesí pri kladných vyšších teplotách - zamedzenie tvorby...

Organické urýchľovače vulkanizácie izobutylizoprénového kaučuku, neuvoľnujúce zdravotne závadné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 218183

Dátum: 15.09.1984

Autori: Kvasnica Jozef, Karvaš Milan, Riecka Viera, Orlík Ivo, Argaláš Peter

Značky: závadné, izobutylizoprénového, látky, zdravotne, kaučuku, neuvoľnujúce, organické, vulkanizácie, urychlovače

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do oboru chémie. Rieši odstránenie emisie zdravotne závadných látok, najmä sírouhlíka, pri spravovaní surových butylkaučukových zmesí. Spočíva v tom, že sa vo vulkanizačnom systéme, obvykle obsahujúcom síru a kysličník zinočnatý použijú ako organické urýchľovače vulkanizácie zmesi normálnych a bázických zinočnatých solí 0,0'-diesterov kyseliny tionotiolfosforečnej, najmä 0-2-etylhexyl-0-'-butylesteru kyseliny tionotiolfosforečnej,...

Spôsob čírenia konverzných zmesí pri biosyntetických výrobách

Načítavanie...

Číslo patentu: 218182

Dátum: 15.09.1984

Autori: Bučko Michal, Bulla Ján, Varga Vladimír, Lalík Ivan, Daučík Adam, Čulík Karel, Jakubová Antonia, Lukáš Kráľ, Vojtíšek Vladimír, Krnáč Juraj, Mikláš Emil

Značky: zmesí, spôsob, konverzných, čírenia, biosyntetických, výrobách

Zhrnutie / Anotácia:

V prihláške je navrhnutý spôsob čírenia disperzných systémov pri biosyntetických výrobách. Na čírenie sa používajú malé množstvá kationaktívnych alebo anionaktívnych polyelektrolytov vyrábaných na báze polyetylénimínov alebo polyakrylamidov. Pracuje sa v širokom rozmedzí teplôt a pH. Na separáciu pevných podielov je v týchto prípadoch potom mocné použiť bežné filtračné a separačné zariadenia.

Dvojpolohová zdvihová jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 218181

Dátum: 15.09.1984

Autori: Pavlovič Rudolf, Fritzký Miroslav, Marcin Igor

Značky: jednotka, dvojpolohová, zdvihová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka operačnej a medzioperačnej manipulácie a rieši odstránenie klasického usporiadania vertikálnej jednotky s náhradou funkčne zhodnou ale podstatne menšou hmotnosťou disponujúcou zdvihovou jednotkou, pričom plynulý rozbeh a dobeh je daný priamo kinematickou vlastnosťou zdvihovej jednotky. Dvojpolohová zdvihová jednotka sa skladá z konštrukčného usporiadania pneu valca, z telesa s prevodom na kľuku ako i z presuvného vozíka. Vidlica...

Číslicový kompenzačný snímač uhlovej rýchlosti s elektroindukčným prevodom a magnetoelektrickou spätnou väzbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 218180

Dátum: 15.09.1984

Autor: Kočiš Štefan

Značky: prevodom, vazbou, číslicový, elektroindukčným, rychlostí, uhlovej, spätnou, magnetoelektrickou, snímač, kompenzačný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši snímanie uhlovej rýchlosti a v podstate pozostáva z mechanickej a elektronickej časti. Výstupný číslicový signál sa získava elektroindukčným prevodom uhlovej rýchlosti na moment, ktorý je kompenzovaný momentom magnetoelektrického systému zapojeného spolu s čítačom a číslicovoanalógovým prevodníkom do spätnej väzby kompenzačného obvodu. Stav čítača udáva číslo úmerné uhlovej rýchlosti.

Spôsob stanovebia obsahu cementu v čerstvej betónovej zmesi a zariadenie pre vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218179

Dátum: 15.09.1984

Autor: Bizoň Peter

Značky: zmesí, stanovebia, spôsobu, zariadenie, čerstvej, cementů, vykonávanie, spôsob, betónovej, obsahu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru skúšania stavebných hmôt. Vynález rieši meranie hustoty vodnej suspenzie cementu a prachu s použitím dispergačnej prísady (sulfonanu), ktorá udržuje suspenziu v dispergačnom stave. Rieši spôsob určovania cementu z nameranej hustoty cementu za použitia stanovenej regresnej priamky pre všetky druhy vyrábaných cementov. Vynález je založený na meraní hustoty vodnej suspenzie za použitia ponorného hustomeru. Vodná suspenzia sa...

