Zariadenie na kontinuálne liatie ocele pre formáty guľatiny a predvalku

Číslo patentu: E 3384

Dátum: 29.12.2004

Autori: Kawa Franz, Roehrig Adalbert

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie na kontinuálne Iiatie ocele pre formáty guľatiny a predvalkuvynález sa týka zariadenia na kontinuálne liatie ocele pre formáty gulatinya predvalku podľa predvýznaku nároku 1.Podlhovasté výrobky kontinuálneho Iiatia sa lejú prevažne do rúrkových kokil s pravouhlým, predovšetkým približne štvorcovým alebo oválnym prierezom. Gulatina apredvalok sa následne ďalej spracovávajú valcovaním aleboNa výrobu výrobkov kontinuálneho liatia sdobrou kvalitou povrchu a dobrou štruktúrou, predovšetkým guľatiny a predvalkov, má rozhodujúci význam rovnomerný prenos tepla pozdĺž obvodovej čiary prierezu predliatku medzi vytvárajúcim sa predliatkom a stenou tvarovej dutiny. Sú známe mnohé návrhy,ktoré vytvárajú geometriu tvarovej dutiny predovšetkým v oblastiach rohového zaoblenia tvarovej dutiny tak, že medzi tvoriacou sa škrupinou predliatku a stenou kokily nevznikajú škodlivé vzduchové medzery, ktoré môžu vyvolať nerovnomerný prenos tepla pozdĺž obvodu predliatku a chyby pri tuhnuti, akoRohy tvarovej dutiny rúrkových kokil sú zaoblené pomocnou zaoblenia. Čím väčšie sú vytvorené zaoblenia vtvarovej dutine kokily, oto obtiažnejšie je docieliť rovnomerné ochladzovanie medzi tvoriacou sa škrupinou predliatku a stenami kokily, predovšetkým po obvode tvarovej dutiny. Začínajúce tuhnutie predliatku kúsok pod hladinou kúpeľu v kokile prebieha na priamych úsekoch obvodu tvarovej dutiny odlišne od oblasti zaoblenia. Teplotný tok na priamych alebo na vpodstate priamych častiach je vjednom rozmere avyplýva zo zákona o priechode tepla rovinnou stenou. V protiklade k tomu je tepelný tok vzaoblených rohových oblastiach dvojrozmerný a vyplýva zo zákonao priechode tepla zaoblenou stenou.Vznikajúca škrupina predliatku bude spravidla na začiatku tuhnutia v rohových oblastiach hrubšia, než na priamych plochách a začína sa časovo skôra silnejšie zmršťovať. To vedie k tomu, že už po cca 2 sekundách sa škrupinapredliatku v rohových oblastiach nepravidelne zdvíha a vytvára sa vzduchová medzera, ktorá drasticky zhoršuje priechod tepla. Toto zhoršenie príechodu tepla nespomaľuje len ďalší rast škrupiny, môže dochádzať kopätovnému natavovaniu už stuhnutých vnútorných vrstiev škrupiny predliatku. Tento výkyv tepelného toku ~ ochladzovanie aopätovné ohriatie - vedie kchybám predliatku, ako sú povrchové avnútorné trhliny na hranách, prípadne voblastiach blízko hrán, ako aj ktvarovým chybám, ako je kosodĺžnosť,vtiahnutiny a podobne. Opätovné nastavenie škrupiny predliatku alebo väčšiepozdĺžne trhliny môžu tiež viesť k prielomu.Čím väčšie sa dimenzujú zaobienia vzhľadom k bočnej dĺžke prierezu predliatku, predovšetkým ked poiomer zaobienia činí 10 a viac z bočnej dĺžky prierezu tvarovej dutiny, o to častejšie nastávajú takéto chyby predliatku. To je dôvodom. prečo sa polomery zaobienia spravidla obmedzujú na 5 až 8 mm, hoci pre nasledujúce valcovanie by bolo výhodné väčšie zaoblenie na hranáchPri liati s vysokými rýchlosťami liatia sa zmenšuje prestávka predliatku v dutine kokily a škrupina predliatku má vcelku menej času na rast vo svojej hrúbke. Podľa zvoleného formátu predliatku je preto nutné škrupinu predliatku bezprostredne po opustení kokily podoprieť pomocou oporných valcov. Takéto stolice s opornými valcamí priamo pod kokilou sú vystavené silnému oteru a po prerazení sa môžu znovu uviesť do pôvodného stavu po dlhom časeZ JP-A-11 15 1555 je známa kokila na kontinuálne liatie guľatiny a predvalkov. Aby sa pri liati pravouhlých predliatkov zabránilo kosoštvorcovému pretvarovaniu prierezu adodatočne sa zvýšila rýchlosť liatia sú na štyroch rohoch tvarovej dutiny špeciálne vytvarované zaobienia ako takzvané rohové chladiace diely. Na odlievacej strane sú rohové chladiace diely vytvorené ako kruhové vybrania v stene kokily, ktoré sa zmenšujú v smere chodu predliatku a znovu sú vytvorené na výstupe kokily na rohové zaoblenie. Stupeň zakriveniakruhových vybraní vsmere chodu predliatku kvýstupu z kokily narastá. Tototvarovanie má zaistiť neprerušený kontakt medzi rohovou oblasťou škrupiny predliatku a špeciálne vytvarovanými rohovými chladiacimi dielmi kokily.ZJP-A-09 262641 je známa rúrková kokila na kontinuálne liatie pravouhlých predliatkov, ktorá na zamedzenie pozdĺžnych trhlin na hranách predliatku a na zamedzenie kosoštvorcových