Zariadenie na zhotovovanie čelných zvarových plôch na rúrach z plastov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218178

Dátum: 15.09.1984

Autor: Čenčák Dušan

Značky: čelných, zhotovovanie, ploch, zvarových, plastov, zariadenie, rúrach

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je určený na zhotovovanie zvarových plôch, najmä pre zváranie rúr z plastov na tupo zváracími zrkadlami. Môže sa ďalej využiť pre vyhotovovanie zvarových plôch pre zváranie nekruhových profilov, napr. profilov pre okenné rámy, tiež rúr nekruhového priezeru, tyčí a dosiek. Zariadenie podľa vynálezu má na podstavci otočne uložený prvý hriadeľ, na ktorom sú uchytené valcové frézy. Druhý koniec prvého hriadeľa je rotačne uložený v objímke...

Zariadenie na obojsmernú dopravu pecných vozov na jednej koľaji

Načítavanie...

Číslo patentu: 218177

Dátum: 15.09.1984

Autori: Mach Antonín, Kapolka Jozef, Blaškovan Pavol, Hroch Jozef, Zvara Ján, Kavka Jaroslav

Značky: jednej, pecných, obojsmernú, vozov, dopravu, koľaji, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na obojsmernú dopravu pecných vozov na jednej koľaji v keramickom a tehliarskom odbore. Účelom vynálezu je zjednodušenie zariadení používaných pre obojsmernú dopravu pecných vozov na jednej koľaji. Uvedeného účelu sa dosiahne použitím zariadení pre jednosmernú dopravu, t. j. lanového dopravníka a hydraulického posunovadla usporiadaných proti sebe, pričom palec lanového dopravníka je sklopený pod prvou zarážkou pri...

Spôsob vytvárania submikrometrových štruktúr

Načítavanie...

Číslo patentu: 218176

Dátum: 15.09.1984

Autori: Chromik Štefan, Osvald Jozef

Značky: submikrometrových, vytvárania, spôsob, struktur

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu vytvárania submikrometrových štruktúr s vysokým pomerom výšky obrazcov k šírke. Umožňuje pripraviť takéto štruktúry bez použitia elektromechanických metód ovrstvenia tenších odpovedajúcich štruktúr a odstraňuje nutnosť používať pomerne hrubé vrstvy elektrónových rezistov, ktoré znemožňujú presné vytvorenie obrazcov submikrometrových rozmerov. Vynález má použitie v mikroelektronike.

Spôsob prípravy pások submikrometrovej šírky

Načítavanie...

Číslo patentu: 218175

Dátum: 15.09.1984

Autor: Chromik Štefan

Značky: submikrometrovej, přípravy, pások, spôsob, šířky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy pások submikrometrovej šírky z rôznych materiálov a tiež jednoduchších elektronických štruktúr, pozostávajúcich z týchto pások, na polovodičových, izolačných, príp. kovových podložkách. Podstata spôsobu prípravy pások submikrometrovej šírky podľa vynálezu spočíva v tom, že na podložku opatrenú schodíkmi sa nanesie pod ostrým uhlom vrstva z ľubovolného materiálu a ďalej sa táto vrstva leptá, kým na stene schodíka...

Spôsob stanovenia dl-a-tokoferolu a jeho esteru s kyselinou octovou

Načítavanie...

Číslo patentu: 218174

Dátum: 15.09.1984

Autori: Pikala Miloš, Proksa Bohumil, Zeiselová Mária

Značky: esterů, kyselinou, stanovenia, octovou, spôsob, dl-a-tokoferolu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob stanovenia dl-(-tokoferolu a jeho esteru s kyselinou octovou v technických alebo prečistených produktoch ich výroby alebo vo farmaceutických prípravkoch metódou plynovej chromatografie na náplniach typu silikónových polymérov s vnútorným štandardom 5-fenyl-7-chloro-1-metyl-1, 2-dihydro-3H-1, 4-benzodiazepin-2-ónom alebo kodeinom. Spôsob podľa vynálezu je možno využiť vo farmaceutickom priemysle.

Prídavné zariadenie k tepelnému zdroju na bodové zváranie polyetylénových fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 218173

Dátum: 15.09.1984

Autori: Ďurta Marián, Uhlár Vladimír

Značky: fólií, polyetylénových, bodové, zváranie, zdrojů, zariadenie, přídavné, tepelnému

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zvarovanie polyetylénových fólií pri ľahkom priložení prídavného zariadenia k prekrytým koncom zváranej fólie, ktorá môže byť opretá o balený výrobok, bez akéhokoľvek poškodenia výrobku, pri súčasnom dodržaní kvality a estetiky zvaru. Ďalej umožňuje jednoduchú manipuláciu aj pri tvarovaní fólií na ťažkoprístupných miestach na obalovaných výrobkoch. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že k tepelnému zdroju je pripojená...

Spôsob oddeľovania plechov pri ich zdvíhaní a zariadenie pre vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218172

Dátum: 15.09.1984

Autor: Chalány Michal

Značky: zariadenie, tohto, spôsobu, vykonávanie, plechov, spôsob, zdvíhaní, oddeľovania

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu oddeľovania plechov pri ich zdvíhaní a zariadenia pre vykonávanie tohto spôsobu, ktorý je použiteľný najmä v procese manipulácie s plechmi u zariadení na spracovanie plechu, obzvlášť tam, kde malé rozmery manipulovaných plechových prístrihov neumožňujú použiť doteraz známe oddeľovacie mechanizmy odoberacích zariadení. Spôsob je založený na pružnom ohýbaní plechov ich okrajmi smerom nadol za súčasného pôsobenia prúdu...

Jadrová kŕmna zmes pre teľatá v období do veku 90 dní so zastúpením močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 218171

Dátum: 15.09.1984

Autor: Blaho Rudolf

Značky: močoviny, jadrová, zastúpením, období, teľatá, kŕmna

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka kompletnej kŕmnej zmesi pre odchov teliat v období do veku 90 dní. Účelom vynálezu je odstránenie manipulácie s objemovými krmivami pri odchove teliat v tomto období, pri vyšších denných prírastkoch. Podstatou vynálezu je zloženie kompletnej kŕmnej zmesi, ktorá môže mať zloženie: lucernové seno rezané 15-20 %, lucernová múčka 8,7-9 %, kukuričná múčka z cele] rastliny 5-10 %, kŕmna zmes 60-65 °%, melasa 5 %, močovina v prípade,...

Spôsob výroby polyesterpolyolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218170

Dátum: 15.09.1984

Autori: Mokrý Jozef, Beseda Viliam, Střešinka Jozef, Macho Vendelín, Bučko Miloš, Šingliar Michal

Značky: spôsob, polyesterpolyolov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši otázku výroby polyesterpolyolov z netradičných východiskových surovín, keď ako východiskovú surovinu používa zvyšky z výroby dikarboxylových kyselín z ich esterifikácií alebo destilačné zvyšky z takýchto procesov. Vhodné sú najmä destilačné zvyšky z výroby dimetyltereftalátu. Postup kompenzuje v riešení aj prítomnosť niektorých kovov a ich zlúčenín, ktoré sú obvykle v týchto zvyškoch prítomné. Vynález možno realizovať v podnikoch...

Práškový detergenčný prostriedok s obsahom abrazíva s vysokým čistiacim účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 218169

Dátum: 15.09.1984

Autori: Moravčík Alfonz, Schmidt Štefan, Sládek Jaroslav, Lohynský Ivan, Cesnek Ján

Značky: čistiacim, detergenčný, obsahom, práškový, účinkom, vysokým, prostriedok, abrazíva

Zhrnutie / Anotácia:

Práškový detergenčný prostriedok na báze abrazív, zložiek regulujúcich abrazívny efekt a povrchovoaktívnych látok, polyfosfátov, pufračných zložiek, plnidiel a iných prísad je vyznačený tým, že obsahuje 10 až 95 % abrazívnych zložiek tvorených zmesou mletej skloviny a živca v hmotnostnom pomere 5:95 až 95:5 o granulometrickom zložení: zostatok na site o priemere ôk 0,125 mm max. 1 o%, zostatok na site o priemere ôk 0,063 mm max. 10 %, zostatok...

Vonkajší fixátor k fixovaniu zlomenín dlhých kostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218168

Dátum: 15.09.1984

Autori: Čekan Jozef, Vavrík Jozef

Značky: fixovaniu, fixátor, zlomenín, kosti, dlhých, vonkajší

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka vonkajšieho fixátora k fixovaniu zlomenín dlhých kostí. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na teleskope opatrenom drážkami sú posuvne uložené bežce, v ktorých sú prostredníctvom matice a zvierky uchytené Steimanove klince, pričom bežce sú prepojené kompresorom, ktorý je opatrený protibežnými závitmi po oboch stranách osadenia.

Ukazovateľ elektrického diaľkového obrátkomera

Načítavanie...

Číslo patentu: 218167

Dátum: 15.09.1984

Autor: Rusina Viktor

Značky: elektrického, diaľkového, obrátkomera, ukazovateľ

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši elektrické zapojenie vinutí meracieho systému elektrického diaľkového obrátkomera pri spojení s vysielačom elektrického diaľkového obrátkomera. Podstata vynálezu spočíva v tom, že do obvodu striedavého prúdu, vytvoreného zakaždým vinutím prijímacej fázy meracieho systému a vinutím príslušnej vysielacej fázy vysielača elektrického diaľkového obrátkomera, je sériove zapojený stabilizátor striedavého prúdu. Vinutie každej prijímacej...