prierezov predliatku používa vtvarovej dutine zaoblenia s rôznymi polomermi rohu na hornom a spodnom konci kokily. Horný rohový polomer na vstupnej strane kokily sa volí menší než rohový polomer na výstupnej strane kokily. Pomocou týchto opatrení sa má zabrániť vzduchovej medzere medzi škrupinou predliatku a stenou kokily. Poznatky na dimenzovanie zaoblenia vpomere kbočnej dĺžke prierezu predliatku apre absolútnu veľkosť prierezu predliatku, ako aj poznatky na zjednodušenie oporného vedenia nadväzujúceho na kokilu ani nie sú obsiahnuté, ani nie súVynález leží v základe úlohy vytvoriť kontinuálne lejacie zariadenie pre formáty guľatiny a predvalku, prednostne s vpodstate pravouhlým prierezom alebo s prierezom podobným pravouhlému, ktoré docieľuje kombináciu nasledujúcich čiastkových cieľov. Musí zaisťovať tak vysoký Iejací výkon pri pokiaľ možno malom počte predliatkov atým minimálne investičné náklady anáklady na údržbu, ako aj zlepšenú kvalitu predliatku. Zlepšenie kvality predliatku má predovšetkým zabrániť chybám predliatku v rohových oblastiach ako trhlinám,chybám pri tuhnutí avtrúseninám lejacieho prášku vškrupine predliatku, ale tiež rozmerovým odchýlkam ako kosoštvorcovitosti, vydutinám a stiahnutiam. Kontinuálne lejacíe zariadenie podľa vynálezu má zabrániť ďalším investičným nákladom a nákladom na údržbu na stolici oporného vedenia, ako aj prídavne zlepšiť efektivitu a kvalitu predliatku pri použití kokilových mlešacích zariadení.Podľa vynálezu sa tieto ciele dosiahnu súhrnom znakov podľa nároku 1.Pomocou kontinuálneho lejacieho zariadenia je možné odlievať väčšie formáty guľatiny a predvalku, ako aj predliatky profilu s vyššími rýchlosťami Iiatia a bez oporného vedenia bezprostredne pod kokilou, pripadne soporným vedenímredukovaným vo svojej opornej šírke a/alebo opornej dĺžke. Pri vopredstanovenom výrobnom výkone sa tým môže redukovať počet predliatkov a môžu sa ušetriť investičné náklady. Súčasne sa zabraňuje nákladom na údržbu zariadenia ako vplyvom malého počtu predliatkov taktiež odpadnutím,prípadne redukciou oporných vedení pre odliate predliatky. Zväčšením zaoblenia hrán odliatych predliatkov sa môžu podstatne redukovať na výstupe predliatkov z kokily kritické napätia v zostávajúcej rovinnej škrupine predliatku,ktorá sa vytvára ferostatickým tlakom tekutého jadra. Skrátenie priameho úseku obvodu tvarovej dutiny, ležiaceho medzi rohovým zaoblením, o napríklad 10 zabraňuje ohybovému napätiu rozhodujúcemu pre vydutiny vtýchto úsekoch o asi 20 .Vedľa týchto ekonomických výhod sa dodatočne zmnoho hladísk zlepšuje kvalita predliatku. Riadenim cielenej redukcie medzery medzi škrupinou predliatku a stenou kokily, prípadne cieleným pretvarovaním škrupiny predliatku v oblasti oblúka zaoblenia sa zrovnomerní rast škrupiny predliatku po obvode predliatku a po vopred stanovených častiach dĺžky kokily, čím sa zlepší štruktúra predliatku azabraňuje sa voblastiach hrán chybám predliatku, ako trhlinám a podobne. Dodatočne sa môžu tiež redukovať, prípadne eliminovať geometrické chyby predliatku, ako kosoštvorcovosť, vydutie a podobne. Zväčšenie rohových zaoblenín, ale tiež ovplyvňuje pomery prúdenia voblasti hladiny kúpeľa. Pri použití Iejacieho prášku na pokrytie hladiny kúpeľa sa môže s rastúcim Zväčšením zaoblenia rohu docieliť zrovnomernenie podmienok na nastavenie Iejacieho prášku na celom meniskovom obvode. Táto výhoda sa ešte posilní pri kokolách smiešacími zariadeniami. Chyby predliatku ako uzavretie Iejacieho prášku a trosky predovšetkým vrohových oblastiach, ale tiež chyby na povrchu predliatku sa môžu redukovať zrovnomernením mazacieho účinku pomocou Iejacieho prášku. Prispôsobením veľkosti zaoblenia hrany predliatku na podmienky nasledujúcich operácií valcovania alebo kovaniamožno docieliť prídavné kvalitatívne prednosti.Hranica medzi vedením predliatku bez opory aso šírkovo adĺžkovo redukovaným vedením predliatku vsekundárnej ochladzovacej zóne je definovaná viacerými parametrami, predovšetkým pomery vydutín odliateho predliatku. Vedľa hlavných parametrov ako veľkosť formátu acelková dĺžka

MPK / Značky

MPK: B22D 11/128, B22D 11/041

Značky: zariadenie, liatie, ocele, formáty, předvalků, kontinuálně, guľatiny

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/19-e3384-zariadenie-na-kontinualne-liatie-ocele-pre-formaty-gulatiny-a-predvalku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na kontinuálne liatie ocele pre formáty guľatiny a predvalku</a>

Podobne patenty