Oblúková pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 218166

Dátum: 15.09.1984

Autor: Samek Ernest

Značky: oblúková

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patri do odboru elektrotepelná technika, metalurgia a rieši univerzálnu jednofázovú dvojelektródovú pec. Oblúková pec sa skladá z dvoch tyčových elektród, ktoré sú pripojené každá na jeden fázový prívod prúdu a z panvy, ktorej dno je vodivo spojené cez dva usmerňovacie okruhy s obomi fázovými prívodmi prúdu. Možnosť využitia je v odbore tavenia kovov.

Zapojenie na reguláciu zirkónovej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 218165

Dátum: 15.09.1984

Autor: Lošák Dušan

Značky: zirkónovej, zapojenie, reguláciu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie na reguláciu zirkónovej pece sa týka oboru regulačnej techniky. Vynález rieši prevádzkovanie zirkónovej pece z jedného napájacieho zdroja. Podstata vynálezu spočíva v tom, že dutinka jednej zásuvky je pripojená k rozpínaciemu kontaktu jedného dielu prepínača, dutinka druhej zásuvky je pripojená k spínaciemu kontaktu jedného dielu prepínača, ktorého prepínací kontakt je pripojený k pólovej ovládacej jednotke, prívod jedného riadiaceho...

Spôsob merania viskozity roztokov polymérov pomocou ultrazvukového viskozimetra

Načítavanie...

Číslo patentu: 218164

Dátum: 15.09.1984

Autori: Porubská Mária, Figura Zdeno, Burdová Katarína

Značky: polymérov, spôsob, pomocou, merania, viskozity, roztokov, ultrazvukového, viskozimetra

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka hodnotenia roztokových vlastností plastických látok. Rieši spôsob merania viskozity polymérov, s výhodou zriedených roztokov pomocou ultrazvukového viskozimetra. Podstata vynálezu spočíva v tom, že ultrazvuková sonda, s citlivosťou pre oblasť nízkych hodnôt viskozít sa ponorí do vytemperovaného roztoku polyméru a odčíta sa napäťový signál vyvolaný tlmením ultrazvukových kmitov prostredím, ktorý je závislý na súčine dynamickej...

Zariadenie pre impulzné čistenie výhrevných plôch parných kotlov tlakovou vlnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 218163

Dátum: 15.09.1984

Autori: Muráni Ján, Zuzčák Karol, Dóczy Anton, Bobovnický Jozef, Štuller Juraj

Značky: ploch, výhrevných, kotlov, tlakovou, impulzné, vlnou, zariadenie, parných, čistenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru parných kotlov a rieši problematiku čistenia vonkajšieho povrchu rúrok výhrevných plôch. Predmetom vynálezu je riešenie vlastného zariadenia pre impulzné čistenie výhrevných plôch parných kotlov tlakovou vlnou. Podstata vynálezu spočíva v tom, že do zariadenia tvoreného impulznou komorou, rázovou rúrou, impulzovodom a výstupnou hubicou sa privádza cez plynovú a vzduchovú trasu a cez zmiešavací kus výbušná zmes, ktorá sa...

Zapojenie pre riadenie viacúčelovej synchrónnej montážnej linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 218162

Dátum: 15.09.1984

Autori: Valášek Vladimír, Mockovčiak Pavol, Adam Josef

Značky: viacúčelovej, linky, riadenie, synchrónnej, montážnej, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru montáže na automatických montážnych linkách. Vynález rieši automatické elektrické riadenie montážnych liniek. Podstatou vynálezu je, že riadiaci modul je s bitovým procesorom prepojený vedením riadiacich signálov, vedením kontrolných signálov, je pripojený vedením vstupných signálov na priame ovládacie členy a vedením výstupných signálov na akčné členy a signálne členy. Bitový procesor je zároveň výstupným vedením...

Spôsob súčasného merania koncentrácie rádioaktívnych plynov pomocou mnohovrstvovej scintilačnej komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 218161

Dátum: 15.09.1984

Autori: Chudý Martin, Povinec Pavol, Janík Rudolf

Značky: komory, scintilačnej, mnohovrstvovej, pomocou, spôsob, koncentrácie, plynov, súčasného, rádioaktívnych, merania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob súčasného merania koncentrácie rádioaktívnych prvkov pomocou mnoho vrstvovej scintilačnej komory a za pomoci elektronickej aparatúry uskutočňovaný kontinuálne alebo diskontinuálne je vyznačený tým, že u privádzaného plynu obsahujúceho viaceré rádionuklidy beta sa energiou emitovaného žiarenia beta spektrometricky identifikujú rádionuklidy beta ich úplnou absorpciou a prevádzaním amplitúdovej diskriminácie registrovaných impulzov sa...